فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حشمت الله عسگری*، محمدرضا امیدی، نبی امیدی صفحات 173-182
  سابقه و هدف

  حوادث ترافیکی جاده ای در ایران، مسئله بسیار مهمی است که توسعه اقتصادی را محدود و از عوامل اصلی تهدید سلامت و امنیت افراد جامعه می باشد. آمارهای ارائه شده نشان می دهد که پس از بیماری های قلبی و عروقی، حوادث ترافیکی دومین عامل مرگ در گروه های سنی مختلف است، که این امر پیش بینی در این حوزه را اهمیت بخشیده است.

  روش بررسی

  در این تحقیق با استفاده از آمار مصدومان ترافیکی بین فروردین 1388 تا اسفند 1394 که  در استان های گلستان، مازندارن، گیلان و  اردبیل، به پزشکی قانونی ارجاع شده اند و با استفاده از متدلوژی باکس جنکینز که یکی از پیشرفته ترین روش ها پیش بینی و آینده پژوهی در حوزه سیستم های سلامت است،  به پیش بینی تعداد مصدومین به تفکیک استان ها ، برای سال های 1395 تا 1398 پرداخته شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که الگوی سری زمانی مناسب برای پیش بینی مصدومین گلستان (ARIMA(4,2,4، مازندران (ARIMA(3,1,5، گیلان(ARIMA(3,1,4 و اردبیل(ARIMA(5,1,2  می باشد، همچنین درصد میانگین قدر مطلق  خطا که برای استان گلستان 0.114، استان مازندارن0.064، استان گیلان0.078 و استان اردبیل0.1250 به دست آمد. که نشان از دقت بالای متدلوژی باکس جنکینز در پیش بینی تعداد مصدومان ترافیکی به خصوص در استان مازندارن و گیلان دارد. مقادیر پیش بینی شده  برای سال های 1395 تا 1398  نشان داد تعداد مصدومان ترافیکی در استان گلستان در حال افزایش و در استان های مازندارن، گیلان و اردبیل در حال کاهش است.

  نتیجه گیری

   

  دقت بالای روش متدلوژی باکس جنکینز نشان می دهد که روشی مناسب در دست کارشناسان و مدیران برای پیش بینی ها در حوزه مصدومین ترافیکی در استان های گلستان، گیلان، مازندارن و اردبیل است. کاهش مصدومین در  مازندارن، گیلان و اردبیل در آینده  نشان دهنده حرکت رو به بهبود رفتار سیستم حمل ونقل در این استان ها می باشد، همچنین استان گلستان به سمت افزایش مصدومین حوادث ترافیکی حرکت می کند که نیازمند برنامه ریزی مجدد جهت کاهش تصادفات در این استان می باشد.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، تصادفات، سیستم های حمل ونقل، سری زمانی، خود رگرسیونی
 • محمد بابامیری، مجید معتمد زاده، رستم گلمحمدی، مریم فرهادیان، جلیل درخشان* صفحات 183-190
  سابقه و هدف

  صدای کم فرکانس حتی در ترازهای پایین آزار دهنده بوده و عملکرد شناختی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از تفاوتهای فردی مانند حساسیت به صدا میتوانند تاثیر صدا بر عملکردهای شناختی را کاهش یا افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی اثر حساسیت به صدا بر عملکرد شناختی در حضور صدای فرکانس کم می باشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع مداخله ای می باشد. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند که از میان آن ها تعداد 120 نفر به صورت داوطلب و پس از اخذ رضایت نامه کتبی به روش نمونه گیری هدفمند (60 نفر حساسیت بالا و 60 نفر حساسیت پایین) انتخاب شدند. با شبیه سازی محیط واقعی هر یک از افراد موردمطالعه در ترازهای صوتی 50، 60 و 70 دسی بل به مدت 40 دقیقه در معرض مواجهه قرار گرفتند. در حین مواجهه با استفاده از آزمون عملکرد پیوسته دیداری-شنیداری عملکردهای شناختی افراد موردبررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس موردبررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که صدای فرکانس کم مولفه های عملکرد شناختی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد و با افزایش تراز صوت از 50 تا 70 دسی بل و از 125 به 250 هرتز عملکردهای شناختی کاهش می یابند (p<0/05). بررسی اثر میزان حساسیت افراد نشان داد که در افراد دارای حساسیت بالا عملکردهای شناختی بیشتر از افراد دارای حساسیت پایین تحت تاثیر قرار می گیرند و تفاوت دو گروه از لحاظ آماری معنا دار می باشد (p<0/05).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که افزایش تراز فشار صوت باعث کاهش مولفه های شنیداری انواع توجه و کیفیت کاری می گردد و این تاثیر منفی در افراد دارای حساسیت بالا به صدای کم فرکانس بیشتر است.

   

  کلیدواژگان: صدای فرکانس کم، حساسیت به صدا، عملکرد شناختی، تراز فشار صوت
 • محسن ابوطالبی اصفهانی*، حسین حق شناس، داوود صالحان صفحات 191-202
  سابقه و هدف

  تصادفات وسایل نقلیه و عابران نتیجه افزایش وسایل نقلیه بوده که عدم برنامه ریزی برای کاهش آنها موجب خسارات جبران ناپذیری خواهد شد. برنامه ریزی نیاز به مدل های پیش بینی داشته که تعیین تاثیر عوامل برای کنترل هزینه ها قبل از اجراء و سنجش و اولویت بندی آنها لازم است. خیابان دو طبقه امام خمینی (ره) اصفهان در رتبه اول تصادفات شهر اصفهان قرار داشته؛ لذا هدف پژوهش، تحلیل راهکارها و ترکیب آنها و اولویت-بندی برای کاهش و پیشگیری تصادفات و افزایش ایمنی با مدل سازی، است.

  روش بررسی

  از آمار تصادفات سال 1394 و جمع آوری جزئیات به روش میدانی و تعریف راهکارها و مدل-سازی در نرم افزار IHSDM که مختص تحلیل ایمنی است، استفاده شد. به جهت ملاحظات اخلاقی اطلاعات هویتی افراد درگیر در تصادفات توسط پلیس ارایه نشد. راهکار های حذف پارک حاشیه ای، کاهش دسترسی، افزایش فاصله و کاهش تعداد اجسام ثابت از لبه سواره رو و ترکیب آنها، تحلیل شدند. در پل امام خمینی (ره) افزایش تعداد و عرض خطوط عبور و فاصله گاردریل از لبه سواره رو، بررسی شدند.

  یافته ها

  لزوم کالیبره کردن نرم افزار IHSDM محرز شد و تحلیل نشان داد در صورت اعمال نکردن هیچ راهکاری، تصادفات %6/12 افزایش می یابد. در میان راهکارهای تکی و ترکیبی در خیابان امام خمینی (ره)، حذف پارک حاشیه ای و استفاده از 4 راهکار هم زمان؛ و در روی پل، افزایش فاصله گاردریل میانی از لبه روسازی بیشترین تاثیر را دارد.

  نتیجه گیری

  کاربرد مدل ها، ارایه راهکارها و بررسی تاثیر هر یک و اولویت بندی آنها و استفاده از تمام عوامل دخیل در تصادفات در پیشگیری و کاهش تصادفات، محرز است.

  کلیدواژگان: اولویت بندی راهکارها، پیشگیری از تصادفات، تصادفات شهری، راهکار ایمنی، نرم افزار IHSDM، مدل سازی تصادفات
 • لیلا حسن زاده، رضا خانی جزنی، رضا غلام نیا، غزاله منظمی تهرانی* صفحات 203-214
  سابقه و هدف

  در معادن فلزی روباز سالیانه تعداد زیادی حادثه رخ می دهد که منجر به ناتوانی های دائمی و مرگ می گردد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی گویه های مرتبط و ارائه پرسشنامه ای درزمینه ی بررسی علل این حوادث انجام گرفته است.

  روش بررسی

  در این تحقیق در ابتدا به بررسی 200 گزارش حادثه ناشی از کار در بازه سال های 1388 تا 1395 پرداخته تا مبانی اولیه در تدوین گویه های لازم برای سازه های این پرسشنامه فراهم آید. پرسشنامه در ابتدا شامل 4 سازه، 13 بعد و 81 سوال طراحی شد. برای بررسی روایی پرسشنامه، از روش های روایی صوری، محتوایی و سازه و جهت تعیین پایایی از دو شیوه همسانی درونی (آلفای کرون باخ) و آزمون - باز آزمون با استفاده از ضریب همبستگی درون - رده ای استفاده شد و توسط 377 نفر از کارکنان معادن فلزی روباز استان یزد و کرمان تکمیل گردید. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و LISREL صورت گرفت. ملاحظات اخلاقی هلسینکی در این مطالعه رعایت شد.

  یافته ها

  در بررسی روایی محتوایی 22 گویه حذف شد و با محاسبه روایی سازه به پرسشنامه ای با 4 سازه نقص قوانین و مقررات، رفتارهای ناایمن اپراتور، شرایط ناایمن تجهیزات و شرایط ناایمن محیطی، 13 بعد و 59 سوال دست یافته شد که دارای شاخص و پایایی 842/0 و مطلوب هست، همچنین گویه های پرسشنامه دارای روایی محتوایی (84/0CVI=) است. داده های پرسشنامه تنها برای تجزیه وتحلیل استفاده شده و استفاده دیگری نخواهد شد.

  نتیجه گیری

  پرسش نامه تهیه شده برای ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با 59 سوال دارای قابلیت اطمینان و پایایی مناسب بوده و یک ابزار بومی جهت ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین و مقررات با دقت و صحت مناسب می باشد.

  کلیدواژگان: معادن فلزی روباز، حوادث ناشی از کار، نقش قوانین و مقررات، تحلیل عاملی تاییدی
 • حمید سوری، ترانه یوسفی نژادی*، علیرضا رزاقی صفحات 215-222
  سابقه و هدف

  سوانح ترافیکی و پیامد ترافیک ناهنجار نه تنها شامل مرگ و مصدومیت در جامعه می شود بلکه موجب گسیختگی روابط اجتماعی، برهم خوردن سلامت روان و پایین آمدن کیفیت زندگی مردم این جوامع می شود. رفتارهای خشونت آمیز در رانندگی علاوه بر آسیب جسمانی و مرگ، بر سلامت اجتماعی و روانی شهروندان نیز تاثیر می گذارد. این تحقیق باهدف شناسایی رفتارهای خشونت آمیز رانندگان وسایل نقلیه موتوری و اندازه گیری و توزیع این رفتارها در تهران انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته با روایی و پایایی بالا در بازه زمانی شهریور تا آذر 1397 انجام شد. پرسشنامه دارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک رانندگان و 20 سوال اختصاصی در مورد رفتارهای خشونت آمیز بود. سوالات اختصاصی در مقیاس 5 درجه ای لیکرت از کاملا مخالفم=1 تا کاملا موافقم = 5 طراحی شد. برای محاسبه روایی محتوایی از ضریب نسبت اعتبار محتوا استفاده شد که برای هر سوالات بالای 7/0 و برای کلیه سوالات 72/0 بود. با استفاده ازنظر 10 متخصص شاخص روایی محتوا نیز 8/0 محاسبه شد. برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب کرونباخ 7/0 بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آمار توصیفی و تحلیل آماری ناپارمتریک (من ویتنی و کروسکال) انجام شد.

  یافته ها

  رفتار عصبی شدن از گیر افتادن در ترافیک یا گیر افتادن پشت راننده ای که آهسته رانندگی می کند، بیشترین توزیع را در بین رانندگان داشت (2/11). کمترین میانگین نیز مربوط به عبور از چراغ قرمز و زبان یا شکلک درآوردن برای سایر رانندگان بود. بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک با میزان خشونت در رانندگان نیز نشان داد، بین نوع وسیله نقلیه و میانگین خشونت(p=0.001) و بین میانگین خشونت در دو گروه از رانندگان که سابقه درگیری و نزاع داشتند و گروهی که نداشتند، ارتباط معنادار دیده شد (p=0.018).

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه رفتار خشونت آمیز در رانندگی می تواند عواقب منفی زیادی در جامعه داشته باشد، بهتر است برای افرادی که سابقه نزاع و درگیر شدن با افراد دیگر رادارند و صبر و تحمل کمتری در ترافیک دارند، آموزش و فرهنگ سازی در جهت اصلاح رفتار رانندگی، کنترل پرخاشگری رانندگی و احترام به قانون به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: خشونت، رانندگی، رفتار، تهران
 • منیژه ایران فر* صفحات 223-228
  سابقه و هدف

  رایج ترین اشکال خشونت علیه سالمندان خشونت مالی، روانی، فیزیکی و اجتماعی است. شیوع خشونت علیه سالمندان در کشورهای با درآمد بالا یا متوسط در بین 2.2 تا 14 درصد متغیر است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی تجارب خشونت علیه سالمندان شهر تهران در سال 1397 اجرا شد.

  روش بررسی

  مطالعه به صورت کیفی در سال 1397 با استفاده از مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته و جلسه مصاحبه گروهی بر روی تعداد 36 سالمند زن و مرد 60 سال و بالاتر ساکن در مناطق مختلف 22 گانه شهر تهران انجام شد. جهت رعایت ملاحظات اخلاقی و کدهای بیست وشش گانه حفاظت از آزمودنی، هدف مطالعه، محرمانه ماندن نام، اخذ رضایت آگاهانه، محفوظ ماندن حق خروج از مطالعه در هر مرحله از کار انجام شد. پس از کسب اطمینان از تمایل به شرکت در مطالعه و ایجاد فضای امن، جلسات مصاحبه گروهی برگزار شد. ابتدا اطلاعات جمعیت شناختی، اقتصادی و اجتماعی با پرسش از سالمند ثبت شد. سپس تجربیات مربوط به خشونت از بازه زمانی آغاز سالمندی 60 سالگی تا زمان مطالعه، ضبط و بلافاصله بعد از پایان جلسه پیاده سازی و با روش تحلیل محتوا، تحلیل شدند. روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و اشباع محتوا بود. در مصاحبه ها از سوالات کلی و باز نیمه ساختاریافته طراحی شده بر اساس راهنمای موضوعی استفاده شد. اعتبار داده ها با استفاده از معیارهای مطالعه کیفی: مقبولیت، انتقال پذیری، همسانی و تایید پذیری تامین شد. اطلاعات جمع آوری شده از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA نسخه 2018 تحلیل شدند.

  یافته ها

  چهار شکل خشونت تجربه شده شامل خشونت جسمانی، روانی- عاطفی، مالی و اجتماعی در بین سالمندان موردمطالعه شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  شناسایی تجارب خشونت علیه سالمندان می تواند زمینه ساز طراحی، برنامه ریزی و اعمال مداخلات لازم متناسب با ارتقای کیفیت زندگی و پیشگیری از آسیب در جامعه سالمندان باشد.

  کلیدواژگان: سالمند خشونت، تجربه
 • بتول صداقتی شکری، سید رسول داودی، حمیدرضا بهنود* صفحات 229-236
  سابقه و هدف

  در میان این ابزارهای درون خودرویی، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی نیز از منابع حواس پرتی در جهان شناخته شده است. به دلیل افزایش تصادفات و تلفات ناشی از استفاده از آن هنگام رانندگی، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی رفتار راننده و تعیین عوامل موثر بر استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی بود.

  روش بررسی

  جهت رسیدن به اهداف از تئوری رفتار برنامه ریزی شده طرح استفاده گردید و سپس پرسشنامه ای بر اساس این تئوری طراحی و در شهر گرگان جمع آوری شد و از طریق روش « تحلیل عاملی» عوامل موثر بر استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که از میان پنج عامل مطرح شده در تعیین عوامل موثر بر استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، کنترل رفتار درک شده با تبیین 23/25 تاثیرگذارترین عامل تئوری رفتار برنامه ریزی شده طرح بود. همچنین عوامل اعتیاد به تلفن همراه و مشخصات جمعیت شناختی (سن و جنسیت) به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دهنده این است که راننده تصور می کند بر رفتار خودکنترل داشته و قادر است در مقابل وقایع غیرمنتظره (مانند ترمز ناگهانی خودروی مقابل به هنگام استفاده از تلفن همراه) واکنش مناسب و سریع نشان دهد از میان سایر عوامل، مهم ترین عاملی است که موجب استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی می شود. لذا توجه مسئولین، به این کاستی ها و تلاش در راستای اصلاح و فرهنگ سازی رانندگان ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، رانندگی، استفاده از تلفن همراه، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • محسن صادقی یارندی، علی کریمی* صفحات 237-246
  سابقه و هدف

  یکی از مواد سوختی که اخیرا موردتوجه قرارگرفته است، گاز طبیعی فشرده می باشد. باوجود تمام مزایای شناخته شده، ذخیره سازی، حمل ونقل و استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت همواره خطراتی از قبیل انفجار و آتش سوزی را با خود به همراه دارند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی پیامد حریق و انفجار مخازن گاز متان در یک جایگاه توزیع گاز طبیعی فشرده انجام پذیرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه، با توجه به نتایج حاصل از بررسی و بازدید از جایگاه مورد بررسی، بررسی مطالعات و حوادث گذشته و بررسی نظرات متخصصان، چهار سناریوی تخلیه، ترکیدگی فاجعه بار، آتش فورانی و انفجار در مخازن گاز متان فشرده مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه هر یک از سناریوها با استفاده از نرم افزار، مدل سازی شده و پیامدهای محتمل هرکدام از سناریوها مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور واکاوی پیامد در مطالعه حاضر نیز نرم افزار PHAST.6.7 مورداستفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  با توجه به نتایج مطالعات پیشین و همچنین بررسی پیامد سناریوهای مورد بررسی، دو سناریوی آتش فورانی و انفجار کامل مخازن به عنوان مخاطرات اصلی نشت گاز متان انتخاب گردید. نتایج حاصل از سناریو آتش فورانی نشان داد که بیشترین مساحت متاثر از آتش فورانی در این سناریو مقدار 13/135 مترمربع و در اندازه نشتی 150 میلی متر است. نتایج حاصل از مدل سازی انفجار مخازن نیز نشان داد که در فاصله 20 متری، میزان افزایش فشار حاصل از انفجار 1 بار بوده (احتمال مرگ افراد در این فشار 100 درصد است) و به تدریج با افزایش فاصله از مخزن کم شده تا جایی که در فاصله ی 400 متری به 01/0 بار می رسد که همان حریم ایمن می باشد. همچنین مشخص گردیدکه در شعاع 52، 69 و 232 متری مخزن به ترتیب مقدار 21/0، 14/0 و 02/0 بار، افزایش فشار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با توجه به اینکه گاز متان، گازی قابل اشتعال و انفجار است، در صورت نشتی و آسیب مخزن و بروز حریق و انفجار، می تواند منجر به حوادث ناگواری شود. علل الخصوص در جایگاه های سوخت گیری دومنظوره که علاوه بر گاز متان فشرده، بنزین نیز مورداستفاده قرار می گیرد. لذا با توجه به موارد پیش گفت و افزایش روزافزون این جایگاه ها، انجام اقدامات کنترلی به منظور افزایش سطوح ایمنی در مورد مخازن گاز متان در جایگاه های سوخت گیری امری ضروری می باشد.

   

  کلیدواژگان: مدل سازی پیامد، حریق، گاز طبیعی فشرده، نرم افزار PHAST
|
 • Heshmatollah Asgari*, Mohammad Reza Omidi, Nabi Omidi Pages 173-182
  Background and Objectives

  Road traffic accidents in Iran are a very important issue that limits economic development and is one of the main threats to the health and safety of people in the community. The statistics show that after cardiovascular disease, traffic accidents are the second leading cause of death in different age groups, which has made prediction in this area important.

  Materials and Methods

  In this study, using the statistics of traffic injuries between April 2009 and March 2012 in Golestan, Mazandaran, Gilan and Ardebil provinces, they were referred to forensic medicine using the Jenkins Boxing Methodology, one of the most advanced methods Forecasting and future studies in the field of health systems, predicted the number of injuries by province, for the years 1395 to 1398.

  Results

  The results of the study showed that the appropriate time series pattern for predicting Golestan injuries, ARIMA (4,2,4), Mazandaran ARIMA (3,1,5), Gilan ARIMA (3,1,4) and Ardibil ARIMA (5, 1,2). Also, the average percentage of absolute error for Golestan province was 0.114, Mazandaran province was 0.064, Guilan province was 0.078 and Ardabil province was 0.1250. Which demonstrates the precision of the Jenkins Boxing Methodology in predicting the number of traffic jams, especially in Mazandaran and Guilan? Estimated values for 1995 to 1398 showed that the number of road traffic injuries in Golestan province is increasing and is decreasing in Mazandaran, Gilan and Ardebil provinces.

  Conclusion

  The high accuracy of the Jenkins methodology methodology shows that a suitable method is available to experts and managers for predicting traffic injuries in Golestan, Gilan, Mazandaran and Ardebil provinces. The decrease in injuries in Mazandaran, Gilan and Ardebil in the future indicates a progressive improvement in the behavior of the transportation system in these provinces, as well as the Golestan province is moving towards an increase in traffic accidents, requiring re-planning to reduce accidents in This is the province

  Keywords: Epidemiology, Accidents, Transportation Systems, Time Series, Self-Regression
 • Mohammad Babamiri, Majid Moatamedzadeh, Rostam Golmohammadi, Maryam Farhadian, Jalil Derakhshan* Pages 183-190
  Background and aim

  Low-frequency noise, even at low levels, is annoying and affects the cognitive Performances of individuals. Some individual differences, such as sensitivity, can reduce or increase the effect of noise on cognitive Performances. The purpose of this study was to investigate the effect of noise sensitivity on cognitive performance in the exposure of low frequency noise.

  Materials and Methods

  This is an interventional study. The study population was Hamadan University of Medical Sciences. 120 of them were selected through purposeful sampling (60 high sensitivities and 60 low sensitivity). By simulating the real environment of each person, they were exposed to 50, 60 and 70 dB for 40 minutes. During the encounter, the cognitive Performances of the subjects were examined using the integrated visual-auditory continuous performance test. SPSS20 software and data using independent t-test and ANOVA were studied.

  Results

  The results showed that low-frequency noise negatively affects the components of cognitive Performances and decreases cognitive Performances by increasing the noise level from 50 to 70 dB and from 125 to 250 Hz (p <0.05). The study of the effect of the sensitivity of the subjects showed that in patients with high sensitivity, cognitive Performances were more affected than those with low sensitivity and the difference between the two groups was significant (p <0.05).

  Conclusion

  The results showed that increasing the level of noise pressure reduces the auditory components of the types of attention and quality of work, and this negative effect is higher in people with high sensitivity to low frequency noise

  Keywords: low frequency noise, noise sensitivity, cognitive Performance, noise pressure level
 • Mohsen Aboutalebi Esfahani*, Hosein Haghshenas, Davood Salehan Pages 191-202
  Background and Objectives

  Accidents vehicles and pedestrians are the result of an increase in vehicles, and the lack of any planning will cause irreparable damages. Such planning requires prediction models that determine the effect factors and prioritizations possible. Imam Khomeini Street, which is a two-story street in Esfahan, Iran, is ranked first in accidents. Therefore, the aim is to analyze different solutions and their combination and prioritize them for reducing and preventing accidents by modeling.

  Materials and Methods

  The crash statistics of 2015 were used. Details were collected through field studies, and the definition of strategies and modeling were done in the IHSDM software. Due to ethical considerations, the people’s identity was not provided by the police. Solutions for removing the marginal park, reducing access, increasing distance, and reducing the fixed objects and their combination were analyzed. For Bridge, the increase in the number and width of the passageways and the distance between barriers were investigated.

  Results

  The need to calibrate the IHSDM software became clear, and the analyses showed that if no strategy was implemented, the crashes would increase by 12.6%. Among the individual and combined solutions, the removal of the marginal park and the use of four solutions at the same time, and for the bridge, the increase in the distance barrier were identified as the most influential.

  Conclusion

  It became clear that the application of models, the provision of solutions, the study of the effect and the prioritization and using all factors involved in crashes is necessary

  Keywords: Prioritizing Solutions, Preventing Accidents, Urban accidents, Safety Solution, IHSDM Software, Modeling crashes
 • Leila Hasanzadeh, Reza Khani Jazani, Reza Gholamnia, Ghazaleh Monazami Tehrani* Pages 203-214
  Background and Aim

  Several work related accidents occur in Open pit mines annually, resulting in permanent disability and death. The present study was designed to develop a measurement tool for assessment of incidents reported in Open Pit metal mines according to rules and regulations.

  Methods

  In this research, we first studied 200 cases of work-related accidents in the years 2009-2016, in order to provide the basic foundations for the formulation of the necessary elements for the structures of this questionnaire. The questionnaire was first designed with four structures, 13 dimensions and 81 questions. To assess the validity of the questionnaire, the formal, content, and structure validity of the questionnaire was used to determine the reliability of the two methods of internal consistency (Crohn’s Alpha) and test-retest using the coefficient of intratrail. Provided questionnaire was distributed among 377 employees of metal open-pit mines workers of Yazd and Kerman city. Data were analyzed through SPSS and LISREL software. Ethical considerations in this study were adhered based on the Helsinki guidelines.

  Results

  The content validity of 22 items was eliminated and by calculating construct validity, a questionnaire with four constraints of violation of rules and regulations, unsafe operator behaviors, unsafe conditions of equipment and environmental unsafe conditions that has a reliability equal to 0.842, and the elements of the questionnaire has content validity. The scout study Cronbach’s alpha coefficient and KMO in the main study was 0.842 and 0.708 subsequently. Questionnaire items also have content validity (CVI = 0.84). The questionnaire data will only be used for analysis and will not be used elsewhere.

  Conclusion

  This questionnaire is an appropriate native tool with the approach of local role and regulations for assessing work-related accidents in open-pit metal mines

  Keywords: work related accidents, open-pit mines, rules, regulations, Questionnaire, Confirmatory Factor Analysis, Validity, Reliability
 • Hamid Soori, Taraneh Yousefinezhadi*, Alireza Razaghi Pages 215-222
  Background and Objectives

  Traffic accidents outcomes not only involve death and injury in the community, but also lead to a collapse in social relationships, disturbing mental health, and lowering the quality of life of people in these communities. Violent behaviors in driving in addition to physical harm and death also affect the social and mental health of citizens. This research was conducted to identify violent behavior of motor vehicle drivers and to measure and distribute these behaviors in Tehran.
  Methods and Materiales: This research was carried out using a researcher-made questionnaire with high validity and reliability in the period of September-December 2018. The questionnaire consisted of two sections of demographic information of drivers and 20 specific questions about violent behaviors. Exclusive questions on the 5-point Likert scale were completely disagreeable = 1 to totally agree = 5. Content validity coefficient was used to calculate content validity, which was 0.7 for any questions and 0.72 for all questions. Using the 10 experts, content validity index was also 0.8. Cronbach's alpha coefficient was used for reliability. Cronbach's coefficient was 0.7. Data were analyzed using SPSS software version 22 and descriptive statistics and non-parametric statistical analysis (Mann-Whitney and Kruskal).

  Result

  Being nervous from getting stuck in traffic or getting stuck behind a slow-driving driver has the highest distribution among drivers (11.2). The lowest mean was the passing of red lights and tongues or smears for other drivers. Investigating the relationship between demographic variables and the degree of violence in drivers also showed a significant relationship between vehicle type and mean of violence (p = 0.001) and between mean of violence in two groups of drivers who had a history of conflict and the group which did not have (p = 0.018).

  Conclusion

  Considering that violent behavior in driving can have many negative consequences in the society, educations should be applied for people who have a history of conflict and engagement with other people and have less patience in traffic; in order to improve driving behavior, aggression control and respecting the law.

  Keywords: Violence, Driving, Behavior, Tehran
 • Manijeh Iranfar * Pages 223-228
  Background and Objectives

  The most common forms of violence against the elderly are financial, psychological, physical and social violence. The prevalence of violence against the elderly varies between 2.2 and 14 percent in high- or middle-income countries. The present study was conducted to identify the experiences of violence against the elderly in Tehran in 1397.

  Materials and Methods

  This qualitative study was conducted in 2013 using semi-structured clinical interviews and group interviews on 36 males and females aged 60 and over in different regions of Tehran. To observe ethical considerations and twenty six codes of protection for the subject, the purpose of the study, the confidentiality of the name, informed consent, the right to leave the study at each stage of the work was carried out. After ensuring the willingness to participate in the study and create a safe atmosphere, group interviews were held. First, demographic, economic, and social information was recorded with the elderly question. Then, violence experiences were analyzed from the beginning of the age of 60 to the time of study, recording, and immediately after the end of the implementation session and using the content analysis method. The purpose of sampling was content and content saturation. In interviews, general and open semi-structured questions were used based on the topic guide. Data validity was obtained using qualitative study criteria: credibility, transferability, confirmability and dependability. Data collected from interviews were analyzed using MAXQDA version 2018 software.

  Result

  Four types of experienced violence including physical, psychosocial, financial and social violence were identified among the elderly.

  Conclusion

  Identifying the experiences of violence against the elderly can lead to the design, planning and implementation of necessary interventions to improve the quality of life and prevention of harm in the elderly community.

  Keywords: elderly, violence, experience
 • Batoul Sedaghati Shokri, Seyed Rasool Davoodi, Hamid Reza Behnood* Pages 229-236
  Background and Objectives

  Between in-vehicle tools, cell phone use while driving is known as distraction sources in the world. This issue is even more important because of the increased accidents and losses caused by driving it. The purpose of this study was to investigate driver behavior and determine the factors affecting the use of cell phone while driving.

  Materials and Method

  To achieve the goal, the theory of planned behavior was used. A questionnaire was designed based on this theory and collected in Gorgan city. The “factor analysis’ method was used to evaluate the factors affecting the use of cell phone while driving.

  Result

  Results showed that among the five important factors of driving behavior, perceived behavioral control, explained 25.32, had highest impact on cell phone use while driving. also, other factors like addicted to mobile phone and demographic characteristics were the second and third cause of mobile phone use while driving.

  Conclusion

  The results indicate that the driver is convinced that he is controlling his behavior and is able to react quickly and responsibly against unexpected events (such as the sudden braking of a car while using a cell phone), among all of variable, this variable is the most important that cause use of cell phone. Therefore, So, authorities should pay attention to the mentioned shortcomings and attempt to take a helpful strike for reforming them.

  Keywords: factor analysis, driving, theory of planned behavior, mobile phone use
 • Mohsen Sadeghi Yarandi, Ali Karimi * Pages 237-246
  Background and Aim

  One of the most fuel materials that recently considered is compressed natural gas (CNG). Despite all the known benefits, storage, transportation and use of compressed natural gas as a fuel have risks such as explosions and fires. This study was aimed towards Consequence Modeling of Fire and Explosion on Methane Storage Tanks in a CNG refueling Station.

  Materials and Methods

  In this study, A CNG station was evaluated. Considering the results of the visit the CNG station, survey of the recent studies and events and review of experts' opinions, four scenarios of discharges, catastrophic rupture, jet fire and explosions in compressed natural gas storage tanks were evaluated. Then each of these scenarios by using the software is modeled and Possible Consequences of each scenario were evaluated. In order to Consequence Modeling and examine the outcome of Consequences in this study, the PHAST software version 6.7 was used.

  Results

  In this study two jet fire and explosion scenarios of storage tanks were selected as the worst case scenarios. In jet fire scenario the maximum area affected by fire is 135/13 square meters in the leakage dimension of 150 millimeters. The results of CNG storages explosion modeling also showed that at a distance of 20 meters from storage tanks, the explosion pressure increase is 1 bar (The probability of death in this pressure is 100%) and gradually decrease by increase the distance from the storage tanks, as far as the distance of 400 meters, it reaches at 0.01 bar that is a safe area. It was also found, in the radius 52, 69 and 232 meters of the storage tanks there were 0.21, 0.14 and 0.02 bar increasing pressure, respectively.

  Conclusion

  The results of present study showed that leakage and damage of the storage tanks, can lead to deadly accidents, Particular in dual-purpose refueling stations (CNG and Gasoline). So according to the results of this study, increasing the number of this refueling stations in recent years, corrective actions in order to increasing the safety levels in methane gas storage tanks in CNG refueling Station is essential

  Keywords: Consequence Modeling, Fire, Compressed Natural Gas, PHAST Software