فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 29، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحه 0
 • یحیی صافی، سید حمید موحد *، احمد رضوان فر، سید احمدرضا پیش‏ بین، عبدالمطلب رضایی صفحات 1-22

  مراکز تحقیقاتی از اجزای مهم بخش نظام تحقیق و توسعه نوآوری و فناوری کشور محسوب می شوند و جایگاه مهمی در زمینه‏یگسترش مرزهای دانش و فناوری و حل مشکلات علمی کشور دارند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از 421 نفر از محققان فعال حوزه تراریخته در 14 مرکز تحقیقات کشاورزی کشور بودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول یامان استفاده شد و حجم نمونه 205 محقق برآورد گردید که برای کاهش خطا و پوشش پرسشنامه‏ های بی پاسخ، این تعداد به 216 محقق افزایش یافت.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه‏ ای که به وسیله پژوهشگران طراحی شده بود، استفاده شد که مشتمل برنه بخش، شامل ویژگی‏ هایفردی-اجتماعی،دانشتراریخته، نگرش تراریخته، سودمندی درک ‏شده، خطر درک ‏شده، سهولت استفاده، تاثیر اجتماعی، نگرانی‏ های اخلاقی و سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته تنظیم گردید. برای تحلیل داده ‏ها از تکنیک مدل ‏سازی معادلات ساختاری استفاده شد.بر اساس داده ‏های میدانی، شواهد کافی برای تایید اثر منفی و معنی ‏دار دو متغیر خطر درک شده و نگرانی‏ های اخلاقی بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته و همچنین اثر مثبت و معنی‏ دار دو متغیر نگرش تراریخته و تاثیر اجتماعی بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته وجود داشت.بر اساس نتایج حاصله، ایجاد بستر لازم برای دوره ‏های آموزشی در داخل و خارج کشور، مدیریت پایین به بالا، استفاده از مدیران مجرب و آینده‏ نگر، دادن فرصت دخالت بیشتر به محققان در تمامی مراحل برنامه‏ ریزی و توسعه این فناوری، حمایت‏ های مالی دولتی، کامل نمودن تحقیقات و برچسب‏ گذاری روی محصولات تراریخته پیشنهاد می‏ گردد.

  کلیدواژگان: مراکز تحقیقات کشاورزی، فناوری محصولات تراریخته، خطر درک شده، تاثیر اجتماعی
 • فاطمه سورانی، مصطفی احمدوند* صفحات 23-39
  هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی تعیین کننده های رفتار تولید ضایعات مواد غذایی خانوار در بخش مرکزی شهرستان نجف آباد با استفاده از مدل تلفیقی بود. برای این منظور از روش پیمایش بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق، تمام خانوارهای ساکن در بخش مرکزی شهرستان نجف ‏آباد بودند که از آن میان، 405 خانوار بر اساس جدول تعیین حجم نمونه بارتلت و همکاران به عنوان حجم نمونه برآورد شد و به روش نمونه‏ گیری طبقه ای با انتساب متناسب گزینش و مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین ضایعات غذایی خانوارهای مورد مطالعه مربوط به نان، برنج، سبزی و میوه تازه بود. نتایج تحلیل مسیر مدل تلفیقی حکایت از تاثیر مستقیم کنترل رفتاری ادراک‏ شده و هنجار اجتماعی و همچنین تاثیر غیرمستقیم متغیرهای هنجار اجتماعی، آگاهی از پیامدهای منفی ضایعات، احساس گناه، نگرش به ضایعات، هنجار اخلاقی و انتساب درونی بر رفتار تولید ضایعات غذایی در خانوارها داشت. از آنجایی که آگاهی از پیامدهای منفی ضایعات، پیش ‏بینی‏ کننده متغیرهای مستقل مدل تحلیل مسیر بوده و به طور غیر مستقیم تاثیر خود را بر کاهش ضایعات غذایی نمایان ساخته، پیشنهاد می ‏شود با روش‏ های اطلاع ‏رسانی مختلف، پیامدهای منفی ضایعات غذایی به طور ملموس برای مصرف‏کنندگان تشریح و تبیین گردد.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، پایداری غذایی، زنجیره تامین غذایی، رفتار مصرف، ضایعات غذایی
 • لیلا صفا*، روح الله رضایی، کریم آذرنژاد صفحات 41-57

  شواهد حاکی از آن است که عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی در سطح مطلوبی نمی باشد که این مساله ضرورت شناخت متغیرهای تاثیرگذار بر بهبود عملکرد شغلی آن ها را افزایش داده است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی تاثیر ابعاد توانمندی روان شناختی بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان های شمال غرب کشور بود. جامعه آماری این تحقیق را 295 نفر از آموزشگران هنرستان های کشاورزی در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان تشکیل دادند که 210 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته و پنج بعد توانمندی روان شناختی شامل احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس موثر بودن، احساس معنی دار بودن و احساس اعتماد از اثر معنی ‏داری بر متغیر وابسته برخوردار بودند و 40 درصد از واریانس عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی را تبیین کردند. در مجموع، می توان نتیجه گرفت که یکی از پیش شرط های اصلی برای افزایش سطح عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی، بهبود سطح توانمندی روان شناختی آموزشگران به واسطه توجه به ابعاد اصلی آن به ویژه احساس معنی داری و احساس شایستگی (خودکارآمدی) است.

  کلیدواژگان: عملکرد وظیفه ای و زمینه ای، احساس معنی دار بودن و شایستگی، نظام آموزش کشاورزی
 • امید مهراب، منصور غنیان*، بهمن خسروی ‏پور، جان سی‏ کراتز صفحات 59-70

  مدیریت و برنامه‏ ریزی گردشگری روستایی حوزه‏ی تالاب ‏ها می ‏تواند در صورت توام شدن با رضایت جامعه‏ ی میزبان، زمینه‏‏ ساز توسعه‏ ی منطقه شود. در این راستا مطالعه‏ ی حاضر به این سوال پاسخ می ‏دهد که کدام عوامل بر تعهد و ترجیح ساکنان محلی، نسبت به توسعه‏ی گردشگری در میان ساکنان روستاهای حوزه‏ی تالاب‏های استان خوزستان اثرگذار است؟ این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ‏ها، میدانی و پیمایشی می‏ باشد. جامعه ‏ی آماری در این مطالعه، خانوارهای ساکن در ‏روستاهای حوزه ‏ی چهار تالاب استان خوزستان (شادگان، میانگران، بامدژ و هورالعظیم) به تعداد 3730 خانوار می ‏باشند. ابزار جمع ‏آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسشنامه‏‏ ی طراحی شده بر اساس چارچوب نظری تحقیق بود. روایی صوری پرسشنامه توسط پنلی از متخصصان موضوعی و پایایی آن به وسیله ی محاسبه‏ ی ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. علاوه بر این، شاخص‏ های روایی همگرا و واگرا و پایایی مرکب نیز نشان از صحت مدل اندازه ‏گیری این مطالعه داشت. تعداد 350 خانوار با استفاده از روش نمونه ‏گیری طبقه ‏ای با انتساب متناسب، به عنوان نمونه ‏ی آماری انتخاب گردید. از دو نرم ‏افزار SPSS و AMOS نسخه 20 به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ ها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که تصویر مکان و آگاهی ساکنان از گردشگری، تاثیر مثبت و معنی‏ داری بر رضایت ساکنان نواحی تالابی نسبت به توسعه ‏ی گردشگری دارند و همچنین رضایت ساکنان نیز تاثیر مثبت و معنی‏داری بر تعهد و ترجیح نسبت به توسعه‏ ی گردشگری در میان ساکنان نواحی تالابی دارد؛ بنابراین، استفاده از این مولفه ها به عنوان مبنایی جهت ارزیابی تعهد و ترجیح ساکنان نسبت به توسعه‏ ی گردشگری در مطالعات آتی پیشنهاد می‏ شود. با توجه به اینکه فعالیت‏ های گردشگری در نواحی مورد مطالعه عمدتا خانواده محور است، پیشنهاد می‏شود تا ضمن ساماندهی فعالیت ‏ها و کسب و کارها، تسهیلات لازم جهت توسعه ‏ی آن ‏ها ارائه شود.

  کلیدواژگان: گردشگری تالاب، گردشگری روستایی، تعهد و ترجیح، استان خوزستان
 • مرتضی نوری، مهدی نوری پور* صفحات 71-87
  خشکسالی یک مخاطره اجتماعی- طبیعی و تکرار شونده است که با تغییرات آب و هوایی، میزان و شدت آن تغییر می کند. ادراک خشکسالی و اتخاذ راهبردهای مواجهه با آنبه منظور کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری، دو جزء کلیدی فرآیند سازگاری با این مخاطره است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت ادراک کشاورزان از خشکسالی و سازوکارهای مواجهه آنان با این پدیده تغییر آب و هوایی بود. برای این منظور با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته، 250 کشاورز شهرستان مهر استان فارس، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، مورد مصاحبه قرار گرفتند. روایی مقیاس‏های پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی توسعه و ترویج کشاورزی و پایایی آن از طریق مطالعه راهنما و ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که ادراک پاسخگویان در مورد خشکسالی را می توان به چهار عامل "تجربه"، "حافظه"، "انتظار" و "تعریف" نسبت داد که در مجموع بالغ بر 71 درصد واریانس ادراک خشکسالی را تبیین کرده اند. یافته دیگر پژوهش حاکی از آن است که کشاورزان برای مواجهه با این رویداد اقلیمی از راهبردهای مدیریت تولیدی مزرعه، مدیریت تقاضای آب، مدیریت مالی، مدیریت فناوری تولید، مدیریت عرضه آب، مدیریت خاک و مدیریت انفعالی بهره گرفته اند. فزون بر این، رابطه میان سازه های ادراک و راهبردهای مواجهه با خشکسالی، مثبت و معنی دار بوده است. به علاوه، نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که نمونه های دارای ادراک سطح بالا نسبت به دو گروه دیگر (سطح متوسط و پایین) دارای میانگین بالاتری از لحاظ راهبردهای مواجهه با خشکسالی بودند. نتایج این مطالعه می تواند به درک جنبه های اجتماعی جوامع کشاورزی و دقت برنامه ریزی جهت تعدیل و سازگاری عمومی و خصوصی نسبت به خشکسالی کمک نماید.
  کلیدواژگان: خشکسالی، ادراک، راهبردهای مواجهه، شهرستان مهر
 • شیرین گل باز*، اسماعیل کرمی صفحات 89-109

  هنجارهای ذهنی به عنوان یکی از عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار کشاورزان به شمار می‏روند و عامل مهمی در مدیریت اثربخش برنامه های آموزش و ترویج کشاورزی تلقی می گردند. پژوهش حاضر، با هدف شناخت هنجارهای ذهنی انگورکاران در بکارگیری طرح اصلاح و بهبود باغ های انگور به عنوان یک نوآوری و عوامل تاثیرگذار بر آن انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه ساختارمند با 260 نفر از بین 3942 نفر انگورکاران شهرستان خرمدره، با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای گردآوری شد. پس از تایید روایی محتوای پرسشنامه، سنجش روایی و پایایی سازه های مورد بررسی با کمک تحلیل مولفه های اصلی داده های گروه بندی شده به دست آمد، نتایج نشان داد که هنجارهای ذهنی جامعه، موافق بکارگیری این نوآوری است و در بین انگورکاران پذیرنده یا عضو طرح نسبت به انگورکاران غیر عضو، این سطح موافقت بالاتر بود. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نگرش نسبت به مزیت نسبی نوآوری، شرکت در دوره های آموزشی - ترویجی، منابع اطلاعاتی غیررسمی برون روستا و درون روستا، مداخله گری دولتی (در قالب طرح اصلاح و بهبود باغ های انگور)، میزان اعتماد به اطلاعات کارشناسان، تعداد اعضای خانوار، سن انگورکاران، میزان عملکرد در هکتار، در کل به طور مستقیم و غیرمستقیم 58 درصد از هنجارهای ذهنی پذیرش نوآوریرا تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: طرح اصلاح و بهبود باغ های انگور، هنجارهای ذهنی، نگرش نسبت به مزیت نسبی نوآوری، نوآوری کشاورزی، ترویج کشاورزی
 • سعید کریمی* صفحات 111-126
  بر اساس نظریه های سازه گرایی مسیر شغلی، رفتار برنامه ریزی شده و تحقیقات پیشین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی انطباق پذیری مسیر شغلی و خودکارآمدی کارآفرینانه بین ویژگی های شخصیتی و قصد کارآفرینانه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 1300 نفر از دانشجویان سال سوم و آخر کارشناسی رشته های کشاورزی دانشگاه های بوعلی سینا و اراک بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 341 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن نیز از طریق برآورد مدل اندازه گیری و ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی و تایید شد. داده های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار SmartPLS 3.0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که خودکارآمدی کارآفرینانه رابطه بین انطباق پذیری مسیر شغلی و ویژگی های شخصیتی (تجربه پذیری و وظیفه شناسی) با قصد کارآفرینانه را به طور کامل میانجی گری می کند. نتایج همچنین بیانگر رابطه ی معنی دار ویژگی های شخصیتی با انطباق پذیری مسیر شغلی بودند، اما تاثیر مستقیم این ویژگی ها و انطباق پذیری مسیر شغلی بر قصد کارآفرینانه تایید نشد. می توان از این نتایج در توسعه سطح خودکارآمدی و قصد کارآفرینانه ی دانشجویان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: انطباق پذیری مسیر شغلی، ویژگی های شخصیتی، خودکارآمدی کارآفرینانه، قصد کارآفرینانه، دانشجویان کشاورزی
 • مسعود یزدان پناه*، طاهره زبیدی، نفیسه صلاحی مقدم، داوود روزانه صفحات 127-141
  امروزه،کمبودآببهیکنگرانیعمدهدرایرانبدلشدهاستوبه طورمشخص،کشاورزیدرکانوناصلیمشکل کمبودآب قراردارد. از آنجایی که بخش عظیمی از تلفات آب در مسیر انتقال آن به مزارع اتفاق می‏ افتد، به‏ کارگیری فناوری‏ های نوین آبیاری به‏ منظور استفاده بهینه از منابع آب کشور امری ضروری می‏ باشد. تحقیق حاضر با هدف اصلی بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری نوین در شهرستان بهبهان انجام گرفت. این تحقیق، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و گردآوری داده ها با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده فناوری های آبیاری نوین شهرستان بهبهان تشکیل دادند. تعداد کل پذیرندگان فناوری های نوین آبیاری شامل 174 کشاورز بوده که به صورت سرشماری انتخاب گردیدند و از میان نپذیرندگانی که زمین‏های آن ها در همسایگی کشاورزان پذیرنده بوده تعداد 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‎ استاندارد استفاده گردید. به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق، پیش آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم ‏افزار SPSS20 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که توابع تشخیصی برای هر سه مدل نشر، تنگناهای اقتصادی و چندبعدی دارای قدرت ایجاد تمایز میان پذیرندگان و نپذیرندگان فناوری آبیاری نوین بودند. همچنین متغیر سن در مدل نشر و چندبعدی و متغیر فاصله زمین های کشاورزی تا مرکز خدمات در مدل تنگناهای اقتصادی، مهم‏ترین متغیرهای متمایزکننده دو گروه پذیرنده و نپذیرنده می ‏باشند. همچنین یافته ها بیانگر آن است که الگوی چندبعدی، توانایی بالاتری برای طبقه‏ بندی کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده فناوری آبیاری نوین دارد. لذا پیشنهاد می‏ شود سیاست گذاران با توجه به تابع به‏دست آمده از این الگو، احتمال پذیرش فناوری‏ های مدرن آبیاری را محاسبه نموده و بر اساس آن اقدام‏ه ای لازم را به عمل آورند.
  کلیدواژگان: مدیریت آب، پذیرش نوآوری، آبیاری نوین، ترویج کشاورزی، شهرستان بهبهان
 • رها زارعی، غلام حسین زمانی*، عبدالرسول شیروانیان صفحات 143-156

  هدف این پژوهش تعیین و اولویت بندی نیازهای آموزشی مرکبات کاران شهرستان جهرم در زمینه ی تجارت الکترونیک کشاورزی با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ و مدل تجزیه و تحلیل کوادرانت بود. داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایشی به کمک پرسشنامه و از نمونه ای شامل 60 کارشناس باغبانی و اقتصاد کشاورزی از مدیری ت های جهاد کشاورزی شهرستان های شیراز و جهرم و 270 مرکبات کار شهرستان جهرم جمع آوری شد. انتخاب کارشناسان جهاد کشاورزی به صورت تصادفی و انتخاب مرکبات کاران به صورت تصادفی طبقه‏ بندی با انتساب متناسب صورت گرفت. روایی ظاهری پرسشنامه با استفاده از نظرسنجی از متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. بر اساس نتایج مطالعه، کارشناسان دارای شناخت صحیح از نیازهای آموزشی تجارت الکترونیک مرکبات‏کاران بوده و مرکبات کاران نیز دارای شناخت صحیح از نیازهای آموزش الکترونیک خود بودند. در این راستا نتایج بیانگر آن است که مهارت کار با کامپیوتر و اینترنت، آشنایی با روش های تجارت الکترونیک محصولات کشاورزی، آشنایی با قوانین حقوقی تجارت الکترونیک، سواد پایه زبان انگلیسی، آشنایی با روش های پرداخت الکترونیک ایمن، توانایی ایجاد و مدیریت وبلاگ برای واحد تولیدی و مهارت در عقد صحیح قراردادهای تجاری، هفت نیاز آموزشی قطعی تجارت الکترونیک مرکبات کاران را تشکیل می دهند؛ بنابراین پیشنهاد می شود، ایجاد و یا تقویت این شایستگی ها در صدر برنامه های آموزشی و ترویجی تجارت الکترونیک قرار گیرند

  کلیدواژگان: نیاز آموزشی، تجارت الکترونیک کشاورزی، مرکبات کاران شهرستان جهرم
 • بهروز فاتحی، سید حمید موحد *، عبدالمطلب رضایی صفحات 157-173

  با توجه به حجم زیاد اطلاعات، تفکر انتقادی توانایی پردازش و بهره گیری از انبوه اطلاعات عصر حاضر را برای افراد فراهم می سازد. از طرفی خودکارآمدی به عنوان یکی از سازه های تبیین کننده ی انگیزش می تواند در زمینه ی تفکر انتقادی اعضای هیات علمی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. هدف این پژوهش "بررسی رابطه مهارت تفکر انتقادی و خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان" انتخاب گردید. جامعه آماری، 168 عضو هیات علمی بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 117 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. در این تحقیق از نمونه گیری تصادفی طبقه ای با شیوه انتساب متناسب استفاده شد. ابزارهای تحقیق شامل آزمون استاندارد مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی معلم می ‏باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSwin23 تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مهارت تفکر انتقادی اعضای هیات علمی در سطح پایین و خودکارآمدی آن ها در سطح بالایی قرار دارد. هرچند که رابطه معناداری بین تفکر انتقادی و خودکارآمدی اعضای هیات علمی مشاهده نگردید. یافته های تحلیل خوشه ایو تحلیل تناظر در مهم ترین نتیجه نشان دادند که خوشه تفکر انتقادی انجماد یافته در نزدیکی خودکارآمدی سطح پایین و خوشه تفکر انتقادی در حال رشد در نزدیکی خودکارآمدی سطح بالا قرار دارد.

  کلیدواژگان: مهارت تفکر انتقادی، خودکارآمدی، اعضای هیات علمی، دانشگاه دولتی و آزاد
 • ناصر ولی زاده*، حمید کریمی، داریوش حیاتی صفحات 175-188
  کشاورزی بزرگ ترین مصرف‎کننده‎ی منابع آب شیرین است و بنابراین هنجارهای و رفتارهای کشاورزان نقشی کلیدی در نظام مدیریت منابع آب دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تعیین‎کننده های هنجارهای اخلاقی و اسناد مسئولیت در زمینه‎ی حفاظت آب بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش‎های توصیفی‏ همبستگی است که با استفاده از روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه، کشاورزان شهرستان‏های مهاباد و میاندوآب در استان آذربایجان غربی بودند که 380 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مطالعه، پرسشنامه‎ای بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان به تایید رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای نگرانی نسبت به کمبود آب، اسناد مسئولیت و دلبستگی مکانی، اثر مثبت و معنی‎داری بر هنجارهای اخلاقی در زمینه‎ی حفاظت آب داشتند. همچنین، ارزش‏ جمع‎گرایانه به صورت مثبت و معنی‏داری، اسناد مسئولیت را تحت تاثیر قرار می‏دهد، این در حالی بود که ارزش‎ فردگرایانه اثر منفی و معنی‎داری بر اسناد مسئولیت داشت. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل پژوهش حاضر، توانایی پیش‎بینی در حدود 58 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته را دارا می‏باشند.
  کلیدواژگان: ارزش جمع‎گرایانه، ارزش فردگرایانه، نگرانی نسبت به کمبود آب، دلبستگی مکانی
 • سید داود حاجی *، عبدالله مخبر، مهرداد تیموری صفحات 189-213

  به واسطه هزینه بر بودن فعالیت های تحقیقاتی و آموزش های مهارتی کشاورزی، عدم توجه به تجاری سازی فن آوری ها و دستاوردهای پژوهشی نوعی فرصت سوزی تلقی می شود. تحقیق حاضر با هدف شناخت عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار و مهم ترین راهبرد های استقرار و نهادینه سازی نظام تجاری سازی دستاوردهای فن ‏آورانه در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به روش پیمایشی و با استفاده از الگوی سواتانجام شد. مدرسین و اعضای هیات علمی که در پنج سال گذشته حداقل دارای دو طرح پژوهشی بودند، جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند. اعتبار ظاهری ابزار سنجش با اخذ نظرات 10 نفر از کارشناسان و پایایی آن نیز با اندازه ‏گیری ضرایب کرونباخ آلفا تایید شد. یافته ها نشان داد که جمع ضرایب نهایی «عوامل داخلی» کمتر از صفر (0/763-) است. در محیط درونی مراکز، ضعف ها حاکم بوده و نقش آن ها در استقرار نظام تجاری سازی در مراکز مورد بررسی، بیش از نقاط قوت آن ها می‏ باشد. کمبود زیرساخت های فنی توسعه فن آوری، وابسته بودن شدید مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی به اعتبارات دولتی، نبود تعامل مناسب بین مراکز و بخش خصوصیبه ترتیب جدی ترین نقاط ضعف مراکز در فرآیند فوق می باشند.نتایج تحلیل فضای بیرونی مراکز نشان داد که جمع ضرایب نهایی عوامل بیرونی کمتر از صفر (857/0-) بوده و در محیط بیرونی بیش از فرصت ها، "تهدیدها" حاکم هستند. در این میان بیشترین تهدیدها عبارتند از: کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی بودن اعتبارات پژوهشی تخصیصی کشور، بی ‏ثباتی شرایط اقتصادی، اختلال در روابط بین المللی و محدودیت اعتبارات آموزش ضمن خدمت سازمان ها. به طور کلی موقعیت مراکز مورد مطالعه در شرایط اتخاذ "راهبردهای تدافعی" قرار دارد. اهم راهبردهای تدافعی عبارتند از: ایجاد ساختار سازمانی قوی و مطلوب با ردیف اعتباری و پست های سازمانی مناسب برای مدیریت متعالی نظام تجاری سازی در مراکز با حذف یا ادغام برخی واحدهای سازمانی کنونی، توسعه و تجهیز و همراهی با استانداردهای جهانی مزارع، آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی-پژوهشی مراکز، حمایت دولت از بخش خصوصی برای خرید دستاوردهای فن‏آورانه بومی از مراکز، استفاده حداکثری از پتانسیل مراجع قانونی برای تصویب قوانین حامی مدرسین و محققین تولیدکننده دستاوردهای تجاری سازی شده و درآمدزا از جمله سخت گیری در حفظ مالکیت فکری ایده ها و نوآوری ها، حضور مستمر در بازار فن آوری کشاورزی ملی و بین المللی و برگزاری رویدادهای شتاب، ایده تاب و استارتاپ.

  کلیدواژگان: نظام تجاری سازی، دستاوردهای فن‏آورانه، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، الگوی سوات
|
 • Page 0
 • Ahmad Rezvanfar, Abdolmotalleb Rezaei, Y Safi, Seyed Hamid Movahed *, S. Ahmad Reza Pishbin Pages 1-22

  Research centers are important parts of the research and development, innovation, and technology system of the country and have a crucial place in expanding the boundaries of knowledge and technology and solving the scientific issues of the country. The purpose of this study was to analyze the factors affecting the level of transgenic agricultural production technology usage in agricultural research centers in Iran. The statistical population consisted of 421 researchers in transgenic domain which worked in 14 agricultural research centers. The Yaman formula was used to determine the sample size. The sample size was 205, which increased to 216 researchers to reduce the error and also to cover the unanswered questionnaires. A questionnaire was designed and used to collect the data. This questionnaire consisted of nine sections, including individual-social characteristics, Transgenic knowledge, transgenic attitude, perceived usefulness, perceived risk, ease of use, social impact, ethical concerns, and the level of transgenic technology usage. The structural equation modeling technique was applyed to analyze the data. Based on the obtained information, there was sufficient evidence for the confirmation of negative and significant effect of the two variables of perceived risk and ethical concerns about the level of transgenic technology usage, as well as the positive and significant effects of the two variables of attitude and social impact on the level of transgenic technology usage. Based on the results, the following recommendations are proposed: Providing the appropriate context for training courses inside and outside the country, bottom- up management, using experienced and provident managers, giving the opportunity to researchers to further engage in all stages of planning, government funding, completing the researches and labeling the transgenic products.

  Keywords: Agricultural Research Centers, Transgenic Agricultural Production Technology, perceived risk, social impact
 • Fatemeh Soorani, Mostafa Ahmadvand * Pages 23-39
  The main purpose of this study was to determine the type and amount of food waste by households and its effective factors using integrated model. For this purpose, a survey method was used. The statistical population of the study consisted of all households in centeral district of Najaf Abad County. Totally, 405 of which were estimated as sample size according to Bartlett and colleague table and were studied by stratified random sampling technique. The questionnaire face validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was approved by the Cronbach's alpha coefficient. The results showed that most household food waste was related to bread, rice, fresh vegetables and fresh fruit. The results of the path analysis of the integrated model indicated the direct effect of perceived behavioral control and the social norm and the indirect effect of social norm, problem awareness, feeling of guilt, attitude, moral norm, and internal attribution on the behavior of reducing household food waste. Since awareness of problem is a predictor of independent variables of the path analysis model and indirectly affects on reducing food waste, but it does not have the appropriate status in the studied sample. It is suggested to use different methods of consumers awareness enhancement to describe the negative consequences of food waste behavior.
  Keywords: Food Security, Sustainable Food System, Food Supply Chain, Consumption Behavior, Food waste
 • Leyla Safa *, Rohollah Rezaei, Karim Azarnejad Pages 41-57

  Evidence shows that agriculture high school educators' job performance is not at a desirable level, which has increased the necessity to recognize the variables affecting improvement of their job performance. Therefore, the main objective of this descriptive-correlative research was to examine the effect of psychological empowerment dimensions on agricultural high school educators' job performance in the North West provinces. The statistical population consisted of all educators of agricultural high school in the four provinces of Iran, including West Azerbaijan, East Azerbaijan, Ardebil and Zanjan (N=295), of which a sample size of 210 people was selected using stratified random sampling method. A questionnaire was used to collect the data. A panel of experts confirmed the content validity of the questionnaire. The construct validity and the composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were satisfied after making necessary corrections. Data were collected and analyzed using Structural Equation Modeling Multivariate Technique. The results verified the hypotheses of the research in the way that five dimensions of psychological empowerment including competence, self-determination, impact, meaning and trust had significant effects on the dependent variable of educators' job performance explaining about 40 percent of its variances. Overall, it can conclude that one of the main prerequisites for increasing the educators' job performance is to improve the level of psychological empowerment of educators by paying attention to its main dimensions, in particular, meaning and competence (self-efficacy).

  Keywords: Contextual, Task Performance, Meaning, Competence, Agricultural Education System
 • Omid Mehrab, Mansour Ghanian *, Bahman Khosravipour, Jahn C. Crotts Pages 59-70

  Management and planning of rural tourism in the wetland areas, if combined with the consent of the residents, can pave the way for the development of the region. In this regard, the present study answered this question: which factors affect the commitment and preference of local residents to the development of tourism among the villagers of the Khuzestan province wetland areas? This applied research was conducted as survey. The statistical population was the households living in the villages in the four Khuzestan province wetland areas (Shadegan, Miangaran, Bamdezh and Hoor Al Azim). The research instrument was a researcher-made questionnaire which developed based on the theoretical framework of the study. A total of 350 households were selected using a stratified random sampling method as a statistical sample. Content validity and reliability confirmed by a panel of experts and calculated Chronbach’s alpha. Moreover, the convergent and discriminant validity and composite reliability confirmed the accuracy of the measurement model. SPSS and AMOS software version 20 were used to analyze the data. The results showed that the place image and awareness of tourism had a positive and significant effect on residents' satisfaction with tourism development and residents' satisfaction also has a significant and positive impact on the commitment and preferences of tourism development among the residents in the wetland areas. In this regard, it is suggested to use these components as a basis for assessing the residents' commitment and preferences to tourism development. Also, due to the family-oriented tourism activities in the studied regions, it is suggested that, while organizing activities and businesses, facilities should be provided to develop them.

  Keywords: Wetland tourism, Rural tourism, Commitment, Preferences, Khuzestan Province
 • Morteza Nouri, Mehdi Nooripoor * Pages 71-87
  Drought is a recurrent socio-natural hazard that increases its magnitude due to climate change. The main objective of this study was to identify farmers' perceptions of drought and their stratagems for dealing with this weather change event. For this purpose, 250 farmers in the Mohr county, south of Fars province, were selected by stratified random sampling and were interviewed using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by agricultural extension and development experts, and their reliability was confirmed by pilot study and Cronbach's alpha coefficient. The results of exploratory factor analysis showed that the perception of drought can be attributed to four factors, namely experience, memory, expectation and definition, which in totally these factors explain more than 71 percent of the variance of drought perception. Another finding of this study indicated that farmers have used various strategies such as farm production management, water demand management, financial management, production technology management, water supply management, soil management and reactive management to deal with this climatic event. Moreover, the relationship between drought perception and dealing strategies was positive and significant. In addition, the results of ANOVA test showed that perceptual clusters had a significant difference in terms of dealing strategies; So that farmers with a high level of perception (third cluster), in comparison with other groups, had a higher mean in this regard. The results of this study can be effective to understanding the social aspects of agricultural societies and planning for public and private adaptation/mitigation strategies to drought.
  Keywords: Drought, Perception, Dealing Strategies, Mohr County
 • Shirin Golbaz *, Esmaeil Karami Pages 89-109

  Subjective norms are recognized to be one of the main factors influencing individuals’ behavior. The purpose of this study was to investigate factors affecting grape farmers’ subjective norms regarding the utilization of innovations for improving and reforming their vineyards. The study was conducted in the Khoramdared Township, located in the Zanjan Province of Iran using a cross-sectional and descriptive-explanatory research design. The data were collected using a questionnaire through structured interviews with a sample of 260 out of 3942 grape farmers, who were randomly selected by a multi-stage sampling technique. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and the construct validity and reliability were tested using the Categorical Principle Component Analysis method. Moreover, the Theta Coefficient for the reliability test of different constructs was obtained between 0.75 and 0.96. The subjective norms for using this innovation tended to be high, but it was higher for the farmers who were covered by the government’s orchard improving plan. Farmers’ subjective norms for adopting this innovation were explained by various factors in that 58 percent of the variance of the subjective norm construct was determined directly and indirectly by the variables of farmers' attitude towards the relative advantage of this innovation, attending extension training courses, informal information sources inside and outside their rural communities, governmental interventions in terms of being covered by orchard improving plan, trust to the information of specialists, household size, farmers' age, grape production yield.

  Keywords: Vineyard Improving, Reforming Project, Subjective Norms, Relative Advantage Attitude, Agricultural Innovation, Agricultural Extension
 • Saeed Karimi * Pages 111-126
  Based on the Career Construction Theory, the Theory of Planned Behavior and prior personality studies, the main purpose of this research was to examine the mediating role of career adaptability and entrepreneurial self-efficacy between personality traits (Five-Factor Model personality traits) and entrepreneurial intentions. The study population was including 1300 senior bachelor agriculture students at Bu-Ali Sina University and Arak University. According to the table of Krejcie and Morgan, 341 of them were selected through proportional stratified sampling. A questionnaire was used to collect data. The content and face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by evaluating measurement model and using Cronbach’s alpha coefficient. Data were then analyzed using partial least squares structural equation modelling by the help of Smart PLS 3.0 software. The results indicated that entrepreneurial self-efficacy completely mediated the relations among career adaptability, personality traits (openness and conscientiousness) and entrepreneurial intentions. The results also showed that there were positive relations among personality traits (openness and conscientiousness) and career adaptability. However, the direct effects of personality traits and career adaptability on entrepreneurial intentions were not supported by the results. Theoretical and practical implications for developing entrepreneurial self-efficacy, intentions and career adaptability are discussed.
  Keywords: Career adaptability, personality traits, Entrepreneurial Self-efficacy, Entrepreneurial Intentions, Agriculture Students
 • Masoud Yazdanpanah *, Taheheh Zobaidi, Nafiseh Salahi, Moghaddam, Davood Rouzaneh Pages 127-141
  Nowadays, water scarcity has become a concern in Iran, and agriculture, in particular, appears to be at the core of the water shortage problem. The results of various studies state that a large part of water waste is in the route of water transmission to the fields. Thus, it is essential to optimize the consumption of water by using modern irrigation technologies. The main purpose of this study was to investigate factors affecting the Adoption of modern irrigation technology in Behbahan township. This research was applied research and a descriptive- survey method was used for collecting data. Statistical population of the study consisted of adopters and non-adopters farmers of modern irrigation technology in Behbahan township. The total number of adopters of new irrigation technologies included 174 farmers who were selected by census and among of non-adopters farmers whose their lands were in the neighborhood of adopters by random sampling method were selected. The standard questionnaire was used to collect data. Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of faculty members. A pilot study was conducted to establish reliability of the instrument. Cronbach’s alpha coefficients for the main scales of the questionnaire were at the appropriate level. Collected data were analyzed using the SPSS20 software. The results showed that the discriminant function derived from three models of diffusion, economic constraints and combination model could categorize adopters and non- adopters of modern irrigation technology distance to agricultural services center variable in economic constraints model and farmers’ age variable in combination and diffusion models are the most important distinctive variables between adopters and non-adopters groups. Also, the finding indicated that combination model has a higher ability in classification of adopters and non- adopters of modern irrigation technology.
  Keywords: Water management, Acceptance of Innovation, Modern Irrigation, Agricultural Extension, Behbahan township
 • Raha Zarei, Gholam Hossein Zamani *, Abdorrasoul Shirvanian Pages 143-156

  The purpose of the study was to identify and prioritize the educational needs of Jahrom citrus producers towards agricultural e-commerce with application of the Borich need assessment model and the Quadrant analysis model. The required data were collected using a survey method with questionnaire and a sample of 60 experts in horticulture and agricultural economics of Shiraz and Jahrom Agricultural Jahad Administrations and 270 Jahrom citrus producers. To selection of Agricultural Jahad experts, were used random sampling method and to selection of citrus growers, stratified random sampling method. Face validity of the questionnaire confirmed by a panel of experts and its scales' reliability were evaluated using a pilot test and calculating Cronbach's Alpha coefficient. According to the results, experts had a correct understanding of citrus producers’ e-commerce educational needs and also citrus producers had a correct understanding of their e-commerce educational needs. In this regard, the results indicate proficiency towards working with computer and internet, understanding the methods of e-commerce for agricultural products, understanding the legal laws of e-commerce, the basic literacy of English language, understanding safe electronic payment methods, the ability to create and manage a weblog for the firm and skills in contracting business contracts are seven definitive e-commerce educational needs of citrus producers. Therefore, it is recommended that create or strengthen of these competencies are placed on the top of the educational and extensional programs of e-commerce.

  Keywords: Educational need, Agricultural E-commerce, Jahrom Citrus Producers
 • Behrouz Fatehi, Abolmotaleb Rezaei, Seyed Hamid Movahed * Pages 157-173

  Due to the large amount of information, critical thinking provides the ability to process and utilize the mass of information of the present era. On the other hand, self-efficacy as one of the motivating explanatory structures can be important to the critical thinking of faculty members. The aim of this study was, “the study of relationship between critical thinking skills and self-efficacy of faculty members of agriculture and natural resources of the State and Azad universities in Isfahan". The study population were 168 faculty members. Sample size was determined by Cochran Formula of 117 faculty members. Stratified random sampling was used with probability proportionate manner. Research tools included the California Critical Thinking Skills Test (Form B) and teacher self-efficacy standard questionnaire. Data were analyzed using SPSSwin23. The results showed that the critical thinking skills of faculty members at a low level and high level of self-efficacy. However, there was no significant relationship between critical thinking and self-efficacy reiationship of faculty members. As well as critical thinking, skills and self- efficacy with faculty member's demographic characteristics revealed no significant. Cluster analysis and correspondence analysis of the results showed Critical thinking solidified cluster is near the low level of self-efficacy and critical thinking is growing cluster self-efficacy near a high-level.

  Keywords: critical thinking skills, self-efficacy, Faculty Members, State, Azad Universities
 • Naser Valizadeh *, Hamid Karimi, Dariush Hayati Pages 175-188
  Agriculture is the largest user of fresh water resources and thus farmers' norms and behaviors are of great importance in water resource management system. The main aim of the present research was to investigate the determinants of farmers' moral norms and ascription of responsibility towards water conservation. This study was a descriptive-correlational research which was carried out using survey method. The study population composed of farmers of Mahabad and Miandoab counties in West Azerbaijan Province from whom 380 farmers were selected as a sample through stratified random sampling method. The research instrument was a questionnaire which its validity confirmed by a panel of experts and the reliability of the items approved through a pilot study. The results revealed that water conservation concern, ascription of responsibility, and place attachment had positive and significant effects on moral norms of water conservation. Furthermore, collectivistic value orientation positively and significantly affected ascription of responsibility. However, individualistic value orientation has significant negative effect on ascription of responsibility. The results generally revealed that independent variables could predict about 58 percent of the variation of farmers' moral norms of water conservation.
  Keywords: Collectivistic Value, Individualistic Value, Water Conservation Concern, Place Attachment
 • Abollah Mokhber Dezfuli, Mehrdad Teimouri, S. Davood Hajimi* Pages 189-213

  Due to the cost of research activities and agricultural skills training,lack of attention to commercialization of technologies and research achievements, should be considered as loss of opportunities.The present research did by survey method and SWOT Model, in order to understand the internal and external factors affecting the establishment and institutionalization of the commercialization of technological achievements in the agricultural research and education centers of Agriculture - Jahad Ministry. The statistical population consisted of those faculty members who had at least two research projects in the last five years. The face validity of the measuring instrument was confirmed by 10 experts and its reliability was measurd by the coefficients of Cronbach alpha.The findings showed that the sum of the final coefficients of "internal factors" is less than zero (-0.763). In the interior, centers of weaknesses are dominant and their role in establishing and institutionalization the commercialization system in the investigated centers is more than their strengths. Lack of technical infrastructure development technology, dependence of Governmental Education and Research Centers on government grants and lack of proper interaction between centers and private sector were the most serious weaknesses of the centers are in the above process. The results of external space analysis of centers showed that the sum of final coefficients of external factors was less than zero    (-0.857) and in the external environment more than opportunities, the "threats" are dominant.The most threats are:Less than 2 percent of GDP, is allocated to research grants, instability of economic conditions, disruption of international relations, and the limitation of in-service training credits for organizations. In general, the locations of the centers studied are in the context of adopting "defensive strategies". The most important defensive strategies are:Creating a strong and desirable organizational structure with a credit line and suitable organizational posts for the superior management of the commercialization system in the centers by removing or integrating some of the existing organizational units, developing and equipping and complying with international standards for farms, laboratories and research and educational centers, the government's support from the private sector for purchasing indigenous technology gains from the centers,maximizing the potential of legal authorities for approval of the rules of sponsors of instructors and researchers producing commercialized and revenue-generating gains including hardcore intellectual property upholding ideas and innovations, continuous presence in the national and international agricultural technology market (fan market, research and technology exhibitions, etc.), and holding acceleration events, the idea of turning and startups.

  Keywords: Commercialization System, Technological Achievements, Agricultural Research, Education Centers, SWOT Model