فهرست مطالب

 • پیاپی 8 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقصود امیری، رضا ایمانی* صفحات 7-32

  شرکت های بیمه، از مهم ترین نهادهای اقتصادی هر کشوری و پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی اند که عملکرد مناسب آن ها نقش موثری در رونق اقتصاد دارد. هدف این پژوهش رتبه بندی شعب شرکت بیمه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. نمونه مورد استفاده در این مطالعه شامل 30 شعبه مراکز استان شرکت بیمه پارسیان است. هم چنین در زمینه استخراج معیارهای رتبه بندی و ارزش گذاری آن ها از کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه نظرسنجی شده است. در گام نخست مطالعات مشابه مرور گردید و با کمک خبرگان، 29 شاخص تاثیرگذار در چارچوب کارت امتیازی متوازن استخراج گردید. این شاخص ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در چهار بعد کارت امتیازی متوازن شامل مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری به 15 شاخص نهایی تقلیل یافت. سپس با کمک فرایند تحلیل شبکه ای به شاخص های نهایی وزن داده شده و در نهایت با استفاده از روش پرامتی، شعب مورد بررسی رتبه بندی شده اند. براساس نتایج حاصل از پژوهش، دو بعد مشتری و مالی دارای اهمیت بیشتری هستند. هم چنین دو شاخص سهم شعبه از حق بیمه صادره و سود عملیاتی شعبه نسبت به کل شرکت، نقش اساسی در رشد شعب بیمه دارند. براین اساس دو شعبه AC027 و AC030، دارای رتبه اول و دوم هستند.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندمعیاره، تحلیل عاملی تاییدی، کارت امتیازی متوازن، فرآیند تحلیل شبکه ای، روش پرامتی پیشرفته
 • علی اکبر امین، سارا عابدی * صفحات 33-44

  نیروی انسانی شاغل در سازمان ها اصلی ترین سرمایه در اختیار مدیران هستند و مدیریت منابع انسانی مهمترین و شاید اصلی ترین وظیفه مدیران می باشد. رفتار و فعالیت انسان ها ناشی از انگیزه ها یا نیازهای آنان است. مسئله تخصیص پاداش عادلانه به افراد سازمان که جنبه انگیزشی داشته باشد همواره از دغدغه های مدیران سازمان بوده است. در این مقاله سعی شده تا مدلی جهت محاسبه میزان پرداخت های انگیزشی به کارکنان ارائه شود. با توجه به ماهیت عدم قطعیت ارزیابی افراد در سازمان ها، این تحقیق با استفاده از روش منطق فازی، به ارائه یک متودولوژی جهت رویارویی با این مسئله می پردازد. شایان ذکر است که مدل حاصل جهت برسی میزان اثر بخشی آن در یک سازمان آموزشی اجرا ونتایج آن ارائه شده است. باتوجه به قابلیت های بارز روش  فازی در کمک به تصمیم گیری های دارای عدم قطعیت، این روش در محاسبات این مدل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مدل حاضر برای تعداد 23 نفر در سازمان مذکور مورد استفاده قرارگرفته و میزان پاداش انگیزشی به هر نفر محاسبه شده است. نتایج حاکی از اجرای عدالت و رضایت مدیران از میزان پاداش تخصیص داده شده به کارکنان می باشد.

  کلیدواژگان: پرداخت های انگیزشی، منطق فازی، انگیزش
 • سعید جعفری نیا*، فریبرز شادبخت صفحات 45-71

  در این تحقیق  به رتبه بندی ارکان موثر بر عملکرد سیستمهای  برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد فازی پرداخته شد . جامعه آماری این تحقیق، کلیه  مدیران شرکت مخابرات ایران منطقه تهران  می باشد.جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید.پرسشنامه این تحقیق، شامل 24 سوال هفت گزینه ای می باشد. برای تعیین میزان تاثیر هر یک از ارکان سیستم برنامه ریزی منابع انسانی  و همچنین برای رتبه بندی ارکان سیستم برنامه ریزی منابع انسانی  در عملکرد منابع انسانی از روش شباهت به گزینه ایده ‎آل فازی یا تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده می شود. در این تحقیق 5 عامل مهم که شامل مهارت های فردی ، مدل های ذهنی ، چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی است بررسی شد و معلوم شد با استفاده از نظر مدیران مهارت های فردی بیشترین تاثیر و چشم انداز مشترک کمترین تاثیر را در عملکرد منابع انسانی در سازمان دارد

  کلیدواژگان: سیستم برنامه ریزی منابع انسانی، عملکرد منابع انسانی، مهارت های فردی، مدل های ذهنی
 • سید محمدعلی خاتمی، سلیمان منصوری *، ملیحه بینشیان صفحات 73-96

  انتخاب صحیح طرح های پژوهشی از مهم ترین راهکارهای موثر در افزایش بهره وری طرح های پژوهشی و تخصیص صحیح منابع است. آموزش وپرورش به عنوان مهم ترین نهاد در راستای تربیت دانش آموزان و آینده سازان کشور عمل می کند. با توجه به محدود بودن منابع این سازمان و از طرفی گسترگی طرح های پژوهشی، اولویت بندی طرح های پژوهشی امری ضروری است. در این پژوهش داده غیرقطعی هستند. لذا با بهره گیری از تحلیل پوششی داده های فازی به اولویت بندی طرح های پژوهشی پرداخته ایم. با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق، اولویت بندی طرح های تحقیقاتی براساس معیارهای هزینه، زمان، ریسک، کیفیت پروژه و عملکرد در ارتقا سطح کلان کشوری که به ترتیب در دو گروه داده ها و ستاده ها در نظر گرفته شد. مقادیر عددی و کلامی شاخص های طرح ها با بهره گیری ازنظرات خبرگان گرداوری شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که طرح "بررسی ویژگی های نظام پرداخت به معلمان و ارزیابی آن بر اساس معیار شایستگی و رویکرد رقابتی و ارائه الگو" در صدر اولویت ها بوده و لازم است بیش از سایر طرح ها  موردتوجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اموزش و پرورش، طرح های پژوهشی، تحلیل پوششی داده ها، داده های غیر قطعی
 • حسین نوروزی*، مریم نیاکان صفحات 97-124

  انقلاب اینترنتی و فناوری ارتباطات و اطلاعات، جهان را دگرگون کرده و بیش از همه دسترسی به اطلاعات و ارتباط افراد با همدیگر را در سراسر گیتی امکان پذیر ساخته است. در این فضای جدید، تکیه بر ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی می تواند راهی برای دستیابی به مزیت رقابتی باشد.  با توجه به نقش فراگیر فناوری های نو در صنایع خدماتی و همچنین به دلیل اهمیت وفاداری مشتریان در صنعت بیمه، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت تعاملی ‏تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و کیفیت الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی بیمه گذاران‏ می باشد که در این میان دو متغیر رضایت از پشتیبانی تصمیم و اعتماد الکترونیکی به عنوان متغیرهای میانجی در نظر گرفته شده است.  جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان بیمه ملت که به صورت اینترنتی از خدمات آن شرکت استفاده کرده اند، می باشد.  برای آزمون فرضیه های مربوطه  و تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که قابلیت تعاملی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت الکترونیکی دارد و همچنین کیفیت الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد الکترونیکی و رضایت از پشتیبانی تصمیم دارد. طبق نتایج تحقیق، رضایت از پشتیبانی تصمیم و اعتماد الکترونیکی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری الکترونیکی دارند. در حالی که نتایج نشان می دهد بین متغیرهای قابلیت تعاملی سیستم های تبلیغاتی دهان به دهان و  رضایت از پشتیبانی تصمیم هیچ ارتباط معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، کیفیت الکترونیکی، اعتماد الکترونیکی، رضایت از پشتیبانی تصمیم
 • حمزه امین *، رضا مزرعه صفحات 125-149

  در خصوص موضوع فن آوری و تحقق برنامه های کاربردی حسابرسی آنلاین تاکنون پژوهش های زیادی انجام شده است؛ اما ارزیابی عملکرد حسابرسی آنلاین، موضوعی مغفول مانده است. هدف از انجام این پژوهش تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد حسابرسی آنلاین و تعیین مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد حسابرسی آنلاین است. جامعه آماری این تحقیق ده شرکت بزرگ بورسی است که تصمیم دارند از حسابرسی آنلاین استفاده کنند. در این راستا پس از شناسایی عوامل موثر بر حسابرسی آنلاین، این عوامل در قالب پرسشنامه ماتریس زوجی در اختیار مدیران این شرکت ها قرار گرفت. سپس داده های جمع آوری شده، با استفاده از روش تجزیه وتحلیل خاکستری (GIA) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصله، شاخص هزینه های اجرای پروژه حسابرسی آنلاین بیشترین تاثیر و شاخص کنترل ریسک پروژه حسابرسی آنلاین کمترین تاثیر را بر عملکرد حسابرسی آنلاین دارند. همچنین در رتبه بندی زیرشاخص ها، بیشترین امتیاز مربوط به زیرشاخص هزینه نرم افزار و سخت افزار و کمترین امتیاز مربوط به زیرشاخص هزینه کنترل ریسک است.

  کلیدواژگان: حسابرسی آنلاین، ارزیابی عملکرد، تجزیه وتحلیل خاکستری
|
 • Maghsoud Amiri, REZA IMANI* Pages 7-32

  Insurance companies are one of the most important economic institutions in each country and support other economic institutions and their proper functioning has a significant role in boosting the economy. The purpose of this research is Ranking the branches of Parsiyan Insurance Companys using CFA and MCDM Methods. The sample used, includes 30 Parsian Insurance Branches. Also, experts in the insurance industry have been surveyed in terms of extracting rating and valuation criteria. In the first step, similar studies were reviewed and with the help of experts, 29 effective indicators were developed in the framework of a balanced scorecard. These indicators were reduced to 15 final indicators by using a CFA in four dimensions of the balanced scorecard including financial, customer, internal processes, and growth and learning. Then, with the help of the ANP, the indicators are weighed and finally branches are ranked by the PROMETHEE method. According to the results of the research, two dimensions of customer and financial are more important. Also, the two indices of the share premium of the subsidiary and the operating profit of the branch relative to the whole company have a major role in the growth of insurance branches. The two branches AC027 and AC030 rank first and second

  Keywords: MCDM methods, CFA, balanced scorecard, ANP, PROMETHEE method
 • Sara Abedi* Pages 33-44

  The human resources employed by organizations are the main source of funds for managers, and HRM is the most important and perhaps most important task of managers. Behavior and activity of humans is due to their motives or needs. The issue of allocating fair rewards to those who have a motivational aspect has always been a concern for the managers of the organization. In this paper, we have tried to provide a model for calculating motivational payments to employees. Given the nature of the uncertainty of individuals in organizations, this research uses a fuzzy logic method to provide a methodology to address this issue. It is worth noting that the resulting model is presented to evaluate its effectiveness in a training organization and its results. Due to the obvious capabilities of the fuzzy method in helping to make decisions with uncertainty, this method will be used in the calculations of this model. The present model has been used for the number of 23 people in the organization and the motivational reward has been calculated per person. The results indicate that executives are fair and satisfied with the amount of rewards allocated to employees

  Keywords: Motivational Payouts, Fuzzy Logic, Motivation
 • Saeed Jafarinia Pages 45-71

  EnThe present research studied the relationship between organizational learning elements and human resources performance. Population of the research consisted of all managers Tehran Telecommunication Company. Data were collected through questionnaires which included 24 questions with seven items. To determine the impact and ranking theprinciples of organizational learning in performance of human resources, Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution or fuzzy TOPSIS was applied. The relationship between variables was measured using correlation coefficient and it was specified that there is a positive and significant relationship between individual skills, mental models, common perspective, team learning and system thinking and organizational productivity of managers of Tehran Telecommunication Company.  Five main factors were analyzed in the research, including individual skills, mental models, common perspective, team learning, and systematic thinking. From managers' point of view in the research, individual skills have the greatest and common perspective has the least impact on human resources performance in organization.

  Keywords: organizational learning, human resources performance, individual skills, and mental models
 • Soleyman Mansouri* Pages 73-96

  The right choice of research projects is one of the most important effective ways to increase the productivity of research projects and allocate the resources appropriately. Training and education is one of the most important institutions for educating the students and prosperous people of the country. Due to the limited resources of this organization and, on the other hand, the expansion of scrupulous plans, prioritizing research projects is essential. Data coverage is one of the most important nonparametric tools for evaluating the performance of decision-making units. In this method, we evaluate the performance of the units by calculating the relative efficiency of the units. Also, due to the uncertainty of the data, the values ​​of the indices of research projects, by using the fuzzy data envelopment analysis, we prioritize the research projects. By reviewing the literature and research background, prioritizing research designs based on cost, time, risk, project quality and performance criteria in upgrading the country's macro level, which was categorized in two groups of data and outputs, respectively. The numerical and verbal values ​​of the indicators of the designs have been gathered by agreement with the experts. The results of the research indicate that the project "Reviewing the characteristics of the pay-as-you-go system and evaluating it based on the competency and competency benchmark and model presentation" is among the top priorities and should be considered more than other plans.

  Keywords: Education, research projects, data envelopment analysis, uncertain data
 • Hossein Norouzi*, Maryam Niakan Pages 97-124

  Internet revolution and ICT have changed the world and access to information and communication of the people with each other is possible more than past. In this new environment, relying on E-word of mouth communication could be a way to achieve a competitive advantage. Given the pervasive role of new technologies in Service industry as well as importance of customer loyalty in the insurance industry, the aim of this study was to investigate the effect of interactivity of Electronic word of mouth advertising and E-Quality on E-loyalty between insured. Decision support satisfaction and E-trust is intended as intervening variables. Statistical society included all people who go online for Mellat insurance and have used the services of the company. To test the hypotheses and data analysis, structural equation modeling was used. The results showed that interactivity of electronic word of mouth, has positive and significant effect on the E-quality and E-quality has positive and significant effect on E-trust and Decision support satisfaction. According to the results, Decision support satisfaction and E-trust has positive and significant effect on electronic loyalty. The results show that there is no significant relationship between interactivity of word of mouth advertising and the Decision support satisfaction.

  Keywords: Electronic word of mouth advertising, E- quality, E- trust, Decision support satisfaction
 • Hamzeh Amin*, Reza Mazra’E Frahani Pages 125-149

  Many researches on online technology and online auditing applications have been conducted, but researches on online auditing performance are very limited. The purpose of this study is to analyze the factors affecting performance and to assess the performance of online auditing using Gray Analysis (GIA). The statistical society of this study is 10 top stock companies who want to use online auditing. After reviewing the literature and identifying the factors affecting online auditing, factors are presented to the managers of these companies in paired matrix. After collecting the data, the data are analyzed using the Gray theory method. Based on the results, the implementation cost index of the online auditing project has the highest impact and the risk control index of the online auditing project has the least impact on online auditing performance. In the ranking of indicator options, the highest score is related to the software and hardware cost option and the lowest score is related to risk control cost.

  Keywords: Online Auditing, Performance assessment, Gray Analysis