فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی قاسم زاده، محمدرضا عابدی*، پریسا نیل فروشان صفحات 1-26

  توجه به سازه استعداد در انتخاب مسیر زندگی، بویژه در دو حیطه تحصیلی و شغلی، همیشه مد نظر محققین بوده است. در میان رشته های مختلف زیر مجموعه علوم تربیتی و رفتاری، به نظر می رسد رشته مشاوره علیرغم جایگاه مهم و موثری که در حوزه های مختلف، بویژه تحصیلی و شغلی، دارد، و علیرغم غنای علمی و محتوایی که در حوزه نظریه پردازی و تولید علم از آن برخوردار است، در منابع خود چندان به صورت مستقیم به موضوع استعداد نپرداخته است. این پژوهش که یک پژوهش کیفی محسوب می شود کوشیده است تا با استفاده از دو روش کیفی تحلیل مضمون و سنتزپژوهی، موضوع "شناسایی استعداد" را در نظریه های مشاوره و روان درمانی مورد رصد و بررسی قرار دهد. جهت این کار با مراجعه به متون تخصصی رشته مشاوره ، به کشف و ثبت نقطه نظرات آنها درچگونگی شناسایی استعداد پرداخته شد. اطلاعات به دست آمده به روش هفت مرحله ای «کلایزی» تحلیل و عملا امکان ترسیم شبکه مضامین فراهم شد. با ترسیم شبکه مضامین، 29 روش و تکنیک مشاوره ای، که قابلیت استفاده در فرایند شناسایی استعدادها را داشت، مشخص گردید. نتایج این پژوهش، به عنوان یک پژوهش پایه و پیش نیاز می تواند برای برداشتن گام بعدی یعنی طراحی یک الگو و روش بومی جهت شناسایی استعداد در ایران موثر باشد. کلید واژه ها: شناسایی استعداد، استعداد برتر، روش های مشاوره ای

  کلیدواژگان: استعداد، استعداد برتر، روش های مشاوره ای، شناسایی
 • ابراهیم نعیمی، آتوسا کلانتر*، مرتضی رضایی صفحات 27-48
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین در پایه نهم از منظر مشاوران مدارس دوره اول متوسطه انجام شد. روش شناسی:روش پژهش حاضر کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مشاوران مدارس در سال تحصیلی 97-96 و روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود. به این صورت که از میان مشاوران مدارس تعداد 10 نفر مشاور انتخاب شده که انتخاب نمونه و مصاحبه تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردید. تمام مصاحبه ها با کسب اجازه از شرکت کنندگان ضبط شده، سپس برای انجام تحلیل های بعدی، متن مصاحبه ها به دقت روی کاغذ پیاده شد و بعد از تم گذاری مضامین، به تحلیل مضامین و دسته بندی مقوله ها پرداخته شد.

  یافته ها

  تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه نیمه ساختار یافته منجر به شناسایی چهار مقوله اصلی شده است که عبارتند از:1)نارسایی های فرآیند هدایت تحصیلی؛ 2)مشکلات آزمون؛ 3)آگاهی بخشی؛ 4)ضرورت امکانات در اجرای بهینه.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که میان دستورالعمل ابلاغی وزارتخانه تا اجرای صحیح آن فاصله زیادی است و هدایت تحصیلی دانش آموزان نتوانسته آن چیزی که در آیین نامه مصوب شده است را به اجرا درآورد. لذا جهت آسیب شناسی فرآیند، بایستی نظرات اصلاحی مشاوران و متخصصان این حوزه را دریافت و به صورت کارشناسی فرآیند فعلی هدایت تحصیلی مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد تا بتوان به بحث متوازن سازی مدنظر در سند تحول بنیادین دست یافت.

  کلیدواژگان: هدایت تحصیلینوین، مشاوران، مدارس
 • یاسر رضاپور، مریم ذاکری* صفحات 49-70
  پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری زنان افسرده انجام گرفت. این پژوهش در چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی همراه با طرح خطوط پایه چندگانه انجام شد. نمونه این پژوهش دو زن دارای تشخیص افسردگی از بین مراجعه کنندگان اورژانس اجتماعی شهرستان بادرود بود که تحت 12 جلسه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک قرار گرفتند. هر دو آزمودنی دوهفته قبل از شروع جلسات پرسشنامه های معنای زندگی استیگر و همکاران (2006)، ترس از ارزیابی منفی لری (1983) و نشخوار فکری نولمن-هوکسیما و مورو (1991) را تکمیل نمودند. در ادامه یک روز قبل از جلسه اول و همچنین در جلسات چهارم و هشتم ودوازدهم و در نهایت یک ماه بعد از پایان جلسات به منظور پیگیری پرسشنامه ها در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل نموداری و تعیین درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا استفاده شد. یافته ها نشان داد پیشرفت های بالینی و آماری معناداری در بهبود معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری بعد از درمان بدست آمد (01/0>p). در پیگیری هم پیشرفت های بدست آمده در طول درمان حفظ شد که نشان از پایداری اثر مداخله می داد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر افزایش معنای زندگی، و کاهش ترس از ارزیابی منفی و نشخوار فکری زنان افسرده تاثیر معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: پردازش مجدد هولوگرافیک، معنای زندگی، ترس از ارزیابی منفی، نشخوارفکری، افسردگی
 • محسن گل پرور*، محمد اکبری صفحات 71-98
  سوءاستفاده جنسی از زمره تروماهای روان شناختی است که سلامت نوجوانان را به طور جدی تهدید نموده و آن ها را نیازمند یاری رسانی حرفه ای می کند. این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی درمان ACT-CBT و رویکرد آموزش مدیریت والدین (PMT) بر سرمایه عاطفی نوجوانان مبتلا به سوء استفاده جنسی اجرا شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش، سه گروهی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. از میان 60 نوجوان پسر 14 تا 17 ساله در شهر اصفهان در تابستان 1397، 45 نوجوان بر مبنای ملاک های ورود و خروج به صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل، هر گروه 15 نفر گمارده شدند. پرسشنامه سرمایه عاطفی گل پرور (1395) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. دو گروه درمان ACT-CBT و آموزش مدیریت والدین (PMT) طی 10 جلسه تحت آموزش و درمان قرار گرفتند و گروه گواه هیچگونه درمانی دریافت ننمود. داده ها از طریق تحلیل واریانس اندازه های تکرار شده و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در سرمایه عاطفی ، فقط گروه درمان ACT-CBT با گروه آموزش مدیریت والدین (PMT) و گروه کنترل دارای تفاوت معنادار هستند (01/0>p)، و بین آموزش مدیریت والدین (PMT) با گروه کنترل تفاوت معناداری به دست نیامد (05/0<p) . در مجموع، یافته های این پژوهش نشان داد، برای کمک به نواجوانان پسر مبتلا به سوء استفاده جنسی، درمان ترکیبی ACT-CBT از زمره درمان هایی است که می تواند سرمایه عاطفی این نوجوانان را ارتقاء دهد. این ارتقاء موجب افزایش سلامت روان این نوجوانان خواهد شد.
  کلیدواژگان: آموزش مدیریت والدین (PMT) ، درمان ACT-CBT، سرمایه عاطفی، سوءاستفاده جنسی، نوجوانان پسر
 • زهرا نیلی *، فریبرز باقری، حسین سلیمی صفحات 99-122

  دوران کودکی بدلیل شکل گیری شخصیت فرد، از مهم ترین و موثرترین دوران های زندگی هر فرد است. در این پژوهش، هدف، تدوین و بررسی اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب، بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران بود و فرض بر این بود که آموزش برنامه فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب، بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی جامعه هدف موثر است. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای فرزندان زیر شش سال و نمونه آماری، از روش نمونه گیری در دسترس و شامل کلیه مادران دارای فرزندان زیر شش سال مراجعه کننده به خانه های سلامت شهرداری تهران در مناطق 3، 5، 14 و 20 بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه های رابطه والد-فرزندی (CPRS) پیانتا (1994) و رضایت از زندگی (SWLS) داینر و همکاران (1985) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تعمیم یافته-ها، از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب، بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران تاثیر معناداری دارد. مقدار اتا محاسبه شده نشان داد که 62 درصد از تغییرات رابطه والد-فرزندی و 19 درصد از تغییرات رضایت از زندگی، مربوط به عامل آموزش می باشد. بنابراین می توان گفت که این برنامه می تواند در بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی، موثر باشد.

  کلیدواژگان: فرزندپروری، برنامه آموزشی، نظریه انتخاب، رابطه والد-فرزندی، رضایت از زندگی
 • نادر منیرپور*، بهناز عطاری، مجید ضرغام صفحات 123-156

  بخشش مزایای روانی، اجتماعی، ذهنی و جسمانی را برای سالمندان در پی دارد و همچنین باعث کاهش اضطراب، افسردگی، بیماری های روان تنی، قلبی و فشار خون می گردد. پژوهش حاضر با هدف تبیین بخشش در سالمندان از طریق قدردانی،شادکامی و پذیرش خود با نقش میانجی توانمندی خود انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه سالمندان عضو کانون های جهاندیدگان شهرداری تهران در سال 1396 تشکیل دادند که از بین آنها 950 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ایانتخاب شد. پرسشنامه های شادکامی فوردایس، پذیرش بی قید و شرط جیمزلین و همکاران، قدردانی (فرم شش گویه ای) مگ کالوف، روان شناختی قدرت ایگو استروم و همکاران و بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران اجرا شد. سپس با روش های همبستگی پیرسون و معادله یابی ساختاری یافته ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد متغیر وابسته پژوهش یعنی بخشش با تمامی متغیرهای پژوهش دارای رابطه معنی دار است (05/0>p). جهت تمامی این روابط مثبت است که به معنای این است که افزایش هرکدام از متغیرهای مستقل (قدردانی، پذیرش خود، شادکامی و توانمندی های خود) منجر به افزایش بخشش می شود. بررسی شدت همبستگی ها نشان می دهد که قوی ترین رابطه با بخشش به ترتیب مربوط به توانمندی های خود و شادکامی است. با آگاه کردن سالمند از توانایی هایش و تقویت حس قدردانی، شادکامی و پذیرش خود در او، می توان نگرش مثبت سالمندان به خود و جهان اطراف، میزان بخشش و سلامت روان آنان را افزایش داد.

  کلیدواژگان: بخشش، پذیرش خود، قدردانی، شادکامی، توانمندی خود
 • محمد خیراللهی، اصغر جعفری*، محمد قمری، وحیده باباخانی صفحات 157-180
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل پیش بینی انعطاف پذیری شناختی بر اساس تحلیل روند تغییرات چرخه زندگی در زوجین متقاضی طلاق بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و براساس معادلات ساختاری و جامعه آماری زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده در 6 ماه اول سال 1397 در استان آذربایجان شرقی بودند. با روش نمونه گیری هدفمند، 200 زوجین (400 نفر) که دارای ملاک های ورود به پژوهش بودند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (دنیس و وندروال، 2010) بود. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و نرم افزار AMOS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مدل ساختاری پژوهش برازش قابل قبولی با داده های پژوهش دارد. نتایج تحلیل روند حاکی از آن بود که تغییرات انعطاف پذیری شناختی در مراحل گوناگون چرخه زندگی زوجین متقاضی طلاق معنادار است. بیشترین میزان انعطاف پذیری شناختی در مراحل عقد و بدون فرزند می باشد. همچنین انعطاف پذیری شناختی زوجین با ورود اولین فرزند کاهش می یابد و کمترین انعطاف پذیری شناختی زوجین در دوره نوجوانی فرزند است و در مرحله آشیانه خالی دوباره افزایش می یابد. (P<0.01). نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که انعطاف پذیری شناختی همسران از مراحل چرخه زندگی خانوادگی تبعیت می کند. لذا پیشنهاد می شود زوج ها به آموزش مهارت های اجتماعی لازم به نوجوان توجه کنند و با بعد از دوره نوجوانی فرزند، روابط خود را با اطرافیان دوباره بازسازی کنند.
  کلیدواژگان: چرخه زندگی، طلاق، انعطاف پذیری شناختی
|
 • Ali Ghasemzadeh, Parisa Nilforooshasn Pages 1-26

  The importance of the structure of aptitude as a determining element in choosing life paths in general and educational and professional careers in particular has always been acknowledged by the researchers of the field. Amongst miscellaneous majors sub-classified under the educative and behavioral sciences, it seems that despite having a prominent and influential position in different areas especially educational and professional ones, and also enjoying a high level of scientific richness and meaningful content in terms of theorizing and producing new knowledge, Counseling has not explicitly addressed the subject matter of aptitude at sufficient length. The present qualitative research has made an attempt to delve into identification of aptitude by using two qualitative methods, i.e. synthetic analysis and theme analysis. To accomplish this goal, the technical texts in counselling were referred to so as to collect and record their views about the ways in which aptitude can be identified. The obtained data was then analyzed by seven-level Colaizzi’s method and drawing a network of themes was made possible. By drawing a network of themes, 29 counseling methods and techniques which could be used in aptitude identification precess were specified. The results of this research, which is regarded as basic research and a prerequisite, can be used effectively to take the next step towards devising a model and a domestic method for identification of aptitude in Iran. Keywords: identification of aptitude, talent, counseling methods

  Keywords: aptitude, talent, counseling methods, identification
 • Ebrahim Naeimi, Morteza Rezaei, Atoosa Kalantar * Pages 27-48
  Purpose

  The purpose of study was to investigate the process of new academic guidance in ninth grade from the perspective of counselors in secondary schools.

  Methodology

  The present study was conducted using a qualitative method based on thematic analysis. The study population were all counselors of the schools in the academic year of 97-96 and a targeted sampling method. As a result, among counselors, 10 counselors were selected. Sample selection and interview continued until data saturation. Semi-structured interviews were used to collect data. All interviews were recorded with the permission of the participants, then, for further analysis, the text of the interviews was carefully placed on the paper and after modifying the themes, they are were thoroughly analyzed and the categories are classified.

  Findings

  Analysis of the findings from the semi-structured interview resulted in identifying four main categories: 1) Failure of the educational guidance process; 2) Testing problems; 3)Awareness; 4) The necessity of facilities for optimal implementation.

  Conclusion

  Based on the findings of the research, it can be concluded that there is a long gap between the ministry's notification guidelines and the correct implementation of it, and the student's academic guidance failed to implement what was enacted in the regulation. Therefore, for the pathology of the process, the corrective opinions of the counselors and experts in this field should be received and the current process of academic guidance should reviewed and revised expertly in order to reach for the desired balancing in the document of fundamental transformation.

  Keywords: newacademic guidance, school, counselors
 • Yaser Rezapoor, Maryam Zakeri * Pages 49-70
  The purpose of present study was to investigate the effectiveness of holographic reprocessing therapy on the meaning in life, fear of negative evaluation and rumination of depressed women. This was a multiple baseline single-case study design. Tow depressed women who referred to social emergency center of Badroud city participated to the study and received 12 sessions holographic reprocessing therapy. Two weeks before the intervention, both of participants answer to meaning in life questionnaire (Steger & et al, 2006), fear of negative evaluation scale (Leary, 1983) and Ruminative response scale (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991). Also, the participants answered to thes questionnaire one day before the first session, as well as in the fourth, eighth and and twelfth intervention sessions and finally one month after the end of the sessions as follow up. The data were analyzed using graph analysis, improvement percentile rank and reliable change index. The findings showed that there were significant clinically and statistically improvement in The findings showed that there were significant clinically and statistically decrease in rumination of the participants after treatment. After two months of follow-up, differences were also maintained, indicating the sustainability of the therapeutic effects. According to the results, it can be concluded that holographic reprocessing therapy has significant effect on the meaning in life, fear of negative evaluation and rumination of depressed women was.
  Keywords: holographic reprocessing, Meaning of life, fear of negative evaluation, Rumination, Depression
 • Mohammad Akbari Pages 71-98
  Sexual abuse is among the psychological trauma that seriously threatens the health of adolescents and requires them professional help. The aim of this study was to determine the effectiveness of ACT-CBT therapy and parent management training (PMT) on the affective capital of adolescent boy with sexual abuse. The research method was semi-experimental, and research design was three groups with three stages include pre-test, post-test and two months of follow-up. Among fifty 14-17 years old adolescent boys with sexual abuse in Isfahan, in the summer 2018, 45 adolescent were selected based on criteria of entry and exit and then randomly assigned in three groups, each group with 15 adolescent. Golparvar (2017) affective capital questionnaire was used to measure the dependent variable in the pretest, post-test and two months of follow-up. The ACT-CBT therapy and parent management training (PMT) received treatment in 10 sessions and the control group did not receive any treatment. The data were analyzed by repeated measure analysis of variance and post-hoc Bonferroni test. The results of multivariate analysis of covariance and post-hoc Bonferroni test showed that, only there is a significant difference between ACT-CBT therapy with parent management training (PMT) and the control group in affective capital (P <0.01), but there was no significant difference between parent management training (PMT) and the control group (P->0.05).
  Keywords: parent management training (PMT), ACT-CBT therapy, affective capital, Sexual Abuse, adolescent boys
 • Fariborz Bagheri, Zahra Nili*, Hossein Salimi Pages 99-122

  Infancy period is very important in life. This is a time of fundamental formation of character. In this investigation, effectiveness of instructional plan of child-rearing with emphasis on choice theory on improvement of parent-child relationship and life-satisfaction of mothers is studied. In this research, the assumption was that instruction of instructional plan of child-rearing with emphasis on choice theory is influential on parent-child relationship and life-satisfaction of mothers. This research was quasi-experimental with pre-post test and control group. The statistical population of this research consisted of all mothers living in Tehran. The sample consisted of 30 mothers. parent-child relationship Measure and Satisfaction with Life Scale are used in this study. Covariance test has been used for the analysis. The results showed that instructional plan of child-rearing has a meaningful influence on the parent-child relationship and life-satisfaction of mothers. Therefore this instructional plan can be effective on increase of parent-child relationship and life-satisfaction of mothers.

  Keywords: instructional plan, child-rearing, Choice theory, Parent-child relationship, life-satisfaction
 • Nader Monirpour *, Behnaz Attari, Magid Zargham Pages 123-156

  Forgiveness brings mental, social, mental and physical benefits to the elderly, and also reduces anxiety, depression, mental illness, heart disease, and blood pressure. The purpose of this study was to explain the forgiveness of the elderly through gratitude, happiness and acceptance with the mediating role of self-empowerment. The research method was descriptive correlations and structural equations. The statistical population of the study consisted of all the elderly members of the municipality centers of Tehran municipality in 1396, of which 950 were selected by cluster sampling. Data was collected by Fordes Happiness Questionnaire, the unconditional acceptance of James and colleagues, Megaculov's appreciation, the psychological power of Ego Strom and colleagues, and the forgiveness of Ehshamzadeh et al. Then, using Pearson correlation and structural equation, the results were analyzed. The results of Pearson correlation test showed that the dependent variable of the research, forgiveness with all the variables of research has a significant relationship (p <0.05). For all these positive relationships, this means that increasing each of the independent variables (appreciation, acceptance, happiness and self-empowerment) leads to an increase in forgiveness. The study of intensity of correlations shows that the strongest relationship with forgiveness is related to their ability and happiness, respectively. By enlisting the elderly of his abilities and strengthening the sense of appreciation, happiness and acceptance in him, one can raise the positive attitude of the elderly towards himself and the surrounding world, the amount of forgiveness and mental health of them.

  Keywords: Forgiveness, Acceptance, appreciation, Happiness, self-empowerment
 • Mohammad Kheyrollahi, Asghar Jafari *, Mohammad Ghamari, Vahideh Babakhani Pages 157-180
  The Present study aimed to Design model cognitive flexibility based on Trend Analysis of Changes of Life Cycle in divorcing couples. Methodology was descriptive- correlation. Statistical population was demanding couples of divorce referring to family court in 2018 in East Azerbaijan, Iran. Using a purposeful sampling method, 200 couples (400 participants) who met the inclusion criteria were selected. Research tools were questionnaire of Dennis & Vander Wal’s (1978) cognitive flexibility. Collected data were analysed using Structural Equation Modeling and path analysis. Finding showed that Changes of cognitive flexibility in Life Cycle of demanding couples of divorce is significant. The most cognitive flexibility related to stages of getting engagement and no child. cognitive flexibility decrease after entrancing first child and the least cognitive flexibility related to adolescence and again increase in empty nest (P<0.01). The results of research provide some evidence to suggest that there is a curvilinear relationship between cognitive flexibility of spouses and family Life Cycle. Therefore, was suggested that couples pay attention to social skills training for adolescents and after that reconstruct their relationships with others. Keywords: Life Cycle, Divorce, Cognitive flexibility.
  Keywords: Life Cycle, divorce, Cognitive flexibility