فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 3 (مرداد و شهرویور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خاطره سیلانی، علی اکبر شاه حسینی، رضا گوهرانی*، فرشید رحیمی، امیر واحدیان صفحات 1-12
  مقدمه

  شناسایی عواملی که بتواند به تضمین و ارتقاء سلامت معنوی دانشجویان کمک کند می تواند راهنمای پرورش و تربیت پرستاران مثبت نگر، خوش بین و برخوردار از احساس معنا داری و هدفمندی برای سیستم آموزشی باشد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارتباط سلامت معنوی با مولفه های تحصیلی و بهزیستی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویژه انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه تلفیقی بوده که با استفاده از مرور روایتی در فاز اول و رویکرد دلفی سه مرحله ای در فاز دوم در نیمه دوم سال 1394 و نیمه اول سال 1395 انجام شد. 35 نفر از متخصصین سلامت معنوی از طریق نمونه گیری هدفمند و سپس گلوله برفی انتخاب و در پنج مرحله پانل شرکت کردند. در قسمت طراحی نسخه اولیه مدل مطالعات مرتبط از بین کلیه مقالات در دسترس "مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی" مورد بررسی قرار گرفت. دسته بندی کمی و کیفی، اولویت بندی و دسته بندی متغیرها به دو دسته مولفه های تحصیلی و بهزیستی در سه مرحله مطالعه دلفی انجام شد.

  یافته ها

   یافته های مطالعه حاضر نشان داد سلامت معنوی دانشجویان در یک ارتباط دوسویه و متقابل از مولفه های تحصیلی دانشجو شامل رضایت از رشته، خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی و مولفه های بهزیستی شامل بهزیستی روان شناختی، عمل فکورانه و هوش فرهنگی تاثیر پذیرفته و بر آنها تاثیر می گذارد.

  نتیجه گیری

   پایش و تقویت مولفه های تحصیلی و بهزیستی دانشجویان کارشناسی ارشد ویژه و متغیرهای مرتبط با آنها چه در قالب غربالگری اولیه و چه در طول مدت تحصیل در راستای حفظ و تقویت سلامت معنوی دانشجویان که از مهمترین پیش نیازهای ارائه مراقبت کل نگر است، باید مورد توجه سیستم آموزشی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، بهزیستی، تحصیلی، دلفی، مرور روایتی، دانشجویان پرستاری
 • پری ناز بنیسی* صفحات 13-20
  مقدمه

  پرستاران نقش مهمی در یادگیری سازمانی دارند که این متغیر یکی از ارکان کلیدی سازمان برای اثربخشی و بهبود عملکرد آنان محسوب می شود. با توجه به نقش تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی در یادگیری سازمانی، پژوهش حاضر با هدف تعیین پیش بینی یادگیری سازمانی بر اساس تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی در پرستاران انجام شد.

  روش کار

  روش این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش پرستاران بیمارستان های شهر ورامین در سال 1397 به تعداد 295 نفر بودند. در مجموع 190 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جنسیت انتخاب و پرسشنامه های یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی را به صورت خودگزارشی تکمیل کردند. داده ها با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شدند.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که میانگین و انحراف معیار تعهد سازمانی 32/6±71/56، مدیریت دانش 20/9±36/72، اشتیاق شغلی 5/83±53/48و یادگیری سازمانی 6/17±47/24بود. علاوه بر آن تعهد سازمانی (0/493=r)، مدیریت دانش (0/406=r) و اشتیاق شغلی (0/321=r) با یادگیری سازمانی در پرستاران همبستگی مثبت و معنادار داشتند. همچنین متغیرهای تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی به طور معناداری 45/5درصد از واریانس یادگیری سازمانی در پرستاران را پیش بینی کردند (P<0/001).

  نتیجه گیری

   نتایج حاکی از نقش تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی در پیش بینی یادگیری سازمانی پرستاران بودند. بنابراین، با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد پرستاران توصیه می گردد که برای بهبود و ارتقای یادگیری سازمانی در پرستاران میزان تعهد سازمانی، مدیریت دانش و اشتیاق شغلی آنان از طریق حمایت سازمانی، کارگاه های آموزشی و ارائه تسهیلات مختلف افزایش یابد.

  کلیدواژگان: پرستاران، یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی، مدیریت دانش، اشتیاق شغلی
 • ساناز فرهاد*، محمد حسن پرداخت چی، زهرا صباغیان صفحات 21-32
  مقدمه

  هر چه دانش و مهارتهای پرستاران با نیازهای جامعه و پیشرفتهای علمی و تغییرات فناوری، هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد، موفقیت پرستاران در کار بیشتر خواهد بود.

  روش کار

  نوع مطالعه ترکیبی شامل دو بخش کیفی و کمی است. بخش اول روش تحقیق اکتشافی و تحلیل نظریه بسترزاد  بود. نمونه ای به حجم 32 نفر متشکل از خبرگان آموزش  به صورت نمونه گیری هدفمند  در سال 1397 در بیمارستان های وابسته به سازمان تامین اجتماعی تهران از طریق مصاحبه باز مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل مصاحبه ها و داده های کیفی با استفاده از روش کدگذاری صورت گرفت. مدل بدست آمده توسط هر 32 نفر اعتباریابی و مدل انتقال یادگیری تدوین گردید. در بخش دوم با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، وضعیت عوامل و مولفه های مدل انتقال یادگیری به محیط کار به صورت کمی در قالب پرسشنامه ، در اختیار پرستاران بیمارستانهای مربوطه گذاشته  شد و 274 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. تحلیل داده ها در بخش کمی با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی (تاییدی و اکتشافی) و مدلیابی معادلات ساختاری  صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج بررسی ها نشان داد که الگوی تدوین شده مشتمل بر 4 عامل اصلی، 34 مولفه  و 136  شاخص فرعی بود.  وضعیت انتقال یادگیری در بیمارستان های مورد مطالعه با توجه به میانگین نظرات، بالاتر از 3 و در حد متوسط برآورد شد که از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. همچنین  یافته ها نشان داد که وضعیت انتقال یادگیری در بیمارستانهای وابسته به سازمان تامین اجتماعی تهران در سطح مطلوب است و موثرترین عامل در انتقال یادگیری به محیط کار در این  بیمارستانها عوامل سازمانی باضریب مسیر 0/59 و سپس به ترتیب عوامل آموزشی با ضریب مسیر 0/53، عوامل فراسازمانی با ضریب مسیر 0/46 و عوامل فردی با ضریب مسیر 0/30  شناسایی گردید. بنابراین عوامل سازمانی بیشترین تاثیر و عوامل فردی کمترین تاثیر را در انتقال یادگیری به محیط کار را داشتند.

  نتیجه گیری

  برای رسیدن به اثربخشی آموزشها در عملکرد پرستاران و ارتقائ  عملکرد کلی بیمارستان ها، سوپروایزران و مسئولان آموزشی باید به عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی که در انتقال یادگیری تاثیر دارند، توجه ویژه کنند و آموزش های  ضمن خدمت پرستاری با توجه به عوامل شناسایی شده تدوین و طراحی شود. و نیز با توجه به وضعیت انتقال یادگیری در حد متوسط در بیمارستانهای مذکور، در تدوین آموزش های ضمن خدمت پرستاری، بر روی عاملی که بیشترین تاثیر را در انتقال یادگیری دارد (عوامل سازمانی) تمرکز شود.

  کلیدواژگان: انتقال یادگیری، آموزشهای ضمن خدمت پرستار، تدوین طراحی و اجرای مدل
 • محمد حسین دهقانی، مهدی رعدآبادی، عباس علی دهقانی * صفحات 33-38
  مقدمه

  یکی از روش های تحقق کیفیت آموزشی در مراکز درمانی، ارزشیابی اثربخشی دوره می باشد. یکی از مهم ترین و کاربردی ترین دوره ها، برگزاری دوره احیاء قلبی-ریوی برای کلیه کارکنان درمانی در سطوح مختلف می باشد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی بود که بصورت سرشماری بر روی 80 نفر از پرستاران جدیدالورود بیمارستان شهید رهنمون یزد در سال 1397 انجام شد. ارزیابی اثربخشی با مدل کرک پاتریک در 4 سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج انجام شد. ابزار مورد استفاده در هر مرحله پرسشنامه روا و پایا بود. گزارش اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 21 و به کمک شاخص های عددی فراوانی و درصد انجام گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج در سطح واکنش، میانگین سطح محتوای دوره 3/80، مدرس 3/78 و امکانات دوره 3/81 بود. میانگین و انحراف معیار سطح واکنش (0/40±3/79)، یادگیری (3/84±18/21)، رفتار (0/79±4/31) و نتایج (0/22±4/48) بود که در مجموع اثربخشی 85/61درصد را نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر اثربخشی دوره برگزار شده برای پرستاران جدیدالورود بود و به نظر می رسد مدل کرک پاتریک می تواند روشی مناسب جهت ارزشیابی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت در حیطه سلامت باشد. پیشنهاد می شود که یادگیری و مهارت های عملکردی پرستاران به صورت پیوسته و با فواصل منظم مورد ارزشیابی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش، مدل، ارزشیابی، اثربخشی، احیاء قلبی ریوی(CPR)، پرستار
 • مسلم عباسی*، رقیه سبحانی، ذبیح پیرانی، محمد حسین زارعی صفحات 39-45
  مقدمه

  در سال های اخیر، خستگی در جمعیت پرستاران، موضوع جالب توجه بوده و یک شکایت عمومی در میان آنها محسوب گردیده است. بنابراین به دلیل مشکلات و هزینه های وارد شده در بهره وری و عملکرد شغلی پرستاران استفاده از یک آموزش موثر و موفق برای کاهش خستگی ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر خستگی بر ابعاد خستگی در پرستاران بخش مراقبت ویژه بود.

  روش کار

  این پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه پرستاران زن بخش مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی شهر اراک در سال 1396 تشکیل می دادند. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. براساس لیست پرستاران 40 نفر از میان پرستارانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه مداخله 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر خستگی دریافت کردند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده های پژوهش از مقیاس تاثیر خستگی فیسک (1994) استفاده شد. داده های بدست آمده از اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس و توسط نرم افزار Spss-21 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که پس از مداخله آموزش شناختی - رفتاری مبتنی بر خستگی، تفاوت آماری معناداری در میانگین نمره خستگی در ابعاد جسمانی، شناختی و اجتماعی بین پرستاران گروه آزمایش با کنترل به دست آمد (0/05>P).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این پژوهش می توان از آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر خستگی برای کاهش علائم خستگی (جسمانی، شناختی و اجتماعی) پرستاران استفاده نمود.

  کلیدواژگان: پرستاران، خستگی، آموزش شناختی رفتاری
 • ناهید حسینی*، حمید حجتی، گل بهار آخوندزاده صفحات 46-52
  مقدمه

  بازی برای کودک نیازی غریزی برای تداوم شادمانی، زبانی جهت ارتباط وابراز خود و کشف  پیرامون خود می باشد . بازی موثرترین روش تربیتی در دوره پیش دبستانی است. همواره یکی از اهداف مهم در این دوره آموزش و پرورش خلاقیت به کودکان پیش دبستانی بوده است. لذا مطالعه حاضر با هدف اثر بخشی مدل بازی درمانی رابطه والد-کودک برخلاقیت کودکان پیش دبستانی انجام شد.

  روش

  مطالعه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بر روی 60 کودک پیش دبستانی شهرستان کردکوی در استان گلستان در سال 1397 به صورت تصادفی ساده در یک گروه آزمون ودو گروه کنترل انجام شد. در گروه آزمون براساس پروتکل، بازی درمانی والد محور در 10 جلسه 45 تا 60 دقیقه ای و در گروه کنترل (1) بازی کودک محور و گروه کنترل (2) آموزش های روتین پیش دبستانی انجام شد. ابزار گرد آوری داده، آزمون تفکر خلاق تورنس (TTCT) نسخه تصویری فرم B بود. اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS21 و آمار توصیفی(جدول، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی(تی زوج و آنالیزواریانس) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته

  میزان  خلاقیت قبل از مداخله در گروه بازی والد محور با میانگین و انحراف معیار 40/68±147/5، در گروه بازی درمانی 34/29±12/124و گروه روتین33/24±145/55نشان داده شد که آزمون آماری انالیز واریانس بین سه گروه اختلاف معنی داری را نشان نداد(0/8=P). آزمون آنالیز واریانس نشان داد بعد از مداخله میزان خلاقیت بین گروه های بازی والد محور47/54±151/55، بازی درمانی کودک محور34/09±130/7و گروه روتین 36/26±146/3 اختلاف معنی داری می باشد (0/23=P). 

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد بازی والدمحور براساس الگوی والدمحور در مقایسه با دو گروه دیگر نیز  بر میزان خلاقیت کودکان پیش دبستانی تاثیر ندارد. ولی با این حال می توان از این روش درمانی کم هزینه و اثربخش که به کمک والدین می باشد  در جهت رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی استفاده

  کلیدواژگان: بازی درمانی، والد محور، کودک محور، خلاقیت، پیش دبستانی
 • محمد فتحی، سالار شریفی، شعیب دهقانی، سینا ولیئی* صفحات 53-61
  مقدمه

  رفتارهای نامطلوب همواره یکی از چالش های پیش روی مدرسان بوده و راهکار مقابله با آن نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی رفتارهای نامطلوب و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه مدرسان انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1397 انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه اساتید مشغول به تدریس در دانشکده پرستاری و مامائی بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه دو قسمتی رفتارهای نامطلوب در کلاس شامل رفتارهای نامطلوب(جدی بودن رفتار و میزان رخداد) و راهکارهای مدیریت رفتار نامطلوب استفاده شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 با آمار توصیفی(توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) تحلیل گردید.

  یافته ها

  از نظر واحدهای مورد[f1]  پژوهش رفتارهای نامطلوب حمله فیزیکی(66 درصد)، اظهار نظر توهین آمیز(52 درصد)، فرستادن پیام با محتوی نامناسب به مدرس(46 درصد)، جدی بودند. رفتارهای نامطلوب استفاده از گوشی همراه(34 درصد)، آه/خمیازه کشیدن(18 درصد) و گزینه های پیامک فرستادن، زنگ خوردن تلفن همراه، صحبت خارج از نوبت، لباس نامناسب(12 درصد) از دیدگاه اساتید بیشترین فراوانی رخداد را داشتند. بیشترین راهکارهای مورد استفاده اساتید در مقابله با رفتارهای نامطلوب دانشجویان نیز به ترتیب شامل صحبت خصوصی با دانشجو(28 درصد)، چشم پوشی کردن(16 درصد)، خطاب قرار دادن کل کلاس(12 درصد) و جابجا کردن دانشجو(12 درصد) بود. 

  نتیجه گیری

  با توجه به رفتارهای نامطلوب مشخص شده تعیین قوانین در خصوص استفاده از تلفن همراه، زمان بندی کلاس و نوع پوشش دانشجویان در ابتدای کلاس می تواند در پیشگیری از بروز رفتارهای نامطلوب کمک کننده باشد. همچنین با توجه به راهکارهای مشخص شده، برگزاری دوره های مدیریت کلاس و هم اندیشی جهت آشنائی با سایر راهکارهای مدیریت رفتارهای نامطلوب در موقعیت های خاص توصیه می گردد.
   [f1]افراد تحت پژوهش

  کلیدواژگان: رفتار نامطلوب دانشجویان، راهکارهای مدرس، پرستاری
 • نازنین اصغری، محمدابراهیم مداحی*، رباب صحاف، آدیس کراسکیان صفحات 62-70
  مقدمه

  سالمندان با مشکلات جسمی و روانی فراوانی مواجه هستند و درمان پذیرش و تعهد یکی از روش های درمانی موثر در بهبود مشکلاتو ویژگی های جسمی و روانی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد بر نشانه های جسمی و روانی زنان سالمند انجام شد.

  روش کار

  در یک پژوهش نیمه تجربی، 24 نفر از زنان سالمند مراجعه کننده به دو مرکز توانبخشی خانه یاس و آرمان شایان شهر تهران در سال 1396 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه مساوی (هر گروه 12 نفر) جایگزین شدند. گروه مداخله با روش گروه درمانی پذیرش و تعهد آموزش دید و گروه شاهد آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های سنجش عملکرد چندبعدی، افسردگی سالمندان و بهزیستی روان شناختی بودند. داده ها در نرم افزار SPSS-22 با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که گروه درمانی پذیرش و تعهد باعث بهبود فعالیت های روزانه زندگی، فعالیت های ابزاری روزانه زندگی، افسردگی و بهزیستی روان شناختی زنان سالمند شد (05/0>p)، اما تاثیر معناداری بر سلامت جسمی آنان نداشت.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج، توصیه می شود که از روش گروه-درمانی پذیرش و تعهد در کنار سایر روش های درمانی برای مداخلات در زمینه سلامت زنان سالمند به ویژه بهبود نشانه های جسمی و روانی آنان استفاده شود.

  کلیدواژگان: پذیرش، تعهد، علائم جسمانی، علائم روانی، افسردگی، بهزیستی روان شناختی، سالمندان
|
 • Khatereh Seylani, Aliakbar Shahhoseini, Farshid Rahimi, Amir Vahedian, Reza Goharani* Pages 1-12
  Introduction

  Identifying factors that can help to ensure and promote the spiritual well-being of the students may draw an outlook for educational system to train and nurture nurses who are optimistic, meaningful and purposeful in their upcoming career. The study purpose was designing the spiritual health relationship model with the educational and well-being components of the master nursing students in critical care.

  Methods

  A mixed research conducted in two phases of narrative review and three-step Delphi approach in the second-half of 1394 and the first-half of 1395. Through purposeful and snowball sampling 35 experts in spiritual health were selected and participated in the five stages of panel. To design the initial version of the study model, all available articles in “Iranian Journal of Medical Education” were reviewed. Quantitative and qualitative categorization, prioritizing and categorizing the variables into two groups of educational and well-being components were done in three stages of Delphi study.

  Results

  The findings of this study showed that students' spiritual well-being is in a two-ways and mutual-relation between student's academic components including academic satisfaction, academic self-efficacy and academic-motivation and well-being components including psychological well-being, thoughtful practice and cultural intelligence.

  conclusion

  Monitoring and enhancing the academic and well-being components of master students of critical care and their related variables, either in the form of initial screening or during the course of study, should be considered by educational system in order to maintain and enhance the spiritual well-being of students, which is one of the most important prerequisites for providing holistic care.

  Keywords: Academic, Delphi, Narrative review, Nursing students, Spiritual health, Well-being
 • Parenaz Banisi* Pages 13-20
  Introduction

  Nurses have an important role in organizational learning which this variable is one of the key pillars of organization for their effectiveness and performance improvement. Regarded to role of organizational commitment, knowledge management and job engagement in organizational learning, present study aimed to determine predictors of organizational learning based on organizational commitment, knowledge management and job engagement in nurses.

  Methods

  The method of this study was cross-sectional correlation type. The research population was nurses of Varamin city hospitals in 2018 year (295 people). Totally 190 people were recruited by stratified random sampling based on gender and completed the self-reported questionnaires of organizational learning, organizational commitment, knowledge management and job engagement. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and regression with stepwise model with using SPSS version 21.

  Results

  The finding showed that the mean and standard deviation of organizational commitment 56.71±6.32, knowledge management 72.36±9.20, job engagement 53.48±5.83 and organizational learning 47.24±6.17. In addition, organizational commitment (r=0.493), knowledge management (r=0.406) and job engagement (r=0.321) had a positive and significant correlation with organizational learning in nurses. Also, the variables of organizational commitment, knowledge management and job engagement significantly predicted 45.5 percent of variance of organizational learning in nurses (P<0.001).

  Conclusions

  The results indicated the role of organizational commitment, knowledge management and job engagement in predicting organizational learning of nurses. Therefore, considering the importance of organizational learning in improving nurses’ performance, it is recommended that to improvement and promotion the organizational learning in nurses increase the rate of their organizational commitment, knowledge management and job engagement through organizational support, workshop and various facilities.

  Keywords: Nurses, Organizational Learning, Organizational Commitment, Knowledge Management, Job Engagement
 • Sanaz Farhad*, Mohamadhassan Pardakhtchi, Zahra Sabaghiyan Pages 21-32
  Introduction

  in order to survive in medical field, must learn new knowledge and skills. The aim of this study is Pattern design, codification and performance of training transfer in nurses in service training

  Methods

  More clearly, how to collect and analyze information and data in this study consists of two main parts: In the first section, the method of exploratory research and grounded analysis is theory. Regarding the data saturation level, a sample of 32 individuals from the experts in the field of education was studied through purposeful. An open and semi-structured interviews were used to collect information and simultaneous analyses of the interview were conducted using open, axial and selective coding. The obtained model was validated by all 32 people and the learning transfer model was developed. the sample investigated  was 274 from Morgan table. Cluster random sampling method. Data analysis was performed in quantitative part using factor analysis and exploratory analysis and structural equation modeling.

  Result

    In this model, the factors influencing the formation of learning transfer to the work environment were categorized into 4 categories, 34 component and 136 indicators. The main factor was organizational factors with 0/59 Path coefficient and sequencely educational factors with 0/53 Path coefficient , trans-organization factors with 0/46 Path coefficient , individual factors with 0/30 Path coefficient,were found. Therefore, organizational factors had the highest impact and individual factors had the least impact on the transfer of learning to the workplace.  This factors were meaningful effect on training transfer the transfer of training was favorable and in the medium level above 3. The findings also showed that the learning transfer status in hospitals affiliated to Tehran Social Security Organization is at a desirable level

  Conclusion

  The results show that in the process of training in hospitals and effectiveness of training in nurses' performance one should consider the factors that distinguish between the learning of designed training and their application in the occupation They are considered mediators of special interest and training was design with base on new model. Regarding the moderate transferring situation in these hospitals, focus on the factor that has the greatest impact on learning transfer (organizational factors).

  Keywords: Transfer of learning, Nurse In-service training, Modeling
 • Mohamad Hossein Dehghani, Mehdi Raadabadi, Abbasali Dehghani * Pages 33-38
  Background

  Today, organizations for their growth and excellence have a special focus on effective in-service training, which requires the use of educational evaluation. One of the most important and applicable courses is holding a cardio-pulmonary resuscitation course for all staff at all levels.

  Methods

  This was a descriptive study that was performed on 80 newly nurses of Shahid Rahnoun Hospital in Yazd. To evaluate the effectiveness of the Kirkpatrick model, four levels of reaction, learning, behavior and results were performed. Data analysis was done by SPSS software version 21 using numerical and frequency indices.

  Results

  Based on the results at the reaction level, the average level of the content of the course was 3.80, the teacher was 3.78 and the facilities were 3.81. Mean and standard deviation of the reaction surface (3.79 ± 0.48), learning (18.21 ± 0.84), behavior (4.31 ± 0.49) and results (4.48 ± 0.22) The overall effectiveness is 85.61%.

  Conclusion

  The results indicate the effectiveness of the course held for nurses and it seems that the Kirkpatrick model can be a suitable method for evaluating the effectiveness of in-service training in the health domain. It is recommended to use up-to-date and efficient models such as the Kirkpatrick model in the field of health sciences.

  Keywords: Education, Model, Effectiveness, Kirkpatrick, CPR, Nurse
 • Moslem Abbasi*, Rogheih Sobhani, Zabih Pirani, Mohammad Hossein Zarei Pages 39-45
  Introduction

  In recent years, fatigue in the nursing population has been an interesting topic and has been a public complaint among them. Therefore, due to the problems and costs incurred in Efficiency and job performance of nurses, it is essential to use an effective and successful treatment to reduce fatigue. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral Education based on fatigue on dimensions of fatigue among nurses of Intensive care units.

  Methods

  The design of this research was a semi-experimental and pre-test, post test with control group. The statistical population of this study consisted of all women nurses of Intensive care units in 1396. In this research, the sampling was done by convenience sampling method, and then, based on the student list, 40 nurses were selected among the nurses who were willing to participate in the research, and finally, they were randomly assigned into two control and experimental groups. The intervention group received 8 sessions of 90 minutes cognitive - behavioral education based on fatigue and the control group did not receive any intervention. To collect the research data, questionnaires of fatigue impact scale of Fisk was used. The collected data were analyzed by using covariance analysis in SPSS21 software

  Results

  The results of covariance analysis showed that cognitive behavioral education based on fatigue decreased fatigue (physical, cognitive and social) of nurses in experimental group compared to control group (p<0.001).

  Conclusions

  Based on the results of this study, cognitive-behavioral education based on fatigue can be used to reduce the symptoms of fatigue (physical, cognitive and social) of nurses.

  Keywords: Nurses_Fatigue_Cognitive - Behavioral Education
 • Nahid Hosseini*, Hamid Hojjati, Golbahar Akhoundzadeh Pages 46-52
  Background

  Playing game for children is an instinct need for keeping happiness, a language for communication and self-expression, and a school for learning the unknowing. Play is the most effective educational method in preschool. Training and educating the creativity to the preschool children has always been considered as one of the main goals in this course. Therefore, the present study aimed at evaluating the effectiveness of child-parent relationship therapy on preschool children’s creativity.

  Method

  An experimental study with pretest-posttest design was conducted on 60 preschool children in kordkuy city, Golestan province, in 2017 by using simple random sampling method in both experimental and control groups. In the experimental group, based on the protocol, the play therapy was done in 10 sessions for 45 to 60 minutes and the routine preschool education was performed in the control group. Torrance creativity (Form B), which is a visual test, was the data gathering tool. The data were analyzed by SPSS 21 and descriptive statistics (table, mean, standard deviation) and inferential statistics (paired t-test and analysis of variance).

  Findings

  The level of creativity before intervention was 147/5 ± 40/68 in the parent-group group and 124/12 ± 34/29 in the experimental group and 145/55 ± 33/24 in the control group. The statistical analysis of variance was significant between the three groups Did not show (P = 0/8). The level of creativity after intervention was 151/55 ± 47/54 and 151/55 ± 47/54 in the control group and 130/6 ± 34/09 in the control group and 146/33 ± 36/2 in the control group. Also, ANOVA test did not show any significant difference between the three groups after intervention (P = 0/23)

  Conclusion

  The results of this study showed that parent-child play based on the parent-child model did not affect the creativity of preschool children compared to the other two groups. However, this low-cost and effective treatment with parental support can be used to grow and preschool children.Key word: Child-Parent Therapy , Creativity , Preschool

  Keywords: therapy game, parent, child, creativity, preschoolers
 • Mohammad Fathi, Salalr Sharifi, Shoaib Dehghani, Sina Valiee* Pages 53-61
  Introduction

  Undesirable behaviors are one of the challenges faced by nursing instructors and the coping strategies are also of great importance. The present study was conducted with the aim of investigating the frequency of nursing students’ undesirable behaviors and confrontation strategies in the view of instructors.

  Methods

  This cross sectional study was conducted in 2017-2018. The study population consisted of all instructors at the Faculty of Nursing and Midwifery, who entered the study census. To collect data, a demographic questionnaire and an undesirable behaviors questionnaire in the classroom including Undesirable behaviors and undesirable behaviors' management strategies were used. Data were analyzed using descriptive statistics using SPSS ver 16 software by descriptive statically tests (Distribution, mean and standard deviation).

  Results

  Physical attack(66%), offensive comments(52%), and sending messages with bad content to instructors(46%) were considered serious. Undesirable behaviors such as using a cellphone(34%), sigh/yawning(18%) and sending short messages, mobile phone rings, out-of-the-clock conversations, and inappropriate clothing(12%) had the highest incidence. The most common strategies used by instructors to manage with students' undesirable behaviors include student-specific conversations(28%), waivers(16%), addressing the whole class(12%), and student displacement(12%).

  Conclusion

  Based on undesirable behaviors specified by instructors, legislating about using cell phone, class timing and uniforms of students in the first session can be helpful. Also, considering the undesirable behaviors and identified strategies, conducting classroom and thought management courses is recommended for familiarization with other strategies for managing undesirable behaviors in specific situations.

  Keywords: Undesirable behavior of students, instructor`s strategies, nursing
 • Nazanin Asghari, Mohammadebrahim Maddahi*, Robab Sahaf, Adis Kraskian Pages 62-70
  Introduction

  Elderly people face with many physical and psychological problems and acceptance and commitment treatment is one of the effective therapeutic methods in improving physical and psychological problems and features. Therefore, present study aimed to determine the effectiveness of acceptance and commitment group therapy on physical and psychological symptoms of elderly women.

  Methods

  In a one quasi-experimental research, 24 people of elderly women referred to two Yas Home and Shayan Armans’ rehabilitation centers of Tehran city in 2017 year were selected by available sampling method and randomly assigned into two equal groups (each group 12 people). The experimental group trained by acceptance and commitment group therapy method and the control group didn’t receive training. The research instruments were the questionnaires of multidimensional performance measures, geriatric depression and psychological well-being. Data were analyzed in the SPSS-22 software by multivariate analysis of covariance method.

  Results

  The findings showed that the acceptance and commitment group therapy led to improve the activities of daily living, instrumental activities of daily living, depression and psychological well-being of elderly women (p<0/05), but there was no significant effect on their physical health (p<0/05).

  Conclusions

  According to the results, it is recommended that used from the acceptance and commitment group therapy method along with other therapeutic methods to interventions in the field of elderly women health, especially for improve their physical and psychological symptoms.

  Keywords: Acceptance, Commitment, Physical Symptoms, Psychological Symptoms, Depression, Psychological Well-being, Elderly