فهرست مطالب

 • Volume:1 Issue:1, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/06/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رحمان شیخ حسینی* صفحات 5-20
  اهداف

   هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر مداخلات ورزشی بر سلامت جسمی و  روحی در جانبازان جنگ ایران می باشد. روش شناسی: برای این مطالعه مروری استراتژی جستجو شامل جستجو در پایگاه های داده های الکترونیکی در منابع تمام متن در پایگاه های SID.ir  و Goggle Scholar بوده است. 

  یافته ها

   تعداد 10 مطالعه شرایط ورود به تحقیق را احراز نمودند که همگی آن ها از نوع تحقیقات مداخله ای بودند. مطالعات بر اساس زمینه ویژه ای که بررسی نموده بودند تقسیم بندی شدند. نتیجه مطالعات نشان داد که مداخلات ورزشی اثر معنی داری بر سلامت جسمی، سلامت روحی و کیفیت زندگی جانبازان جنگ تحمیلی ایران دارد. با این حال بین نتایج برخی از مطلعات با یگدیگر تناقض هایی وجود دارد. 

  نتیجه گیری

   به طور کلی مداخلات ورزشی اثر مثبتی بر سلامت جسمی و  روانی جانبازان جنگ تحمیلی ایران دارد. برای تعیین پروتکول های ورزشی بهینه برای گروه های مختلف جانبازان به مطالعات بیشتری نیاز است.

  کلیدواژگان: جانبازان، ورزش، سلامتی، روانشناسی
 • بختیار ترتیبیان*، آلن ماسارت صفحات 21-36
  پیش زمینه

   خصایص ایمنی شیر مادر به خوبی شناخته شده است. اما هنوز اثرات فعالیت بدنی روی ویژگی های ایمنی هومورال شیر مادر  چندان مشخص نیست. بنابراین، گزارش ها بر تعامل ورزش و غلظت های ایمونوگلوبولی آشیر مادر بحث انگیز می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فعالیت هوازی منتخب با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره روی غلظت های IgA در شیر مادر و همچنین ترکیب بدنی آنان بوده است. 

  روش شناسی

  در این مطالعه، تعداد 28 زن غیر فعال (7/5±29 سال؛ حداکثر اکسیژن مصرفی 4±36 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)، با نمونه گیری تصادفی به دو گروه ورزش و کنترل تقسیم شدند و در تحقیق شرکت نمودند. گروه ورزش برخی از تمرینات ویژه هوازی را به مدت 10 هفته اجرا نمودند در حالیکه گروه کنترل در این تمرینات شرکت نداشتند. نمونه های شیر از هر دو گروه جمع آوری و به روش الیزا اندازه گیری و بررسی شدند. ترکیب بدنی آزمودنی ها نیز در مراحل مختلف مورد سنجش قرار گرفت. 

  یافته ها

   در شرایط استراحت، هر دو گروه از لحاظ غلظت های IgA (549/0P=) و ترکیب بدن یکسان (204/0P=) بودند. غلظت هایIgA  در شرایط تمرین با شدت 60٪ (060/0P=) و 70٪ (001/0P=) حداکثر ضربان قلب ذخیره، افزایش معنی داری را در مقایسه  با مقادیر میانگین وضعیت استراحت در دو گروه نشان داد. متغییرهای ترکیب بدن فقط از لحاظ مقایسه تاثیرات عمومی معنی دار بودند، بعبارتی فقط درعامل های گروه (003/0P=) و اثرات متقابل گروه-مدت تمرینات. 

  نتیجه گیری

   نتایج این تحقیق نشان می دهد که تحت تاثیر تمرینات شدت متوسط، دستگاه ایمنی ترشحی مادران، تغییراتی را تجربه می کند. بنابراین، غلظت های IgA شیر مادر افزایش می یابد. بعلاوه، با کاهش وزن چربی، کاهش درصد توده چربی و افزایش در چگالی بدن، سطح آمادگی هوازی مادران افزایش پیدا می کند که با عملکرد شیر دهی آنها تناقضی ندارد.

  کلیدواژگان: ایمنی هومورال، شیر مادر، ورزش هوازی
 • جواد شهلایی، ولی علیزاده* صفحات 37-52
  پیش زمینه

   هدف این تحقیق، بررسی کیفی عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی بود.

   روش شناسی

  مطالعه حاضر به شیوه کیفی، از نوع پدیدارشناسی با نمونه گیری هدفمند و به وسیله مصاحبه ژرف نگر با تعداد 16 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران انجام گرفت. تعداد دانشجویان این دانشگاه (جامعه آماری) در سال تحصیلی 17-2016 حدود 18000 نفر بود. تمام مصاحبه ها به دقت ثبت گردید، سپس تحلیل متن مصاحبه ها با روش اسمیت صورت پذیرفت. 

  یافته ها

   یافته های حاصل از مصاحبه با دانشجویان شامل سه مضمون اصلی؛ انس دانشجویان با فعالیت های ورزشی، عوامل انگیزشی برای مشارکت ورزشی و موانع مشارکت ورزشی و 30 مضمون فرعی بودند. 

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این تحقیق، پیشنهاد می شود؛ مسئولین و مدیران فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه ها با رفع موانع مشارکت ورزشی و تقویت عوامل انگیزشی مشارکت ورزشی و انس با ورزش، راه توسعه فعالیت های فوق برنامه ورزشی برای دانشجویان را در دانشگاه ها فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: فعالیت های فوق برنامه ورزشی، بررسی کیفی، مشارکت ورزشی، دانشجویان
 • سپیده حامدی*، عباس بهرام، الهام شیرزاد عراقی، فائزه بابایی صفحات 53-64
  پیش زمینه

   نویسندگان در این تحقیق به بررسی تاثیر الگودهی دامنه ای در یادگیری زمانبندی نسبی و زمانبندی مطلق پرداختند. 

  روش شناسی

  شرکت کنندگان 10 دانش آموز پسر دبیرستانی بودند که به طور داوطلبانه در این آزمون شرکت کردند (میانگین سن= 16 سال، انحراف معیار= 942/0 سال). هیچ یک از شرکت کننده ها تجربه قبلی از تکلیف و یا اطلاعاتی درباره هدف آزمون نداشتند. آنها باید ضربه چیپ فوتبال را تحت شرایط الگودهی دامنه ای (دریافت الگو زمانی که اجرای شرکت کننده خارج از دامنه یا محدوده تعیین شده بود) یا الگودهی جفت شده (دریافت تعداد مشابه از الگوی ارائه شده در گروه دامنه ای) یاد می گرفتند. 

  یافته ها

   نتایج نشان داد که گروه دامنه ای در یادگیری زمانبندی نسبی نسبت به گروه جفت شده بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند. 

  نتیجه گیری

   نتایج حاکی از این بود که مزایای کاهش توالی بازخورد به یادگیری مشاهده ای نیز قابل تعمیم است. نویسندگان پیشنهاد می کنند که این روش ممکن است یک روش مناسب برای یادگیری زمانبندی نسبی باشد.

  کلیدواژگان: الگودهی دامنه ای، یادگیری مشاهده ای، ضربه چیپ فوتبال
 • سارا کشکر *، اعظم شیرویی صفحات 65-86
  پیش  زمینه

    ارزیابی رابطه بین مدیریت اجزای خبر و سوگیری جنسیتی در روزنامه های ورزشی ایران هدف اصلی تحقیق حاضر بود.

   روش شناسی

  در این تحقیق، از روش تحقیق تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه تحقیق اخبار ورزشی 5 روزنامه ورزشی پرتیراژ ایرانی در سال 1396 بود. جامعه نمونه تحقیق 4290 خبر بود که با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. 

  یافته ها

   یافته های تحقیق نشان داد که  اخبار مربوط به بانوان ورزشکار بخش کمتری را در مقایسه با اخبار مردان در روزنامه های مورد نظر این تحقیق اشغال کرده بود. 

  نتیجه گیری

   نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز اصلی روزنامه ها بر اخبار ورزشی مردان بیش از زنان بود و علاوه بر آن، در روزنامه های مورد نظر بیش از هر چیز مسئولین، مربیان و سر مربیان مرد مورد توجه بودند.

  کلیدواژگان: سوگیری جنسیتی، روزنامه، مدیریت خبر، ورزش
 • بتول جلالی کهنوج*، محمدرضا باتوانی، محسن غفرانی صفحات 87-98
  پیش زمینه

   واسپین، یک آدیپوکاین مترشحه از بافت چربیست که تاثیر مهمی بر بافت چربی، عضله، کبد و التهاب دارد. 

  اهداف

   هدف از پژوهش حاضر، تاثیر8  هفته تمرین ترکیبی(مقاومتی و استقامتی) بر سطح سرمی واسپین در دختران چاق بود.

   روش شناسی

  آزمودنی های پژوهش شامل 25 نفر دانشجوی چاق دختر (30<BMI) در دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 95-94 بودند که بصورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کرده و بطور تصادفی در دو گروه تمرین (13=n) و کنترل (12=n) تقسیم شدند. گروه تمرینی هم تمرینات مقاومتی(در 5 ایستگاه شامل حرکات (پرس پا، لت، جلو بازو ، فلکشن زانو و اکستنشن زانو برای 75-70 دقیقه) و تمرینات استقامتی (شامل دویدن بر روی تردمیل بطوریکه در 2 هفته اول با HRmax 60% به مدت 25 دقیقه، در 3 هفته بعد با HRmax 75-65% به مدت 35 دقیقه و در 3 هفته آخر با HRmax 85-75% به مدت 40 دقیقه را به ترتیب و به مدت 3 جلسه در هفته  انجام دادند. همچنین 10 دقیقه ابتدا و انتهای جلسات شامل تمرینات گرم کردن و سرد کردن بود. لازم به ذکر است در طی این مدت گروه کنترل در هیچگونه فعالیت ورزشی شرکت ننمودند. با دریافت فرم رضایتنامه، اطلاعات لازم درباره چگونگی انجام پژوهش به آزمودنی ها داده شد. نمونه های خونی آزمودنی ها 24 ساعت پیش از شروع اولین جلسه تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و در وضعیت استاندارد اخذ و در لوله های حاوی EDTA جمع آوری و سانتریفیوژ گردید. پلاسمای بدست آمده در دمای80- درجه سانتی گراد نگهداری و غلظت سرمی واسپین به روش الایزا با استفاده از کیت مخصوص Human vaspin اندازه گیری شد. برای آنالیز داده ها از روش های آماری تی زوجی و تی مستقل  و نرم افزار  SPSS- 21استفاده شد. سطح معناداری آماری نیز 05/0> p درنظر گرفته شد. 

  یافته ها

   نتایج نشان داد که به دنبال 8 هفته تمرین ترکیبی سطوح واسپین، BMI، WHR، و درصد چربی در گروه تمرینی به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش داشته است (05/0>P). 

  نتیجه گیری

   با توجه به کاهش معنادار واسپین در این مطالعه، بنظر می رسد تجویز تمرینات ترکیبی (مقاومتی و استقامتی) برای افراد چاق و دارای اضافه وزن سودمند باشد.

  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، دختران چاق، واسپین
 • نازنین راسخ *، حسین زارعیان، حمید قاسمی، زهره رضایی صفحات 99-116
  اهداف

   هدف اصلی این پژوهش بررسی چالش ها، فرصت ها و ارائه راه کار در ورزش قهرمانی زنان ایران  است. 

  روش تحقیق

  روش تحقیق ترکیبی است که از روش های مختلفی برای اهداف این تحقیق استفاده  شده است. نمونه تحقیق از جامعه اصلی(172 نفر) با استفاده از تعیین حجم نمونه مورگان (118) نفر انتخاب شد. از پرسشنامه باز و بسته برای اندازه گیری تاثیر هریک از چالش ها و فرصت ها با مقیاس پنج ارشی لیکرت  استفاده شد. 

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که ورزش قهرمانی زنان با نه فرصت و 19 چالش روبرو است. 

  نتیجه گیری

   اگر چه در تحقیقات داخلی و خارجی پیشرفت در ورزش زنان ایران را نشان می دهد اما در مقایسه با ورزش های مردان، رشد مطلوبی را به علت محدودیت های اجتماعی و سایر عوامل نشان نمی دهد.

  کلیدواژگان: قهرمانی، ورزش ایرانی، زنان، روش ترکیبی
 • علی بنسبردی*، جواد فسنقری، سمانه رنجبر، نرگس بیدخوری صفحات 117-138
  اهداف

   هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر برند، طراحی و قیمت بر روی کیفیت ادراک شده و قصد مجدد خرید مشتریان کفشهای برند ورزشی بود. 

  روش شناسی

  روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفته و از تحقیقات کاربردی به شمار می‌رود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانشجویان رشته تربیت‌بدنی ایران در مقاطع مختلف تحصیلی می‌شد. در این پژوهش به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی 720 پرسشنامه جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. 

  یافته‌ها

  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که طراحی با ضریب اثر 0.36، قیمت 27/0 و برند 0.26 به ترتیب تاثیر معناداری بر کیفیت ادراک شده مشتریان دارند. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که که کیفیت ادراک شده با ضریب اثر 0.49 تاثیر معناداری بر قصد خرید مشتریان دارد. 

  نتیجه گیری

   در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که مولفه‌های طراحی، قیمت و برند کفش‌های ورزشی برای دانشجویان تربیت‌بدنی ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند که برندهای معروف دنیا برای داشتن بازاری پرسود در ایران باید به این مولفه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند تا بتوانند از طریق تاثیرگذاری بر روی کیفیت ادراک‌شده‌ مشتریان، قصد مجدد خرید آنان را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: برند، طراحی، قیمت، کیفیت ادراک شده، قصد مجدد خرید
 • الهه مدادی نانسا*، فرزاد غفوری صفحات 139-156

  تقریبا اتفاق نظر جهانی وجود دارد که بهزیستی هدف غائی سیاست گذاری دست کم در نظام های مردم سالاری است. یکی ازمحیط های (نهادهای) مهم اجتماعی با توان بالقوه برای حمایت از سلامت روان، مشارکت در ورزش سازمان یافته است. میزان مشارکت بالا و طولانی مدت و محیط های جذاب، ورزش سازماندهی شده (منظم)  را  به عنوان یک وسیله مهم برای تسهیل تغییر سطح جمعیت در رفتارهای بهداشتی و سلامتی مانند ارتقاء سلامت روان و عملکرد اجتماعی و عاطفی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و روابط اجتماعی مثبت و بهزیستی می کند. مشارکت در فضاها و میادین ورزشی و یا تماشای آن، این احساس را برای افراد ایجاد می کند که اتفاقی مهم تر از نتایج ورزشی در جریان است. این احساس بدین صورت است که گویی انرژی جدیدی به جو جمعی تزریق شده است و افراد شادکامی و لذت ناشی از مشارکت و تماشای یک رویداد ورزشی را تجربه کنند. ورزش می تواند یک محیط جذاب برای حمایت از سلامت روان  و به ویژه بهزیستی ذهنی باشد که با تمر کز بر ورزش در دوره های کودکی و نوجوانی و حمایت از بهزیستی ذهنی در این دوران اثرات مثبت و قابل توجه آن را در دوره های بعدی زندگی به منصه ظهور خواهد رسید و از آنجا که بهزیستی ذهنی یکی از شاخص های توسعه ی جوامع در نظر گرفته می شود و با توجه به نقش و اهمیت ورزش و فعالیت بدنی در ایجاد این حس و مولفه، به نظر می رسد توجه بیشتر بر ورزش و سرمایه گذاری اصولی در این نهاد اجتماعی و برنامه ریزی و مدیریت مسئولانه در این بخش ضروری باشد. همانند توسعه باشگاه های ورزشی، توسعه ورزش های همگانی، ایجاد ایستگاه های تندرستی در اماکن عمومی همانند پارکها، پیاده روها و و فراهم آوردن امکانات ورزشی و ورزش برای همه طبقات و گروه های جامعه صرف نظر از جنسیت ، سن و قومیت.

  کلیدواژگان: بهزیستی ذهنی، فعالیت بدنی، مشارکت ورزشی
 • مهدی کوشکستانی، شیوا ابراهیم پور نسرانی، محسن پروانی، سهراب رضایی، نگین کریمی صفحات 157-168
  پیش زمینه

   والیبال به عنوان رشته ورزشی که نیاز به آمادگی و مهارت جسمانی بالا اعم از توان انفجاری عضلات، چابکی و عکس العمل دارد، شناخته می شود؛ از این رو ویژگی های ترکیب بدنی و آنتروپومتریکی نقش مهمی در عملکرد ورزشی ایفا می کنند. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی با توان انفجاری پایین تنه در والیبالیست های بزرگسال دختر بود. 

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که در آن 16 دختر والیبالیست نیمه حرفه ای با میانگین سنی 34/4±1/20 و شاخص توده بدنی 42/3±09/22 به صورت داوطلبانه شرکت کردند. تمامی والیبالیست ها سابقه ی حضور در لیگ والیبال استان تهران را داشتند. ابتدا اطلاعات آزمودنی ها توسط پرسشنامه ی دموگرافیک جمع آوری و ثبت گردید. سپس ترکیب بدنی (درصد چربی،توده عضلانی،چربی احشایی) آزمودنی ها در شرایط 3 ساعت ناشتایی توسط دستگاه (OMRUN Bf511) اندازه گیری و ثبت شد. در نهایت به منظور ارزیابی توان انفجاری عضلات پایین تنه از آزمون پرش عمودی سارجنت استفاده گردید. 

  یافته ها

   به منظور تجزیه تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری (0.05 p<) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری بیانگر ارتباط مستقیم و معنی دار توده عضلانی با توان انفجاری پایین تنه (0.02P<) و ارتباط معکوس و معنی دار میان توان انفجاری و درصد چربی بود(0.05p<). همچنین بین قد و توان انفجاری پایین تنه ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد (0.05p<). 

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که با افزایش توده عضلانی، توان انفجاری افزایش می یابد، بنابراین توده عضلانی یک فاکتور کلیدی و اثرگذار در رشته والیبال می باشد، از این رو تمرینات مقاومتی به منظور افزایش توده عضلانی به این ورزشکاران توصیه می شود.

  کلیدواژگان: توده عضلانی، توان انفجاری، سارجنت، والیبال، درصد چربی
 • محمد بستاکی*، فرزاد غفوری، غلامعلی کارگر صفحات 169-188
  پیش زمینه و اهداف

   فوتبال به‌عنوان محبوب‌ترین و پربیننده‌ترین رشته ورزشی که با لبریز بودن ورزشگاه‌ها از تماشاچیان به مردمی‌ترین ورزش جهان تبدیل‌شده است. هدف پژوهش حاضر، سنجش عوامل موثر در خارج از زمین بر عملکرد فنی و اخلاقی ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال است. 

  روش شناسی

  روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که از طریق تکمیل پرسش‌نامه محقق ساخته می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ورزشکاران، داوران، مربیان، اعضای کادر فنی و اعضای باشگاه‌های فوتبال در سطح حرفه‌ای و همچنین اعضای فدراسیون و هیئت‌های فوتبال شهر تهران که در طول هجدهمین دوره لیگ برتر کشور حاضر بودند. نمونه تحقیق به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای هدفمند و با توجه به جدول مورگان تعداد 384 نفر وارد مطالعه شدند. روایی پرسشنامه به‌وسیله اساتید مدیریت تربیت‌بدنی و متخصصین فوتبال بررسی گردید و میزان پایایی بر اساس آلفای کرون‌باخ به‌صورت کلی 89/0 محاسبه‌شده است که به‌وسیله تحلیل عاملی تاییدی و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.ای.ای نسخه 24 و لیزرل نسخه 8/8 انجام گرفت. 

  یافته ها

   پژوهش حاضر بر اساس عوامل اثر گذار در خارج از زمین بررسی گردید که مولفه‌های فدراسیون و خانواده مهم‌ترین و وضعیت باشگاه، کم‌اهمیت‌ترین عامل در عملکرد فنی و اخلاقی ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال شناخته شدند. لذا باید بیان کرد که توجه به عوامل ذکر شده در عملکرد فنی و اخلاقی موثر می باشد. 

  نتیجه گیری

   خانواده به عنوان اولین نهادی که فرد در آن حضور دارد نقش مهمی را ایفا می کند و پس از آن فدراسیون در زمینه فرهنگ‌سازی باید اقدامات اساسی انجام دهد و بازنگری دقیقی در روند خود اعمال کند.

  کلیدواژگان: عملکرد اخلاقی، عملکرد فنی، فوتبال، مسابقه، ورزشکار حرفه ای
 • بختیار ترتیبیان، مهدی کوشکستانی، شیوا ابراهیم پور نسرانی صفحات 189-200
  پیش زمینه

   اضافه وزن و چاقی در دوران کودکی با خطر بالقوه بیماری های قلبی عروقی و سندروم متابولیک در بزرگسالی همراه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر پروفایل لیپیدی و ترکیب بدنی دختران دارای اضافه وزن بود. 

  روش شناسی

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود که در آن 19 دختر دارای اضافه وزن با رده ی سنی 8 تا 12 به صورت تصادفی انتخاب شدند. ترکیب بدنی آزمودنی ها در شرایط ناشتایی توسط دستگاه Body logic Body Fat Analyzer و شاخص های بیوشیمیایی به روش آنزیمی-کالرمتری پیش و پس از مداخله ی تمرینی اندازه گیری و ثبت شدند. 

  یافته ها

   تجزیه تحلیل آماری نشان داد، 12 هفته تمرین استقامتی منجر به کاهش معنی دار تری گلیسرید(025/0>p) و درصد چربی بدنی (002/0>p) شد، در حالی که تغییرات معنی داری در سطوح سرمی کلسترول و شاخص توده بدنی مشاهده نشد. 

  نتیجه گیری

   یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تمرینات استقامتی با شدت متوسط منجر به بهبود ترکیب بدن و شاخص های بیوشیمیایی مرتبط با چاقی در دختران دارای اضافه وزن می شود که بیانگر نقش حیاتی اینگونه تمرینات در پیشگیری از چاقی و بیماری های قلبی عروقی مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان می باشد.

  کلیدواژگان: هوازی، کودکان، چاقی، تری گلیسرید، چربی
|
 • Rahman Sheikhhoseini* Pages 5-20
  Purpose

  The purpose of this review was to investigate the effects of exercise interventions on physical and psychological health in Iranian war veterans.

  Method

  The search strategy for this review consisted of an electronic database search of full text papers in Google Scholar and SID.ir databases. 10 studies met the eligibility criteria, all of them interventional in nature. The studies were analyzed separately according to the specific areas of study.

  Results

  The studies demonstrate that exercise interventions have a significant impact on physical health, psychological health, and quality of life in Iranian war veterans. However, inconsistencies were generally apparent between some of the results.

  Conclusions

  Exercise interventions have positive effects on physical and psychological health in Iranian war veterans. More investigation is needed to identify optimal exercise protocols for different groups of veterans.

  Keywords: Veterans, Exercise, Health, Psycholog
 • Bakhtyar Tartibian*, Alain Massart Pages 21-36
  Background

  The immune properties of mothers’ milk are well known. But the effects of physical activity on humeral immune properties of mothers’ milk is still undetermined. Therefore, reports on the impact of exercise on IgA concentrations of mothers’ milk is controversial. The purpose of the present study was the investigation of the effects of selected aerobic exercises in maximum intensity of 60-70% of heart rate reserve on IgA concentrations in breast milk as well as body composition.

  Method

  In this research, 28 sedentary women (29±5.7 years; VO2max 36±4 ml/Kg/min), divided into two exercise and control groups through random sampling, took part. The exercise group performed some particular exercises for 10 weeks whereas the control group did not do so. Milk samples were taken from both groups and measured by the ELISA method. Body composition was also measured in different stages of the study.

  Results

  In the rest status, the two groups were identical in terms of IgA concentrations (p= 0.549) and body composition (p=0.204). IgA concentrations under exercise load of 60% (p=0.060) and 70% (p= 0.001) of the HRR respectively showed a significant increase as compared to the resting status mean values in the two groups. Body composition variables were only of significant values in terms of comparing the general effects, only in the factors of group (p=0.003) and reciprocal effect of the grouping - the duration of the exercises (p=0.024).

  Conclusions

  The results of this research show that, under the effects of moderate intensity exercise, the mothers’ secretory immune system experiences some changes. Therefore, IgA concentrations in the milk increase. In addition, with the reduction of fat weight, the decrease of fat mass percentage, and increase in the body density, the level of the mothers’ aerobic fitness is increased, which is in no contradiction with their lactation performance.

  Keywords: Mucosal immunity, Breast milk, Aerobic exercise, W
 • Javad Shahlaee, Vali Alizadeh* Pages 37-52
  Background

  The purpose of this research was the qualitative survey of effective factors on students' participation in extracurricular sports activities.

  Method

  The research methodology was qualitative, the kind of phenomenology with targeted sampling gathered through in-depth interviews with 16 students from Allameh Tabataba’i University of Tehran, Iran. The number of students in this university (research population) was about 18,000 in the academic year 2016-17. All interviews were carefully recorded, and then the analysis of the text of the interview was carried out by Smith’s method.

  Results

  Findings from the interviews with students was extracted in three main themes, including: Students' enthusiasm for sports activities, motivational factors of sports participation, and barriers to sports participation. 30 sub-themes are also included.

  Conclusions

  Based on the results of this study, it is recommended that authorities and managers of extracurricular sports activities of universities pave the way for the development of extracurricular sports activities for students by removing barriers to sports participation and improving the factors of motivation and enthusiasm for sports.

  Keywords: Extracurricular sports activities, Qualitative survey, Sportsparticipation, Students
 • Sepideh Hamedi*, Abass Bahram, Elham Shirzad Araghi, Faeze Babaei Pages 53-64
  Background

  The authors assessed the effect of bandwidth modeling in learning relative timing and absolute timing.

  Method

  Participants were 10 male high school students who volunteered to participate in the experiment (M age = 16 years, SD = 0.942 years). None of the participants had prior experience with the task or was informed about the purpose of the experiment. They had to learn soccer chip shot under either a bandwidth (model delivered when participant’s performance was outside a predefined bandwidth or rang) or yoked (same number of model provided as bandwidth group) modeling procedure.

  Results

  The results show that the bandwidth group was more effective in learning relative timing than the yoked group.

  Conclusions

  It indicated that benefits of feedback frequency reduction is generalizable to observational learning context. The authors propose that this method may be an appropriate method for relative timing learning.

  Keywords: : Bandwidth modeling, Observational learning, Soccer chip shot
 • Sara Keshkar*, Azam Shiroei Pages 65-86
  Background

  Evaluating of the correlation between news management components and gender orientation in sport newspapers in Iran was the main purpose of the present research.

  Method

  The research method was content analysis. Statistical population of the research was five Iranian highly published sport newspapers in 2017. The sample (4290 news) was selected using cluster sampling method.

  Results

  The results showed that news about women covered small parts of the newspapers’ pages compared with news regarding men.

  Conclusions

  According to the results of the research, most parts of sport news in the journals focused on athletes, and this focus was in favor of men. In addition, the focus of sport print media was mainly on authorities, coaches and trainers of men’s sports.

  Keywords: Gender orientation, newspaper, news management
 • Batoul Jalali Kahnooj*, Mohammad Reza Batavani, Mohsen Ghofrani Pages 87-98
  Background

  Vaspin is an adipokine secreted from fatty tissues that has serious effects on adipose tissues, muscles, liver, and inflammation.

  Purpose

  The study aimed at determining the effects of 8 weeks of combined training (resistance and endurance) on the serum vaspin level in obese girls.

  Method

  The examinees consisted of 25 obese female students (BMI> 30) from Sistan-Baluchestan University in 2016-17 academic years who voluntarily participated in the research. Samples were divided randomly into two groups: Training (n = 13) and Control (n = 12). Combined training group had both resistance training (5 stations of foot press, Lat pulldown, biceps curl, knee flexion and knee extension for 75-70 minutes) and; endurance was running on the treadmill; in the 2 first weeks, with 60% HRmax for 25 minutes, in the 3-6 th weeks with 75-65% HRmax for 35 minutes, and in the 6-8 th weeks with 75 -85% HRmax for 40 minutes, continuously, for 3sessions each week. Also 10 minutes at the beginning and at the end of the training were warm up and cool down for athletes. It should be noted that during this period the control group did not participate in any kind of sports activities. After receiving the consent forms, the examinees were given enough information regarding the research procedure and their blood samples were obtained in a standard position, collected in pipes containing EDTA, and centrifuged 24 and 48 hours before and after the first and last training sessions, respectively. The obtained plasmas were kept at -80 °C and their serum vaspin concentrations were measured by ELISA method using the special Human Vaspin kit. To analyze the data, the paired and independent t-test and SPSS-21 Software were performed; the meaningfulness level p was considered to be less than 0.05 (p < 0.05).

  Results

  Results showed that after 8 weeks of combined training, the vaspin levels, weight, BMI, WHR, and %BF decreased meaningfully in the training Group compared to the control Group (P <0.05).

  Conclusions

  considering the meaningful vaspin reduction in this study, it seems that combined training (resistance and endurance) is beneficial to obese and overweighed people.

  Keywords: combined training, obese girls, vaspin
 • Nazanin Rasekh*, Hossein Zareian, Hamid Ghasemi, Zohreh Rezaie Pages 99-116
  Purpose

  The main purpose of this research was to study the challenges, opportunities and solutions of the championship sports for Iranian women.

  Method

  The research method was mixed, and different methods were applied to serve the purpose of this research. The research sample was selected from the main population (N=172) following Morgan’s sample size determination (118). Open and closed questionnaires were used to measure the effect of each of the challenges and opportunities with a Likert's five-item scale.

  Results

  The findings showed that 9 opportunities and 19 challenges exist regarding Iranian women’s championship sports.

  Conclusions

  Though investigations of women’s sports in internal and external fields show progress in Iranian women’s sports, they do not show any desirable growth compared to male sports, which is due to social restrictions and other factors.

  Keywords: Championship, sport, Iranian, women, mixed method
 • Ali Benesbordi*, Javad Fesanghari, Samaneh Ranjbar, Narges Bidkhori Pages 117-138

  The purpose of this study is to investigate the effect of brand, design and price on the perceived quality and re-intention of consumers to buy sport brand shoes. This is an applied research conducted as a descriptive correlational study in field form. The statistical population of this study included all physical education students across different educational levels in Iran. In this research, 720 questionnaires were collected by random cluster sampling. Structural Equation Modelling (SEM) with PLS software was used to analyse the data of this research. The results of this study show that design with a coefficient of 0.36, price with 0.27, and brand with 0.26 have a significant effect on quality perceived by customers. The results of this research also show that perceived quality with an effect coefficient of 0.49 has a significant effect on customers’ purchase intention. Generally speaking, it can be concluded that the components of design, price, and brand of sport shoes for Iranian physical education students are very important. Famous brands in the world need to pay particular attention to these components to tap into this lucrative market in Iran and increase their re-purchasing intention by influencing consumers’ perceived quality.</span>

  Keywords: Brand, Design, Price, Perceived quality, Re-purchasing intention
 • Elaheh Medadi Nansa*, Farzad Ghafouri Pages 139-156

  There is almost a global consensus over this fact that well-being is the ultimate purpose of any policy-making, especially in democratic governments. Participating in organized sports is regarded as one of the important social grounds (institutions) with the potential capability of supporting the mental health. High and long-term participation and attractive environments make organized sports a significant and positive instrument for facilitating the population level change in case of health treatments such as promoting the mental health, enhancing the emotional/social performance and the life quality related to social relationships. Taking part in sports spaces and fields or watching the sport matches create this feeling in the individuals that there is something going on that is far more important than the scores and results; as if the collective mind is given a new energy, and the individuals experience a sort of joy and happiness caused by participating in sport events or just watching them. Sports can be an attractive environment for supporting the subjective well-being, which can be realized by focusing on the importance of sports in childhood and adolescence, while supporting the subjective well-being in such periods and considering its positive effects on the future periods of life. Since subjective well-being is considered as a developmental index of societies and regarding the significant role of sports and physical activities in creating such feeling, it seems necessary that more attention be paid to sports and principled investments be done in this social institution, besides having responsible management and planning. The instances of such marks can be enumerated as the development of sport clubs, development of sport for all, building health roadin public places like parks and sidewalks, and providing sports and sports facilities for all categories and groups of the society regardless of gender, age and ethnicity.

  Keywords: Subjective well-being, Physical activities, Sports participation
 • Mehdi Kushkestani*, Shiva Ebrahimpour Nosrani, Mohsen Parvani, Sohrab Rezaei, Negin Kariminazar Pages 157-168
  Background

  Volleyball is known as sport that requires high physical fitness, including muscle power, agility and reaction; hence, body composition and anthropometric features play important roles in this field. The purpose of this study was to investigate the relationship between anthropometric and body composition indices with lower limb explosive power in female volleyball players.

  Method

  This correlational study was conducted in which 16 semi-professional female volleyball players with an average age of 20.4 ± 1.34 years and BMI of 22.09 ± 3.42 kg/m2 voluntarily participated. All volleyball players had a history of participation in the Tehran province volleyball league. First, data were collected and recorded by demographic questionnaire. Then, the body composition (fat percentage, muscle mass, visceral fat) was measured and recorded in the 3-hours fasting condition by body analysis device (OMRUN Bf511). Finally, Sargent Vertical Jump Test was used to evaluate explosive power of the lower limb muscles.

  Results

  Pearson correlation coefficient was used at the significant level p <0.05 for statistical analysis. The results indicated a significant positive correlation between muscle mass and lower limb explosive power (P <0.02) and a significant negative correlation between explosive power and fat percentage (p <0.05). Also, a significant positive relationship was found between height and explosive power of lower limb.

  Conclusion

  The results of this study show that resistance training along with volleyball specific power training can increase the muscle mass as well as it is at the same time

  Keywords: Muscle mass, Explosive power, Sargent, Volleyball, Fat percentage
 • Mohammad Bostaki*, Farzad Ghafouri, Golamali Kargar Pages 169-188
  Purpose

  Football, as the most viewed event in stadiums overflowed with very many spectators, has turned into the most popular sport across the world. The purpose of this study was to compare the factors affecting the technical and ethical performance of professional football athletes off-field.

  Method

  The research method of this research is descriptive survey implemented by completing a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study included all athletes, referees, and coaches, members of the technical staffs and members of professional soccer clubs as well as members of the federation and football board of Tehran during the 18th round of the country premier league. The research sample was 384 people who were selected by purposeful sampling method and according to Morgan table. The validity of the questionnaire was evaluated by the professors of physical education and football experts and the reliability level was calculated to be 0.89 based on the Cronbach's alpha that was done by Exploratory Factor Analysis and Friedman test by SPSS version 24 and Liserl 8.8 software.

  Results

  The present study was surveyed on the basis of effective factors off-field, that is the most important factors off-field were federation and family and the status of the club were the least important factor in the technical and ethical performance of professional football athletes.

  Conclusions

  Supervision and education can play an important role, and family as the first social unit can be also of importance in this respect. After family, the FFIRI should take basic measures for culture-building and detailed reflections on its activities.

  Keywords: Ethical performance, Technical performance, Football, Match, Professional athlete
 • Bakhtyar Tartibian, Mehdi Kushkestani, Shiva Ebrahimpour Nosrani* Pages 189-200

  Background and

  Purpose

  Overweight and obesity in childhood are associated with the potential risk of cardiovascular disease and metabolic syndrome in adulthood. The purpose of this study was to investigate the effect of 12 weeks of moderate endurance training on lipid profile and body composition of overweight girls.

  Method

  The present study was semiexperimental with pre-test and post-test design, in which 19 overweight girls aged 8 to 12 were randomly selected. Before and after intervention, body composition of subjects was measured under fasting conditions by BODY LOGIC BODY FAT ANALYZER and biochemical indices were measured and recorded by enzyme-calorimetric method.

  Results

  Statistical analysis showed that 12 weeks of endurance training resulted in a significant reduction in triglycerides levels (p<0.025) and body fat percentage (p<0.002), while no significant change was found in cholesterol serum levels and body mass index.

  Conclusions

  The findings of this study suggested that moderate intensity endurance training lead to improvement of body composition and biochemical parameters related to obesity in overweight girls, which reflected the vital role of these training in preventing obesity and related cardiovascular diseases among children and adolescents.

  Keywords: Aerobic, Children, Obesity, Triglycerides, Fat