فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه مشیدی، سهیل ایگدری*، هادی پورباقر صفحات 1-6

  انعطاف پذیری ریختی مکانیسم مهمی در سازش به شرایط محیطی است. در این مطالعه اثر نوع تغذیه بر ویژگی های ریختی ماهی دم شمشیری (Xiphophurus helleri) در طول مراحل اولیه تکوین با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی به اجرا درآمد. برای این منظور، دو تیمار شامل تیمار تغذیه شده با ناپلی آرتمیا و تیمار تغذیه شده با جیره دستی (بیومار) در 3 تکرار و به مدت دو ماه در نظر گرفته شد. براساس نتایج، تغذیه با ناپلی آرتمیا سبب (1) شکمی تر شدن جایگاه نوک پوزه (دهان انتهایی تر)، (2)کاهش عمق تنه، (3) افزایش طول باله ی پشتی و (4) افزایش طول دم در مقایسه با تیمارهای تغذیه شده با غذای بیومار گردید. بنابراین، نتایج نشان داد که تغذیه اثر معنی داری بر شکل بدن ماهی دم شمشیری در مراحل اولیه تکوین داشت و نوع شکل بدن در محیط های طبیعی می تواند در ارتباط با نحوه تغذیه تغییر کند.

  کلیدواژگان: ماهی زینتی، شکل بدن، تغذیه، ریخت سنجی هندسی
 • سید محمد حسینی*، علیرضا نصیری، محسن فلاح، مرتضی ضیایی، غزاله صادق نژاد، شیلا امیدظهیر صفحات 7-11

  گسترش روز افزون نئوپلازی درجوامع صنعتی و وجود طیف گسترده آن درمیان ماهیان زینتی و وحشی در آب های شور و شیرین دارای اهمیت بسیاری می باشد که دراین میان تاثیر عواملی چون آلودگی های کارسینوژنیک ونقش ویروس درشکل گیری تومور دیده شده است. در این بررسی طی مراجعه 10 عدد فرشته ماهی سه ماهه از نژادهای کوی و ماربل  همراه با زوائد گل کلمی شکل مورد نمونه برداری بافتی قرار گرفت. متعاقب بررسی هیستوپاتولوژیک زوائد انگشتی شکل، پرولیفراسیون اپیتلیوم پوششی، دژنرسانس آبکی و دستجات درهم پیچیده و نامنظم فیبروبلاستیک و کلاژنیک در زیر اپیدرم مشاهده شد که تشخیص فیبروپاپیلوما داده شد. با توجه به شایع بودن نئوپلازی ها در نواحی لب و کبد و در نتیجه اختلال درتغدیه وگوارش ماهی، تاثیرآن بر جنبه های زینتی ماهی و آسیب اقتصادی آن، توجه وپیشگیری و شناسایی عوامل محرک توصیه می گردد. با وجود شایع بودن نئوپلازی ها در ناحیه لب، این اولین گزارش از وقوع آن ها در این گونه در ایران است.

  کلیدواژگان: فیبروپاپیلوما، فرشته ماهی آب شیرین، نئوپلازی، هیستوپاتولوژی
 • علیرضا رادخواه* صفحات 13-22

  پرورش ماهیان زینتی آب شیرین یک سرگرمی محبوب در سراسر جهان محسوب می شود. با توجه به اینکه ماهیان زینتی ایران عمدتا از کشورهای اندونزی، مالزی، تایلند و ویتنام وارد می شوند، بنابراین امکان انتقال گونه های انگلی مختلف به واسطه واردات این ماهیان وجود دارد. گونه های متعلق به جنس آرگولوس (Argulus) از مهم ترین انگل های خارجی می باشند که در ماهیان زینتی مانند گلدفیش (Carassius auratus) و کوی (Cyprinus carpio) شناسایی شده اند. این ماهیان زینتی علاوه بر اینکه به عنوان میزبان برای گونه های آرگولوس عمل می کنند، با ورود به آبهای طبیعی نیز امکان انتقال بسیاری از انگل ها به ماهیان بومی را افزایش می دهند. از اینرو، با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع انگل های آرگولوس در ماهیان زینتی و ماهیان آبهای داخلی ایران انجام شده است. اطلاعات ارائه شده در این مطالعه می تواند به منظور کنترل و جلوگیری از انتقال گونه های انگلی مانند آرگولوس به اکوسیستم های آبزی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آرگولوس، انگل خارجی، شیوع، ماهیان زینتی، گلدفیش، ماهی کوی
 • زهره امیرپور، علی حاجی بگلو*، محمد سوداگر، ساناز عالیه صفحات 23-32

  هورمون رشد در ماهیان در بیشتر پروسه های فیزیولوژیکی بدن شامل: رشد بافت های نرم و سخت، متابولیسم پروتئین، لیپید و کربوهیدرات، تنظیم یونی و تعادل اسمزی، عملکرد تولیدمثل و سیستم ایمنی دخالت دارد. از آنجا که مطالعه ای در ارتباط با استفاده از هورمون رشد در ماهیان زینتی موجود نمی باشد؛ مطالعه حاضر به تنظیم نوروآندوکرینی هورمون رشد در ماهی قرمز به عنوان یکی از معمول ترین ماهیان زینتی اشاره می کند و عملکرد هورمون رشد در سیستم ایمنی، تنظیم اسمزی و بیان ژن ها را به عنوان مهم ترین اثرات این هورمون که در سایر آبزیان به اثبات رسیده است بیان کرده تا در تحقیقات کاربردی برای استفاده از هورمون رشد در ماهیان زینتی و سایر آبزیان به کارگرفته شود.

  کلیدواژگان: هورمون رشد، عملکرد هورمون رشد، ماهیان زینتی
 • رضا قربانی واقعی* صفحات 33-38

  همبندها موادی با منشا طبیعی یا مصنوعی بوده و در تولید غذای آبزیان حائز اهمیت می باشند. همبندها پایداری و قابلیت تولید غذا را افزایش داده و از هم پاشیدگی پلت ها در آب و در زمان حمل و نقل و انبار نمودن جلوگیری می نمایند. بسته به مواد اولیه مورد استفاده، روش ساخت غذا و میزان آسیاب مواد اولیه، نوع گونه آبزی، نوع و میزان همبند مورد نیاز می تواند متفاوت باشد. برخی ماهیان مثل قزل آلا، آزاد، گربه ماهی روگاهی(Channel Catfish)  و تیلاپیا غذا را سریعا مورد استفاده قرار داده و غذاهای با اندازه مناسب را می بلعند. برای این گونه ماهیان، پایداری چند دقیقه ای غذای پلت در آب کافی است. همچنین برای ماهیان خاویاری مدت زمان مصرف غذا از 5 دقیقه کمتر و حداکثر 15 دقیقه می باشد. بطور کلی  برای میگو پایداری 6-4 ساعت غذای پلت در آب، مناسب می باشد. جهت پایداری غذای پلت از  نشاسته ذرت به میزان 5-2 درصد، سدیم اسکتیت 2 درصد و اوره فرمالدهید به میزان 1-5/0 درصد استفاده می گردد. همبند اوره فرمالدهید مورد تایید اروپا و سازمان غذا و داروی آمریکا ((FDA نمی باشد.

  کلیدواژگان: همبند، نشاسته ذرت، سدیم اسمکتیت، اوره فرمالدهید، غذای آبزیان
 • سهند جودکی، نرگس مورکی*، شهرام دادگر صفحات 39-49

  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر سه پارامتر دما، اسیدیته و سختی کربنات بر شاخص های رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)، طراحی گردید. به این منظور، در هر آکواریوم با طراحی آزمایشات با نرم افزار Design Expert 7.0، ترکیبی از سه عامل دما، pH و dKH و در مجموع 14 ترکیب (تیمار) و برای هر تیمار 3 تکرار تنظیم گردید و در هر آکواریوم، 3 قطعه ماهی  به صورت تصادفی قرار داده شد. در طی بازه زمانی 1 تا 30 روز، اندازه گیری وزن و طول بدن ماهیان انجام شده و شاخص های رشد، شامل افزایش وزن و طول بدن محاسبه شد. بررسی الگوی رشد نشان داد که مدل ریاضی بهینه برای تغییرات شاخص های رشد، معادله درجه دوم است. در ماهی اسکار، سختی بیشترین تاثیر را بر تغییر وزن داشت. دمای بهینه c26-23، pH 3/8-7/6 و سختی 6-5 بود. الگوی رشد اسکار بر اساس طول، معادله درجه دوم بود، سختی بیشترین تاثیر را داشته و بازه بهینه برای آن، مشابه شرایط بهینه برای وزن بود.

  کلیدواژگان: ماهی اسکار(Astronotus ocellatus)، درجه حرارت، اسیدیته، سختی کربنات، شاخص های رشد
|
 • Fatemeh Moshayedi, Soheil Eagderi*, Hadi Poorbagher Pages 1-6

  Phenotypic plasticity is an important mechanism of phenotypic adaptation in response to environmental conditions. This study was conducted to investigate the effect of food type on the body shape of swordtail, Xiphoohurus helleri, during early development using geometric morphometric method. For this purpose, two treatments including feed by Artemia naupli and commercial Biomar diet were used in three replicated during two months. The results showed that feeding by Artemia naupli is led to (1) more ventral position of the snout (terminal mouth), (2) decreasing body depth, (3) elongation of dorsal fin and (4) increasing tail length in compared to those fed by commercial diet. Therefore, the results revealed that food type has a significant effect on the body shape of swordtail during early development and body shape can be changed due to feed type.

  Keywords: Ornamental fish, Body shape, Feeding, Geometric morphometric
 • Seyed Mohammad Hosseini*, Alireza Nassiri, Mohsen Fallah, Morteza Ziaei, Ghazaleh Sadeghnezhad, Shila Omidzahir Pages 7-11

  Increasing the rate of neoplasms in industrial societies and its wide variety among ornamental and wild fishes in both fresh and  salt waters are important. The effect of carcinogenic  factors and  the role of virus in tumor  formation  should be considered. In this study 10 3-month-olds Koi and Marble strains of fresh water Angelfish (Pterophyllum scalare), , with  cauliflower lesions masses were admitted and the tissue sampling were done. Subsequently histopathological study showed, papillary growth pattern, proliferative epithelial, hydropic degeneration, irregular collagenic bundles and fibroblasts under epidermis were diagnosed as  fibropapilloma.  Regarding prevalence of neoplasms in lips and liver, and as a result, feed ingestion and digestive  problems, loss of decorative aspects and economical damage, consideration, prevention, and recognizing  predisposing factors, are suggested. Despite the prevalence of neoplasms in lip, this is the first report of lip neoplasms in this species strain in Iran.

  Keywords: Fibropapilloma, Freshwater angelfish, Neoplasia, Histopathology
 • Ali Reza Radkhah* Pages 13-22

  Ornamental freshwater fish farming is a popular pastime around the world. Considering that Iran's ornamental fish are mainly imported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, there is the possibility of the transmission of parasite species through the import of these fish. Species belonging to the genus Argulus are one of the most important ectoparasites that have been identified in ornamental fish imported to Iran such as goldfish (Carassius auratus) and koi carp (Cyprinus carpio). These ornamental fish, in addition to being hosts for the species of Argulus, also increase the possibility of transmission of many parasites to native fishes by releasing to natural waters. Considering the importance of this issue, this study aimed to investigate the prevalence of Argulus in the ornamental and native fishes of Iran. The information presented in this study can be used to control and prevent the transmission of parasite species such as Argulus to aquatic ecosystems.

  Keywords: Argulus, Ectoparasite, Prevalence, Ornamental fish, Goldfish, Koi carp
 • Zohre Amirpur, Ali Hajibeglou*, Mohammad Sudagar, Sanaz Aleieh Pages 23-32

  The growth hormone in fish is involved in most of the physiological processes in the body, including the growth of soft and hard tissues, protein metabolism, lipid and carbohydrate, ionic regulation and osmotic balance, reproductive function, and immune system. Since the study on the use of growth hormone in ornamental fish is not available, the present study aims to regulate neuroendocrine growth of the growth hormone in red fish as one of the most common ornamental fish, and the performance of the growth hormone in the immune system, osmotic regulation, and expressions as the most important The effects of this hormone proven in other aquatic animals have been shown to be used in applied research for the use of growth hormone in ornamental fish and other aquatic animals.

  Keywords: Growth, Hormone, Growth Hormone Ornamental Fish
 • reza ghorbani vaghei* Pages 33-38

  Binders are substances of natural or artificial origin and important in the production of aquatic diets. The binders increase the stability and ability to produce diets and prevent pellets from breaking down in water and during transport. Depending on the raw materials used, the method of making the diet and amount of milling used, the type of aquatic species, and the amount of milling, the type and amount of binder required may vary. Some fish such as trout, salmon, catfish (Channel Catfish) and tilapia eat food quickly and devour good size foods. For these fish, a few minutes of sustained pellet feed in water is sufficient. Also, for sturgeon, the food intake is less than 5 minutes and maximum 15 minutes. Generally, suitable for shrimp is 4-6 hours’ stability of pelleted feed in water. Corn starch, sodium smectite and urea formaldehyde used in the amounts of 2-5, 2 and 0.5-1 percent respectively. Urea formaldehyde is not approved by Europe and Food and Drug Administration (FDA) of America.

  Keywords: Binder, Corn starch, Sodium smectite, Urea formaldehyde, Aquatic organisms food
 • sahand joodaki, narges mooraki*, shahram dadgar Pages 39-49

  This study was designed to determine the effects of parameters: temperature, pH and dKH on growth indices of Oscar fish (Astronotus ocellatus). For this purpose, in each aquarium, there was specific combinations of temperature, pH and dKH, using design of experiment with Design Expert 7.0, and in total 14 combinations or treatments, each with 3 repetitions and thus, 3 fishes were entered in each aquarium randomly. In timespan 1-30 days, the measurement of body weight and body length was done, and growth indices including: weight gain (WG) and length gain (LG) were identified. Studying of growth pattern showed that the best mathematical model to show the changes of growth indices was quadratic equation. Carbonate hardness had the most effects on weight changes. The optimum temperature was 23-26˚c, pH was 6.7-8.3 and dKH was 5-6. Growth pattern according to length gain, was quadratic equation. Carbonate hardness had the most effects and the optimum range was similar to optimum condition for weight gain.

  Keywords: Oscarfish (Astronotus ocellatus), temperature, acidity, carbonate hardness, growth indices