فهرست مطالب

 • پیاپی 13 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فردین محمدی*، محسن نوغانی دخت، مهدی کرمانی، کمال خالق پناه صفحات 9-38
  پژوهش حاضر سعی در تبیین این مساله را دارد که عادت واره نهادی معلمان در مشهد در چه سطحی قرار دارد؟ و در طول زمان تغییرات آن چگونه بوده است؟ یعنی این که معلمان در گذشته از چه عادت واره نهادی برخوردار بوده و امروزه از چه عادت واره نهادی برخوردار هستند؟ بدین منظور چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس نظریات بوردیو تدوین گردید. جهت گردآوری و تحلیل داده ها از روش پیمایش و تحلیل موضوعی بهره گرفته شد. جامعه آماری مورد مطالعه در روش پیمایش عبارت بود از معلمان شهر مشهد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه بندی و فرمول کوکران 360 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. در روش تحلیل موضوعی با استفاده از نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری با 31 نفر از معلمان مصاحبه گردید. نتایج بخش کمی و کیفی تحقیق بیانگر کاهش سطح عادت واره نهادی معلمان می باشند. به طوری که نتایج بخش کمی بیانگر آن است که سطح عادت واره نهادی معلمان پایین تر از سطح متوسط قرار دارد و نتایج بخش کیفی نیز نشان دهنده کاهش عادت واره نهادی معلمان در سال های اخیر است. چنین وضعیتی برای میدان آموزش که یکی از مهم ترین کارکردهای میدان اجتماعی را بر عهده دارد، رضایت بخش نیست. .
  کلیدواژگان: میدان آموزش، عادت واره نهادی، معلمان، بوردیو
 • حسین دوست محمدی*، مرتضی علویان صفحات 39-66
  نظام های سیاسی گوناگون به حد اقل ارتباط در میان مردم و حاکمان سیاسی نیازمندند، این نیاز به صورت مشروعیت و کارآمدی قابلیت مطالعه را پیدا می نماید. با این بیان سرمایه اجتماعی به نوعی با نیازمندی و سود و زیان ارتباط وثیقی پیدا می کند. در این میان حلقه مفقوده ای هست که توانایی ایجاد پیوند بین منافع مردم و حاکمیت یعنی دو عامل مشروعیت و کارآمدی را داراست و آن عنصر« اعتماد» است که نام علمی آن سرمایه اجتماعی است. در این نوشتار پژوهشگران برآنند تا ضمن به کارگیری اندیشه های میشل فوکو در سه حوزه دانش، قدرت و حکومت و با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی و تاکید بر رویکرد رابرت پاتنام در بکارگیری سرمایه اجتماعی جهت تامین منافع در سطح کلان یعنی روابط مابین دولت و ملت به راهکاری دست یابند تا به نزدیکی هر چه بیشتر مردم و حاکمیت و تقریب آرمانها به واقعیت ها بینجامد و از این رهگذر میزان کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی کشورمان از یکسو و رضایت و رفاه شهروندان از سوی دیگر ارتقاء یابد. در این تحقیق پژوهشگران برای نیل به این هدف از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و برای گردآوری منابع از روش کتابخانه ای بهره برداری نموده اند.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد، دانش، قدرت، حکومت مندی
 • فاطمه بیرجندی *، مهربان پارسامهر صفحات 67-94

  تعاملات همسایگی ازجمله رفتارهایی هستند که امروزه موردتوجه جامعه شناسان شهری قرارگرفته اند. در این مقاله به منظور تبیین رفتارهای همسایگی از تئوری کنش عقلانی آیزن و فیش باین استفاده شده است. متغیرهای نگرش به تعاملات همسایگی، هنجارهای ذهنی، قصد انجام رفتار، باورهای رفتاری و باورهای هنجاری سازه های اصلی این مدل را تشکیل می دهند. روش پژوهش، پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شد. نمونه تحقیق شامل 385 نفر از ساکنان شهر یزد است که از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب و سپس به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده اند. پرسشنامه این تحقیق محقق ساخت بوده که جهت سنجش پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بین سازه های مدل با تعاملات همسایگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. به طوری که بین باورهای رفتاری و تعاملات همسایگی، بین باورهای هنجاری و تعاملات همسایگی، بین نگرش و تعاملات همسایگی، بین هنجارهای ذهنی و تعاملات همسایگی، بین قصد انجام رفتار و تعاملات همسایگی رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. با این حال هرچند سازه های مدل، همبستگی معنی داری با تعاملات همسایگی دارند، اما باید از دیگر سازه ها که در مدل های مشابه ارائه شده اند غافل نبود و تحقیقات گسترده تری در این زمینه انجام داد تا به یک مدل کلی تر با سازه های بیشتری دست یافت.

  کلیدواژگان: تعاملات همسایگی، نظریه کنش عقلانی، انسجام اجتماعی، قصد رفتار
 • افسانه قاسمی* صفحات 95-126
  در این پژوهش که با روش استقرایی و اکتشافی انجام شد تجربه زیسته دانشجویان و ادراک آنها از فرهنگ دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش کیفی و از نوع نظریه پردازی داده محور می باشد. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نمیه ساخت یافته بود که با 24 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی، الزهرا (س)، تربیت مدرس و علامه طباطبایی صورت گرفت. انتخاب نمونه-ها بر اساس نمونه گیری نظری و حصول اشباع نظری بود. روش تحلیل داده ها نیز کدگذاری بوده که از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. حاصل تحقیق 82 مفهوم یا زیرمقوله و 19 مقوله محوری و یک مقوله هسته بود. دانشجویان فرهنگ دانشگاه های تهران را در قالب مفاهیمی چون فرهنگ محافظه کارانه، فرهنگ مدرک گرایی، فرهنگ فردگرایی، فرهنگ ناامیدی، فرهنگ پرولتاریایی، فرهنگ ستایشگرایانه، فرهنگ تابعیت، غلبه فرهنگ مردانه، رابطه گرایی، تجاری شدن علم توصیف کردند. آنها معتقد بودند که عواملی چون آموزش ناکارآمد در مقاطع مختلف تحصیلی، اساتید، فرهنگ جامعه، فرهنگ خانواده و نبود امنیت شغلی از دلایل اصلی فرهنگ دانشگاهی حاکم بر دانشگاه ها است و پیامدهای این فرهنگ غالب را فرار مغزها، رکود علمی، وابستگی، هدر رفتن منابع کشور، افزایش اختلالات روانی دانستند.
  کلیدواژگان: دانشگاه، فرهنگ دانشگاهی، دانشجو، نظریه زمینه ای
 • فرشاد کرمی*، مجید موحد صفحات 127-148

  تحقیق حاضر کاوشی جامعه شناختی برای بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی سلامت محور در میان شهروندان شهر شیراز بوده است. دین اسلام به عنوان یکی از ادیان آسمانی دارای گزاره های بسیاری در زمینه بهداشت و سلامت بوده و تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد مختلف دینداری (مناسکی، پیامدی، عاطفی و اعتقادی) بر سبک زندگی سلامت محور انجام گرفته است. این تحقیق با روشی پیمایشی انجام گرفته است که جامعه آماری آن را شهروندان 15-59 ساله شهر شیراز تشکیل داده اند. نمونه مورد مطالعه برای این تحقیق 384 نفر بوده است که پرسشنامه های مربوط به آن در مناطق ده گانه شیراز توزیع و جمع آوری گردیده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که همه ابعاد دینداری به جز دینداری عاطفی بر سبک زندگی سلامت محور تاثیر معناداری داشته اند و به طور کلی قادر به تبیین حدود 27 درصد از تغییرات متغیر سبک زندگی سلامت محور بوده است. در این بین بیشترین تاثیر از آن بعد پیامدی می باشد که بتای آن برابر با 0/323 میباشد.

  کلیدواژگان: دینداری، سبک زندگی سلامت محور، دین اسلام، شهروندان شهر شیراز
 • علیرضا کریمی* صفحات 149-174

  تعطیلی کارخانه ذوب آهن استان کردستان سبب اخراج نیروی کار کارخانه شد و پیگیری های متعدد کارکنان اخراج شده در سطوح نهادی مختلف به نتیجه ای نرسید. افراد اخراج شده از کار و افراد بیکار را باید به لحاظ جامعه شناختی به عنوان دو گروه متمایز در نظر گرفت. دانش علمی موجود در کشور بیشتر متمرکز بر موضوع بیکاری و در حوزه مطالعات اقتصادی و با روش کمی است. بر همین اساس هدف کلی این تحقیق، مطالعه جامعه-شناختی پیامدهای اخراج از کار است. در راستای این هدف به بررسی تجربه زیسته کارکنان اخراجی به روش پدیدارشناسی توصیفی هفت مرحله ای کلایزی پرداخته شد و چالش های زندگی پس از اخراج از کارخانه مورد شناسایی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان میدهد که مهمترین مسائل کارکنان اخراج شده را میتوان در چهار مقوله اصلی که شامل مسائل شغلی و مالی (با 9 مقوله فرعی)، مسائل خانوادگی (با 5 مقوله فرعی)، مسائل اجتماعی (با 7 مقوله فرعی) و مسائل روانی (با 7 مقوله فرعی) دسته بندی نمود. پروژه های صنعتی بزرگی مانند کارخانه ذوب آهن باید به دور از ملاحظات سیاسی و همراه با مطالعه برآورد اقتصادی و ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه ها پیش از آغاز به کار باشد.

  کلیدواژگان: اخراج از کار، پدیدارشناسی توصیفی، یاس اجتماعی، تنهایی اجتماعی
 • نیره شریفی* صفحات 175-201
  در این مقاله وضعیت دینداری بازاریان و رابطه ی آن با پایبندی به اخلاق کسب و کار در بازار شهر بابل بررسی شد. نظریات دورکیم و وبر مهم ترین دیدگاه های مورد استفاده در مبانی نظری بودند. روش تحقیق این مطالعه پیمایش بود، و از نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه و از نمونه ای با حجم کلی 378 نفر در بازار شهر بابل گردآوری شد. پرسشنامه به کار گرفته شده برای سنجش متغیر پایبندی به اخلاق کسب و کار محقق ساخته بود. برای سنجش متغیرهای وضعیت دینداری نیز از مقیاس های موجود تهیه شده توسط سایر محققین بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد میزان دینداری و دینداری فقهی در طی نسل های متوالی بازاریان تضعیف و دینداری غیررسمی تقویت گردیده است. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که با تضعیف میزان دینداری و دینداری فقهی، و تقویت دینداری غیررسمی التزام به اخلاق کسب و کار تضعیف گردیده است. بدین ترتیب وجود رابطه میان دینداری و پایبندی به اخلاق کسب و کار تایید شد.
  کلیدواژگان: اخلاق کسب و کار، بازار، دینداری، دینداری فقهی، دینداری غیررسمی
 • حسین ضابط پور *، علی اکبر امین، علی محمد رضایی، ابراهیم صالحی صفحات 203-230

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های آموزش عالی ایران صورت گرفته است. پژوهش از نوع آمیخته بوده که در بخش کیفی داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شده و با کد گذاری باز، محوری و انتخابی موانع اجرای خط مشی های آموزش عالی شناسایی شد. در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه ماحصل کار کیفی و بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی از نظر پنجاه نفر عضو هیئت علمی و متخصصان آموزش عالی به اولویت بندی موانع پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد موانع اجرای خط مشی های آموزش عالی شامل ده مفهوم اصلی در قالب 53 مقوله است که مفاهیم اصلی به ترتیب براساس تحلیل سلسله مراتبی عبارتند از: موانع مدیریتی ساختاری، موانع درون سازمانی، موانع فردی، موانع کلان کشوری، موانع مربوط به تدوین خط مشی، موانع مربوط به نظام آموزشی، موانع مربوط به اسناد بالا دستی، موانع محیطی و ابزاری و موانع مربوط به اجتماع و فرهنگ.

  کلیدواژگان: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خط مشی گذاری عمومی، نظام آموزش عالی
 • کرم حبیب پور * صفحات 231-255

  واقع امر این است که موفق ترین سیاست های اجتماعی آنهایی اند که با مدل «ترکیب رفاهی» و شراکت عاملیت های چندگانه دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، خانواده و نهادهای بین المللی تدوین و اجرا می شوند. بنا به ضرورت حضور سازمان های غیردولتی (NGOs) در سیاست گذاری اجتماعی، مقاله حاضر که مبتنی بر کاربست روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با راهبرد نمونه گیری گلوله برفی در بین 21 سازمان غیردولتی موفق در شهر تهران در عرصه های مختلف سیاست گذاری اجتماعی می باشد، روایتی است بر جایگاه این سازمان ها در سیاست گذاری اجتماعی در ایران. نتایج نشان داد که واقعیت عاملیت سیاست گذاری اجتماعی در ایران، ماهیت دولتی دارد و موقعیت سازمان های غیردولتی در این سیاست گذاری، موقعیتی تزئینی، ابزاری، نمایشی، سایه وار و سیاسی است، در بسیاری از موارد نقش آنها به مجریان صرف قوانین دولت و موسسات خدماتی تقلیل یافته و فاقد جایگاه مشخصی در سیاست گذاری اجتماعی اند. حتی در جاهایی که برخی از آنها در سیاست گذاری اجتماعی نقش دارند، نه تنها نقش آنها محدود به مرحله خاصی از چرخه سیاست گذاری اجتماعی (عمدتا مرحله اجرا) است، بلکه غالب آنها دچار دگردیسی هویتی شده و سازمان هایی وابسته به دولت اند (سازمان های شبه غیردولتی/غیردولتی دولتی). نتایج تحقیق دلالت بر امتناع نقش سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری اجتماعی و به تعبیری امتناع اجتماع محوری در سیاست گذاری اجتماعی ایران دارد.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری اجتماعی، سازمان های غیردولتی، عاملیت، دولت زدگی، اجتماع محوری
|
 • Fardin Mohamamdi *, Mohsen Noghani, Mehdi Kermani, Kamal Khaleghpanah Pages 9-38
  The present study trys to explain institutional habitus level of teachers of Mashhad and how it changes during the time. The study is focused on what kind of institutional habitus have in the past and what kind of institutional habitus does they have these days. To reach this goal, conceptual framework of this study was based on the ideas of Pierre Bourdieu. We used the survey and thematic analysis methods to gather and analyze data. The statistical population in survey method consists of teachers of Mashhad city that 360 of them were selected by clustering sampling and cocheran formula. In thematic enalysis, interview was done with 31 participants by means of both purposive sampling and Theoretical saturation. The qantitve results indicate that the level of the institutional habitus is lower than normal lenel. Also the qualitive results indicate that it has reduced recently. So the results showed that the institutional habitus of teachers has been reduced. Such situation isn’t satisfactory for education field that have importan function in social field. In according to there is a mutual relationship between product field and consumption field, it is necessary to study and reform this challenge quickly.
  Keywords: Educational field, the institutional habitus, Teachers, Pierre Bourdieu
 • Hosein Doostmohammadi *, Morteza Alavian Pages 39-66
  Abstract Deferent political systems need minimum relation between people and political governors and this necessity will be shown in form of efficiency and legitimacy. So, social capital is related to requirement, profit and loss. There is a missing link, in the meantime, which can tie between profits of people and sovereignty (legitimacy and efficiency), and that is “reliance”, whit scientific name ‘social capital”. Authors in this research try to apply postmodernism theories of Michel Foucault in three dimensions of knowledge, power and government, and by use of social capital theory and with emphasis on Robert Putnam in use of “social capital” for supply profits in macro level (relation between state and nation), and try to achieve an approach for more relation between nation and sovereignty and access of ideals to reals, and try to improve the measure of efficiency and legitimacy of our political system in one side and satisfaction and comfort of citizens in other side. In this research, authors, for reach to goals used the analytical-descriptive method and use library tools for collection data. Key Words: Social Capital, Reliance, Knowledge, Power, Governance
  Keywords: social capital, Reliance, Knowledge, Power, Governance
 • Meraban Parsamehr, Fatemeh Birjandi * Pages 67-94

  neighborhood interactions are one of the most important issues that have been affected by urban sociologists today. in order to explain the neighborhood behaviors, the theory of intellectual action of ajzen and fishbein has been used. attitude variables in neighborhood interactions, mental norms, intention to conduct behavior, behavioral beliefs and normative beliefs form the main constructs of this model.the research method is survey and questionnaire was collected using the necessary information questionnaire.research sample consists of 385 persons in yazd city which are tailored to stratified random sampling and then in a simple random manner.the questionnaire was developed which was used to assess its reliability by cronbach's alpha test and the factor analysis.the results show that there is significant positive correlation between model structures with neighborhood interactions. hence, between behavioral beliefs and neighborhood interactions, between the attitude and neighborhood interactions,between the attitude and neighborhood interactions, between mental norms and neighborhood interactions,between intention to conduct neighborhood behavior and interactions was observed positive and significant.however,although model structures have significant correlation with neighborhood interactions,we need to avoid other structures that are not neglected in the same models and extensive research has been done in this field to provide more general model with more structures.

  Keywords: Neighborhood interactions, Theory of rational action, Social cohesion, Behavioral intent
 • Afsane Ghasemi * Pages 95-126
  In this research, which was done through deductive and exploratory methods, the experience of students' life and their perception of academic culture was studied. The research method was qualitative and the type of Grounded Theory. Techniques for data collection, semi-structured interviews with 24 graduate and P.H.D students from Tehran, Shahid Beheshti, Al-Zahra, Tarbiat Modares and Allameh Tabatabaee universities. Sampling was based on theoretical sampling and theoretical saturation. The data analysis method was also coding: open, axial, and selective coding. As a result of a coding process 82 Concept or sub categories and 19 main categories and a core that was in model paradigm. Students describe the culture of Tehran universities in terms of concepts such as conservative culture, documentary culture, individualist culture, frustration culture, proletarian culture, adorable culture, culture of citizenship, domination of male culture, convergence, commercialization of science. They believed that factors such as inefficient education at different levels of education, professors, community culture, family culture, and lack of job security were one of the main causes of university-dominated university culture, and the consequences of this dominant culture were brain drain, scientific recession, dependency, resource waste The country has seen an increase in mental disorders.
  Keywords: university, Academic Culture, Student, Grounded Theory
 • Farshad Karami *, Majid Movahed Pages 127-148

  This survey aims to explore the relationship between religiosity and health-oriented lifestyle among citizens of Shiraz. Islam as one of the divine religions contains lots of suggestion for its followers in order to achieve a healthy lifestyle. The purpose of this research is to investigate the effect of different dimensions of religiosity (ritual, consequential, emotional, and belief) in health-oriented lifestyle. . The research methodology is a survey method. Shiraz citizens (15-59) are as statistical population of this research and the sample of this research was 384 people. The questionnaires have been used in ten regions of the city to collect data from citizens of Shiraz (15-59) which are the statistical population (n= 384). The results indicate that all dimensions of religiosity except emotional religiosity have a significant effect on health-oriented lifestyle. In general, independent variables are able to explain almost 27% of the dependent variable. Moreover, the consequence dimension has had the greatest effect, with beta equal to 0.323.

  Keywords: religiosity, Health-oriented lifestyle, Islamic religion, Citizens of Shiraz
 • Alireza Karimi * Pages 149-174

  The closure of the steel plant of Kurdistan province caused the loss of employees' jobs and Staff follow-up did not get any results. From the sociological point of view, people who have lost their jobs are distinct from unemployed people. Scientific knowledge in internal studies is more focused on unemployment and the issue of unemployment has been viewed from an economic perspective and a quantitative method. Accordingly, the overall purpose of this research is the sociological study of the consequences of job loss. The lived experience of employees who lost their jobs was studied by descriptive phenomenology method of Colaizzi and life challenges after job loss were identified. Findings of the research show that the most important problems of the employees who lost their jobs are four main themes: 1- Job and financial problems (with 9 sub themes), 2- family problems (with 5 sub themes), 3- social problems (with 7 sub themes) and 4- psychological problems (with 7 sub themes). Large industrial projects such as the steel plant should be carried out far beyond political considerations. These projects should have an economic assessment and a social impact assessment.

  Keywords: To lose a job, Descriptive phenomenology, Social disappointment, Social loneliness
 • Nayereh Sharifi * Pages 175-201
  Abstract This article investigated the religiosity of marketers and its relationship with commitment to business ethics in the market of Babol. The most important views in theoretical framework were Durkheim and Weber's theories. The research method was survey, and was used stratified sampling. Data was collected through a questionnaire, and the sample was 378 people in the market of Babol city. The questionnaire was used to measure the commitment to business ethics variable was self made questionnaire. The scales was used to measure religiosity variable were made by other researchers. The findings showed that the degree of religiosity and jurisprudential religiosity were weakening and informal religiosity was strengthened during successive generations. In addition, the results indicated that by weakening the degree of religiosity and jurisprudential religiosity, and strengthening informal religiosity, the commitment to business ethics has been weakened. Thus the relationship between religiosity and commitment to business ethics was confirmed.
  Keywords: : Business Ethics, market, religiosity, Jurisprudential Religiosity, Informal Religiosity
 • Hoosein Zabetpor *, Ali Rezaie, Ebrahim Salehi, Ali Akbar Beidokhti Pages 203-230

  Identifying and Prioritizing the Barriers and Challenges of Implementing Higher Education Policies in Iran Abstract: The purpose of this study was to identify and prioritize obstacles to implementation of Iran's higher education policies. The research was a mixed type that was collected in the qualitative section of the data using a semi-structured interview and was identified by open coding, axial and selective barriers to implementation of higher education policies. In the quantitative section, by using a qualitative work questionnaire and using a hierarchical analysis, from 50 faculty members and higher education professionals, priority is given to barriers. Findings of the research show that the barriers to implementing higher education policies include 10 main concepts in the form of 53 categories, the main concepts of which are based on hierarchical analysis, respectively: administrative-organizational barriers, internal barriers, individual barriers, major obstacles, barriers Policy development issues, educational system barriers, barriers to high-level documents, environmental barriers and tools, and community and culture barriers.

  Keywords: Ministry of Science, Research, Technology, Public Policy, Higher education
 • Karam Habibpour * Pages 231-255

  Indeed, the most successful social policies are those that have been developed and implemented with the "welfare mixture" and the partnership of multiple agencies, including government, the private sector, civil society, the family, and international institutions. Based on especially the presence of NGOs in social policy, the paper, based on qualitative content analysis and interview technique with sampling snowballing strategy, among 21 successful NGOs in the city of Tehran in various areas of social policy, is a narrative about the position of these organizations in social policy in Iran. The results showed that the reality of the social policy agency in Iran has a governmental nature and the position of NGOs is decorative, instrumental, dramatic, obscure and political, their role is limited to enforcers of government regulations and service agencies and lacking a clear place in social policy. Even in places where some NGOs play a role, not only their role is limited to a certain stage of the social policy cycle (mainly the implementation phase), but most of them are subject to identity transformation and government-dependent organizations (semi-NGOs/GNGOs). Results of this study suggests the refusal of the role of NGOs and community-based actions in the social policy of Iran.

  Keywords: Social policy, Non-governmental organisations, Agency, Statism, Community-based actions