فهرست مطالب

افق دانش - سال بیست و پنجم شماره 3 (تابستان 1398)
 • سال بیست و پنجم شماره 3 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالرضا کاظمی*، ساره محلاتی صفحات 146-157

  اهداف هدف پژوهش حاضر تعیین اثر 10 هفته تمرین های ترکیبی بر سطوح سرمی واسپین، ویسفاتین و مقاومت به انسولین در دختران دارای اضافه وزن بود. مواد و روش ها 24 دانش آموز دختر دارای اضافه وزن شهر کرمان با میانگین و انحراف معیار سنی (سال) 0/62±11/23، میانگین و انحراف معیار وزنی (کیلوگرم)2/70±46/83 و میانگین شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مجذور متر) 0/47±27/97 به طور تصادفی به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 10 هفته، تمرین های ترکیبی شامل تمرین استقامتی با 65 تا 85 درصد توان هوازی بیشینه به مدت 20 دقیقه و تمرین مقاومتی با 50 تا 60 درصد یک تکرار بیشینه را به مدت 30 دقیقه و 3 روز در هفته انجام دادند. سطوح واسپین، ویسفاتین به روش الایزا اندازه گیری شد و داده ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها یافته های پژوهش حاضر نشان دادند 10 هفته تمرین ترکیبی سبب کاهش معنی دار در سطوح پلاسمایی واسپین، ویسفاتین و مقاومت به انسولین می شود. از طرف دیگر، یافته ها کاهش غیرمعنی دار میزان گلوکز ناشتایی را نشان دادند. نتیجه گیری تمرین های ترکیبی از طریق تعدیل در میزان واسپین و ویسفاتین پلاسمایی، سبب کاهش مقاومت به انسولین در دختران دارای اضافه وزن می شود. درنتیجه، ممکن است این نوع تمرین ها سبب بهبود حساسیت به انسولین و جلوگیری از ابتلا به بیماری های متابولیک شود.

  کلیدواژگان: تمرین های ترکیبی، اضافه وزن، مقاومت به انسولین، واسپین، ویسفاتین
 • مهناز چترایی عزیزآبادی، پروانه نظرعلی*، مهدی هدایتی، اعظم رمضان خانی صفحات 158-171

  اهداف مکمل شنبلیله با داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی و مواد معدنی، ممکن است موجب افزایش مزایای تمرین شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر یک دوره تمرین پیلاتس با مکمل دهی شنبلیله بر ظرفیت تام ضداکسایشی و مواد معدنی زنان فعال بود. مواد و روش ها این مطالعه در قالب طرح نیمه تجربی انجام گرفت. 36 زن فعال با میانگین سنی 21 تا 28 سال انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه تمرین پیلاتس، مکمل، تمرین پیلاتس به همراه مکمل و کنترل تقسیم شدند. گروه های تمرین، شش هفته تمرین پیلاتس با شدت 60 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب، سه جلسه در هفته به مدت شش هفته انجام دادند. گروه های مکمل به مدت شش هفته روزانه 500 میلی گرم پودر بذر شنبلیله دریافت کردند. قبل و بعد از مداخله، ظرفیت تام ضداکسایشی و مواد معدنی (کلسیم و فسفر و آهن) اندازه گیری شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس دوراهه، تی زوجی و آزمون تعقیبی توکی در سطح 0/05>P تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها در دو متغیر ظرفیت تام ضداکسایشی و کلسیم، اثر زمان معنی دار بود، به عبارت دیگر، صرف نظر از عامل گروه، تفاوت معنی داری بین مراحل پس آزمون و پیش آزمون متغیر ظرفیت تام ضداکسایشی و کلسیم در گروه های تجربی مشاهده شد. اثر متقابل زمان گروه در متغیر ظرفیت تام ضداکسایشی معنی دار بود (0/05>P). اثر گروه در هیچ یک از متغیرها معنی دار نبود. نتیجه گیری این نتایج نشان داد که انجام یک دوره تمرین پیلاتس و مصرف مکمل شنبلیله به تنهایی و نیز در ترکیب با یکدیگر احتمالا می تواند از استرس اکسایشی ناشی از ورزش جلوگیری کند و در تقویت وضعیت دفاع آنتی اکسیدانی و افزایش سطوح کلسیم در زنان فعال موثر باشد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پیلاتس، زنان فعال، شنبلیله، مواد معدنی
 • فروغ جواهری هوشی، آسیه عباسی دلویی*، احمد عبدی، سید جواد ضیاالحق صفحات 172-183

  اهداف نانو ذرات نقره یکی از محصولات با ارزش تکنولوژی نانو هستند که امروزه کاربردهای گسترده در علوم مختلف پیدا کرده اند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرسمیت نانوذرات نقره شیمیایی و بیولوژیکی بر ساختار بافت قلب رت های نر ویستار، متعاقب یک دوره تمرین هوازی است. مواد و روش ها در این مطالعه تجربی 30 سر موش صحرایی نژاد نر ویستار با سن 8 تا 12 هفته و میانگین وزن 202±34/9 گرم به طور تصادفی در شش گروه کنترل، تمرین هوازی، تمرین هوازی و نانوبیولوژیک، تمرین هوازی و نانوشیمیایی، نانوبیولوژیک و نانوشیمیایی تقسیم شدند. نانو ذره نقره شیمیایی و بیولوژیک بعد از یک دوره تمرین هوازی، در دز سمی به طریق درون صفاقی تزریق شد. نمونه ها پس از 48 ساعت بیهوش شدند و کالبد شکافی انجام و بافت قلب برداشته شد. یافته ها نتایج نشان داد تغییرات بافتی، شامل بی نظمی و ازهم گسیختگی در گروه نانونقره شیمیایی در مقایسه با گروه کنترل به میزان قابل توجهی افزایش یافت. همچنین در گروه نانوبیولوژیک اندکی خون در برخی نواحی به صورت پراکنده دیده شد. متعاقب تمرین هوازی و تزریق نانو نقره سمی در گروه بیولوژیک بی نظمی، جداشدگی و پرخونی مشاهده نشد. در گروه تمرین هوازی و نانوشیمیایی تنها در برخی نواحی و به صورت پراکنده تجمع سلول های خونی مشاهده شد. نتیجه گیری با توجه به یافته های تحقیق حاضر، به نظر می رسد نانوذره نقره شیمیایی موجب آسیب بیشتر بافت قلب نسبت به نانوذره نقره بیولوژیکی می شود و تمرین هوازی احتمالا می تواند از این اثرات به میزان زیاد پیشگیری کند.

  کلیدواژگان: تمرین، نانوذرات نقره، سمیت، بافت قلب، موش صحرایی
 • سعید شاه حسینی تازیک*، معصومه صیادی، نجمه طاهری صفحات 184-197

  اهداف ناباروری یکی از مشکلات اساسی زندگی زناشویی است که پیامدهای روان شناختی بسیاری ازجمله ناتوانی در برقراری روابط باکیفیت بین زوجین و همچنین متزلزل کردن تعهد نسبت به زندگی زناشویی را می تواند دربر داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تعهد زناشویی و کیفیت ارتباط در زوجین بارور و نابارور در سال94 و 95 است. مواد و روش ها این مطالعه یک پژوهش تحلیلی از نوع کوهورت است و جامعه آماری این پژوهش تمام زوجینی هستند که در نیمه دوم سال 94 و نیمه اول سال 95 به بیمارستان فوق تخصصی صارم تهران مراجعه کرده اند. تعداد 200 نفر (96 نابارور، 104 بارور) به عنوان نمونه پژوهش به روش تصادفی انتخاب شدند و مقیاس های تعهد زناشویی و کیفیت ارتباط را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها بعد از مشخص شدن عادی بودن پراکندگی داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تی استودنت و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها نتایج پژوهش حاکی از این بود که در هر دو گروه زوجین بارور و نابارور بین تعهد زناشویی و کیفیت ارتباط، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (به ترتیب r=0/27 و r=0/18 هر دو در سطح P<0/05)؛ اما این رابطه در زوجین بارور نسبت به زوجین نابارور قوی تر است (به ترتیب کیفیت ارتباط و تعهد زناشویی 0121>P و 0416>P). همچنین نتایج آزمون های تی و تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد کیفیت ارتباط و تعهد زناشویی در دو گروه زوجین بارور و نابارور تفاوت معناداری دارد (به ترتیب 0/0001>P و 0/002>P). نتیجه گیری با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت مسئله ناباروری از میزان تعهد زوجین نسبت به زندگی زناشویی می کاهد و در کیفیت برقراری روابط زوجین تاثیر منفی می گذارد.

  کلیدواژگان: تعهد زناشویی، کیفیت ارتباط، ناباروری
 • مهنوش مطلبی*، الهام فریبرزی، نازیا سادات ناصری صفحات 198-215

  اهداف این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396 و 1397 انجام شد. مواد و روش ها روش تحقیق کاربردی ازحیث رویکرد توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش همه پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (تعداد آن ها در زمان انجام تحقیق 3538نفر) بود. روش نمونه گیری دراین تحقیق خوشه اییک مرحله ای بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 347 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد مدیریت مشارکتی (چوپانی)، رفتار شهروندی سازمانی (ارگان وکانوسکی) و تعهد سازمانی (آلن و مایر) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نسخه 18 نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده شد. یافته ها یافته های تحقیق نشان می دهد 76/9 درصد پاسخ دهندگان زن و 91/9 درصد سطح تحصیلات کارشناسی داشتند. رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی با رفتار شهروندی سازمانی معنادار و مثبت (P=0/62) و رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی و تعهد سازمانی نیز معنادار و مثبت بود (P=0/48). با توجه به مقادیر ضریب مسیر، بعد ادب و تواضع در رفتارشهروندی سازمانی (P=0/65) و بعد تعهد عاطفی (P=0/53) بیشترین رابطه را با سبک مدیریت مشارکتی دارد. نتیجه گیری نتایج کلی این مطالعه نشان داد مدیریت مشارکتی با تمامی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد، بنابراین پیشنهاد می شود مدیران مراکز بهداشتی و درمانی سبک مدیریت مشارکتی را به کار بگیرند.

  کلیدواژگان: سبک مدیریت مشارکتی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، پرستاران، دانشگاه علوم پزشکی
 • مینو شاددل، حمید شمسی*، پیمان توکلی، سید میثم ابطحی فروشانی، رویا شمسی صفحات 216-229

  اهداف آلوئه ورا یکی از گونه های مهم گیاهان دارویی به شمار می رود که اثر ضد توموری عصاره طبیعی برگ های آن نشان داده شده است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر انتخاب عصاره پوسته گیاه آلوئه ورا بر روند تکثیر رده سلول های K562 (اریترولوکمی) و PBMC (سلول های تک هسته ای خون محیطی) طراحی شد. مواد و روش ها محتویات داخلی گیاه آلوئه ورا که شامل ژل است، تخلیه و از پوسته این گیاه عصاره لیوفیلیزه تهیه شد. این عصاره در DMSO حل شد. عصاره پوسته گیاه آلوئه ورا در غلظت های 9/375، 18/75، 37/5، 75، 150 و 300 میکروگرم بر میلی لیتر در مجاورت سلول های اریترولوکمی و سلول های تک هسته ای خون محیطی در سه زمان 24، 48 و 72 ساعت قرار گرفت. پس از زمان انکوباسیون، مقادیر IC50 در رده سلولی اریترولوکمی و سلول های تک هسته ای خون محیطی عادی به وسیله MTT اندازه گیری شدند. از داروی دوکسوروبیسین به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. یافته ها داده ها حاکی از کاهش درصد زنده مانی هر دو رده سلولی اریترولوکمی و سلول های تک هسته ای خون محیطی عادی بعد از تیمار با عصاره به صورت وابسته به غلظت بودند، اما سمیت عصاره پوسته آلوئه ورا برای سلول های تک هسته ای خون محیطی به صورت قابل ملاحظه ای بیشتر از سلول های اریترولوکمی است. IC50 برای داروی استاندارد به طور قابل توجهی کمتر از عصاره پوسته آلوئه ورا بود. نتیجه گیری عصاره پوسته گیاه آلوئه ورا اثر کشندگی روی هر دو رده سلولی اریترولوکمی و سلول های تک هسته ای خون محیطی داشت. با وجود این، به طور انتخابی عمل نکرده و درجه سمیت آن برای سلول های تک هسته ای خون محیطی بیشتر بود.

  کلیدواژگان: عصاره پوسته آلوئه ورا، PBMC، رده سلولی 562K، تست MTT
 • فرید رضا اجلالی، محمود رضا خزاعی*، زهرا مصطفویان، جلیل مشاری صفحات 230-243

  اهداف هدف از این مطالعه بررسی اثر قطع لوزارتان در میزان پاسخ به درمان با اریتروپویتین صناعی در کم خونی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن مرحله آخر کلیوی تحت همودیالیز منظم است. مواد و روش ها این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی به روش قبل و بعد از مداخله است که به صورت خود شاهد انجام گرفت. جامعه بررسی شده بیماران همودیالیزی مبتلا به نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی در سال 1396 بودند که پس از رعایت معیارهای حذف و شمول، تعداد 30 بیمار بررسی شدند. در کلیه بیماران در ابتدای مطالعه و نیز سه ماه پس از حذف داروی لوزارتان میزان تغییرات هموگلوبین مقایسه شد. یافته ها هموگلوبین در پایان مطالعه در کل بیماران افزایش معناداری داشت (از 1/56±10/90 در آغاز مطالعه به 1/42±11/37 گرم بر دسی لیتر در پایان 3 ماه، P=0/046). هیچ تغییر واضحی در میزان هموگلوبین قبل و بعد از مداخله بین بیماران بر اساس سن، جنس و طول مدت بیماری مشاهده نشد. نتیجه گیری افزایش معناداری در سطح هموگلوبین بیماران در پایان مطالعه پس از قطع لوزارتان مشاهده شد، اما رابطه معنی داری با سن و جنس بیماران و همچنین طول مدت بیماری نداشت.

  کلیدواژگان: بیماری کلیوی مرحله آخر، مهار کننده گیرنده آنژیوتانسین، کم خونی، اریتروپویتین نوترکیب صناعی انسانی
 • امیررضا نصیرزاده، مهدی بصیری مقدم*، کوکب بصیری مقدم صفحات 244-254

  اهداف دردهای مزمن اسکلتی عضلانی جزء مشکلات عمده دوران سالمندی به شمار می آید. یکی از مداخلات پرستاری که می تواند در تسکین موثر باشد، استفاده از پمادهای گیاهی موضعی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر پماد خرفه بر دردهای مزمن اسکلتی عضلانی سالمندان است. مواد و روش ها این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کورسازی شده است که در سال 1396 روی 60 سالمند مقیم شهر گناباد انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه خرفه و پلاسبو قرار گرفتند. ابزار استفاده شده در این مطالعه پرسش نامه درد مک گیل بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تایید شده است. مداخله به مدت دو هفته انجام شد. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSS و با سطح معناداری کمتر از 0/05 تحلیل شد. یافته ها یافته ها نشان داد پماد خرفه توانسته به طور موثر ابعاد حسی و عاطفی درد سالمندان را در مقایسه با پلاسبو کاهش دهد. شدت درد سالمندان در گروه خرفه بعد از دو هفته مداخله نسبت به قبل از مداخله به طور معناداری کاهش یافت. میانگین نمره درد در دو بعد حسی و عاطفی بین زنان و مردان تفاوت آماری معناداری نداشت. نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان داد استفاده از پماد خرفه در کاهش دردهای اسکلتی عضلانی سالمندان موثر است و بنابراین استفاده از این گیاه می تواند به عنوان مداخله ای کم خطر و ارزان مورد توجه پرستاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خرفه، سالمندان، درد مزمن اسکلتی عضلانی، پرستاری سالمندان، تسکین درد
|
 • Abdolreza Kazemi*, Sareh Mahalati Pages 146-157

  Aims The present study investigated the effects of a 10-week concurrent training on the serum levels of vaspin and visfatin in overweight females. Methods & Materials Twenty-four over-weight females from Kerman City, Iran (Mean±SD age: 11.23±0.62 years; Mean±SD weight: 64.83±2.70kg; Mean±SD BMI: 27.97±0.47 kg/m2) were randomly assigned into the control and concurrent training groups. The intervention group performed the training protocol as follows: endurance training: 65-85% of Vo2 max for 20 minutes per session, and resistance training: 50-60% of One Repetition Maximum (1RM) for 30 minutes per session and 3 days a week for 10 weeks. Fasting plasma vaspin, visfatin, and insulin levels were measured by ELISA method. To analyze the data, Analysis of Covariance (ANCOVA) was used. Findings Performing 10 weeks of concurrent training significantly decreased vaspin and visfatin plasma levels, and insulin resistance resting levels (P≤0.05); however, there was no significant decrease in glucose levels. Conclusion Concurrent training can decrease insulin resistance, probably by reducing vaspin and visfatin in overweight females. Therefore, it is suggested that overweight females use concurrent training to improve insulin sensitivity and prevent metabolic diseases.

  Keywords: Concurrent training, Insulin resistanc, Insulin resistance, Vaspin, Visfatin, Overweight females
 • Mahnaz Chatraei Azizabadi, Parvaneh Nazarali*, Mehdi Hedayati, Azam Ramezankhani Pages 158-171

  Aims Certain exercises can develop the antioxidant system. Fenugreek supplementation containing antioxidant capacity and minerals may increase the benefits of exercises. The current study aimed at investigating the effect of Pilates training with fenugreek supplement on Total Antioxidant Capacity (TAC) and minerals in active women. Methods & Materials The current study was with a quasi-experimental design was conducted on 36 active women aged 21-28 years randomly assigned into four groups: training, supplement, training plus supplement, and control. The training groups performed six weeks of Pilates training with the intensity of 60%-80% of maximal heart rate, three times a week for six weeks. Supplement groups received 500 mg fenugreek seeds daily for six weeks. Before and after the intervention, TAC and minerals (calcium, phosphorus, and iron) were measured. Data were analyzed by two-way ANOVA, Tukey post hoc test, and paired t-test at significant levels of P<0.05. Findings In two variables, TAC and calcium, the time effect was significant, in other words, regardless of the group factor, there were significant differences between the post-test and pre-test of TAC and calcium variables in the experimental groups. The interaction of time-group was significant in TAC variable (P<0.05). The effect of the group was not significant in any of the variables. Conclusion The obtained results suggested that one period of Pilates training and the use of fenugreek supplement alone and in combination could possibly prevent oxidative stress induced by exercise and could be effective in enhancing TAC and increasing calcium levels in active women.

  Keywords: Antioxidants, Pilates, Active woman, Fenugreek, Mineral
 • Forogh Javaheri Houshi, Asieh Abbassi Daloii*, Ahmad Abdi, Seyed Javad Ziaolhagh Pages 172-183

  Aims Silver nanoparticles are among the most valuable products of nanoscale technology, widely used in various sciences. The present study investigated the effects of biochemical silver nanoparticles on the structure of the heart tissue of non-observatory rats in the course of aerobic training. Methods & Materials In this experimental study, 30 male Wistar rats aged 8 to 12 weeks and weighing 34.9±202 g were studied. The rats were randomly divided into 6 groups of control, aerobic training, aerobic training, and nanobiological injection, aerobic and-nanochemical injection, nanobiological injection, and nanochemical injection. Chemical and biological silver was injected intraperitoneally after a period of aerobic training. The specimens were discarded after 48 hours, and the heart tissue was removed. Findings The obtained results revealed the tissue changes, including irregularities and the convergence of chemical nanosilver group significantly increased, compared to the controls. Additionally, in the biological group, there was a slight dispersion of blood in some areas. Following the aerobic training and injection of toxic nanosilver, there was no irregularities, detachment, and hypertension. Only in some areas, sporadically, the accumulation of blood cells was observed in the aerobic training and nanochemical groups. Conclusion More tissue damage occurred in chemical silver nanoparticles, than the biological nanoparticle. Possibly, aerobic training can be highly predictive of these effects.

  Keywords: Exercise, Silver nanoparticles, Toxicity, Heart tissue, Rats
 • Saeed Shahhossiani Tajik*, Masoumah Sayyadi, Najmeh Taheri Pages 184-197

  Aims Infertility is among the main problems in a marriage. It is associated with various psychological consequences, including the inability to establish a quality couple relationship as well as an unstable marital commitment. The present study aimed to investigate marital commitment and the relationship quality in fertile and infertile couples in 2016-2017. Methods & Materials This was an analytical cohort study. The statistical population consisted of all couples admitting to Sarem subspecialty Hospital in 2016. Two hundred people (96 infertile, 104 fertile) have been randomly selected as the samples. The completed the marital commitment and the relation to quality scales. After checking the normality of the data, the statistical analysis was performed using Pearson’s correlation coefficient, Student t-test, and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). Findings The obtained data revealed a significant positive association between marital commitment and relationship quality in fertile and infertile couples (r=0.27 and r=0.18, respectively) (P<0.05). However, this association was stronger in the fertile couples, compared with the infertile ones (relationship quality and marital commitment: P<0.0121 and P<0.0416, respectively). Moreover, the Student t-test and MANOVA results indicated significant differences in relationship quality and marital commitment between the two groups (P<0.0001 and P<0.002, respectively). Conclusion Infertility reduces couples’ commitment and negatively affects the quality of their relationships.

  Keywords: Marital commitment, Relationship quality, Infertility
 • Mahnoosh Matlabi*, Elham Fariborzi, Nazia Sadat Nasseri Pages 198-215

  Aims The present research was conducted in 2017-2018 with an aim to determin the relationship of participatory management style with Organizational Citizenship Behavior and organizational commitment of nurses in hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences. Methods & Materials The present research was a descriptive-correlational applied study. The statistical population of the study included all nurses working in hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences and it was comprised of 3538 members. A one-step cluster sampling was used in the present research. Using Cochran formula, 347 members of this community were selected as samples. In order to collect data, standard participatory management (Choopani), Organizational Citizenship Behavior (Organ and Konovsky), and organizational commitment (Allen and Meyer) questionnaires were used. Cronbach’s Alpha showed that the values for reliability of the three questionnaire were 0.902, 0.7140 and 0.795, respectively. The validities of the three questionnaires were confirmed by content validity and construct validity. SPSS18 and LISREL software were used to analyze the data. Findings The findings of the research showed that the relationship between participatory management style and organizational citizenship behavior was positive and significant (P=0.62), and the relationship between participatory management style and organizational commitment was also positive and significant (p=0.48). Considering the value of path coefficient, it was concluded that politeness dimension and respect dimension of organizational citizenship behavior (P=0.65) and emotional commitment dimension (P=0.53) have the most intense relationships with participatory management style. Conclusion The final results of the research suggested that participatory management was in a significant positive relationship with all dimensions of citizenship behavior an also, with the three dimensions of organizational commitment. therefore, it is recommended that the managers of treatment and healthcare centers adopt participatory management style.

  Keywords: Participatory management, Organizational citizenship Behavior, Organizational commitment of nurses
 • Minoo Shaddel, Hamid Shamsi*, Payman Tavakoli, Seyyed Meysam Abtahi Foroushani, Roya Shamsi Pages 216-229

  Aims Aloe Vera is among the crucial medicinal plants, with proven anti-cancer effects. This study aimed to investigate the effect of plant extracts of Aloe Vera Leaf (AVL) on the proliferation of cell lines K562 (erythroleukemia) and Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs). Methods & Materials The inner parts of the plant, including the gelatinous substance, were emptied, and the outer layer was used to prepare the lyophilized extract. The extract was dissolved in DMSO. K562 cells and PBMCs were cultured with 9.375, 18.75, 37.5, 75, 150, and 300 μg/mL concentrations of AVL for 24, 48, or 72 hours. After cultivation, the IC50 was determined for the K562 and normal PBMCs, using the MTT assay (4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide). Doxorubicin was used as a positive control. Findings The obtained data suggested that the viability of cells in both the leukemic cell line and normal PBMCs significantly decreased by the treatment with the extract in a dose-dependent manner; however, the AVL toxicity for PBMC was significantly more than K562. IC50 for the standard drug was also significantly less than AVL extract. Conclusion AVL possesses cytotoxic effects for K562 and PBMCs. Nevertheless, it has no selective benefits and has more cytotoxic effects on PBMCs.

  Keywords: Aloe Vera leaf extract, K562, MTT
 • Farid Reza Ejlali, Mahmood Reza Khazaei*, Zahra Mostafavian, Jalil Moshari Pages 230-243

  Aims The aim of this study was to evaluate the effect of discontinuation of losartan in response to synthetic erythropoietin therapy on hemoglobin level in patients on maintenance hemodialysis. Methods & Materials This study was a pre-and post-interventional clinical trial. The population of the study was hemodialysis patients with chronic renal failure. In the beginning of the study, and three months after removal of losartan, the patients’ hemoglobin changes were compared. Findings Hemoglobin was significantly increased at the end of the study in all patients (from 10.90±1.66 at the beginning of the study to 11.37±1.42g/dl at the end of 3 months, P=0.046). No significant changes were seen in the hemoglobin level before and after intervention between patients according age, sex, and duration of the disease. Conclusion There was a significant increase in hemoglobin level at the end of study after losartan discontinuation. But this increase did not have a significant relationship with patient’s age, sex as well as the duration of the disease.

  Keywords: End-stage renal disease
 • Amirreza Nasirzadeh, Mahdi Basiri Moghadam*, Kokab Basiri Moghadam Pages 244-254

  Aims Chronic musculoskeletal pain is among the major problems of old age. An effective nursing intervention in relieving pain is the use of local herbal ointments. The present study evaluated the effect of purslane ointment on chronic musculoskeletal pain in the elderly. Methods & Materials This was a randomized, blinded clinical trial study and conducted in 2018, on 60 elderly residents of Gonabad City, Iran. The patients were recruited by convenience sampling method. The samples were randomly assigned to the purslane and placebo groups. The instrument used in this study was McGill pain questionnaire; its validity and reliability were confirmed in previous studies. The intervention was conducted for two weeks. The obtained data were analyzed by SPSS and at a significance level of P<0.05. Findings The collected results suggested that the purslane ointment could effectively reduce the sensory and emotional dimensions of pain, compared with placebo. The severity of pain in the elderly was significantly lower in the purslane group after two weeks of intervention, compared to the Pre-test phase. The mean score of pain in two sensory and emotional dimensions was not significantly different between the two genders. Conclusion The use of purslane ointment is effective in reducing musculoskeletal pain in the elderly; therefore, the use of this plant can be considered as a safe and cost-effective intervention by nurses.

  Keywords: Purslane, Elderly, Musculoskeletal pain, Geriatric nursing, Pain relief