فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مرضیه پهلوان*، محمدعلی بشارت، احمد برجعلی، حجهاللهفراهانی صفحات 1-12
  زمینه و هدف

  درد مزمن، از جمله بیماری های روان-تنی است که افراد بسیاری در طول زندگی خود با آن مواجه می شوند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش واسطه ای ناگویی هیجانی میان سبک های دفاعی ایگو و شدت درد ادراک شده در بیماران مبتلا به درد مزمن بود. ساله مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده به کلینیک 60 تا 20

  مواد و روش ها

  روش پژوهش همبستگی، و جامعه آماری عبارت بود از بیماران  ماه 3 بیمار که سابقه حداقل 502 .1396 درد ماهان و کلینیک جامع طب فیزیکی و توانبخشی آرمان در شهر تهران، در خلال بهار تا پاییز دردهای مزمن اسکلتی-عضلانی داشتند، به صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه های ناگویی هیجانی تورنتو، سبک های دفاعی، و مقیاس درجه بندی عددی شدت درد را پاسخ دادند. ، همبستگی مثبت 0.01

  یافته ها

  یافته ها نشان داد شدت درد با ناگویی هیجانی و سبک های دفاعی روان آزرده و رشد نایافته در سطح  رابطه منفی معنادار، و با سبک دفاعی رشد نایافته در سطح 0.01معنادار داشت. ناگویی هیجانی با سبک دفاعی رشد یافته در سطح) توانستند β= 0/26 و t= 6/06) و سبک دفاعی رشد نایافته (β= 0/19 و t= 4/31 همبستگی مثبت معنادار داشت. ناگویی هیجانی (0.01) و رشد نایافته β= -0/35 وt= 8/75واریانس شدت درد را تبیین کنند. ناگویی هیجانی توانست تبیین کننده سبک دفاعی رشد یافته () نیز باشد.β = 0/27 و t = 6/17(

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها، رابطه میان سبک دفاعی رشد نایافته و شدت درد، یک رابطه خطی ساده نیست؛ بلکه ناگویی هیجانی می تواند این رابطه را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین ناگویی هیجانی می تواند در نقش یک میانجی کامل برای دفاع های رشد یافته و شدت درد باشد.

  کلیدواژگان: ناگویی هیجانی، سبک های دفاعی ایگو، درد مزمن
 • آرش خلیلی، امیر حسین غلامی، امین دوستی ایرانی، صبا بشیری* صفحات 13-20

  هدف و

  زمینه

  اگرچه ساکشن یک مداخله پرستاری مهم در نوزادان تحت ونتیلاتور است اما می تواند به عوارضی از جمله درد، زجر تنفسی، هیپوکسمی، برونکواسپاسم و عفونت بیمارستانی منجر شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط نمره درد و شاخصهای موثر بر آن در ساکشن باز اندوتراکئال نوزادان تحت ونتیلاتور بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان های شهر همدان است. 120

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستانهای همدان بر روی  دقیقه قبل از ساکشن بیمار، شاخص تنفس و اشباع اکسیژن خون شریانی نوزادان توسط 5نوزاد نارس تحت ونتیلاتور انجام شد. ابتدا  دقیقه بعد از ساکشن نیز شاخص تنفس و 5 پژوهشگر در سه شیفت بر اساس یافته های مانیتورینگ مستقیم نوزاد ثبت شد. حین و اشباع اکسیژن خون شریانی مجددا ثبت شد. داده ها یا استفاده از آزمون های توصیفی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج مدل تطبیق یافته رگرسیون خطی بین تعداد تنفس و اشباع اکسیژن خون شریانی در طول ساکشن با نمره درد ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت ولی بین نمره آپگار زمان تولد و نمره درد ارتباط معنی دار آماری وجود داشت .)P=0/000(

  نتیجه گیری

  ساکشن باز اندوتراکئال در نوزادان نارس می تواند به میزان بالایی تعداد تنفس و اشباع اکسیژن خون شریانی را تحت تاثیر قرار داده و نمره درد را در این نوزادان افزایش دهد.

  کلیدواژگان: نوزاد، تنفس، اشباع اکسیژن
 • مینا وصال*، حمید طاهر نشاط دوست صفحات 21-38
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر، روان شناسان در زمینه درمان و مدیریت درد مزمن به دنبال ارزیابی و کارایی مداخله های روان شناختی در حوزه درد مزمن بوده اند. در این خصوص، فراتحلیل می تواند با یکپارچه کردن نتایج حاصل از پژوهش های مختلف، میزان اندازه اثر روش های درمان را مشخص کند.

  مواد و روش ها

  هدف از پژوهش حاضر درصدد ارزیابی میزان اثرگذاری مداخلات روان شناختی بر کاهش شدت درد با استفاده از الگوی  نفر) که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب و فراتحلیل در مورد 1036 پژوهش (شامل 20فراتحلیل است. برای این منظور آن ها انجام گرفت. ابزار پژوهش عبارت از چک لیست فراتحلیل بود. به نظر می رسد که انجام یک فراتحلیل به روشن ساختن مقدار واقعی تاثیر مداخلات روان شناختی بر شدت درد کمک خواهد کرد و نیز میزان اثربخشی این مداخلات را نشان خواهد داد. است که براساس جدول تفسیر اندازه اثر کوهن، بالا ارزیابی 1/14

  یافته ها

  بر اساس یافته های این پژوهش میزان اندازه اثر برابر) مربوط به تحقیق 0/54) و کم ترین اندازه اثر (1396) مربوط به پژوهش شیخی (1/81 می شود؛ به طوری که بیش ترین اندازه اثر () بود. 1393 امیرانی و همکارانش (

  نتیجه گیری

  نتایج فراتحلیل نشان داد که درمان های روان شناختی بر کاهش درد مزمن، تاثیر بالایی دارد. در مجموع می توان گفت شواهد برای درمان های روان شناختی درد مزمن امیدوار کننده است.

  کلیدواژگان: فراتحلیل، درد مزمن، درمان های روان شناختی، اثربخشی
 • علی یادگاری، امیرعلی جعفرنژادگرو*، فرناز سیفی، امیر فتح اللهی صفحات 39-52
  زمینه و هدف

  هدف از این پژوهش بررسی اثرات یک دوره توانبخشی با تمرینات الاستیکی بر روی طیف فرکانس نیرو های کف پایی در دختران دارای کمردرد در طی راه رفتن بود.  دختر دارای عارضه کمردرد بود. این آزمودنی ها به مدت شش هفته تمرینات 20

  مواد و روش ها

  نمونه پژوهش حاضر شامل الاستیک راه رفتن را انجام دادند. مقادیر نیروهای کف پایی طی پیش آزمون و پس آزمون توسط دستگاه فوت اسکن (با نرخ نمونه  هرتز) ثبت شد.300برداری:  ،)P=0/002)، ناحیه انگشتان دوم تا پنجم (P=0/022 درصد در انگشت شست (99/5

  یافته ها

  نتایج نشان داد که متغیر فرکانس با توان)، در P=0/021)، در ناحیه میانی پا (P<0/001)، در ناحیه متاتارسال سوم (P=0/014)، در متا تارسال دوم (P<0/001 در متا  تارسال اول ()، ناحیه انگشتان دوم تا P=0/006)، همچنین متغیر تعداد هارمونی ضروری در ناحیه شست پا (P=0/019ناحیه خارجی پاشنه ()، در P=0/005)، و ناحیه متاتارسال سوم (P=0/019)، در ناحیه متاتارسال دوم (P<0/001)، در ناحیه متاتارسال اول (P<0/001پنجم ()، طی پس آزمون در مقایسه با P=0/040)، ناحیه داخلی پا (P=0/047)، در ناحیه متاتارسال پنجم (P=0/024ناحیه متاتارسال چهارم (پیش آزمون افزایش معنی داری را دارا می باشد. همچنین سایر یافته های پژوهش حاضر هیچگونه اختاف معنی داری طی پس آزمون نسبت به پیش آزمون طی تمرینات الاستیک نشان نداد. درصد 99/5

  نتیجه گیری

  به طورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات راه رفتن الاستیکی سبب افزایش فرکانس با توان و تعداد هارمونی های ضرورری در نواحی مختلف پا طی راه رفتن می شود.

  کلیدواژگان: تمرینات الاستیک، نیروهای کف پایی، طیف فرکانس، کمردرد
 • غلامرضا منشئی، مهناز یزدانفر، امیر قمرانی* صفحات 53-70
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش حاضر، تعیین و برازش مدل راهبردهای تنظیم هیجانی بر اساس ابعاد دلبستگی در بیماران مبتا به آرتریت روماتوئید بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتا به بیماری آرتریت بیمار از 300 روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و کلینک های مرتبط با سامت شهر تهران بودند که از میان آنها طریق نمونه گیری در دسترس بر اساس تشخیص پزشک متخصص برای پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس ابعاد دلبستگی، مقیاس انطباق، مقیاس خودکارآمدی اجتماعی، پرسشنامه واکنش های ناکارآمد و شاخص خودافشاسازی پریشانی بودند که و با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شد. AMOS شرکت کنندگان تکمیل کردند. داده ها با کمک نرم افزار

  یافته ها

  نتایج تاثیر مستقیم و مثبت اضطراب دلبستگی بر راهکارهای غیرانطباقی بیش فعالسازی، تاثیر مستقیم و منفی اضطراب دلبستگی بر راهکارهای غیرانطباقی غیرفعالسازی و تاثیر مستقیم و منفی اضطراب دلبستگی بر راهکارهای انطباقی را نشان داد. همچنین تاثیر مستقیم و مثبت اجتناب دلبستگی بر راهکارهای غیرانطباقی غیرفعالسازی، تاثیر مستقیم و منفی اجتناب دلبستگی بر راهکارهای غیرانطباقی بیش فعالسازی و تاثیر مستقیم و منفی اجتناب دلبستگی بر راهکارهای انطباقی نشان داده شد. دیگر نتایج نشان دهنده تاثیر غیرمستقیم و منفی اضطراب دلبستگی از طریق خودکارآمدی اجتماعی بر راهکارهای غیرانطباقی بیش فعالسازی، تاثیر غیرمستقیم و مثبت اضطراب دلبستگی از طریق خودکارآمدی اجتماعی بر راهکارهای انطباقی، تاثیر غیرمستقیم و منفی اضطراب دلبستگی از طریق ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته بر راهکارهای غیرانطباقی غیرفعالسازی، تاثیر غیرمستقیم و منفی اجتناب دلبستگی از طریق خودافشاسازی بر راهکارهای غیرانطباقی غیرفعالسازی، تاثیر غیرمستقیم و مثبت اجتناب دلبستگی از طریق خودافشاسازی بر راهکارهای غیرانطباقی بیش فعالسازی، تاثیر غیرمستقیم و منفی اجتناب دلبستگی از طریق ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته بر راهکارهای غیرانطباقی بیش فعالسازی بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، لزوم توجه به درمان هایی بر اساس متغیرهای تاثیرگذار بر راهبرد تنظیم هیجانی حائز اهمیت است.

  کلیدواژگان: راهبردهای تنظیم هیجانی، ابعاد دلبستگی، آرتریت روماتوئید
 • رقیه حاجی زاده، رقیه افرونده*، مرضیه پاپی صاد صفحات 71-80
  زمینه و هدف

  هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی ماساژ بعد از تمرینات ضربه ای بر درد و حس عمقی مچ پا در دختران تکواندوکار مبتدی بود. 9 نفر از تکواندوکاران مبتدی مشکین شهر به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 18

  مواد و روش ها

  ثانیه استراحت 20 ثانیه میت زنی و 20 تکرار 3نفری تجربی (ماساژ) و گروه کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه پروتکل تمرین را در دقیقه ماساژ قرار گرفتند. میزان درد با استفاده از پرسشنامه درد 30بین هر تکرار انجام دادند و گروه تجربی بعد از تمرین تحت درجه پلانتار فلکشن مچ پای راست در زمان های استراحت، 25 و 20مگ گیل و حس عمقی مچ پا به روش خطای بازسازی زاویه ساعت بعد از تمرین اندازه گیری شدند. برای مقایسه درون گروهی از آزمون 48 و 2بلافاصله بعد از تمرین، بلافاصله بعد از ماساژ، مستقل استفاده شد. t تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و برای مقایسه برون گروهی از آزمون

  یافته ها

  میزان درد در هر دو گروه تجربی و کنترل در همه مراحل نسبت به زمان استراحت به طور معنی داری بالاتر بود) با اینحال بعد از اعمال ماساژ در همه مراحل در گروهی که ماساژ دریافت کردند بطور معنی داری کمتر از گروه کنترل p>0/05(درجه پلانتار فلکشن مچ پای راست در هیچ یک از گروه های تجربی 20). تغییرات درون گروهی خطای بازسازی زاویه p>0/05بود (درجه پلانتارفلکشن مچ 25 به ترتیب)، اما تغییرات درون گروهی خطای بازسازی زاویه p=0/833 ،p=0/103 و کنترل معنی دار نبود (به ترتیب). تغییرات بین گروهی خطای بازسازی p=0/18 ،p=0/001 پای راست در گروه تجربی و نه در گروه کنترل معنی دار بود (،p=0/026 ساعت بعد از تمرین معنی دار و در گروه تجربی کمتر بود (2 درجه پلانتار فلکشن مچ پای راست تنها 25 و 20زاویه به ترتیب). p=0/003

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که اعمال ماساژ حدود دو ساعت بعد موجب کاهش میزان درد و بهبود حس عمقی مچ پا می شود.

  کلیدواژگان: ماساژ، درد، حس عمقی
 • محسن برغمدی*، محمد عبدالله پور درویشانی، امیرعلی جعفرنژادگرو، ماهرخ دهقانی صفحات 81-90
  زمینه و هدف

  بررسی متغیرهای فشار کف پایی امروزه درک درستی از آسیب های احتمالی وارده به کف پا می دهد. لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه مقایسه متغیرهای فشار کف پایی در مردان و زنان سالم طی راه رفتن بود. زن سالم بود. جهت اندازه گیری متغیرهای فشار کف پایی طی راه رفتن در مردان و زنان 15 مرد و 15

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر شامل هرتز) استفاده شد. جهت تحلیل های آماری از تی مستقل استفاده شد. 300سالم از دستگاه فوت اسکن (نرخ نمونه برداری:) مردان در P=0/001) و قدامی-خلفی (P=0/001

  یافته ها

  نتایج نشان داد میزان جابجایی مرکز فشار در راستای داخلی-خارجی (مقایسه با زنان طی راه رفتن بیشتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد اوج فشار در استخوان کف پایی پنجم در مردان درمقایسه ،)P=0/049) ، سوم(P=0/043). به عاوه اوج نیروها در استخوان کف پایی اول (P= 0/004با زنان طی راه رفتن بیشتر بوده است . در مردان در مقایسه با زنان بیشتر بوده است(P=0/049) و قسمت داخلی پاشنه (P=0/011)، پنجم (P=0/012چهارم)

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر افزایش نوسانات مرکز فشار و افزایش فشار و نیروها در مردان طی راه رفتن و رابطه بین الگوی فشار و نیرو با آسیب دیدگی، به نظر می رسد مردان در طول راه رفتن بیشتر در معرض آسیب دیدگی قرار دارند.

  کلیدواژگان: متغیرهای فشار کف پایی، راه رفتن، سالم
 • منیژه فیروزی*، علی ضیاء توحیدی، غلامرضا جندقی صفحات 91-104
  زمینه و هدف

  درد مزمن مشکلی شایع، مخر یک گزینه  موثر پیشنهاد شده اند. آزمایشات بسیاری اثرگذاری این درمان ها را تایید و فراتحلیل های متعددی میزان تاثیر آن ها را تخمین زده اند. اما با در نظر گرفتن تاثیر دو جنبه ی روانی و اجتماعی درد، این احتمال وجود دارد که جمعیت ایرانی پاسخ متفاوتی به این درمان ها ت درد مزمن در بزرگسالان ایرانی به وسیله ی فراتحلیل مداخلات داخلیست که بدهد. هدف ما بررسی اثربخشی مداخلات روان شناختی بر شد تاکنون اجراء شده است.  جستجو شدند. ریسک سوگیری در هر مطالعه بر اساس PubMed

  مواد و روش ها

  مطالعات واجد شرایط سه دیتابیس ایران داک، علم نت و ی مداخلات روان شناختی بر شدت درد براورد و متغیرهای تعدیل کننده  احتمالی بررسی شدند. ملاک های مرکز کوکران ارزیابی، حجم اثر کل) بود، اما میان مطالعات عدم تجانس معناداری مشاهده d>0.8

  یافته ها

  حجم  اثر هم در مرحله  پس آزمون و هم در مرحله  پیگیری بزرگ (شد. بررسی های بیشتر نشان داد که مقطع تحصیلی پژوهشگر، بیشترین اثر تعدیل کننده را بر میزان اثربخشی داشته است، به طوری که در پژوهش های مقطع ارشد حجم  اثر بیشتری را نسبت به مقطع دکتری ارائه کرده بودند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که میزان تاثیر واقعی درمان های روان شناختی کم تر از حجم  اثر براورد شده در این فراتحلیل باشد و بخشی از این نتایج تا حدودی ناشی از خطاهای روشی یا سوگیری در پژوهش ها است. با در نظر تعداد بالای پژوهش ها، به نظر می رسد که اصلاحات کوچکی در پژوهش های آینده بتواند تاثیرات بزرگی بر ادبیات داخلی بگذارد. پیشنهاداتی برای بهبود طراحی آزمایشات و همچنین تحلیل و گزارش آن ها ارائه شد.

  کلیدواژگان: متاآنالیز، درد مزمن، روان شناسی درد، مداخلات روان شناختی، تحصیلات پژوهشگر
 • بهنام غلامی بروجنی*، علی یلفانی صفحات 105-118
  زمینه و هدف

  ایمبالانس های عضلانی ایجاد شده در کمردرد می توانند اندام تحتانی را تحت تاثیر قرار دهند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین میزان درد و زاویه قوس ناحیه لومبار با فعالیت عضلات عمل کننده بر مفصل مچ پا و همچنین مقایسه فعالیت عضلانی در مردان و زنان ورزشکار مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی هنگام انجام اسکات تک پا بود. 25 نفر) و زن (22 نفر مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بودند که در دو گروه مرد (47

  مواد و روش ها

  شرکت کنندگان در این مطالعه) استفاده شد. با استفاده از خط کش VASنفر) قرار گرفتند. در این پژوهش برای ارزیابی میزان درد ناحیه لومبار از مقیاس بصری درد (منعطف منحنی لوردوز ثبت شد. فعالیت عضلات پای برتر در هنگام اجرای اسکات تک پا با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی ثبت شد. از  مستقل استفاده شد.tآزمون همبستگی پیرسون  برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد و برای مقایسه متغیرها آزمون

  یافته ها

  نتایج نشان داد که رابطه درد و فعالیت عضلات ساقی قدامی و نازک نی طویل در مردان و زنان مثبت و معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که درد کمر عاملی است که می تواند باعث افزایش فعالیت عضلات اطراف مفصل مچ پای افراد شود. درمان کمردرد می تواند خطر ابتلا به آسیب هایی که با تغییر در مکانیزم های کنترل پاسچر و حس عمقی در کمر و مفاصل دیگر در زنجیره حرکتی مخصوصا مفصل مچ پا به وجود می آید را به حداقل برساند.

  کلیدواژگان: کمردرد، الکترومیوگرافی، اسکات تک پا، مفصل مچ پا
|
 • Marzieh Pahlevan*, Mohammad Ali Besharat, Ahmad Borjali, Hojjatollah Farahani Pages 1-12
  Aims and background

  Chronic pain, is one of the psychosomatic disease that a lot of people meet throughout their life. The aim of this study was to determine the mediation role of alexithymia between ego defense styles and the intensity of pain that percipience by the patients with chronic pain.

  Materials and methods

  The method of the study was the correlation, and the statistical universe was the 20-60 age patients with chronic pain who had referred to the Mahan clinic and the physical medicine and rehabilitation clinic of Arman in Tehran from spring to autumn of 1396. 520 patients who had musculoskeletal pain at least for 3 months, were chosen purposefully and answered the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), defense styles questionnaire(DSQ), and Numeric Rating Scale (NRS).

  Findings

  The intensity of pain had the positive relation with alexithymia, neurotic defense style, and immature defense style (p< 0.001). Alexithymia had negative relation with mature defense style (p< 0.001), and a positive relation with immature defense style (p< 0.001). Alexithymia (t=4.31, β= 0.19), and immature defense style (t=6.06, β= 0.26) could clarify the variance of the pain intensity. Alexithymia could also clarify the mature defense style (t= 8.75, β= -0.35), and the immature defense style (t= 6.17, β= 0.27).

  Conclusion

  Based on the findings, the relation between immature defense style and the intensity of pain, was not a simple linear relationship, but alexithymia could affect this relation. Also, the alexithymia could be in a total mediator role for the mature defense style and the intensity of pain

  Keywords: Alexithymia, Ego defense styles, chronic pain
 • Arash Khalili, Amirhoseein Gholami, Amin Doosti Irani, Saba Bashiri* Pages 13-20
  Aims and background

    Although suctioning is an important nursing intervention in neonates under mechanical ventilation, it can lead to complications such as pain, respiratory distress, hypoxemia, bronchospasm and hospital infection. The purpose of this study was to determine the relationship between pain score and its effective indices in neonatal endotracheal open suction under ventilator in the neonatal intensive care unit of Hamadan hospitals.

  Materials and methods

  This descriptive correlational study has been performed in 120 preterm infants under mechanical ventilation in Neonatal intensive care unit of Hamadan hospitals. First,, the respiratory rate and oxygen saturation of the neonatal arterial blood were recorded 5 minutes before the patient suction by the researcher in three shifts based on the findings of the direct monitoring of the infant. During and 5 minutes after suction, the respiratory rate and oxygen saturation index was re-recorded. Data were analyzed using descriptive and regression tests.

  Findings

  According to the results of the adapted model, linear regression between the number of respiration and arterial oxygen saturation during the suction with the pain score was not statistically significant, but there was a significant correlation between the Apgar score of the birth time and the pain score (P =0/000).

  Conclusion

    Endotracheal open suction in premature infants could greatly affect the number of respiration and oxygen saturation in arterial blood gas and increase the pain score in these infants.

  Keywords: neonate, respiration, oxygen saturation
 • Mina Vesal*, Hamid Taher Neshatdoost Pages 21-38
  Aims and background

  Psychologists have looked for measuring credibility and effectiveness of psychological interventions in chronic pain field, in recent years. In this regard, meta-analysis can defines the effect rate of psychological interventions by integrating the obtained results from different studies.

  Materials and methods

  This study wants to study the effective rate of psychological interventions on reducing pain severity, follows meta-analysis model. For this purpose 20 Studies with appropriate methodology accepted were selected and meta-analysis using. The research tool was meta-analysis check list. It seems that a meta-analysis study with accurate rate of psychological interaction on pain severity would be helpful. On the other hand, meta-analysis can prepare a clear result about this intervention.

  Findings

  According to the findings of this study, the magnitude of the effect is equal to 1.25, which is high according to the Cohen effect size interpretation table. The most significant effect (1.81) is related to Sheikhi, et.al (2016) and the least amount of effect (0.54) in this research is related to the research of Amirani, et.al (2014).

  Conclusion

  The results of the meta-analysis showed that psychological treatments have a high effect on reduction of chronic pain. In sum, evidence suggests psychological treatment of chronic pain is promising.

  Keywords: Meta-Analysis, Chronic pain, Psychological treatments, Effectiveness
 • Ali Yadegari, Amirali Jafarnezhadgero*, Farnaz Seifi, Amir Fatollahi Pages 39-52
  Aims and background

    The aim of this study was to investigate the effects of rehabilitation period with elastic training on frequency spectrum of foot forces in females with low back pain during walking.

  Materials and methods

  The sample of this study included 20 girls with low back pain.The experimental group did elastic gait training for 6 weeks. Peak plantar forces during both pre and post-test were recorded by a foot scan system (sample rate: 300 Hz).

  Findings

  Results of this study demonstrated that the frequency variable with the power 99.5 % in the Toe (P=0.022), Second to 5th Fingers (p=0.002), First metatarsal (p<0.001), Second metatarsal (p=0.014), Third metatarsal (p<0.001), Mid foot (p=0.021),  Lateral heel (p=0.019), and also the number of essential harmonics in the Toe (p=0.006), Second to 5th  fingers (p<0.001), First metatarsal (p<0.001),  Second metatarsal (p=0.019), Third metatarsal (p=0.005), Fourth metatarsal (p=0.024), fifth metatarsal (p=0.047), and Inside The Foot (p=0.040) areas demonstrated greater values during post-test than that in the pre-test. Also, other findings of the present study did not show any significant difference during the post-test compared to the pre-test during elastic training.

  Conclusion

  In general, the results of the present study showed that the elastic gait training causes an increase in the frequency with the power 99.5 % and the number of essential harmonics in different areas of the foot.

  Keywords: Elastic training, Plantar force, frequency spectrum, Low back pain
 • Gholamreza Manshaee, Mahnaz Yazdanfar, Amir Ghamarani* Pages 53-70
  Aims and background

  The aim of the present study was determination and fitting of emotional regulation strategies model on the basis of attachment dimensions in patients with rheumatic arthritis.

  Materials and methods

  This research is descriptive and correlation. The study statistical population included all the patients with rheumatic arthritis referred to Imam Khomeini hospital and clinics related to health of Tehran who overall, 300 patients were selected through available sampling based on specialist diagnosis.  The instrumentals of this study were attachment dimension scale, cope scale, social self-efficacy scale, dysfunctional reactions questionnaire and distress disclosure index who participants completed.  Data were analyzed using AMOS software and structural equation modeling.

  Findings

  The results showed the direct and positive effect of attachment anxiety on non-adaptive strategies of over-activation, the direct and negative effect of attachment anxiety on inactive adaptation strategies and the direct and negative effect of attachment anxiety on adaptive strategies. Also, the direct and positive effect of attachment avoidance on inactive adaptation strategies, the direct and negative effect of attachment avoidance on non-adaptive strategies of over-activation and the direct and negative effect of attachment avoidance on adaptive strategies was shown. Other results showed the indirect and negative effect of attachment anxiety through social self-efficacy on nonadaptive strategies of over-activation, the indirect and positive effect of attachment anxiety through social self-efficacy on adaptive strategies, the indirect and negative effect of attachment anxiety through cognitive capacity of unwanted thoughts suppression on inactive adaptation strategies, the indirect and negative effect of attachment avoidance through self- disclosure on inactive adaptation strategies, the indirect and positive effect of attachment avoidance through self- disclosure on non-adaptive strategies of over-activation and the indirect and negative effect of attachment avoidance through cognitive capacity of unwanted thoughts suppression on non-adaptive strategies of over-activation.

  Conclusion

  According to the findings, it is an important requirement to pay attention to use some therapies on the basis of effective variables on emotion regulation strategies.

  Keywords: emotional regulation strategies, attachment dimensions, rheumatic arthritis
 • Roghayyeh Hajizadeh, Marzieh Papisad Pages 71-80
  Aims and background

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of massage after impulse exercises on pain and proprioception sense of ankle in female beginner taekwondo players. 

  Materials and Methods

  Eighteen 20-30 years old beginner taekwondo players in Meshkinshahr were selected by voluntary sampling and were divided randomly into experimental (massage) and control groups; each group contains 9 people. Both groups performed 3 repetitions of 20 seconds kick exercises with 20 seconds rest between repetitions and then the experimental group received 30 minutes massage. The level of pain and proprioception sense of ankle was measured respectively with McGill pain questionnaire and reconstruction error method for 20 and 25 degree of plantar flexion at rest, immediately after exercise, immediately after massage, 2 and 48 hours after exercise. One way Anova with repeated measure and independent t-test were used for within subjects effects and between subjects effects respectively.

  Findings

  The level of pain was significantly higher at all measuring time compared to rest time in both groups (p<0.05) however after applying massage, it was significantly lower in massage group compared to control group at all times (p<0.05). Intra -group changes for reconstruction error of 20 degree in plantar flexion was not significant in none of experimental and control groups (P=0.103, P=0.833, respectively), however intra-group changes for reconstruction error of 25 degree in plantar flexion was significant in massage group (P = 0.001), but not in control group (p=0.18). Intra group differences for reconstruction error of 20 and 25 degree in plantar flexion was significant only 2 hours after exercise and it was lower in massage group (p=0.026 and p=0.003 respectively).

  Conclusion

  The results of the present study indicate that massage decreases pain and improves proprioception sense 2 hours after applying.

  Keywords: Massage, pain, proprioception sense
 • Mohsen Barghamadi*, Mohammad Abdollahpourdarvishani, Amirali Jafarnezhadger, Marokh Dehghani Pages 81-90
  Aims and background

  The Survey of plantar pressure variables provides better understanding of the potential injury to the plantar area nowadays. The aim of this study was the Comparison of plantar pressure variables during walking in male and female.

  Materials and methods

  The present study included 15 males and 15 female. A foot scan set (sampling rate: 300Hz) was used for measuring plantar pressure variables during walking in male and female. Independent sample t-test was used for statistical analysis.

  Finding

  Results demonstrated that the Medio-lateral (p=0/001) and anterior-posterior (p=0/001) displacement of the center of pressure during walking in male is greater than  female. Also fifth metatarsal peak plantar pressure during walking in male is greater than female (p= 0/004). In addition peak force first (p=0/043), third (p=0/049), fourth (p= 0/012), fifth (p= 0/011) and heel medial (p= 0/049) metatarsals during walking in male greater than that female.

  Conclusion

  According to the findings of this study, the increase in Center of pressure fluctuations and pressure and forces during walking in men and the relationship between pressure and force pattern with injury, indicates more susceptibility to injury during walking in men.

  Keywords: plantar pressure, Walking, Health
 • Manijeh Firoozi*, Ali Ziya Towhidi, Golam Reza Jandaghi Pages 91-104
  Aims and background

  Chronic pain is a pervasive, destructive and expensive problem with a biopsychosocial nature. Psychological interventions suggested to be an effective choice for chronic pain, and many trials  confirmed its effectiveness and several meta-analyses have estimated the amount of its effect. Considering the psychological and social aspects of pain, it’s possible that the Iranian population respond differently to these interventions. Our goal is to evaluate the effectiveness of psychological interventions on pain intensity in Iranian adults with chronic pain by meta-analyzing domestic trials conducted.

  Materials and methods

  We searched IranDoc, Element, and PubMed for eligible studies. Risk of bias assessed for each trial according to Cochrane collaboration guidelines. Total effect size estimated and possible moderators investigated.

  Findings

  We found large effect sizes in both post treatment and follow up (d>0.80), but with significant heterogeneity among studies. Additional analyses suggested that researchers’ education levels have the most predictive effect with MA researchers reporting larger effect sizes than Ph.D. researchers.

  Conclusions

  We speculate that the true effect size of psychological interventions is probably lower than what we estimated here and partly these results are functions of methodological errors or of biases. Considering the high number of researches in Iran it seems that few modifications could result in big progress in our literature. Some suggestions made for improving research protocols as well as analyses and reports.

  Keywords: Meta-analysis, chronic pain, pain psychology, psychological intervention, researcher’s education
 • Behnam Gholami Borujeni*, Ali Yalfani Pages 105-118
  Aims and background

  Lumbar muscle imbalances could affect the lower extremity. The aim of present study was to survey the relationship between pain and lumbar arch with ankle muscle activity and comparison these variables in males and females with chronic non-specific low back pain when implementing single leg squat.

  Materials and methods

  47 Participants with chronic nonspecific low back pain (CNLBP) were selected in this study (male=22 and female=25). Visual Analogue Scale (VAS) was used to evaluate the LBP intensity. Lumbar lordosis curve was recorded using a flexible ruler. The Participants perform single leg squat position and dominant foot electromyography would be measured when the person was in the single leg squat position. The Pearson correlation coefficient was used to examine the relationship between variables and Independent t test was used to compare variables between males and females.

  Findings

  The results showed there were positive and significant correlation between pain of tibialis anterior muscle activity and peroneus longus muscle in males and females.

  Conclusion

  Regarding the results of this study, it would be concluded that low back pain is one of those factor that may increase ankle muscle activity. Treatment of low back pain could decrease the risk of injury caused by changes in postural control mechanisms and proprioception in lumbar and other joints in the kinetic chain, especially the ankle joint.

  Keywords: Low Back Pain, Electromyography, Single Leg Squat, Ankle