فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • اعظم سادات طباطبایی، رضا توکلی*، محمود محمودی صفحات 263-273
  زمینه و هدف

  اختلالات تکاملی و رفتاری یکی از مشکلات شایع در طب کودکان است. تشخیص زودرس این اختلالات به منظور مداخله و درمان زودرس اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از اختلال تکاملی کودکان در مادران دارای کودک یک ساله شهرستان قم است.

  روش بررسی

  در این مطالعه که به صورت مداخله ای نیمه تجربی در سال 1397 در شهرستان قم انجام شد، 106 مادر دارای کودک یک ساله به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مبتنی بر تئوری بود که مادران در دو نوبت قبل و یک ماه بعد از آموزش، آن را تکمیل کردند. پس از انجام پیش آزمون آموزش طی 4 جلسه برای گروه مداخله انجام گرفت و اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS نسخه 22 و با آزمون های آماری تی زوجی، تی مستقل و کای دو تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  پیش از مداخله، دو گروه در متغیرهای دموگرافیک و سازه های الگو، تفاوت آماری معناداری نداشتند. پس از مداخله، تفاوت معناداری در میانگین و انحراف معیار اثر آموزش نمره آگاهی (2/37±2/85)، نگرش (3/28±7/13)، هنجار انتزاعی (3/66±6/64)، کنترل رفتاری درک شده (4/33±11/05)، قصد رفتاری (3/92±9/8) و رفتار (8/10±16/94) بین دو گروه دیده شد (0/001>P).

  نتیجه گیری

   یافته های این بررسی، موثربودن آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده را در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از اختلال تکاملی کودکان در مادران، نشان می دهد.

  کلیدواژگان: مداخله آموزشی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، اختلال تکاملی کودکان، مادران
 • مریم شجاع، محمد کاظم واعظ موسوی*، عبدالله قاسمی صفحات 274-284
  زمینه و هدف

  تغییرات ترکیب بدنی بر ابعاد مختلف جسمانی، حرکتی و روانی فرد اثر می گذارد. هدف از پژوهش حاضر تاثیر تمرینات بازی محور بر شاخص توده بدن، درصد چربی و وزن کودکان دارای اضافه وزن با اختلال هماهنگی رشدی است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون است. تعداد 50 کودک 8 تا 10 سال با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و بر اساس معیارهای ورود، پس از بررسی سوابق بیماری، قد و وزن و تکمیل پرسشنامه از بین مدارس ابتدایی منطقه 15 تهران انتخابشدند. پس از انجام پیش آزمون به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (30 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش هر هفته 3 جلسه و به مدت 3 ماه در برنامه تمرینی شرکت کردند. برای سنجش اختلال هماهنگی افراد از آزمون رشد حرکتی MABC-2 و برای ترکیب بدن از کالیپر و ترازو استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون تحلیل کوواریانس یک طرفه در سطح معنی داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  بررسی متغییرها پس از 12 هفته مداخله نشان دهنده کاهش وزن، درصد چربی و شاخص توده بدن کودکان در گروه آزمایش بود. گروه آزمایش نمرات بهتری نسبت به گروه کنترل گرفتند که این تفاوت معنادار بود.

  نتیجه گیری

  اجرای فعالیت ورزشی به شکل بازی یکی از شیوه های موثر مداخله در کودکان دارای اضافه وزن است. بنابراین می توانیم با مداخله زودهنگام، اثر مثبتی بر رشد حرکتی و پیشگیری از اضافه وزن داشته باشیم.

  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشد، درصد چربی، شاخص توده بدن، کودک
 • سمیه نقی زاده*، مریم ابراهیم پور، گل سا پاتراس، مریم جعفری صفحات 285-294
  زمینه و هدف

  دیسمنوره اولیه (قاعدگی دردناک) یکی از شایع ترین دردها و بیماری های زنان است که می تواند آثاری منفی بر فعالیت های روزانه آنان داشته باشد. حفظ و ارتقای سلامت برای بهبود سبک زندگی ضروری به نظر می رسد. بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و خودکارآمدی در دانشجویان دختر مبتلا و غیرمبتلا به دیسمنوره اولیه انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی، توصیفی-تحلیلی با مشارکت 370 نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه چهار قسمتی مشخصات جمعیت شناختی و قاعدگی، مقیاس شدت درد قاعدگی (VAS)، پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و خودکارآمدی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه21 و آمار توصیفی و آزمون های تی مستقل، کای دو و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین (انحراف معیار) سبک زندگی ارتقادهنده سلامت به ترتیب در دو گروه دانشجویان مبتلا و غیرمبتلا به دیسمنوره 2/67 (0/45) و 2/77 (0/47) و میانگین (انحراف معیار) خودکارآمدی به ترتیب 2/88 (0/61) و 2/81 (0/54) بود. بین دو گروه دانشجویان مبتلا و غیرمبتلا نمره کلی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت (0/03 =P)، ابعاد فعالیت فیزیکی (0/02 =P)، مدیریت استرس (0/02 =P) و خودشکوفایی (0/03 =P) تفاوت آماری معنی داری وجود داشت، اما خودکارآمدی بین دانشجویان مبتلا و غیرمبتلا تفاوت آماری معنی داری نداشت (0/2 =P).

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد در دختران مبتلا به دیسمنوره اولیه نمره کلی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت کمتر از دختران غیرمبتلا بود. بنابراین با افزایش آگاهی، آموزش و ارائه راهکارهای مناسب به این دختران در زمینه ارتقای سبک زندگی سالم و به دنبال آن بهبود کیفیت زندگی، می توان کمک شایانی به این افراد کرد.

  کلیدواژگان: دیسمنوره، سبک زندگی، ارتقای سلامت و خودکارآمدی
 • احسان سلیمان فر، مهرزاد نوابخش*، محمد وحید سبط صفحات 295-305
  زمینه و هدف

  توجه به سلامت کارکنان به عنوان بخش قابل توجهی از جمعیت جامعه که در پیشرفت و توسعه نقش بسزایی دارند، امری اجتناب ناپذیر است. این پژوهش با هدف پیش بینی نتایج معاینات، به استخراج دانش و شناسایی الگوها و عواملی که بر سلامت کارکنان تاثیر می گذارد پرداخته است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 1267 نفر از کارکنان مشاغل مختلفی است که در سال 1396 در شهر تهران برای انجام معاینات سالیانه طب کار ارزیابی و سنجیده شدند و داده های 80 متغیر مربوط به سطح سلامت و سوابق شغلی و خانوادگی آن ها در مباحث مختلف طی معاینات جمع آوری شد. با توجه به حجم و نوع داده ها از روش درخت تصمیم C5.0 برای انجام فرایند داده کاوی و کشف دانش استفاده شد.

  یافته ها

  با استفاده از درخت تصمیم C5.0 مدلی با دقت 05/99 درصد معرفی شد. بر اساس نتایج این مدل، متغیرهایی که بیشترین تاثیر را بر سلامت کارکنان داشته اند، شناسایی شدند. در میان آنها وضعیت شنوایی، مخصوصا ضعف شنوایی در فرکانس های 6000 و 4000 هرتز بیشترین تاثیر را بر نتیجه معاینات سلامت کارکنان داشته است. همچنین 7 الگو از داده ها استخراج شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به الگوهای استخراج شده و شناسایی متغیرهایی که بیشترین تاثیر را در نتیجه معاینات طب کار داشته اند می توان با کنترل عوامل مشخص شده به ارتقای سطح سلامت کارکنان پرداخت.

  کلیدواژگان: سلامت کارکنان، داده کاوی، درخت تصمیم، معاینات دوره ای
 • فریده انصاف داران، سودابه بساک نژاد*، نسرین ارشدی صفحات 306-315
  زمینه و هدف

  پرخاشگری یکی از محورهای اصلی فعالیت های پژوهشی روان شناسان و روان پزشکان را تشکیل می دهد و بخش قابل توجهی از مراجعه کنندگان به مراکز روان شناسی و روان پزشکی، مشکلات پرخاشگری دارند. هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی برنامه آموزشی جایگزین پرخاشگری بر رفتارهای ضد اجتماعی  (پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری اجتماعی و قانون شکنی) و نشخوار خشم دختران نوجوان شهر اهواز در سال 1397 بود.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق حاضر، از نوع طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و پلاسیبو بود. تعداد 45  دانش آموز که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند به روش نمونه گیری مرحله ای از بین مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه آزمایش، پلاسیبو و کنترل تقسیم شدند. ابزارها شامل پرسشنامه رفتار ضد اجتماعی Burt & Donnellan و پرسشنامه نشخوار خشم Sukhodolsky بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری و همچنین آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد. سطح معنی داری در این پژوهش 0/05 بود.

  یافته ها

  بین میانگین گروه های آزمایش، پلاسیبو و کنترل در ابعاد رفتار ضد اجتماعی و نشخوار خشم تفاوت معنادار به دست آمد  (23/54 F= و 0/01˂P). مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون تعقیبی بنفرونی بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد در همه متغیرهای وابسته  (پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری اجتماعی، قانون شکنی و نشخوار خشم) تفاوت به نفع گروه آزمایش است. همچنین مقایسه میانگین ها بین دو گروه آزمایش و پلاسیبو نیز حاکی از تفاوت معنادار میانگین متغیرهای وابسته به نفع گروه آزمایش بود. بین میانگین دو گروه کنترل و پلاسیبو تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری منجر به کاهش رفتارهای ضد اجتماعی و نشخوار خشم در دختران نوجوان متوسطه دوره دوم با دامنه سنی 15 تا 17 سال می شود. بنابراین برای پیشگیری و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی می توان از این برنامه در مدارس و مراکز بهره برد.

  کلیدواژگان: آموزش جایگزین پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی، نشخوار خشم
 • مینا احمدی، شهلا علی خانی، کمال عزیزبیگی* صفحات 316-327
  مقدمه

  مطالعات نشان داده اند کاهش تراکم استخوانی پس از یائسگی در زنان افزایش می یابد؛ ازطرفی ثابت شده فعالیت های فیزیکی یک عامل اساسی در پیشگیری از پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از آن هستند. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر شش ماه تمرین مقاومتی با شدت کم و حجم بالا (بادی پمپ) بر تراکم استخوانی و تعادل در زنان یائسه بود.

  روش شناسی

   22 زن یائسه به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کردند و به طور تصادفی در دو گروه تمرینات مقاومتی (12=n) و کنترل (10=n) قرار داده شدند. گروه بادی پمپ، تمرینات را سه جلسه در هفته و به مدت شش ماه انجام دادند، در حالی که گروه کنترل در طول این دوره هیچ گونه فعالیت ورزشی منظمی نداشتند. میزان تراکم استخوانی به روش DEXA در ابتدا و پس از شش ماه تمرین، انجام شد. همچنین شاخص تعادل با استفاده از آزمون لک لک مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میزان تراکم استخوانی مهره های کمری (001/0=p) و تعادل (001/0=p) در گروه تمرینات مقاومتی افزایش معناداری یافت؛ همچنین، بین گروه تمرینات مقاومتی و کنترل تفاوت معنادار بود (مهره های کمری: (04/0=p)، تعادل: (001/0=p)). اما، اثرات معناداری بر تراکم استخوانی گردن فمور (1/0=p) و ساعد (2/0=p) پس از شش ماه مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  درکل می توان گفت شش ماه تمرینات مقاومتی با بار سبک و تکرار زیاد باعث افزایش تراکم استخوانی مهره های کمری می گردد، درحالی که این تغییرات در نواحی گردن فمور و ساعد ایجاد نمی شود. به نظر می رسد بالاترین تاثیرپذیری در تراکم استخوانی را مهرهای کمری خواهند داشت.

  کلیدواژگان: پوکی استخوان، تعادل، تمرینات قدرتی، یائسگی
 • پروانه یک زمانی، آزاده اشتری نژاد، طاهره ده داری*، بتول مسروری، جمیله ابوالقاسمی صفحات 328-338
  زمینه و هدف

  با توجه به ضرورت سنجش آگاهی و عملکرد افراد به منظور طراحی مداخلات آموزشی مناسب برای پیشگیری از تولید آفلاتوکسین بر محصول پسته، هدف مطالعه حاضر طراحی و اعتباریابی ابزاری برای سنجش آگاهی و عملکرد کشاورزان پسته کار درمورد آفلاتوکسین و راه های پیشگیری از تولید آن در محصول پسته است.

  مواد و روش ها

   طراحی پرسش های پرسشنامه ابتدا با مروری بر مطالعات و دیدگاه های متخصصان و کشاورزان صورت گرفت. سپس، اعتبار صوری و محتوای کمی آنها به کمک مصاحبه با کشاورزان و پنل متخصصان بررسی و شاخص روایی محتوی و نسبت روایی محتوای پرسش های پرسشنامه اندازه گیری شد. همچنین از روش آزمون مجدد و تحلیل عاملی اکتشافی (380 کشاورز) برای پایایی و روایی سوالات استفاده شد.

  یافته ها

  در بررسی روایی صوری و روایی محتوی کمی، یک پرسش از عملکرد و آگاهی حذف و دو پرسش آگاهی و عملکرد نیز ویرایش شد. پرسش های دارای شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا به ترتیب 0/79≥ و 0/62≥ در پرسشنامه باقی ماندند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز برای سه دسته پرسش های آگاهی و عملکرد مناسب بود. نتایج تست بارتلت معنادار بود و فرضیه صفر نیز رد شد. با توجه به بارهای عاملی بالاتر از 0/3، در این مرحله هیچ پرسشی حذف نشد. درنهایت، پرسشنامه آگاهی با 18 و پرسشنامه عملکرد نیز با 10 پرسش تایید شدند.

  نتیجه گیری

   پرسشنامه مطالعه حاضر می تواند در تعیین آگاهی و عملکرد کشاورزان در زمینه سم آفلاتوکسین و راه های پیشگیری از تولید آن در محصول پسته و طراحی مداخلات آموزشی مناسب برای این گروه استفاده شود.

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، پسته، آگاهی، عملکرد، کشاورزان، روان سنجی
 • مهناز صلحی، راضیه پیروزه*، زهرا رحیمی صفحات 339-348
  زمینه و هدف

  دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در دوره های آموزشی خود در محیط های بالینی، با عوامل تنش زای متعددی مواجه می شوند که به ضعف سلامت روان و عملکرد ضعیف آنها می انجامد. با توجه به نقش دانشجویان در تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه، مطالعه حاضر با هدف تعیین خودارزیابی سلامت روان در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، 300 نفر از8600 دانشجوی علوم پزشکی ایران به طور تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته خودارزیابی سلامت روان استفاده شد که روایی و پایایی آن به دست آمد. داده ها نیز در نرم افزار SPSS نسخه 16 با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون های تحلیلی در سطح معنی داری 0/05 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   میانگین و انحراف معیار خودارزیابی سلامت روان دانشجویان 13/12±89/08بود. 14/7 درصد دانشجویان سلامت روان خود را ضعیف، 70/3 درصد متوسط و 15 درصد خوب ارزیابی کردند. میانگین سن دانشجویان نیز 21/6± 25 سال بود. میانگین نمره ابعاد توانایی، غلبه بر خشم و عصبانیت، توانایی برقراری تعادل استراحت و فعالیت و توانایی غلبه بر اضطراب به ترتیب 0/08±3/1، 0/97±3/13 و 1/1 ± 3/16 بود. همچنین میان جنسیت و مصرف قلیان با سلامت روان رابطه معنی داری مشاهده شد p<0/001,p<0/009


  نتیجه گیری

   با توجه به کاهش سلامت روان در ابعاد غلبه بر خشم و اضطراب و نقش دانشجویان در تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه، طراحی مداخلات آموزشی و ارتقایی برای افزایش مهارت های مدیریت اضطراب و کنترل خشم در دانشجویان به منظور ارتقای سلامت روان آنها امری ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: خود ارزیابی، سلامت روان، دانشجویان
 • محمد بروتی، علی اکبر سلیمانیان*، علی محمدزاده صفحات 349-359
  زمینه و هدف

  MS یک بیماری مزمن سیستم عصب مرکزی است که علائم جسمانی و پیامدهای روانشناختی آن منجر به کاهش کیفیت زندگی در مبتلایان می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح آن از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه بیماران عضو انجمن MS شهر شیروان (50نفر) در سال 1396 بودند. نمونه پژوهش 20 نفر از افراد داوطلب بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل، هر گروه 10 نفر، جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران MS بود که قبل و بعد از مداخله توسط هر دو گروه تکمیل گردید. گروه آزمایش در 8 جلسه درمان پذیرش و تعهد شرکت کردند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. کلیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزار 24/SPSS انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی و ابعاد سلامت جسمی و سلامت ذهنی گروه آزمایش تاثیر معنی دار دارد (0/001>p).

  نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به MS می شود؛ بنابراین، پیشنهاد می شود در کنار درمان های پزشکی، از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی، MS
 • فرشته رضایی نسب، محمدحسین تقدیسی، احمد برج علی* صفحات 360-372
  زمینه و هدف

  در بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis (MS)، درد پدیده شایعی است و نقش مهمی در سلامت روان و کیفیت زندگی این بیماران دارد؛ بدین منظور هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری و گروه درمانی مبتنی بر امید بر ادراک درد بیماران مبتلا به MS است.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر نیمه تجربی است که با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل صورت گرفته است. از میان بیماران مبتلا به MS دچار درد که به متخصصان مغز و اعصاب در شهر کرج  در شش ماهه اول سال 96 مراجعه کردند، 45 نفر به صورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفره (دو گروه مداخله و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. هر گروه مداخله، 8 جلسه تحت درمان گروهی قرار گرفتند و گروه گواه در این مدت با مداخلات شناختی-رفتاری و امیددرمانی مواجه نشدند. ادراک درد بیماران در مراحل پیش آزمون و پس آزمون با پرسشنامه درد (MPQ) اندازه گیری شد.

  یافته ها

   براساس نتایج به دست آمده  ، هم درمان CBT و هم درمان مبتنی بر امید بر کاهش ادراک درد بیماران دچار ام اس تاثیر معنی داری دارد (0/05,). همچنین تاثیر درمان شناختی-رفتاری بر مولفه درد عاطفی در مقایسه با درمان مبتنی بر امید تفاوتی معنی دار دارد (0/05>P).

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش حاضر بیان کننده اهمیت هر دو روش به ویژه روش درمان شناختی-رفتاری در کاهش ادراک درد بیماران مبتلا به MS است؛ بنابراین مشاوران و درمانگران می توانند از هر دو روش برای کاهش درد در این بیماران استفاده کنند.

  کلیدواژگان: امید درمانی، درمان شناختی رفتاری، مولتیپل اسکلروزیس
 • قاسم زارعی*، طاهره زارعی، ثریا فرج زاده صفحات 373-383
  زمینه و هدف

  امروزه مصرف خودسرانه دارو یکی از معضلات مهم جهان از جمله ایران است. با توجه به مضراتی که مصرف خودسرانه دارو دارد، این پژوهش با هدف سنجش دلیل مصرف خودسرانه دارو و راهکارهای ضدبازاریابی آن بین مراجعان به مراکز درمانی تامین اجتماعی شهر اردبیل انجام شده است.

  روش بررسی

  این پژوهش، که در سال 1397 انجام شد، از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت اکتشافی با رویکردی کیفی است. جامعه آماری آن مراجعان و پزشکان درمانگاه تامین اجتماعی شهر اردبیل بود که 21 نفر از آنها پس از مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از روش تئوری داده بنیاد در سه مرحله (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) تحلیل شد.

  یافته ها

   علل مصرف خودسرانه دارو را می توان در شش بعد اقتصادی، دسترسی، فرهنگی اجتماعی، موانع مرتبط با مراکز درمانی، آگاهی، تجربه و نگرش دسته بندی کرد.

  نتیجه گیری

  سازمان های مرتبط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز درمانی و سایر حوزه های مرتبط باید در خصوص کاهش اثرات عوامل شناسایی شده بر مصرف خودسرانه دارو برنامه ریزی کنند. این موضوع با کاهش هزینه های درمان و افزایش گستردگی مراکز درمانی، از لحاظ پوشش جغرافیایی و کمپین های گسترده رسانه ای در زمینه آموزش و اطلاع رسانی به جامعه، امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: مصرف خودسرانه دارو، ضد بازاریابی، تئوری داده بنیاد
|
 • Reza Tavakoli*, Mahmod Mahmodi, Azam Sadat Tabatabai Pages 263-273
  Background and Objectives

  Developmental and behavioral disorders are among common problems in pediatric medicine. Early diagnosis of these disorders is important so there can be intervention and treatment. The aim of this study is to evaluate the impact of education based on the theory of planned behavior on promoting preventive behaviors of child’s development disorder on mothers in Qom in 2018.

  Methods

  In this study which was conducted as a quasi-experimental intervention in 2018, a sample of 106 mothers with children aged one year  were randomly assigned to two groups of control and test in 2018. The data collecting tool was the questionnaires based on theory of planned behavior that was completed twice: before and 1 month after the education. Educational intervention was performed in 4 sessions for the test group. Finally, the data were collected and analyzed using paired t–test, independent t-test, and Chi square in the context of the SPSS 22.

  Results

  Before the intervention, the two groups had no significant difference in terms of demographic variables and mean scores of different structures of theory of planned behavior. However, after the intervention, there were significant differences between test and control group in terms of mean score and standard deviation, the educational effect,  knowledge score (2/85±2/37), attitude (7/13±3/28), subjective norm (6/64±3/66), perceived behavioral control (11/05±4/33), behavioral intention (9/8±3/92), and behavior (16/94±8/10) (P<0.001).

  Conclusion

  The findings of this study showed the effect and efficiency of the theory of planned behavior on promoting preventive behaviors of child’s development disorder in mothers.

  Keywords: Theory of planned behavior, Educational intervention, child’s development disorder, mothers
 • Maryam Shoja, Abdollah Ghasemi, Mohammad Kazem Vaez * Pages 274-284
  Background and Objective

  Body composition changes effects on physical, motor, and psychic aspects of people. The purpose of this study was to investigate the effect of playing-based exercises on weight, body mass index, and fat percentage of overweight children with developmental coordination disorder.

  Methods

  The research method is semi experimental, with pre-test and post-test design. After checking health records, height and weight, and completing the questionnaire, from among the primary schools in district 15 of Tehran, 50 children, aged 8 to 10, were selected through targeted sampling method and based on entry criteria in 2015. After pre-test, they were randomly divided into two experimental groups (n=30) and control group (n=20). The experimental group participated in the protocol and received 3 sessions per week for 3 months. MABC-2 motor development test was used to measure the coordination of subjects and calipers and scales were used to combine the body. Data was analyzed using SPSS 21 and one-way covariance analysis at a significant level of 0.05.

  Results

  Analysis of variables after 12 weeks of intervention indicated weight loss, fat percentage and body mass index in the experimental group and the intervention group received better scores compared to the control group and this difference was significant.

  Conclusion

  Performing physical activity in the form of a game is one of the effective ways of intervening in children. Therefore, with early intervention, we can have a positive effect on the growth process and overweight.

  Keywords: body mass Index, developmental Coordination Disorder, Fat Percentage, Child
 • Somayyeh Naghizadeh*, Golsa Patras, Maryam Jafari, Maryam Ebrahimpour Pages 285-294
  Background and Objective

  Primary dysmenorrhea is one of the most common complaints in adolescent and young women which can have negative effects on their daily activities. Therefore, to improve their life style, preservation and advancement of their health status seems to be necessary. This aim of this study was to compare health promoting lifestyle and self-efficacy in females with and without primary dysmenorrhea.

  Methods

  This was a cross-sectional, descriptive-analytical study. The study population were 370 students of the Faculty of Medicine, Islamic Azad University, Tabriz Branch. Data was collected using a four-part questionnaire: personal and menstrual characteristic, Visual Analog Scale (VAS), health promoting behaviors questionnaire and self-efficacy. Data analysis was performed using SPSS software version 21 by descriptive statics, independent t-test, chi squared and ANOVA.

  Results

  The mean (SD) of Health promoting lifestyle were respectively 2.67 (0.45) and 2.77 (0.47) in students with and without primary dysmenorrhea. The mean (SD) of self-efficacy were respectively 2.88 (0.61) and 2.81 (0.54) in students with and without primary dysmenorrhea. There were significant differnces between the two groups regarding total score of health promoting lifestyle (P= 0.03), aspects of physical activity (P0.02), stress management (P=0.02) and spiritual growth (P=0.03),. However, there was no significant difference regarding self-efficacy in students with and without dysmenorrhea (P=0.2).

  Conclusion

  Total score of health promoting lifestyle in females with dysmenorrhea was lower than those without dysmenorrhea. Therefore, we could help these girls significantly with increasing awareness, educating and providing appropriate methods to improve their lifestyle.

  Keywords: Dysmenorrhea, Health promoting, lifestyle, self-efficacy
 • Ehsan Soleimanfar, Mwhrzad Navabakhsh*, Mohammad Vahid Sebt Pages 295-305
  Background and Objective

  Paying attention to the health of workers as a significant part of the population is important as they play an important role in the development of the society, which also has caught the attention of government officials and World Health Organization (WHO). Based on the rules and regulations of workers in different occupations, each year they must undergo certain medical tests and examinations to ensure they have sufficient health to perform their duties. This study aimed to predict the results of examinations, extraction of knowledge and identifying patterns and agents that affect workers' health.

  Methods

  This was a descriptive-analytic study conducted in Tehran among 1267 employees of various occupations who participated in annual examinations of labor medicine in 2017 and 80 variables related to their health and occupational and family background were collected during the examinations. Due to the size and type of data, the C5.0 decision tree method was used to perform data mining and discovery process.

  Results

  Using the C5.0 decision tree, a model with accuracy of 99.05% was introduced. According to this model, variables with the greatest impact on the health of the employees were identified. Hearing status, especially hearing loss at frequencies of 6000 and 4000 Hz, had the greatest impact on the results of employee health examinations.

  Conclusion

  According to the extracted patterns and identification of determinants that had the greatest impact on the result of medical examinations, it is possible to control the specified factors to improve the health of workers.

  Keywords: Employee Health, Data mining, Decision tree, Periodic examinations
 • Faride Ensafdaran, Soodabeh Bassak Njad*, Nasrin Arshadi Pages 306-315
  Background and Objective

  Aggression is one of the main focuses of research activities of psychologists and psychiatrists, and a significant proportion of those referring to psychiatric and psychiatric centers have aggression problems. The purpose of this study was to determine the effectiveness of Aggression Replacement Training  (ART) program on antisocial behaviors  (physical aggression, social aggression and rule breaking) and anger rumination in Ahwaz adolescent girls.

  Methods

  The research method was a randomized clinical trial design. A sample of 45 students who entered the research were selected through a step-by-step sampling method among the four educational districts of Ahvaz and randomly assigned to three groups of experimental, placebo and control. Tools included Burt & Donnellan's antisocial behavior questionnaire and S Sukhodolsky's rumination questionnaire. Also, for analyzing the data, SPSS 18 was used and the level of significance was 0.05.

  Results

  There was a significant difference between the mean of experimental, placebo and control groups in the dimensions of antisocial behaviors and anger rumination  (F=23.54 and P=0.01).

  Conclusion

  Aggression Replacement Training program reduces antisocial behaviors and anger rumination in adolescent girls, so it can be used in schools and centers to prevent and reduce aggressive and anti-social behaviors.

  Keywords: Aggression replacement training, Antisocial behaviors, Anger rumination
 • Mina Ahmadi Kakavandi, Shahla Alikhani, Kamal Azizbeigi* Pages 316-327
  Introduction and aim

  Studies has shown that increases bone mineral density (BMD) loss after menopause in women; On the other hand, physical activity is an important factor in preventing osteoporosis and fractures associated with it. The aim of this study was to determine the effects of 6 months low-load very high-repetition resistance training (body pump) on BMD and balance in postmenopausal women.

  Methodology

  22 postmenopausal women volunteer were randomly divided into resistance training (n=12) and control (n=10). The resistance training group performed 3 weekly sessions for 6 months. No regular training program was assigned for control group during the research period. Bone scans (dual energy X-ray absorptiometry) were performed at baseline and after 6 month of training. Also, the balance index was assessed using the Stork Balance Stand Test.

  Findings

  After 6 months, BMD in the lumbar spine (p=0.001) and balance (p=0.001) significantly increased in the resistance training group. In addition, there was significant differences in BMD of lumbar spine between the resistance training group and control group (the lumbar spine: (p=0.04), balance (p=0.001)). But after 6 months, there weren't any significant changes in femoral neck (p=0.1 and forearm (p=0.2).

  Conclusion

  Six months, low-load very high-repetition resistance training lead to increase the bone density of the lumbar spine while these changes do not occur at the femoral neck and forearm. It seems to be the highest impact on BMD of lumbar spine.

  Keywords: Osteoporosis, Balance, Strength training, Postmenopausal
 • Parvaneh Yekzamani, Azadeh Ashtarinezhad, Tahereh Dehdari*, Batol Masruri, Jamileh Abolghasemi Pages 328-338
  Background and Objective

  Given the necessity of assessing knowledge and practice of individuals to prevent the Aflatoxin contamination in pistachio in order to develop appropriate educational interventions, design and validating a standard tool is essential. Therefore, the purpose of this study was to develop and validate an instrument to determine the knowledge and performance of pistachio farmer in terms of Aflatoxin contamination and the methods to prevent its production in pistachio product.

  Methods

  In this research, initial items of instrument were designed based on literature review and interview with experts and farmers. The face validity, Content Validity Ratio (CVR) and Content validity Index (CVI) of instrument were determined by interview with farmers and through opinions of experts’ panel respectively. Test-retest analysis was conducted to test the stability of the instrument. Also, according to the data of 380 farmers, exploratory factor analysis (EFA) was performed.

  Results

  The results showed that CVI and CVR of items of instrument were ≤0.79 and ≤0.62 respectively. Confirmatory factor analysis indicated a good fit for the data. EFA Analysis showed that KMO is suitable for 3 groups of Knowledge and also for practice. Bartlett’s test was significant and zero hypothesis of data was rejected. According to factor load higher than 0.3 for every question, neither of them was removed. Finally, questionnaire of Knowledge was confirmed with 18 and Practice questionnaire was confirmed with 10 questions.

  Conclusion

  The developed instrument can be used to measure the knowledge and practice of pistachio farmers about Aflatoxin contamination, as a research tool, to be used to develop appropriate educational interventions.

  Keywords: Aflatoxin, pistachio, knowledge, practice, farmer, psychometric
 • Mahnaz Solhi, Razieh Pirouzeh*, Zahra Rahimi Khalifeh Kend Pages 339-348
  Background and Objective

  The students studying at the universities of medical sciences deal with numerous stressors during their educational experiences in the healthcare settings, which lead to poor mental health status and low performance. Regarding the role of students in the provision, maintenance and promotion of community health, this study was aimed to determine the self-assessment of mental health among students of Iran University of Medical Sciences.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, 300 students of the 8600 Iranian medical sciences students were randomly selected. The data collection was performed using a demographic form and a researcher-made questionnaire on self-assessment of mental health, validity and reliability of which were obtained. Data was analyzed by SPSS 16 using descriptive index and analytical tests at a significant level of 0.05.

  Results

  The mean and standard deviation of self-assessment of students' mental health was 89.08±13.12. Also 14.7% of the students reported their mental health as poor, 70.3% as moderate and 15% as good. The mean age of the students was 25±6.21 years. The mean score of dimensions of ability to overcome anger and anger, the ability to balance the rest and activity and the ability to overcome anxiety were 3.1±0.08, 3.13±0.97 and 3.16±1.1 respectively. Also, there was a significant relationship between gender and hookah consumption with mental health (P<0.01 and P<0.009).

  Conclusion

  Due to the low level of mental health in the dimensions of overcoming anger and anxiety and the student's role in securing and improving community health. The design of educational and promotional interventions to increase the anxiety management and anger management skills in the students is necessary to improve mental health of students.

  Keywords: Self-Assessment, Mental Health, Students
 • Mohammad Barooti, Ali Akbar Soliemanian*, Ali Mohamadzadeh Pages 349-359
  Background and Objective

  Multiple Sclerosis (MS) is a chronic disease of the central nervous system, which its physical symptoms and psychological consequences lead to a decrease in the quality of life in the affected population. The purpose of this study was to investigate the effect of acceptance and commitment therapy (ACT) on improving the quality of life of patients with Multiple Sclerosis.

  Methods

  The research method was semi-experimental and its design was a pretest-posttest with the control group. The statistical population consisted of all patients of members shirvan city multiple sclerosis association (N=50) in 2017. The sample consisted of 26 volunteers who were randomly assigned to two experimental and control groups (for each group 10 subject). Data gathering instrument was Multiple Sclerosis Quality of Life-54 (MSQOL-54) questionnaire that completed by every two groups in before and after the intervention. Experiment group participated in 8 sessions of ACT and the control group did not receive any intervention. Covariance analysis method was used to analyze the data. All analyzes were performed using SPSS-24

  Results

  The findings showed that ACT had a significant effect on improving the quality of life and dimensions of physical and mental health in the experimental group (p<0.001).

  Conclusion

   The results showed that ACT improved the quality of life in MS patients; therefore, it is suggested that, besides medical treatments, ACT is used to improve the quality of life of patients with MS.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Quality of life, Multiple Sclerosis
 • Fereshteh Rezaeinasab, Ahmadh Borjali*, Mohammadhossein Taghdisi Pages 360-372
  Background and Objective

  In patients with multiple sclerosis, pain is a common phenomenon and plays an important role in mental health and quality of life of these individuals. Therefore, the purpose of this study was to compare the efficacy of cognitive behavioral group therapy and hope-based group therapy on perception of pain in patients with MS.

  Materials and Methods

  This is a quasi-experimental study with pre-test and post-test design and control group. 45 patients were randomly selected from MS patients with pain who referred to neurological and neurology specialists in Karaj, Iran , in the first six months of 2017. The participants were assigned to three groups with 15 subjects (two intervention groups and one control group). Each intervention group was treated for 8 sessions and the control group did not receive cognitive behavioral interventions and hope-based therapy. Pain perception was measured in pretest and posttest with Pain Questionnaire (MPQ).

  Results

  Independent results showed that both cognitive-behavioral therapy and hope-based therapy had a significant effect on pain relief in MS patients (P=0.05). Also, the effect of cognitive-behavioral therapy on emotional pain was significantly different from that of hope-based therapy (P<0.05).

  Conclusion

  The results indicated the importance of both methods, especially cognitive behavioral therapy, in reducing pain perception in patients with MS. Therefore, counselors and therapists can use both methods to reduce pain in these patients.

  Keywords: Hope therapy, cognitive-behavioral therapy, multiple sclerosis
 • Ghasem Zarei*, Tahereh Zarei, Soraya Farajzadeh Pages 373-383
  Background and Aims

  Nowadays, arbitrary drug use is one of the most important problems in the world, including Iran. Due to the harmful effects of drug abuse, this study aimed to assess the cause of arbitrary use of drugs and anti-marketing strategies for drug use among Referrals to medical centers of social security organization in Ardabil.

  Methods

  This is an applied, objective and a qualitative research in terms of the nature of the research. In this study, the data from interviews with 21 patients and physicians of the Social Security Clinic of Ardabil city were analyzed using the Grounded Theory Method in three stages (open coding, axial coding and selective coding).

  Results

  The findings of this study showed that the causes of drug abuse are in six areas of economic, access, cultural-social, barriers related to health centers, awareness, experience and attitude.

  Conclusion

  According to the findings of the research, the Ministry of Health, health centers and other related areas should plan on reducing the effects of identified factors on drug abuse. This is possible through reducing the cost of treatment, increasing the coverage of the health centers in terms of geographical coverage, and mass media campaigns in the area of education and informing the society.

  Keywords: drug abuse, Anti-marketing, Grounded theory