فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 534 (هفته دوم شهریور ماه 1398)
 • پیاپی 534 (هفته دوم شهریور ماه 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/12
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سارا جهانبخش نیک *، یحیی سخنگویی، مبین مرادی سمسانی صفحات 784-791
  مقدمه

   هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی مقایسه ای تاثیر تمرینات اصلاحی و Taping بر اصلاح وضعیت سر به جلو در دانش آموزان دختر بود.

  روش ها

  در یک مطالعه ی نیمه تجربی تصادفی، تعداد 30 نفر از دانش آموزان دختر 13-7 سال مبتلا به عارضه ی سر به جلو به طور تصادفی به دو گروه 15 نفری تمرینات اصلاحی و استفاده از Taping تقسیم شدند. گروه تمرینات اصلاحی به مدت 6 هفته (سه جلسه ی یک ساعته در هفته)، تمرینات اصلاحی منتخب را انجام دادند. گروه Taping نیز به مدت 6 هفته، موظف به بستن نوار کینزیوتیپ در قسمت خلفی گردن (به موازات ستون مهره های گردنی) شدند. ارزیابی وضعیت جلو آمده ی سر، توسط گونیامتر انجام شد و بین دو گروه مقایسه گردید.

  یافته ها

   طی 6 هفته مداخله، بهبودی وضعیت سر به جلو در دو گروه تحت تمرینات اصلاحی و Taping به ترتیب 5/13 و 5/34 درصد به دست آمد. بین تاثیر تمرینات اصلاحی و استفاده از Taping بر بهبود وضعیت سر به جلو، تفاوت معنی داری به نفع گروه Taping وجود داشت (001/0 = P).

  نتیجه گیری

  تمرینات اصلاحی و استفاده از Taping، باعث کاهش زاویه ی سر به جلو می گردد. با این حال، استفاده از Taping، تاثیر بیشتری بر کاهش زاویه ی سر به جلو داشت. بنابراین، می توان از Taping و تمرینات اصلاحی در بهبود وضعیت سر به جلو استفاده کرد.

  کلیدواژگان: وضعیت، گونیامتر، تمرین، Taping
 • عاطفه زارع پور، علی ضرابی *، کیم لامبرتسن لارسن صفحات 792-797
  مقدمه

   افزایش آمار افراد مبتلا به سرطان، موجب جلب توجه بسیاری از محققان حوزه ی علوم پزشکی به سمت یافتن روشی ایمن جهت درمان آن شده است. کاربرد نانوفن آوری در این زمینه بسیار راه گشا می باشد و موجب طراحی نانوسامانه های دارای قابلیت تشخیص و درمان هم زمان شده است. بر این اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، ساخت سامانه ای با قابلیت کاربرد در زمینه ی تشخیص و درمان چندگانه بود.

  روش ها

  در این تحقیق، نانوذرات اکسید آهن با استفاده از روش تجزیه ی حرارتی ساخته شد و با استفاده از روش لیون و طی پنج مرحله، با پوششی از جنس طلا پوشیده شد. در انتها، سیکلودکسترین بر سطح سامانه متصل و سپس، پلیمر شد. ساخت موفق سامانه، با استفاده از آزمون های مشخصه یابی مختلفی بررسی و ارزیابی گردید.

  یافته ها

   نتایج نشان دهنده ی ساخت موفق نانوذرات اکسید آهن با قطر متوسط 15 نانومتر بود که به خوبی توسط پوششی از جنس طلا پوشش دهی شد و در نتیجه، اندازه ی آن به 35 نانومتر افزایش پیدا کرد. همچنین، حضور سیکلودکسترین بر سطح این سامانه با استفاده از آزمون های مشخصه یابی تایید شد.

  نتیجه گیری

  نانوسامانه ی معرفی شده در این پژوهش، به علت حضور نانوذرات اکسید آهن و طلا، قابلیت کاربرد در دو روش تشخیصی Magnetic resonance imaging (MRI) و سی تی اسکن را دارد. به علاوه، حضور سیکلودکسترین و اکسید آهن در ساختار این نانوسامانه، امکان استفاده از آن را به عنوان سامانه ی انتقال داروهای آب گریز و همچنین، در زمینه ی نور- گرما درمانی و هایپرترمیا فراهم می سازد.

  کلیدواژگان: سیکلودکسترین، اکسید آهن، نانوذرات، ترکیبات طلا
 • سحر چعبی پور محمودی زاده *، شهرام اعتمادی فر، غلامرضا شبانیان، کبری نوریان، مرتضی سدهی صفحات 798-805
  مقدمه

  تهویه ی ناکافی با ماسک و لوله گذاری دشوار تراشه، از شایع ترین عواقب وخیم تنفسی در حیطه ی بیهوشی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر وضعیت متفاوت بر تعیین درجه ی مالامپاتی اصلاح شده به منظور پیش بینی دشواری تهویه با ماسک و درجه بندی لارنگوسکوپی و لوله گذاری دشوار در بیماران کاندیدای جراحی بود.

  روش ها

   در این مطالعه ی ارزش تشخیصی، بر روی 385 بیمار، آزمون مالامپاتی در وضعیت های مختلف خوابیده و نشسته با دهان باز و بسته انجام شد و توسط فرد ناآگاه نسبت به وضعیت مالامپاتی، نمای لارنگوسکوپی و میزان دشواری لوله گذاری بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل از این چهار حالت، آزمون مالامپاتی در پیش گویی نمای لارنگوسکوپی و میزان دشواری لوله گذاری مقایسه شد.

  یافته ها

   تمامی حالات آزمون مالامپاتی از ارزش تشخیصی قابل قبولی برخوردار بودند (001/0 > P). دقت آزمون مالامپاتی در حالت «خوابیده با دهان باز» از سایر حالت ها کمتر بود و دو حالت نشسته با آبسلانگ و خوابیده با دهان باز، ارزش تشخیصی مناسبی برای ارزیابی موارد دشوار و راحت تهویه با ماسک نداشتند (050/0 > P). دقت آزمون مالامپاتی در حالت «خوابیده با دهان باز» از سایر حالات این آزمون کمتر بود، اما با وجود دقت کم، این وضعیت دارای بالاترین حساسیت (100 درصد) بود. ارزش اخباری منفی در تمام حالت های آزمون مالامپاتی، بالاتر از 98 درصد و ارزش اخباری مثبت حالت «نشسته با دهان باز» با میزان 7/4 درصد، از سایر حالت ها بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج این بررسی، آزمون مالامپاتی در حالت خوابیده با آبسلانگ دارای هم خوانی بهتری در تعیین میزان دشواری لارنگوسکوپی و لوله گذاری بوده است.</div>

  کلیدواژگان: لارنگوسکوپی، ونتیلاسیون، لوله گذاری داخل تراشه
 • آزاده توانگر *، مجتبی منصوری، غلامرضا معصومی، حمید بیگدلیان صفحات 806-812
  مقدمه

   با وجود بیش از 40 سال بررسی های انجام گرفته در خصوص تاثیر محلول Glucose-Insulin-Potassium (GIK) بر پیامدهای بالینی جراحی قلب، استفاده و تاثیر آن همچنان چالش برانگیز است. از این رو، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر محلول GIK بر پیامدهای بالینی پس از اعمال جراحی قلب اطفال تحت پمپ قلبی- ریوی انجام گرفت.

  روش ها

   این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 49 نفر بیمار کاندیدای عمل جراحی قلب با استفاده از بای پس قلبی- ریوی در کودکان زیر 12 سال در بیمارستان شهید چمران اصفهان انجام شد. بیماران به دو گروه مورد (25 = n) و شاهد (24 = n) تقسیم شدند. گروه مورد یا GIK، محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم و گروه شاهد، محلول نرمال سالین دریافت کردند. آریتمی، فراوانی مصرف داروهای انسولین و آدرنالین، نیاز به شوک، مدت زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه و بیمارستان و فشار خون در هر دو گروه ثبت شد. داده ها در دو گروه با استفاده از آزمون های Independent t، 2</sup>χ و Repeated measures ANOVA مورد واکاوی قرار گرفت.

  یافته ها

   مصرف محلول GIK باعث کاهش معنی داری در نیاز به شوک پس از عمل جراحی، فراوانی آریتمی، مدت زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه و بیمارستان و کاهش مصرف داروهای اینوتروپ در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0 > P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه، می توان بیان کرد که استفاده از محلول GIK به هنگام عمل جراحی قلب، باعث کاهش پیامدهای بالینی، از جمله کاهش مدت زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه و بیمارستان، زمان پمپ قلبی ریوی حین عمل، دفعات نیاز به شوک قلبی حین عمل و داشتن آریتمی پس از عمل جراحی قلب باز در اطفال می شود.

  کلیدواژگان: گلوکز، انسولین، پتاسیم، جراحی قلب کودکان، پمپ قلبی ریوی
 • مرضیه طهماسبی، علیرضا رحیمی*، فیروزه زارع فراشبندی، پیمان ادیبی صفحات 813-815

  امروزه متخصصان بالینی از یک سو با کمبود وقت، افزایش حجم اطلاعات، تعدد و تنوع پایگاه های اطلاعاتی سلامت و از سوی دیگر، لزوم بازیابی و واکاوی اطلاعات حرفه ای خود مواجه می باشند. به همین دلیل، حضور دستیار اطلاعات بالینی (Clinical informationist یا CI) در تیم های پزشکی ضروری و موثر خواهد بود. منطق کلی برای دستیار اطلاعات بالینی، چالش های متخصصان بالینی در دسترسی به اطلاعات بالینی مستند و معتبر است.

|
 • Sara JahanbakhshNik*, Yahya Sokhangouei, Mobin Moradi Semsani Pages 784-791
  Background

  The purpose of this study was to investigate the effect of corrective exercises and kinesio taping on the improvement of forward head improvement in female students.

  Methods

  In this randomized quasi-experimental study, 30 girl students aged 7 to 13 years with forward head were randomly divided into two equal groups of exercises and kinesio taping. The refresher training group performed selective exercises for 6 weeks (three sessions per hour per week). The kinesio taping group obligated to use kinesio tape in the posterior part of the neck (along with the cervical vertebrae) for 6 weeks. The improvement of forward head was compared between the two groups.

  Findings

  6 weeks after intervention, the improvement of forward head in corrective exercises and kinesio taping groups was 13.5% and 34.5%, respectively, and the difference between the two groups was statistically significant (P = 0.001). There was a significant difference between the effects of correction exercises and the use of kinesio tape on forward head improvement in favor of the kinesio taping group.

  Conclusion

   The results show that both the correction exercises and the use of kinesio tape can reduce the angle of head forward. However, kinesio taping has a greater effect on forward head reduction. Therefore, kinesio taping and corrective exercises can be used to improve forward head.

  Keywords: Status, Goniometer, Exercise, Kinesio tape
 • Atefeh Zarepour*, Ali Zarrabi, Kim Lambertsen Larsen Pages 792-797
  Background

  Increase in the number of peoples with cancer attract many researchers in the field of medical science to find a safe approach to treat it. The application of nanotechnology in this field is very promising, and has led to the design of nanosystems with the ability of simultaneous diagnose and therapy. Based on this, the aim of this project was the synthesis a system with functionality in multimodal diagnosis and therapy.

  Methods

  iron oxide nanoparticles were synthesized through thermal decomposition method, and were covered by Au during five irritations using Lyon's method. Finally, cyclodextrins were attached, and then polymerized on the system. The successful preparation of the system was evaluated using different characterization tests.

  Findings

  Results showed the prosperous preparation of iron oxide nanoparticles with 15 nm mean diameter which was coated with a gold cover that increased the size to 35 nm. Moreover, the presence of cyclodextrin on the surface of system was confirmed by analytical characterization tests.

  Conclusion

   The nanosystem introduced in this project, due to the presence of iron oxide and Au nanoparticles, has the ability to be used in two diagnostic approaches, magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT) scan. Moreover, the presence of cyclodextrin and iron oxide in its structure allows it to be used as a hydrophobic drug delivery system, as well as in photothermal therapy and hyperthermia.

  Keywords: Cyclodextrins, Iron oxide, Nanoparticles, Gold compounds
 • Sahar Chabipour Mahmoudizadeh*, Shahram Etemadifar, Gholamreza Shabanian, Kobra Nourian, Morteza Sedehi Pages 798-805
  Background

  Inadequate ventilation with mask and difficult intubation are the most common adverse respiratory outcomes in patient undergoing anesthesia .The aim of this study was to compare Mallampati test in different sitting positions in traditional approach and during phonation for predicting difficult laryngoscopy and intubation in candidates for surgery.

  Methods

  In this diagnostic value study on 385 patients, in different positions and sitting with open mouth and closed mouth, Mallampati test was examined by a blind person regarding the condition of the mallmpati, laryngoscopy grade, and the severity of intubation. The results of these four positions of mallampati were compared in predicting laryngoscopy grade and the severity of intubation.

  Findings

  All mallampati test scenarios had acceptable diagnostic value (P < 0.001). The accuracy of the Mallampati test in supine position with open mouth was lower than in other cases, and in the both positions of sitting with abeslang and supine with open mouth, diagnostic values were not suitable for assessing difficult and comfortable mask ventilation (P > 0.050). Mallampati test accuracy in supine position with open mouth was less than other positions. However, with a low accuracy, this position had the highest sensitivity (100%). The negative predictive value in all mallampati test cases was higher than 98%, and the positive predictive value of sitting with open mouth was higher than other positions with the value of 4.7%.

  Conclusion

   According to the results of this study, the Malamapati test in the position of supine with abeslang was better in determining the severity of laryngoscopy and intubation.</div>

  Keywords: Laryngoscopy, Ventilation, Intubation, endotracheal
 • Azadeh Tavangar*, Mojtaba Mansouri, Gholamreza Massoumi, Hamid Bigdelian Pages 806-812
  Background

  With more than 40 years of research on the effects of glucose-insulin-potassium (GIK) solution on the clinical consequences of heart surgery, its use and impact are still challenging, Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of GIK solution on clinical outcomes after pediatric heart surgeries with cardiopulmonary bypass.

  Methods

  This clinical trial study was performed on 49 patients undergoing cardiac surgery by using cardiopulmonary bypass in children aged younger than 12 years in Shahid Chamran hospital, Isfahan, Iran. Patients were divided into two groups of GIK (25 people) and control (24 people). The GIK group received GIK solution, and the control group received normal saline solution. Arrhythmia, the frequency of taking insulin and adrenaline drugs, the need for cardiac shock, hospitalization and intensive care unit (ICU) time, and blood pressure were recorded in both groups. Data were analyzed using independent t, chi-square, and repeated measures ANOVA tests.

  Findings

  The use of GIK solution significantly reduced the need for postoperative shock, the frequency of arrhythmia, duration of hospitalization, and the amount of inotrope drugs in comparison with the control group (P < 0.05).

  Conclusion

   According to the results of the study, the use of GIK solution during cardiac surgery can reduce clinical outcomes such as hospitalization and ICU time, the need for cardiac shock, and arrhythmia after open-heart surgery in pediatric patients.

  Keywords: Glucose, Insulin, Potassium, Heart surgery, Pediatrics, Cardiopulmonary bypass
 • Marzieh Tahmasebi, Alireza Rahimi*, Firoozeh Zare, Farashbandi, Peyman Adibi Pages 813-815

  Focusing on various educational, research, and clinical roles of Clinical Informaticist (CI), it is necessary to joint CIs to the clinical team as a member of patient care unit. CI can play an important role in improving medical services and community health by teaching information skills, training health information literacy to patient, and helping to search and retrieve information in research and clinical teams. It should be recommended that having such significant roles in the health care context requires CIs’ efforts to improve their skills and abilities, as well as to develop official and non-official relevant educational infrastructures in the health system of each country.

  Keywords: Medical information science, Information specialists, Information, Clinical team