فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه حلاجانی، فرحناز جامعی نژاد، زهرا دشت بزرگی، بهرنگ اسماعیلی شاد*، راضیه پیمانی صفحات 10-17
  مقدمه

  بارداری به ویژه نخستین بارداری یک موقعیت جدید و اضطراب آور است که باعث استرس، افسردگی و کاهش کیفیت زندگی می شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش گروهی توانبخشی شناختی بر استرس ادراک شده، افسردگی و کیفیت زندگی در زنان نخست زای دارای اضطراب بارداری انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان نخست زای دارای اضطراب بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اهواز در فصل تابستان سال 1397 بودند. در مجموع 40 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمون 10 جلسه 45 دقیقه ای با روش توانبخشی شناختی آموزش دید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. داده ها با پرسشنامه های استرس ادراک شده، افسردگی و کیفیت زندگی جمع آوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که گروه ها از نظر استرس ادراک شده، افسردگی و کیفیت زندگی تفاوت معناداری داشتند. یعنی، آموزش گروهی توانبخشی شناختی باعث کاهش استرس ادراک شده و افسردگی و افزایش کیفیت زندگی در زنان نخست زای دارای اضطراب بارداری شد (0/001>P).

  نتیجه گیری

   نتایج حاکی از اهمیت و تاثیر آموزش گروهی توانبخشی شناختی بر استرس ادراک شده، افسردگی و کیفیت زندگی در زنان نخست زای دارای اضطراب بارداری بود. بنابراین روانشناسان و مشاوران می توانند از روش آموزش گروهی توانبخشی شناختی برای کاهش استرس ادراک شده و افسردگی و افزایش کیفیت زندگی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آموزش توانبخشی شناختی، استرس ادراک شده، اضطراب بارداری، افسردگی، کیفیت زندگی
 • خدیجه حاتمی پور، زهرا کچویی، آزیتا امیرفخرایی*، غلام رضا عرب، المیرا اعزازی صفحات 18-25
  مقدمه

  در سال های اخیر جمعیت سالمندان رشد چشمگیری داشته و سالمندی یکی از دوران های حساس در زندگی است که سلامت افراد در آن کاهش می یابد. همچنین انجام تمرین های ورزشی نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت بیماری های این دوره دارد. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرین های تای چی چوآن بر شادکامی، کیفیت خواب و فشار خون زنان سالمند انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان سالمند عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان ورامین در سال 1397 بودند. نمونه پژوهش 60 نفر بودند که به صورت هدفمند انتخاب و سپس به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 30 نفر) جایگزین شدند. گروه مداخله 24 جلسه 45 دقیقه ای (هفته ای سه جلسه) تمرین های تای چی چوآن را آموزش دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده ها با پرسشنامه های شادکامی و کیفیت خواب جمع آوری و فشار خون با دستگاه فشارسنج عقربه ای اندازه گیری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری به کمک نرم افزار SPSS نسخه بیست و یک تحلیل شدند.

  یافته ها

   بین گروه های مداخله و کنترل از نظر شادکامی، کیفیت خواب و فشار خون تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر تمرین های تای چی چوآن باعث افزایش شادکامی (F=94/212) و کاهش کیفیت خواب نامطلوب (F=17/93) و فشار خون سیستولیک (F=25/41) زنان سالمند شد (P<-/001).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که تمرین های تای چی چوآن باعث افزایش شادکامی و کاهش کیفیت خواب نامطلوب و فشار خون زنان سالمند شد. بنابراین توصیه می گردد که از روش مذکور به عنوان یکی از روش های ایمن و مقرون به صرفه طب مکمل برای بهبود سلامت سالمندان استفاده شود.

  کلیدواژگان: تمرین تای چی چوآن، سالمند، شادکامی، فشار خون، کیفیت خواب
 • فرشته علی دادی، نعمت ستوده *، ابوالفضل کرمی صفحات 26-33
  هدف

    پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثربخشی نوروفیدبک، توانبخشی شناختی و درمان ترکیبی بر حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی بود.

  روش بررسی

  روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی، از نوع پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه کنترل بود. تعداد 100 دانش آموز  به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در چهار گروه  25 نفری کنترل و آزمایش نوروفیدبک، توانبخشی شناختی و گروه آزمایش ترکیبی از دو روش نوروفیدبک و توانبخشی شناختی به صورت تصادفی جایگزین شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه حافظه کاری (آزمون کامپیوتری N-Back) صورت گرفت. همچنین جلسات نوروفیدبک در طول 5 هفته، هفته ای دو جلسه 40 دقیقه ای بر اساس پارادایم درمانی آموزش ریتم حسی-حرکتی با استفاده از  دستگاه پروکامپ و جلسات توانبخشی شناختی در 14 جلسه طی دو روز در هفته و جلسات ترکیبی نیز طی 24 جلسه 40 دقیقه ای مربوط به نوروفیدبک و 30 دقیقه مربوط به توانبخشی شناختی به صورت هفته ای سه جلسه صورت گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک طرفه بین گروهی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد اجرای جلسات نوروفیدبک، توانبخشی شناختی و ترکیب دو روش اثر معناداری بر بهبود حافظ کاری دانش آموزان مبتلا به اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی دارد به طوری که به ترتیب دانش آموزانی که در گروه آزمایش تحت درمان توانبخشی شناختی، ترکیب دو روش و نوروفیدبک قرار گرفته بودند از سطوح بالاتر حافظه کاری نسبت به دانش آموزان گروه کنترل برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  بنابر نتایج بدست آمده مشخص می شود که نوروفیدبک و توانبخشی شناختی میتوانند به عنوان روشی موثر در بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی در نظر گرفته شوند.

  کلیدواژگان: آموزش توانبخشی شناختی، آموزش نوروفیدبک، بهبود حافظه کاری کودکان، کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه، بیش فعالی
 • شیما باقری، مژگان سپاه منصور*، فریبا حسنی، سوزان امامی پور صفحات 34-42
  مقدمه

  از یک سو تعارضات زناشویی بین زوجین پدیده ای شایع است که باعث سست شدن روابط و افزایش مشکلات زناشویی می شود و از سوی دیگر زوج درمانی یکی از روش های موثر در کاهش مشکلات زناشویی است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و ایماگو تراپی بر دلزدگی و انتظارات زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های کنترل و آزمون بود. جامعه پژوهش زوجین دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره ناحیه سه شهر کرج در سال 1396 بودند. در مجموع 45 زوج (90 نفر) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه مساوی (هر گروه 15 زوج) جایگزین شدند. گروه های مداخله 10 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) به تفکیک با روش های زوج درمانی هیجان مدار و ایماگو تراپی آموزش دیدند و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده ها با پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز و پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار و همکاران جمع آوری و با روش های  تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هر دو روش زوج درمانی هیجان مدار و ایماگو تراپی باعث کاهش معنادار دلزدگی و انتظارات نامناسب زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی شد. همچنین روش زوج درمانی هیجان مدار در مقایسه با روش زوج درمانی ایماگو تراپی باعث کاهش معنادار دلزدگی و انتظارات نامناسب زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی شد (0/05>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج توصیه می گردد که برای کاهش دلزدگی و انتظارات نامناسب زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی از هر دو روش به ویژه روش زوج درمانی هیجان مدار استفاده شود.

  کلیدواژگان: انتظارات زناشویی، ایماگو تراپی، تعارضات زناشویی، دلزدگی زناشویی، زوج درمانی هیجان مدار
 • علی حسینی*، مژگان احمدی، عبدالصالح زر، لیلا غفاری رهبر، علیرضا آل علی صفحات 43-49
  مقدمه

  تحقیقات اندکی در رابطه با اثرات تمرینات ورزشی بر ترکیب بدنی مردان کم توان ذهنی صورت گرفته است، لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات منتخب فوتبال بر ترکیب بدن مردان کم توان ذهنی است.

  روش

  در این مطالعه نیمه تجربی 16 مرد داوطلب موسسه کم توان ذهنی تلاش شهرستان شیراز به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و در دو گروه هشت نفره تجربی (با میانگین سن 7/44±25/33؛ قد 5/11±164/39 و وزن 5/17±68/09) و کنترل (با میانگین سن 3/12±29/42؛ قد 7/06±169/22 و وزن 4/75±67/54) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 90 دقیقه تمرینات فوتبال را انجام دادند و گروه کنترل فقط فعالیت های روزانه خود را انجام دادند. در پیش آزمون و پایان هشت هفته ترکیب بدنی آزمودنی ها اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون های آماری کالموگروف- اسمیرنوف، t مستقل و وابسته استفاده شد (0/05≥p).

  یافته ها

  نتایج نشان داد هشت هفته تمرینات فوتبال اثر معنی داری بر آب کل بدن (0/69=p)، توده پروتئین (0/57=p)، توده مواد معدنی (0/46=p)، توده خالص بدن (0/43=p) و توده چربی (0/65=p) مردان کم توان ذهنی نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد هشت هفته تمرینات ورزشی منتخب فوتبال اثر معنی داری بر بهبود ترکیب بدنی مردان کم توان ذهنی ندارد.

  کلیدواژگان: تمرینات ورزشی، ترکیب بدنی، کم توان ذهنی
 • زهره شجاعی، محسن گل پرور*، اصغر آقایی، محمدرضا بردبار صفحات 50-59
  مقدمه

  اضطراب و افسردگی از جمله متغیرهایی هستند که کودکان مبتلا به سرطان نیازمند درمان های روان شناختی برای آن ها هستند. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی گروهی قصه درمانی و هنر بازی درمانی بر اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به سرطان با تکیه بر چهارچوب، اصول و قواعد رویکرد شناختی رفتاری اجرا شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر مطالعه ای کاربردی از نوع شبه آزمایشی و طرح پژوهش سه گروهی با سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. به منظور انجام پژوهش از میان کودکان 8 تا 12 سال مبتلا به سرطان در بیمارستان امیر شهر شیراز در تابستان سال 1397، 36 کودک به صورت هدفمند انتخاب و به سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل هر گروه 12 نفر) تقسیم شدند. از مقیاس اضطراب اسپنس (SCAS اسپنس، 1998) و مقیاس افسردگی کودکان (CDS تیشر و لانگ، 1978) برای سنجش در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. گروه قصه درمانی شناختی رفتاری و هنر بازی درمانی شناختی رفتاری هر یک به مدت 12 جلسه، تحت درمان قرار گرفتند. داده ها از طریق تحلیل واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین قصه درمانی شناختی رفتاری و هنر بازی درمانی شناختی رفتاری با گروه کنترل در اضطراب (F=29.98, P<0.001) و افسردگی(F=28.62, P<0.001) تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین، هنر بازی درمانی شناختی رفتاری نسبت به قصه درمانی شناختی رفتاری در کاهش اضطراب و افسردگی موثرتر بود(0/001> P).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می توان گفت که قصه درمانی شناختی رفتاری و هنر بازی درمانی شناختی رفتاری می توانند به عنوان یک شیوه درمانی برای کاهش اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به سرطان در محیط های آموزشی و درمانی به کار برده شوند.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، هنر بازی درمانی، قصه درمانی، کودکان سرطانی
 • سحر خوش سرور، علی کاظمی * صفحات 60-68
  مقدمه

  سندرم روده تحریک پذیر (IBS)، یک اختلال عملکردی دستگاه گوارش است که عوامل روان شناختی در آن نقش بسزایی دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی و شدت علائم بیماران IBS انجام شد.

  روش

  این پژوهش به روش توصیفی و در چارچوب مطالعات همبستگی می باشد. از جامعه ی بیماران مبتلا به IBS که در نیمه ی دوم سال 1396 به یک کلینیک فوق تخصصی گوارش در تهران مراجعه کردند، تعداد 110 بیمار IBS (74 زن و 36 مرد)، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار های پژوهش، پرسشنامه ی راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، پرسشنامه ی کیفیت زندگی ویژه بیماران IBS، مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده و شاخص شدت علائم IBS بودند. تحلیل داده ها با روش همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS صورت گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بین راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی و شدت علائم بیماران IBS، رابطه ی معناداری (0/01>p) وجود دارد. با افزایش راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده در بیماران، شدت علائم IBS کاهش و کیفیت زندگی در آنها افزایش یافت. همچنین، از بین متغیر های مورد مطالعه در رگرسیون، بهترین پیش بینی کننده برای شدت علائم IBS، راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و برای کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی ادراک شده بود (0/01>p).

  نتیجه گیری

  راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده، نقش معناداری در کیفیت زندگی و شدت علائم بیماران IBS ایفا می کنند. بنابراین، توجه به عوامل روان شناختی در درمان و بهبود کیفیت زندگی این بیماران می تواند سودمند باشد.

  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی، سندرم روده ی تحریک پذیر (IBS)
 • آزاده عدالت، بهنام مکوندی* صفحات 69-76
  مقدمه

  سرطان پستان یکی از شایع ترین انواع سرطان و ماستکتومی یکی از درمان های اولیه در سرطان پستان است که باعث نقص فیزیکی و اختلال های روانشناختی می شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر استرس، نشخوار ذهنی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان ماستکتومی شده بود.

  روش کار

  این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های مداخله و کنترل بود. جامعه پژوهش زنان ماستکتومی شده در بیمارستان شفا شهر اهواز در سال 1396 بودند. نمونه پژوهش 40 نفر بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه مداخله 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مثبت اندیشی قرار گرفت و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. گروه ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه های استرس، نشخوار ذهنی و نگرانی از تصویر بدنی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

  یافته ها

  گروه های مداخله و کنترل از نظر استرس، نشخوار ذهنی و نگرانی از تصویر بدنی تفاوت معناداری داشتند. به عبارت دیگر آموزش مثبت اندیشی باعث کاهش معنادار استرس (F=115/27, P<0/001)، نشخوار ذهنی (F=154/78, P<0/001)و نگرانی از تصویر بدنی (F=133/49, P<0/001))در زنان ماستکتومی شده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دهنده اثربخشی آموزش مثبت اندیشی در کاهش استرس، نشخوار ذهنی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان ماستکتومی شده بود. بنابراین درمانگران برای مداخلات روانشناختی به ویژه برای کاهش استرس، نشخوار ذهنی و نگرانی از تصویر بدنی می توانند از روش آموزش مثبت اندیشی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آموزش مثبت اندیشی، استرس، ماستکتومی، نشخوار ذهنی، نگرانی از تصویر بدنی
|
 • Fatemeh Halajani, Farahnaz Jameinezhad, Zahra Dashtbozorgi, Behrang Esmaeilishad*, Razieh Peymani Pages 10-17
  Introduction

  Pregnancy especially the first pregnancy is a new and anxious situation that led to stress, depression and decrease quality of life. Therefore, present research aimed to determine the effect of cognitive rehabilitation group training on perceived stress, depression and quality of life among primigravid women with pregnancy anxiety.

  Methods

  This study was a quasi-experimental with pre-test and post-test design and with control group. Research population was primigravid women with pregnancy anxiety referring to health and care centers of Ahvaz city in the summer season of 2018 year. Totally 40 people were selected by available sampling method and randomly divided into two groups. The experimental group trained 10 sessions of 45 minutes by cognitive rehabilitation method and control group didn’t receive any training. Data collected by the questionnaires of perceived stress, depression and quality of life and analyzed by multivariate analysis of covariance method.

  Results

  The results showed that groups have a significant difference in terms of perceived stress, depression and quality of life. Means, cognitive rehabilitation group training led to decrease perceived stress and depression and increase quality of life among primigravid women with pregnancy anxiety (P<0/001).

  Conclusions

  The results indicated the effect and importance of cognitive rehabilitation group training on perceived stress, depression and quality of life among primigravid women with pregnancy anxiety. Therefore, psychologists and counselors can use from cognitive rehabilitation group training method for decrease perceived stress and depression and increase quality of life.

  Keywords: Cognitive Rehabilitation Training, Depression, Perceived Stress, Pregnancy Anxiety, Quality of Life
 • Khadijeh Hatamipour, Zahra Kachoei, Gholamreza Arabsalmani, Azita Amirfakhraei*, Elmira Ezazi Pages 18-25
  Introduction

  In recently years the elderly population has great grown and aging is one of the sensitive periods in life which the health of individuals in that is reduced. Also, sport exercises have an important role in the prevention and management of diseases of this period. For this purpose, the aim of this study was determine the effect of Tai Chi Chuan exercises on happiness, sleep quality and blood pressure in elderly women.

  Methods

  This research was a quasi-experimental from type of pre-test and post-test with control group. The research population was elderly women who members of the Education retirees association of Varamin county in 2018 year. The research sample was 60 people that selected by purposive sampling and assigned randomly to two experimental and control groups (each group 30 people). The experimental group trained Tai Chi Chuan exercises 24 sessions of 45 minutes (weekly three sessions) and the control group placed in the waiting list. The data collected by the questionnaires of happiness and sleep quality and blood pressure measured by scorpion barometer and analyzed by multivariate analysis of covariance method with the SPSS software version twenty one.

  Results

  There was a significant difference between the experimental and control groups in terms of the happiness, sleep quality and blood pressure. In the other words, the Tai Chi Chuan exercises led to increase happiness (F=212/94) and decrease undesirable sleep quality (F=93/17) and systolic blood pressure (F=41/25) of elderly women (P<0/001).

  Conclusions

  The results showed that the Tai Chi Chuan exercises led to increase happiness and decrease undesirable sleep quality and blood pressure of elderly women. Therefore, it is recommended that from the mentioned method as a one of the safe and affordable methods of complementary medicine used to improve the health of the elderly.

  Keywords: Blood Pressure, Elderly, Happiness, Sleep Quality, Tai Chi Chuan Exercise
 • Fereshte Alidadi Taeme, Abolfazl Karami, Nemat Sotodeh * Pages 26-33
  Background and Objective

  the aim of this study was to assess The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation, neurofeedback and combination of these two methods on Working Memory in children with Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

  Methods

  This pre-test and post-test quasi-experimental study was performed on 100 children with ADHD (6 to 12 years) referring to Tehran Psychiatric center in 2017 who were selected by convenience method and randomly assigned to four group of experimental and control (25 subjects in the experimental group based on Cognitive Rehabilitation, 25 in the experimental group based on neurofeedback, 25 in the experimental group based on combination of these two methods and 25 in the control group). Data were collected by using Kirchner working memory questionnaire (N-Back test).The neurofeedback sessions were conducted during 5 weeks, weekly two 40-minute sessions based on training paradigm sensory-motor rhythm by using the pro-camp device, cognitive rehabilitation in 14 sessions during two days a week and combined sessions were performed in 24 sessions of 40 minutes for neurofeedback and 30 minutes for cognitive rehabilitation in a weekly three sessions.The data was analyzed by Repeated Measures Analysis of Multiple Covariance (MANCOVA).

  Results

  The results showed that the implementation of neurofeedback sessions, cognitive rehabilitation and combination of two methods have a significant effect on improving the work memory of students with attention deficit hyperactivity disorder, so in the experimental groups, the students had higher levels of working memory respectively in cognitive rehabilitation, combination of two methods and neurofeedback than control group.

  Conclusion

  Therefore, it can be said that neurofeedback and cognitive rehabilitation can be considered as effective interventions to improve the working memory of children with (ADHD).

  Keywords: Cognitive Rehabilitation, neurofeedback, Working Memory, children with ADHD
 • Shima Bagheri, Mojgan Sepahmansour*, Fariba Hasani, Sozan Emamipour Pages 34-42
  Introduction

  On the one hand marital conflicts between couples are a common phenomenon which led to weakness the relationship and increase marital problems, and on the other hand couple therapy is one of the effective ways to reduce the marital problems. Therefore, present research aimed to comparison the effectiveness of couple therapy of emotional-focused and imago therapy on marital burnout and expectations in couples with marital conflicts.

  Methods

  Present study was a quasi-experimental with a pre-test and post-test design with control and experimental groups. Research population was the couples with marital conflicts that referring to counseling centers of first region of three district of Karaj city in 2017 year. Totally 45 couple (90 people) were selected by available sampling method and randomly assigned to three equal groups (each group 15 couple). The intervention groups separately trained 10 sessions of 90 minutes (weekly two sessions) by the methods of couple therapy of emotional-focused and imago therapy and the control group was placed on the waiting list for training. Data were collected with the Peinas' marital burnout and Omidvar & et al' marital expectations and analyzed by the methods of multivariate analysis of covariance and bonferroni post hoc test.

  Results

  The findings showed that both methods of couple therapy of emotional-focused and imago therapy led to significant reduced the marital burnout and inappropriate expectations in couples with marital conflicts. Also, the couple therapy of emotional-focused method in compared with the couple therapy of imago therapy method led to significant reduced the marital burnout and inappropriate expectations in couples with marital conflicts (P<0/05).

  Conclusions

  Regarded to results, it is suggested that to reduce the marital burnout and inappropriate expectations in couples with marital conflicts used from both methods especially the couple therapy of emotional-focused method.

  Keywords: Couple Therapy of Emotional-Focused, Imago Therapy, Marital Burnout, Marital Conflicts, Marital Expectations
 • Ali Hosseini*, Moghgan Ahmadi, Alireza Aleali, Abdossaleh Zar, Leyla Ghafari Pages 43-49
  Introduction

  Few researchs conducted about the effect of exercise training on body composition of mental retardation male, So the aim of this study was to evaluate the effect of eight weeks’ selected football trainings on body composition of male with intellectual disability.

  Methods

  In this semi-experimental study, 16 volunteer male of talash intellectual disability institute of shiraz city were randomly selected and divided in two groups of eight people including experimental (age 25.3±7.44; height 164.3±5.11 and weight 68.09±5.17) and control groups (age 29.4±3.12; height 164.2±7.06 and weight 67.5±4.75). The experimental group performed football trainings for eight weeks, three sessions per week and 90 minutes per session and control group performed only their daily activities. Body composition of the subjects was measured in pre-test and at the end of eight weeks. For analysis of research findings used Kolmogorov-Smirnov, independent and dependent t-tests (p≤0.05).

  Results

  The results showed that eight weeks’ football trainings had no significant effect on total body fluid (p=0.69), protein mass (p=0.57), mineral mass (p=0.46), lean body mass (p=0.43) and fat mass (p=0.65) of male with intellectual disability.

  Conclusion

  According to the results of present study it seems that eight weeks selected football trainings have no significant effect on improvement of body composition of male with intellectual disability.

  Keywords: Exercise Training, Body Composition, Intellectual Disability
 • Zohreh Shojaei, Mohsen Golparvar*, Asghar Aghaei, Mohammad Reza Bordbar Pages 50-59
  Introduction

  Anxiety and depression are among the variables that children with cancer need psychological treatment for them. The aim of this study was to determine the comparing the effectiveness of group story therapy and the art-play therapy on anxiety and depression in children with cancer based on the framework, principles and rules of cognitive-behavioral approach.

  Methods

  The research method was semi-experimental, and research design was three groups with three stages (pre-test, post-test and follow up design). In order to carry out the research, from 8-12 years old children with cancer in Amir Hospital, in Shiraz city in the Summer of 2018, 36 children were purposefully selected and randomly assigned to three groups (two experimental and one control group, each group was 12 children). Children Anxiety Scale (SCAS- Spence, 1998) and Children Depression Scale (CDS- Tisher & Lang, 1978) was used to measure the dependent variable in the pretest, post-test and follow up. The group of cognitive-behavioral story therapy and cognitive-behavioral art-play therapy received 12 sessions of treatment. The data were analyzed with the use of repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results showed that there is a significant difference between cognitive-behavioral story therapy and cognitive-behavioral art-play therapy and with control group in anxiety (F=29.98, P<0.001) and depression (F=28.62, P<0.001). Also, cognitive-behavioral art-play therapy had stronger effects than cognitive-behavioral story therapy in reducing anxiety and depression (P<0.001).

  Conclusions

  Based on the results of this study, it can be said that cognitive-behavioral story therapy and cognitive-behavioral art-play therapy can be used as a treatment to reduce the anxiety and depression of children with cancer in educational and therapeutic settings.

  Keywords: Anxiety, Depression, Art-Play Therapy, Story Therapy, Children with Cancer
 • Sahar Khoshsorour, Ali Kazemi * Pages 60-68
  Introduction

  Irritable Bowel Syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal disorder which is highly influenced by psychological factors. The present research was carried out with the aim of determining the role of cognitive emotion regulation strategies and perceived social support in predicting quality of life and severity of symptoms of patients with IBS.

  Methods

  This research is a descriptive one in correlation studies frame. Out of the patients with IBS who referred to a gastroenterology clinic in Tehran in the second half of 1396, 110 ones (74 women and 36 men) were selected through convenience sampling method. Research tools included Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), IBS specific QOL questionnaire (IBS-QOL-34), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), and IBS Severity Index (IBSSI). The analysis of data was carried out through Pearson correlation method and stepwise regression analysis test using SPSS.

  Results

  Findings revealed that there is a significant relationship between cognitive emotion regulation strategies and perceived social support with quality of life and severity of symptoms of patients with IBS (p<0/01). With the increase in positive strategies of cognitive emotion regulation and perceived social support in patients, the severity of symptoms of IBS decreased and their quality of life increased. Also, among the variables studied in the regression, the best predictor for the severity of symptoms of IBS had been cognitive emotion regulation strategies and for quality of life had been perceived social support (p<0/01).

  Conclusion

  Cognitive emotion regulation and perceived social support have a significant role in symptom severity and quality of life of patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS). Thus, consideration of psychological factors in treatment and improvement of quality of life of these patients can be beneficial.

  Keywords: cognitive emotion regulation, perceived social support, quality of life, Irritable Bowel Syndrome (IBS)
 • Azadeh Edalat, Behnam Makvandi* Pages 69-76
  Introduction

  Breast cancer is the most common type of cancer and mastectomy is one of the initial treatments in the breast cancer which causes physical impairment and psychological disorders. Therefore, the aim of present research was determine the effectiveness of positive thinking training on stress, rumination and body image concern in mastectomized women.

  Methods

  This study was a semi experimental with a pre-test and post-test design with an experimental and control groups. The research population was mastectomized women in Shafa hospital of Ahvaz city in 2017 year. The research sample was 40 people which selected by available sampling method and randomly replaced into two equal groups. The experimental group received eight 90-minute sessions undergoing positive thinking training and the control group didn’t receive any training. The groups responded in the pre-test and post-test stages to the questionnaires of stress, rumination and body image concern. Data were analyzed with using SPSS-22 software and by multivariate analysis of covariance method.

  Results

  The experimental and control groups had a significant difference in terms of stress, rumination and body image concern. In the other words, the positive thinking training led to significant decrease the stress (F=115/27, P<0/001), rumination (F=133/49, P<0/001) and body image concern (F=154/78, P<0/001) in mastectomized women.

  Conclusions

  The results showed the effectiveness of positive thinking training on reducing stress, rumination and body image concern in mastectomized women. Therefore, therapists can use from positive thinking training method for psychological interventions, especially for reducing stress, rumination and body image concern.

  Keywords: Body Image Concern, Mastectomy, Positive Thinking Training, Rumination, Stress