فهرست مطالب

 • پیاپی 64 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کورش برجسته، محمد نوری، مریم داغری، محمدرحیم حاجی *، مسعودرضا صیفی، مهدی پورمهدی صفحات 5-12

  این مطالعه ی سرولوژیکی به منظور تعیین فراوانی آلودگی گوسفندان استان خوزستان به ویروس اسهال ویروسی گاو (BVDV) صورت گرفت.  بدین منظور نمونه ی خون از 318 راس گوسفند متعلق به 5 شهر اهواز اخذ گردید.  گوسفندان به 2 گروه ماده و نر و 4 گروه سنی 1، 2، 3 و 4≤ سال تقسیم شدند.  از آزمون خنثی سازی سرم و با استفاده از ویروس NADL، سویه ی سیتوپاتیک و ژنوتیپ BVDV-1 برای جستجوی پادتن ضد ویروس BVDV استفاده شده است.  نتایج نشان داد (41/2درصد) 134 راس از گوسفندان تحت مطالعه دارای پادتن ضد ویروس BVDV می باشند.  فراوانی آلودگی در دو جنس ماده و نر به ترتیب 8/40 درصد و 55/2درصد و در چهار گروه سنی به ترتیب 5/36 درصد، 31/4درصد، 44 درصد و 47/1درصد بود.  بهبهان و باغملک به ترتیب با 70/2درصد و 26 درصد بیش ترین و کم ترین میزان آلودگی را به خود اختصاص دادند.  تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارتباط معنی داری بین سن و جنس با آلودگی وجود ندارد در حالی که این اختلاف در بین شهرهای مختلف معنی دار بود.  نتایج این مطالعه نشان می دهد که آلودگی به BVDV در گوسفندان استان خوزستان اندمیک بوده و برای کنترل و ریشه کنی BVDV در گاوها باید آلودگی گوسفندان و انتقال آن ها به گاو مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ویروس اسهال ویروسی گاو، شیوع سرمی، آلودگی، گوسفند، خوزستان
 • حمید پرنده، طاهره محمدابادی*، محمد بوجارپور، مرتضی چاجی صفحات 13-22

  هدف از این آزمایش، بررسی تاثیر فرآوری سرشاخه ی خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم، رفتار مصرف خوراک و بعضی فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوسفند عربی بود.  در این تحقیق از 16 راس گوسفند عربی با میانگین سن 8 ماه و وزن 5/1±28 کیلوگرم استفاده شد.  جیره ی آزمایشی شامل 50 درصد کنسانتره و 50 درصد علوفه بود.  تیمارها شامل 1) جیره ی حاوی کاه گندم (شاهد)، 2) جیره ی حاوی سرشاخه ی خام خرما، 3) جیره ی حاوی سرشاخه ی خام خرما + 3 گرم در کیلوگرم آنزیم ناتوزیم و 4) جیره ی حاوی سرشاخه ی خرما عمل‎آوری شده با 4 درصد اوره بودند.  در این آزمایش 21 روز جهت عادت پذیری و 14 روز جهت نمونه برداری در نظر گرفته شد.  در پایان آزمایش قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار مصرف خوراک و فراسنجه های خونی و شکمبه ای تعیین شدند و داده های به دست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی تجزیه و تحلیل شدند.  خوراک مصرفی، قابلیت هضم ماده ی خشک و ماده ی آلی و غلظت کلسترول خون تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.  با این حال قابلیت هضم NDF و ADF و همچنین غلظت گلوکز و نیتروژن اوره ای خون و نیتروژن آمونیاکی شکمبه به طور معنی داری در گوسفندان دریافت کننده ی جیره حاوی سرشاخه ی خرما عمل آوری شده با اوره افزایش پیدا کرد.  جیره ی حاوی سرشاخه ی خرما همراه با اوره بیش ترین فعالیت نشخوار و جویدن را در دام به دنبال داشت و بیش ترین میزان pH شکمبه با مصرف جیره حاوی سرشاخه ی خرمای فراوری نشده مشاهده گردید.  نتایج نشان داد که فرآوری سرشاخه ی خرما با اوره و یا آنزیم بدون تاثیر منفی بر دام، باعث بهبود ارزش تغذیه ای آن شده و قابلیت هضم را بالا می‏برد.  بنابراین شاید بتوان از آن ها به جای کاه گندم در جیره ی گوسفند عربی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اوره، آنزیم، سرشاخه خرما، فراسنجه های خونی و شکمبه، گوسفند عربی
 • بابک رسولی، صغرا غلامی* صفحات 23-31

  مطالعات آناتومیکی نخاع  شوکی به دلیل اهمیت بالای آن در زمینه های مختلف دامپزشکی و جانورشناسی همواره مورد توجه متخصصین علوم تشریح بوده است.  مطالعه ی حاضر به منظور ادراک بهتر از ویژگی های مورفومتریک و کمی ساختمان ستون مهره ای و نخاع شوکی و اندازه گیری ضریب رشد آلومتریک در خدنگ هندی خاکستری (Herpestese dwardsii)انجام گرفت.  بدین منظور از لاشه ی 10 قلاده خدنگ بالغ که در نواحی مختلف استان فارس بر اثر حوادث طبیعی مرده بودند، استفاده گردید.  در ادامه ساختار نخاع شوکی به دقت تشریح گردید و در فرمالین 10 درصد قرار گرفت.  در این مطالعه طول ناحیه ای و کلی نخاع شوکی، ستون مهره ای و ضریب رشد آلومتریک به صورت ناحیه ای و کلی اندازه گیری و محاسبه شد.  نخاع شوکی در خدنگ بالغ دارای ساختمانی استوانه ای شکل بوده که از جهت پشتی - شکمی فشرده شده است و در جنس نر 11/47±292/38و در جنس ماده 10/83±244/48میلی متر طول داشت.  در هر دو جنس به ترتیب نواحی سینه ای، کمری، گردنی، خاجی و دمی طویل ترین نواحی نخاع شوکی را به خود اختصاص می دهند.  در مطالعه ی ستون مهره ای نیز نواحی دمی، سینه ای، کمری، گردنی و خاجی به ترتیب طویل ترین تا کوتاه ترین نواحی محسوب می گردند.  همچنین در مطالعه ی ضریب رشد آلومتریک مشخص گردید که رشد نخاع شوکی در نواحی گردنی و سینه ای بیش از ستون مهره ای و در نواحی کمری، خاجی و دمی کم تر از آن است.  این نتایج تا حد زیادی با مطالعات قبلی محاسبه ی ضریب رشد آلومتریک در حیوانات دیگر مطابقت دارد.

  کلیدواژگان: ضریب رشد آلومتریک، نخاع شوکی، ستون مهره ای، خدنگ
 • نجمه شیخ زاده*، شهاب نوتاش، علی خانی اوشانی، شلاله موسوی، کیوان طاهاپور صفحات 32-40

  در مطالعه ی حاضر اثرات چای سبز (Camellia sinensis) بر روی بیان برخی ژن های مرتبط با فعالیت ضد ویروسی شامل، IFN-γ، MX1، MX2، MX3 و HSP70 در ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت.  120 ماهی (با میانگین وزن 5/2±5/23 گرم) در چهار گروه با رژیم های غذایی حاوی 0، 20، 100 و 500 میلی گرم در کیلوگرم خوراک چای سبز به مدت 35 روز تغذیه شدند.  نتایج نشان داد چای سبز با مقدار 500 میلی گرم در کیلوگرم، سطح بیان ژن IFN-γ را در کلیه و کبد افزایش داد در حالی که مقدار 100 میلی گرم در کیلوگرم، سبب افزایش بیان ژن IFN-γ در بافت طحال گردید.  تمام دوز های چای سبز سبب افزایش بیان ژن MX1 در کبد شد و بیان ژن MX1 در طحال، با مقادیر 100 و 500 میلی گرم در کیلوگرم چای سبز افزایش یافت.  سطح بیان ژن MX2، در بافت کلیه با دوز بالای چای سبز و در بافت طحال با تمام مقادیر افزایش یافت.  در ماهیانی که چای سبز به میزان 100 و 500 میلی گرم در کیلوگرم دریافت کردند، بیان ژن MX3 در بافت کلیه افزایش یافت.  در ماهیان تغذیه شده با مقادیر 100 و 500 میلی گرم در کیلوگرم چای سبز، افزایش بیان ژن HPS70 در بافت کلیه مشاهده شد.  مطالعه ی حاضر پیشنهاد می کند چای سبز به ویژه در مقادیر بالاتر می تواند بیان برخی از ژن های مرتبط با فعالیت ضد ویروسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، چای سبز، ویروس، بیان ژن، دفاع غیراختصاصی
 • عزت الله فتحی *، محسن بابا احمدی صفحات 41-47

  ضایعات کلیوی باعث اختلال و افت عملکرد کلیه به صورت تجمع اسید اوریک (ازت دفعی) در خون و مایعات بدن می شوند.  در نتیجه اسید اوریک به صورت کریستال های اورات در بخش های مختلف بدن رسوب می یابد.  پس از شناسایی و اخذ تاریخچه از مرغداری های تخم گذاری که در محدوده ی سنی 30 تا 40 هفته بودند، جهت نمونه برداری تلفات گله به مدت یک هفته مورد بررسی و کالبدگشایی قرار داده شد.  از لاشه هایی که کلیه ی آن ها دارای ضایعات کالبدگشایی ماکروسکوپی (تورم کلیه، وجود رسوب اورات در کلیه و حالب ها) بودند، نمونه برداری از کلیه ها انجام شد.  در این بررسی از مجموع 500 لاشه ی اخذ شده از مرغان تخم گذار تلف شده، 40 درصد دارای ضایعات کلیوی میکروسکوپی بودند که شامل:  21 مورد پیلونفریت، 74 مورد گلومرولونفریت، 105 مورد نفریت بینابینی، 5 مورد توام نفریت بینابینی و پیلونفریت، 2 مورد هم توام گلومرولونفریت و پیلونفریت داشتند و همه ی 200 مورد حاوی رسوب اورات در کلیه ها و تعدادی دارای سنگ های ادراری بودند.  نتایج نشان می دهد که بیش ترین شکل ضایعات کلیوی در گله های تحت مطالعه ی ناشی از نفریت بینابینی است، ولی گله هایی که در دوران پرورش دچار آلودگی با ویروس برونشیت عفونی شده بودند میزان تلفات ناشی از عفونت های کلیوی و نقرس در آن ها بیش تر بود.  این مطالعه نشان داد که ضایعات کلیوی می تواند یکی از عوامل اصلی بروز تلفات و کاهش تولید گله های تخم گذار می باشد.

  کلیدواژگان: ضایعات پاتولوژیک، کلیه، مرغان تخم گذار، اصفهان
 • مهناز قوسی*، همایون خزعلی، سجاد سی سخت نژاد صفحات 48-57

  سندرم تخمدان پلی کیستیک یک اختلال اندوکرینی در زنان در سن تولیدمثل است که معمولا با مقاومت به انسولین و هایپرلیپیدمی همراه است.  رزوراترول یک پلی فنول طبیعی دارای اثرات آنتی اکسیدانی و محافظت کننده ی قلبی می باشد.  تا کنون مطالعه ای درباره ی اثر رزوراترول بر نمایه ی لیپیدی در این سندرم انجام نشده است.  این مطالعه با هدف بررسی رزوراترول بر نمایه ی لیپیدی و شاخص تصلب زایی در موش های صحرایی مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد.  در این مطالعه تجربی پانزده سر موش صحرایی ماده ی نژاد ویستار (21 روزه) به 3 گروه (n=5) تقسیم شدند:  گروه های کنترل، پلی کیستیک، و گروه پلی کیستیک تحت تیمار با رزوراترول.  برای القاء فنوتیپ تخمدان پلی کیستیک، به موش های صحرایی ماده ی نابالغ، تستوسترون انانتات با دوز  g100mg/ 1 وزن بدن به صورت زیرجلدی به مدت 35 روز تزریق شد.  سپس به گروه تحت تیمار با رزوراترول، رزوراترول با دوز mg/kg10 به صورت داخل صفاقی به مدت 28 روز تزریق گردید.  در پایان، غلظت های سرمی کلسترول و تری گلیسریدهای تام، LDL-C، VLDL-C، HDL-C، گلوکز و شاخص تصلب زایی اندازه گیری شد.  تیمار حیوانات گروه مدل تخمدان پلی کیستیک با رزوراترول سطوح سرمی LDL-C، گلوکز و شاخص تصلب زایی را کاهش و میزان HDL-C را افزایش داد.  نتایج نشان می دهد که تیمار موش های صحرایی دچار تخمدان پلی کیستیک با رزوراترول ممکن است موجب بهبود وضعیت دیس لیپیدمی شود و میزان شاخص تصلب زایی و گلوکز خون را کاهش دهد و ممکن است یک ترکیب درمانی مناسب برای بهبود اختلالات متابولیکی همراه با سندرم تخمدان پلی کیستیک باشد.

  کلیدواژگان: لیپید، تخمدان پلی کیستیک، رزوراترول، شاخص تصلب زایی
 • حسام کاملی، زهره عبدالملکی*، سیده پرستو یاسینی صفحات 58-67

  تولید گونه های فعال اکسیژن (ROS) و القای استرس اکسیداتیو، مکانیسم های اصلی ایجاد آسیب کبدی توسط بسیاری از سموم کبدی است.  در مطالعه ی حاضر، اثر محافظتی عصاره ی گیاه پنج برگ بر شاخص های استرس اکسیداتیو آسیب کبدی القا شده توسط تتراکلریدکربن (CCl4) در موش های صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.  35 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار آلبینو (250-230 گرم) به پنج گروه تقسیم شدند؛ گروه اول:  آب مقطر خوراکی، سپس ml/kg1 نرمال سالین 9/0 درصد در روز 16 به صورت داخل صفاقی (IP) دریافت کردند.  گروه دوم:  آب مقطر به صورت خوراکی، به دنبال آن در روز 16 ml/kg1 روغن زیتون به صورت IP دریافت کردند.  گروه سوم:  آب مقطر به صورت خوراکی دریافت کردند، سپس در روز 16 تک دوز از مخلوط CCl450 درصد در روغن زیتون به صورت IP دریافت کردند.  گروه های چهارم و پنجم:  روزانه به ترتیب دوزهای mg/kg100 و 250 عصاره به صورت خوراکی، سپس در روز 16 تک دوز از مخلوط CCl4 و روغن زیتون IP دریافت کردند.  سپس فعالیت سرمی فراسنجه های بیوشیمیایی کبد آسپارتات آمینوترانسفرازها (AST) و آلانین ترانسفراز (ALT)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، بیلی روبین (TB)، پروتئین تام (TP) و سطوح سرمی آنزیم های اکسیداتیو سوپراکسید دسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) اندازه گیری شد.  نتایج تحقیق نشان داد که تتراکلریدکربن در موش های گروه شاهد سبب افزایش سرمی آنزیم های AST، ALT، ALP و بیلی روبین تام، کاهش سطح پروتئین تام و فعالیت آنزیم های SOD، CAT و GPX گردید.  درمان با عصاره در دوز mg/kg250 سطوح افزایش یافته سرمی آنزیم های AST، ALT و ALP ناشی از تتراکلریدکربن را به صورت معنی دار متعادل ساخت.  همچنین عصاره ی گیاه در دوزهای mg/kg100 و 250 سبب افزایش سرمی آنزیم های SOD و GPX گردید.  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد عصاره ی هیدروالکلی گیاه پنج برگ احتمالا از طریق تعدیل آنزیم های سم زدایی کننده و فاکتورهای آنتی اکسیدانی سبب محافظت از کبدی می شود.

  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی پنج برگ، تتراکلرید کربن، بیومارکر، سمیت کبدی، استرس اکسیداتیو
 • پریسا محمودوند، مسعود ورشوساز، حسن نایب زاده، علیرضا راکی*، مهدی پورمهدی صفحات 68-77

  انگل های خونی از جمله تیلریا، بابزیا و آناپلاسما سالانه خسارت اقتصادی زیادی به صنعت پرورش گوسفند در سطح دنیا وارد می آورند.  شهر دزفول که در جنوب غربی ایران واقع شده دارای آب و هوای گرم و مرطوب است و انتظار می رود آلودگی های انگلی از جمله انگل های خونی از شیوع بالایی در دام های این شهر برخوردار باشد.  هدف از پژوهش حاضر بررسی فراوانی انگل های خونی در گوسفندان حومه ی دزفول به روش میکروسکوپی و PCR است.  بدین منظور در شهریور ماه تابستان 1395 از 200 راس گوسفند از چهار منطقه ی شرق، غرب، شمال و جنوب دزفول به صورت تصادفی نمونه ی خون اخذ، گستره ی خونی تهیه و پس از رنگ آمیزی از نظر آلودگی به انگل های خونی بررسی گردید.  جهت آزمایش PCR از بین نمونه های خون اخذ شده، 112 نمونه به طور تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه ارسال شد.  در بررسی میکروسکوپی به ترتیب 3 راس (1/5 درصد)، 52 راس (26 درصد)، 66 راس (33 درصد) آلوده به بابزیا، تیلریا و آناپلاسما بودند و آلودگی به سایر انگل های خونی مشاهده نشد.  در بررسی مولکولی میزان آلودگی به تیلریا و بابزیا به ترتیب 71/4درصد و صفر درصد بود.  نتایج این مطالعه نشان دهنده ی فراوانی بالای آلودگی به آناپلاسما و تیلریا و فراوانی اندک آلودگی به بابزیا در گوسفندان حومه ی دزفول است.  با توجه به نتایج این تحقیق لازم است اقداماتی از قبیل ارتقای سطح آگاهی دامداران در خصوص بیماری های انگلی دامی و به طور ویژه انگل های خونی و زیان اقتصادی ناشی از این بیماری ها، سم پاشی اماکن دامی و حمام دادن به موقع دام ها علیه انگل های خارجی به منظور کاهش خسارت های اقتصادی ناشی از این بیماری های انگلی در سطح منطقه ی دزفول صورت گیرد.

  کلیدواژگان: تیلریا، آناپلاسما، بابزیا، گوسفند، دزفول
 • فاطمه مهاجر، یونس شیخ، حمید استاجی*، مرتضی کیوان لو، حسن هاشم زاده صفحات 78-84

  در مطالعه ی حاضر یک بررسی مقطعی جهت تعیین شیوع سرمی ویروس های آکابان و زبان آبی در گله های گاو شیری سمنان (ایران) انجام پذیرفت.  تعداد 184 نمونه سرم از گاوهای شیری منطقه ی جمع آوری شد و آنتی بادی های ضد این دو ویروس با استفاده از روش الایزای رقابتی در نمونه های اخذ شده ردیابی شدند.  میزان شیوع سرمی ویروس های آکابان و زبان آبی در گاوها به ترتیب 23 درصد (75-0 درصد بین گله های مختلف) و صفر درصد تعیین شد.  میزان شیوع ضدسرمی آلودگی به ویروس آکابان با شرایط شیردهی (دوشا یا تلیسه) و تاریخچه ی سقط جنین به طور معنی داری در ارتباط بود، به این صورت که در گاوهای دوشا نسبت به تلیسه ها (31/3درصد) و در گاوهای بدون سابقه ی سقط در مقایسه با گاوهای واجد سقط جنین (34/2درصد) میزان شیوع سرمی بیش تر بود.  مطالعه ی حاضر مشخص نمود که عفونت به ویروس آکابان در گله های شیری اطراف سمنان شیوع نسبتا بالایی داشته و انجام اقدامات کنترلی و توجه بیش تر از سوی ادارات و سرویس های دامپزشکی را می طلبد، در حالی که به نظر می رسد ویروس زبان آبی اهمیت کم تری در گله های شیری منطقه دارد.

  کلیدواژگان: آکابان، زبان آبی، شیوع سرمی، الایزا، گاو شیری
 • فراز نقوی، جعفر پیش جنگ * صفحات 85-91

  هورمون رشد مرغ ها بر رشد و نمو جوجه ها، تولید تخم مرغ، تیپ بدن، کنترل اشتها، تولید مثل و پاسخ سیستم ایمنی بدن تاثیر دارد.  بسیاری از مطالعات نشان داده اند که ژن هورمون رشد یک ژن کاندید برای صفات تولیدی مرغ ها هست.  از چندشکلی های این ژن می توان در بهبود تولید، تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی و برنامه های انتخاب به کمک نشان گر استفاده کرد.  در این پژوهش چندشکلی های جایگاه ژنی اینترون شماره ی 1 ژن هورمون رشد در مرغ های بومی نژاد مرندی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت.  در مجموع 100 قطعه مرغ انتخاب و برای شناسایی جهش در این جایگاه ژنی (776 جفت بازی) از آنزیم برشی MspI استفاده شد.  پنج ژنوتیپ مختلف شناسایی شد و در کل جمعیت برای سه آلل A1، A2 وA3  به ترتیب فراوانی های 24، 4 و 73 درصد برآورد شد.  ژنوتیپ A3A3 با بیش ترین فراوانی (0/50) و ژنوتیپ های A1A1 و A1A2 با کم ترین فراوانی (0/02) مشاهده شدند.  در کل جمعیت، شاخص اطلاعات شانون و شاخص تثبیت به ترتیب 0/69 و 0/16- محاسبه شدند.  بر اساس آزمون کای اسکور، جمعیت مرغ های بومی نژاد مرندی برای این جایگاه ژنی دارای تعادل هاردی و واینبرگ بود.  با توجه چندشکلی زیاد این جایگاه ژنی، می توان بعد از تعیین ژنوتیپ و عملکرد هر یک از ژنوتیپ ها در تولید صفات اقتصادی، از این جایگاه ژنی در مرغ های بومی نژاد مرندی به عنوان یک نشان گر در برنامه های انتخاب و اصلاح نژاد ژنتیکی جهت بهبود صفات اقتصادی مرتبط با هورمون رشد بهره برد.

  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، اینترون 1، هورمون رشد، مرغ بومی، نژاد مرندی
 • علی عباس نیک وند*، سیده میثاق جلالی، علیرضا قدردان، محمد نوری، سروش حسن پور صفحات 92-101

  تب برفکی یک بیماری وزیکولی و بالینی حاد حیوانات زوج سم از قبیل نشخوارکنندگان اهلی و خوک می باشد.  تب برفکی یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی دام محسوب می شود.  اگر چه نقش ویروس تب برفکی در القای میوکاردیت در دام های نوزاد شناخته شده است، به واسطه ی مورد بحث بودن تغییرات هورمون های تیروئیدی در مبتلایان و بررسی ارتباط احتمالی آن ها با وقوع میوکاردیت، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی ارتباط این هورمون ها با شاخص سرمی آسیب میوکارد در 50 بره، 15 گوسفند و 15 گاو مبتلا به تب برفکی انجام گرفت.  پس از خون گیری از بیماران و جداسازی سرم، مقادیر تروپونین I، تری یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4) اندازه گیری و هر سه گروه دام های مورد مطالعه جدا از هم، بر اساس سطح سرمی تروپونین به دو گروه تروپونین بالا و پایین تر از حد طبیعی تقسیم شدند.  میانگین سرمی هورمون های تیروئیدی نیز با سطوح طبیعی در منابع معتبر مقایسه شدند.  برخلاف گوسفندان، تفاوت معنی داری بین سطح تروپونین گاوها و بره های بیمار با مقادیر طبیعی مشاهده گردید.  به جز، یک افزایش معنی دار در مقدار سرمی T3 گاوهای بیمار، تغییرات سرمی هورمون های تیروئیدی دام های بیمار تحت بررسی قابل توجه نبود.  مقدار سرمی هورمون های T3 و T4 بین دو گروه گاوهای با تروپونین بالاتر و پایین تر از حد طبیعی، تفاوت معنی داری نداشتند.  در بره های واجد تروپونین بالا، کاهش معنی دار مقادیر سرمی هورمون های تیروئیدی در مقایسه با گروه تروپونین پایین یافت شد.  نتایج نشان دهنده ی وجود شواهد سرمی آسیب میوکاردی در گاوها و بره های مبتلا به تب برفکی بود.  کاهش هورمون های تیروئیدی در بره های با تروپونین بالا ممکن است ناشی از آسیب غده ی تیروئید در بره های مبتلا باشد.  همچنین به نظر می رسد که سطح سرمی هورمون های تیروئیدی ارتباطی با آسیب میوکاردی در گاوهای مبتلا نداشته باشد.

  کلیدواژگان: هورمون های تیروئیدی، آسیب میوکارد، تب برفکی، گاو، گوسفند
 • مهدی هادی حعفری، حسن مروتی* صفحات 102-110

  اثرات سمیت سرب حتی در سطوح پایین دارای چندین اختلال مانند ضعف، اختلال در توانایی و رفتار فکری کودکان، فقدان شنوایی و بینایی، کاهش کیفیت اسپرم و باروری در زنان است.  از طرفی، درمان توسط گیاهان دارویی مثل جوانه ی گندم که غنی از آنتی اکسیدان هایی مثل ویتامین های E، تیامین، روی، اسیدهای فنولی، آلکیلوریزورسینول ها، اسیدهای آمینوفنول و آمینوبنزوئیک ها می باشد، می تواند مد نظر قرار گیرد.  30 سر موش صحرایی ماده ی بالغ نژاد ویستار (20±240 گرم) در 6 گروه شامل: کنترل (بدون درمان)، سرب با دوز 10 میلی گرم، عصاره ی هیدروالکلی جوانه ی گندم با دوزهای 100 و 200 میلی گرم، سرب هم زمان با عصاره ی هیدروالکلی جوانه ی گندم با دوزهای 100 و 200 میلی گرم تقسیم شدند.  در روز 36، از نمونه ها خون گیری صورت گرفته و خاصیت آنتی اکسیدانی سطح پلاسمایی هورمون های LH و FSH و استروژن مورد ارزیابی قرار گرفت.  وزن موش و وزن تخمدان در گروه القای سرب با دوز 10 میلی گرم کاهش یافت، همچنین غلظت استروژن، LH و FSH و خاصیت آنتی اکسیدانی در گروه سرب با مقادیر متفاوتی کاهش داشت و در گروه عصاره ی هیدروالکلی جوانه ی گندم این مقادیر افزایش یافت.  عصاره ی هیدروالکلی جوانه ی گندم توانایی جبران ضایعات ناشی از سرب را دارد، که میزان جبران بستگی به دوز تجویزی است.

  کلیدواژگان: جوانه گندم، هورمون های جنسی، سرب، تخمدان، موش صحرایی
|
 • Kourosh Barjasteh, M.R Haji Hajikolaei *, Mahdi Pourmahdi, Mohammad Nouri, Maryam Dagheri, Masoud Reza Saifi Pages 5-12

  This serological survey was carried out to determine the prevalence rate of bovine viral diarrhea virus (BVDV) infection in sheep in Khouzestan province, Southwest of Iran. For this purpose, blood samples were taken from 318 sheep of 5 districts, Baghmalek, Shoshtar, Hendijan, Ahvaz, and Behbehan that dived into sex and four age groups (1, 2, 3, and ≥4 years old). Sera were tested by virus neutralization test (VN) using NADL, strain of bovine viral diarrhea virus genotype 1 for detection of antibodies of BVDV. The results indicated 134((41.2%) sheep had antibodies to BVDV. The prevalence of infection in females and males were 40.8% and 55.2%, respectively. The prevalence of infection in 4 age groups were 36.5%, 31.4%, 44%, and 47.1% respectively. Behbehan (70.2%) and Baghmalek (26%) respectively, had higher and lower rate of infection. Statistical analysis showed no-relationship between age and sex groups with infection while this difference between districts were significant. It is concluded that BVDV infection in Khouzestan province are endemic and infection of sheep and transmit to cattle should be considered in control and eradication of BVDV in cattle.

  Keywords: BVDV, Seroprevalence, Sheep, Khouzestan, Iran
 • Hamid Parandeh, Tahereh Mohammadabadi *, Mohammad Bojarpour Pages 13-22

  The aim of this experiment was to investigate the effect of processing date palm leaves with urea and enzyme on digestibility, rumination and some blood and rumen parameters of Arabian sheep. In this research, 16 Arabian sheep with an average age of 8 months and weight 28 ± 1.5 kg were used. The ratio of concentrate/forage in the treatments was 50:50. Treatments were including 1) diet contains wheat straw (control), 2) diet contains crude date palm leaves, 3) diet contains crude date palm leaves+ 3 g/kg Natuzyme enzyme and 4) diet contains date palm leaves processed with 4 % urea. In this experiment it is considered 21 days for adaptation and 14 days for sampling. At the end of the experiment, nutrient digestibility, feeding behavior and blood and rumen parameters were determined and the obtained data were analyzed in completely randomized design. Results showed feed intake, digestibility of dry matter and organic matter and blood cholesterol level were not influenced by experimental diets (P>0.05). However, digestibility of NDF and ADF, blood glucose and urea and ruminal ammonia concentration significantly increased in sheep fed with date palm leaves processed with urea (P

  Keywords: Urea, Enzyme, date palm leaves, blood, rumen parameters, Arabi sheep
 • Babak Rasouli, Soghra Gholami * Pages 23-31

  Anatomical studies of the spinal cord of animals have always been of interest to the anatomist due to its high importance in various fields of veterinary and zoology. The present study was conducted in order to survey the quantitative and morphometric aspects of the spinal cord and vertebral column to measure allometric growth rate in Indian grey mongoose (Herpestes edwardsi). For this purpose, the carcasses of 10 dead adult mongooses which had been found in Shiraz regions were used. In the following, the spinal cord structure was accurately dissected and placed in formalin 10%. In this study, the regional and total length of the spinal cord, vertebral column were measured and allometric growth rate was calculated regionally and totally. Spinal cord in adult mongoose was a cylindrical structure which was compressed dorsoventrally with an average of 292.38 ± 11.47 mm in males and 244.48 ± 10.83 mm in females. In both sexes, the thoracic, lumbar, cervical, sacral and caudal regions of the spinal cord were the longest respectively. Also in the study of the vertebral column, the caudal, thoracic, lumbar, cervical and sacral regions had the longest to shortest length respectively. Therefore, in the study of the allometric growth rate, it was found that spinal cord growth rate in the cervical and thoracic regions is more than the vertebral column and is less than in the lumbar, sacral and caudal regions. These results were extremely consistent with the findings of previous researches about the other species.

  Keywords: Allometric growth rate, spinal cord, vertebral column, Mongoose
 • N Sheikhzadeh *, Shahab Nootash, Ali Khani Oushani, Shalaleh Mousavi, Keyvan Tahapour Pages 32-40

  In the present study, the effects of green tea (Camellia sinensis) on some antivirus-related gene expressions including IFN-γ, MX1, MX2, MX3 and HSP70 were evaluated in rainbow trout. One hundred and twenty fish (mean weight 23.5 ± 2.5 g) in four groups were fed on diets containing 0, 20, 100 and 500 mg kg-1 for 35 days. Results showed that green tea at 500 mg kg-1 enhanced IFN-γ gene expression in the kidney and liver whereas 20 and 100 mg kg-1 green tea upregulated IFN-γ transcription in spleen tissue. All doses of green tea upregulated MX1 transcription in the liver, while MX1 gene expression was upregulated in the spleen of fish received 100 and 500 mg kg-1 green tea. MX2 gene expression was upregulated in the kidney of high dose of green tea and spleen of all doses of green tea. In fish received green tea at 100 and 500 mg kg-1, MX3 gene expression in the kidney tissue was upregulated. In fish fed 100 and 500 mg kg-1 green tea, upregulation of HSP70 gene in kidney were shown. The present study suggests that green tea especially at higher doses may effectively modulate the expression of some genes related to antiviral activity in rainbow trout.

  Keywords: Rainbow trout . Green tea . Virus, Gene expression, Non-specific defence
 • Mohsen Babaahmadi, Ezatollah Fathi * Pages 41-47

  Lesions of kidney are the situation that it can failure and decrease the function of kidney as accumulation of uric acid (urinary nitrogen) in blood and body fluids. Subsequently, the uric acid as urate crystal can precipitate in different part of body. This study was carried out in 2014, in Isfahan province. After identification and history taking, the samples were taking from the chickens with 30-40 age weeks that dead during one week. After examination and necropsy of carcasses, the carcasses that have macroscopic lesions in kidney were sampled from kidney. In this study, from 500 samples, the microscopic lesions of kidney were been in 40% of samples that including of 21 samples by pyelonephritis, 74 samples by glomeronephritis, 105 samples by interstitial nephritis, 5 samples by interstitial nephritis and pyelonephritis and 2 samples by glomeronephritis and pyelonephritis, simultaneously. All samples have urate precipitation and some chickens have kidney stones. Results show that the highest nephropathy in studied flocks was interstitial nephritis. The chickens that were infected to infectious bronchitis in growing period have higher mortality than others. This study shows that the kidney lesions are one of main factor in decreasing of production and mortality of chickens in this flocks.

  Keywords: : pathologycal Lesions, kidney lesions, Layer
 • Mahnaz Ghowsi *, Homayoun Khazali, Sajjad Sisakhtnezhad Pages 48-57
  purpose

  Polycystic ovary syndrome is an endocrine disorder among women in reproduction age that is usually associated with insulin resistance and hyperlipidemia. Resveratrol is a natural polyphenol with antioxidant and cardio protective effects. This study carried out to evaluate effect of resveratrol on lipid profile and atherogenic index in rat model of polycystic ovary syndrome.

  Materials and methods

  In this experimental study, 15 female wistar rats (21 days of age) were divided into 3 groups (n=5): Control, polycystic rats, polycystic rats treated with resveratrol. To induction of polycystic ovary phenotype in the immature female rats, testosterone enanthate 1mg/100 g body weight was injected for 35 days subcutaneously. Then, resveratrol 10 mg/kg were injected interapritoneally to rats of polycystic group treated with resveratrol for 28days. Finally, the serum levels of total cholesterol and triglycerides, LDL-C (low-density lipoprotein-cholesterol), VLDL-C (Very low-density lipoprotein-cholesterol), HDL-C (High-density lipoprotein-cholesterol), glucose, and atherogenic index were measured.

  Results

  Treatment of animals in the polycystic model group with resveratrol significantly decreased the serum levels of LDL-C, atherogenic index and glucose (p<0.05) and increased the serum HDL-C level (p<0.05).

  Conclusion

  The results indicated that treatment of polycystic ovarian rats with resveratrol may improve the dyslipidemia status and may reduce the atherogenic index and blood glucose levels and may be an appropriate therapeutic agent for improve of metabolic disorders associated with polycystic ovary syndrome.

  Keywords: Lipid, Polycystic ovary syndrome, Resveratrol, Atherogenic index
 • Hesam Kameli, Zohreh Abdolmaleki *, S. Parastoo Yasini Pages 58-67

  Production of reactive oxygen species (ROS) and induction of oxidative stress are the main mechanisms of xenobiotics-induced liver injury. In this study, the effect of hydro-alcoholic extract Potentilla reptans on oxidative stress in carbon tetrachloride (CCl4) induced liver toxicity in male rats was investigated. For doing research, 35 male Wistar-albino rats (200-250 g) were divided into five experimental groups; Group I was treated with distilled water via gavage daily, followed by Normal saline 0.9%, 1ml/kg B.W, intraperitoneal (i.p) on day 16. Group II received distilled water via gavage daily, followed by olive oil, i.p on day 16. Group III treated with distilled water via gavage daily, followed by single dose of CCl4 with olive oil 50%, i.p on day 16. Group IV and V received extract at doses of 100 and 250 mg/kg via gavage daily, followed by single dose of CCl4 with olive oil 50%, i.p on day 16. Then serum levels of biochemical liver parameters such as, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), total protein (TP) and total bilirubin (TB) and serum level of oxidative enzymes, superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX) and catalase (CAT) were performed. The results of our research showed that CCl4 in hepatotoxic group caused a significant increase in the serum levels of AST, ALT, ALP and TB as well as decreased TP, SOD, GPX and CAT serum levels (p<0.05). Treatment with the extract at dose 250 mg/kg/d significantly normalized the CCl4-elevated serum levels of ALT, AST and ALP (p<0.001).The extract (100 and 250mg/kg) also increased levels of SOD and GPX (p<0.05). Results of present study indicated that the extract had antioxidant properties and reduced the toxic effects of carbon tetrachloride in the liver.

  Keywords: Hydro-alcoholic extract of Potentilla reptans, Carbon-tetrachloride, Antioxidant activity, hepatotoxicity
 • Parisa Mahmoudvand, Masoud Varshosaz, Hassan Nayebzadeh, Alireza Rocky *, Mahdi Pourmahdi Pages 68-77

  Blood parasites including Theileria, Babesia and Anaplasma are causative agents for theileriosis, babesiosis and anaplasmosis, respectively, which are responsible for tremendous economic loss to sheep farming industry worldwide. These parasites are mainly transmitted by hard ticks and carrier sheep are responsible for resistance of parasites in affected regions. Dezful city, south-west of Iran, has warm and humid climate and parasitic diseases including Haemoparasites seems to be prevalent among herds in this area. The purpose of this study was to evaluate prevalence of blood parasites in sheep of Dezful area using direct microscopy and PCR methods. For this reason, in August 2016, in a cluster sampling, a total of 200 blood samples from sheep of 4 regions of Dezful were collected randomly. Blood films were prepared and evaluated by microscopy. PCR was performed on 112 randomly selected samples. Prevalence of Babesia, Theileria and Anaplasma was 1.5%, 26% and 33% using microscopy, respectively while 72.72% and 0% of sheep were PCR positive for Theileria spp. and Babesia spp., respectively. No other blood parasite was observed in microscopy. The results of this study indicate high prevalence of Theileria and Anaplasma and low prevalence of Babesia among sheep of Dezful area. Regarding the results of this study, measures such as promoting knowledge of breeders regarding parasitic diseases of livestock, and in particular blood parasites and raising awareness of economic loss from these diseases through decrement in livestock production and increment in the costs of treatment, insecticide spraying of livestock places and bathing of animals against ecto-parasites are necessary for reduction of this parasitic infection.

  Keywords: Theileria, Anaplasma, Babesia, Sheep, Dezful
 • Fatemeh Mohajer, Younes Sheikh, H Staji *, Morteza Keyvanlou, Hasan Hashemzadeh Pages 78-84

  A cross-sectional survey was carried out to determine Seroprevalence of Akabane (AKA) and Bluetongue (BT) viruses in industerial dairy herds in Semnan suburbs, Iran. Serum samples were collected from a total of 184 dairy cattle and tested for antibodies against AKAV and BTV using Competitive-ELISA. The prevalence rates of AKAV and BTV antibodies in cattle were 23.3% (0-75% between herds) and 0%, respectively. The prevalence rates of AKAV antibodies were significantly associated with milking statues (milking or heifer) and abortion history, being higher in milking animals in comparison to heifers (31.3%; P < 0.05) and animals without abortion history than previously aborted cattle’s (34.2%; P < 0.05). The study revealed that AKAV infection is rather high prevalent in dairy herds of Semnan suburbs and this calls for control strategy to be noticed by veterinary services while BTV seems to have less importance in cattle herds of region. Key words: Semnan dairy herds, AKABANE, Bluetongue, Seroprevalence, ELISA.

  Keywords: Semnan dairy herds, AKABANE, Bluetongue, Seroprevalence, ELISA
 • Faraz Naghavi, Jafar Pish Jang * Pages 85-91

  The growth hormone of chickens affects the growth and development of chickens, egg production, body type, appetite control, reproduction, and response of body immune system. Several studies have shown that the growth hormone gene is a candidate gene for chicken economic traits. The polymorphisms of this gene can be used to improve of production, phylogenetic analysis and marker assisted selection programs. In this study, allelic polymorphism in intron 1 of growth hormone (cGH) gene in the Marandi indigenous chicken examined using PCR-RFLP technique. A total of 100 birds were selected and for detection of mutation in intron 1 of cGH gene (776 bp), the PCR products were digested by MspI restriction enzyme. The results showed that the five genotypes and three of the A1, A2 and A3 alleles with frequency of 24, 4 and 73 percent respectively, identified. The A3A3 genotype had the highest (0.50) and the lowest (0.02) frequency was found for A1A1 and A1A2 genotypes. In the total population, Shannon's information index and Fixation index 0.69 and -0.16 respectively, calculated. According to the Chi-square test, the Marandi indigenous chickens had a Hardy-Weinberg equilibrium for this locus. Considering the high polymorphism of this locus in Marandi indigenous chickens can after determining the genotype and the performance of each genotype in the production of economic traits be used as a marker in genetic selection and breeding programs to improve the economic traits associated with growth hormone.

  Keywords: PCR-RFLP, genetic diversity, growth hormone, indigenous chicken
 • Ali Abbas Nikvand *, Alireza Ghadrdan, Mohammad Nouri, Soroush Hassan Pour Amirabadi, Seyedeh Misagh Jalal Pages 92-101

  FMD is a vesicular and acute clinical disease of angulated animals such as domestic ruminants and pig. It is one of the most prominent sanitary problems in farm animals. Although the role of FMD virus in the induction of myocarditis has been known in the farm animal newborns, due to controversy about the changes in thyroid hormones in patients with FMD and their possible association with the occurrence of myocarditis, this study was designed and conducted on 50, 15 and 15 sheep, lambs and cattle, respectively. After blood sampling, sera were analyzed for troponin I, triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4) measurement and based on normal value of serum troponin I, each group of animals was divided into higher and lower troponin groups. The mean serum troponin I, T3 and T4 were also compared with normal levels in reliable sources. Unlike the sheep, a significant difference was found between troponin I levels with the normal value in cattle and lambs. Except for a significant increase in the serum T3 level of cattle, the serum thyroid hormonal changes were not significant in the lambs and sheep. There were no significant differences for serum T3 and T4 between two groups of higher and lower troponin cattle (P> 0.05). In comparison with the lower-troponin lambs, the higher-troponin I lambs had a significant decrease in serum thyroid hormones (P <0.05). In conclusion, there was evidence of serum myocardial damage in cattle and lambs with FMD. Reducing thyroid hormones in the high-troponin lambs may be attributed to thyroid glands injury from FMD virus. It seems that there is no link between myocardial damage and serum thyroid hormones level in the cattle and sheep.

  Keywords: TROPONIN I, Triiodothyronine, Cattle, Thyroxin, Sheep
 • Mehdi Hadi Jafari, Hassan Morovvati * Pages 102-110

  The effects of lead toxicity, even at low levels, have several disabilities, such as weakness, impaired ability and intellectual behavior of children, loss of hearing and vision, reduced sperm quality and fertility in women. On the other hand, treatments by medicinal herbs such as wheat germ, which is rich in antioxidants such as E, thiamine, zinc, phenolic acids, alkylaryrosuronquids, aminophenols, and aminobenzoic acids, can be considered. Take up 30 adult male Wistar rats (240 ± 20 g) in 6 groups: control (without treatment), 10 mg lead, hydroalcoholic extract of wheat germ with doses of 100 and 200 mg, lead in conjunction with hydroalcoholic extract of wheat germ with Doses of 100 and 200 mg were divided. On day 36, blood samples were taken and the antioxidant properties of the LH and FSH hormones and estrogen levels were evaluated. Rat weight and ovarian weight decreased in the induction group with a dose of 10 mg. Also, the concentration of estrogen, LH and FSH and antioxidant activity in the lead group decreased with different amounts, and in the hydroalcoholic extract group, wheat germ increased.

  Conclusion

  Hydroalcoholic extract of wheat germ has the ability to compensate for lead-induced lesions, which depends on the dose of prescription.

  Keywords: Wheat Sprout Extract, Lead, Ovary, Rat