فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - سال هجدهم شماره 7 (پیاپی 126، مهر 1398)
 • سال هجدهم شماره 7 (پیاپی 126، مهر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضاییان* صفحات 621-622
 • طاهره زارعی محمودآبادی، پروانه طالبی*، محمدحسن احرامپوش، ماهرخ جلیلی صفحات 623-636
  زمینه و هدف

  فاضلاب های صنایع غذایی دارای بار آلودگی بالایی می باشد که در نتیجه مصرف آب در مراحل مختلف، تولید می گردد. در صورت عدم مدیریت و نظارت کافی بر تصفیه فاضلاب صنایع غذایی، میتواند به عنوان یک منبع آلاینده محیط زیستی محسوب شود. هدف این مطالعه بهینه سازی فرآیند انعقاد و لخته سازی برای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع آزمایشگاهی بود. در این مطالعه از سولفات آلومینیوم و پلی‌آلومینیوم کلراید به عنوان منعقدکننده و از پلی‌الکترولیت­های کاتیونی C-270 و آنیونی A-300 به عنوان کمک منعقدکننده استفاده شد. سپس بهینه‌سازی پارامترهای pH (5/10- 5/4)، غلظت منعقدکننده (800-300 میلی­گرم بر لیتر) و کمک منعقدکننده (8-3 میلی­گرم بر لیتر) با محاسبه راندمان حذف کدورت، کل جامدات معلق و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله با استفاده از ضریب هم‌بستگی پیرسون آنالیز گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در pH بهینه برابر با 5/8، غلظت 600 میلی­گرم بر لیتر پلی‌آلومینیوم کلراید در ترکیب با 5 میلی­گرم بر لیتر از پلی‌الکترولیت کاتیونی C-270 راندمان حذف برای کدورت، TSS و COD به ترتیب 75/98، 5/98 و 4/82 درصد بود.

  نتیجه گیری

  میتوان نتیجه گرفت که فرآیند انعقاد و لختهسازی با استفاده از پلی کلرید آلومینیوم و پلی الکترولیت های کاتیونی -270 کارایی مناسبی در تصفیه پساب با این شرایط را دارد و با کاهش مواد آلی میتواند به عنوان یک مرحله پیش تصفیه قبل از تصفیه بیولوژیکی به کار رود.

  کلیدواژگان: بهینه سازی، انعقاد، صنایع غذایی، سولفات آلومینیوم، پلی آلومینیوم کلراید، پلی الکترولیت
 • آمنه پوررحیم قورقچی*، مهدی پهلوانی صفحات 637-656
  زمینه و هدف

  از آن جایی که اثر تمرین مقاومتی با شدت بیشینه و زیر بیشینه بر گلبول های سفید، پلاکت ها و فاکتور هشت مشخص نیست، لذا هدف از مطاله حاضر تعیین اثر تمرین مقاومتی با شدت های بیشینه و زیر بیشینه بر سلول های سفید و فاکتورهای انعقادی مردان غیرفعال بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 19دانش جو با سن 21/1±16/20 سال و وزن 37/1±74/65 کیلوگرم، تمرین مقاومتی بیشینه (یک تکرار بیشینه: One Maximum Repetition)1RM %85) با دست راست و یک هفته بعد، تمرین مقاومتی زیربیشینه (1RM60 درصد،) با دست چپ را با سه ست 15 تکراری و استراحت سه دقیقه ای اجرا کردند. 5 میلی لیتر خون، قبل، بلافاصله، 2، 24، 48 و 72 ساعت بعد اخذ و گلبول سفید با دستگاه سلول شمار و پلاکت ها و هم چنین فاکتورهشت با اتوآنالایزر اندازه گیری شد. داده ها توسط Repeated measures، Bonferroni آنالیز و میانگین بین دو تمرین با  tزوجی بررسی شدند.

  یافته‏ ها

  گلبول های سفید و فاکتورهای انعقادی بلافاصله، 2 و 24 ساعت بعد از هر دو تمرین به طور معنی داری افزایش یافت (042/0=P) و 48 و 72 ساعت بعد به سطوح استراحتی بازگشت. بین نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و مونوسیت ها در فواصل زمانی مختلف پس از هر دو تمرین بیشینه و زیربیشینه تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما پلاکت ها و فاکتورهشت پس از تمرین بیشینه در مقایسه با تمرین زیربیشینه به طور معنی داری بیش تر بودند (045/0=P).
  نتیجه‏گیری: با توجه به افزایش بیش تر سطح پلاکت ها و فاکتور هشت پس از تمرین بیشینه و خطر تشکیل لخته، پیشنهاد می شود افراد غیرفعال برای حفظ سلامتی خود، برنامه تمرین مقاومتی را با شدت زیربیشینه شروع کنند.

  واژه های کلیدی

  تمرین مقاومتی، سلول های سفید خون، فاکتورهای انعقادی، مردان غیرفعال

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، سلول های سفید خون، فاکتورهای انعقادی، مردان غیرفعال
 • سعید رحیمی، نادر حاجلو*، سجاد بشرپور صفحات 657-674
  زمینه و هدف

  بهزیستی روان شناختی به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد و پیشرفت فردی و اجتماعی در ادبیات پژوهشی مطرح است که تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل چشم انداز زمان و امید به زندگی قرار دارد. این پژوهش با هدف پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانش جویان بر اساس ابعاد چشم انداز زمان از طریق نقش متغیر میانجی امید به زندگی صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، جامعه آماری شامل کلیه دانش جویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1397 بودند. نمونه پژوهش 384 نفر از این دانش جویان بودند که به روش تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های بهزیستی روان شناختی Ryff، چشم انداز زمان Zimbardo و امیدواری Snyder استفاده شد. داده ها توسط روش آماری هم بستگی Pearson تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها: نتایج حاکی از برازش مناسب مدل بوده و ضرایب مسیر غیر مستقیم بین ابعاد چشم انداز زمان گذشته منفی (002/0p=، 43/0- β=)، گذشته مثبت (004/0p=، 38/0 β=)، آینده (012/0p=، 22/0 β=)، حال لذت گرا (003/0p=،41/0 β=)، حال معتقد به سرنوشت (001/0p=، 29/0- β=) و آینده متعالی (042/0p=، 24/0 β=) و بهزیستی روان شناختی معنی دار است. نتایج نقش میانجی گری امید به زندگی را در رابطه بین ابعاد چشم انداز زمان و بهزیستی روان شناختی دانش جویان نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن بود که ابعاد چشم انداز زمان هم به طور مستقیم و هم با واسطه امید به زندگی با بهزیستی روان شناختی رابطه دارند. به نظر می رسد برای بهبود بهزیستی روان شناختی دانش جویان، تقویت چشم انداز زمان و امید به زندگی می تواند دارای اهمیت باشد.

  واژه های کلیدی

  ابعاد چشم انداز زمان، امید به زندگی، بهزیستی روان شناختی، دانش جویان، اردبیل

  کلیدواژگان: ابعاد چشم انداز زمان، امید به زندگی، بهزیستی روان شناختی، دانش جویان، اردبیل
 • حسین تاجدینی کاکاوندی*، حیدر صادقی، علی عباسی صفحات 675-688
  زمینه و هدف

  در این مطالعه توصیفی که در دانشگاه خوارزمی در سال 1396 انجام شد، 30 مرد فعال برحسب وضعیت زانویشان در دو گروه زانوی پرانتزی (15 نفر) و طبیعی (15 نفر) با دامنه سنی 20 تا 25 سال مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از دستگاه صفحه نیرو و الکترومیوگرافی به ترتیب نیروهای عکس­العمل زمین و فعالیت عضلات محاسبه شد. از آزمون t مستقل برای بررسی اختلافات بین گروهی استفاده شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی که در دانشگاه خوارزمی در سال سال مورد بررسی قرار گرفتند .با 25 تا20 نفر(با دامنه سنی 15) نفر(و طبیعی 15) زانویشان در دو گروه زانوی پرانتزی استفاده از دستگاه صفحه نیرو و الکترومیوگرافی به ترتیب نیروهای عکس  العمل زمین و فعالیت عضلات محاسبه شد. از آزمون مستقل برای بررسی اختلافات بین گروهی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون آماری نشان داد که نیروی عمق مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در گروه طبیعی به طور (. همچنین عضله سرینی میانی در مرحله انتقال وزن حین راه P=0/018) بیشتر از گروه زانوی پرانتزی است ، معنی داری .(P=0/031) رفتن در گروه زانوی پرانتزی، به طور معنی داری میزان فعالیت بیشتری نسبت به گروه طبیعی داشت

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این مطالعه، به نظر میرسد انحراف مکانیکی ناشی از زانوی پرانتزی میتواند باعث برخی تغییرات در مولفه های نیروی عکس العمل زمین و عملکرد عضلات اندام تحتانی حین راه رفتن شود. نتایج به دست آمده مهم تلقی کند. ، میتواند

  کلیدواژگان: زانوی پرانتزی، نیروی عکس العمل زمین، الکترومیوگرافی، راه رفتن
 • فاطمه شهرکی ده سوخته، رمضان میرزایی*، علیرضا انصاری مقدم صفحات 689-702
  زمینه و هدف

  با رشد جمعیت مشکلات ایمنی بهداشت و محیط زیستی در روستاها افزایش می یابد. با توجه به ماهیت سکونت گاه های روستایی و خطرات و حوداثی که روستائیان را تهدید می کند. این مطالعه با هدف امکان سنجی استقرار نظام مدیریت ایمنی بهداشت ومحیط زیست در مدیریت روستایی مطالعه موردی در دهستان جزینک زابل در استان سیستان و بلوچستان انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه توصیفی حاضر شامل52 نفر از مدیران، معتمدین، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بود که از طریق سرشماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. از آمار توصیفی برای متغیرهای دموگرافیک و از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و t مستقل جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نقش دهیاران در حفاظت از محیط زیست روستا 6/57 درصد (30 نفر) در سطح خوب و وضعیت شاخص های ایمنی 3 نفر (8/5 درصد) ضعیف، (75 درصد) 39 نفر وضعیت شاخص های ایمنی را متوسط، 8 نفر (4/15 درصد) خوب و 2 نفر (8/3 درصد) عالی بود. وضعیت محیط زیست روستا 5 نفر (6/9 درصد) ضعیف، 24 نفر (1/46 درصد) متوسط، (5/38 درصد) خوب و 3 نفر (8/5 درصد) عالی بود. تفاوت عملکرد شاخص های ایمنی بهداشت و محیط زیست نیز معنی دار بود (001/0=p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که میانگین امتیاز وضعیت شاخص های ایمنی بهداشت و محیط زیست در دهستان جزینک در حد متوسط و ضعیف می باشد، بنابراین نیاز به  توجه بیش تری به اجرا و استقرار مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست در روستاها می باشد.
  واژه های کلیدی: ایمنی، بهداشت، محیط زیست، روستایی، جزینک

  کلیدواژگان: ایمنی، بهداشت، محیط زیست، روستایی، جزینک
 • حمید سوری، محسن رضاییان، خالد رحمانی* صفحات 703-720

  دانش مرتبط با روش شناسی انجام مطالعه کارآزمایی میدانی (Field Trial) به عنوان یکی از انواع مطالعات مداخله ای، هنوز برای خیلی از محققان کشورمان به صورت کامل شناخته شده نیست. مقاله حاضر با هدف آشنایی بیش تر با روش انجام این نوع از مطالعات نگارش شده است.
  مطالعات میدانی بر روی افراد سالم و با هدف پیش گیری انجام می شود. این دسته از مطالعات مثل کارآزمایی های بالینی در هر دو سطح فردی و جمعی قابل انجام است. یک نوع از این مطالعات که community intervention trial نام دارد که معمولا روی حجم زیادی از جمعیت انجام می شود. در انجام بررسی های میدانی لازم است مراحلی هم چون تدوین فرضیه، انتخاب جمعیت (جمعیت مرجع، جمعیت مورد مطالعه و نمونه گیری)، اندازه گیری متغیرهای پایه (قبل از انجام مداخله پیش گیرانه)، تقسیم یا تخصیص افراد به گروه های شاهد و مداخله، اعمال مداخله و اندازه گیری پیامد مدنظر قرار گیرد.
  روش شناسی مطالعات میدانی خیلی شبیه به مطالعات کارآزمایی بالینی است، با این تفاوت که مطالعات میدانی روی افراد سالم و با هدف پیشگیری صورت می گیرد. حجم نمونه در این مطالعات به نسبت بیش تر بوده و نیازمند زمان و هزینه بیش تری هم می باشند.

  کلیدواژگان: کارآزمایی میدانی، کارآزمایی اجتماعی، روش شناسی
 • حاتم ابراهیمی، رزاق محمودی*، پیمان قجربیگی، سعید شهسواری، شقایق موسوی، نسیم بیگلری صفحات 721-728
  زمینه و هدف

  مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در بستنی سنتی و دستگاهی عرضه شده در شهر قزوین انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی مقطعی، 100 نمونه بستنی سنتی و دستگاهی عرضه شده در شهر قزوین به صورت نمونه گیری تصادفی طی یک سال و در فصول مختلف جمع آوری شدند. با استفاده از روش کشت و سپس با استفاده از تکنیک(polymerase Chain Reaction; PCR)  ، مقاومت باکتری به متی سیلین تایید شد.

  یافته ها

  میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در فصول مختلف در بستنی سنتی و دستگاهی 5 درصد و بیش ترین آلودگی، در فصل تابستان بود. 80 درصد (4 مورد) از باکتری های جدا شده به متی سیلین مقاومت داشتند.

  نتیجه گیری

  آموزش استفاده از بستنی پاستوریزه و تهیه بستنی سنتی و دستگاهی به روش بهداشتی سبب کاهش مسمومیت غذایی می شود.
  واژه های کلیدی: استافیلوکوکوس اورئوس، بستنی سنتی، بستنی دستگاهی،  PCR، مقاومت آنتی بیوتیکی، قزوین

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، بستنی سنتی، بستنی دستگاهی، PCR، مقاومت آنتی بیوتیکی، قزوین
 • محمد اعتضادپور*، سید حسن سید شریفی صفحات 729-738
  زمینه و هدف

  پریتونیت یکی از مهم‌ترین علل جراحی اوژانس شکم می‌باشد که معمولا به دلیل پرفوراسیون احشاء داخل شکمی رخ می‌دهد.

  شرح مورد

  بیمار آقای 54 ساله‌ای می‌باشد که به دلیل درد منتشر شکم و عدم دفع گاز و مدفوع به اوژانس مراجعه نموده بود. در معاینه، بیمار تندرنس عمومی همراه با گاردینگ داشت و در گرافی انجام شده بیمار پنوموپریتوئن و در آزمایشات لکوسیتوز همراه شیفت به چپ داشت که تحت لاپاراتومی اورژانسی قرار گرفت. در بررسی انجام شده زخم پپتیک پره پیلوریک پرفوره معده و آپاندیسیت پرفوره داشت که آپاندکتومی صورت گرفت. بیمار پس از 5 روز با حال عمومی خوب پس از تحمل رژیم غذایی معمولی با رژیم دارویی هلیکوباکترپیلوری مرخص شد و در پیگیری و ویزیت بیمار در کلینیک حال عمومی بیمار خوب بود.

  نتیجه گیری

  در افرادی که به دلیل درد عمومی شکم مراجعه کرده و تحت لاپاراتومی قرار میگیرند و در بررسی اولیه یک پاتولوژی اولیه مشهوده میباشد، پیشنهاد می شود که سایر نواحی شکم نیز تحت بررسی قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: زخم پپتیک پرفوره، آپاندیسیت، پریتونیت
|
 • M. Rezaeian* Pages 621-622
 • T Zareimahmoudabady, P. Talebi*, M.H. Ehrampoush, M. Jalili Pages 623-636
  Background and Objectives

  Food industry wastewater has a high pollution load, which is due to water consumption at various stages. In the absence of adequate wastewater management and supervision of the food industry, this wastewater can be considered as a source of environmental pollution. This study aimed to optimize the coagulation and flocculation process for the treatment of food industry wastewater.

  Materials and Methods

  The present study was a laboratory study. Aluminum sulfate and poly aluminum chloride were used as coagulant and cationic poly-electrolytes C-270 and anion A-300 were used as coagulant aid. Then, the optimization of pH (4.5-10.5), coagulant concentration (300-800 mg/L) and coagulation aid (3-8 mg/L) were evaluated by calculating optimal removal efficiency of turbidity, total suspended solids and chemical oxygen demand. And the results were analyzed using Pearson’s correlation coefficient.

  Results

  The results showed that at optimal pH (8.5), poly aluminum chloride concentration (600 mg/L) in combination with cationic poly-electrolyte C-270 (5 mg/L), removal efficiency for turbidity, TSS and COD parameters were 98.75%, 98.5%, and 82.4%, respectively.

  Conclusion

  It can be concluded that using poly aluminum chloride as a coagulant and cationic polyelectrolyte C-270 as a coagulant aid can be used as an appropriate pretreatment for reducing the organic load for food industry sewage.

  Keywords: Optimization, Coagulation, Food Industry, Aluminum sulfate, Poly-aluminum-chloride, Polyelectrolyte
 • A. Pourrahim Ghouroghchi*, M. Pahlevani Pages 637-656
  Background and Objectives

  The effects of maximal and sub-maximal resistance exercise on leukocytes and coagulator factors is ambiguous. Therefore the purpose of the present study was to determine the effect of maximum and sub-maximal resistance training intensities on leukocytes and blood coagulation factors in non-athlete men.


  Materials and Methods

  In this clinical trial study, 19 young non-athlete men with age 20.16±1.21 years and weight 65.74±1.37 kg completed maximal resistance exercise (85% 1RM [One-Repetition Maximum]) with right hand and after one week, sub-maximal resistance exercise (60% 1RM) with 3 sets of 15 repetitions and 3 minutes rest intervals. 5 ml blood were taken before, immediately, 2h, 24h, 48h and 72h after exercise, and leukocytes were measured by cell counter and platelets and factor VIII by auto-analyzer. Data were analyzed by ANOVA with repeated-measures and Bonferroni, and the means of the two exercises were studied using paired t-test.


  Results

  Leukocytes and coagulation factors were significantly higher than rest level immediately, 2h and 24h after both exercises (p=0.042) and then decreased to rest level 48h and 72h after training. There was no significant difference between neutrophils, lymphocytes and monocytes at different intervals after both maximal and sub-maximal exercises. However, the platelets and factor VIII after the maximal exercise were significantly more than the sub-maximal exercise (p=0.045).


  Conclusions

  So, due to the higher increase of platelets and factor VIII levels after maximal intensity exercise and the risk of blood clot formation, it is suggested that non-athlete people start the resistance training program with submaximal intensity for maintaining the health.

  Keywords: Resistance training, Leukocytes, Coagulation factors, Non-athlete men
 • S. Rahimi, N. Hajloo*, S. Basharpoor Pages 657-674
  Background and Objectives

  Psychological well-being is considered as one of the important factors in the development of personal and social development in research literature, which is influenced by various factors such as the time perspective and life expectancy. This study aimed to predict the psychological well-being of students based on the time perspective dimensions through the mediator role of life expectancy.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, the statistical population included all students of Mohaghegh Ardebili University in 2018 .The sample consisted of 384 students selected through multi-stage cluster random sampling. Data was collected using Ryff’s Psychological Well-Being Scales, the Zimbardo's Time Perspective, and the Snyder's Hope. Data were analyzed using Pearson's correlation.

  Results

  The results indicated that the model was suitable for fitting the model and the coefficients of the indirect path between the dimensions of the negative past time perspective (p=0.002, β=-0.43), positive past (p=0.004, β=0.38), future (p=0.012, β=0.22), present hedonistic (p=0.003, β=0.41), present-fatalist (p=0.001, β=-0.29), and transcendental-future (p=0.042, β=0.24) and psychological well-being were significant. The results showed the mediating role of life expectancy in the relationship between the time perspective dimensions and the psychological well-being of students.

  Conclusion

  The results indicated that the dimensions of the time perspective are both directly and with life expectancy mediation related to psychological well-being. It seems that to improve the psychological well-being of students, strengthening the time perspective and life expectancy can be important.

  Keywords: Time perspective dimensions, Life expectancy, Psychological well-being, Students, Ardabil
 • H. Tajdini Kakavandi*, H. Sadeghi, A. Abasi Pages 675-688
  Background and Objective

  Genu varum is one of the most common knee deformities, which can cause changes in the forces of the body and the way the muscles of the lower limbs function due to changes in the mechanical axis of lower limb. The aim of this study was to investigate ground reaction forces and electromyography muscle activity of lower extremity during the stance phase of walking in subjects with and without genu varum deformity.

  Materials and Methods

  In this descriptive study conducted in Kharazmi University in 2017, 30 active men were categorized into two groups of genu varum (n=15) and normal (n=15) based on their knee posture. The participants’ age ranged from 20 to 25 years. Using force plate and electromyography, respectively, ground reaction force and muscle activity were calculated. The data were analyzed utilizing independent samples t-test for between-group differences.

  Results

  The findings indicated that the depth force of vertical ground reaction force in the normal group had significantly higher value compared to the genu varum group (p=0.018). Also, gluteus medius muscle during the loading response phase of walking in the active male with genu varum had significantly higher levels of activity than the control group (p=0.031).

  Conclusion

  According to the findings of this research, it seems that mechanical deviation due to the deformity of the genu varum causes some changes in the ground reaction forces and the performance of the lower limb muscles during walking. The findings point to the need to pay attention to these factors in people with genu varum.

  Keywords: Genu varum, Ground reaction force, Electromyography, walking
 • F. Shahreki Deh Sokhteh, R. Mirzaei*, A Ansari Moghadam Pages 689-702
  Background and Objectives

  As the population in rural areas grows, health and environmental safety problems increase. Considering the nature of rural settlements as well as the dangers and incidents that threaten the villagers, the present study has been conducted to determine the feasibility of establishing a health and environmental safety administration system in the rural management of Jazinak village of Zabol town in Sistan and Baluchestan province, Iran.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, the statistical research population was selected through census sampling in 2017 and consisted of 52 managers, trustworthy executives, village chiefs and members of Islamic councils. A researcher-made questionnaire was utilized for data collection. Descriptive statistics were used for demographic variables, and one-way ANOVA and independent t-test were utilized for analyzing the data.

  Results

  The results revealed that the role of village chiefs in protecting the environment of the village was 57.6% (30 people) and at a good level. The status of safety indicators of 3 people (5.8%) was poor, of 39 people (75%) was average, of 8 people (15.4%) was good, and of 2 people (3.8%) was excellent; the environment status of the village was considered poor by 5 people (9.6%), average by 24 people (46.1%), good by (38.5%) of the villagers, and great by 3 people (5.8%). Health and environmental safety indicators showed significant differences (p = 0.001).

  Conclusion

  The findings showed that the average score of the status of health and environmental safety indicators in Jazinak village is average and poor. Therefore, it is necessary to pay careful attention to the implementation and establishment of health and environmental safety administration in villages.

  Keywords: Safety, Health, Environment, Rural, Jazinak village
 • H. Soori, M. Rezaeian, Kh. Rahmani* Pages 703-720

  The knowledge related to the methodology of the field trial study as a type of intervention studies, yet for many of our researchers is not fully understood. The aim of the current study was a better understanding of conducting this type of research.
  Field trial studies are done on healthy individuals and aim to prevent. These types of studies such as clinical trials are performed on both individual and collective levels. One type of these studies is Community Intervention Trial which is usually done on a large scale population. Field trial study should be carried out in stages, such as the formulation of hypotheses, selection of the population (reference population, study population, and sampling), measuring the baseline variables (before conducting preventive intervention), random allocation of subjects to intervention and control groups, doing interventions and measuring outcome.
  The methodology of field trial studies is very similar to clinical trials. The difference is that field trials are conducted on healthy individuals and aim to prevent and also the sample size required to this type of study is relatively more, and these studies are usually time consuming and costly.


  Keywords: Field trial, Community Trial, Methodology
 • H. Ebrahimi, R. Mahmoudi*, P. Ghajarbeygi, S. Shasavari, Sh. Mossavi, N Biglari Pages 721-728
  Background and Objectives

  The aim of this study was to determine the prevalence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in traditional and device-made ice cream in Qazvin.

  Materials and Methods

  In this cross- sectional study, 100 samples of traditional and device-made ice cream in Qazvin were randomly collected over a period of one year and in different seasons. The culture method was then confirmed by PCR (Polymerase Chain Reaction) technique.

  Results

  The inflammation rate of Staphylococcus aureus bacteria was 5% in most seasons in the traditional and device-made ice cream and the most inflammation was in summer, and 80% (4 cases) of the isolated bacteria were methicillin resistant.

  Conclusion

  The use of pasteurized ice cream and observance of health principles in producing traditional and device-made ice cream will reduce the risk of contamination and food poisoning.

  Keywords: Staphylococcus aureus, Traditional ice cream, Device-made ice cream, PCR, Antibiotic resistance, Qazvin
 • M. Etezadpour*, S.H. Seyedsharifi Pages 729-738
  Background and Objectives

  Peritonitis is one of the most important emergency abdominal surgeries which mostly occurs due to intra-abdominal visceral perforation.

  Case Presentation

  The patient was a 54-year-old man referred to the emergency department for abdominal pain and inability in passing gas and defecation. In physical examination, there was a generalized tenderness with guarding; in the image, pneumoperitoneum and in the laboratory test, leukocytosis with left shift. The patient had a perforated peptic ulcer and also perforated appendicitis which underwent the emergent laparotomy. He was treated by the appendectomy. The patient was discharged after 5 days with a good general condition after taking the drug with the Helicobacter pylori and normal regimen; and in the follow-up of the patient in the clinic, the patient was good.

  Conclusion

  In people who refer with generalized abdominal pain and undergo laparotomy while in the initial examination, an early pathology is evident; it is recommended that other areas of the abdomen be investigated

  Keywords: Perforated peptic ulcer, Appendicitis, Peritonitis