فهرست مطالب

پژوهش در ورزش تربیتی - پیاپی 16 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 16 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمدحسن متقی شهری*، فرزاد غفوری، حبیب هنری، جواد شهلایی صفحات 17-38
  هدف پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی سلامت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده در ورزش تربیتی انجام گردید. در این پژوهش نیز از طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کلیه ورزشکاران شرکت کننده حاضر در ورزش تربیتی در مدارس و دانشگاه های مشهد تشکیل دادند. همچنین جهت بررسی کیفیت تحقیق از انجام مصاحبه با 14 نفر از متخصصان استفاده گردید. در این پژوهش ابزاری که جهت جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است عبارتست از مصاحبه و پرسشنامه، در بخش اول پژوهش از مصاحبه نیمه ساختار مند استفاده شد و در بخش دوم داده های حاصل از پژوهش کیفی به شکل ابزار (پرسشنامه) تهیه و تنظیم گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب مولفه های بهزیستی رشد(توسعه)، بهزیستی سیاسی، بهزیستی جسمانی، بهزیستی اجتماعی، بهزیستی کاری(شغلی)، بهزیستی روان شناختی، بهزیستی روحانی(معنوی)، بهزیستی هیجانی (عاطفه مثبت و منفی)، از مهم ترین شاخص های سلامت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده در ورزش تربیتی است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر مشخص گردید که ورزش تربیتی به واسطه کارکردهای خود نقش مهمی در بهبود سلامت ذهنی افراد به خصوص در بعد بهزیستی رشد را دارا می باشد. از این رو برنامه ریزی در مسیر بهبود میزان مشارکت افراد در ورزش تربیتی در جهت بهبود سلامت ذهنی به شکل مناسبی درک می گردد.
  کلیدواژگان: سلامت ذهنی، مشارکت ورزشی، ورزش تربیتی
 • وحید ساعت چیان، محمد کشتی دار*، مژگان رعنایی، بهادر عزیزی صفحات 39-60
  هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای از دیدگاه دبیران تربیت بدنی، مدیران و اولیای دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن کلیه دبیران تربیت بدنی خراسان شمالی، مدیران مدارس و والدین دانش آموزان شهرستان مانه و سملقان (535 نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استناد به درصد تناسب نسبی بین دبیران و مدیران و اولیای دانش آموزان تعداد 150 نفر در نمونه های دبیران، 50 نفر برای اولیای دانش آموزان و همچنین 50 نفر در بخش مدیران مدارس به عنوان نمونه های نهایی پژوهش انتخاب شدند. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شش عامل منابع فرهنگی، منابع مالی، منابع انسانی، منابع مادی و تسهیلاتی، منابع مدیریتی و منابع فناوری به عنوان مولفه های موثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شناسایی شدند و میزان اهمیت عوامل از دیدگاه آزمودنی ها بررسی شد. بر این اساس، بالاترین میانگین رتبه در بین مولفه ها مربوط به مولفه "منابع فرهنگی" و پایین ترین میانگین رتبه مربوط به مولفه "منابع فن آوری" می باشد. درنهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود تا جهت برنامه ریزی هر چه بهتر المپیاد ورزشی درون مدرسه ای، به منابع فرهنگی توجه ویژه ای شود تا ضمن افزایش جنبه های مختلف سلامتی دانش آموزان به بهبود روابط اجتماعی مفید در کنار روحیه ی شاداب آن ها پرداخته شود.
  کلیدواژگان: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای، ورزش دانش آموزی، رویدادهای ورزشی، موفقیت
 • حمید قاسمی، میثم عسگر شمسی* صفحات 61-84
  هدف پژوهش تحلیل محتوای پژوهش های حوزه ی تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در ایران می باشد. نوع پژوهش آمیخته و مبتنی بر تحلیل محتوا برای ارزیابی محتوای مقالات بود. نمونه ی آماری کل شمار و شامل، مقالات منتشر شده و مرتبط در نشریات علمی- پژوهشی ایران تا پایان سال 1396، برابر 843 مقاله است. بیشتر پژوهش ها در فصلنامه ی رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران با 87 مقاله منتشر گردید. محور اصلی پژوهش ها، در حوزه های مدیریت ورزشی: عوامل رفتار سازمانی دبیران تربیت بدنی و دانش آموزان، در روانشناسی: مسائل مربوط به انگیزش، اعتماد به نفس دانش آموزان، در رفتار حرکتی: مرتبط با یادگیری حرکتی و عملکرد ادراکی- حرکتی، در فیزیولوژی: مربوط به علم تمرین، تغذیه و ترکیب بدنی، در طب ورزشی: مرتبط با توانبخشی و اصلاح ناهنجاری های قامتی بود. در %55 پژوهش ها از روش نیمه تجربی استفاده شد؛ بیش از %97 آنها دارای هدف کاربردی و گروه دانش آموزان با %62 سطح تحلیل غالب پژوهش ها بودند و %72 مطالعات روی دانش آموزان، صورت گرفت. %98/5 پژوهش ها از داده های مقطعی با ابزار پروتکل تحقیق %55/5 انجام شد. از داده های طولی استفاده نشد. %15 پژوهش ها در تهران و %10 بطور ملی انجام شد که بیشتر توسط 3 نویسنده %70/5 منتشر گردید. %55 پژوهش ها حداقل دارای یک نویسنده ی زن بودند. از سال 1390 به بعد روند پژوهشی در این حوزه، رشد چشم گیری دارد. بنابراین، انتظار می رود این پژوهش ها علاوه بر شناسایی مسائل، مشکلات و محدودیتهای موجود و گذشته، رویکردی آیندهنگر جهت کشف فرصتها و جهتدهی کارکنان اجرایی و ستادی به سوی سلامت، خلق ارزش های فرهنگی، تربیتی و اخلاقی در ورزش دانش آموزی هدایت کنند.
  کلیدواژگان: تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی، تحلیل محتوا، پژوهش های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی، ایران
 • امیر دانا*، صالح رفیعی، المیرا گوزل زاده، مریم شمسی صفحات 85-106
  هدف پژوهش حاضر، تعیین روابط ساختاری سبک های هویت، تعهد هویت و تقید به نماز در ورزشکاران جوان بود. بدین منظور، 377 ورزشکار جوان مرد با استفاده از روش تصادفی خوشه ایساده از بین ورزشکاران باشگاه های شهر گرگان انتخاب شدند و فرم اطلاعات فردی، سیاهه سبک هویت و پرسشنامه تقید به نماز را تکمیل کردند. داده های حاصله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری روابط مثبت و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی روابط منفی با تعهد هویت و تقید به نماز دارند. مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که سبک-های هویت اطلاعاتی و هنجاری به صورت مستقیم و مثبت و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی به صورت مستقیم و منفی بر تعهد هویت و تقید به نماز اثرگذارند. سبک های هویت در مجموع قادر بود 41 درصد از تغییرات تعهد هویت را تبیین کرده و نیز سبک های هویت و تعهد هویت در مجموع 58 درصد از تغییرات تقید به نماز را تبیین کردند. براساس مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم، سبک های هویت هنجاری، سردرگم/ اجتنابی و اطلاعاتی به ترتیب بیشترین اثر را بر تقید به نماز در نمونه مورد مطالعه به همراه داشت. براساس یافته ها، هنجارسازی و ترویج باورهای دینی از طریق افراد مهم در شبکه اجتماعی ورزشکاران می تواند موجب افزایش تقید به نماز در آنها شود.
  کلیدواژگان: سبک هویت، تعهد هویت، تقید به نماز، ورزشکاران جوان
 • اسکندر حسین پور*، قدرتاللهباقری، ابراهیم علی دوست قهفرخی، مجتبی امیری، مجید جلالی فراهانی صفحات 107-128
  امروزه فراهم کردن محیطی ایمن برای انجام فعالیت های ورزشی امری اساسی و مهم می باشد. این پژوهش کیفی با هدف طراحی الگوی ایمنی در محیط های ورزشی با استفاده از رویکرد گلیزری نظریه داده بنیاد انجام شده است. برای این منظور 25 نفر از خبرگان آشنا با حوزه ایمنی و مدیریت ورزشی به صورت هدفمند و براساس استراتژی گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق بدون ساختار انتخاب شدند و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از مجموعه ای از کدگذاری های باز، انتخابی و نظری، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مدیریت حرفه ای و متعهدانه به عنوان مقوله محوری، فرهنگ ایمنی، شایستگی و صلاحیت تخصصی، الزامات قانونی و اخلاقی(وظیفه شناسی، اخلاق مداری و قانون پذیری)، دستورالعمل های ایمنی، رعایت اصول بهداشتی، رویکرد مثبت زیست محیطی، وضعیت فیزیکی، روانی و تجهیزات فردی، مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)، فضا، اماکن و تجهیزات استاندارد، اقدامات پزشکی و خدمات اضطراری، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به عنوان دیگر مقولات ایمنی در محیط های ورزشی تعیین شدند. بر اساس این الگو توصیه می شود که نقش مقوله های مختلف در ایمنی محیط های ورزشی جهت پیشگیری از حوادث، مورد نظر قرار گیرد. توجه ویژه به بسترها و عوامل ارتقا دهنده ایمنی در محیط های ورزشی می تواند ایمنی در ورزش را ارتقا داده و از حوادث در ورزش پیشگیری نماید.
  کلیدواژگان: ایمنی، ورزش، محیط ورزشی، نظریه داده بنیاد، رویکرد گلیزری
 • عابد محمودیان*، بهزاد ایزدی، وحید دلشب، سارا غریبی صفحات 129-148
  یکی از روندهای جهانی که به صورت هشدار دهنده ای در حال افزایش است، تولید، توزیع و مصرف کالاهای تقلبی است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر نیز تاثیر دانش و نگرانی اخلاقی مصرف کنندگان در نیات رفتاری آنان نسبت به پوشاک ورزشی تقلبی بود. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی - همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه کردستان بودند که با توجه به حجم جامعه آماری (10000)، حجم نمونه براساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 373 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغییرهای پژوهش از پرسشنامه های نگرانی اخلاقی، دانش، نگرش و نیات رفتاری از مارکتی و شیلی (2009) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به وسیله متخصصان و پایایی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد، بین مصرف کنندگان، متغیر نگرانی اخلاقی بر نگرش (41/0)، دانش بر نگرش (74/0) و نگرش بر نیات رفتاری (62/0-) اثر دارد. همچنین مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی بود. می توان با طراحی بروشور، برنامه، فیلم و مستند به منظور افزایش نگرانی اخلاقی و آگاهی و دانش مصرف کنندگان، از طریق بیان پیامدها و آسیب-های اقدام به خرید و مصرف پوشاک ورزشی تقلبی، سطح نگرش منفی مصرف کنندگان نسبت به اینگونه محصولات را بالا برده تا کمتر به خرید و مصرف پوشاک ورزشی تفلبی اقدام کنند.
  کلیدواژگان: نگرانی اخلاقی، دانش، نگرش، پوشاک ورزشی تقلبی، نیات رفتاری
 • علی صابری*، صمد گودرزی صفحات 149-168
  امروزه اثربخشی مهم ترین مقصد سازمان ها است و دانش حیاتی ترین منبع رقابت سازمانی به شمار می رود، از اینرو هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش براثر بخشی وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر نقش میانجی خرد سازمانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود که شامل 400 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 196 نفر حجم نمونه تعیین شد که درنهایت پس از توزیع و جمع آوری داده ها تعداد 192 پرسش نامه برای تحلیل مورداستفاده قرار گرفت. ابزار گردآوری داده شامل پرسش نامه های استاندارد شده خرد سازمانی، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش بود که روایی آن با نظرخواهی از اساتید مدیریت ورزشی تائید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 86/0، 89/0 و 78/0 به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی و با استفاده از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی. ال. اس انجام شد. یافته ها نشان داد که مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی تاثیر مستقیم دارد و همچنین مدیریت دانش از طریق خرد سازمانی بر اثربخشی سازمانی به صورت غیرمستقیم تاثیر داشت. با توجه به نتایج به مدیران سازمان های ورزش پیشنهاد می شود که از خرد سازمانی به عنوان متغیر اثرگذار بر اثربخشی بیشتر مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی بهره گیرند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، خرد سازمانی، اثربخشی، وزرات ورزش و جوانان
 • علیرضا حجی پور*، مهرزاد حمیدی، نصرالله سجادی، محمد خبیری صفحات 169-192

  هدف پژوهش حاضر، مدل رابطه ای فرهنگ سازمانی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران بود. روش تحقیق، همبستگی، از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمام فوتبالیست های لیگ آزادگان کشور، فصل1396-1395، نمونه آماری 223بازیکن بصورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اخلاق ورزشی و محقق ساخته فرهنگ سازمانی، استفاده شد که روایی و پایایی آنها با روش های رایج در تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه تعیین شد. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری به منظور روابط علی بین متغیر های مشاهده شده استفاده شد. یافته ها نشان داد بین فرهنگ سازمانی و اخلاق ورزشی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل مسیر تاییدی حاکی از برازش ارتباط بین فرهنگ سازمانی با اخلاق ورزشی بود. تمامی بارهای عاملی بین مولفه ها و عوامل در سطح معقولی قرار داشت و مدل از برازش مناسبی برخوردار و نهایتا مدل مفهومی تحقیق تایید شد. بنابراین بر اساس یافته ها، اخلاق ورزشی بیشتر توسط ادراک ارزشمندی و تاثیرپذیری مستقیم بازیکنان از تعاملات موجود در فوتبال و اطرافیان متاثر می شود که متولیان فوتبال کشور باید در شناسایی کدهای اخلاق ورزشی، نوع فرهنگ سازمانی و عوامل موثر در انگیختگی بازیکنان فوتبال تلاش کنند.

  کلیدواژگان: اخلاق ورزشی، فرهنگ سازمانی، ورزشکاران نخبه، لیگ فوتبال
 • مسعود فریدونی، معصومه کلاته سیفری* صفحات 193-212
  هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده پخش تلویزیونی و وابستگی بینندگان به تلویزیون بر قصد حضور دراستادیوم فوتبال بود. این تحقیق از نوع همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری، دانشجویان پسر علوم ورزشی دانشگاه های منتخب استان تهران و البرز بودند که بازی استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز از سری مسابقات دوره هفدهم جام خلیج فارس که در استادیوم آزادی انجام شده بود، را از تلویزیون تماشا نمودند. برای تعیین تعداد حجم نمونه درمدل یابی معادلات ساختاری، با در نظرگرفتن 5 تا 15پرسشنامه برای هر متغیر ، محقق 225 پرسشنامه درست جمع آوری نمود. شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس بود. ابزار تحقیق براساس مطالعات نظری و تحقیقات اخیر، در قالب یک پرسشنامه 15 سوالی طراحی و تنظیم گردید. جهت روایی ظاهری و محتوایی، پرسشنامه طراحی شده در اختیار ده نفر از متخصصان بازاریابی و اساتید مدیریت ورزشی قرار داده شد و نسخه نهایی با رفع ایرادات و نقاط ابهام اصلاح و ویرایش گردید. پایایی اولیه ابزار تحقیق توسط یک مطالعه راهنما صورت گرفت و روایی سازه نیز با تکیه بر خروجی نرم افزار آماری مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای مدل در نرم افزار ایموس نشان داد که اثر کیفیت ادراک شده از تماشای پخش زنده بازی و وابستگی به تلویزیون بر تصمیم به حضور تماشاگران در استادیوم موثر است. برگزار کنندگان رویدادهای ورزشی بایستی به عوامل افزایش دهنده کیفیت ادراک شده پخش تلویزیونی نزد بینندگان وابسته تلویزیون توجه نمایند.
  کلیدواژگان: پخش زنده فوتبال، وابستگی بینندگان، قصد حضور در استادیوم، دانشجویان
 • محمد صادق افروزه*، حسین زارعیان، بهلول کاظمی کرانی صفحات 213-234
  هدف
  در دو دهه اخیر توجه به پدیده خشونت علیه کودکان در ورزش مورد تاکید قرار گرفته است که امر تا کنون در ورزش ایران مغفول بوده است، از این رو هدف این تحقیق شناسایی ابعاد خشونت علیه کودکان و بسترهای بروز آن بود. روش شناسی: با توجه به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع خشونت علیه کودکان در ورزش، از روش تحقیق کیفی از نوع گراندد تئوری و به شیوه گلیزر (1992) استفاده شد. فهرست مقدماتی با استفاده مطالعات اولیه فراهم شد که در ادامه با مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 16 از نخبگان، مربیان و کارشناسان آگاه از موضوع پژوهش داده های مورد تایید، جمع آوری گردید.
  نتایج
  در حوزه بسترها 70 نشان شناسایی شد که در کد گذاری محوری محوری به 9 مقوله ی ناآگاهی، تابو، خرده فرهنگ، ساختار خانواده، ساختار باشگاه، ویژگی های شخصیتی عوامل باشگاه، امیال شخصی، یادگیری اجتماعی و موقعیت کودک طبقه بندی و در کدگذاری گزینشی به سه مولفه زمینه ای، ساختاری و رفتاری طببقه بندی شد.
  بحث و نتیجه گیری
  بنظر می رسد عوامل در بروز پدیده خشونت علیه کودکان در ورزش ایران نقش ایفا می کنند که چهار عنصر فرد، خانواده، جامعه و باشگاه تشکیل دهنده های اصلی آن می باشند و نقصان در هر عنصر می تواند راه را برای خشونت علیه کودک هموار نماید
  کلیدواژگان: خشونت کلامی، خشونت بدنی، ورزش، کودکان
 • فاطمه مولایی فرد پیله رود، میرحسن سیدعامری*، رحیم رمضانی نژاد صفحات 235-256
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقش واسطه ای رسانه و قابلیت تعاملی افراد بود. روش از نظر نوع توصیفی همبستگی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان استان گیلان دارای فعالیت ورزشی بودند و نمونه آماری براساس جدول مورگان با بیش از 10 هزار نفر به تعداد 384 نفر برآورد گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مشارکت ورزشی، پرسشنامه مشارکت در فضای مجازی ورزشی، پرسشنامه قابلیت تعاملی و پرسشنامه سرمایه اجتماعی بودند که هر کدام 4 بعد و 16 سوال را دربرمی گرفت. جهت ارزیابی روایی محتوایی و صوری، نظرات و پیشنهادهای شش کارشناس خبره ورزش همگانی و شش متخصص مدیریت ورزشی در بازبینی ابزارها اعمال شد. از روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر در نرم افزار پی ال اس جهت بررسی روایی سازه و تحلیل فرضیات اصلی استفاد شد . نتایج نشان داد که مشارکت ورزشی دارای اثر مستقیم و معنی داری بر مشارکت رسانه ای، قابلیت تعاملی و سرمایه اجتماعی بود. ضمنا آزمون سوبل در تحلیل روابط میانجی نشان داد که اثر غیر مستقیم مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی از هر دو مسیر میانجی مشارکت رسانه ای و قابلیت تعاملی از اثر مستقیم آن بیشتر است. بنابراین می توان بیان کرد هر چند مشارکت ورزشی به طور مستقیم سبب افزایش سرمایه اجتماعی می شود، اما مداخلاتی مانند آموزش تعاملات و مشارکت رسانه ای اثر آن را افزایش می دهد
  کلیدواژگان: مشارکت ورزشی، ورزش همگانی، ورزش شهروندی، رسانه های اجتماعی، توان تعاملی
 • مهرعلی همتی نژاد، سپیده شبانی، رسول فرجی* صفحات 257-284

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی دانشگاه گیلان بر مبنای مدل سروکوال-کانو و پیاده سازی مدل گسترش کیفیت عملکرد انجام شد. این پژوهش کاربردی بوده و از رویکردهای کیفی و کمی برای جمع آوری داده ها و دستیابی به اهداف استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی دانشگاه گیلان بودند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های سروکوال و کانو برای مرحله کمی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای مرحله کیفی بودند که از پرسشنامه سروکوال برای ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و از پرسشنامه کانو برای شناسایی و دسته بندی نیازهای دانشجویان استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید متخصصین قرار گرفت و پایایی آن ها نیز در یک مطالعه مقدماتی و به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0=α، 92/0=α و 85/0=α برای پرسشنامه های ادراکات، انتظارات سروکوال و کانو محاسبه شد. نتایج نشان داد که در همه ابعاد کیفیت خدمات آموزشی، شکاف منفی وجود داشته و بیشترین شکاف منفی در بعد عناصر عینی مشاهده شد. در نهایت 15 نیاز اساسی به عنوان ندای مشتری شناسایی و وارد ماتریس خانه کیفیت مدل گسترش کیفیت عملکرد شدند و 20 مشخصه فنی برای بهبود آن ها استخراج گردید. می توان گفت که تامین فضای آموزشی بیشتر، تدارک تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی بروز، تقویت روش های ارتباطی و اطلاع رسانی دانشکده، آموزش و توجیه کارکنان دانشکده جهت پاسخگویی بهتر به دانشجویان و همچنین انجام کارها به صورت دقیق و در زمان وعده داده شده از جمله اقدامات مهم برای بهبود کیفیت خدمات آموزشی دانشکده مورد مطالعه است.

  کلیدواژگان: دانشکده علوم ورزشی، کیفیت خدمات آموزشی، گسترش کیفیت عملکرد، مدل سروکوال
 • جواد کریمی، همایون عباسی*، حسین عیدی صفحات 285-306
  این پژوهش با هدف مطالعه پیامدهای اجتماعی مشارکت در ورزش؛ مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفته است و داده های مورد نیاز با به کارگیری مصاحبه های نیمه ساختار یافته، جمع آوری شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد متخصص و خبره در زمینه مشارکت اجتماعی در ورزش، شامل: اساتید مدیریت ورزشی (6 نفر)، جامعه شناسی (6 نفر) و افراد خبره در ادارات ورزش و جوانان (5 نفر) بودند. روش انتخاب نمونه به شیوه گلوله برفی بود. روش جمع آوری اطلاعات، مطالعه پژوهش های پیشین و مصاحبه عمیق و باز بود. در جهت سنجش اعتبار، انتقال و تایید پذیری، یافته های پژوهش را برای مشارکتکنندگان ارائه و متن نظریه توسط آن ها مطالعه و نقطه نظرات آن ها اعمال شد. روش مورد استفاده برای قابلیت اعتماد، روش توافق درون موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی 75/0 گزارش شد. نرم افزار مورد استفاده مکس کیودا نسخه 10 بود. بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته، مهم ترین پیامدهای مشارکت اجتماعی در ورزش شامل مواردی نظیر انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، بعد سلامت، بعد پرورشی و اخلاقی، شور و نشاط، روابط اجتماعی، هویت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی است. راهبردهای پیشنهادی برخاسته از پژوهش شامل تهیه زیرساخت ها، جایابی ورزش در فرهنگ عمومی و وضع قوانین مربوط به مشارکت ورزشی است.
  کلیدواژگان: اجتماعی، پیامد، داده بنیاد، مشارکت، ورزش
 • ناصر بای*، اکرم اصفهانی نیا صفحات 307-326
  هدف پژوهش حاضر، مدل یابی اثر حمایت اجتماعی والدین، شایستگی ادراک شده و جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیت های بدنی دانش آموزان دختر بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم (10، 11 و 12) شهرستان آزادشهر در استان گلستان (1086 نفر) بود که بر حسب فرمول کوکران، 248 دانش آموز به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه های حمایت اجتماعی والدین دانکن و همکاران (2005)، شایستگی ادراک شده ژیانگ و همکاران (2003)، جو مدرسه اندرسون و همکاران (2007) و لذت از شرکت در فعالیت های بدنی مور و همکاران (2009) استفاده شد. روایی پرسش نامه های توسط 5 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید و ضریب پایایی پرسش نامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0=α، 91/0=α، 78/0=α و 81/0=α محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی والدین، شایستگی ادراک شده و جو مدرسه بر لذت از شرکت در فعالیت های بدنی دختران دانش آموز اثری مثبت و معنی دار دارد. با توجه به نقش مثبت حمایت اجتماعی والدین، شایستگی ادراک شده و جو مدرسه بر میزان لذت از مشارکت در فعالیت های بدنی دختران دانش آموز: مشارکت والدین در فعالیت های بدنی در کنار دختران خود، حمایت والدین از برنامه های ورزشی مدارس، ارائه برنامه های ورزشی در مدارس بر اساس قابلیت های ورزشی دانش آموزان و ایجاد فرصت های بیشتر برای مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، شایستگی، جو مدرسه و لذت مشارکت در فعالیت های بدنی
|
 • Mohammad Hassan Mottaghi Shahri *, FARZAD Ghafouri, HABIB HONARI, JAVAD SHAHLAEE Pages 17-38
  The purpose of this study was to design a mental health pattern for athletes participating in educational sport. In this research, exploratory blended research Plans were also used. The statistical population of the study consisted of all athletes participating in sport education in schools and universities in Mashhad. In the qualitative part of the research, the participants included 14 specialists. In this research, were used interviews and a questionnaire for collect information. in the first part of the study, a semi-structured interview was used and in the second part, the data from the qualitative research were prepared in the form of a tool (questionnaire). In order to analyze the research data, Structural Equation Method was used using PLS software. The results of the research showed that the components of the welfare of growth (development), political welfare, physical well-being, social well-being, work welfare (job), psychological well-being, spiritual well-being (meaning) and emotional well-being (Positive and negative affection) is one of the most important indicators of mental health of athletes participating in exercise education. Regarding the results of this study, it has been shown that educational exercise plays an important role in improving the mental health of individuals, especially in the well-being of growth. Therefore, planning to improve the level of participation of people in exercise education is well understood to improve mental health.
  Keywords: Subjective well-being, Sports Participation, Educational Sport
 • Vahid Saatchian, Mohammad Keshtidar *, Mojgan Ranuei, Bahador Azizi Pages 39-60
  The purpose of this study was to explain the factors affecting the success of the intramural sports Olympiad from the viewpoint of the teachers of physical education, students and Parents. The research method was descriptive survey and The statistical population consisted of all the teachers of physical education in North Khorasan, school principals and parents of students in Maneh and Samalghan (535 people). Based on the relative proportions of teachers and principals among 150 teachers and teachers, 150 were selected by sample teachers, 50 students were selected for students and 50 were selected as the final sample. Using factor analysis, six factors of cultural resources, financial resources, human resources, material resources and facilities, management resources and technology resources were identified as factors affecting the success of the sport Olympiad in the school and the importance of the factors from the viewpoint of the subjects was examined. Accordingly, the highest average among the components is related to the component of "cultural resources" and the lowest average is related to the component of "technology resources". Finally, according to the results, it is suggested that a special attention be paid to the cultural source for better planning of the sporting Olympiad in order to increase the various aspects of the health of the students to improve the useful social relations along with the spirit they are refreshed.
  Keywords: Intramural Sports Olympiad, Student Sport, sporting events, Success
 • Hamid Ghasemi, Maysam Asgar Shamsi * Pages 61-84
  Purpose of the research was content analysis of physical education and student sport researches in Iran. This was mixed method based on content analysis to evaluate content of the articles. The statistical sample is the whole number and includes articles published in Iran up to the end of 2017, (N= 843papers). The majority of the researches were published in the journal of growth and motor learning in the Tehran University (87 papers). The main topic of researches is in the fields of sport management: Organizational Behavior of Physical education teachers & Students; Psychology: motivation, students' self-esteem; Motor behavior: motor learning and perceptual-motor function; Physiology: science Exercise, Nutrition, Composition; Sport Medicine: rehabilitation and correction of abnormalities. In the 55% of the researches, the semi- experimental method was used; and 97% of them had a practical purpose, & the group of students with 62% of the dominant analysis level. 72% studies were conducted on students. 98.5% of researches used cross-sectional data, 55.5% with the research protocol tool. Longitudinal data were not used. 15% of researches were conducted in the Tehran and 10% nationally. 70.5% were published by three authors. 55% of the researches had, at least, one female author. Research trend has grown substantially since 2011.Therefore, it is expected that these researches, in addition to identification of existing and past problems and limitations, direct a future approach aiming at discovering opportunities and orientation of administrative & headquarter employees toward health, the creation of cultural, educational & moral values in student sport.
  Keywords: Physical education, student sport, Content Analysis, Physical education, student sport researches, Iran
 • Amir Dana *, Saleh Rafiee, Elmira Gozalzadeh, Maryam Shamsy Pages 85-106
  The purpose of this study was to determine the structural relationships of identity styles, identity commitment and adherence to prayer among young athletes. To this end, 377 young athletes were selected using a simple random cluster sampling method from the Gorgan city’s club athletes and completed personal information form, identity style inventory and adherence to prayer questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling at 95 percent confidence level. Pearson correlation coefficients showed that information and normative identity styles had positive relationships and diffuse/avoidant identity style had negative relationships with identity commitment and adherence to prayer. Structural equation modeling indicated that information and normative identity styles impacted directly and positively on identity commitment and adherence to prayer, whereas diffuse/avoidant identity style impacted negatively. Overall, identity styles were able to explain 41% of variance in identity commitment and also identity styles and identity commitment explained a total of 58% of variance in adherence to prayer. Based on the total direct and indirect effects, normative, diffuse/avoidant and information identity styles had the greatest effect on adherence to prayer in the sample. On the basis of findings, normalization and promotion of religious beliefs through important individuals in athletes’ social network can increase their adherence to prayer.
  Keywords: Identity Style, Identity Commitment, Adherence to Prayer, Youth Athletes
 • Ghodratolah Bagheri Bagheri, Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi, Mojtaba Amiri, Majid Jalali Farahani Pages 107-128
  Today, creating a safe environment for sporting activities is an important and vital issue. The present qualitative study with the aim of designing a safety model in sports was conducted using Glacerian Grounded theory which is a data-based theory. To this end, on the basis of snowball technique, 25 experts in safety and sport management participated in this study. They participated in an unstructured in-depth interview. Data obtained from the interview were analyzed by using a set of open, theoretical, selected, note taking and classifying codes simultaneously. Results showed that professional and committed management could be regarded as the main factor and safety culture, Specialized competence, legal and ethical requirements (responsibility, abiding by ethics and law), safety instructions, complying with health requirements, positive environmental approach, physical, mental and individual equipments, ergonomics, sporting sites and buildings, and standard sporting facilities, medical actions and emergency services are other important factors needed to be taken into consideration. Information technology (IT) and communication are also two other factors worth mentioning in safe sporting. According to sporting safety model, it is recommended that we consider the role of different factors in safe sporting activities in order to prevent injuries. It is also suggested that we should take reasonable actions to improve safety in sports. By paying enough attention to essentials and factors which promote the safety in sporting activities, we can achieve safety in sporting, hence preventing the sporting injuries.
  Keywords: Safety, Sports, Sporting Environments, Glaserian Approach, Grounded Theory
 • ABED MAHMOUDIN *, Behzad Izadi, Vahid Delshab, Sara Gharibi Pages 129-148
  One of the most warning global processes which boosting is manufacturing, distributing and consuming of counterfeit products. Thus aiming of present study was to investigate the effect of consumer’s knowledge and ethical concern on their behavioral intention to purchase sport counterfeit Apparel. It was descriptive- correlative type. Statistical population of study was all of the students in Kurdistan University which based on their number (10000), for statistical sample 373 individual was randomly selected using Krejcie and Morgan table. In order to measure study variables, questionnaires of ethical concern, knowledge, attitude, and behavioral intention adapted from Marcketti and Shelley (2009) was used. Validity and accuracy of questionnaires was confirmed by experts and specialists and their reliability was confirmed by Cronbach’s alpha test. To analyses research data Structural Equational Modell (SEM) was utilized. Results showed that among consumers, there is an effect of ethical concern on attitude (0.41), knowledge on attitude (0.74), and attitude on behavioral intention (0.62). Also the presented model indicated an adequate fitness. By designing brochures, programs, film and document aiming to enhance consumer’s ethical concern and knowledge and awareness, through declaring effects and injuries of purchasing and consuming sport counterfeit clothes, one can enhance consumer’s negative attitude toward these products to decrease their purchase and consumption.
  Keywords: Ethical concern, Knowledge, Attitude, sport counterfeit Apparel, behavioral intention
 • Ali Saberi *, Samad Goodarzi Pages 149-168
  Today, effectiveness is the most important goal of organizations and knowledge is the most critical source of organizational competition. Hence, the aim of this study was to examine the impact of knowledge management on the effectiveness of the Ministry of Youth and Sports, with emphasis on the role of mediator organizational wisdom. The research method was descriptive-correlational, and was conducted using the structural equation method. The statistical population of the study consisted of all employees of the Ministry of Sports and Youth, which included 400 people and the sample size was determined using the Cochran formula, such that finally, after the distribution and collection of data, 192 questionnaires were used for analysis. The data gathering tool was a standardized organizational wisdom, organizational effectiveness and knowledge management questionnaires whose validity was confirmed by a survey of sports management professors and its reliability in a preliminary study through Cronbach's alpha was 0.86, 0.89 and 0.78, respectively. Data analysis was conducted at the level of inferential statistics using structural equations. The findings showed that knowledge management had a direct impact on organizational effectiveness, and knowledge management through organizational wisdom had an indirect effect on organizational effectiveness. The results suggest to managers of sports organizations that they should take advantage of organizational wisdom as a variable affecting knowledge management, which ultimately results to organizational effectiveness.
  Keywords: Knowledge Management, organizational wisdom, Organizational Effectiveness, Ministry of Youth, Sports
 • Alireza Hajipour *, Mehrzad Hamidi, Nasrollah Sajjadi, Mohammad Khabiri Pages 169-192

  The purpose of the present study was Relational model of organizational culture with sport ethics of elite athletes in Iran. The research method is a correlation, and in terms of purpose is applied. The study population, all Azadegan league footballers country, season, 1396-1395, the statistical sample of 223 players were selected randomly. To collect information was used from questionnaires Sports ethics and researcher made of organizational culture. The reliability and validity of them with common methods to determine the validity and reliability of the questionnaire was determined. For data analysis, structural equation modeling, were used in order to determine the relationships between observed variables. Results Showed that between organizational culture and ethics of sports, There is a significant positive relationship. The results of the test, confirmatory path analysis, estimation the relationship between organizational culture with sports ethics. All the factor loadings between components and factors was on a reasonable level and the model was of a sufficient fit and Finally approved the conceptual model. So based on the findings sports ethics more by perception value and direct impact players of interaction existence in football and people is affected that country's football custodians of must try at identification codes of ethics Sports, type of organizational culture and factors affecting arousal football players.

  Keywords: Sports ethics, organizational culture, Elite athletes, Football league
 • Masoud Ferydoni, Masoomeh Kalateh Seifari * Pages 193-212
  The purpose of this research was investigating the impact between the perceived quality of television broadcasting and the dependence of viewers on the television on the intention to attend the football stadium. This research is a correlation type based on structural equation modeling that was done by field method. The statistical population was sport sciences male students of selected universities in Tehran and Alborz provinces, who watched television play of Esteghlal of Tehran- Tractor Sazi of Tabriz from the Premier League series held at Azadi Stadium. In order to determine the number of sample size in the structural equation modeling, with the consideration of 5 to 15 questionnaires for each variable, the researcher collected 225 correct questionnaires. The research tool was based on theoretical studies and recent research in the form of a questionnaire of 15 questions was designed. For visual and content validity, a questionnaire was designed for the ten sport marketing experts and sports management professors and the final version was corrected by correcting and removing defects and ambiguities. The initial reliability of the research instrument was determined by a pilot study and the structural validity of the instrument confirmed by the output of the statistical software. The results showed that the effect of perceived quality of watching live broadcast play and television dependency is effective on the decision to attend the audience in the stadium. The Organizers of sporting events should pay attention to the factors that increase the perceived quality of television broadcasting to TV viewers.
  Keywords: live football broadcast play, dependency audiences, Intention to attend the stadium, The students
 • Mohammad Sadegh Afroozeh *, Hosen Zarean, Bohlol Kezemi Karani Pages 213-234
  Purpose
  In the last two decades, attention has been paid to the phenomenon of violence against children in sport, which has so far been neglected in Iranian sport. Therefore, the purpose of this study was to identify the dimensions and causes of violence against children.
  Methodology
  Considering the qualitative and exploratory nature of the violence against children in sport, the method of qualitative research was applied to the grounded theory and Glaser method (1992). The preliminary list was provided using preliminary studies. Subsequently, semi-structured interviews were gathered with 16 of the elite, coachs and experts aware of the subject of the research. The data were then analyzed by three-step, open, axial, and selective coding.
  Results
  In the open coding, 70 cods were identified that categorized axially into nine categories of Unawareness, taboo, subculture, family structure, club structure, personality characteristics of club factors, personal desires, social learning and child positioning, and in selective coding Sub classified into three contextual, structural and behavioral components.
  Conclusion
  It seems that various factors play a role in the occurrence of violence against children in Iran's sport. Four elements of the individual, family, society and club are the main constituents of it, and the deficiency in each element can be a way for Violence against the child
  Keywords: Verbal Violence, Physical Violence, Sports, Children
 • Fatemeh Molaei Fard Pileh Rood, Mir Hasan Ameri *, Rahim Ramezaninazhad Pages 235-256
  The aim of the present study was to analyze the effect of sports participation on social capital based on the mediating role of media and interactive ability of individuals. The method is described-correlational, in terms of process strategy, for the purpose of application and in terms of field data collection method. The population of the study consisted of citizens of Guilan province with athletic activities and the sample was estimated based on the Morgan table with more than 10,000 people in 384 people. The research tools included sport participation questionnaire, Participate in sports cyberspace questionnaire, interactive capability questionnaire, and social capital questionnaire, each containing 4 dimensions and 16 questions. To evaluate the content and formality, comments and suggestions were made by six expert sports for all and six sports management specialist in reviewing the tools. Confirmatory factor analysis and path analysis using PPL software were used to study the construct validity and analysis of the main hypotheses. The results showed that sport participation had a direct and significant effect on media participation, interactivity and social capital. Meanwhile, Sobel's test in the analysis of mediator relations showed that the indirect effect of sports participation on social capital from both the medium of media participation and the interactive capability is more than its direct effect. Therefore, it can be argued that although sports participation directly increases social capital, interventions such as training interactions and media participation increase its impact.
  Keywords: Sports Participation, Sport for all, Citizenship Sports, social media, Interactive Power
 • Mehrali Hematinezahd, Sepideh Shabani, Rasoul Faraji * Pages 257-284

  The present study aimed at analyzing the gap of the quality educational services provided for postgraduate sport sciences students, based on the SERVQUAL-KANO model and executing Quality Function Deployment in Faculty of Sport Sciences at University of Guilan. The study is applied in terms of its purpose, and quantitative and quantitative research methods were used to collect data and achieve the goals. The statistical population consisted of all postgraduate students of sport sciences at University of Guilan. The research measurement instruments were SERVQUAL and KANO questionnaires employed to assess the quality of educational services as well as identify and categorize students' needs for the quantitative section. In addition, semi-structured interviews were conducted for the qualitative section of the study. Face and content validity of the questionnaires was confirmed by experts. The results showed that, there are negative quality gaps in all dimensions of the quality of educational services. The widest gap was observed in objective elements (mean difference= -2.16). Finally, 15 basic needs were identified and imported into the house of quality matrix of QFD as voice of the customer, and 20 specifications were extracted for improvement. It can concluded that providing more educational spaces, preparation of updated educational and laboratory equipment, improvements in the communication and information methods of faculties, justification of faculty staff to better respond to students, and accurate performance of educational services in a timely manner are among the important measures for improving the quality of educational services in the faculties.

  Keywords: Faculty of sport sciences, quality of educational services, Quality Function Deployment (QFD), SERVQUAL
 • Javad Karimi, Homayuon Abbasi *, HOSSEIN EYDI Pages 285-306
  This research was conducted with the aim of studying the social consequences of participation in sport, based on the data theory of the foundation. The present study was conducted within the framework of a qualitative approach and the required data were collected using semi-structured interviews. The statistical population of this study was all experts in social participation in sport, including sports management professors (6 students), sociology (6 people) and experts in sports and youth departments (5 people). The sampling method was snowball mode. The data collection method was a study of previous research and a deep and open interview. To assess credibility, transfer, and verifiability, they provided the participants with the findings of the research, and they examined the text of the theory and their views. The method used for reliability was an intra-subject agreement method. The average agreement within the subject was 0.75. The software used by MAXQDA version 10. Based on the findings of semi-structured interviews, the most important outcomes of social participation in sport include social cohesion, social trust, health dimension, educational and ethical dimension, vitality, social relationships, social identity and social harm reduction. Proposed strategies derived from research include the provision of infrastructure, the placement of sports in general culture, and the rules for sports participation.
  Keywords: Social, outcome, foundation data, Participation, Sport
 • Nasser Bai *, Akram Esfehani Nia Pages 307-326
  The purpose of present research was to modeling effect of parents’ social support, perceived competence and school climate on pleasure from participation in physical activity of female students. The research method is descriptive correlational type and population of present study consisted of all female secondary high school students (10, 11 and 12) in the Azadshahr city of Golestan province (N=1086), which according to Cochran formula, 248 students were selected as sample size by simple sampling method. For collecting research data, Duncan et al (2005) parents’ social support questionnaire, Xiang et al (2003) perceived competence questionnaire, Anderson (2007) school climate questionnaire and Moore et al (2009) pleasure from participation in physical activity questionnaire were used. Validity of the questionnaires was verified by 5 masters of sport management and internal consistency of questionnaires by using Cronbach's alpha was determined respectively 0.89, 0.91, 0.78 and 0.81. Descriptive and inferential statistics methods were used for data analysis. The results of study showed that parents’ social support, perceived competence and school climate have a positive and significant effect on the pleasure from participation in physical activity of female students. Considering the positive role of parents’ social support, perceived competence and school climate on the pleasure from participation in physical activity of female students: parent participation in physical activity with their daughters, parent support for school sports programs, provide sports programs in schools based on the sporting capabilities of students and creating more opportunities for sports participation of female student recommended.
  Keywords: Social Support, Competence, School Climate, Pleasure from Participation in Physical Activity