فهرست مطالب

خون - سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 65، پاییز 1398)
 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 65، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سارینا جهانشاهی قاجار، محمدرضا دیهیم، فتاح ستوده نژاد نعمت الهی، محمد حسام رفیعی* صفحات 161-171
  سابقه و هدف

  ریتم و تغییرات شبانه روز در ظرفیت اکسیداسیون/احیا در پلاسمای خون و کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی در طی ذخیره سازی گلبول های قرمز در بانک خون گزارش شده است. بنابراین ممکن است خون اهدا شده بر اساس زمان اهدا، دارای ظرفیت آنتی اکسیدان متفاوت و در نتیجه یک پاسخ بیوشیمیایی متفاوت طی ذخیره سازی باشد. این مطالعه تلاش می کند که به این مهم بپردازد.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه تجربی، 20 واحد RBC در دو گروه اهداکننده صبح (ساعت11-8) و عصر (ساعت 20-17) جمع آوری شد و 3 تا 42 روز در دمای 8-4 درجه سانتی گراد نگهداری گردید. سنجش گلوکز، سدیم، پتاسیم، لاکتات، لاکتات دهیدروژناز، pH، مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی اکسیدان تام با استفاده از کیت تجاری انجام شد. متابولیت های نیترات/نیتریت با روش گریس اندازه گیری شد.

  یافته ها

  در گروه عصر در مقایسه با گروه صبح، متابولیت های نیتریک اکسید، غلظت مالون دی آلدئید و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز افزایش یافته بود(05/0 p<). در هر دو گروه صبح و عصر، میزان pH ، گلوکز، سدیم و ظرفیت آنتی اکسیدان تام روند کاهشی و غلظت مالون دی آلدئیدآ و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدرژوناز روند افزایشی داشتند(05/0 p<).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که آسیب اکسیداتیو در خون های اهدایی در عصر بیشتر از صبح، در زمان ذخیره سازی بوده که ممکن است سبب کاهش بقا و آسیب ذخیره بیشتری گردند. به همین علت نیاز به مطالعه های بیشتر با تعداد نمونه زیادتر برای بررسی تاثیر زمان اهدا بر آسیب ذخیره گلبول قرمز می باشد.

  کلیدواژگان: اهدای خون، بانک خون، ریتم شبانه روز
 • مهدی شمس، راحله حلبیان، محمد کریمی، مرضیه قلاسی، علی سلیمی* صفحات 172-185
  سابقه و هدف

  امروزه استفاده از سلول های بنیادی و نانو داربست ها در تمایز سلول های بنیادی، به عنوان یک راه کار درمانی مطرح می باشد. هدف از این پژوهش، ساخت و مشخصه یابی نانوداربست کامپوزیتی پلی ال لاکتیک اسید حاوی نانوذرات شیشه زیست فعال 5S45 آسیاب شده و سپس بررسی دقیق تر تاثیر این کامپوزیت در تکثیر و رشد سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در محیط برون تنی بود.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه تجربی، نانو ذرات شیشه زیست فعال به روش ذوبی و آسیاب سیاره ای ساخته و سپس بر روی نانوالیاف پلی ال لاکتیک اسید الکتروریسی شده پوشش داده شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی نانوداربست کامپوزیتی توسط آزمون های پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی رویشی، MTT ، آکریدین اورنج و آلکالین فسفاتاز ارزیابی گردید.

  یافته ها

  بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نشان داد، ساختار شیشه زیست فعال ساخته شده و الیاف پلی ال لاکتیک اسید کاملا در مقیاس نانو بوده و نانو ذرات به صورت یکنواخت بر روی بستر فیبری توزیع شده است. آزمایش های سلولی افزایش چشمگیر رشد، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوانی بر روی نانو داربست کامپوزیتی را تایید کرد. در آزمایش سنجش MTT ، میزان حیات سلول بر حسب جذب نوری (OD) نمونه نانوداربست کامپوزیتی پس از 7 روز کشت، 2/0 ± 96/1 بیان شد، در حالی که نمونه کنترل، 08/0 ± 76/0 بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، نانوداربست کامپوزیتی فوق، سمیتی نداشته و از خواص زیست سازگاری مناسبی برخوردار است. علاوه بر آن، قابلیت استخوان سازی عالی دارد و در طب ترمیمی، جهت بازسازی بافت استخوان مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت ها، سلول های بنیادی، شیشه، مغز استخوان
 • لیلا کسراییان*، زهرا افسر، بابک شیرازی، مسعود تترابی اردکانی صفحات 186-193
  سابقه و هدف

  درخواست غیر منطقی خون در اعمال جراحی انتخابی ،به دلیل ترس از خونریزی و عدم دسترسی به خون کافی می تواند به اتلاف کیسه های خون و بالا رفتن هزینه های بانک خون منجرگردد. بنابراین بر آن شدیم تا به بررسی میزان تاثیر استفاده از الگوی حداکثر درخواست، در بهبود مصرف خون بپردازیم.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی، در یک سوم از بیمارستان های شیراز(23 بیمارستان) در سال های 96-95 انجام گرفت. الگوی حداکثر درخواست خون برای جراحی های انتخابی بر اساس آخرین منابع علمی وبا تایید متخصصین هر رشته تدوین و به صورت راهنما به این بیمارستان ها ابلاغ شد. میانگین تعداد کیسه های خون درخواستی، تزریق شده، کراس مچ شده، نسبت کیسه های کراس مچ شده به تزریق شده، هزینه کیسه های خون درخواستی و هزینه انجام کراس مچ در جراحی های انتخابی در ماه های آذر و دی سال های 95 و 96 ، قبل و بعد از استفاده از الگو مقایسه گردید. از آزمونt test  جفتی و نرم افزار آماری 21 SPSS  برای آنالیز داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  نسبت کراس مچ به تزریق بعد از استقرارالگوی درخواست، به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت(36/2 در مقابل 6/1)(001/0 p<). میانگین تعداد کیسه های خون مصرفی و تعداد آزمایش های کراس مچ 26/13% و 9/42% کاهش یافت(001/0 p<). به علاوه هزینه های آماده سازی کیسه های خون(67/7%) و کراس مچ(43%) کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد، درخواست خون در جراحی های انتخابی بر اساس الگوی حداکثر درخواست، می تواند به مصرف بهینه و سهولت تامین خون در شرایط اورژانسی منجرگردد. به روز رسانی آموزش پزشکان، تاکید بر درخواست خون بر اساس این الگو و بررسی مستمر درخواست و مصرف خون ضروری است.

  کلیدواژگان: خون، جراحی، انتقال خون، بیمارستان ها، ایران
 • حمیده قاسم زادگان، مجید شهابی، نگار رضایی، زهره شریفی* صفحات 194-200
  سابقه و هدف

  استان خراسان در ایران برای ویروسHTLV-1  اندمیک است. با توجه به ناکارآمد بودن آزمایش های سرولوژیکی در شناسایی ویروس ها در دوره کمون، تایید جواب های نامشخص وسترن بلات و خطر انتقال ویروس HTLV-1 از راه خون و فرآورده های خونی، آزمایش Real - Time PCR به روش سایبرگرین راه اندازی شد. نمونه های مورد آزمایش، مربوط به اهداکنندگان خون آلوده به این ویروس در پایگاه انتقال خون استان خراسان رضوی در سال 1396 بودند.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه تجربی، با استفاده از روش کلونینگ و رسم منحنی استاندارد، آزمایش Real - Time PCR برای تعیین پرووایرال لود راه اندازی شد. ابتدا  DNAژنومی از سلول های تک هسته ای خون محیطی استخراج شد. سپس محصول  PCR ژن Tax ، در یک وکتور کلونینگ قرار داده شد و با رقت سازی، منحنی استاندارد رسم و آزمایش Real - Time PCR با روش سایبرگرین راه اندازی شد.

  یافته ها

  با استفاده از محصول PCR برای ژن  Tax، وکتور pTZ57/T و باکتریE.Coli  (سوش TG1) کلونینگ انجام شد. صحت کلونینگ با Colony PCR و تعیین سکانس تایید شد. محصول کلونینگ به عنوان استاندارد آزمایش Real -Time PCR  استفاده شد و با رقت سازی، منحنی استاندارد رسم شد. شیب خط منحنی استاندارد 3/3 slope= و 99/0 = 2R بوده که نشان دهنده خطی بودن و کارآیی واکنش آزمایش می باشد.

  نتیجه گیری

  روش Real -Time PCR  جهت تعیین پرووایرال لود ویروس HTLV-1 مناسب است.

  کلیدواژگان: ویروس HTLV-1، پروویروس، Real Time PCR
 • سیده فرزانه جلالی، آرزو اودی، آزیتا آذرکیوان، سمیرا گودرزی*، ناصر امیری زاده صفحات 201-207
  سابقه و هدف

  روش هماگلوتیناسیون به دلیل حضور گلبول های قرمز اهداکننده در گردش خون بیمار دارای محدودیت هایی است که سبب می شود در تعیین صحیح فنوتیپ بیمارانی که به تازگی خون دریافت کرده اند، مشکل ایجاد شود. گروه خونی Kidd از جمله گروه های خونی است که در طب انتقال خون اهمیت ویژه ای دارد. آنتی بادی های این سیستم مسئول یک سوم از واکنش های همولیتیک تاخیری ناشی از تزریق خون هستند. در این مطالعه از روش های مولکولی برای تعیین آلل های گروه خونی Kidd در بیماران تالاسمی استفاده شد.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه مقطعی توصیفی، تعداد 100 بیمار تالاسمی دارای آلوآنتی بادی مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی تهران در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. فنوتیپ این نمونه ها با استفاده از آنتی بادی اختصاصی تعیین شد. برای تعیین ژنوتیپ از روش های مولکولی PCR-SSP ، PCR-RFLP  و تعیین توالی استفاده شد.

  یافته ها

  با مقایسه فنوتیپ و ژنوتیپ، 20 مورد ناسازگاری دراین بیماران دیده شد. به طوری که(55%) 11 بیمار دارای ژنوتیپ JkA/JkA و فنوتیپJk(a+ b+) ، (35%) 7 بیمار دارای ژنوتیپ JkB/JkB و فنوتیپJk(a+ b+) ، (5%)1 بیمار دارای ژنوتیپ JkA/JkB و فنوتیپJk(a+ b-) و (5%)1 بیمار دارای ژنوتیپ JkA/JkB و فنوتیپJk(a- b+) بودند.

  نتیجه گیری

  استفاده از روش های مولکولی به عنوان یک روش مکمل همراه با نتایج روش های سرولوژی می تواند کمک شایانی برای حل مشکلات ناشی از تزریق خون و تعیین صحیح فنوتیپ گروه های خونی به خصوص در بیماران تالاسمی فراهم کند.

  کلیدواژگان: ژنوتیپ، تالاسمی، گروه های خونی، فنوتیپ
 • روح الله وسیله، علی جعفری* صفحات 208-216
  سابقه و هدف

  رسالت اصلی سازمان انتقال خون، تهیه خون و فرآورده های سالم و کافی برای بیماران است. با پیشرفت علم و فناوری، هنوز هیچ جایگزین مناسبی برای خون انسانی ساخته نشده است. از طرف دیگر مشارکت افراد در فعالیت های اجتماعی از جمله اهدای خون داوطلبانه، تحت تاثیر کارکرد نهادهای مختلفی مثل روابط عمومی است. هدف این پژوهش، بررسی نقش روابط عمومی سازمان انتقال خون در ایجاد مشارکت شهروندان شهر اردبیل در اهدای خون بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی مقطعی با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای بر روی 384 نفر از شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. یافته ها توسط آزمون رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  اهداکنندگان در رده سنی 18 تا 60 سال قرار داشتند. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که میانگین نقش روابط عمومی 66/3 (انحراف معیار 84/0)، نقش اقناعی 72/3 (انحراف معیار 41/0)، نقش اطلاعی60/3 (انحراف معیار 46/1)، نقش حل مساله 11/3 (انحراف معیار 51/0)، نقش مشاوره ای 45/3 (انحراف معیار 48/0)، نقش مدیریت روابط 80/2 (انحراف معیار 57/0) و میانگین نقش آموزش عمومی 57/2 (انحراف معیار 63/0) می باشد.طبق یافته ها میانگین مشارکت شهروندان 21/3 (انحراف معیار 33/0)، مشارکت رفتارگرایانه یا مشروط 35/3 (انحراف معیار 51/0)، مشارکت انسجام گرا 36/3 (انحراف معیار 73/0) و مشارکت توسعه گرا 22/3 (انحراف معیار 78/0) بود.

  نتیجه گیری

  ابعاد روابط عمومی(نقش اقناعی، اطلاعی، حل مساله، مشاوره ای، مدیریت روابط و آموزش عمومی) سازمان انتقال خون در ایجاد مشارکت در اهدای خون در میان شهروندان اردبیل تاثیر مثبت معناداری دارد.

  کلیدواژگان: اهدای خون، روابط عمومی، انگیزه
 • طیبه امیری پارسا، میترا خادم الشریعه*، مرضیه سادات آذرنیوه صفحات 217-2274
  سابقه و هدف

  چاقی به طور بالقوه با افزایش عوامل التهابی از جمله فیبرینوژن و سلول های سفید خون همراه می باشد. از طرفی افراد فعال از لحاظ بدنی دارای سطح پایین تر عوامل التهابی هستند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان فیبرینوژن و تعداد سلول های خونی دختران چاق بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت نیمه تجربی در سال 1396 و در دانشگاه حکیم سبزواری انجام شد و آزمودنی ها که شاخص توده بدنی بیشتر از 30 داشتند)30BMI>)، به دو گروه تمرین هوازی(12 نفر) و کنترل(12 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین هوازی هشت هفته(4 جلسه در هفته، هر جلسه 60 دقیقه با حداکثر ضربان قلب 75%-65%) تمرینات هوازی انجام دادند. خونگیری قبل و بعد از برنامه تمرینی انجام شد. از آزمون t مستقل برای مقایسه گروه ها (با استفاده از نرم افزار آماری 16 SPSS و سطح معناداری 05/0p<) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد برنامه تمرین هوازی تاثیر معنا داری بر میزان فیبرینوژن در هر دو گروه تمرین(46/2 ± 19/29) و کنترل(59/2 ± 08/28) و سلول های خونی نداشت. البته اسمولالیته در گروه تمرینی کاهش معنادار داشت(05/0 p<). تجزیه و تحلیل ریز مغذی ها و درشت مغذی های رژیم غذایی نشان داد که بین دو گروه کنترل و تجربی در سرتاسر دوره تمرینی تفاوت معنا داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطح پلاسمایی فیبرینوژن و سلول های خونی دختران چاق تاثیر معناداری ندارد. به نظر می رسد برنامه تمرینات ورزشی بایستی با کاهش وزن و توده چربی همراه باشد تا باعث بهبود شاخص های التهابی همراه با چاقی شود.

  کلیدواژگان: تمرین، فیبرینوژن، سلول های خونی، چاقی
 • احسان علی اکبری*، امیر امیرحسینی صفحات 228-239
  سابقه و هدف

  یکی از اساسی ترین حقوق مصرف کنندگان محصولات خونی را باید حق بر سلامت دانست که بر مبنای آن، حق مورد نظر، باید از سوی سازمان انتقال خون به رسمیت شناخته شده و تمامی اقدامات لازم برای وصول خون سالم و ایمن به مصرف کننده های فرآورده های خونی صورت گیرد. هدف اساسی، ایجاد انتظام در روابط بین مصرف کننده های محصولات خونی و تشریح جنبه های مختلف حق ایشان بر سلامت به عنوان اساسی ترین حق آن ها است.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای مقررات قانونی و بیان فقهاست. لذا اثر حاضر به علت کیفی بودن، نمونه گیری مشخصی نداشته است.

  یافته ها

  حق مزبور مبتنی بر قواعد فقهی نظیر قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف مورد حمایت قرارگرفته و ضمانت های اجرایی دقیقی در فقه برای آن متصور هست که می توان مبنای عام مزبور را در مورد انتقال خون و فرآورده های خونی نیز مجرا دانست و در حقوق ایران نیز مبنای مورد نظر یافت می شود. به طور خاص در اساسنامه تشکیل سازمان و نیز در آیین نامه اجرایی فعالیت بانک های خون و مراکز مصرف خون به این حق اشاره شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد درخصوص مصرف کننده محصولات خونی، حق بر سلامت تحت عنوان تشکیل نهاد نظارت و مراقبت بر خون مورد تایید قرارگرفته است که بر اساس آن بخش هموویژلانس و بخش تضمین کیفیت خون، این تعهد را ایفا می نمایند. هم چنین قانون گذار برای مسئول بانک خون نیز تعهداتی بر لزوم سالم سازی خون در نظر گرفته که موید احترام به حق مصرف کننده فرآورده های خونی به حق بر سلامت است.

  کلیدواژگان: سلامت خون، حقوق، انتقال خون، بانک خون
|
 • S. Jahanshahi Ghajar, M.R. Deyhim, F. Sotoudehnejad Nematollahi, M.H. Rafiee* Pages 161-171
  Background and Objectives

  There is a circadian rhythm and diurnal variation in the redox capacity in blood plasma and there is a decrease in antioxidant capacity (TAC) during the RBCs storage in blood banking. So it is possible that donated blood, based on donation time, has a different antioxidant capacity and as a result a different biochemical response during storage. This study attempts to uncover this issue.
   

  Materials and Methods

  In this experimental study, Twenty RBC units were collected from two donor groups in the morning (8-11am) and evening (5-8pm) and were stored for 3 to 42 days at 4 to 8 degrees Celsius. Glucose, Sodium, potassium, lactate, lactate dehydrogenase (LDH), pH, malondialdehyde (MDA), and total antioxidant capacity were measured by a commercial kit. Nitrate/nitrite was measured by Griess method.
   

  Results

  The levels of nitrate/nitrite, MDA, and LDH in the evening group increased significantly when compared to the morning group (p < 0.05). However, a decreasing trend in TAC, pH, Glucose, and sodium levels (p < 0.05) versus an increasing trend in potassium, lactate, LDH, and MDA was seen in both groups during storage (p < 0.05).

   
  Conclusions 

  This study showed that oxidative damage in donated blood in the evening was higher than in the morning during storage, which may reduce RBC survival. Therefore, more studies are required with more sample sizes to examine the effect of donation time on the RBC storage lesion.

  Keywords: Blood Donation, Blood Banking, Circadian Rhythm
 • M. Shams, R. Halabian, M. Karimi, M. Ghollasi, A. Salimi* Pages 172-185
  Background and Objectives

  Now day, using of stem cells and nanoparticles in the differentiation of stem cells is considered as a therapeutic approach. The purpose of this study was to synthesize and characterize nanocomposite polyacrylic polycarboxylic acid containing nanoparticles of biologically active glass 45S5 crushed and assessment effect of this composite on the propagation and growth of bone marrow derived mesenchymal stem cells in the external environment.
   

  Materials and Methods

  In this experimental study, the bioactive glass nanoparticles were synthesized by planetary milling and coated on electrospun polyolactic acid nanofibers. The physicochemical and biological properties of the composite nanocarbon were evaluated by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, MTT, acridine orange, and alkaline phosphatase assays.
   

  Results

  The physicochemical properties showed that the structure of synthesis bioactive glass and the lactic acid poly lactic acid fibers were completely nano size and the uniform distribution of nanoparticles was well placed on the fiber. The cell analysis demonstrated the significant increase proliferation and differentiation of mesenchymal stem cells to bone cells.In the MTT assay, cell survival was expressed in the composite nanostructure after 7 days of cell culture (1.96 ± 0.2), while the control sample (0.76 ± 0.08).
   

  Conclusions 

  According to the results of this study, the composite nanoscale composite is not cytotoxicity effects and has biocompatible. It is useful in bone tissue repair.

  Keywords: Nanocomposites, Stem Cells, Glass, Bone Marrow
 • Leila Kasraian*, Z. Afsar, B. Shirazi, M. Torabi Pages 186-193
  Background and Objectives

  Over ordering of blood in elective surgical procedures due to fear of bleeding and unavailability of sufficient blood can cause blood wastage and increase blood bank expenses. This study compared blood ordering and utilization after the introduction of maximum surgical blood ordering (MSBOS) in elective surgeries.
   

  Materials and Methods

  This cross sectional study was carried out on one third of Shiraz hospitals (23 hospitals) between 2016 and 2017, Shiraz, Iran. The localized MSOBs was sent as a guideline to the hospitals. The mean number of blood requests, blood utilization, cross matches, cross match to transfusion ratio, and cross match expenses before and after implementing of MSBOS were compared with paired t test by SPSS-21 software.
   

  Results

  The cross match to transfusion ratio was decreased after implementing MSOBS (2.36 to 1.6) (p < 0.001). In addition, the mean numbers of blood usage and cross matches were also decreased after implementing of MSBOS (13.2%, 42.9%). The cost of  preparing blood and cross matches also decreased (7.67%, 43%).
   

  Conclusions 

  Implementation of MSBOS created a significant reduction in transfusion ordering and providing blood in emergencies. Updating of physician’s knowledge, the revision of MSOBS according to blood usage in the hospitals must be performed for optimal blood management.

  Keywords: Blood, Surgery, Blood Transfusion, Hospitals, Iran
 • H. Ghasemzadegan, M. Shahabi, N. Rezaei, Z. Sharifi* Pages 194-200
  Background and Objectives

  In Iran, Khorasan province is an endemic area for HTLV-1 virus. Considering the inability of serological tests to determine HTLV-1 in window period, their failure to confirm the indetermination results of western blot, and given the probability for HTLV-1 transfusion transmission, a SYBR green-based Real Time PCR was set to measure the HTLV-1 proviral load.                                                                                              

  Materials and Methods

  In this experimental study, using a cloning method and drawing a standard curve, the Real -Time PCR test was run to determine the HTLV-1 proviral load. At first, genomic DNA was extracted from peripheral blood mononuclear cells. Then, the PCR product of the Tax gene was placed in a cloning vector and recombinant plasmid was diluted by drawing a standard curve and a real-time PCR test was conducted using SYBR Green method. 
   

  Results

  Cloning was performed using PCR product for tax gene, pTZ57/T vector, and E. coli (TG1 strain). Cloning accuracy was confirmed with Colony PCR and sequencing and used as the Real-Time PCR test standard. The standard curve was drawn with serial dilutions of recombinant  plasmid  containing  Tax-1  gene.  The  slope of the standard curve was 3.3 and R2 = 0.99 which indicates the linearity and efficiency of the test reaction.
   

  Conclusions 

  Real - Time PCR method is an appropriate method to measure HTLV-1 proviral load.

  Keywords: HTLV-1, Provirus, Real-Time PCR
 • S.F. Jalali, A. Oodi, A. Azarkeivan, S. Goudarzi*, N. Amirizadeh Pages 201-207
  Background and Objectives

  Hemagglutination has limitations in identifying the phenotype of patients who have been recently transfused due to the presence of donor red cells (RBCs) in the patient’s circulation. Kidd blood group is one of the most important blood groups in transfusion medicine and related antibodies are responsible for one third of delayed haemolytic transfusion reactions (DHTRs). In this study we developed a molecular procedure for detection of alleles responsible for Kidd blood group in thalassemia patients.
   

  Materials and Methods

  In this cross sectional descriptive study, one hundred of alloimmunized thalassemic patients from Tehran Adult Thalassemic Clinic in 2017 were studied. The phenotype of samples was tested by routine serological methods. PCR-SSP, PCR-RFLP and DNA sequencing were used to determine the genotype of kidd blood group for these patients.
   

  Results

  Discrepancies were found between the phenotype and genotype in 20 out of 100 cases. In 11(55%) cases phenotype was determined as Jk (a+b+) but genotype was JKA/JKA, in 7 (35%) cases phenotype was Jk (a+b+) while the genotype showed JKB/JKB, 1(5%) case had been phenotyped as Jk (a+b-) but it was genotyped as JKA/JKB, and 1(5%) case had been phenotyped as Jk (a-b+) but it was genotyped as JKA/JKB.
   

  Conclusions 

  Molecular techniques as a complementary method together with the results of serological methods can help resolve the problems caused by blood transfusion and bring about accurate determination of phenotype in thalassemic patients with multiple blood transfusions.

  Keywords: Genotype, Thalassemia, Blood Groups, Phenotype
 • R. Vasileh, A. Jafari* Pages 208-216
  Background and Objectives

  The main mission of blood centers is to provide safe and adequate blood products for patients. With the advancement of science and technology, the need for safe blood still has priority and no substitute for human blood is discovered. Participation in social activities such as voluntary blood donation should be provoked by different entities including public relations departments. The purpose of this study was to investigate the role of public relations departments in the motivation of citizens' participation in blood donation in Ardabil.
   

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted by multistage cluster sampling on 384 citizens over 18 years of age and using questionnaires in Ardabil. SPSS 22 data analysis software and regression data analysis were performed.
   

  Results

  Donors aged between 18 and 60 years old participated in the study. Research findings showed that the mean rates of the role of public relations was 3.66 (Deviation 0.84), persuasive role 3.72 (Deviation 0.41), awareness role 3.60 (Deviation 1.46), problem-solving role 3.11 (Deviation 0.51), advisory role 3.45 (Deviation 0.48), the role of relationship management 2.80 (Deviation 0.57),  the role of public education 2.57 (Deviation 0.63). According to the findings, the mean rates of the citizen participation are 3.21 (Deviation 0.33), conditional behavioral participation 3.35 (Deviation 0.51), solidarity-oriented participation 3.36 (Deviation 0.73), and development-oriented partnership 3.22 (Deviation 0.78).
   

  Conclusions 

  Dimensions of public relations (as persuasive, awareness, problem solving, advisory, relations management) in Iranian Blood Transfusion Organization has placed positive impact on the motivation of Ardabil citizens to participate in blood donation.
   

  Keywords: Blood Donation, Public Relations, Motivation
 • T. Amiri Parsa, M. Khademosharie*, M.S. Azarnive Pages 217-2274
  Background and Objectives

  Obesity is associated with increased inflammatory factors such as fibrinogen and white blood cells. However, physically active people have lower levels of inflammatory factors. The aim of this study is to investigate the effects of eight weeks of aerobic exercise on fibrinogen level and blood cell number of  obese girls.
   

  Materials and Methods

  This study was conducted as semi-experimental and subjects were divided (BMI > 30) into two groups: aerobic training (AT, 12 subject) and control (Con, 12 subject). The former group did aerobic exercises for eight weeks (four sessions a week, each session 60 min with the max heart beat 65-75%). Blood samples were taken before and after the exercise program. T-test was used to compare the groups (using SPSS-16 statistical software and the significance level of p < 0.05).
   

  Results

  The results showed that aerobic exercise program had no significant effect on the fibrinogen level in the experimental (29.19 ± 2.46) and control (28.08 ± 2.59) groups and also on blood cell (p < 0/05). Osmolality was significantly reduced in the training group. Similarly, the dietary micronutrients and macronutrients analysis showed that between control and experimental groups throughout the training, there was no significant difference.
   

  Conclusions 

  Eight weeks of moderate intensity aerobic exercise had no significant effect on plasma fibrinogen and blood cells in obese girls. It seems that the exercise program should be associated with weight loss and reduction of fat mass to improve inflammatory markers associated with obesity.

  Keywords: Exercise, Fibrinogen, Blood Cells, Obesity
 • E. Ali Akbari Baboukani*, A. Amirhosseini Pages 228-239
  Background and Objectives

  One of the most fundamental rights of consumers of blood products should be the right to health, according to which the right should be recognized by the Blood Transfusion Organization and all necessary measures to collect healthy and safe blood to the consumer. The main purpose is to establish relationships between consumers of blood products and explain the various aspects of their right to health as their most fundamental right.
   

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study is based on library analysis of legal regulations and jurisprudence. Therefore, the present study did not have a definite sampling because of its qualitative nature.
   

  Results

  This right is supported by jurisprudential rules such as the rule of no-harm, casuality and loss, and there are precise enforcement guarantees in jurisprudence that can serve as a general basis for blood transfusion and blood products, and in Iranian law as well. The right basis is found, and this right is specifically mentioned in the Statute of the Organization and in the Executive By-Law of the Activities of Blood Banks and Blood Consumer Centers.
   

   

  Conclusions

  Ultimately, about the consumer of blood products, the right to health has been acknowledged as the institution of blood monitoring and care. According to the Hemovigilance Division, the Blood Quality Assurance Division fulfills this obligation as well as the legislator responsible for blood bank. There have also been commitments to the need for healthy blood, which affirm the respect for the right of consumer of blood products to the right to health.

  Keywords: Blood Safety, Law, Blood Transfusion, Blood Banks