فهرست مطالب

آموزش علوم دریایی - سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمیدرضا اکبرپور، باقر میرعباسی*، احسان کامرانی صفحات 1-13
  مساله ایمنی دریانوردی مهم ترین دغدغه سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) است. یکی از زمینه های مطرح و مهم ایمنی دریایی نیز مساله آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی است که همواره مورد توجه ایمو بوده است. این پژوهش در پی بررسی نقش ایمو در تدوین استانداردهای بین المللی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی است. بر همین مبنا، روش توصیفی- استقرایی به عنوان روش غالب این مقاله انتخاب شده است. اقدامات ایمو در این زمینه را باید در دو بستر ساختاری و نهادسازی و صدور مقررات بین المللی جستجو کرد. بر همین اساس ایمو با تشکیل کمیته ایمنی دریانوردی و سپس کمیته فرعی عامل انسانی، آموزش و نگهبانی بصورت تخصصی و زیر نظر کمیته ایمنی دریانوردی به مساله آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی پرداخت. از سوی دیگر نیز با تدوین دو کنوانسیون اساسی که عبارتند از کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان و کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی پرسنل شاغل در کشتی های ماهیگیری، به نقشی انکارناپذیر خود در این زمینه از ایمنی دریایی عمل نموده است. در کنار این دو باید از فصل پنجم کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا(سولاس) هم نام برد که نقش قابل توجهی در تکمیل استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی داشته است.
  کلیدواژگان: سازمان بین المللی دریانوردی، کنوانسیون حقوق دریاها، کمیته فرعی عامل انسانی. آموزش و نگهبانی، کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش. صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش. صدور گواهینامه و نگهبانی پرسنل شاغل در کشتی های ماهیگیری
 • سیدمهدی ویسه، محمد تابان، حامد قاسم پور* صفحات 14-29

  در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه مذهبی بر انضباط شغلی با توجه به نقش میانجی رفتارهای شهروند سازمانی پرداخته شده است. این مقاله، با رویکردی کاربردی و با روش پیمایشی - همبستگی، به انجام رسیده است. ابزار جمع آوری داده ها در این بررسی، پرسشنامه است. براین اساس، برای سنجش سرمایه مذهبی از پرسشنامه سپهوند و همکاران(1396)، انضباط شغلی محقق ساخته و رفتارهای شهروند سازمانی ارگان و کورسکی(2006) استفاده شده است. جامعه آماری آن نیز شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به تعداد 160 نفر می باشد که به وسیله فرمول کوکران تعداد 113 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار اسپی اس اس و لیزرل تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نمایانگر آن است که سرمایه مذهبی بر انضباط شغلی و رفتار شهروند سازمانی تاثیر معنادار و مثبتی دارد. اما تاثیر رفتار شهروند سازمانی بر انضباط شغلی مورد تایید قرار نگرفت. همچنین، رفتار شهروند سازمانی در رابطه بین سرمایه مذهبی و انضباط شغلی نقش میانجی با اثر غیرمستقیم مثبت ایفا می کند. افزون براین، نتایج جانبی تحقیق نشان داد افراد در گروه سنی 45 سال به بالا خود را بیشتر به رعایت انضباط شغلی مقید می دانند، افراد با تحصیلات عالیه (کارشناسی ارشد به بالاتر) تمایل کمتری به رعایت انضباط شغلی دارند و در نهایت، افراد با سابقه کاری (5 تا 10 سال) کمتر به رعایت انضباط شغلی مقید هستند.

  کلیدواژگان: انضباط شغلی، عقاید، احکام، نوع دوستی، وجدان کاری
 • آنه آبار، معصومه باقرپور* صفحات 30-43
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و ساختار سازمانی با فلات زدگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان بندر امیرآباد و نکاء زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی به تعداد 278 نفر و حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای 160 نفر انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی ارلی و انگ(2004)، ساختار سازمانی رعنایی کردشولی (1392) و ارزیابی فلات زدگی ملیمن (1999) می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS و SPSS صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد بین عامل انگیزشی و عامل رفتاری هوش فرهنگی و همچنین بین عدم رسمیت و عدم تمرکز با فلات زدگی شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی رابطه وجود دارد ولی بین عامل راهبردی و عامل دانشی با فلات زدگی شغلی دارای رابطه معنی دار نمی باشد.
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، ساختار سازمانی، فلات زدگی
 • مهدی دیهیم پور*، حسن دولتی، حبیب الله سیاری، علی اکبر پهلووری صفحات 44-55

  سرعت و دانایی از دیدگاه بسیاری از محققان و نظریه پردازان ، مهم ترین ثروت سازمان ها در هزاره سوم به شمار می آید. سازمان های امروزی بایستی استراتژی های خود را بر محور این دو مهم طراحی نمایند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی با قابلیت های چابکی سازمانی دربین کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) می باشد.این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش از588 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) تشکیل گردیده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 233نفر تعیین گردیدکه این تعداد از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده اند. داده های تحقیق با استفاده از پرسش نامه های هوش هیجانی گلمن و پرسشنامه چابکی سازمانی نیک پور جمع آوری گردید. . برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هوش هیجانی با قابلیت های چابکی سازمانی (شایستگی، سرعت، پاسخگویی و انعطاف پذیری) رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: هوش، هوش هیجانی، چابکی سازمانی
 • محمدمهدی محمدپور میر، سامره شجاعی* صفحات 55-67

  امروزه دانشگاه های کشور، تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی را به عنوان فراهم کننده ی رشد اقتصادی و به صورت یکی از ماموریت ها و کارکردهای اصلی در کنار آموزش و پژوهش در نظر گرفته اند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی نوآورانه مبتنی بر فناوری در دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور ؛ دانشکده های علوم دریایی صورت گرفته است. بر این اساس ضمن مرور جامع بر ادبیات موضوعی تحقیق، مدل مفهومی سه بعدی با سیزده مولفه از عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی طراحی شده و برمبنای آن پرسشنامه ای 66 سوالی را تنظیم گردیده و سپس در اختیار دانشکده های علوم دریایی عضو جامعه آماری (170 واحد دانشگاهی فنی و حرفه ای کشور) قرار داده شده است و 108 پرسشنامه از سراسر کشور جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. پس از تایید پایایی، آزمون معناداری T ، نتایج یافته ها نشان داد که عوامل زمینه ای بیشترین تاثیر را در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی نوآورانه مبتنی بر فناوری در دانشگاه فنی و حرفه ای داشته است.

  کلیدواژگان: تجاری سازی، تحقیقات دانشگاهی، فناوری، نوآوری
 • داود رضایی*، حمدالله نصرالهی، علیرضا عالی پور صفحات 68-88

  در این تحقیق با مطالعه ی ادبیات موضوع سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، عوامل موثر بر ارزیابی و انتخاب برنامه ریزی منابع جامع سازمانی در موسسات آموزش علوم دریانوردی شناسایی خواهد شد. در این راستا تحقیق نسبتا جامعی بر روی پژوهش های تحقیقاتی، مطالعات موردی، تجربیات شکست و موفقیت عوامل موثر بر پیاده سازی موفق شناسایی شده و لیست نسبتا کاملی از عوامل موثر بر پیاده سازی موفق برنامه ریزی منابع جامع سازمانی استخراج گردید. برای سطح بندی و امتیازدهی وضعیت سازمان ها مدل های مختلفی وجود دارد که در این تحقیق مدل EFQM به دلیل جایگاه تثبیت شده آن در ایران و جهان، به عنوان مدلی پایه برای سنجش وضعیت فعلی موسسات آموزش علوم دریانوردی در نظر گرفته شده است و درجه ارتباط آن با عوامل موثر بر پیاده سازی موفق مورد آزمون قرار خواهد گرفت. و در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده امکان استفاده از مدل تعالی سازمان برای ارزیابی میزان آمادگی موسسات آموزش علوم دریانوردی برای پیاده سازی موفق برنامه ریزی منابع جامع سازمانی بررسی شده و چارچوب پیشنهادی جهت ارزیابی فوق ارائه شده است.

  کلیدواژگان: آموزش، علوم دریانوردی، برنامه ریزی منابع جامع سازمانی
 • جواد سلیمانپور* صفحات 89-103
  هدف کلی تحقیق بررسی ارتباط بین نوع برنامه درسی ایجابی یا ضمنی و تفکر انتقادی دانشجویان علوم دریایی نوشهر می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان این دانشگاه به تعداد 768 نفر در حال تحصیل می باشند، روش نمونه گیری به صورت تصادفی از نوع طبقه ای نسبی به تعداد 260 نفر براساس جدول مورگان می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل برنامه درسی ایجابی (ایزدی، 1388) و پرسشنامه تفکر انتقادی (فرم کالیفرنیا) می باشد که هر دو ابزار تحقیق دارای طیف لیکرت با مقیاس فاصله ای می باشند. پایایی ابزارها به روش آلفای کرانباخ به میزان 72/0 (برنامه درسی ایجابی) و 80/0 (تفکر انتقادی) بدست آمده است. در تحلیل آماری از روش همبستگی و رگرسیون استفاده شده است، براساس نتایج حاصله، ضریب همبستگی بین برنامه درسی ایجابی و تفکر انتقادی به میزان 165/0 رابطه معنی دار داشته و از طرفی همبستگی محاسبه شده بین برنامه درسی ایجابی از بعد ساختار سازمانی (126/0) و جو اجتماعی (186/0) و تعامل استاد و دانشجو (082/0) رابطه مثبت وجود داشته است و هریک از ابعاد برنامه درسی ایجابی توان پیش بینی تفکر انتقادی را دارد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی ایجابی، تفکر انتقادی، برنامه درسی، علوم دریایی
 • سیدجعفر سجادی پارسا*، مرتضی اعلای محرزی صفحات 104-111
  دریانوردی  یک صنعت خاص و با ویژگی های خاص و منحصر به فرد مختص به خود است و سازماندهی و نظم بخصوصی دارد. وظایف دریانوردان بر روی کشتی ها باتوجه به بزرگ تر شدن کشتی ها و افزایش قوانین و کنوانسیون های ملزم کننده، روز به روز بیشتر می شود در حالی که سازماندهی شغلی روی کشتی های تجاری از دیر باز و بصورت سنتی از دو دپارتمان اصلی عرشه و موتور و یک دپارتمان فرعی تدارکات تشکیل شده است. تحقیقات نشان می دهد که یکی از علل مهم بروز سوانح دریایی در دریاها خطای انسانی است. در این تحقیق سعی می شود با بررسی علل بروز خطای انسانی که منجر به وقوع سوانح می شود و رابطه آنها با سازماندهی شغلی دریانوردان بر روی کشتی بررسی شود. با توجه به اینکه سازماندهی شغلی بر روی کشتی های تجاری از بدو تشکیل تا کنون هیچ تغییری نکرده لذا ممکن است یکی از دلایل بروز سوانح عدم انطباق این سازماندهی با الزامات شغلی بروز باشد.
  کلیدواژگان: سازماندهی شغلی، کشتی های تجاری، کارکنان دریانوردی
 • حسینعلی تقی پور* صفحات 112-123
  چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تعادل کار و زندگی با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی نوشهر می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده با تخصیص متناسب 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسش نامه سنجش تعادل کار و زندگی فیشر (2004) با پایایی 880/0 و همچنین پرسش نامه سلامت سازمانی هوی و همکاران (1996) با پایایی 903/0 می باشد. همچنین برای سنجش روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزارlisrel استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده-ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون گام به گام) به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین تعادل کار و زندگی و هر چهار مولفه آن (تعهد، همکاری، انضباط و انعطاف پذیری) با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی نوشهررابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد 3/ 52 درصد تغییرات سلامت سازمانی به وسیله سه متغیر انعطاف پذیری، همکاری و تعهد تبیین می شود.
  کلیدواژگان: تعادل کار و زندگی، سلامت سازمانی، دانشگاه نیروی دریایی نوشهر
 • شهرام رستم پور، سلیمان ایران زاده*، ناصر فقهی فرهمند صفحات 124-145
  در این مطالعه نسبت به آسیب شناسی و ارایه پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد در حوزه آموزش و سرمایه انسانی در شرکنهای تولیدی با استفاده از مدل الماس تعالی اقدام به عمل آورده شده است. در این تحقیق پس از جمع آوری داده ها، بررسی ها و تحلیل های کمی، و نهایتا انجام سایت ویزیت، معیارهای اولویت دار جهت توجه و همچنین معیارهای اولویت دار جهت اقدام که در این پژوهش به ترتیب شامل رهبری، کیفیت خدمت، استراتژی خدمت، ساختار سازمانی می باشند شناسایی شده اند. همچنین با بررسی های صورت گرفته 45 آسیب برجسته مرتبط با معیارهای مذکور در مطالعه موردی، که عمده ترین آنها مشتمل بر، تقویت ارتباطات سازمانی میان سطوح سازمانی موجود، یکپارچه سازی اهداف در چارچوب برنامه های سازمانی، سنجش رضایت خدمت گیرندگان به صورت دوره ای، برقراری ارتباطات دو سویه با خدمت گیرندگان، بازنگری استراتژی های ارایه خدت، اهتمام مدیریت ارشد جهت مساعدت و پشتیبانی جامع از کارکنان، انجام هدفگذاری در خصوص کیفیت خدمات قابل ارایه، مشارکت مدیران ارشد در فرآیند شناخت نیازهای آینده خدمت گیرندگان، می باشند تعیین شده و راه کارها و پیشنهادهای جهت اصلاح آنها توصیه شده است.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی سازمانی، مدل الماس تعالی، آموزش، سرمایه انسانی، بهبود عملکرد
|
 • Hamidreza Akbarpoor, Bagher Mirabbassi *, Ehsan Kamrani Pages 1-13
  The case of maritime safety is a major concern of the International Maritime Organization. One of the most important areas of maritime safety is the Standards of Training, Certification and Watch keeping (STCW) that has always been the focus of IMO. This study seeks to examine the role of IMO in the formulation of STCW. On this basis, the descriptive-inductive method is chosen as the dominant method in this paper. IMO measures in this regard should be sought in both the structural and institutional contexts and the issuance of international regulations. On this basis, IMO formed the Maritime Safety Committee and then the Subcommittee on Human Factors, Specialized Training and Maintenance, under the supervision of the Maritime Safety Committee, on the issue of STCW. On the other hand, by adopting two basic conventions, namely the International Convention on the STCW of Seafarers and the International Convention on the STCW of Personnel Working in fishing ships, it has played an undeniable role in the field of maritime safety. Alongside these two, there is also the fifth chapter of the Convention on the Safety of Life at Sea (SOLAS), which has played a significant role in complementing the STCW.
  Keywords: Standards of Maritime Training, International Maritime Organization, Convention on the Law of the Sea, Subcommittee on Human Factor, Training, Watch keeping, International Convention on the STCW of Seafarers
 • Seyd mehdi Vaeseh, Mohammad Taban, Hamed Ghasempour * Pages 14-29

  The present study aimed to investigate the impact of religious capital on job discipline with regard to the mediating role of organizational citizenship behaviors. The research was implemented using an applied approach and a survey-correlation method. The data collection instrumentation were questionnaires. Accordingly, the questionnaire of Sepahvand et al. (2017), a researcher-made questionnaire for job discipline, and the organizational citizenship behaviors of Organ and korsky (2006) were used to measure the religious capital. The statistical population consisted of 160 staff members of Khoramshahr Marine Science and Technology University, 113 of whom were selected as sample through Cochran formula. Data were analyzed using SPSS and LISREL software. The findings indicated that religious capital had a significant and positive effect on job discipline and organizational citizenship behavior. However, the impact of organizational citizenship behavior on job discipline was not confirmed. Additionally, organizational citizenship played a mediating role in the relationship between religious capital and job discipline with a positive indirect effect. Moreover, the results of the study reveal that the individuals who are over 45 years old are more likely to adhere to job discipline. On the other hand, individuals with higher education (Masters and higher degrees) and individuals with higher work experience (5 to 10 years) are less likely to have job discipline.

  Keywords: Job discipline, beliefs, order, Altruism, Job Conscience
 • Aneh Abar, Masumeh Bagherpur * Pages 30-43
  The present investigation aimed to examine the relationship between cultural intelligence and organizational structure with the career plateauing of employees of Ports and Maritime Organization. The research method was descriptive-correlational. To this end, 160 out of 278 employees of Amirabad and Neka Ports were selected according to Morgan Table through stratified random sampling. Data were gathered using three questionnaires, namely Earley & Ang's Cultural Intelligence Standard (2004), Ranaee Kordesholi's Organizational Structure (2013), and Milliman Career Plateau Survey (1992). Data were analyzed using structural equation modeling and PLS and SPSS software. The findings indicated that there was a relationship between motivational and behavioral factors of cultural intelligence as well as between non-formalization and decentralization with career plateauing of the employees; however, no significant relationship was observed between strategic and knowledge factors with career plateauing.
  Keywords: Cultural Intelligence, Organizational Structure, Career Plateauing
 • Mehdi Deyhimpour *, Hasan Doulati, Habib Sayyari, Ali Akbar Pahlovari Pages 44-55

  The purpose of this study was to investigate the effect of emotional intelligence and its components on organizational agility among staff of Imam Khomeini Nava; academy in Nowshahr. This is an applied study and its method is descriptive - survey. The statistical population consisted of 588 staff of Imam Khomeini Naval Academy. The sample size was 233 people using Morgan table and they were selected through stratified random sampling. Data collection tool was a questionnaire and research data were collected using Coleman Emotional Intelligence Questionnaire (2001) and Nikpour and Salajegah Organizational Agility Ability Questionnaire (2012). Pearson's correlation coefficient and multiple regression were used for data analysis and hypothesis testing by SPSS software. The findings of the study indicate that there is a significant relationship between the components of emotional intelligence and organizational agility capabilities.

  Keywords: Intelligence, emotional intelligence, organizational agility
 • Mohammad Mehdi Mohammadpour Mir, Samereh Shojaee * Pages 55-67

  Nowadays, the universities of the country have considered commercialization of academic research as a source of economic growth as one of the main missions and functions alongside education and research. The purpose of this study was to identify the factors influencing the commercialization of innovative technology-based academic research in the faculties of marine science of technical and vocational universities. Accordingly, while comprehensively reviewing the topical research literature, a three-dimensional conceptual model with thirteen components of factors influencing commercialization of academic research was designed and based on this a 66-item questionnaire was designed and then distributed to the faculties of marine science of the statistical society (170 technical and vocational universities of the country) and 108 questionnaires were collected from all over the country. SPSS and PLS software were used for data analysis. After confirming the reliability, the results of T-test showed that the underlying factors had the greatest impact on the commercialization of innovative technology-based academic research in technical and vocational universities.

  Keywords: Commercialization, Academic Research, technology, Innovation
 • Davoud Rezaei *, Hamdolah Nasrolahi, Alireza Alipour Pages 68-88

  The main purpose of the present study was to investigate the relationship between work-life balance and organizational health among staff of Imam Khomeini Naval University of Noshahr. The research method of the study was descriptive survey. Ninety-two employees were selected as the statistical sample through Morgan Table and simple random sampling. Data collection tools comprised Fisher's Work-Life Balance Questionnaire (2004) with a reliability of 0.880, as well as Organizational Health Questionnaire of Hui et al. (1996) with a reliability of 0.903. Confirmatory factor analysis with LISREL software was also utilized to assess the validity of the questionnaires. Data were analyzed through descriptive and inferential statistics (including Kolmogorov-Smirnov test, correlation coefficient, and stepwise regression test) using SPSS software. The findings revealed that there was a positive and significant relationship between work-life balance and its four components (commitment, cooperation, discipline, and flexibility) with organizational health of the employees of Imam Khomeini Naval University of Noshahr. Moreover, the results of stepwise regression indicated that 52.3% of organizational health changes were explained by three variables of flexibility, cooperation and commitment.

  Keywords: Work-Life Balance, organizational health, Naval University of Noshahr
 • Javad Solimanpour * Pages 89-103
  The general purpose of the study is to investigate the relationship between the type of affirmative or implicit curriculum and critical thinking of Imam Khomeini Naval Academy’s students in Nowshahr. The research method is descriptive-correlational and the population of the study is all the 768 students of this academy. The sampling method of the study is stratified random sampling and according to Morgan table the sample size is 260 students. Data gathering tools include Affirmative Curriculum (Izadi, 2009) and Critical Thinking Questionnaires (California form). Both research instruments have Likert scale with interval scale. Cronbach's alpha reliability were 0.72 (affirmative curriculum) and 0.80 (critical thinking), respectively. Correlation and regression methods were used for statistical analysis. According to the results, the correlation coefficient between affirmative curriculum and critical thinking was 0.165 and on the other hand, the calculated correlation of affirmative curriculum from organizational structure dimension was a positive relationship between social atmosphere (0.126) and teacher-student interaction (0.082) and each of the dimensions of the affirmative curriculum could predict critical thinking.
  Keywords: Affirmative Curriculum, Critical Thinking, Curriculum, marine science
 • Jafar Sajadi Parsa *, Morteza Aela Mohrazi Pages 104-111
  Sailing is a special industry with its own unique characteristics and organization and organization. The duties of seafarers on ships increase as ships increase and the laws and conventions required converge, while business ships are traditionally long established with two main deck and engine departments and one sub-departmental logistics department. Has been. Research shows that human error is one of the major causes of marine casualties in the seas. In this research, we try to investigate the causes of human error that lead to accidents and their relationship with the job organization of seafarers. Given that business organization on commercial ships has not changed from its inception so far, this may be one of the reasons for the disadvantages of this organization to its job requirements.
  Keywords: Career organization, merchant ships, sailing staff
 • Hosein Ali Taghipoor * Pages 112-123
  The main purpose of the present study was to investigate the relationship between work-life balance and organizational health among staff of Imam Khomeini Naval University of Noshahr. The research method of the study was descriptive survey. Ninety-two employees were selected as the statistical sample through Morgan Table and simple random sampling. Data collection tools comprised Fisher's Work-Life Balance Questionnaire (2004) with a reliability of 0.880, as well as Organizational Health Questionnaire of Hui et al. (1996) with a reliability of 0.903. Confirmatory factor analysis with LISREL software was also utilized to assess the validity of the questionnaires. Data were analyzed through descriptive and inferential statistics (including Kolmogorov-Smirnov test, correlation coefficient, and stepwise regression test) using SPSS software. The findings revealed that there was a positive and significant relationship between work-life balance and its four components (commitment, cooperation, discipline, and flexibility) with organizational health of the employees of Imam Khomeini Naval University of Noshahr. Moreover, the results of stepwise regression indicated that 52.3% of organizational health changes were explained by three variables of flexibility, cooperation and commitment.
  Keywords: Work-Life Balance, organizational health, Naval University of Noshahr
 • Shahram Rostampour, Soleyman Iranzadeh *, Naser Feghhifarahmand Pages 124-145
  The present study aimed to investigate the pathology and provided some suggestions for promoting the training and human capital performance in productive companies using the Diamond Excellence Model. After data collection, quantitative analysis, and conducting a site visit, priority standards for attention as well as priority standards for action, including leadership, service quality, service strategy, and organizational structure were identified. Moreover, 45 weaknesses associated with the standards in the case study, including strengthening the organizational communication across existing organizational levels, integrating goals into the organizational plans, assessing clients' satisfaction periodically, mutual communication with clients, revising service strategies, senior manager's effort to provide comprehensive assistance and support to staff, targeting service quality, and senior managers' cooperation in identifying the future needs of client, were identified and necessary solutions and suggestions were recommended to improve them.
  Keywords: Organizational Pathology, Diamond Excellence Model, Training, human capital, Performance Improvement