فهرست مطالب

 • پیاپی 45 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رحیم بردی آنامرادنژاد *، سعید ملکی، فاطمه رزم گیر، لیلا کشت گر صفحات 1-24

  مطالعه حاضر در راستای تحلیل ویژگی های یک محله سالم در محله 3 شهر ایوان در استان ایلام به انجام رسیده است. روش پژوهش «توصیفی - تحلیلی» است که به شیوه پیمایشی درآن به جمع آوری داده های تحلیلی اقدام شده است. جامعه نمونه پژوهش 321 نفر از شهروندان محله 3 شهر ایوان هستند که بر اساس فرمول عمومی کوکران و به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای تحلیل ویژگی های محله سالم از 4 مولفه میزان آسایش، میزان امنیت، قابل دسترسی بودن و دسترسی محله، جهت ارزیابی میزان رضایت شهروندان محله استفاده شده است. تحلیل داده ها متناسب با اهداف فرعی ترسیم شده از طریق آماره T و تحلیل رگرسیون خطی انجام گرفته است. نتایج تحلیلی پژوهش نشان می دهد که مولفه دسترسی با میزان اختلاف از میانگین 39/41 و میزان اریب از مرکز 0123/0 از دیدگاه شهروندان در وضعیت مناسبی در محله قرار دارد. تحلیل رگرسیونی مولفه های پژوهش نشان می دهد که با توجه میزان بتای بدست آمده و سطح معنی داری با اطمینان 95/0 مولفه های پژوهش در سالم سازی محله 3 ایوان تاثیر مستقیم دارند.

  کلیدواژگان: محله سالم، رضایت شهروندان، شهر ایوان
 • میثم رضائی*، علی شمس الدینی صفحات 25-48
  امروزه مدیریت یکپارچه در فضاهای شهری،حکمروایی خوب شهری مدیران را می طلبد و تحقق این امر عدالت اجتماعی را در فضای شهری بوجود خواهد آورد و همچنین رضایت کامل در توزیع خدمات و امکانات شهری از مدیریت خوب شهری در فضاهای شهری می باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه حکمروایی خوب شهری و عدالت اجتماعی در شهر فردوسیه واقع در شهرستان شهریار با استفاده از معیارهایی همچون مشارکت،تساوی،اثربخشی،پاسخگویی و امنیت به عنوان متغیر مستقل پرداخته است و از میان این معیارها تاثیرگذارترین معیار را در ایجاد عدالت اجتماعی در شهر فردوسیه شناسایی خواهد نمود.نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی و تحلیلی از نوع رابطه ای و مقایسه ای است و برای این منظور از داده های حاصل از پرسشنامه استفده شده است.جامعه آماری،شامل ساکنان شهر فردوسیه با جمعیت 30577 نفر است که با استفاده از آزمون کوکران تعداد 384 پرسشنامه در سطح شهر فردوسیه توزیع و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS بررسی شدند. با توجه به سطح سنجش سوالات، از آزمون همبستگی پیرسون و برای بررسی میزان تبیین متغیر تحقق عدالت اجتماعی از طریق متغیر مستقل(حکمروایی خوب شهری) از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.نتایج نشان می دهد حکمروایی خوب شهری با ضریب 0/712،همبستگی معناداری با میزان تحقق عدالت اجتماعی در شهر فردوسیه دارد و با افزایش میزان حکمروایی خوب شهری از نظر شهروندان، بر میزان تحقق عدالت اجتماعی در سطح شهر فردوسیه افزوده می شود و در کل 41/5 درصد از تحقق عدالت اجتماعی را متغیر های مستقل حکمروایی خوب شهری باعث می شوند و همچنین متغیر تساوی با ضریب رگرسیونی 0/497 بیشترین تاثیر را بر تحقق عدالت اجتماعی در شهر فردوسیه دارد.
  کلیدواژگان: حکمروایی خوب شهری، عدالت اجتماعی، شهر فردوسیه، مشارکت، مدیریت شهری
 • حجت الله پاشاپور*، رامین قربانی، ابراهیم فرهادی، عباس درودی نیا صفحات 49-70

  کشور ایران از کشورهای خطرپذیر در زمینه بلایای طبیعی به ویژه زلزله است. قرارگیری بر روی کمربند کوهزایی آلپ هیمالیا و وجود فرآیندهای فعال زمین شناسی و صفحه ای، زلزله را به عنوان یک خطر بالقوه مطرح ساخته است. در این میان، استقرار بیشتر جمعیت ایران در کلان شهرها لزوم ایمنی هرچه بیشتر فضاهای شهری را مطرح ساخته است. یکی از فضاهای شهری بسیار مهم در این رابطه کلان شهر تبریز است. قرارگیری این شهر بر روی گسل های فعال منطقه به ویژه گسل تبریز لزوم اتخاذ رویکردهای ایمنی شهرسازی را مطرح می سازد. این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. برای انجام این پژوهش از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. در این راستا 12 معیار در دو بخش طبیعی و انسانی مشخص و پردازش شدند و نقشه خطرپذیری زلزله تهیه شد. نتایج نشان می دهد مناطق مرکزی، غرب و جنوب غربی با مساحت 6/13969 هکتار (بیش از نیمی از مساحت شهر) یعنی 3/59 درصد این شهر در پهنه لرزه خیزی با ریسک بسیار بالا و بالا قرار دارند و کاملا مستعد زلزله هستند و تنها بخش های شمالی این شهر به صورت منفرد مصون از زلزله است؛ اما با توجه به آن که عمق و دامنه زلزله محدود به حریم خاصی نیست، طبیعتا رخداد زلزله در این شهر مناطق شمالی را نیز در بر خواهد گرفت. از این رو التزام به قوانین و مقررات ساخت وساز، مکان یابی توسعه شهری، فضاهای زیست و فعالیت در این کلان شهر اهمیت ویژه ای می یابد.

  کلیدواژگان: پهنه بندی زلزله، خطرپذیری، کلان شهر تبریز، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، GIS
 • علی موحد*، علی شماعی، امیر اسدی صفحات 71-94

  هدف از این پژوهش سنجش کیفیت فضاهای عمومی از لحاظ کارکرد، دسترسی و ارتباطات، اجتماع پذیری، آسایش و کیفیت محیطی در رابطه خیابان های رودکی و آذربایجان در محله سلسبیل شمالی منطقه 10 تهران است. یکی معیارهای ارزیابی شهرها و محیط های شهری کیفیت فضای عمومی شهری است. کیفیت این فضاها معیار سنجشی برای میزان مطلوبیت شهرها محسوب می شود. فضای عمومی ماهیتی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد و ارتقاء هرکدام، با بهبود شاخص های زیبایی شناسی و سلامت و احساس رضایت شهروندان همراه است. روش پژوهش اکتشافی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت پیمایشی است. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمده است. جامعه آماری شامل شهروندان محله سلسبیل شمالی بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 381 نفر است. متغیرهای پژوهش بر مبنای PPS مطلوبیت این مکان ها را در چهار کیفیت کلیدی دسترسی و ارتباطات، کاربری و فعالیت ها، اجتماع پذیری، آسایش و تصویر ذهنی می داند؛ و جهت ارزیابی کیفیت از آزمون t، پیوستگی معیارها از آزمون پیرسون و برای اولویت بندی از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته ها مشخص می سازد با توجه به اجتماع پذیری زیاد خیابان رودکی و آذربایجان، این دو خیابان با توجه به چهار کیفیت کلیدی از مطلوبیت پایینی برخوردار هستند. بنابراین برای ارتقای کیفیت فضاهای عمومی در محله ارتقاء دسترسی ها و پیوستگی و سازگاری کاربری ها با فعالیت ها و همچنین ارتقای پیاده مداری، خوانایی، کارایی و اختلاط کاربری ها در سرزندگی فضاهای عمومی محله موثر است.

  کلیدواژگان: کیفیت فضاهای عمومی شهری، PPS، خیابان رودکی و آذربایجان، محله سلسبیل شمالی، منطقه 10 شهرداری تهران
 • رضا برنا* صفحات 95-118
  شناخت پتانسیل های طبیعی به عنوان بستر فعالیت های انسان، پایه و اساس بیشتر برنامه ریزی های محیطی و آمایش سرزمین را تشکیل می دهد. در این راستا ویژگی های اقلیمی و عناصر آن در پراکندگی فضایی و شکل گیری رفتار محیطی جوامع انسانی نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند، تا آنجا که امروزه مطالعات و بررسی های بیوکلیمای انسانی، پایه و اساس برنامه ریزی های شهری، عمرانی، سکونتگاهی، معماری، جهانگردی و غیره است. در این پژوهش، آسایش یا عدم آسایش انسان در شهرستان بهبهان بر اساس مدل ها و شاخص های زیست اقلیمی بیکر، ترجونگ، فشار عصبی و TCI با استفاده از داده های آماری 20 ساله (2013-1994) مورد بررسی قرار گرفت و بهترین زمان برای انجام فعالیتهای محیطی و گردشگری در این شهر تعیین شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شاخص سوزباد مطابق با فعالیتهای اقلیمی منطقه عمل ننموده است و سایر شاخص های بیوکلیمایی مورد استفاده، توانایی آشکارسازی دوره های آسایشی و عدم آسایشی بهبهان را دارند و با وجود برخی تفاوت های جزئی، نمود های نسبتا همگونی از اقلیم آسایشی شهر ارائه می دهند. بررسی ها نشان داد که بهبهان در طول سال با داشتن تنوع بیوکلیمایی، از شرایط بسیار گرم تا بسیار خنک برخوردار است، طی اواخر بهار و تا طول تابستان از محدوده آسایش زیست اقلیمی خارج است و با پایان فصل پاییز و زمستان در ماه های گذار از گرما به سرما (آبان و آذر ماه) و سرما به گرما (اسفند ماه) اقلیم بهبهان به شرایط آسایش انسانی نزدیک می شود. در مجموع پاییز و زمستان برای انجام فعالیت های محیطی و گردشگری در بهبهان مناسب و ایده آل است.
  کلیدواژگان: آسایش بیوکلیمایی، ترجونگ، بیکر، فشار عصبی، شهرستان بهبهان
 • مهدی اسدی*، محمد باعقیده صفحات 119-138
  این پژوهش با هدف شناسایی تغییرات مکانی و زمانی خودهمبستگی فضایی جزایر دمایی استان اصفهان انجام شده است. بدین منظور، ابتدا اقدام به تشکیل پایگاه داده های شبکه ای دمای بیشینه و کمینه استان اصفهان شده است. سپس از داده های پایگاه مزبور یک دوره آماری 35 ساله، در بازه زمانی روزانه از 1/01/1980 تا 31/12/2014 میلادی را مبنای مطالعه حاضر قرار داده و یاخته ای به ابعاد 18×18 کیلومتر بر منطقه مورد مطالعه گسترانیده شده است. به منظور دست یابی به تغییرات درون سالی جزایر دمایی استان اصفهان از روش های نوین آمار فضایی از قبیل خودهمبستگی فضایی موران جهانی، شاخص انسلین محلی موران و لکه های داغ در محیط  بهره برده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تغییرات زمانی و مکانی جزایر دمایی استان اصفهان دارای الگوی خوشه ایبالا می باشد. در این بین بر اساس شاخص موران محلی و لکه داغ، جزایر دمایی در شرق و شمال شرق استان دارای الگوی خودهمبستگی فضایی مثبت (جزایر دمایی گرم) و بخش های غرب و جنوب غرب دارای خودهمبستگی فضایی منفی (جزایر دمایی سرد) بوده است. در طی دوره مطالعه حدود 45/41 درصد از کل مساحت استان هیچ گونه الگوی معنا داری یا خودهمبستگی فضایی نداشته است. همچنین مشخص گردید که جزایر دمایی تحت تاثیر دو سیستم ایجاد و کنترل می شوند؛ که عبارت اند از: عوامل محلی کنترل کننده مکان (آرایش جغرافیایی جزایر دمایی)، و عوامل بیرونی کنترل کننده زمان (رژیم جزایر دمایی).
  کلیدواژگان: جزایر دمایی، خودهمبستگی فضایی، شاخص موران، شاخص لکه داغ، استان اصفهان
 • کمیل عبدی*، مصطفی صفایی، شمیلا الله یاری، مریم جعفری صفحات 139-166

  در جهان امروز با بهبود فن آوری و مهارت های ارتباطی، انتظارات شهروندان از مدیران شهری افزایش پیدا می کند. از این جهت است که شهرداری ها سعی می کنند تا انتظارات شهروندان را بشناسند و کیفیت فرآیند ارائه خدمات را بهبود بخشند و همچنین میزان رضایت آن ها را مورد سنجش قرار دهند. در پی چاره جویی برای حل مشکل شهروندان و بهبود مدیریت شهری رویکردهای مختلفی ارائه شده است که یکی از این رویکردها «حکمروایی خوب شهری» است. هدف پژوهش حاضر سنجش میزان رضایت شهروندان شهر کیاسر از عملکرد مدیران شهری و شهرداری می باشد. روش انجام پژوهش توصیفی- تحلیلی است و جزو تحقیقات کاربردی به شمار می رود. شاخص های سنجش حکمروایی خوب شهری از منابع اسنادی استخراج شده است. حجم نمونه با استفاده از روش پیش آزمون (Pre Test) به تعداد 250 نمونه انتخاب شده است و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر کیاسر در وضعیت متوسط قرار دارند و در بعد عدالت اجتماعی، شفافیت و پذیرا و پاسخ ده بودن به شهروندان وضعیت مناسب نیست. همچنین برای بررسی روابط بین ابعاد و حکمروایی خوب شهری از مدل سازی ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که در بین شاخص های استخراج شده شاخص پذیرا و پاسخ ده بودن با ضریب 0.917 بیشترین تاثیر و شاخص مشارکت با ضریب 0.743 کمترین تاثیر را در حکمروایی خوب شهری در شهر کیاسر دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت شهری، حکمروایی خوب شهری، رضایت مندی، کیاسر
 • محترم میرزاییان، بیژن رحمانی* صفحات 167-182
  توسعه پایدار شهری، توسعه ای است که به نیازهای مردم شهر پاسخ گوید، اما بقا و دوام آن نیز تضمین گردد؛ در عین حال آب، خاک و هوا، یعنی سه عنصری که برای حیات انسان ضروری است آلوده و بلااستفاده نگردد. در این پژوهش با هدف ارائه گفتمان ترویج فرهنگ توسعه پایدار شهری در نواحی شهری غرب استان کرمانشاه، در جستجوی رویکردی عملیاتی به این فرآیند بوده ایم. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز را به دو روش اسنادی - کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار spss از آزمون اسپیرمن، استفاده کرده ایم. نتایج تحقیق نشان داد که با اصلاح نگرش مردم و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه، شهروندان با مسئولیت پذیری بیشتری در فرآیند توسعه پایدار شهری مشارکت می کنند و فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش موثری در ترویج ارزش ها و هنجارهای توسعه پایدار شهری در جامعه خواهد داشت. همچنین عدم اولویت بخشیدن به دیدگاه های مربوط به اصل پایداری و اصلاح نشدن نگرش های محیطی- شهری از چالش های عمده تحقق نیافتن فرهنگ توسعه پایدار شهری است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، توسعه پایدارشهری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، استان کرمانشاه
 • الناز جزایری، رسول صمدزاده*، حسین حاتمی نژاد صفحات 183-198
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مقادیر شاخص های ابعاد اقتصادی و زیرساختی تاب آوری منطقه 12 تهران در برابر زمین لزره می باشد که بر اساس حد بهینه در سطح جهانی ارزیابی شده است. به منظور تعریف حد بهینه در پژوهش مقدار عددی هر شاخص در مناطقی در سطح جهان که تاکنون در آنها بحران های متعدد اتفاق افتاده که در برابر آن تاب آور بوده اند (مثل ژاپن و کالیفرنیا) به عنوان حد بهینه تاب آور بودن هر شاخص در نظر گرفته شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. در این راستا، پس از مروری بر متون نظری و تجربی حاکم بر تاب آوری، به ارائه مدلی مفهومی برای ارزیابی میزان تاب آوری در سطح منطقه پرداخته شد. سپس با تعریف معیارها و شاخص ها در ابعاد اقتصادی، کالبدی-زیرساختی، میزان تاب آوری در منطقه 12 تهران در برابر زمین لرزه با حد بهینه آنها مقایسه شد که نتایج یافته ها حاکی از این است که در بین شاخص های اقتصادی، سه معیار نوع کسب و کار، مقیاس کسب و کار و سطح اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت که هر سه شاخص پایین تر از حد بهینه قرار دارند. در بین شاخص های کالبدی- زیرساختی همه شاخص ها پایین تر از حد بهینه قرار دارند و در بین آن ها شاخص تراکم ساخته شده با فاصله 94 درصدی از حد بهینه (1) بیشترین اختلاف را با حد بهینه دارد.
  کلیدواژگان: تاب آوری، منطقه 12، زمین لرزه، تهران
 • سید مصطفی هاشمی *، عباس علی پور، امیر فتحی صفحات 199-223

  با توجه به گستردگی و پیچیدگی روابط داخلی و خارجی در کشورهای مختلف و با توجه به گسترش ناامنی در منطقه، تهدیدهای امنیتی-دفاعی از اهمیت بالایی برخوردار است و در استان‌های مرزی از حساسیت بیشتری برخوردارند. حفظ امنیت و گسترش آن در مناطق مرزی از مهم‌ترین دغدغه‌ی کشورها با مرزهای طولانی با همسایگان است. در دیدگاه‌های نوین امنیت‌سازی در ارتباط با مناطق مرزی، بر استراتژی توسعه‌پایدار در این مناطق تاکید می‌کنند. این پژوهش با رویکرد کاربردی، برآن است با روش‌ تحلیلی-اکتشافی، به بررسی تهدیدهای امنیتی-دفاعی در شهرستان‌های استان کردستان بپردازد و ارتباط بین این تهدیدها و شاخص‌های توسعه را با کمک همبستگی پیرسون بسنجد. اطلاعات این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی، کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای به‌دست آمده است. این پژوهش به بررسی نظریه‌ها در ارتباط با همبستگی امنیت و دفاع با توسعه، در استان کردستان به عنوان نمونه موردی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که بین شاخص‌های امنیتی-دفاعی و شاخص‌های بهداشتی‌درمانی و اقتصادی ارتباط معنادار وجود دارد. اما بین تهدیدها و شاخص‌های فرهنگی، حمل و نقل، زیربنایی و مجموع کلیه شاخص‌ها ارتباط معناداری مشاهده نشد. در نهایت نیز به ارائه راهبرد برای استان با کمک نخبگان پرداخته است.

  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، تهدیدهای امنیتی- دفاعی، توسعه، استان کردستان
|
 • Saeid Maleki, Fatemeh Razmgir, Leila Keshtkar, Rahimberdi Annamoradnejad * Pages 1-24

  The present study analyzes the characteristics of a healthy neighborhood in the District 3 of Ivan in Ilam province. The Research method is “descriptive –analytical" and a survey has been used to collect the necessary data. The sample of the study includes 321 residents of the district 3 of Ivan who have been selected randomly based on the Cochran formula. To analyze the characteristics of a healthy neighborhood in order to assess citizens’ satisfaction, four components have been used which are: comfort level, security level, availability of the neighborhood. Data were analyzed based on the sub-objectives and using T-test and linear regression analysis. Analytical results of the study indicate that the availability component with 41.39 difference from the mean and a bias of 0.0123 are in a good condition from the residents’ viewpoints. The regression analysis of the components of the study with 0.95 certainty significantly shows that the components understudy have been directly effective in making the 3-Eyvan neighborhood a healthy area.

  Keywords: healthy neighborhoods, citizen satisfaction, Ivan City
 • Meysam Rezaei *, Ali Shamsoddini Pages 25-48
  An Analysis of the Relationship between Urban Good Governance and Social Justice in Urban Areas (A Case Study of Ferdowsieh in Shahriyar)   Meysam Rezaei*, Lecturer at the Department of Urban Development, Islamic Azad University,Yadegar of Emam Khomeini Shahre rey,Iran AliShamsoddini, Assistant Professor, Department of Geography, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Shiraz, Iran   Abstract The integrated management in urban areas, requires urban managers’ good governance and accomplishing this will create social justice in urban space as well as complete satisfaction in the distribution of services and amenities of urban management in urban areas. This study aimed to investigate the relationship between good governance and social justice in Ferdowsieh located in the Shahriyar using criteria such as participation, equality, effectiveness, accountability, and security as the independent variables among which the most influential one in creating social justice was identified in Ferdowsieh. The research method is descriptive and analytical as well as correlational and comparative. The necessary data were obtained using questionnaires. Statistical population of the study included the 30577 residents of city. Using Cochran, 384 questionnaires were distributed among the participants and the results were analyzed using SPSS statistical software. Pearson correlation test was used to reliability of the questions. The explanation of social justice through an independent variable (urban good governance) was investigated through multiple regression. The results show that urban good governance with a coefficient of 0.712 has a significant correlation with social justice in Ferdowsieh and also with increasing the amount of urban good governance from the viewpoints of the citizens, the social justice in the city will be increased in Ferdowsieh. 41.5 percent of realizing the city's social justice is caused by the independent variables of good governance; moreover the variable with the regression coefficient of 0.497 in Ferdowsieh has the greatest impact on social justice.
  Keywords: urban good governance, social justice, Ferdowsieh, participation, urban management
 • Ramin Gorbani, Ebrahim Farhadi, Abbas Doorudinia Pages 49-70

  Iran is one of the most vulnerable countries in the field of natural disasters, especially earthquakes. Being placed on the Alpine - Himalayan orogeny belt and the presence of active geologic and plateau have all made the earthquake as a potential danger. Meanwhile, since most of Iran's population live in metropolitan areas, this fact has raised the need for safer urban spaces. One of the most important urban spaces in this regard is Tabriz. The location of this city on the active faults of the region, especially the Tabriz fault, calls for the adoption of urban safety approaches. This article in terms of target is applied and the method is a descriptive - analytical one. To conduct this research, the hierarchy analysis process and Arc GIS software have been used. In this regard, 12 criteria were identified and processed in both natural and human sections and an earthquake risk map was prepared. In this regard, 12 criteria were processed in two distinct natural and human sections and an earthquake risk map was prepared. The results showed that the central, west, and southwestern regions with an area of 13969.6 hectares (more than the half city's area), 59.3 percent of the city, are in high risk of seismic zone and are quite susceptible to earthquakes. Only the northern parts of the city are secured from the earthquake; but considering the fact that the depth and domain of the earthquake are not limited to a specific area, the earthquake in the northern city may occur too. Therefore, the commitment to construction regulations, location of urban development, living spaces, and activities in this metropolis are all important factors.

  Keywords: earthquake zoning, vulnerability, metropolis of Tabriz, analytical hierarchy process, geographical information system
 • Ali Movahhed *, Ali Shamaei, Amir Assadi Pages 71-94

  Public spaces are places where people have the right to enter without being controlled; places such as streets, parks, squares, markets and mosques. Due to scale performance and broad range of contacts, these places have the highest share in the collective life of citizens and help to create a healthy and flourished city. Therefore, improving the quality of these spaces will improve the quality of urban environment. The aim of this study is to investigate how to improve the quality of Azarbaijan and Rudaki Streets in Northern Sabalan neighborhood in the District 10 of Tehran. The research method is descriptive - analytical and the necessary data were collected through survey. The data for this study were collected using questionnaire. The statistical population includes residents of North Salsabil Neighborhood and the sampling was conducted using Cochran formula based on which 381 participants were selected. The variables based on PPS (Public Spaces Projects) consider these places successful in four key qualities: access and communication, usage and activities, sociability and comfort and finally phantasm. T-test was used to assess the quality and Pearson Test was used to assess the continuity of the criteria and finally Fridman test was used to prioritize the criteria. The results showed that due to density of their population, Rudaki and Azarbaijan streets were weak concerning the mentioned qualities. Therefore, to improve the quality of public spaces in the neighborhood, it is important to improve accessibility, connectivity, and adaptability of activities as well as to develop pedestrian paths, readability, efficiency, and to mix land uses in order to maintain public spaces in the neighborhood

  Keywords: tthe quality of urban public spaces, the quality of the urban environment, PPS, Rudaki Street, Azarbaijan Street, North Salsabil neighborhood, District 10 of Tehran Municipality
 • Reza Borna * Pages 95-118
  Recognition of natural potentials as the basis of human activities forms the foundation of the environmental planning and arrangement. In this regard the climate characteristics and its factors have an essential role in the spatial dispersion and forming environmental activities of human societies, as today's studies and surveys on human being are the bases of urban, developmental, residential, architecture, tourism planning. In this study, man’s comfort or discomfort in Behbahan has been studied based on the existing living climate models and bioclimatic indexes of Beiker, Terjong, stress  and TCI have all been studied using the statistical data during 20 years (1994 - 2013), and is the best time for doing  the  environmental  and  tourism  activities  in  this  city were determined. The results showed that wind chill index has not been based on the climatic activities. The other bioclimatic indexes which were used in the study were the ability of showing comfortable and discomfortable periods of Behbahan which in spite of few differences, they show the similar pictures of the city’s climate comfort .The study showed  that  Behbahan  with  bioclimatic variety  during  the year has both warm and very  cool weather. There is not good comfort in the last month of spring and during summer in this city. When autumn finishes and the weather becomes cool (November and December) or when later it starts to become warm (March), Behbahan has a more comfortable condition for people. Totally autumn and winter are suitable for environmental activities and touring in Behbahan.
  Keywords: bioclimatic comfort, Terjung, Beiker, stress, Behbahan
 • Mehdi Asadi *, Mohammad Baaghideh Pages 119-138
  This study was fulfilled aiming at the identification of spatial and temporal changes of temperature islands in Isfahan province First, a data basis of the highest and lowest net-based temperature and a committee were founded in Isfahan. Using the data of the basis, a statistical period of 35 years from 1980 to 2014 was chosen as the basis of the study and a geo with dimensions of 18 by 18 kilometers was spread on the area understudy. In order to access the during-year changes of the temperature islands of Isfahan, modern methods of spatial statistics such as Moran's I autocorrelation and hotspots in GIS environment were used. The results of the study showed that the changes of spatial and temporal in temperature islands of Isfahan possess a high cluster pattern. Based on the local Moran’s indicator and hotspot, the temperature islands of the east and north of the province have a positive spatial autocorrelation while the west and southwest areas have negative spatial correlation. During the study 41.45 of the province has not had any meaningful pattern or spatial autocorrelation. It was also shown that the temperature islands are controlled and affected by the local factors which control the space as well as the outside factors which control the time.
  Keywords: temperature islands, spatial autocorrelation, Moran’s indicator, hotspot indicator, Isfahan Province
 • Komeil Abdi *, Shamila Allahyari, Maryam Jafari, Mostafa Safaie Pages 139-166

  In today world, with the communication technology and skills progression, the citizens’ expectations from the urban managers grow up. Because of this, the municipalities make efforts to recognize the citizens’ expectations and boost the service providing process quality and also to measure their satisfaction level. Seeking solutions to resolve the citizens’ problems and enhance urban management approaches have been proposed, one of which is known as “urban good governance”. The current research aims to measure Kiasar town dwelling citizens’ satisfaction with urban managers’ performance and the municipality .The research has been done by descriptive-analytical method and is of applied studies. The urban good governance measurement indicators have been extracted from documentary references and interviewing with the experts .The sample size has consisted of 250 subjects chosen out of 5000 Kiasari citizens .The study derived results indicated that urban good governance of Kiasar is in average status and even in social justice dimension, transparency, receptiveness and responsiveness to the citizens aren’t in appropriate condition. In addition, to analyze the relations between good urban governance, structural modeling and path analysis have been applied .The results displayed that among the extracted indicators, receptiveness and responsiveness with coefficient 0.197 have had the highest effect and the indicator known as participation with coefficient 0.743 has had the lowest impact on urban good governance in Kiasar town.

  Keywords: urban management, urban good governance, social justice, Kiasar
 • Mohtaram Mirzaeian To, Bijan Rahmani * Pages 167-182
  Sustainable urban development is a development that responds to the needs of the urban people, on the condition that its survival and durability is also guaranteed, and three vital elements, that is, water, soil, and air which are essential for human life do not get miry or be useless. The present study was conducted to introduce an operational approach to sustainable urban development by presenting a discourse for promoting the culture of sustainable urban development in the west urban areas of Kermanshah province. The research method was descriptive-analytic and the required information was collected in two ways of documentary-library method and field studies. To analyze the data using SPSS software, the researchers used Spearman test. The results of the study indicated that by reforming people’s attitudes and promoting the level of community culture, citizens may participate in the process of sustainable urban development with more responsibility. Moreover, information and communication technology (ICT) plays an important role in promoting the values ​​and norms of sustainable urban development in the community. The lack of prioritization of views on the principle of sustainability and non-reformation of environmental-urban attitudes is one of the major challenges of the failure to achieve the culture of sustainable urban development.
  Keywords: culture, sustainable urban development, information, communication technology, Kermanshah province
 • Elnaz Jazayeri, Rasool Samadzadeh *, Hossein Hataminejad Pages 183-198
  The present research aimed to assess the quantity of indicators of economic and physical-infrastructural aspects of resilience in Dist. 12 of Tehran against earthquake which has been assessed according to the optimal rate at the universal level. In order to define the optimal rate in the research, the numerical value of each index in the regions throughout the world where multiple crises have occurred (such as Japan and California) have been considered as the optimal level of resilience for each factor. The method of research in this study is descriptive-analytical. Therefore, after doing the theoretical and empirical review of literature about the resilience, the researchers presented a conceptual model for assessing the quantity of resilience throughout the region. Giving the definitions of the criteria and factors at the economic and physical-infrastructural levels, the researchers compared the quantity of resilience against earthquake at its optimal level. The results of the findings indicated that among the economic indicators, three criteria of the type of business, the scale of business and the level of employment which had been examined were all below the optimal level. Among the physical-infrastructural indices, all indices were below the optimal level, and among them, the density index constructed with a distance of 94% from the optimal level (1) had the highest difference with the optimal level.
  Keywords: resilience, Dist. 12, earthquake, economic, physical-infrastructural
 • Sayed Mostafa hashemi, abbas alipour, amir fathi Pages 199-223

  Today, regarding the widespread and complexity of domestic and foreign relations in different countries, as well as the prevalence of insecurity in the region, and especially the presence of ISIS, security-defense, and threats are of paramount importance. These threats are more sensitive and important in the border provinces. Maintaining security and expanding it in the border areas are among the most important concerns of countries that have a wide variety of borders with their neighbors. New insights on border security emphasize sustainable development strategy in these areas. This applied research aims to investigate security-defense threats in the cities of Kurdistan province using an analytical-exploratory method. Moreover the study seeks to measure the relationship between these threats and indicators using Pearson correlation. The data of this research were obtained through documentary, library, and questionnaire. This study examines theories regarding the correlation of security and defense with development in Kurdistan province as a case study. The results showed that there is a significant relationship between security-defense and health-economic indicators. But there was no significant relationship between threats and cultural indicators, transportation, infrastructure and all other indicators. Finally, the researchers have suggested a strategy for the province with the help of the elite people.

  Keywords: spatial planning, security-defense, development, Kurdistan