فهرست مطالب

علوم روانشناختی - پیاپی 74 (اردیبهشت 1398)
 • پیاپی 74 (اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/14
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ایوب هاشمی، محمود شیخ*، داود حومنیان، فضل الله باقرزاده صفحات 143-152
  زمینه

  اختلال هماهنگی تحولی یک اختلال عصبی - رشدی است که سبب ایجاد اختلال در هماهنگی حرکتی و بروز مشکلات روانشناختی می شود. تحقیقات به نقش موثر تمرینات بر کارکردهای حسی- حرکتی اشاره دارد. اما آیا تمرینات وی فیت بر خام حرکتی و کیفیت زندگی این کودکان موثر است؟

  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تمرینات وی فیت بر خام حرکتی و کیفبت زندگی در کودکان با اختلال هماهنگی تحولی بود.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود. با استفاده از پرسشنامه اختلال هماهنگی تحولی ویلسون(2007)، 30 کودک 7 تا 12 ساله دچار اختلال هماهنگی تحولی از طریق نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. به منظور ارزیابی متغیرهای وابسته از آزمون تبحر حرکتی برونینکس - اوزرتسکی (1950) و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سبیر و همکاران (2007) استفاده شد. گروه آزمایش برنامه مداخله ای را به مدت هشت هفته (2 جلسه در هفته، هر جلسه 55 دقیقه) دریافت کرد. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری در متغیرهای خام حرکتی (F= 14/92, p≤0/001) و کیفیت زندگی(F= 121/28, p≤0/001) وجود داشت.

  نتیجه گیری

  تمرینات وی فیت می تواند بر رشد خام حرکتی و کیفیت زندگی کودکان دچار اختلال هماهنگی تحولی موثر باشد.

  کلیدواژگان: تمرینات وی فیت، خام حرکتی، کیفیت زندگی، اختلال هماهنگی تحولی
 • احمد قطبی، مهدی شهبازی*، الهه عرب، شهزاد طهماسبی صفحات 153-158
  زمینه

  روی آوردهای نظری مختلف، نگاه متفاوتی درباره نقش و اهمیت اطلاعات بینایی در تولید و کنترل حرکات دارند، اما مکانیسم های کنترل بینایی تحت شرایط اضطرابی چگونه عمل می کنند؟  

  هدف

  این تحقیق با هدف بررسی مکانیسم های کنترل بینایی تحت شرایط اضطرابی در گلف بازان مبتدی انجام گرفت.

  روش

  در این مطالعه نیمه تجربی، 20 گلف باز مبتدی شهر اصفهان برای شرکت در این مطالعه به صورت در دسترس انتخاب شدند. تکلیف اجرای مهارت ضربه گلف تحت شرایط متفاوت اضطرابی (پایه در برابر اضطراب) ارائه شد. شرکت کنندگان در این مطالعه در شرایط پایه و اضطرابی به اجرای 6 کوشش به صورت کانتربالانس در هر یک از شرایط بدون انسداد (کنترل)، انسداد مرحله اول و انسداد مرحله آخر حرکت در هر یک از تکالیف پرداختند. همزمان با اجرای ضربه گلف، داده های چشم آرام توسط دستگاه ردیابی چشم ثبت شد. داده ها به روش تحلیل واریانس دو راهه و آزمون پیگردی توکی تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در شرایط اضطراب چشم آرام شرکت کنندگان کاهش معنی داری یافت (0/0001=p). همچنین، نتایج نشان داد که انسداد ابتدایی حرکت در مقایسه با انسداد انتهایی حرکت باعث تضعیف بیشتر دقت و چشم آرام شد (0/0001=p).

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج این تحقیق بر سیستم پیش برنامه ریزی در اجرای مهارت ضربه گلف در گلف بازان مبتدی تاکید دارد.

  کلیدواژگان: پیش برنامه ریزی، کنترل آنلاین، چشم آرام، اضطراب، گلف
 • مهناز قطره، محمود نجفی*، اسحق رحیمیان صفحات 159-169
  زمینه

  درد مزمن پدیده ای فراگیر است که بر بسیاری از جنبه های زندگی فرد تاثیر منفی می گذارد. تحقیقات به اثربخشی درمان های پذیرش و تعهد و فیزیوتراپی اشاره دارد، اما مسئله اصلی این است که چه درمانی برای بیماران مبتلا به درد مزمن کارایی بیشتری دارد؟

  هدف

  هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فیزیوتراپی بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی در افراد مبتلا به درد مزمن بود.

  روش

  این پژوهش شبه آزمایشی با طراحی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه شامل 75 بیمار با درد مزمن بود. از میان آنها، 50 بیمار انتخاب و به صورت تصادفی در گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ولز و سورل، 2012) و گروه گواه گمارده شدند. همچنین، 25 نفر از افراد به صورت نمونه دسترس برای گروه تحت درمان فیزیوتراپی انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های اضطراب، تنیدگی و افسردگی لوی بوند و لوی بوند (1995) را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند.

  یافته ها

  بین مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فیزیوتراپی و گروه کنترل بر نمرات اضطراب، افسردگی و تنیدگی اختلاف معناداری مشاهده شد (0/001>p)، تفاوت معناداری بین گروه فیزیوتراپی با گروه گواه بر نمرات اضطراب، افسردگی و تنیدگی مشاهده نشد (0/05p>).

  نتیجه گیری

  مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد مداخله ای موثر برای بهبود اضطراب، افسردگی و تنیدگی در افراد مبتلابه درد مزمن است، اما فیزیوتراپی نمی تواند اضطراب، افسردگی و تنیدگی حاصل از درد مزمن را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، تنیدگی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، فیزیوتراپی
 • خسرو رشید*، احمد بیات صفحات 171-180
  زمینه

  زیباشناسی یکی از مفاهیمی است که اخیرا مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است.  در این راستا، پرسش اصلی بدین صورت مطرح می گردد که آیا بین ابعاد سرمایه های روانشناختی (امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و کارآمدی) و مولفه های همدلی عاطفی (شناختی، اجتماعی و هیجانی) با میانجی گری هوش زیباشناسی رابطه معنادار وجود دارد یا خیر؟

  هدف

  هدف این پژوهش تبیین رابطه ابعاد سرمایه های روانشناختی و مولفه های همدلی عاطفی با میانجی گری هوش زیباشناسی دانش آموزان دوره متوسطه بود.

  روش

  طرح این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. 205 دانش آموز دوره متوسطه شهر تویسرکان به شیوه نمونه گیری خوشه ایطبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و آولیو (2007)، پرسشنامه های زیباشناسی رشید و حسنوند (1393) و همدلی عاطفی بارون - کوهن (2003) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین ابعاد سرمایه های روانشناختی با مولفه های همدلی عاطفی ارتباط معنادار وجود دارد (0/001>P). همچنین از بین متغیرها و مولفه های مورد بررسی زیباشناسی بر همدلی هیجانی بیشترین تاثیر و کارآمدی بر زیباشناسی کمترین تاثیر را داشت.

  نتیجه گیری

  با تغییر در هر یک از مولفه های سرمایه های روانشناختی، مولفه های همدلی عاطفی افراد تغییر می کند و البته هوش زیباشناسی افراد به عنوان یک میانجی، در این زمینه اثرگذار است.

  کلیدواژگان: سرمایه های روانشناختی، زیباشناسی، همدلی عاطفی
 • عباس اصغری *، اکبر عطادخت صفحات 181-191
  زمینه

  مطالعات زیادی به نقص در نظم جویی هیجانات در اختلال فزون کنشی/کمبود توجه اشاره کرده اند، اما  مساله اصلی این است که آیا ضعف نظم جویی هیجان در این اختلال می تواند متاثر از تئوری ذهن و فراشناخت باشد؟

  هدف

  هدف از این پژوهش پیش بینی  ضعف نظم جویی هیجان بر اساس تئوری ذهن و فراشناخت در دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال فزون کنشی/کمبود توجه بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر پایه ششم مقطع ابتدایی (2567 نفر) شهرستان بستان آباد و سراب در سال تحصیلی 96-1397 بود. نمونه پژوهش شامل 90 دانش آموز مبتلا به اختلال فزون کنشی/کمبود توجه بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه کانرز معلمان (1998)، پرسشنامه نظم جویی هیجان گراس و جان (2003)، مقیاس فراشناخت کودکان اسپرلینگ و همکاران (2002)، و آزمون نظریه ذهن قمرانی و همکاران (1385) جمع آوری شدند.

  یافته ها

  نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد فراشناخت و تئوری ذهن با هم 34 درصد از تغییرات متغیر ارزیابی مجدد شناختی و 42 درصد از تغییرات متغیر بازداری هیجانی را به طور معناداری پیش بینی کردند (p<0/05).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج تحقیق نظریه ذهن و فراشناخت در  ضعف نظم جویی هیجان کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی/کمبود توجه نقش مهمی دارند.

  کلیدواژگان: تئوری ذهن، فراشناخت، ضعف نظم جویی هیجان، اختلال فزون کنشی، کمبود
 • نیلوفر کیان راد*، حمیدطاهر نشاط دوست، مهدی رضا سرافراز صفحات 193-203
  زمینه

  تجربه ء تنیدگی، تعادل سازمان روانی انسان را بر هم می زند، در نتیجه فرد هیجان های ناخوشایندی را تجربه می کند که ظرفیت کم برای نظم جویی این هیجان ها منجر به بروز علائم روانی و جسمانی می شود.  آیا برای کاهش سطح اضطراب این افراد باید به آنها کمک کرد تا از طریق افزایش ظرفیت روانشناختی، که فرض بر آن است به واسطه ی خودنظم جویی، قابل پرورش است، بهتر بتوانند با تجربه سخت خود کنار بیایند و کارکرد بهتری داشته باشند.

  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی آموزش گروهی راهبردهای سه گانه خودنظم جویی شامل  آموزش خودشناسی انسجامی، خودمهارگری و شفقت خود(قربانی و همکاران، 2012؛ نف، 2009) بر پیامدهای مخرب جسمانی و هیجانی ناشی از تنیدگی، شامل علائم جسمانی، هیجانات ناخوشایند و خود تخریب گری بود.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان نمازی و درمانگاه امام رضا در شهر شیراز در سال 1396 بود. از بین 245 مادر که مقیاس تنیدگی ادراک شده (کوهن و همکاران، 1983)، چک لیست علائم بدنی (بارتون، 1995)، مقیاس هیجان های ناخوشایند (لیری و همکاران، 2007)، و مقیاس خودتخریب گری مزمن (کلی و همکاران، 1985) را کامل کرده بودند، 30 مادر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در سه گروه همتا شده شامل گروه آزمایش، گروه گواه و گروه لیست انتظار گمارده شدند. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیری) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش گروهی خودنظم جویی منجر به کاهش معنادار میانگین  نمرات علائم جسمانی، هیجانات ناخوشایند و خود تخریب گری گروه آزمایش در پس آزمون  نسبت به گروه گواه و لیست انتظار  پس از کنترل نمرات پیش آزمون شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، آموزش گروهی راهبردهای سه گانه خودنظم جویی شامل خودشناسی انسجامی، خودمهارگری و شفقت خود می تواند ظرفیت روانی افراد درگیر با تنیدگی های مزمن را برای کنار آمدن سازگارانه با تنیدگی افزایش دهد و از این طریق پیامدهای مخرب تنیدگی را در آنها کاهش دهد.

  کلیدواژگان: خودنظم جویی، خودشناسی انسجامی، شفقت خود، خودمهارگری، گروه درمانی، تنیدگی، سرطان
 • سوده نوروزی، حمید رضاییان *، مه سیما پورشهریاری، عباس عبداللهی صفحات 205-214
  زمینه

  تحقیقات مختلف نشان داده اند که بین طرحواره های سازش نایافته و نشانگان وسواس - ناخودداری ارتباط وجود دارد، اما در ارتباط نقش میانجی گر آشفتگی استنتاج در این رابطه تحقیقی صورت نپذیرفته است. بنابراین، مسئله تحقیق این است که آیا آشفتگی استنتاج می تواند نقش داشته باشد؟

  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای آشفتگی استنتاج در رابطه بین طرحواره های سازش نایافته اولیه و نشانگان وسواس - ناخودداری در دانشجویان دانشگاه می پردازد.

  روش

  این پژوهش از یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه دانشجویان دوره لیسانس دانشگاه اراک بود. از بین آنها، 532 دانشجوی دوره لیسانس دانشگاه اراک با روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه وسواس - ناخودداری بازنگری شده (فوآو همکاران، 2002)، پرسشنامه طرحواره یانگ - فرم کوتاه (1998)، و پرسشنامه بسط یافته آشفتگی استنتاج (آردما و همکاران،2010) استفاده شد.

  یافته ها

  براساس تئوری طرحواره های سازش نایافته و آشفتگی استنتاج، نتایج تاثیر مستقیم و غیرمستقیم طرحواره های سازش نایافته بر نشانگان وسواس - ناخودداری را از طریق میانجی گر آشفتگی استنتاج نشان داد (p<0/01, p<0/05)

  نتیجه گیری

  این یافته ها بر این موضوع تاکید دارد که هم طرحواره های سازش نایافته و هم آشفتگی استنتاج در توصیف نشانگان وسواس - ناخودداری، دارای اهمیت هستند. همچنین آشفتگی استنتاج به عنوان میانجی، متغیری است که رابطه بین طرحواره های سازش نایافته و نشانگان وسواس - ناخودداری تبیین می کند.

  کلیدواژگان: طرحواره های سازش نایافته اولیه، آشفتگی استنتاج، نشانگان وسواس - ناخودداری
 • لیلا امیری، حسین ابراهیمی *، نرگس باباخانی صفحات 215-222
  زمینه

  درگیری تحصیلی از متغیرهای تاثیرگذار در حوزه آموزش و یادگیری است که از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد، اما  توانایی شناختی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و اشتیاق تحصیلی چگونه تاثیر دارد؟

  هدف

  این پژوهش به منظور بررسی الگوی ساختاری پیش بینی درگیری تحصیلی بر اساس توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی با میانجی گری اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان رومشکان در سال  97-96 انجام شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی - همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه ی آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان رومشکان بود که با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای تعداد 317 نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (2013)، پرسشنامه توانایی شناختی نجاتی (1392)، پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (2004) و پرسشنامه محقق ساخته وضعیت اجتماعی - اقتصادی و اطلاعات جمعیت شناختی بودند. برای تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج بیانگر اثرات معنی دار مستقیم توانایی شناختی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی، و اشتیاق تحصیلی بر درگیری تحصیلی و همچنین اثرات معنی دار مستقیم توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی بر اشتیاق تحصیلی بود(P<0/05). همچنین،  توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی  اثرات غیرمستقیم معناداری  به واسطه اشتیاق تحصیلی بر درگیری تحصیلی داشتند(P<0/05). همچنین، نتایج نشان داد که مدل طراحی شده با داده های نمونه این پژوهش برازش مناسبی داشت.

  نتیجه گیری

  بنابراین الگوی ساختاری مذکور می تواند میزان درگیری تحصیلی دانش آموزان را با توجه به متغیرهای توانایی شناختی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی و اشتیاق تحصیلی  پیش بینی کند.

  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، توانایی شناختی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی، دانش آموز
 • سعیده امینی، اکرم دهقانی *، اعظم صالحی، محمد سلطانی زاده صفحات 223-234
  زمینه

  تحقیقات نشان داده اند که افزایش سن، کاهش ادراک کارآمدی اجتماعی در اثر بازنشستگی و دور شدن فرزندان باعث می شود تا سالمندان احساس تنهایی کنند، اما آیا معنای زندگی می تواند نقش میانجی داشته باشد؟ 

  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی نقش اجتناب تجربه ای و سرمایه های روانشناختی در پیش بینی احساس تنهایی با میانجی گری معنای زندگی در سالمندان در شهراصفهان انجام شد.

  روش

    روش پژوهش توصیفی - همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل سالمندان شهر اصفهان در سال 1397 بود. نمونه این پژوهش شامل تعداد 253 سالمند بود که به شیوه نمونه گیری  در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه احساس تنهایی (راسل، 1996)؛ پرسشنامه سرمایه های روانشناختی (لوتانز و اولیو، 2007)؛ پرسشنامه معنا در زندگی (استگر و همکاران، 2006)، و پرسشنامه پذیرش و عمل (بوند و همکاران، 2011) بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، از روش های همبستگی پیرسون  و مدلسازی معادلات ساختاری برای  تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که روابط معناداری بین متغیرها وجود داشت (0/001>p). علاوه بر این، نقش میانجی گری معنای زندگی در رابطه بین اجتناب تجربه ای و سرمایه های روانشناختی با احساس تنهایی در سالمندان تایید شد.

  نتیجه گیری

  داشتن و پرورش معنای زندگی در بین سالمندان می تواند به غلبه بر احساس تنهایی و تجربه دوری منجر گردد.

  کلیدواژگان: احساس تنهایی، اجتناب تجربه ای، سرمایه های روانشناختی، معنای زندگی، سالمندان
 • فریدون یزدانی* صفحات 235-246
  زمینه

  شواهد نشان داده که بازی درمانگری بر کاهش اختلال رفتاری موثر بوده است، اما آیا می تواند بر بهبود اختلال اضطراب دانش آموزان موثر باشد؟

  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمان گری بر کاهش اضطراب در دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی بود.

  روش

    این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طراحی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری آن شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی مدرسه سمای شهر ملایر) 68 دانش آموز) بود. از بین آنها، نمونه ای به تعداد 30 دانش آموز که دارای بالاترین نمره اضطراب روی مقیاس سنجش اضطراب کودکان کینگری و همکاران (2009) بودند، انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش 10 جلسه مداخله بازی درمان گری (محمد اسماعیل، 1389)  را دریافت کرد و بر روی گروه گواه هیچ مداخله ای انجام نشد. نمره آزمون غربال گری اضطراب دانش آموزان به عنوان پیش آزمون در نظر گرفته شد و  و پس از مداخله نیز مجددا آزمون اضطراب کودکان بر روی هر دو گروه اجرا شد و نمره آن به عنوان پس آزمون در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و تی گروه های مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بازی درمان گری بر کاهش اضطراب اجتماعی، اضطراب جدایی، و اجتناب از آسیب در کودکان تاثیر مثبت و معناداری داشت (0/05>p)، اما بر کاهش نشانه های جسمانی در کودکان تاثیر معناداری نداشته است (0/05<p).

  نتیجه گیری

  بازی درمان گری می تواند در درمان اختلال اضطراب دانش آموزان دختر دوره ابتدایی اثربخشی داشته باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب کودکان، بازی درمان گری، دانش آموزان ابتدایی، مدارس سما
 • فاطمه نجارزادگان، هادی فرهادی* صفحات 247-256
  زمینه

  شواهد نشان می دهند که روابط زیاد و بدون مرز در شبکه های مجازی به اعتماد میان زوج ها آسیب جدی وارد می کند و اختلافات زناشویی، جدایی و حتی طلاق را موجب می شود. آیا می توان با کیفیت زندگی درمانگری بر مهارت های ارتباطی و اعتیاد اینترنتی به افزایش کیفیت زندگی زوجین کمک کرد؟

  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی کیفیت زندگی درمانگری بر مهارت های ارتباطی، اعتیاد به فضای مجازی، رضایت زناشویی و خودنظم جویی هیجانی در زوجین بود.

  روش

  این پژوهش نیمه آزمایش با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. جامعه ی آماری تحقیق شامل زوجین مبتلا به اعتیاد به اینترنت و دارای مشکلات ارتباطی در شهر اصفهان بود. از میان آنها،20 زوج به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش (10 نفر) و گواه (10 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1991)، پرسشنامه خودنظم جویی هیجانی (هافمن و کشدان، 2010)، پرسشنامه مهارت های ارتباطی (کوئین دام، 2004)، و پرسشنامه رضایت زناشویی (اولسون، 2006) بودند. کیفیت زندگی درمانگری (فریش، 2006) هفته ای یک بار در 8 جلسه 90 دقیقه ای روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با استفاده از تحلیل وایانس با اندازه گیری مکرر تحزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کیفیت زندگی درمانگری بر اعتیاد به فضای مجازی (F=83/89, p<0/001) ، مهارت های ارتباطی (F=282/65, p<0/001)، خودنظم جویی هیجانی (F=162/66, p<0/001)، و رضایت زناشویی (F=70/78, p<0/001) تاثیر معناداری داشت. این نتایج در دوره پیگیری نیز تداوم یافت.

  نتیجه گیری

  در مجموع مشخص شد که کیفیت زندگی درمانگری زوجین ممکن است به عنوان روشی جدید و موثر در بهبود اعتیاد به فضای مجازی، خودنظم جویی هیجانی، مهارت های ارتباطی، و رضایت زناشویی زوجین مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی درمانگری، اعتیاد به فضای مجازی، مهارت های ارتباطی، رضایت زناشویی، خودنظم جویی هیجانی
 • نازیلا کسیانی، حیدر علی زارعی* صفحات 257-264
  زمینه

  مطالعه عوامل موثر بر عملکرد دانش آموزان در آزمون های بین المللی همچون تیمز و پرلز همیشه مورد توجه محققان بوده است، اما آیا سواد خواندن در این ارتباط می تواند موثر باشد؟

  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه سواد خواندن دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی با عملکرد ریاضی و علوم آن ها در مطالعه تیمز انجام شد.

  روش

  روش پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی 97-1396 (1398 نفر) بود. از میان این دانش آموزان، تعداد 127 نفر دانش آموز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از آزمون سنجش سطح سواد خواندن پرلز (2016)، آزمون های عملکردی ریاضی و علوم تیمز (2016) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که بین سواد خواندن با عملکرد ریاضی در آزمون تیمز رابطه مثبت و معنادار وجود داشت (p<0/001)، اما بین سواد خواندن با عملکرد علوم دانش آموزان در آزمون تیمز رابطه ی معناداری وجود نداشت (p>0/05). همچنین بین عملکرد ریاضی و علوم دانش آموزان در آزمون تیمز  رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (p<0/001).  

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج این پژوهش، افزایش سواد خواندن دانش آموزان می تواند در افزایش عملکرد آنها در آزمون تیمز موثر باشد.

  کلیدواژگان: سواد خواندن، تیمز، عملکرد ریاضی، عملکرد علوم
|
 • Ayoub Hashemi, Mahmoud Sheikh*, Davood Homanian, Fazlollah Bagherzadeh Pages 143-152
  Background

    Developmental coordination disorder is a neurodevelopmental disorder that can interfere with motor coordination and that causes psychological problems. Research refer to the positive effects of training on sensory and motor functions, but could Wii Fit exercise be effective on clumsiness and quality of life these children? 

  Aims

  The present study aimed to investigate the effect of Wii Fit exercises on clumsiness and the quality of life in children with DCD.

  Method

  The present research was a quasi-experimental study. Using  Willson (2007) developmental coordination disorder questionnaire, 30 children aged 7-12 years with DCD were selected through cluster sampling and placed randomly into two experimental and control groups. In order to evaluate the dependent variables, Bruininks-Oseretsky (1950) test of motor proficiency and Sebir et al. (2007) health related quality of life questionnaire were used. The experimental group received an intervention program for 8 weeks (2 sessions per week, 55 minutes per session). Statistical analysis was performed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the two experimental and control groups in the variables of clumsiness (F= 14/92, p≤0/001) and quality of life (F= 121/28, p≤0/001).

  Conclusions

  Wii Fit exercises can affect the clumsiness and quality of life of DCD children.

  Keywords: Wii Fit exercises, Clumsiness, Quality of life, Developmental coordination disorder
 • Ahmad Ghotbi, Mehdi Shahbazi*, Elahe Arab, Shahzad Tahmasebi Pages 153-158
  Background

    Various theoretical approaches have different views regarding the role and importance of vision information in the production and control of movements, but how vision control mechanisms act under anxious conditions?

  Aims

  The present research  aimed to evaluate vision control mechanisms under anxious conditions in novice golf players.

  Method

  In this  quasi-experimental study, 20 novice golf players were selected through convenience sampling in the city of Isfahan. The task of the current study was the performance of golf-putting skill under different anxious conditions (baseline vs. anxiety). In this study, participants in the baseline and anxious conditions performed 6 trials of counterbalance in each condition without blocking (control), the first phase blocking, and the last phase blocking of movement in each task. Simultaneously with  golf-putting  performance, the quiet eye data were recorded by an eye tracker system. Data were analyzed via two-way ANOVA and Tukey’s post hoc statistical methods.

  Results

  The results indicated that participants’ quiet eye significantly decreased under anxiety conditions (p=0/0001). Also, the results showed that the initial blockage of movement caused further weakening of the accuracy and quiet eye compared to the final blockage of movement (p=0/0001).

  Conclusions

  Overall, the results of the current study emphasize the pre-programming system in the performance of golf-putting skill in novice golf players.

  Keywords: Pre-programming, Online control, Quiet eye, Anxiety, Golf
 • Mahnaz Ghatrehsamani, Mahmoud Najafi*, Issac Rahimiab Pages 159-169
  Background

  Chronic pain is a pervasive phenomenon that negatively affects many aspects of an individual’s life, research has refer to acceptance and commitment therapy and physiotherapy, but the  main issue of this study is what treatment is more effective for chronic pain

  Aims

  The present study aimed to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) and physiotherapy on depression, anxiety, and stress in patients with chronic pain.

  Method

  The research was a quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The study sample included 75 patients with chronic pain. Among them, 50 patients were selected and placed randomly into acceptance and commitment therapy(Wales and Sorrell, 2012) and control groups. Also, 25 subjects were selected through convenience sampling for the physiotherapy group. Participants completed Lovibond and Lovibond (1995) depression, anxiety, and stress scales in pre-test and post-test.

  Results

  There was significant difference between ACT and physiotherapy and control group on the scores of anxiety, depression, and stress (p<0/001), but there was no significant difference between physiotherapy and control group on the scores of anxiety, depression, and stress (p> 0/05).

  Conclusions

  The results of this study showed that ACT is an effective intervention to improve anxiety, depression, and stress in  patients with chronic pain, but physiotherapy cannot reduce anxiety, depression, and stress resulted from chronic pain.

  Keywords: Anxiety, Depression, Stress, Acceptance, commitment therapy, Physiotherapy
 • Khosro Rashid*, Ahmad Bayat Pages 171-180
  Background

  Aesthetics is one of the concepts that have recently received psychologists’ attention.  In this regard, the main question is whether there are significant relationships between the dimensions of psychological capitals  (hope, resiliency, optimism, and efficiency) and emotional empathy components (cognitive, social and emotional empathy) by mediating aesthetic intelligence or not?

  Aims

  The present study aimed to explain the relationships between the dimensions of psychological capitals and emotional empathy components by mediating aesthetics intelligence.

  Method

  The present study was a correlational-descriptive design. 205 high school students of the city of Touyserkan were selected by stratified cluster sampling. Data were collected using the psychological capital questionnaire (Luthans and Avolio, 2007), the intelligence aesthetic scale (Rashid and Hasanvand, 1393), and the emotional empathy scale (Baron-Cohen, 2003). Data were analyzed through structural equation modeling.

  Results

  Results showed that there were significant relationships between  the dimensions of psychological capitals and emotional empathy components (p<0/001). Also, among the variables and components under study, aesthetics had the highest effect on emotional empathy and the efficacy had the least effect on aesthetics.  

  Conclusions

  with the change in each of  the dimensions of psychological capitals, the individuals’ emotional empathy components change and, of course, the individuals’ aesthetic intelligence is effective in this regard.

  Keywords: Psychological capitals, Aesthetics, Emotional empathy
 • Abbas Asgharisharabiani*, Akbar Atadokht Pages 181-191
  Background

  Many studies have pointed to the impairments of emotion regulation in attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD), but the main problem is whether emotion dysregulation in this disorder can be affected by the theory of mind and metacognition?

  Aims

  The present study aimed to predict emotion dysregulation based on the theory of mind and metacognition in male students with ADHD.

  Method

  The current study was a descriptive-correlational design. The statistical population of the study was all male students of the sixth grade of elementary school (2567 people) in the cities of Bostanabad and Sarab in the academic year 2017-2018. The study sample included 90 students with ADHD selected through multistage cluster random sampling. The data were collected using Conners’ teacher rating scale (1998), Gross and John (2003) emotion regulation questionnaire, Sperling et al. (2002) children's metacognition scale, and Qomrani et al. (2006) theory of mind test.

  Results

  The results of multiple regression showed that metacognition and the theory of mind together significantly predicted 34% of the variance in cognitive reappraisal and 42% of the variance in emotional suppression (p<0/05).

  Conclusions

  According to the results of the study, metacognition and the theory of mind have important roles in the emotion dysregulation of children with ADHD.

  Keywords: Theory of mind, Metacognition, Emotion dysregulation, Attention deficit, hyperactivity disorder
 • Niloofar Kianrad*, Hamidtaher Neshatdoost, Mehdireza Sarafraz Pages 193-203
  Background

   The experience of stress disrupts the balance of human mental organization, as a result the individual experiences unpleasant emotions so that low capacity to regulate these emotions leads to psychological and physical symptoms. But whether could be help them to reduce the level of anxiety  and enhance psychological capacity, which is assumed to be nurtured through self-regulation to better cope with their difficult experiences to have better function.

  Aims

  This study aimed  to investigate the effectiveness of  group self-regulation triple strategies training including integrative self-knowledge, self-control, and self-compassion(Ghorbani and  colleague , 2012., Neff, 2009) on adverse physical and emotional consequences resulted from stress including  physical symptoms, unpleasant emotions, and self-destructiveness.

  Method

  This research was a quasi-experiment study with pretest-posttest design with control group. The statistical population included mothers with children suffering from cancer refering to Imam Reza hospital and Namazi hospital in the city of Shiraz in 2017. Among 245 mothers who completed  the perceived stress scale (Cohen et al., 1983),  the physical symptoms checklist  (Bartone, 1995), the unpleasant emotions scale (Leary et al., 2007), and the chronic self-destructiveness scale (Kelley et al., 1985), 30 mothers were selected through convenience sampling and placed into three paired groups including experimental group, control group, and waiting list group. Data were analyzed at two levels of descriptive and inferential (multivariate analysis of covariance).

  Results

  The results of MANCOVA showed that group self-regulation triple strategies training significantly reduced the mean scores of physical symptoms, unpleasant emotions, and self-destructiveness of experimental group in post-test compared to the control group and waiting list after controlling for pre-test scores.

  Conclusions

  Based on the results, group self-regulation triple strategies training including integrative self-knowledge, self-control, and self-compassion could increase individuals’ mental capacity engaged in chronic stress to adaptive cope with stress and thereby reduce the devastating consequences of stress in these individuals.

  Keywords: Self-regulation, Integrative self-knowledge, Self-control, Self-compassion, Stress, Group therapy, Cancer
 • Soudeh Noruzi, Hamid Rezaeian *, Mahsima Pourshriari, Abbass Abdollahi Pages 205-214
  Background

  Research has shown that there are relationships between early maladaptive schemas (EMSs) and obsessive-compulsive symptoms (OC), but no research has been performed on the mediating role of  inferential confusion in this regard. Therefore,  the question of research is whether  inferential confusion can mediate this relationship?.

  Aims

  The present study was carried out aming to investigate the mediation role of inferential confusion in the relationships between EMSs and OC symptoms in university students.

  Method

  The present research was a descriptive-correlational study. The statistical population of this study included all undergraduate students  in  Arak University. Among them, a  sample  of 532  undergraduate students were selected by multiple cluster sampling method. To collect data, the obsessive-compulsive inventory-revised (Foa et al. 2002), the Young early maladaptive schema questionnaire-short form (1998), and the inferential confusion questionnaire-expanded version (Ardema et al, 2010) were used.

  Results

  According to maladaptive schemas and inferential confusion theories, findings indicated the significant direct and indirect effects of EMSs on OC symptoms through the mediating inferential confusion (p<0/01, p<0/05) .

  Conclusions

  The findings emphasizd that both EMSs and inferential confusion are important to explain OC symptoms. Also,  inferential confusion as a mediator is a variable that explins the relationships between EMSs and OC symptoms.

  Keywords: Early maladaptive schemas, Inferential confusion, Obsessive-compulsive symptoms
 • Leila Amiri, Narges Babakhani, Hossein Ebrahimi * Pages 215-222
  Background

   Academic engagement is one of the effective variables in the field of education and learning, which is affected by various factors, but to what extent can cognitive ability, socioeconomic status and academic enthusiasm?  

  Aims

  The present study was carried out to investigate the structural pattern of predicting academic engagement based on cognitive ability and socioeconomic status by mediating academic enthusiasm in high school students in the city of Rumshkan in 2017-2018.

  Method

  The research method was descriptive-correlational of structural equation modeling type. The statistical population of the study consisted of all secondary school female students in the city of Rumshkan who were selected by multi-stage cluster sampling method (317 people). The used instruments included Reeve's (2013) academic engagement scale, Nejati's (2013) cognitive ability questionnaire, Fredericks et al (2004) academic enthusiasm inventory, and researcher-made socio-economic and demographic information questionnaire. The data were analyzed by  structural equation modeling.

  Results

  The results showed significant direct effects of cognitive ability, socioeconomic status, and academic enthusiasm on academic engagement as well as  significant  direct effects of cognitive ability and socioeconomic status on academic enthusiasm. Also,  cognitive ability and socioeconomic status had significant indirect effects on academic engagement by mediating academic enthusiasm. Also, results showed that the designed model by using the present study sample had appropriate model fit.

  Conclusions

  Therefore, the mentioned structural pattern can predict the extent of students' academic engagement with regard to the variables of cognitive ability, socioeconomic status, and academic enthusiasm.

  Keywords: Academic engagement, Academic enthusiasm, Cognitive ability, Socioeconomic status, Student
 • SAEEDEH AMINI, AZAM SALEHI, AKRAM DEHGHANI *, MOHAMMAD SOLTANI ZADEH Pages 223-234
  Background

  Increasing age, decreasing social efficacy perception due to retirement, and getting the children away cause feeling loneliness in the elderly.

  Aims

  this study was conducted to investigate the role of experiential avoidance and psychological capitals in predicting feeling loneliness by mediating the meaning in life in the elderly in the city of Isfahan.

  Method

  The study was descriptive-correlational of structural equation modeling type. The statistical population of the study included the elderly in the city of Isfahan in 2018. The study sample was 253 elderly people who were selected through convenience sampling. The applied instruments included the loneliness scale (Russel, 1996), the psychological capital questionnaire (Lotanz and Olio, 2007), the meaning in life questionnaire(Stagger et al., 2006), and the acceptance and action questionnaire (Bond et.al, 2011). After collecting questionnaires, the data were analyzed through Pearson correlation and structural equation modeling methods.

  Results

  The results showed that there were significant relationships between the variables (p˂0/001). Moreover, the mediating role of the meaning in life in the relations of experiential avoidance and psychological capitals to feeling loneliness  in the elderly was confirmed.

  Conclusions

   Developing meaning in life in elderly, can overcome felling of loneliness and experiential avoidance.

  Keywords: Feeling loneliness, Experiential avoidance, Psychological capitals, Meaning in life, Elderly
 • Fereidoon Yazdani* Pages 235-246
  Background

  Research showed that play therapy has improved behavioral disorders, but could play therapy also be effective for anxiety disorder in students?

  Aims

  This study aimed to assess the effectiveness of play therapy on reducing anxiety in elementary school students.

  Method

  The present study was a quasi-experimental  design with pretest-posttest with control group. The statistical population of the present study included all elementary second grade female students from SAMA schools in the city of Malayer (68 students). Among them, a sample of 30 students who had the highest  scores of anxiety on Kingery et al. (2009) child anxiety scale was selected and placed randomly into experimental and control groups. The experimental group received 10 sessions of play therapy(Mohammad-Esmaeil, 2010) intervention and no intervention was performed on the control group. The scores of screening test for  students’ anxiety were considered as pre-test, and after the intervention, the children anxiety test was readministered to both groups and its scores were considered as post-test. The data were analyzed by ANCOVA analysis and independent t-tests.

  Results

  The results showed that play therapy had positive significant effects on reducing social anxiety, separation anxiety, and harm avoidance (p<0/05), whereas it had no significant effects on children’s physical symptoms (p>0/05).

  Conclusions

  Play therapy can be an effective treatment on anxiety disorder of elementary female students.

  Keywords: Childrens’ anxiety, Play therapy, Elementary students, SAMA schools
 • Fateme Najarzadegan, Hadi Farhadi* Pages 247-256
  Background

   Evidence suggests that excessive and borderless relationships in virtual networks seriously damage trust between couples and cause marital strife, separation, and even divorce. But could quality of life therapy on Communication skills and addiction to cyberspace be effective?

  Aims

  The present study aimed to evaluate the effectiveness of quality of life therapy on communication skills, addiction to cyberspace, marital satisfaction, and emotional self-regulation in couples.

  Method

  The present research was a quasi-experimental study with a pretest-posttest, two-month followup design with control group. The research statistical population consisted of couples with Internet addiction and communication problems in the city of Isfahan. Among them, 20 couples were selected through purposive sampling and placed randomely into the experimental (10 subjects) and control (10 subjects) groups. The research instruments included the Internet addiction questionnire (Young, 1991), the emotional self-regulation questionnaire (Hofmann and Kashdan, 2010), the communication skills questionnaire (Queen Damm, 2004), and the marital satisfaction questionnaire (Olson, 2006). Quality of life therapy (Frisch, 2006) was administered on the experimental group at eight 90-minute sessions once a week. Data were analyzed using repeated measures ANOVA.

  Results

  The results showed that the quality of life therapy had significant effects on addiction to cyberspace (F=83/89, p<0/001), communication skills (F=282/65, p<0/001), emotional self-regulation (F=162/66, p<0/001), and marital satisfaction (F=70/78, p<0/001). These results continued during the follow-up period too.

  Conclusions

  Generally, it was found that couples’ quality of life therapy may be used as a new and effective method to improve addiction to cyberspace, emotional self-regulation, communication skills, and marital satisfaction of couples.

  Keywords: Quality of life therapy, Addiction to cyberspace, Communication skills, Marital satisfaction, Emotional self-regulation
 • Nazila Kasyani, Heydar Ali Zarei* Pages 257-264
  Background

  Investigating the factors affecting student performance in international tests such as the TIMSS and PIRLS tests has always been of interest to researchers, but could reading literacy be effective in this relationship?

  Aims

  This study aimed to investigate the relation of reading literacy of 4th grade female students in  elementary school to their math and science performance in the TIMSS study.    

  Method

  The research method was a descriptive-correlational design. The statistical population of the study included all  elementary school 4th grade students in the city of Khoy in the academic year 2017-2018 (1398 people). Among these students, 127 students were selected using convenience sampling method. To collecte data,  the PIRLS (2016) reading literacy test and the TIMSS (2016) math and scince performance test were used. The data were analyzed using descriptive statistics and Pearson correlation coefficient.

  Results

  Results showed that there was a positive and significant relationship between reading literacy and math performance in the TIMSS test (p<0/001), but there was no significant relation between reading literacy and students’ science performance in the TIMSS test (p>0/05). Also, there was a positive and significant relationship between  students’ math and science performance in the TIMSS test (p<0/001).

  Conclusions

  According to the results of this study, enhancing reading literacy in students could be effective to increase their performance in the TIMSS test.

  Keywords: Reading literacy, TIMSS, Math performance, Science performance