فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • یاسر مدنی*، سمیه شاه مرادی، آمنه شاکری صفحات 1-22

  نسل دوم مهاجران، به نسلی گفته می شود که حداقل یکی از والدین آن ها مهاجر بوده و خود در کشور مقصد متولد شده باشند. مهاجرت و مهاجر بودن که به واسطه آن، خانواده های مهاجر از جنبه های گوناگون به اقلیت جامعه مقصد تبدیل خواهند شد، کار آسانی نیست و هنگامی که با دوران نوجوانی فرزندان و تعارضات و اختلافات رایج همراه با آن هم زمان شود، والدین مهاجر را با چالش های دوچندان مواجه می کند. مقاله حاضر، نتیجه یک پژوهش کیفی با روش پدیدارشناسی است که به منظور درک چگونگی تجربه ارتباط والدین ایرانی مسلمان مقیم ایالت کالیفرنیای امریکا با فرزندان نوجوانشان انجام شد. شرکت کنندگان این پژوهش، متشکل از 15 نفر از پدران و مادران خانواده های مهاجر ایرانی مسلمان بود که فرزندان نوجوان 13تا 19ساله داشتند و به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. با هر یک از آنان، مصاحبه ای به مدت 40 الی90 دقیقه انجام شد و مصاحبه ها تا اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها، به یافتن سه مضمون اصلی منتج شد که عبارت اند از: چالش ها و دغدغه های والدین مهاجر ایرانی مسلمان درباره تربیت فرزندانشان، فرصت ها یا جنبه های مثبت فرزندپروری در امریکا، و راهبردهای تربیتی موثر برای انتقال هویت اسلامی و ایرانی. مطالعه پژوهش حاضر می تواند برای مشاوران، معلمان و موسسات ارائه کننده خدمات به مهاجران و خانواد های مهاجر کاربردی باشد.

  کلیدواژگان: تعامل والد نوجوان، مهاجران ایرانی مسلمان، مهاجرت، فرزندان نسل دوم
 • لیلا طالبی، مجتبی امیری * صفحات 23-40

  سازگاری روان شناختی فرایند پیچیده ای است که هدفش کنار آمدن با تغییرات گسترده در محیط جدید است. هدف پژوهش حاضر پیش بینی سازگاری روان شناختی نوجوانان مهاجر بر اساس مهارت های مقابله ای، فاصله اجتماعی و سازگاری اجتماعی فرهنگی بود. پژوهش حاضر توصیفی هم بستگی بود. 96 نفر از نوجوانان 12 تا 18 سال (48 دختر و 48 پسر) مشغول به تحصیل در مدرسه بی ویو در سال 2014 میلادی در شهر اونتاریو کانادا در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه سنجش سازگاری، مقیاس فاصله اجتماعی، پرسش نامه سازگاری اجتماعی فرهنگی، و پرسش نامه مهارت های مقابله ای استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیری و ضریب هم بستگی پیرسون استفاده شد. یافته های به دست آمده در این پژوهش نشان دهنده آن است که مهارت های مقابله ای و فاصله اجتماعی با نقش میانجیگری سازگاری اجتماعی فرهنگی با سازگاری روان شناختی نوجوانان مهاجر، رابطه مثبت دارد و مهارت مقابله ای مسئله مدار و فاصله اجتماعی، با در نظر گرفتن میزان سازگاری اجتماعی فرهنگی مهاجران می تواند میزان سازگاری روان شناختی را در نوجوانان مهاجر پیش بینی کند. می توان نتیجه گیری کرد که نوجوانانی که از مهارت های مقابله ای بیشتری برخوردارند، ادراکشان از فاصله اجتماعی بین کشور مبدا و مقصد کمتر است و سازگاری اجتماعی فرهنگی بیشتری داشته اند و در کشور مقصد سازگاری بیشتری خواهند داشت.

  کلیدواژگان: مهارت های مقابله ای، فاصله اجتماعی، سازگاری اجتماعی فرهنگی، سازگاری روان شناختی، نوجوانان مهاجر
 • ندا جلالی، حسن حیدری*، حسین داودی، سیدعلی آل یاسین صفحات 41-62

  تعارض یکی از عوامل مخرب زندگی زناشویی است و آثار زیان باری بر سلامت فیزیکی و هیجانی زوجین دارد. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر دو رویکرد هیجان مدار و غنی سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش، زنان شهرستان خمین بودند که در سال 1396، به مرکز مشاوره فراز مراجعه کرده بودند. 36 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه گمارده شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه تعارض زناشویی بود. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد مداخله آموزشی مبتنی بر دو رویکرد هیجان مدار و غنی سازی روابط گاتمن سبب کاهش نمرات تعارض زناشویی و مولفه های آن شده است. همچنین، نتایج آزمون بونفرونی نشان داد در متغیر تعارض زناشویی بین دو رویکرد آموزشی، تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ اما تفاوت بین دو گروه آزمایش با گروه گواه در پس آزمون و پیگیری برای متغیر تعارض زناشویی معنی دار بود. پیگیری سه ماهه، بیانگر ثبات برآیندها بود. با توجه به کمک رویکرد هیجان مدار به زوجین در شناسایی و ابراز نیازها و احساسات و تمرینات ساختار یافته رویکرد گاتمن برای افزایش مهارت های ارتباطی، می توان از این دو رویکرد در کاهش تعارض زناشویی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تعارض زناشویی، غنی سازی روابط، هیجان
 • شبنم محذوف، رضا قربان جهرمی* صفحات 63-79
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی قصه درمانی بر هوش اخلاقی، هوش هیجانی و احساس حقارت کودکان کار بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان کار منطقه 5 شهر تهران بود. با روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر از کودکان کار که برای اجرای پژوهش رضایت کامل داشتند انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه هوش هیجانی گلمن (1995)، مقیاس خودکم بینی یائو و همکاران (1397)، پرسش نامه هوش اخلاقی لنیک و کییل (2005) استفاده شد و پکیج آموزشی قصه درمانی به منظور مداخله به کار رفت. نتایج نشان داد که با کنترل پیش آزمون، بین هوش اخلاقی گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p و 73/24= F). به عبارتی قصه درمانی بر هوش اخلاقی به طور معناداری تاثیر مثبت دارد. همچنین با کنترل پیش آزمون، هوش هیجانی در بین گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری داشت (01/0>p و 40/13= F) که نشان می دهد قصه درمانی بر هوش هیجانی به طور معناداری تاثیر مثبت دارد. همچنین نتایج بیانگر تفاوت معنادار احساس حقارت گروه کنترل و آزمایش بود (01/0>p و 05/10= F). به عبارتی قصه درمانی بر احساس حقارت به طور معناداری تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: قصه درمانی، هوش اخلاقی، هوش هیجانی، احساس حقارت، کودکان کار
 • نسترن رضایی*، محمد عسگری، کیومرث عزیز ملایری صفحات 81-93

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه ادراک خدا و دلبستگی به خدا در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان ملایر در سال تحصیلی 1394 1395 بود. بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان گروه نمونه ای به حجم 346 نفر از جامعه مورد مطالعه، به شیوه تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل آزمون های ادراک خدای لاورنس (1997) و دلبستگی به خدای بک و مک دونالد (2004) بود. فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب هم بستگی پیرسون و آزمون معنی داری آن تحلیل شد. یافته ها ضمن تایید وجود رابطه مثبت بین متغیرهای ادراک خدا و دلبستگی به خدا، رابطه مثبت و معناداری بین خرده مقیاس های ادراک خدا، یعنی حضور، چالش، پذیرش، خیرخواهی، تاثیر و مشیت با متغیر دلبستگی به خدا نشان داد. به این معنی که هرچه ادراک از خدا در افراد مثبت تر می شود، دلبستگی به خدا نیز بیشتر می شود.

  کلیدواژگان: ادراک خدا، پذیرش، حضور، خیرخواهی، دلبستگی به خدا
 • تقی پورابراهیم*، موسی شهابی صفحات 95-106
  هدف از انجام پژوهش، تعیین تاثیر آموزش مثبت نگری بر تاب آوری و افسردگی زنان سالمند مقیم آسایشگاه بود. روش پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، تمام زنان سالمند مقیم آسایشگاه در شهر تهران بود. 30 نفر از سالمندان زن ساکن آسایشگاه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسش نامه استاندارد تاب آوری کانر و دیویدسون و افسردگی بک بود. از پروتکل آموزشی و راهنمای مثبت نگری گروهی برای آموزش استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد مثبت نگری و تفکرات مثبت سبب کاهش میزان افسردگی و افزایش تاب آوری در زنان سالمند مقیم آسایشگاه می شود. از این رو، در مداخلات در نظر گرفته شده برای این زنان سالمند، می توان از روان شناسی مثبت نگر بهره برد.
  کلیدواژگان: مثبت نگری، تاب آوری، افسردگی، زنان سالمند مقیم آسایشگاه
 • هاجر فلاح زاده*، فاطمه کیخا، منصوره سادات صادقی صفحات 107-125

  هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر اساس فرهنگ ایرانی بر تمامیت خواهی زوجی و تمایزیافتگی زنان است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون پس آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان مراجعه کننده به سراهای محله منطقه یک شهر تهران بودند که به صورت فراخوان از طریق نصب آگهی در سراهای محله، افرادی که نمره بالاتر از میانگین نمرات زنان مراجعه کننده به سراهای منطقه یک شهر تهران در پرسش نامه تمامیت خواهی زوجی و نمره پایین تر از میانگین را در پرسش نامه تمایزیافتگی کسب کردند، انتخاب شدند و با توجه به ملاک های ورود و خروج به گروه نمونه، 20 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 10 نفر). داده ها با استفاده از پرسش نامه های خودمتمایزسازی و تمامیت خواهی زوجی گردآوری شد. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش خودمتمایزسازی شرکت کردند. گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با استفاده از ابزارهای ذکر شده سنجش شدند و نتایج با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که آموزش خودمتمایزسازی بر اساس فرهنگ ایرانی سبب افزایش تمایزیافتگی و مولفه های آن شده است. همچنین، این آموزش سبب کاهش ناهمخوانی (مولفه تمامیت خواهی) شده است؛ اما روی مولفه دیگر، یعنی استانداردهای بالا تاثیر معناداری نداشته است. می توان نتیجه گرفت که باید به آموزش خودمتمایزسازی بر اساس فرهنگ ایرانی به عنوان یک روش موثر در افزایش تمایزیافتگی و کاهش تمامیت خواهی زوجی، از سوی مشاوران و خانواده درمانگران توجه شود.

  کلیدواژگان: تمامیت خواهی زوجی، تمایزیافتگی، خودمتمایزسازی
 • اعظم امیری، حسن حیدری، حسن داودی، مهدی زارع* صفحات 127-145

  دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی به علت نزدیکی به آزمون کنکور ممکن است از نظر متغیرهای انگیزشی و روان شناختی تحت تاثیر قرار بگیرند. فرسودگی تحصیلی متغیری است که همواره می تواند در این شرایط بروز کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی انگیزش در روابط بین انتظار پیامدی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی انجام شد. روش تحقیق مطالعه حاضر، توصیفی بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای350 دانش آموز از جامعه آماری دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران انتخاب شدند و به پرسش نامه های فرسودگی تحصیلی، انتظارات پیامد، و انگیزش تحصیلی پاسخ دادند. نتایج آزمون مدل ساختاری نشان داد که بین انتظارات پیامد با انگیزش درونی و بیرونی رابطه مثبت و با بی انگیزشی رابطه منفی بود. بین بی انگیزشی و انگیزش بیرونی با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و بین انگیزش درونی با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی بود. رابطه بین انتظارات پیامد با فرسودگی تحصیلی منفی بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدل مفهومی با مدل آزمون شده دارای برازش است و انگیزش تحصیلی در روابط بین انتظارات پیامد و فرسودگی تحصیلی نقش واسطه را دارد.

  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، انتظارات پیامد، انگیزش تحصیلی
 • ماریه اسحقی *، عبدالرحیم کسایی، فرشاد محسن زاده صفحات 147-174

  بازنشستگی کناره گیری از شغل یا جنبه های اجتماعی زندگی تعریف می شود که با تغییرات گسترده در زندگی روزمره، فرصت ها، انتظارات، ارزش ها، امید ها و ترس ها همراه است. از آنجا که بازنشستگی یکی از رویدادهای مهم و انتقال از بزرگسالی اولیه به بزرگسالی ثانویه در زندگی بسیاری از افراد به شمار می رود، مواجهه و سازش با آن ضروری است. پژوهش حاضر، به بررسی تجربه زیسته بازنشستگان از چالش ها و راهبرد هایی که برای رفع این چالش ها به کار می گیرند، اختصاص داشت. بدین منظور 10 نفر از مردان بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان بهشهر، به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت دار مطالعه شدند تا به شرکت کنندگان اجازه داده شود آزادانه به توصیف تجربه خود بپردازند. تحلیل داده ها به روش فراست انجام شد. در نتیجه یافته ها، چالش هایی که بازنشستگان مرد در نتیجه بازنشستگی با آن رو به رو می شوند به چهار مضمون اصلی چالش های مالی، چالش های مربوط به سلامت، چالش زمان اضافی و احساس بیهودگی طبقه بندی می شوند. در بیانات مشارکت کنندگان، به چالش های مالی در مقایسه با سایر چالش ها بیشتر اشاره شد و ابعاد مختلف زندگی بازنشستگان را که شامل شرایط روان شناختی، شرایط جسمانی و خدمات درمانی، روابط زناشویی و اوقات فراغت است، تحت تاثیر قرار داد. درنهایت، راهبرد هایی را که افراد برای مواجهه با این چالش ها گزارش کردند می توان به چهار مضمون اصلی (اتکا به خود، معنویت گرایی، فعالیت های جایگزین و مثبت نگری) و یازده مضمون فرعی تقسیم کرد. سازگاری با بازنشستگی از طریق اتکا به خود، معنویت گرایی، فعالیت های جایگزین و مثبت نگری امکان پذیر است که هر یک از این راهبرد ها به مشکل ویژه ای اختصاص ندارد و دامنه ای از چالش ها را در بر می گیرد و حل و فصل می کند. رایج ترین راهبرد مورد استفاده افراد در دوران بازنشستگی، اشتغال مجدد و معنویت گرایی است که با توجه به در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و نقش برجسته دین در جامعه ایران و زندگی افراد، می توان به تفاوت شرایط بازنشستگان در ایران با بازنشستگان جوامع دیگر از طریق راهبرد های به کارگرفته، پی برد.

  کلیدواژگان: بازنشستگی، سازش با بازنشستگی، پژوهش پدیدارشناختی
 • سهراب عبدی *، مهدی اکبرزاده، محمد مصطفوی صفحات 175-192

  این پژوهش با هدف بررسی نقش تنظیم هیجانی و فرسودگی تحصیلی در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان صورت گرفت. نوع تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع هم بستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران از بین آن ها 200 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. از پرسش نامه مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی، پرسش نامه فرسودگی تحصیلی، و پرسش نامه اهمال کاری استفاده شد. داده ها با استفاده از نسخه 22 نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس تحلیل شد. از روش تحلیل هم بستگی برای بررسی رابطه و همچنین، رگرسیون گام به گام برای توان پیش بینی متغیرها استفاده شد. نتایج تحلیل هم بستگی نشان داد، تنظیم هیجانی و زیرمقیاس های آن غیر از فقدان آگاهی هیجانی رابطه معناداری با اهمال کاری تحصیلی داشت. همچنین، هر سه خرده مقیاس فرسودگی تحصیلی، یعنی خستگی عاطفی، شک و بدبینی و خودکارآمدی تحصیلی نیز رابطه معناداری با اهمال کاری تحصیلی داشتند. بین اهمال کاری تحصیلی و معدل تحصیلی دانشجویان رابطه وارونه به دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مولفه های خودکارآمدی تحصیلی، فقدان شفافیت هیجانی و خستگی عاطفی توانایی پیش بینی اهمال کاری تحصیلی را داشتند.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، فرسودگی تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی
 • مهدی دهستانی*، فیروزه زنگنه، ربابه جعفرزاده، ساناز خدادوست صفحات 193-207
  عوامل مختلفی در فراگیری زبان تاثیرگذارند که همگی می توانند به بازدهی بیشتر در استفاده درست از زبان منجر شوند. تحقیق حاضر با هدف مقایسه سبک های یادگیری و هدف گرایی تحصیلی در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه انجام شد. طرح تحقیق از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری دوزبانه ها متشکل از زبان آموزان دختر موسسه جهاد دانشگاهی مرند و تبریز بود که یک والد ترک زبان و یک والد فارس زبان دارند و تعداد آن ها 120 نفر بودند. جامعه آماری تک زبانه ها نیز شامل دانش آموزان دختر مدرسه روستای دولت آباد مرند بود که تعداد آن ها 140 نفر بود. نمونه آماری این تحقیق متشکل از 30 نفر دانش آموز تک زبانه و 30 نفر دانش آموز دوزبانه بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل دو پرسش نامه سبک های یادگیری کلب و پرسش نامه هدف گرایی تحصیلی بود. یافته های تحقیق حاکی از آن بودند که بین هدف گرایی تحصیلی و سبک های یادگیری (به غیر از سبک یادگیری آزمایشگری فعال) در افراد دوزبانه و تک زبانه تفاوت معناداری وجود داشت. افراد دوزبانه، هدف گرایی تحصیلی بیشتری داشتند و از سبک عینی بیشتری نسبت به افراد تک زبانه استفاده می کردند. افراد تک زبانه از سبک تاملی، سبک مفهوم سازی و سبک یادگیری آزمایشگری فعال بیشتری استفاده می کردند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت که دوزبانگی هیچ محدودیتی را برای افراد ایجاد نمی کنند و در بسیاری از موارد سبب هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق تر افراد برای رسیدن به اهدافشان می شود.
  کلیدواژگان: هدف گرایی تحصیلی، سبک یادگیری، تک زبانه، دوزبانه
 • محمد فرهوش، حمیدرضا حبیب اللهی، احمد عرفانی* صفحات 209-223

  شادکامی و رضایت از زندگی نقش مهمی در افزایش آسایش روانی و پیشگیری از آسیب های روانی دارد. هدف از این پژوهش، مقایسه رابطه دلبستگی به خدا با شادکامی و رضایت از زندگی در طلاب و غیر طلاب در شهرک پردیسان قم بود. در این پژوهش که به شیوه توصیفی از نوع هم بستگی انجام گرفت، 461 نفر از افراد متاهل ساکن در شهرک پردیسان قم (198 طلبه و 263 غیرطلبه) به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه های دلبستگی به خدا، شادکامی، رضایت از زندگی و جمعیت شناختی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش هم بستگی پیرسون، تحلیل واریانس و آزمون آماری Z فیشر در نرم افزار اس. پی. اس .اس نسخه 24 استفاده شد. یافته ها نشان داد که رابطه دلبستگی به خدا با رضایت از زندگی و شادکامی در هر دو گروه طلاب و غیر طلاب، مثبت بود. همچنین، یافته ها حکایت از آن داشت که تفاوت طلاب و غیرطلاب در متغیرهای پژوهش و ضرایب هم بستگی معنادار نبود.

  کلیدواژگان: دلبستگی به خدا، شادکامی، رضایت از زندگی، طلاب، غیرطلاب
|
 • Yaser Madani *, Somayyeh Shahmoradi, Ameneh Shakeri Pages 1-22

  A second-generation immigrant refers to a person who is born in a different country to where at least one of his/her parents immigrated. Immigration and being an immigrant through which immigrant families become a minority in the destination country, is not an easy task from different perspectives, and when it is coincided with children’s adolescence and the common conflicts and problems of this period, immigrant parents face additional challenges. This article is the result of a qualitative phenomenological study conducted to understand how Iranian Muslim parents living in California connect with their adolescent children. The participants of this study consisted of 15 parents of Iranian Muslim immigrant families with their 13-19  year-old children. They were selected through snowball method of sampling. Forty to ninety-minute interviews were conducted with each of them, and the interviews continued until theoretical saturation was achieved. Data analysis resulted in three main themes: challenges and concerns of Iranian Muslim immigrant parents about raising their children, opportunities or positive aspects of parenting in the United States, and effective educational strategies for transferring Islamic and Iranian identity. This study can provide practical points for counselors, instructors, and providers of immigration services for immigrant families.

  Keywords: second-generation children, Iranian Muslim parents, Immigration, parent-adolescent relationship
 • Leila Talebi, Mojtaba Amiri * Pages 23-40

  Psychological adjustment is a complex process aimed at coping with the widespread changes in a new environment. The study aimed to predict psychological adjustment of immigrant adolescents based on coping skills, social distance and sociocultural adjustment. The methodology was descriptive-correlational. The participants of this study included 96 adolescents of 12-18 years old (48 male and 48 female) who were enrolled in Bay View School in Ontario, Canada in 2014. Adjustment Scale Inventory, Social Distance Scale, Sociocultural Adjustment Inventory, and Coping Skills Inventory were used for collecting data. The data were analyzed using multivariate regression analysis and Pearson’s correlation coefficient. The findings of this study showed that coping skills and social distance, accompanied by sociocultural Adjustment, had a meaningful positive relationship with the psychological Adjustment of immigrant adolescents through the mediating role of immigrants’ sociocultural Adjustment; and problem-oriented coping skills and social distance, considering the level of immigrants’ sociocultural Adjustment could predict psychological Adjustment in immigrant adolescents. It can be concluded that adolescents with more coping skills have a lower perception of social distance between the original and destination countries and have had more sociocultural Adjustment, and  have been more adjusted with destination country.

  Keywords: coping skills, social distance, sociocultural Adjustment, psychological adjustment, immigrant adolescents
 • Neda Jalali, Hasan Heydari *, Hosein Davoudi, Seyed Ali Aleyasin Pages 41-62

  Conflict as one of the destructive factors in marital life has harmful effects on the physical and emotional health of couples. This research aimed to compare the efficacy of Training Intervention based on emotionally focused approach and Gottman’s relationship enrichment approach on the marital conflicts of a group of women in Khomein city. This research was a quasi-experimental field research with pre-test, post-test, a control group and a 3-month follow up. The statistical population of the study consisted of women in Khomein city who referred to Faraz Counseling Center in 2017. Among them, 36 women were selected by available sampling method and were randomly assigned to two experimental groups and one control group. To collect the data, a Marital Conflict Questionnaire was used. The results of multivariate covariance analysis indicated that the application of the two approaches – the educational intervention based on excitement-focused approach and Gottman’s relationship enrichment approach – reduced marital conflict scores. Also, the results of Bonferroni test showed no significant difference between the two educational approaches regarding the variable of marital conflict, but there was a significant difference between the two experimental groups and the control group in the post-test and follow up regarding the marital conflict. The 3-month follow up implied that the results were stable. Since emotionally focused approach helped couples to identify and express their needs and feelings, and as structured exercises of Gottman’s relationship enrichment approach also increased their communication skills, so these two approaches can be used to reduce marital conflicts.

  Keywords: Marital conflict, emotion, enrichment of relationships
 • Shabnam Mahzouf, Reza Ghorban Jahromi * Pages 63-79
  The purpose of this research was to study the effectiveness of storytelling on moral intelligence, emotional intelligence, and inferiority feelings of labor children. The study was semi-experimental with pre-test and post-test with control group. The population included all labor children in District 5 of Tehran city. Using available sampling method, 40 labor children who were fully satisfied with the research were selected and randomly assigned to the experimental and control groups. For collecting data, Emotional Intelligence Questionnaire (Golman, 1995), Inferiority Scale (Yao, et al. 1997), and Moral Intelligence Questionnaire (Lennick & Kiel, 2005) were used and the storytelling training package was used as intervention. Results showed that with the pre-test being controlled, there was a significant difference between the control and experimental groups in moral intelligence (P<0.01, F=24.73). In other words, the storytelling had a significant positive effect on moral intelligence. Moreover, with pre-test control, emotional intelligence was significantly different between control and experimental groups (p<0.01 and F=13.40) which showed that storytelling therapy has a significant positive effect on emotional intelligence. The results also showed a significant difference between the inferiority feelings of the experimental and control groups (p<0.01 and F=10.05). In other words, story therapy has a significant positive effect on inferiority feelings of labor children.
  Keywords: story therapy, Moral Intelligence, Emotional intelligence, inferiority, labor child
 • Nastaran Rezaee *, Kiumars Azizmalayeri, Mohammad Asgari Pages 81-93

  The main goal of this study was to determine the relationship between God image and attachment to God among high school freshwomen students in 2015-2016 academic year in Malayer city. Based on the sampling table of Krejcie and Morgan, and through multi-stage random sampling, a sample group was selected, including 346 high school freshwomen students. God Image Inventory (Lawrence, 1997) and Attachment to God Inventory (Beck and McDonald, 2004) were implemented as research tools. The research hypotheses were analyzed using Pearson correlation coefficient and its significance test. While confirming the existence of a positive relationship between God image and attachment to God, the findings also showed a significant positive correlation between the subscales of God image – i.e. presence, challenge, acceptance, benevolence, influence, as well as providence – and attachment to God. It means that the more positive is individuals' God image, the more is their attachment to God.

  Keywords: God image, acceptance, Presence, benevolence, attachment to god
 • Taghi Pourebrahim *, Moosa Shahabi Pages 95-106
  The purpose of this study was to determine the effect of positive thinking on resilience and depression in female older adults resident in sanatorium. The research method used pre-test, post-test, and control group. The statistical population included all female older adults resident in sanatorium (FOARS) in Tehran city. Thirty FOARS were selected through convenience sampling and were randomly assigned into two experimental and control groups. Data collection tools were Connor-Davidson Resilience Scale and Beck Depression Inventory. Educational protocols and a Group Positive Guidance Guide were used for training. Covariance analysis was used to analyze the data. The results showed that positive attitude and positive thinking reduced depression and increased resilience in FOARS. Hence, in various interventions intended for these elderly women, positive psychological intervention can be included too.
  Keywords: positive thinking, Resilience, depression, female older adults resident in sanatorium, sanatorium
 • Hajar Falahzade *, Fatemeh Keikha, Mansoure Sadat Sadeghi Pages 107-125

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of training in developing Iranian-culture-based self-differentiation on dyadic perfectionism and differentiation in women. The research method was semi-experimental and was based on pre-test, post-test, and follow-up test with control group. The statistical population consisted of all women who referred to community houses of Tehran's District 1. The women were summoned by advertisements that were posted in the community houses of Tehran's District 1. Among them, 20 women who gained the higher than average score in Self-Differentiation Scale (SDS), and lower than average score in Dyadic Perfectionism Questionnaire (DPQ) were selected by available sampling, and according to entrance-exit criteria  were randomly assigned to experimental and control groups (10 members in each group). The data were collected using SDS and DPQ. The experimental group participated in eight 90-minute self-differentiating training sessions. The experimental and control groups were evaluated in three stages: pre-test, post-test and follow up using the mentioned tools. The results were analyzed using Mixed Analysis of Variance. The results showed that teaching self-differentiation on Iranian culture basis has increased differentiation and its components. This training has also reduced the discrepancy (perfectionism subscale) but has not had any significant effect on the other perfectionism subscale, the high standards. In general, it can be concluded that teaching self-differentiation on Iranian culture basis, as an effective way to increase differentiation and reduce perfectionism, should be considered by consultants and family therapists.

  Keywords: Self-differentiation, dyadic perfectionism, differentiation
 • Azam Amiri, Mahdi Zare Bahramabadi *, Hasan Heydari, Hosein Davoudi Pages 127-145

  Near the university entrance exam, pre-university students may be impressed by motivational and psychological variables. Academic burnout is a variable that can always occur under these conditions. The purpose of this study was to investigate the mediating role that academic motivation plays between outcome expectations and academic burnout in pre-university female students. ‎The research method was descriptive based on Structural Equation Modeling. Using cluster sampling method, 350 students were selected from the statistical population of pre-university students of Tehran city. They responded to questionnaires of academic burnout, outcome expectations, and academic motivation. Structural model test results showed that there was a positive relationship between outcome expectations from one hand and internal and external motivations on the other hand; and there was a negative relationship between outcome expectations and non-motivation. There was a positive relationship between academic burnout from one hand and non-motivation and external motivation on the other hand; and there was a negative relationship between academic burnout and internal motivation. The relationship between outcome expectations and academic burnout was negative. The results of the present study showed that the conceptual model fits well with the tested model and also academic motivation has a mediating role in the relationship between outcome expectations and academic burnout.

  Keywords: Academic burnout, Outcome Expectations, Academic motivation
 • Abdorrahim Kasaei, Farshad Mohsenzadeh, Marieh Eshaghi * Pages 147-174

  Retirement, defined as the abandonment of a job or social aspects of life, is associated with widespread changes in everyday life, opportunities, expectations, values, hopes and fears. Since retirement is considered as an important event and as a transition from primary adulthood to secondary adulthood, making adjustments is necessary. The aim of this research was to examine the lived experience of retired people with the challenges of retirement and strategies they used to overcome these challenges. For this purpose, 10 retired male ex-educators in Behshahr city were selected through available and purposeful sampling and were studied using semi-structured interviews to allow participants to freely describe their experience. The data were analyzed by a method that was suggested by Frost (2011). As a result of the analysis, four themes were emerged as main challenges experienced by retired men: financial challenges, health challenges, extra time challenge, and feelings of futility. Financial issues were mentioned more than others and had impacts on the participants’ lives in psychological, physical, health care, marital relationship, and leisure aspects. Finally, the strategies that individuals have reported to overcome these challenges can be divided into four main themes (self-reliance, spirituality, alternative activities and positivism) and 11 sub-themes. Retirement adjustment is possible through self-reliance, spirituality, alternative activities and positivism so that each one of these strategies can be used to solve a range of challenges rather than addressing just one single problem. It is important to mention that the most commonly used strategies for retirement challenges are re-employment and spirituality. Considering the role of the cultural and religious factors in the Iranian society and the life of retirees, it is possible to differentiate the conditions of retirees in Iran with retirees of other communities in terms of the used strategies.

  Keywords: Retirement, retirement adjustment, phenomenological research
 • Mahdi Akbarzadeh, Mohammad Mostafavi, Sohrab Abdi * Pages 175-192

  The aim of this study was to investigate the prediction of academic procrastination by emotional regulation and academic burnout. Regarding data analysis, this research was a correlation-descriptive study with an applied objective. The statistical population of the study consisted of University of Isfahan students. Based on Cochran sampling formula, 200 students were selected by cluster random sampling. Difficulties in Emotion Regulation Scale, Academic Burnout Inventory, and Procrastination Scale were used as questionnaires. The data were analyzed using SPSS-22 statistical software. Correlation analysis was used to investigate the relationships and also stepwise regression was used to predict the variables. Results of correlation analysis showed that academic procrastination and its subscales (other than the lack of emotional awareness) had a significant relationship with academic procrastination. Moreover, all the three subscales of academic procrastination – i.e. emotional exhaustion, skepticism and pessimism, as well as academic self-efficacy – had a significant relationship with academic procrastination. A negative relationship was found between academic procrastination and the students' grade point average. The results of regression analysis also showed that academic self-efficacy, lack of emotional clarity and emotional exhaustion were able to predict academic procrastination.

  Keywords: emotional regulation, Academic burnout, academic procrastination
 • Mehdi Dehestani *, Firoze Zangane, Robabe Jafarzadeh, Sanaz Khodadoust Pages 193-207
  There are various factors that affect language learning which could all lead to greater efficiency in the correct use of language. The objective of this study was to compare learning styles and academic goal orientation in bilingual and monolingual students. The research design was causal-comparative. The bilingual population consisted of 120 female students of Marand and Tabriz University Jahad Institute with one Turkic parent and one Persian parent; the statistical population of the monolinguals included 140 female students of a school in Dolat Abad Village in Marand. The statistical sample of this study consisted of 30 monolingual students and 30 bilingual students who were selected by available sampling method. Learning Styles Scale (Kolb, 1985) and Academic Goal-Oriented Scale (Bufard et al, 1998) were used as study tools. Results indicated that there was a significant difference between academic goal orientation and learning styles (except active experiential learning style) in bilingual and monolingual subjects, as well as the fact that bilinguals had higher educational goal orientation and used a more objective style than monolinguals. However, monolinguals used more reflective, conceptual, and experiential learning styles. Accordingly, we could suggest that bilingualism is not a ban for learner, but it also can help the bilinguals have a more goal-oriented life and achieve their goals.
  Keywords: academic goal-oriented, Learning Styles, Monolingual, Bilingual
 • Mohammad Farhoush, Hamidreza Habibollahi, Ahmad Erfani* Pages 209-223

  Happiness and life satisfaction play an important role in increasing mental well-being and preventing mental disorders. The purpose of this study was to compare the relationship of attachment to God with happiness and life satisfaction in spiritual students (tollāb) and non-spiritual students (Non-tollāb) [tollāb ‘طلاب’ is the plural form of talabe ‘طلبه’, and refers to the students who study Islamic sciences in seminaries]. In this descriptive-correlational study, 461 married people residing in Pardisan Settlement, in Qom (198 spiritual students and 263 non-spiritual students) were selected through multi-stage cluster sampling. The participants completed attachment to God questionnaire, happiness questionnaire, life satisfaction questionnaire, and demographic questionnaire. For analyzing data, Pearson correlation, ANOVA and Fisher’s statistical Z-test bySPSS-24 statistical software were employed. Findings showed that the relationship between ‘attachment to God’ and ‘life satisfaction and happiness’ in both groups was positive. Also, the findings indicated that the differences between spiritual students and non-spiritual students in research variables and correlation coefficients were not significant.

  Keywords: attachment to god, Happiness, life satisfaction, spiritual students, non-spiritual students, tollāb, non-tollāb, talabe, non-talabe