فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سیروس احمدی، محمود کیوان آرا، زهرا صادقی، محمدحسین ابتکاری* صفحات 1-7
  مقدمه

  علیرغم تمام پیشرفت های موجود، سرطان همچنان یک بیماری مهلک و مرگبار است. یک راهکار مهم در مواجهه، مقابله و غلبه بر این بیماری مهلک، امید در بین مبتلایان است. هدف مطالعه حاضر، بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با امید به آینده در بین بیماران مبتلا به سرطان است.

  روش کار

  روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری، بیماران مبتلابه سرطان در بیمارستان سیدالشهداء شهر اصفهان است که 118 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از بخش های شیمی درمانی، داخلی مردان، داخلی زنان، جراحی مردان و جراحی زنان انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش سرمایه اجتماعی، پرسشنامه اونیکس و بولن) 2000 (بود و جهت سنجش امید از پرسشنامه امید به آینده اسنایدر) 1994 (استفاده گردید.

  یافته ها

  بر اساس یافته های تحقیق، میزان امید به آینده در بین بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان سیدالشهدا شهر اصفهان متوسط است. یافته های مدلسازی معادلات ساختاری نیز نشان داد، سرمایه اجتماعی، تاثیر مثبت و معنی دار 010 / 0 = Pبر امید به آینده در بین بیماران مبتلا به سرطان دارد و قادر است 31 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید.

  نتیجه گیری

  با اهمیت دادن به سرمایه اجتماعی و افزایش آن میتوان امید را در بین بیماران سرطانی ارتقاء بخشید و از این طریق به یکی از چالشهای بزرگ نظام بهداشت و درمان کشور یعنی مرگ و میرهای ناشی از سرطان، تسکین بخشید.

  کلیدواژگان: امید، سرطان، سرمایه اجتماعی
 • ناصح پهلوانی*، امید صادقی، فاطمه ابراهیمی، مریم نورانی، سیده شبنم مظلومی صفحات 8-16
  مقدمه

  با توجه به وجود تناقضات موجود در مطالعات مختلف در مورد تاثیر مصرف مکمل ال-آرژینین بر عملکرد ورزشی و شاخصهای بیماریهای قلبی عروقی، هدف پژوهش حاضر مروری تخصصی بر پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر مکمل ال-آرژینین بر عملکرد ورزشی و ترکیب بدنی و همچنین ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی عروقی در افراد سالم و بیمار بود.

  روش کار

  جست و جو در PubMed ، Scopus و Google Scholar با کلید واژه های های Cardiovascular ، L-arginine ، Athletic performance ، hypertension ، Blood pressure ، Sport performance ، Lipid profile و Oxidative stress
  بین سالهای 1975 تا 2017 انجام شد و تمام مطالعات انسانی وارد این بررسی شدند.

  یافته ها

  در اکثر مطالعات مصرف مکمل ال-آرژینین موجب بهبود عملکرد ورزشی و ترکیب بدنی در ورزشکاران شده بود هر چند تناقضاتی در این زمینه ضمینه وجود داشت. همچنین اغلب مطالعات تاثیر ال-آرژینین را بر کاهش ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی عروقی تایید کردهاند و اکثرا این اثر را مرتبط به افزایش تولید نیتریک اکسید در خون دانسته اند.

  نتیجهگیری

  اکثر کارآزمایی های بالینی اثرات مثبت مصرف مکمل ال-آرژینین را بر عمکلرد ورزشی و کاهش ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی عروقی نشان دادهاند و مصرف این مکمل در دوز 5 - 2 گرم در روز فاقد اثرات جانبی و موجب ارتقای سلامتی می شود، هرچند به علت هم سو نبودن برخی مطالعات برای دادن دوزهای بالای این مکمل و همچنین برای روشن شدن مکانیسم کامل این اثرات، انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه میشود.

  کلیدواژگان: ال-آرژینین، عملکرد ورزشی، ترکیب بدنی، بیماریهای قلبی عروقی، فشارخون
 • علی وفائی، الهه هوشمند، حسین ابراهیمی پور، حبیب الله اسماعیلی، هادی زمردی نیت* صفحات 17-23
  مقدمه

  اولین گام در ارتقای کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی، ارزیابی کیفیت خدمات میباشد و هدف از اجرای طرح تحول نظام سلامت نیز افزایش کیفیت خدمات است. هدف این مطالعه تحلیل شکاف کیفیت خدمات پزشک خانواده در مناطق روستایی استان خراسان رضوی، قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت میباشد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی افراد مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت روستایی استان خراسان رضوی، قبل و بعد از طرح تحول سلامت انجام شد. در سال 92 تعداد 435 و در سال 1395 تعداد 354 پرسشنامه استاندارد سرکوال که روایی و پایایی آن تایید شده، به روش تصادفی خوشهای تکمیل شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و من ویتنی در نرم افزار SPSS 19 در سطح معنی داری 05 / 0 تحلیل شد.

  یافته ها

  بین میانگین انتظارات در قبل از طرح) 56 / 0 ± 45 / 4 (و بعد از آن) 53 / 0 ± 36 / 4 (اختلاف زیادی وجود نداشت) 047 / 0 > P) اما میانگین ادراکات بعد از طرح) 67 / 0 ± 01 / 4 (نسبت به قبل از طرح) 82 / 0 ± 52 / 3 (افزایش پیدا کرده بود) 001 / 0 > P (. بین شکاف انتظارات و ادراکات در تمامی ابعاد کیفیت خدمات، قبل) 90 / 0 ± 93 / 0 (و بعد از طرح تحول) 79 / 0 ± 35 / 0 -(تفاوت معنی دار آماری وجود داشت) 001 / 0 > P .)

  نتیجه گیری

  کاهش فاصله کیفیت بین انتظارات و ادراکات مراجعین در همه ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده توسط تیم پزشک خانواده نشان دهنده این است که طرح تحول با افزایش کیفیت خدمات همراه بوده است. اما نیاز به بهبود کیفیت خدمات با اولویت توجه به ابعاد همدلی و اطمینان وجود دارد.

  کلیدواژگان: طرح تحول سلامت، انتظارات و ادراکات، پزشک خانواده، کیفیت خدمات
 • عطاء حیدری* صفحات 24-30
  مقدمه

  کم شنوایی یکطرفه حسی عصبی 3 تا 6 مورد در هر هزار نفر می باشد که با اضافه نمودن کم شنوایی های انتقالی شیوع به حدود 3 تا 5 درصد می رسد. مطالعات نشان داده اند که افراد دچار کم شنوایی یکطرفه دچار مشکلاتی در رشد گفتار و زبان می گردند. برای درمان و توانبخشی این افراد سمعک های CROS ، سمعک BAHA و کاشت حلزون در دسترس می باشد.

  روش کار

  این تحقیق یک مطالعه مروری در مورد کم شنوایی یکطرفه می باشد، به منظور جمع اوری اطلاعات، مقالاتی از سال های 1990 تا 2018 با استفاده از کلمات Unilateral Hearing Loss, Minimal Hearing Loss مرور شدند و در نهایت 47 مقاله مستخرج از بانک های اطلاعاتی: Magiran ، Google Scholar ، Scopus و PubMed استفاده گردید.

  یافته ها

  افراد دچار کم شنوایی یکطرفه، بسته به سن ابتلا، مدت و میزان کم شنوایی و گوش درگیر در جهت یابی و مکان یابی صدا،درک گفتار در حضور نویز زمینه، قبولی در همه پایه های تحصیلی، عملکرد شناختی مناسب، رفتارهای هنجار مشکلاتی را نشان می دهند. همچنین شکل گیری حافظه کاری و کلامی به دلیل کمبود در دریافت اطلاعات و تجارب شنیداری نامناسب به خوبی هم سالان شنوا نمی باشد.

  نتیجه گیری

  در کشور ما در مورد کم شنوایی یکطرفه هنوز بررسی جامعی چه از لحاظ تعیین میزان شیوع و دلایل مستعد کننده افراد مبتلا و چه از لحاظ بررسی میزان و تنوع مشکلات این افراد صورت نگرفته است در مواردی کم شنوایی یک طرفه باعث معلولیت های شنیداری می شود.

  کلیدواژگان: کم شنوایی یکطرفه، مداخله زودهنگام، سمعک کاشت گوش میانی، BAHA
 • بهاره نیک اندام *، مجید پویا صفحات 31-35
  مقدمه

  آپاندیسیت یکی از شایعترین علل درد شکمی نیازمند جراحی است. تشخیص آپاندیسیت یکی از چالش های مهم جراحان در اورژانس می باشد. تاخیر در تشخیص آپاندیسیت با افزایش میزان ناتوانی و مرگ و میر همراه است. تشخیص به موقع و صحیح آپاندیسیت ضروری است تا عوارض ناشی از پارگی آپاندیس را کاهش دهد. هدف از این مطالعه بررسی سیستم های نمره دهی آلوارادو و RIPASA
  در تشخیص آپاندیسیت حاد می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه آینده نگر، بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی تنکابن از سال 1395 تا 1396 که مشکوک به آپاندیسیت حاد بودند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پاتولوژی نمونه آپاندکتومی از نظر عدد معیار آلوارادو و RIPASA قبل عمل با یکدیگر مقایسه شدند. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه v22 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  274 بیمار در این مطالعه شرکت کردند که 170 نفر) 05 / 62 درصد(مرد و 104 نفر) 95 / 37 درصد(زن بودند. میانگین سنی بیماران 18 / 15 ± 18 / 28 سال بود. میزان حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی معیار آلوارادو به ترتیب 78 ، 51 ، 1 / 92 و 24 درصد و در معیار RIPASA به ترتیب 8 / 73 ، 63 ، 6 / 93 و 25 درصد بود.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم نمره دهی آلوارادو و RIPASA می توانند در تشخیص بیماران مبتلا به آپاندیسیت حاد مفید باشند. این دو روش به سادگی قابل اجرا هستند و ارزان و در دسترس می باشند. روش RIPASA دارای ویژگی و ارزش اخباری مثبت بالاتری نسبت به روش آلوارادو می باشد لذا توصیه می شود از روش RIPASA در تشخیص آپاندیسیت حاد استفاده گردد.

  کلیدواژگان: آپاندیسیت حاد، آلوارادو، RIPASA
 • احمدرضا کلماتی، حسن رضایی، محسن حسین علی زاده*، علی محمدیان صفحات 36-44
  مقدمه

   منشا گردوغبارها اغلب ناشی از فرایند فرسایش بادی میباشد، اما گاهی گردوغبار منشا صنعتی داشته و ناشی از فعالیت صنایع میباشد که ریز گرد صنعتی نامیده میشود. ازجمله این صنایع، سنگشکنها هستند که مواد معدنی طی فرایند کوبیده شدن به قطعات کوچکتر تبدیل میشوند. هدف از این پژوهش تاثیر غبار محیطی سنگشکنهای بوکسیت کارخانه آلومینای جاجرم بر غلظت آرسنیک و نیکل در خاک سطحی منطقه میباشد.

  روش کار

  در این مطالعه از عمق 2-0 سانتیمتری خاک از مجاور سنگشکن بوکسیت نمونهبرداری انجام شد که از تعداد 73 نمونه خاک، تعداد 22 نمونه خاک بر روی ترانسکتی به طول 7222 متر، در جهت باد فرساینده و تعداد 27 نمونه خاک بر روی ترانسکتی به طول 0222 متر، در جهت باد غالب و حداقل سه نمونه خاک از منطقه شاهد، برداشت شد. غلظت نیکل و آرسنیک با استفاده از روش پلاسمای جفت شده القایی  ICP-OES سنجش گردید

  یافته ها

  مقدار متوسط آرسنیک در جهت بادهای فرساینده و غالب به ترتیب معادل 16/2 ,28/8 میلیگرم بر کیلوگرم و مقدار متوسط نیکل به ترتیب معادل 39/6 ,53/1 میلیگرم بر کیلوگرم تعیین شد

  نتیجه گیری

  نتایج بهدستآمده در مقایسه با استاندارد کیفیت منابع خاک سازمان حفاظت محیط زیست نشاندهنده بالا بودن نسبی مقدار آرسنیک و نیکل در پاییندست سنگشکن بوکسیت خصوصا در امتداد باد غالب منطقه بود. لذا در امتداد باد فرساینده نیز تا حوالی محدوده کارگاهی و در امتداد باد غالب تا حدود 1222 متری، فلزات سنگین موردنظر خصوصا آرسنیک بالاتر از حد استاندارد بودند

  کلیدواژگان: سنگشکن بوکسیتوفلز سنگینوگردوغباروکارخانه آلومینا
 • رضا کوهی، محسن امین سبحانی، سهیلا خداکریم، رحمان پناهی، علی رمضان خانی* صفحات 45-52
  مقدمه

  انتقال عفونت از طریق دست دندانپزشکان و کارکنان مراکز دندانپزشکی به عنوان منبع بزرگ عوامل بیماری زا به بیماران، شناخته شده و میتواند باعث عفونتهای بالینی شود که با رعایت بهداشت دست قابل پیشگیری میباشد. با توجه به فراگیرشدن روزافزون خدمات دندانپزشکی در جامعه، این مطالعه با هدف تعیین پیشگویی کننده های رعایت بهداشت دست در کارکنان مراکز دندانپزشکی براساس مدل اعتقاد بهداشتی اجرا شد.

  روش کار

  در یک مطالعه مقطعی- تحلیلی، تعداد 128 نفر از کارکنان مراکز دندانپزشکی تهران که بیش از 40 یونیت دندانپزشکی داشتند به روش نمونه گیری احتمالی چند مرحلهای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن سنجیده شده و مشتمل بر متغیرهای دموگرافیک، آگاهی، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و رفتار بود، استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با بکارگیری آمارهای توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه، مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  امتیازات کسب شده در خصوص آگاهی و رفتار در محدوده متوسط و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در محدوده خوب قرار داشتند. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که آگاهی و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی مجموعا 7 / 27 درصد از رعایت بهداشت دست را پیشگویی کردند. از میان سازه های مورد بررسی، سازه موانع درک شده) 001 / 0 > P ، 432 / 0 = β(و متغیر آگاهی (008 / 0 = P ، 215 / 0 = β (به طور معنی دار پیشگویی کننده رعایت بهداشت دست بودند.

  نتیجه گیری

  باید در برنامه ریزیها و طراحی مداخلات آموزشی و تدوین محتواهای آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی، بر متغیرهای موانع درک شده و آگاهی به عنوان مهمترین پیشگویی کننده های رعایت بهداشت دست در کارکنان مراکز دندانپزشکی تاکید شود

  کلیدواژگان: بهداشت دست، کارکنان مراکز دندانپزشکی، مدل اعتقاد بهداشتی
 • حدیثه یوسفی راد، علی نعمتی*، توران اردلان صفحات 53-58
  مقدمه

  برای درمان سرطان روش های درمانی متفاوتی از جمله جراحی، تشریح، بافت برداری، شیمی درمانی وپرتودرمانی وجود دارد، اما اثرات جانبی این روش ها و ناکارآمد بودنشان برای حذف کامل سرطان باعث شدهاست که محققان به دنبال روشی ایمن برای ازبین بردن بی خطر سلولها وتومورهای سرطانی باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی سمیت و خصوصیات آپوپتوتیکی نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز با استفاده از گیاه تاج خروس) Amaranthus cruentus (بر سلولهای سرطانی پستان میباشد.

  روش کار

  در این مطالعه، سنتز سبز نانو ذره نقره با استفاده از گیاه تاج خروس انجام شد. سپس سلولهای رده MDA با غلظتهای متفاوت نانو ذره نقره تیمار شدند. اثرات سمیت نانو ذره نقره با روش MTT و تغییرات بیان ژنهای Bax و Bcl-2 با روش Real-time PCR آنالیز شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آزمون MTT نشان داد این نانو ذرات باعث مهار تکثیر سلولهای سرطانی MDA به طور وابسته به غلظت و زمان شدهاند، غلظت 47 میکروگرم بر میلی لیتر در 24 ساعت، غلظت 45 میکروگرم بر میلی لیتر در 48 ساعت و غلظت 31میکروگرم بر میلی لیتر در 72 ساعت منجر به مرگ 50 درصد سلولها شده است، همچنین نتایج حاصل از Real time PCR
  مشخص کرد که بیان ژن Bax در سلولهای تحت تیمار با نانو ذره افزایش، در حالی که بیان ژن Bcl-2 کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  نانو ذرات نقره سنتز شده به روش سبز توسط گیاه تاج خروس باعث القاء آپوپتوز در سلولهای سرطانی MDA می شود و استفاده از این نانو ذرات میتواند به عنوان یک استراتژی امیدوار کننده در درمان سرطان پستان مورد توجه قرار گیرد

  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره، سرطان، آپوپتوز، Amaranthus cruentus
 • پیمان آل شیخ، پویان فیضی، آمنه محمدی، جمال کسائیان، اسما اسدنژاد، پرستو ضرغامی، مهسا طاهری * صفحات 59-65
  مقدمه

  با توجه به افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریها به دلیل استفاده بی رویه و خود سرانه آنتی بیوتیک ها، یافتن داروهای موثر با عوارض کمتر بسیار حائز اهمیت است. از آنجایی که گیاهان سنتی دارای خواص ضد باکتریایی خوبی هستند بر آن شدیم تاثیر عصاره متانولی چند نمونه از گیاهان دارویی استان خراسان شمالی را بر باکتری بیماریزای استافیلوکوکوس اورئوس بررسی کنیم.

  روش کار

  گیاهان از مناطق مختلف خراسان شمالی جمع آوری و در سایه خشک شدند. پس از پودر کردن به مدت 48 ساعت در حلال متانول خیسانده، سپس حلال توسط دستگاه روتاری تبخیر شد. پس از خشک شدن، عصاره ها در DMSO حل شده و به دیسک های بلانک و چاهک های آماده شده افزوده شد. سپس دیسکهای حاوی عصاره روی محیط مولر هینتون اگار کشت داده شده توسط باکتری استافیلوکوکوس اورئوس قرار داده شد، از DMSO به عنوان کنترل منفی و جنتامایسین به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید و به مدت 24 ساعت انکوبه و در نهایت قطر هاله عدم رشد باکتری بر حسب میلیمتر اندازه گیری شد.

  یافته ها

  گیاهان بررسی شده خواص آنتی بیوتیکی قابل قبولی در برابر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس از خود نشان دادند که از این میان Scutellaria pinnatifida و چوب بینابینی گردو دارای بیشترین فعالیت ضد باکتریایی بودند.

  نتیجهگیری

  مقایسه نتایج نشان داد که قطر هاله عدم رشد گیاه اسکوتلاریا و چوب بینابینی گردو بالاترین میزان را نسبت به سایرین داشته که میتوان از خواص ضد باکتریایی این دو گیاه به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها و همچنین نگهدارنده های طبیعی مواد غذایی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: فعالیت ضد باکتریایی گیاهان دارویی چوب بینابینی گردو، Scutellaria pinnatifida، Staphylococcus aureus
 • فاطمه خراشادی زاده، رامین حقیقی، زهرا جوانوش، علی غلامی، جواد قدیمی، اعظم زیبایی، میثم لطیفی، هادی لطفی، میترا شجاعی، سجاد رحیمی، سالار پوربرات*، علی رضا ایزدفر، مهدی فرح دل صفحات 66-72
  مقدمه

  از مهمترین مشکلات بیمارستانها، پرستاران جدیدالورود وکم تجربه ایی است که مدیران پرستاری از سطح صلاحیت آنان آگاهی ندارند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی صلاحیت بالینی پرسنل پرستاری بیمارستان امام حسن ع بجنورد در سال 1397 به انجام رسیده است.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 101 پرستاری با سابقه کار زیر ده سال که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند انجام گرفت. 13 چک لیستهای ارزیابی عملکرد براساس شرح وظیفه پرستاران و تصمیم کمیته اعتبار بخشی صلاحیت بالینی انتخاب شدند. روایی محتوا و پایایی به روش هم ارز انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS ویرایش 20 و با استفاده از آزمونهای آماری مورد شامل میانگین، انحراف معیار، و آزمونهای استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و سطح معنی داری 05 / 0 > P انجام شد.

  یافته ها

  در این پژوهش اکثر افراد) 2 / 80 (درصد زن و طرحی) 3 / 68 (بودند. میانگین و انحراف معیار سابقه کار افراد 64 / 26 44 / 32
  ماه بود. همچنین میانگین نمره آزمون آسکی در وضعیت خوب بود. صلاحیت بالینی با افزایش سنوات خدمت، جنسیت پرستاران، دانشگاه محل تحصیل رابطه معنا داری داشته) 05 / 0 > P (، در صورتی که با متغیرهایی همچون محل اشتغال به خدمت و نوع استخدام رابطه معنا داری ندارد) 05 / 0 < P .)

  نتیجه گیری

  اجرای برنامه های بازآموزی منسجم و براساس نیازمندی پرستاران و بررسی مکرر صلاحیت بالینی نیروهای پرستاری از بدو خدمت میتواند سبب بهبود صلاحیت بالینی و به تبع آن انجام مهارت های بالینی پرستاران شود.

  کلیدواژگان: صلاحیت بالینی، آزمون بالینی با ساختار عینی، پرسنل پرستاری
 • ملیحه زنگویی*، بیتا بیجاری، مریم تولیت، زینب عباس پور صفحات 73-77
  مقدمه

  رویکردهای مختلفی جهت کنترل درد در بیماران پس از عمل سزارین وجود دارد ولی همچنان رضایت بیماران و برطرف کردن درد به صورت کافی وجود ندارد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه اثر کتورولاک و پتدین در کنترل درد بعد از عمل جراحی سزارین انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه کارازمایی بالینی شاهد دار تصادفی شده 122 زن باردار مراجعه کننده جهت عمل جراحی سزارین، بطور تصادفی در دو گروه داروی پتدین و کتورلاک پس از عمل جراحی سزارین قرار گرفتند. پس از 4 ساعت مقیاس دیداری درد و تصاویر توصیفی چهره درد در هر دو گروه تکمیل شد. داده ها پس از جمع آوری به نرم افزار SPSS 16 وارد شده و با آزمون های آماری کای اسکوئر و تی مستقل در سطح معنی داری 05 / 0 > P تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  در هر گروه 61 نفر با میانگین سنی 88 / 5 ± 29 / 29 سال درگروه پتدین و 61 / 5 ± 56 / 30 سال در گروه کتورولاک شرکت کردند. دو گروه از نظر سن، سطح تحصیلات، سابقه سزارین قبلی و مدت زمان عمل جراحی مشابه بودند. میانگین شدت درد 4 ساعت بعد از عمل بر اساس معیار VAS در گروه پتدین 23 / 2 ± 47 / 5 و در گروه کتورلاک 27 / 2 ± 98 / 4 بود (17 / 0 = P (و بر اساس معیار faces در گروه پتدین 20 / 1 ± 75 / 3 و در گروه کتورلاک 28 / 1 ± 05 / 3 بود) 001 / 0 = P .)

  نتیجه گیری

  میانگین شدت درد بین دو گروه پتدین و کتورولاک بر اساس معیار VAS تفاوتی نداشت. با توجه به اثرات جانبی کمتر و محدودیت های مصرف مخدر پتدین به نظر میرسد استفاده ازکتورلاک ها جایگزین مناسبی جهت کنترل درد بعد از سزارین باشد.

  کلیدواژگان: درد پس از عمل، سزارین، کتورلاک، پتدین
 • حسن علی دخت*، سیده هدی سیدی زاده، سید اسماعیل حاتمی، علی رضا سوری، علی یعقوبی* صفحات 78-84
  مقدمه

  شیوع اضافه وزن و چاقی در نوجوانان و بزرگسالان در دنیا به عنوان یک عامل بحرانی برای سلامتی شناخته شده است که در کودکی شروع و بیشتر اوقات تا بزرگسالی ادامه مییابد. فاکتور رشد نروتروفیک مغزی) BDNF (، سلول های بنیادی عصبی را تحریک و فعال میکنند که باعث تکثیر و تمایز سلولهای عصبی می شود و برای تنظیم شکل پذیری عصبی برای اصلاح عملکرد و ساختار در مدارهای عصبی، یادگیری و حافظه ضروری است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثر 6 هفته تمرینات تمرین تناوبی شدید) HIIT (و امگا 3 بر BDNF پلاسمای خون پسران غیر فعال میباشد.

  روش کار

  آزمودنی های این پژوهش 40 نفر از دانش آموزان پسر غیرفعال مقطع دبیرستان بودند که به روش نمونه گیری چند مرحلهای از نوع خوشه ایتصادفی شده انتخاب و بر اساس جدول اعداد تصادفی به چهارگروه تمرین HIIT ، مکمل امگا- 3 ، تمرین + مکمل امگا 3 ، و دارونما تقسیم شدند. گروه هایی که تمرین داشتند سه جلسه در هفته با شدت 80 تا 90 % max2VO به تمرین پرداختند. مکمل امگا 3 و دارونما روزانه دو عدد کپسول در وعده نهار دریافت میکردند. برای مقایسه میانگین اختلاف بین گروه ها از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD استفاده گردید و همچنین سطح معنیداری آماری نیز) 05 / 0 > P(در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  بعد از انجام مداخله یافته ها نشان میدهد بین سطح BDNF پلاسمایی گروه های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که تغییرات سطح BDNF پلاسما در گروه تمرین HIIT نسبت به گروه دارونما و مکمل همچنین سطح این شاخص در گروه تمرین HIIT + مکمل امگا 3 نسبت به گروه مکمل به طور معنیداری بالاتر است. اما سطح BDNF پلاسما در گروه تمرین  HIIT+ مکمل امگا 3 نسبت به گروه کنترل و تمرین HIIT تفاوت معناداری را نشان نداده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میرسد تمرین HIIT به تنهایی و تمرین HIIT + مکمل امگا 3 تاثیر مثبتی بر سطح تغییرات سرمی BDNF پلاسما در نوجوانان غیرفعال دارند.

  کلیدواژگان: دانش آموزان تمرینات تمرین تناوبی شدید فاکتور رشد نروتروفیک مغزی اسیدهای چرب امگا 3
 • زهره عراقی، طیبه ریحانی*، طاهره صادقی، اشرف محمدزاده صفحات 85-91
  مقدمه

  استفاده از موادمخدر در دوران بارداری با آسیب هایی مانند زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد و بروز عوارض شدیدی نظیر سندرم محرومیت در نوزاد همراه است که منجر به افزایش استرس، کاهش قدرت خودتنظیمی و بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه نوزادان میشود. با تشدید استرس ناشی از محیط بخش در این نوزادان، نیاز به استفاده از رویکرد مراقبت تکاملی وجود دارد. قنداق و لانه از مداخلات رفتاری موثر برای این نوزادان می باشند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر روش های قنداق و ایجاد لانه در رفتارهای خودتنظیمی نوزادان مادران معتاد انجام شده است.

  روش کار

  این کارآزمایی بالینی با طرح متقاطع بر روی 30 نوزاد با مادر معتاد و بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان شهر مشهد، با سن حاملگی 32 تا 38 هفته واجد شرایط، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. نوزادان به ترتیب زمان ورود به بخش به صورت یک در میان در دو گروه سه روز اول قنداق) A (و سه روز اول لانه) B (و سه روز دوم در گروه مقابل قرار گرفتند. مدت مداخله شش روز بود. از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، فرم چک لیست مشاهده رفتارهای نوزاد جهت ارزیابی استرس و خودتنظیمی استفاده گردید. داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شد.

  یافته ها

  براساس نتایج حاصل از آزمون تی مستقل میزان درصد رفتارهای خودتنظیمی، در گروه سه روز اول قنداق و گروه سه روز اول لانه تفاوت معنی دار نداشت) 060 / 0 = P(. درصد خودتنظیمی بر اساس حرکات دهان و تنفس و الگوی حرکت و صورت در گروه قنداق معنی دار بوده و درصد خودتنظیمی بر اساس رنگ و وضعیت و حالت در گروه لانه معنی دار بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد تاثیر قنداق و لانه بر رفتارهای خودتنظیمی نوزاد با مادر معتاد تفاوت معنی دار با یکدیگر نداشته است. هر دو روش در رفتارهای خودتنظیمی نوزاد موثر بوده است. بنابراین این دو روش تفاوت عمدهای با یکدیگر ندارند. پس از مطالعه رفتار و بر حسب شرایط نوزاد، بخش و تمایل مادر میتوان یکی ازآنها را انتخاب نمود.

  کلیدواژگان: قنداق، لانه، رفتارخودتنظیمی، نوزاد، مادر معتاد
 • کریم عبدالمحمدی*، حمید علیزاده، رقیه خدایی، ساناز نوروزی، فرهاد غدیری صفحات 92-97
  مقدمه

  کارکردهای اجرایی اشاره به استفاده از فرایندهای شناختی برای کنترل افکار و هیجانات دارد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان نارس و عادی میباشد تا مشخص شود آیا تولد پیش از موعد میتواند باعث مشکل در کارکردهای اجرایی کودکان شود.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع تحلیلی - مقطعی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کودکان نارس شهر تبریز بودند که 30 نفر از این کودکان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با 30 کودک عادی مقایسه شدند. شرکت کننده ها به پرسشنامه BRIEF)توسط عبدالمحمدی و همکاران در ایران هنجاریابی شده است(پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و نرم افزار SPSS-20 مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  جامعه نتایج به دست آمده نشان داد که بین میانگین مولفه های آسیب پذیری)بازداری، جابه جایی توجه،کنترل هیجان، آغازگری، حافظه کاری،سازماندهی(و نمره کل کارکردهای اجرایی تفاوت معناداری در سطح 01 / 0 وجود دارد.

  نتیجه گیری

  با استناد به یافته های پژوهش حاضر میتوان چنین مطرح کرد که کودکان نارس از نظر کارکردهای اجرایی نسبت به کودکان عادی دارای ضعف میباشند و متخصصان و والدین درگیر با این کودکان به این مساله توجه نمایند

  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، کودکان نارس، سیستم عصبی مرکزی
 • حامد مرتضوی، الهام شریفیان، زکیه مهربان*، محبوبه طباطبایی چهر صفحات 98-106
  مقدمه

  حمایت اجتماعی بهعنوان یک متغیر مستقل و پیشبینی کننده برای همه ابعاد تندرستی و بهزیستی، کیفیت زندگی، روحیه و رضایت از زندگی فرد سالمند است که حمایت اجتماعی بهصورت حمایت دریافت شده و ادراک شده مفهومسازی میشود. لذا این پژوهش با هدف مقایسه بین حمایت اجتماعی دریافت شده و حمایت اجتماعی ادراک شده از دیدگاه افراد سالمند شهر درگز در سال 1397 انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 210 فرد سالمند با روش نمونهگیری تصادفی ساده از مراکز جامع بهداشتی و درمانی با کمک جدول اعداد تصادفی و کدهای اختصاصی موجود در سامانه سینا انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، حمایت اجتماعی دریافت شده شربورن و استوارت و حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت جمع آوری گردید و با استفاده از آزمونهای همبستگی، آنووا، فریدمن، تی مستقل، من ویتنی یو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بین حمایت اجتماعی دریافت شده و ادراک شده همبستگی مستقیم وجود داشت [r = 0.69, P= 0.001] در ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده اختلاف رتبه میانگینها معنادار بود) 001 / 0P= (و میانگین نمره حمایت خانوادگی بالاتر بود.

  نتیجهگیری

  با توجه به همراستا بودن حمایت اجتماعی دریافت شده و حمایت اجتماعی ادراک شده و نقش ویژه خانواده به عنوان تاثیرگذارترین مولفه حمایت اجتماعی از دیدگاه افراد سالمند، پیشنهاد میگردد ضمن آگاهسازی خانواده ها در این خصوص، برنامهریزیها و حمایتهای رسمی و غیررسمی به سمت مراقبتهای خانواده محور سوق داده شود

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی دریافت شده، حمایت اجتماعی ادراک شده، سالمندی
 • پیمان فیضی*، علی حق بین، علی نظری، جمال کسائیان، حسن حسنی صفحات 107-112
  مقدمه

  گیاهان دارای گسترهای از ترکیبات فنلی هستند که از خواص آنتی اکسیدانی برخوردارند و این آنتی اکسیدانهای طبیعی با حفاظت از سلولها ابتلا به سرطان را کاهش میدهند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی گیاه Johreniopsis stricticaulis بر روی رده سلولی MCF-7 میباشد. پژوهش حاضر، اولین مطالعه بر روی این گونه گیاهی می باشد .

  روش کار

  گیاه Johreniopsis stricticaulis پس از جمع آوری، در مجاورت هوا خشک و پودر گردید. عصاره متانولی به روش خیساندن تهیه شد. فعالیت آنتی اکسیدانی با روش مهار رادیکال آزاد (DPPH) ، محتوای فنل کل با روش فولین-سیوکالتیو و ارزیابی اثر سمیت سلولی بر رده سلولی MCF-7 با روش MTT مورد سنجش قرار گرفت .

  یافته ها

  عصاره متانولی گیاه در مرحله قبل گلدهی از محتوای فنل بیشتری برخوردار بوده و این عصاره خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری را دارا بود. در بررسی خاصیت سمیت سلولی، اثر سمیت سلولی طی زمانهای مختلف 24 , 48 , 72 ساعته سنجیده شد; عصاره متانولی قبل گلدهی در تغییر روند رشد سلول تاثیری نداشته ولی عصاره گیاه در مرحله بعد از گلدهی با گذر زمان، بر روی رشد سلول تاثیر داشته و باعث عدم رشد آن شد) μg/ml300 ،˃ 5 / 5 ± 3 / 246 ، 1 / 6 ± 1 / 234=50IC .)

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که مرحله جمع آوری گیاه بر روی خصوصیات گیاه موثر است که این به دلیل نوع ترکیبات موجود در گیاه میباشد، به طوریکه با گذر گیاه از مرحله گلدهی، ممکن است تعدادی از ترکیبات از بین بروند. از طرفی با توجه به اینکه گیاه اثر سمیت سلولی چندانی را بر روی این رده سلولی نداشت، لذا توصیه می شود که در بررسی های آینده از رده های سلولی دیگر استفاده شود.

  کلیدواژگان: Johreniopsis، stricticaulisآنتی اکسیدان، فنل کل، سمیت سلولی، رده سلولی MCF-7
 • مصطفی آهنگری*، سمیه حسام، ایروان مسعودی، علی رضا اولیایی منش صفحات 113-120
  مقدمه

  خدمات تخصیص بهینه و مبتنی بر نیاز منابع از وظایف مهم نظام سلامت میباشد. هدف این مطالعه این است که با بررسی مقالات مختلف، روش برنامه ریزی بودجه و تجزیه و تحلیل حاشیهای به عنوان رویکردی در زمینه اولویت بندی تخصیص منابع نظام سلامت را معرفی و تجربیات موفق اجرای این روش در سطح جهان را ارایه نماید.

  روش کار

  با استفاده از بانکهای اطلاعاتی Medline و Google Scholar و جستجوی کلید واژه PBMA ، مطالعاتی که در نشریات معتبر داخلی و خارجی تخصصی مرتبط منتشر شده بودند مدنظر قرار گرفتند و آنهاپی که در بررسیهای خود حجم نمونه و ارجاعات بیشتری داشتند انتخاب گردیدند.

  یافته ها

  چها رچوب PBMA براساس اصول اقتصادی هزینه فرصت و تجزیه و تحلیلی حاشیهای است ونسبت به سایر تکنینک ها ارزش افزوده بیشتری داردبه طور کلی برنامه ریزی بودجه و تحلیل حاشیهای) PBMA (فرآیندی است برای کمک به تصمیم گیرندگان تا بتوانند تاثیر منابع خدمات بهداشتی بر روی نیازهای بهداشتی جمعیت محلی را بیشینه نمایند به نحوی که به تصمیم گیرندگان پیشنهاد میکند که تخصیص مجدد منابع در جاییکه بیشترین منفعت کلی را به بارآورد صورت گیرد. این رویکرد بیش از 3 دهه در موارد مختلف حوزه بهداشت و درمان استفاده شده است.

  نتیجه گیری

  بهره گیری از این روش در راستای تخصیص مبتنی بر نیاز منابع نظام سلامت به منظور محدوسازی هزینه ها و افزایش کارایی خدمات سلامت و با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و...توصیه میشود.

  کلیدواژگان: بودجه، PBMA، نظام سلامت، اولویت بندی منابع
|
 • Siroos Ahmadi, Mahmood Keivan Ara, Zahra Sadeghi, Mohammad Hosein Ebtekari* Pages 1-7
  Introduction

  Despite all the advances, cancer is still a deadly disease. An important solution in encountering, confronting, and overcoming this deadly disease is hope among the patients. The purpose of this study was to examine the relationship between social capital and hope in patients with cancer.

  Methods

  Research method was survey, and the population was patients with cancer in Seyyed-o-Shohada Hospital in Isfahan that 118 cases were selected through multi-stage random sampling method from Chemotherapy, Men’s ward, Women’s ward, Men's surgery, and Women's surgery. Research instruments to measure social capital was Onyx and Bullen's (2000) questionnaire, and to assess hope, Snyder’s (1994) hope to future questionnaire was applied.

  Results

  Based on the findings of the study, the hope for future is average among patients with cancer in Seyyedol Shohada Hospital in Isfahan. The results of structural equation modeling showed that, social capital has a positive and significant (P = 0.010) relationship with hope to future and able to explain 56 percent of the variation of the dependent variable.

  Conclusions

  With teaching social capital and increasing it, hope to future among patients with cancer can be promoted and one of the main challenges of the health and therapy system in Iran, cancer deaths, would be alleviated.

  Keywords: Hope, Cancer, Social Capital
 • Naseh Pahlavani*, Omid Sadeghi, Fatemeh Ebrahimi, Maryam Nurany, Seyedeh Shabnam Mazloumi Pages 8-16
  Introduction

  Due to controversies in different studies about the effects of L-arginine supplementation on athletic performance and cardiovascular risk factors, this study aimed to review the current evidence on the effects of L-arginine supplementation on athletic performance and cardiovascular risk factors.

  Methods

  This study was done to summarize findings from earlier evidence on the effect of L-arginine supplementation on the risk of cardiovascular disease. We searched in PubMed, Scopus and Google Scholar through 1975 till 2017 using the following keywords: cardiovascular OR athletic performance OR hypertension OR blood pressure OR sports performance OR lipid profile in combination with L-arginine OR arginine. After reviewing title and abstracts, all clinical trials and cross-sectional studies conducted on healthy people or those suffering from the disease were included.

  Results

  In most studies, consumption of L-arginine supplementation improves athletic performance and body composition in athletes, although there are some contradictions in this field. Most studies confirmed the effect of L-arginine on decrease cardiovascular risk factors, and most of the work considered that this effects as a result of increased levels of nitric oxide (NO) in serum.

  Conclusions

  Most of the clinical trials indicated favorable effects of L-arginine supplementation on athletic performance and cardiovascular risk factors and taking this supplement at a dose of 2-5 grams per day has no side effects and promotes the health. Due to controversies in some study for giving high doses of this s

  Keywords: L-arginine, Athletic Performance, Body Composition, Cardiovascular Disease, Hypertension
 • Ali Vafaee, Elaheh Hooshmand, Hossein Ebrahimipour, Habibollah Esmaili, Hadi Zomorodi Niat* Pages 17-23
  Introduction

  The first step in improving the quality of health care is to evaluate the quality of services, and the goal of implementing the healthcare reform plan is to increase the quality of services. The purpose of this study was to assess the quality of family physician services in rural of Khorasan Razavi province before and after the health reform plan.

  Methods

  This descriptive-analytic study was conducted on people referred to health centers in rural areas of Khorasan Razavi province before and after health reform plan. In the year 2012, 435 and in the year 2016, 354 SERVQUAL standard questionnaires, that validity and reliability confirmed, by clustering and simple randomized method were completed. The collected data were analyzed using descriptive and Mann-Whitney statistics by SPSS 19 at a significance level of 0.05.

  Results

  The difference between the mean scores of expectation before (4.45±0.56) and after (4.36±0.53) the plan was not much (P ≤ 0.047), but the mean of perceptions after (4.01±0.67) the plan was higher than before (3.52±0.82) the plan (P ≤ 0.001). There was a significant statistical difference between the gap of expectations and perceptions in all aspects of the model before (-0.93±0.90) and after (-0.35±0.79) the health reform plan (P ≤ 0.001).

  Conclusions

  Reducing the quality gap between expectations and perceptions in all aspects of family physician quality of services suggests that the health reform plan has been accompanied by an increase in the quality of services. However, there is need to improve the quality of services with priority the dimensions of empathy and assurance.

  Keywords: Expectations-Perception, sHealth Reform Plan, Family Physician, Service Quality
 • Atta Heidari* Pages 24-30
  Introduction

  The prevalence of unilateral sensory neural hearing loss is 3 to 6 in every 1000 people and this prevalence will be about 3 to 5 percent by including conductive hearing loss. Studies have shown that people with unilateral hearing loss are having problems in speech and language development. Nowadays the available options for treatment and rehabilitation of people with unilateral hearing loss, include hearing aids, Contralateral Routing of Signals (CROS), implantable middle ear hearing aid (BAHA) and cochlear implants.

  Methods

  In this review study, unilateral hearing loss was evaluated. Articles from 1990 to 2018, using the key words: Unilateral Hearing Loss, Minimal Hearing Loss were investigated. Finally, 47 articles were selected from the PubMed, Scopus, Google Scholar, Magiran, databases.

  Results

  People with unilateral hearing loss have difficulty in localization and lateralization, speech perception in noise, passing all school grades, proper cognitive functions, age appropriate normal behaviors, depended on hearing loss onset, duration and degree of hearing loss, and affected ear. Moreover, due to hearing deprivation and inappropriate auditory experiences in children with unilateral hearing loss, formation of verbal working memory is not as good as normal hearing peers.

  Conclusions

  In Iran, there is not any documented information about prevalence and risk factors of unilateral hearing loss and problems that these patients may experience. Unilateral hearing loss seems to cause significant hearing impairment.

  Keywords: Unilateral Hearing Loss, Early Intervention, Implantable Middle Ear Hearing, Aid (BAHA)
 • Majid Pouya, Bahareh Nikandam * Pages 31-35
  Introduction

  Appendicitis is one of the most prevalent causes of abdominal pain requiring surgery. Diagnosis of appendicitis is one of the important challenges of surgeons in emergency care. Delay in the diagnosis of appendicitis is associated with an increase in disability and mortality. The timely and correct diagnosis of appendicitis is necessary to reduce the complications of appendicitis rupture. The purpose of this study was to evaluate Alvarado scoring systems and RIPASA in the diagnosis of acute appendicitis.

  Methods

  In this prospective study, the patients referring to Shahid Rajaei Hospital of Tonekabon between 2016 and 2017 who were suspected of acute appendicitis were studied. After the patients were visited by the emergency physician and the on call surgeon, in the case of confirmation of acute appendicitis of the patient, routine tests before the surgery were done and also Alvarado and RIPASA scoring system were determined for the patient. In this research.

  Results

  274 patients participated in this study, of which 170 (62.05%) were male and 104 (37.95%) were female. The mean age of patients was 28.18 ± 15.18 years. The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of the Alvarado benchmark were 78%, 51%, 92.1%, and 24%, respectively. Sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of RIPASA were 73.8%, 63% 93.6% and 25% respectively.

  Conclusions

  The results show that Alvarado and RIPASA scoring systems can be useful for diagnosis of the patients with acute appendicitis. These two methods can be applied easily and they are cheap and available RIPASA method has a higher specificity and positive predictive value than Alvarado method. Therefore, it is suggested that RIPASA method be used for diagnosing the acute appendicitis.

  Keywords: Acute Appendic, itisAlvarado, RIPASA
 • Ahmad Reza Kalamati, Mohsen Hosseinalizadeh*, Ali Mohammadian, Hassan Rezaei Pages 36-44
  Introduction

  The origination of dust is often due to the wind erosion process. However dust emissions are sometimes the result of industrial activity during the production process, which is called industrial dust. One of these industries is rock crushing whose raw material is transferred from the mines to the factory. During the process of crushing, smaller pieces are eventually converted. The purpose of this study was to investigate the impact of fugitive dust emission from Bauxite crushing plant on soil contamination around Jajarm Alumina Factory

  Methods

  In this study, topmost 0-2 cm of the soil near the station was sampled. Out of a total of 47 soil samples, 22 samples were taken from a transect in the length of 3000 m (in the direction of erosive winds), and 24 soil samples from a transect in the length of 5000 m in the direction of the prevailing wind, and at least three samples from the control area were sampled. Heavy metals of Nickel and Arsenic were measured using the ICP-OES method.

  Results

  Average amount of Arsenic in the direction of erosive and prevailing winds were determined 16.28 and 28.8 mg/kg, respectively. The average amount of Nickel in the direction of erosive and prevailing winds determined respectively 39.6 and 53.1 mg/kg.

  Conclusions

  A comparison between the obtained results and the standard quality shows that the amount of Arsenic and Nickel at the bottom of the bauxite crusher especially along the prevailing wind region is relatively high. So, along the wind erosion direction up to the vicinity of the workplace, and alongside the dominant wind up to 1200 m, the amount of heavy metals (especially Arsenic) was above the standard.

  Keywords: Buxite Crushing Industry, Heavy Metal, Dust, Alumina Factory
 • Reza Kouhi, Mohsen Amin Sobhani, Soheila Khodakarim, Rahman Panahi, Ali Ramezankhani* Pages 45-52
  Introduction

  Transmission of infection by the hands of dentists and staff of dentistry centers is a major source of pathogens for patients that may cause clinical infections and can be prevented by proper hygiene. Considering the prevalence of dentistry services in the country, the present paper aims at determining the predictors of hand hygiene among the dentistry centers staff based on the health belief model.

  Methods

  128 dentistry staff in Tehran with more than 40 dentistry units were selected in a cross-sectional study through multi-stage probability sampling. Data were collected by an author-made questionnaire the validity and reliability of which were measured. The questionnaire included demographic variables, awareness variables, health belief model and behavioral constructs. Data were analyzed using SPSS v.16 using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and multiple regression test.

  Results

  The obtained scores were in the medium range for the awareness and behavior and good for health belief model. Multiple regression test showed that awareness and health belief model constructs predicted a total of 27.7% of compliance with hand hygiene rules. Among the studied constructs, the perceived barrier construct (P <0.001, β = 0.432) and knowledge variable (P = 0.008, β = 0.205) were significantly predictive of hand hygiene

  Conclusions

  Emphasis should be made on the perceived barrier variables and awareness as the most important predictors of hand hygiene in the staff of dentistry centers in planning and designing educational interventions and developing educational content based on health belief model

  Keywords: Hand Hygiene, Staff of Dentistry Centers, Health Belief Model
 • Hadiseh Yousefi Rad, Touran Ardalan, Ali Neamati * Pages 53-58
  Introduction

  There are different treatment methods for cancer therapy, including surgical, anatomy, biopsy, chemotherapy and radiotherapy, but the side effects of these methods as well as their inefficiency for complete omission of cancer have led researchers to find a way to safety remove cells and cancerous tumors. The aim of this study was evaluation of cytotoxicity effects and apoptotic properties of silver nanoparticles synthesized by Amaranthus cruentus in breast cancer cells.

  Methods

  In this study the green method was used to synthesize silver nanoparticles by using Amaranthus cruentus extract. Then, MDA-MB-231 cells were treated with different concentrations of nanoparticles. The cytotoxicity effects of silver nanoparticles and Bax and Bcl-2 genes expressions were analyzed by using MTT assay and real-time PCR respectively.

  Results

  The results of MTT assay showed silver nanoparticles inhibit the proliferation of MDA cells depending on the concentration and time. Concentration 47μg/ml in 24h, 45 μg/ml in 48h and 31 μg/ml in 72h caused the death of 50% of MDA cells. Also, the result of real-Time PCR for treated cells showed Bax gene expression was increased, while the expression of the Bcl-2 gene was decreased.

  Conclusions

  Silver nanoparticles cause apoptosis in MDA cells and using these nanoparticles can be considered as a promising strategy in the treatment of breast cancer.

  Keywords: Silver Nano, particles, Cancer, Apoptosis, Amaranthus cruentus
 • Peiman Alesheikh, Pouyan Feyzi, Ameneh Mohammadi, Jamal Kasaian, Asma Asad Nezhad, Parastoo Zarghami, Mahsa Taheri * Pages 59-65
  Introduction

  Due to the increased antibiotic resistance of bacteria due to the uncontrolled use of antibiotics and the self-permeability of antibiotics, finding effective drugs with less complications is very important. Since traditional plants have good antibacterial properties, we decided to investigate the effect of methanolic extract of some samples from herbal plants of North Khorasan Province on Staphylococcus aureus.

  Methods

  Plants were collected from different parts of North Khorasan and dried in shade. After being powdered in a solvent of methanol soaked for 48 hours, the solvent was evaporated by rotary device. After drying, the extracts were dissolved in DMSO and added to the blanc discs and prepared wells. Then, the discs containing the extract were placed on the medium of the Mueller Hinton agar culture medium, cultured with Staphylococcus aureus, from DMSO as negative control and gentamicin as positive control and incubated for 24 hours and finally, the diameter of the bacterial inhibition zone Measured in millimeters.

  Results

  The studied plants showed antibacterial properties against gram positive bacteria of Staphylococcus aureus, among which Scutellaria pinnatifida and endocarp of walnut had the most antibacterial activity.

  Conclusions

  Comparison of the results showed that the diameter of the no-growth zone of Scutellaria and interstitial wood of walnut was the highest in comparison with others, which can be used for the antibacterial properties of these two herbs as an alternative to antibiotics and also natural food preservatives Made.

  Keywords: Antibacterial Activity, Medicinal Plants, endocarp of walnut, Scutellaria pinnatifida, Staphylococcus aureus
 • Fateme Khorashadizade, Ramin Haghighi, Alireza Izadfar, Zahra Javanvash, Mahdi Farahdel, Ali Gholami, Javad Ghadimi, Azam Zibaei, Meysam Latifi, Hadi Lotfy, Mitra Shojaie, Sajjad Rahimi, Salar Poorbarat* Pages 66-72
  Introduction

  Nursing is as a clinical profession that is improving day to day. One of the important problem at hospitals is that nursing management are not aware of the competency of new entrance nurses. So, this study was done to assess competency of new nurses Emam Hasan hospital at Bojnurd.

  Methods

  This study was the first stage of an action research. Nurses with under 10 working years were selected by census sampling. Task- based checklists based on profession nursing task, 13 clinical competencies were chosen for OSCE stations with Checklists for every competency. Content validity and inter-rater reliability were done. The data was analysis with Spss20 and doing descriptive (Frequency, mean, standard deviation) and inferential statistics (Pearson Correlation Coefficient), and considering levels of significance (P < 0.05).

  Results

  This study showed that clinical competency was in moderate level. It was significant relationship between clinical competency and sex, the college in which they have graduated while there are any significant relationship between clinical ward.

  Conclusions

  The program in order to enhancing clinical competency should be done for new nurses to figuring out good quality of delivery nursing care. Also, it's needed to assess periodically clinical competency in nurses with any working year and wards. Applying retraining program systematically and according to nurses' needs can improve nurses' clinical competency and clinical practices.

  Keywords: OSCE, Clinical Competency Nurses
 • Maliheh Zangoue*, Bita Bijari, Zeinab Abasspour, Maryam Tolyat Pages 73-77
  Introduction

  There are different approaches for controlling pain in patients after cesarean section, but still there is not enough to relieve the pain and satisfaction of the patients. The aim of this study was to compare the effect of ketorolac and Pethidine on pain control after cesarean section surgery in Birjand in2016-2017.

  Methods

  In this Randomized clinical trial study, 122 pregnant women who were candidates for cesarean section were randomly assigned to two groups of Pethidine and Ketorolac after cesarean section. Four hours later, the faces pain scale and VAS were measured in both groups. The data were analyzed by SPSS software [16] using chi-square and independed sample T-test. P<0.05 was considered as the significance level.

  Results

  61 patients with a mean age of 29.29 ± 5.88 years in the group of Pethidine and 30.56 ± 5.61years in the ketorolac group participated. The two groups were similar in terms of age, level of education, history of previous cesarean section, and duration of surgery. The mean pain intensity 4 hours after surgery based on VAS criteria in the Pethidine group was 5.47±2.23 and 4.98 ± 2.27 in Ketorolac group [P=0.17] and based on faces pain scale was 3.75±1.20 and 3.05±1.25 [P=0.001], respectively.

  Conclusions

  Average pain severity was lower in the ketorolac group as compared to the Pethidine group. Considering lower side effects and better analgesic effect of ketorolac and constraints of narcotic drugs like Pethidine, ketorolac can be a good alternative to post-cesarean pain control.

  Keywords: Postoperative Pain, Cesarean Section, endocarp of walnut, Pethidine, Ketorolac
 • Hassan Alidokht*, Seyedeh Hoda Seyedizadeh, Seyed Esmaeil Hatami, Alireza Souri, Ali Yaghoubi Pages 78-84
  Introduction

  The prevalence of overweight and obesity in adolescents and adults worldwide is known to be a critical health determinant that begins in childhood and continues most of the time until adulthood. Brain Drived Nurotrophic Factor Growth Factor (BDNF) stimulates and activates neuronal stem cells that proliferates and differentiates neurons, and is essential for the regulation of neurodevelopment to improve function and structure in neural circuits, learning and memory. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of 6 weeks of intensive training of High Intensity Interval Ttraining (HIIT) and omega-3 on BDNF in blood plasma of inactive boys.

  Methods

  In this semi-experimental study, 40 non-athletic students of high school were selected by random sampling method and randomly assigned to four groups of HIIT, omega-3 supplementation, Exercise + Supplement, HIIT Exercise, and Omega-3 Supplement and Control. The training group performed HIIT exercises three sessions per week with 80 to 90% of VO2max. Omega-3 supplements and placebo received two capsules daily for lunch. One-way ANOVA and post-test LSD test were used for statistical comparison of mean difference between groups (P <0.05).

  Results

  Results showed that after doing of intervention there were significant changes in the amount of plasma BDNF levels in groups under study. Plasma BDNF levels was significantly higher in the HIIT exercise group compared to the placebo and supplementation groups. Also, the level of this index was significantly higher in the combination group [HIIT exercise plus Omega-3 supplementation] than the supplementation group, but the level of plasma BDNF level in the combination group[HIIT exercise plus omega-3 supplementation] was not significantly different from that of the control and HIIT exercise group.

  Conclusions

  Considering results acquired appears seems HIIT exercises alone and combination group [HIIT exercises plus omega-3 supplementation] have the positive effect on the amount of plasma BDNF levels in inactive teens.

  Keywords: Inactive Boy, High-Intensity Interval Training, Brain Drived Nurotrophic Factor, Fatty Acids Omega-3
 • Zohre Araghi, Teyebe Reyhani*, Tahere Sadeghi, Ashraf Mohamadzadeh Pages 85-91
  Introduction

  The use of narcotics during pregnancy is accompanied by injuries such as preterm delivery, low birth weight and severe complications such as birth defects, which can lead to increased stress, decreased self-regulation and hospitalization in infants with the escalation of stress caused by the environment in these infants, there is a need for an evolutionary care approach. Swaddlers and nests are effective interventions for these babies. The purpose of this study was to compare the effect of nesting and swaddling on the self-regulation behavior of the newborn with the addicted mother.

  Methods

  This cross-overal clinical trial was performed on 30 infants who were admitted to neonatal intensive care unit of Mashhad and had addicted mother with gestational age of 32 to 38 weeks. The sampling method was simple random sampling. The infants were divided into two groups of swaddling in the first three days (group A) and nesting in the first three days (group B), and the second three days in the opposite group, respectively. The duration of the intervention was six days. The demographic information questionnaire and the checklist form of observing the infant's behaviors were used for assessing stress and the Finnegan scale was used to assess the degree of neonatal abstinence syndrome. Data was analyzed using SPSS software.

  Results

  Based on the results of independent t-test, the percentage of self-regulation behaviors was not significant in the first three days of the swaddle and the first three days of the nest group (P = 0.066).

  Conclusions

  The results showed that the effect of nesting and swaddling on the self-regulating behaviors of the newborn with the addicted mother was not significantly different. Therefore, these two methods do not differ significantly. According to the conditions of the newborn, the part and the mother's desire can be selected from one of them.

  Keywords: Swaddle, Nest, Behavioral Self-regulation, Neonate, Addicted Mother
 • Karim Abdolmohammadi*, Hamid Alizadeh, Rogeyeh Khodaei, Sanaz Norouzi, Farhad Ghadiri Pages 92-97
  Introduction

  Executive functions refer to the use of cognitive processes to control thoughts and emotions. The purpose of this study was to compare the executive functions in premature and normal children.

  Methods

  The present study is a causal comparative study. The statistical population of this study was Tabriz Premature Children that 30 of these children were selected by using available sampling and compared with 30 normal children. Participants responded to the Behavioral Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF). Data were analyzed using analysis of multivariate variance.

  Results

  The results showed that there is a significant difference between the mean components of vulnerability (inhibition, shift of attention, emotional control, initiation, work memory, organization) and total score of executive functions.

  Conclusions

  Preterm children have weakness in terms of executive functions than normal children that the cause of this problem is the greater vulnerability of the central nervous system due to the early birth and educational problems of these children.

  Keywords: Executive Functions, Pre-mature Children, Central Nervous System
 • Mahbubeh Tabatabaeichehr, Hamed Mortazavi, Elham Sharifiyan, Zakiya Mehraban* Pages 98-106
  Introduction

  Social support as an independent and predictable variable for all aspects of health and well-being, quality of life, morale and life satisfaction of the seniors. It conceptualized in format of two received social support and perceived social support. Therefore, this study conducted with the aim of comparing the received social support and perceived social support from the viewpoint of the elderly people of Dargaz in 2018.

  Methods

  This descriptive-analytical study carried out on 210 elderly people through simple random sampling of Health Comprehensive Centers with the help of random numbers table and special codes in SINA System. The data collected through interviews and demographic questionnaires, index of received social support by Sherbourne and Stewart, and perceived social support by Zimet and analysed using correlation, one-way ANNOVA, Friedman, Independent T and Mann Whitney U tests.

  Results

  There was direct linear correlation between received social support and perceived social support. [r = 0.69, P= 0.001] In dimensions of perceived social support, the difference in mean scores was significant [P= 0.001] and the average score of family support was higher.

  Conclusions

  In respect to aligned received social support and perceived social support with the special role of the family as the most influential component of social support from the viewpoint of elderly people, it suggested that meanwhile informing families in this regard, formal and informal planning and supports attended to family-focused cares.

  Keywords: Received Social Support, Perceived Social Support, Elderly
 • Peyman Feyzi*, Ali Haghbin, Ali Nazari, Jamal Kasaian, Hasan Hassani Pages 107-112
  Introduction

  Plants have a range of phenolic compounds that have antioxidant properties and these natural antioxidants reduce the risk of cancer by protecting cells and increasing the strength of antioxidants in the plasma. The aim of this study was evaluated cytotoxicity effects of methanol extract of Johreniopsis stricticaulis on MCF-7 cell line.

  Methods

  After collection of Johreniopsis stricticaulis, the plant was dried and powdered. Methanol extract was obtained by maceration method. Antioxidant activity and total phenolic content were evaluated by DPPH and folin-ciocalteu methods; cytotoxic effect on MCF-7 was evaluated by MTT method.

  Results

  The methanolic extract of the plant in the pre flowering stage had a higher phenol content and this extract had higher antioxidant activity. Cytotoxicity effect was measured at different times (24, 48, 72 hours); methanol extract in pre-flowering stage possessed no inhibitory effect on cell growth, but in past-flowering stage was effective (IC50 ≥ 300μg/ml, 234.1 ± 6.1, 246.3 ± 5.5).

  Conclusion

  The results of this study showed that plant collection stage is effective on plant characteristics, this is due to the type of compounds in plant. As the plant passes from the flowering stage, some of the compounds may be destroyed. On the other hand, due to little cytotoxic effect on this cell line; so cytotoxic effect on other cell lines were recommended.

  Keywords: Johreniopsis stricticaulis, Antioxidant, Total Phenolic Content, Cytotoxicity, MCF- 7 Cell Lines
 • Mostafa Ahangari*, Somayeh Hessam, Alireza Oliaeemanesh, Irvan Masoudi Pages 113-120
  Introduction

  The optimal allocation of resources is based on the resource requirement of important functions of the health system. The aim of this study is to introduce marginal budget planning and marginal analysis as a new approach to allocating resources of health system resources.

  Methods

  Using the Medline and Google Scholar databases and the PBMA keyword search, studies published in relevant specialized domestic and foreign journals were considered and those with more sample size and references were selected in their reviews.

  Results

  The PBMA framework is based on marginal opportunity cost analysis and analytics, and is more value-added than other techniques. Overall, PBMA is a process to help decision-makers to influence health care resources. Maximize the local population's health needs by proposing to decision-makers to reallocate resources where it benefits the most. This approach has been used for more than 3 decades in a variety of health care settings.

  Conclusions

  Taking advantage of this approach is recommended to allocate the resources of health system resources in order to reduce costs and increase efficiency of health services and with regard to the economic status, social, cultural and political.

  Keywords: Budget, PBMA, Health System, Prioritizing Resources