فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 5 (پیاپی 38، مرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 29
|
 • حسن یعقوبی، راضیه پاک*، هیله کرد صفحات 1-8

  دین یک نظام عمل مبتنی بر اعتقادات است که در قلمرو ابعاد فکری و اجتماعی در راستای رشد وکمال انسان ها عمل می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک شناختی با جهت گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام شد. پژوهش به روش همبستگی و  جامعه ی آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 1394 بود. نمونه ی مورد بررسی 211 نفر از دانشجویان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جهت گیری مذهبی و پرسشنامه سبک شناختی استفاده گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه از طریق برنامه آماری SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین سبک شناختی (تجربه گرایی و خردگرایی) با جهت گیری مذهبی وجود دارد؛ تجربه گرایی و خردگرایی رابطه معناداری با مولفه مذهب گرایی (05/0>p)، ارزنده سازی (05/0>p) و کامجویی (01/0> P) نشان دادند. نتایج حاکی از آن است که افراد در جهت گیری مذهبی هر دو سبک شناختی خردگرایی و تجربه گرایی به کار می گیرند.

  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی، سبک شناختی
 • حامد دوست محمدی، وحید فرهادی*، محمد همتی، رقیه اصغری صفحات 9-15

  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی درمان گروهی شناختی - رفتاری (CBGT) مبتنی بر الگوی هافمن بر کاهش نشانگان بالینی و بهبود نظم جویی هیجانی- شناختی آتش نشانان استان البرز بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه این پژوهش شامل 24 نفر از کارکنان بود که 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش درمان گروهی شناختی - رفتاری (CBGT) را در 10 جلسه دریافت کردند، در حالی که به گروه کنترل این مداخله ارائه نشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ) و فهرست تجدید نظر شده علائم روانی (SCL-90-R) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در نشانگان افسردگی، اضطراب، روان پریشی و حساسیت بین فردی معنی دار است (05/0P<)؛ اما تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در خودبیمارانگاری، وسواس ، پرخاشگری و فوبیا معنی دار نیست (05/0P<). همچنین تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در مولفه های تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت، تمرکز بر برنامه ریزی مجدد، پذیرش، دیدگاه گیری، ملامت خویش، فاجعه سازی در سطح معنی دار است؛ اما تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در نشخوار گری و ملامت دیگران معنی دار نیست (05/0P<).

  کلیدواژگان: درمان گروهی، الگوی هافمن، نشانگان بالینی، نظم جویی، آتش نشانان
 • مهرداد حاجی حسنی*، فاطمه هاشمی صفحات 19-26

  اعتیاد به مواد مخدر یک واقعیت خطرناک است و یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سلامتی است، جامعه انسانی را تهدید می کند و منجر به رکود اجتماعی در ابعاد مختلف می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی گرایش به اعتیاد بر مبنای جهت گیری مذهبی و خود تمایز یافتگی در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دختر دانشگاه شهرکرد بود که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با پرسشنامه های جهت گیری مذهبی آلپورت، تمایز یافتگی اسکورن و فریدمن و مقیاس گرایش به اعتیاد وید و بوچر (APS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از شاخص آمار توصیفی (میانگین وانحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی و تمایز یافتگی با گرایش به اعتیاد رابطه منفی معنادار وجود دارد (01/0> P). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی و خود تمایزیافتگی سهم معناداری در پیش بینی واریانس گرایش به اعتیاد دارند (01/0> P). جهت گیری مذهبی درونی و خود متمایزسازی با مکانیسم های متفاوتی با گرایش به اعتیاد در ارتباط هستند. یافته های پژوهش حاضر تلویجات مهمی برای برنامه های پیشگیری از اعتیاد در دانشجویان دارد.

  کلیدواژگان: گرایش به اعتیاد، جهت گیری مذهبی، خود تمایزیافتگی
 • نرگس موسی عرب، سید عباس حقایق* صفحات 27-36
  زمینه وهدف

  علی رغم فرضیه قدیمی مبنی بر شیوع بیشتر اختلالات روانشناختی دراختلال بی اختیاری ادرار اولیه در مقایسه با  بی اختیاری ادرار ثانویه،نتایج پژوهش ها همسان نبوده است.هدف پژوهش حاضر،مقایسه تعاملات والد- فرزند و مشکلات رفتاری بین این دو خرده تیپ اختلال بی اختیاری ادرار بوده است.

  روش

  طرح تحقیق حاظر از نوع مقایسه ای بوده و جامعه آماری آن را کودکان 13-5واجد تشخیص بی اختیاری ادراری اولیه و ثانویه استان اصفهان تشکیل می دادند که در نیمسال اول سال 1395 به مراکز درمانی این استان مراجعه کرده بودند. 60 نفر از کودکان رده سنی 5 تا 13 سال ازکلینیک های کودک و نوجوان  بیمارستان های خورشید و اما م حسین شهر اصفهان که واجد تشخیص بی اختیاری ادراری اولیه(30 نفر) و ثانویه(30نفر) بودند- به صورت در دسترس- انتخاب شدند و از مادران آنها خواسته شد به پرسشنامه های مشکلات رفتاری کودک آخنباخ(1991) و ابعاد تعاملات والد- فرزندی راس(1961)،پاسخ دهند.داده های جمع آوری شده با نسخه 22 نرم افزار  SPSSو آزمون های آماری t مستقل و یو- من- ویتنی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  نتایج

  اگر چه بین متغیرهای پژوهش در دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد،ولی مشکلات رفتاری پرخاشگری و رفتارهای برونی سازی و دو بعد تعامل سطح پذیرش و طرد نزدیک به تایید بوده است. نتایج نشان دهنده این بود که سطح پرخاشگری و رفتارهای برونی در گروه بی اختیاری ادرار اولیه بیشتر  بوده است.در سطح تعاملات والد-فرزند، سطح پذیرش از سوی مادر در گروه بی اختیاری ادرار اولیه پایین تر و سطح طرد شدگی از سوی مادر بیشتر از بی اختیاری ادرار ثانویه بوده است.اندازه شاخص اثر کوهن این متغیرها و رفتار قانون شکنانه بیشتر از سایر متغیرها به دست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دهنده مشکلات رفتاری بیشتر و تعاملات والد-فرزند ضعیف تر گروه بی اختیاری ادرار اولیه در مقایسه با ثانویه است.

  کلیدواژگان: مشکلات رفتاری، تعاملات والد-فرزند، بی اختیاری ادرار اولیه، بی اختیاری ثانویه
 • محدثه نصوحی*، سید یحیی مرادی، علیرضا محسنی اژه ای صفحات 37-44

  تحریک مغناطیسی مغز به عنوان یکی از شیوه های مداخلاتی در درمان بیماریهای روانشناختی، مورداستفاده قرارمی گیرد. از کارکردهای شناخته شده این روش در درمان اختلالات بالینی می توان اختلالات حرکتی و گفتاری ناشی از سکته های مغزی، وزوز گوش، پارکینسون، تیک های عصبی را نام برد. از کاربردهای حوزه روانشناختی این شیوه درمانی، می توان به تحریک اختصاصی منطقه مغزی دخیل در بیماری روانشناختی خاص از جمله اسکیزوفرنی اشاره نمود. نتایج علمی اثبات شده ای مبتنی بر تحریک مغناطیسی مغز و در راستای درمان بیماری هایی چون اعتیاد، افسردگی، اختلالات دوقطبی، وسواس فکری-عملی وجود دارد. از طرف دیگر این روش یکی از شیوه های مطالعه و بررسی نحوه عملکرد مغز است. در روش مذکور با استفاده از قانون القای الکترومغناطیس جریان هایی متغیر با شکل و جهت گیری سیم پیچ ها، الگو و فرکانس تحریک بستگی در مغز القا می شود. مزیت این روش نسبت به سایر روش ها این است که مغز با کمترین احساس درد و ناراحتی تحریک و عملکرد جریان ها و ارتباطات درون مغز بررسی می شود. تحریک مغناطیسی مغز از لحاظ نوع پالس به سه دسته تک پالس، جفت پالس و تحریک مغناطیسی مکرر تقسیم می شود. تحقیقات نشان داده است روش مزبور می تواند تحریک پذیری مغز را افزایش یا کاهش دهد و همچنین در درمان بیماری های روحی که وابسته به افزایش یا کاهش عملکرد اعصاب یک ناحیه مغزی است؛ تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: تحریک مغناطیسی مغز، میدان مغناطیسی، تحریک مغز، تاثیرات تحریک مغز، TMS
 • پیام ورعی*، سبا پورداد، رضوان دارابی صفحات 45-52

  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی انس با قرآن بر کاهش میزان افسردگی دانشجویان بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی بودند. از میان این دانشجویان به روش نمونه گیری در دسترس با توجه به ملاک ورود و خروج 22 نفر انتخاب شدند. این افراد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل، تقسیم شدند. کارگاه انس با قرآن کریم در 7 جلسه برای گروه آزمایشی اجرا شد و در جلسه هشتم پس آزمون از هر دو گروه کنترل و آزمایشی اخذ شد. ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگی بک -فرم کوتاه و محتوای جلسات درمانی مستخرج از آیات قرآن کریم و جدیدترین تحقیقات حوزه دین پژوهشی بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که انس با قرآن کریم به طور معناداری منجر به کاهش افسردگی دانشجویان می گردد؛ بنابراین با توجه به میزان اثربخشی انس با قرآن کریم و ارتباط آن با کاهش افسردگی دانشجویان، به نظر می رسد تقویت و بهبود انس با قرآن، راهی اساسی جهت پیشگیری و بهبود مشکلات روانی ازجمله افسردگی در دانشجویان می باشد.

  کلیدواژگان: انس با قرآن کریم، افسردگی، دانشجویان
 • سمیه تکلوی*، رویا زارع صفحات 53-60

  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سبک های هویت در پیش بینی توجیه روابط فرازناشویی در افراد متاهل شهر اردبیل بود. روش پژوهش حاضر، همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متاهلین ساکن در شهر اردبیل در سال 1395 بود. نمونه پژوهش شامل 140 متاهل بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک هویت بروزنسکی و توجیه روابط فرازناشویی گلس استفاده شد. داده های پژوهش با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد سبک اطلاعاتی هویت(80/0=r)، و تعهد(83/0=r)، با توجیه روابط فرازناشویی رابطه مثبت و معنی دار دارند. هم چنین سبک سردرگم- اجتنابی هویت(84/0-=r)، با توجیه روابط فرازناشویی رابطه منفی و معنی دار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، سبک سردرگم اجتنابی(34/0-= b)، سبک تعهد(33/0= b)، سبک اطلاعاتی(26/0= b) به ترتیب با بیشترین ضریب تاثیر توانستند توجیه روابط فرازناشویی را پیش بینی کنند.

  کلیدواژگان: سبک های هویت، روابط فرازناشویی، افراد متاهل
 • اسماعیل صدری دمیرچی*، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سعید خاکدال قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر صفحات 61-66
  زمینه و هدف

  ورود دانشجویان به محل تحصیل جدید، آنان را در معرض فشارهای روانی-اجتماعی از جمله خودکشی قرار می دهد که می تواند زمینه بروز نابهنجاری های متعددی را در آنان ایجاد نماید. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی گرایش به خودکشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نوع همبستگی بود. تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل در سال 96-1395 جامعه ی آماری این پژوهش را تشکیل می دادند که از میان آنان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 220 دانشجو انتخاب شدند و به پرسشنامه ی، انعطاف پذیری شناختی (CFI) دنیس و وندروال، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمن و همکاران و گرایش به خود کشی (SBQ-R) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش همزمان استفاده شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که بین انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با گرایش به خودکشی دانشجویان همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که به ترتیب 22 و 24 درصد از واریانس خودکشی توسط مولفه های انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده پیش بینی می شود و همچنین مولفه های گزینه مختلف و حمایت دوستان سهم بیشتری نسبت به دیگر مولفه ها در ممانعت از گرایش به خودکشی دارد.

  نتیجه گیری

   بنابراین؛ می توان نتیجه گرفت که انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی گرایش به خودکشی در دانشجویان تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکشی، دانشجویان
 • سارا ابراهیمی* صفحات 67-76

  مداخلات مدرسه محور به دنبال شناسایی و اعمال تغییرات موثر بر عوامل مهم فرایندهای کلاسی است که رشد تحصیلی و اجتماعی-هیجانی دانش آموزان را پیش بینی می کند. یکی از این عوامل موثر در بهبود و ارتقای تعاملات کلاسی و کیفیت کلاس، یادگیری اجتماعی-هیجانی است. یادگیری اجتماعی-هیجانی فرایندی است که به یکپارچه سازی تفکر، احساس و رفتار به منظور آگاهی از خود و دیگران، تصمیم گیری های مسئولانه و مدیریت رفتارهای خود و دیگران اشاره دارد. برنامه های مداخله ای یادگیری اجتماعی-هیجانی برای تسهیل این فرایند به شیوه های نظام مند و جامع در مدارس طراحی می شوند. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، مشخصه های یادگیری اجتماعی-هیجانی و برنا مه های مداخله ای یادگیری اجتماعی-هیجانی مدارس و به ویژه فعالیت های کازل شناسایی و معرفی شد که برای ارتقای سلامت روان در کودکان و نوجوانان بر اساس یادگیری اجتماعی-هیجانی، دستورالعمل ها و برنامه هایی را با رویکردهای دقیق تدوین کرده است. ویژگی این رویکرد ها، یکپارچه سازی و ادغام مهارت های یادگیری اجتماعی-هیجانی با سوادآموزی و تمرین های مرتبط با کلاس و مدرسه است. در میان بسیاری از رویکردها، به راهبردهای ارتقای تفکر جایگزین، کلاس های پاسخ گو، تشخیص، فهم، طبقه بندی، ابراز و نظم دهی هیجان، جامعه مراقبتی مدرسه، تصمیم گیری، دومین گام، خواندن، نوشتن، احترام و حل تعارض، تصمیم گیری اجتماعی/حل مسایل اجتماعی و والدگری هوش هیجانی پرداخته شد. یافته های این پژوهش ضمن ارایه مدل های مداخله ای متعدد برای مدارس و مشارکت خانواده ها، نشان داد زمانی که مدارس نقش اساسی مهارت های اجتماعی و هیجانی را در یادگیری و زندگی موفق روشن می سازند و برنامه های جامع، هماهنگ و دقیق را اجرا می کنند، احتمالا بر شایستگی های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان به طور مثبت تاثیرگذار خواهند بود. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان درسی و مدارس مطرح گردد تا در تصمیم گیری های ارتقای جو کلاس اهمیت بیشتری به شناسایی عوامل اجتماعی و هیجانی کلاس ها و تقویت آن ها از طریق برنامه های مداخله ای دهند.

  کلیدواژگان: رویکردهای تربیتی، یادگیری اجتماعی-هیجانی، ارتقای جو کلاس
 • صفورا خوشدل دریاسری*، بهمن کرد تمینی، فرهاد کهرازیی صفحات 77-84

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه احساس غربت با احساس تنهایی و نگرش به ارتباط با غیر هم جنس در دانشجویان غیربومی ساکن در خوابگاه های دانشگاه سیستان و بلوچستان بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان پسر و دختر غیربومی ساکن در خوابگاه های دانشگاه سیستان و بلوچستان بود. نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های احساس غربت آرچر و همکاران (1998)، احساس تنهایی راسل و همکاران (1978) و نگرش و گرایش به ارتباط با غیرهم جنس کردلو (1380) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام گرفت. طبق یافته ها، بین نمره کلی احساس غربت و زیرمقیاس های دلبستگی به خانه و نارضایتی از بودن در دانشگاه با احساس تنهایی ارتباط مستقیم و معنادار گزارش شد و نارضایتی از بودن در دانشگاه پیش بینی کننده معناداری برای احساس تنهایی دانشجویان بود (05/0>P). بین مولفه های احساس غربت با نگرش به ارتباط با غیرهم جنس ارتباط معناداری گزارش نشد (05/0<P). به طور کلی احساس غربت پیش بینی کننده معناداری برای احساس تنهایی بود، اما نتوانست نگرش به ارتباط با غیر هم جنس را تبیین نماید. با این وجود، توجه به مشکلات دانشجویان غیربومی در برنامه های آموزشی دانشگاه ها ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: احساس غربت، احساس تنهایی، نگرش به ارتباط با غیرهم جنس، دانشجویان غیربومی
 • افضل اکبری بلوطبنگان*، فریبرز نیکدل، قوام ملتفت، فاطمه عبدپور، سپیده کوهی سوق صفحات 85-92

  قلدری و قربانی شدن از جمله آسیب های اجتماعی هستند که مدارس امروزی با آن ها مواجه هستند و پژوهش در این حیطه حائز اهمیت است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر نقش سبک های دلبستگی و خودکارآمدی در پیش بینی قلدری و قربانی شدن دانش آموزان مدارس متوسطه بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد. به این منظور تعداد 330 دانش آموز (134 پسر و 196 دختر) از مدارس متوسطه شهر دهدشت به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و پرسشنامه های قلدری ایلی نویز، خودکارآمدی عمومی شوارزر و جروسالم و سبک های دلبستگی هازن و شاور را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به کمک نرم افزار SPSSV19 استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین خودکارآمدی و دلبستگی ایمن با قلدری و قربانی شدن رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. اما دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا با قلدری و قربانی شدن رابطه مثبت و معنی داری داشتند. همچنین 19 درصد از واریانس قلدری توسط متغیرهای خودکارآمدی، دلبستگی ایمن و دلبستگی ناایمن دوسوگرا تببین شد و 16 درصد از واریانس قربانی شدن به وسیله خودکارآمدی و دلبستگی ایمن تبیین شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که متغیرهای خودکارآمدی، دلبستگی ایمن و ناایمن دوسوگرا نقش معنی داری در پیش بینی قلدری و قربانی شدن دانش آموزان دارند و برنامه ریزی جهت آگاهی معلمان، مدیران و والدین از این متغیرها برای پیشگیری و کاهش قلدری و قربانی شدن در مدارس ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، خودکارآمدی، قلدری، قربانی شدن
 • سپیده دادخواه*، عاصفه عاصمی، محمدرضا عابدی، فرشته مشهدی صفحات 93-100

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی عوامل جمعیت شناختی و انگیزاننده های تاثیرگذار بر انتقال دانش و تجربیات کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی و جامعه پژوهش تمام مدیران و کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان بود. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوهن استفاده شد. روش نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی طبقه ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته، با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود که پایایی آن بر حسب ضریب آلفای کرونباخ مقدار 0.95 بدست آمد. کار تحلیل بر روی پاسخنامه های دریافتی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از فراوانی و میانگین و در سطح آمار استنباطی از آزمون های t دو نمونه ای، آزمون تحلیل واریانس یک راهه (آزمون آنوا) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد بین عوامل جمعیت شناختی و انگیزاننده های درونی و بیرونی رابطه معناداری وجود نداشت و این نشان دهنده آن بود که کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان با عوامل جمعیت شناختی متفاوت انگیزاننده های تقریبا یکسانی دارند.

  کلیدواژگان: عوامل جمعیت شناختی (دموگرافیک)، انگیزاننده های درونی، انگیزاننده های بیرونی، انتقال دانش، شرکت پالایش نفت اصفهان
 • حسین ایلانلو* صفحات 101-106

  برای داشتن یک جامعه ی سالم، نیاز به خانواده های سالم است؛ و یکی از ارکان مهم داشتن خانواده سالم، آموزش وپرورش متعالی و با برنامه است. ازآنجایی که آموزش وپرورش یکی از ارکان اصلی و اساسی یک جامعه مترقی و روبه پیشرفت می باشد، توجه به ارکان و ساختارهای اساسی آن دارای جایگاه خاصی می باشد. در سال های اخیرتفکرانتقادی یکی از اجزای ضروری آموزش شده است. ولی علیرغم اهمیت بالای تفکر انتقادی در ساختار آموزشی، متاسفانه آموزش وپرورش، توجه زیادی به این رکن مهم ننموده است. هدف از این مطالعه، بررسی و مرورمتونی در رابطه با تفکر انتقادی، مولفه های تفکر انتقادی، آموزش و رویکرد عملی برای ارتقای تفکر انتقادی و همچنین جایگاه تفکر انتقادی در آموزش وپرورش می باشد.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، آموزش، آموزش وپرورش
 • کریم عبدالمحمدی*، عزت الله احمدی، فرهاد غدیری، علی محمدزاده، باقر یوسف زاده صفحات 107-112
  مقدمه

  با توجه به تاثیر حافظه در همه جنبه های زندگی و تاثیر پذیری آن از مصرف مواد مخدر این پژوهش با هدف مقایسه عملکرد حافظه در افراد معتاد و سالم انجام پذیرفت.

  روش

  روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه ای می باشد. به همین منظور 100 نفر از افراد معتاد تحت پوشش اداره بهزیستی آذربایجان شرقی به شیوه دردسترس و 100 نفر از افراد عادی با استفاده از همتاسازی انتخاب شدند و به پرسشنامه حافظه گذشته نگر و آینده نگر(PRMQ)  پاسخ دادند. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS  18 و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل نشان داد که تفاوت معناداری بین افراد معتاد و افراد عادی در تخریب عملکرد حافظه کلی، گذشته نگر، آینده نگر،بلند مدت وکوتاه مدت، وجود دارد.

  نتیجه گیری

    استفاده از مواد تاثیرات مخرب و جبران ناپذیری به قسمت های از مغز که در عملکرد حافظه نقش دارند می گذارد و همین مساله باعث عملکرد ضعیف افراد معتاد در حافظه می شود.

  کلیدواژگان: مواد مخدر، حافظه، معتاد، سالم
 • ازیتا دریای لعل*، لیلی عباسی، ندا ابراهیمی مقدم صفحات 113-122

  هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های فرزند پروری ادراک شده، در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد عادی است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه های تهران است، که به صورت در دسترس 430 نفر انتخاب و از بین آن ها 70 نفر از افرادی که داری نمرات بالا در مقیاس های وسواس فکری- عملی و 70 نفر به صورت همتا ازلحاظ جنس، سن و وضعیت تاهل که دارای نمرات پایین در مقیاس وسواس فکری- عملی بودند انتخاب شدند. گروه نمونه پرسشنامه های وسواس فکری-عملی مادزلی، وسواس فکری- عملی ییل براون، چک لیست نشانه اختلال وسواس فکری-عملی DSMIV-TR و پرسشنامه سبک های فرزند پروری نقاشان را تکمیل کردند. یافته های حاصل از آزمون دومتغیره خی دو با سطح معناداری (P<0.01) نشان داد که  فراوانی سبک های فرزند پروری ادراک شده در افراد وسواسی متفاوت از افراد عادی است به صورتی که سبک فرزند پروری سخت گیر در افراد مبتلابه اختلال وسواس و سبک قاطع در افراد بهنجار دارای فراوانی بیشتری است. بین زنان و مردان ازلحاظ سبک فرزند پروری تفاوت معناداری وجود نداشت. ازنظر ترتیب تولد بین زنان و مردان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی تفاوت وجود داشت. با توجه به یافته ها افراد وسواسی ادراک سبک فرزند پروری سخت گیر دارند درحالی که افراد بهنجار ادراک سبک قاطع را دارا می باشد. این تفاوت در زن و مرد ازلحاظ سبک فرزند پروری وجود ندارد. نتایج نشان می دهد که زنان مبتلابه اختلال وسواس بیشتر فرزند سوم و مردان فرزند اول هستند.

  کلیدواژگان: سبک فرزند پروری ادراک شده، ترتب تولد، وسواس فکری- عملی
 • مینا معافی، سعیده بزازیان*، مجتبی امیری مجد صفحات 123-132

  چاقی و اضافه وزن به عنوان یک اختلال مزمن ماحصل تعامل پیچیده عوامل محیطی، فرهنگی، روانی اجتماعی، متابولیکی و ژنتیکی است و خود موجب بروز مشکلات عاطفی، روانشناختی و اجتماعی برای افراد می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی با عاطفه مثبت و منفی در زنان دارای اضافه وزن بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان دارای اضافه وزن استان البرز مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی بود. جهت انجام پژوهش 124 نفر از زنان دارای اضافه وزن به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسش نامه های تصویر بدنی، اضطراب اجتماعی و عاطفه مثبت و منفی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تصویر بدنی و عاطفه مثبت و منفی رابطه مثبت معنادار وجود دارد (01/0>P) و بین اضطراب اجتماعی و عاطفه مثبت و منفی رابطه منفی معنادار وجود دارد (01/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که اضطراب اجتماعی و تصویر بدنی می توانند 15 در صد واریانس عاطفه مثبت و 18 درصد واریانس عاطفه منفی را تبیین کنند. پژوهش حاضر شواهد تجربی لازم در زمینه شناخت مشکلات روانشناختی افراد دارای اضافه وزن ارائه می کند که می تواند در زمینه ارائه راهکارهایی جهت کاهش وزن این افراد مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تصویر بدنی، اضطراب اجتماعی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی
 • مستانه مرادحاصلی* صفحات 133-142

  تصویرسازی ذهنی یک مهارت روانی است که با استفاده آگاهانه از قوه تخیل تصاویر ذهنی آشکاری در مغز ایجاد و بازسازی میکند. افراد می توانند تصویرهای ذهنی را در مورد موضوعات ساده ای همچون شکل ها خلق کنند یا تصاویر ذهنی را برای یادآوری رویدادهای پیچیده مربوط به زندگی خود ایجاد کنند. آنچه حائز اهمیت است گسترش کاربرد تصویرسازی ذهنی در حوزه های رواندرمانی و توانبخشی برای افراد خاص و عادی است که میتواند اثر مستقیم روی روند درمان و کسب مهارتهای جدید داشته باشد. در این گزارش سعی شده است بعد از معرفی و تاریخچه و ساز و کار روانی و زیستی تصویرسازی ذهنی ،کاربردها و تکنیکهای مربوز به آن بررسی شوند.

  کلیدواژگان: تصویرسازی ذهنی
 • فرزاد قادری* صفحات 143-152

  در دهه گذشته علاقه به چگونگی ادراک عمل و عملکرد آیینه ای کودک نسبت به رفتار دیگران افزایش یافته است و تحقیقات رفتاری روی رشد و اهمیت مکانیسم های ادراک عمل و عمل آیینه وار (تقلید، الگوبرداری و پیش بینی هدف) تمرکز کرده اند. عده ای به پایه های عصبی آیینگی عمل، شناسایی علایم الکتروفیزیولوژیک خاص یا ارتباط نواحی مغز، مکانیسم های اجرایی و کارکردی مفیدی که منجر به عمل آیینه ای می شوند، پرداخته اند. عده ای پیشنهاد کرده اند که عمل آیینه ای نتیجه ی پردازش و فرایندهای سطح بالاتر بوده، و نهایتا عده ای پیامدهای عملکرد آیینه ای در مورد کارکردهای اجتماعی با توجه به نقش آن در ادراک عمل و تقویت روابط اجتماعی را مورد بحث قرار داده اند. مقاله حاضر مروری است بر مبانی و مفاهیم ادراک عمل و عمل آیینه ای در کودکان، ساز و کارهای زیربنایی عصب شناسی، شناختی و اجتماعی موجود، سیر رشدی و تحولی، نحوه سنجش و ارزیابی و همچنین بررسی رئوس نظریات و ادعاهای محققین اخیر در این زمینه. تاثیرات و کاربرد آیینه سازی عمل در رشد ادراک اجتماعی و شناخت اجتماعی در مراحل رشد کودکان مورد بحث قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: ادراک عمل، عملکرد آیینه ای، نورون های آیینه ای، کودکان
 • شهناز مرزی*، ابوطالب سعادتی شامیر صفحات 153-162
  هدف

  هدف پژوهش حاضر نقش خودکارآمدی و شادکامی در پیش بینی خودانتقادگری و اعتماد به خود در معلمان زن و مرد بود.

  روش

  طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 444 معلم بود که از میان معلمان دوره دوم مقطع متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی 95-1394 با روش خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. همه آن ها پرسشنامه های خودانتقادی/ اعتماد به خود گیلبرگ و همکاران، خودکارآمدی شرر و جورسلم و شادکامی آرگیل و لو را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام به کمک نرم افزار SPSSV19 استفاده شد.

  یافته ها

    به ترتیب با خودانتقادی و اعتماد به خود رابطه معنی داری در سطح 01/0>P داشتند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که شادکامی و خودکارآمدی پیش بینی کننده خودانتقادی و اعتماد به خود بوده و مقداری از واریانس آن را تبیین می کنند.

  نتیجه گیری

  در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد دو متغیر خودکارآمدی و شادکامی در تبیین واریانس خودانتقادی و اعتماد به خود نقش داشته و می توان جهت پیش بینی این متغیرها در معلمان مدارس از آن ها بهره برد.

  کلیدواژگان: خودانتقادی، اعتماد به خود، خودکارآمدی، شادکامی
 • فاطمه محمدی شاهراجی، مریم حافظیان * صفحات 163-170

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر صورت گرفت. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، با دو گروه آزمایش و گواه می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد ساری در سال تحصیلی 1395-1394 تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 50 نفر از این دانشجویان بود که به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند و سپس پرسشنامه های هراس اجتماعی کانور، اضطراب امتحان ساراسون در اختیارشان قرار گرفت و مورد پیش آزمون قرار گرفتند. از بین این افراد 20 نفر که از اضطراب بیشتری برخوردار بودند، انتخاب گردیدند و سپس مداخله درمانی(8 جلسه 90 دقیقه ای) بر روی گروه آزمایشی انجام شد و پس از پایان جلسات، دانشجویان هر دو گروه مورد پس آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. با توجه به میانگین نمرات، می توان نتیجه گرفت که گشتالت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان تاثیر معناداری دارد. هم چنین با توجه به میانگین نمرات، می توان نتیجه گرفت که گشتالت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانشجویان تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: گشتالت درمانی گروهی، اضطراب اجتماعی، اضطراب امتحان
 • وحیده باباخانی* صفحات 171-178

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر سازگاری و سلامت روان دانش آموزان انجام شد. برای این منظور از بین تمامی هنرستان های کار و دانش دخترانه ناحیه 2 استان قزوین در سال تحصیلی 94-93، 40 دانش آموز  با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایبعنوان نمونه پژوهش انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش مهارت های ذهن آگاهی قرار گرفت؛ و مقیاس سازگاری دانش آموزان  و پرسشنامه سلامت روان کیز بعنوان ابزار پژوهش در هر دو گروه  آزمایش و کنترل در دو مرحله (قبل و بعد از آموزش) استفاده شد. در پایان داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس (آنکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ که یافته های به دست آمده نشان داد بین نمرات پیش آزمون پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنا که آموزش مهارت های ذهن آگاهی موجب افزایش سازگاری (اجتماعی، عاطفی، آموزشی) و سلامت روان دانش آموزان شده است. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت آموزش مهارت های ذهن آگاهی می تواند به عنوان یکی از روش های موثر بر سازگاری و سلامت روان دانش آموزان مورد استفاده مربیان و همچنین مشاوران و درمانگران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مهارتهای ذهن آگاهی، سازگاری، سلامت روان، دانش آموزان
 • سلمان زارعی* صفحات 179-186

  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی ذهن‏آگاهی در رابطه سرسختی روانشناختی و بخشودگی با سازگاری زناشویی بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش نیز شامل زنان متاهل منطقه 10 شهر تهران بوده است که تعداد 260 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه پژوهش انتخاب شده‏ و به مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر (1976)، مقیاس سرسختی روان‏شناختی لانگ و گولت (2003)، مقیاس ذهن‏آگاهی بائر و دیگران (2006) و مقیاس سنجش بخشودگی  پولارد و اندرسون (1998) پاسخ گفتند. داده‏ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل مسیر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سرسختی روانشناختی با سازگاری زناشویی و ذهن‏آگاهی رابطه مثبت دارد. بخشودگی با سازگاری زناشویی و ذهن‏آگاهی رابطه مثبت (دارد. ذهن‏آگاهی با سازگاری زناشویی رابطه مثبت  دارد. ذهن‏آگاهی در رابطه بین سرسختی روانشناختی و سازگاری زناشویی نقش میانجی دارد. ذهن‏آگاهی در رابطه بین بخشودگی و سازگاری زناشویی نقش میانجی دارد.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، سرسختی روانشناختی، بخشودگی، سازگاری زناشویی
 • نادر مهرگان، خسرو رشید، ثمینه قاسمی فر*، حسین سهرابی وفا، نصرت الله قاسمی فرد صفحات 187-192

  جامعه سالم یکی از عوامل موثر در توسعه هر کشوری است. سلامت جامعه دارای ابعاد متنوع و گوناگونی است. سلامت روانی یکی از ابعاد مهم سلامت به شمار می آید. سلامت روانی از جمله شاخص هایی هستند که متاثر از عوامل گوناگونی از جمله متغیرهای کلان اجتماعی و اقتصادی هستند. تاکنون شاخص های مختلفی جهت سنجش میزان سلامت روانی از سوی محققین ارائه شده است که بسته به اهداف و ابزار تحقیق از تنوع فراوانی برخوردارند. در هر جامعه ای ارتقای شاخص های سلامت روان منجر به بهبود بهره وری و افزایش بازدهی نیروی کار می شود. در این پژوهش شاخص سلامت روان به کمک سیستم استنتاج فازی براساس داده های 30 استان کشور برای سال های 1391-1378 برآورد شد. در برآورد شاخص سلامت روان پرسشنامه ای منطبق با روش فازی و به کمک پنج عامل فردی- اجتماعی موثر بر سلامت روانی تنظیم و توسط 30 نفر از نخبگان روانشناس کشور تکمیل شد. بررسی یافته های شاخص سلامت روانی سال 1391 حاکی از آن است که در میان 30 استان کشور، استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی و یزد بالاترین شاخص سلامت روان و استان های فارس، تهران، اصفهان پایین ترین شاخص سلامت روان را دارند. بطور کلی نتایج مطالعه ضرورت توجه هر چه بیشتر مسئولان و برنامه ریزان به عوامل فردی- اجتماعی تعیین کننده سلامت روانی در این استان ها را نشان می دهد

  کلیدواژگان: شاخص سلامت روان، منطق فازی، عوامل فردی- اجتماعی
 • محمد قنبری طلب*، غلامحسین جوانمرد، اکبر رضایی صفحات 193-204

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ذهن آگاهی و توجه با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  مقطع متوسطه اول در سال تحصیلی  95-94  در شهرستان لردگان بوده است. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود.  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه اول به تعداد 3000 نفر بوده است که تعداد  300 نفر  از دانش آموزان  مقطع متوسطه اول با روش نمونه گیری خوشه ایبه عنوان شرکت کنندگان در پژوهش انتخاب شده اند و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های ذهن آگاهی، خودکارآمدی تحصیلی و آزمون  استفاده گردید. نتایج حاصل از محاسبه پایایی و روایی ابزارها حاکی از پایایی و روایی قابل قبول آن ها بود. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش،  بین مولفه های توصیف، عمل توام با آگاهی وعدم قضاوت از متغیر ذهن آگاهی با خودکارآمدی رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین خودکارآمدی تحصیلی با مولفه های کارایی، نمره خالص توجه و خطای ارتکاب از متغیر توجه رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه های عمل توام با آگاهی ، توصیف  و عدم واکنش  پیش بینی کننده مثبت و معنادار خودکارآمدی تحصیلی هستند. و همچنین مولفه کارایی و توجه پیش بینی کننده مثبت و معنادار  خودکارآمدی تحصیلی هستند. ذهن آگاهی و توجه به ترتیب 51/20  و 22 درصد از واریانس مشترک خودکارآمدی را پیش بینی می کنند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، توجه و خودکارآمدی تحصیلی
 • حامد کاشانکی*، مرتضی کشمیری صفحات 205-216

  شرم و گناه به عنوان هیجاناتی خودآگاه هسته اصلی آسیب شناسی و روان شناسی رشد محسوب می شوند. مطالعات متعددی بر اهمیت این هیجانات صحه گذاشته اند، نظریه پردازان رشد خصوصا روانکاوان با تاکید بر نقش محوری شرم و گناه تاریخچه تکامل و بیماری را تبیین کرده اند. با  وجود اثر بنیادی ای که این دو هیجان در مسیر زندگی آدمی داشته اند، کمتر به بررسی عینی و محسوس  این هیجانات در زندگی پرداخته شده است. شرم و گناه معمولا توسط بسیاری از افراد حتی متخصصان حوزه سلامت روان با هم مشتبه می شوند. مقاله حاضر با بررسی مطالعات انجام گرفته تا کنون، علاوه بر تبیین تفاوت این دو هیجان به نقش مجزای آنها در فرآیند رشد، جامعه پذیری و ارتباط با متغیرهای سلامت روان می پردازد. همچنین نظرگاه مطالعاتی این پژوهش نیم نگاهی به ایجاد دیالوگ بین موضع روانکاوی و تکاملی شرم و گناه دارد. شرم منجر به حفظ سلسله مراتب می شود و  معمولا با خشونت، آسیب زدن و اجتناب همراه است در حالیکه گناه هیجانی پخته تر است که با جبران همراه است و بر اشتباه متمرکز می شود. جبران منجر به تصدیق نامتناسب بودن عمل و رفع نقص ها و پویایی زندگی می شود. با این وجود شواهد متناقضی وجود دارد که نشان می دهد لزوما گناه با جبران همراه نیست، بلکه می تواند مانعی بر راه تجربه زندگی و سلامت باشد و منجر به خود آزاری و دیگر آزاری شود.

  کلیدواژگان: شرم، گناه، هیجانات خودآگاه، سلامت روان
 • فاطمه جعفری، احمد حیدرنیا*، هادی عباسی صفحات 217-222

  هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان روایتی به شیوه گروهی بر کاهش افسردگی زنان مطلقه مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران شهرستان شیروان بوده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. نمونه ای با حجم 20 نفر با توجه به ملاک های پژوهش انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگی بک نسخه 2  بود.  پس از اجرای پیش آزمون برای هر دو گروه، جلسات آموزشی به شیوه روایت درمانی طی 8 جلسه دو ساعته برای گروه آزمایش انجام شد؛ در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون  تفاضل برای دو گروه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش روایت درمانی به شیوه گروهی باعث کاهش نمرات افسردگی در گروه آزمایش شده است.

  کلیدواژگان: روایت درمانی به شیوه گروهی، افسردگی، زنان مطلقه
 • پریسا خوارزمی*، فهیمه ارین صفحات 223-232

  بیان مساله:یکی ازعوامل عمومی افت عمومی  دربین دانش آموزان،ضعف درمهارتهای ریاضی است. به نظرکوسک، اختلال درریاضیات(محاسبه پرسشی)عبارت است از : اختلال در تواناییهای ریاضیات که دراثرآسیب ارثی فرایندهای رشدی مراکز مغز که زمینه رشد تواناییهای ریاضی است بوجود می آید. بایستی به این نکته توجه داشت که محاسبه پریشی کاملا به ضعف درعمل محاسبه اشاره نمی کند، بلکه عبارت است ازنقص درمهارتهای ریاضیات وحتی وسیع تر از آن،کودکان مبتلا به اختلالات ریاضیات معمولادردرک روابط فضایی دچارمشکل شدیدند.در بررسی دشواری های ریاضی این گروه از این کودکان،باید یه مشکلات درک بینایی وتفکر نیز توجه شود. وگاهی اوقات عواملی غیرمستقیمی مانند بی توجهی درخواندن، ضعف درچهار مهارت (پیش نیاز، محاسبه ، استدلال و هندسه و(... سبب دشواری درمهارت ریاضی می گردد.ضرورت:تعدادزیادی ازدانش آموزان مقاطع ابتدایی ،راهنمایی ودبیرستان دریادگیری ریاضی دچارمشکل هستندوبا اینکه به اندازه دانش آموزان هم سن سال خودتلاش می کنند،پیشرفت موردانتظاررا ندارند یکی ازعوامل عمومی افت عمومی  دربین دانش آموزان،ضعف درمهارتهای ریاضی است.شناسایی به موقع دانش آموزان اختلال درریاضی، ازپیچیده ترشدن،تصویرتشخیصی آنان جلوگیری می کندومانع بروزمشکلات رفتاری یاعاطفی که دراثرشکست های درسی وپیآمدهای آن بوجودمی آید،می گردد.ازطریق ارزیابی رسمی وغیررسمی می توان اطلاعاتی جهت طراحی یک برنامه ی درمانی متناسب  بانیازهای ذهنی کودک فراهم نمود

  کلیدواژگان: اختلالات یادگیری - اختلال ریاضی - تشخیص - ارزیابی
 • الهه اهنگری، مرضیه اسحاقی، نرگس رسولی، محمد طحان* صفحات 233-240

  پژوهش حاضر با هدف، تعیین تاثیر مداخله ایماگوتراپی برکنترل خشم کودکان بی سرپرست شهر کاشمر در سال 96-97 انجام شده است. این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کودکان (8 -15 سال) مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست الغدیر شهر کاشمر تشکیل می دادند. برای انتخاب نمونه آماری از بین کسانی که بر اساس نظر روانشناس و پرسشنامه خشم اسپرینگر نمرات پایینی در بعد (کنترل خشم درونی/ بیرونی) به دست آورند به صورت تصادفی  تعداد 30 نفر انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خشم اسپرینگر بود که در دو مرحله قبل از مداخله و بعد از مداخله تکمیل شد. مداخله شامل مداخله ایماگوتراپی (8 جلسه، 1.5 ساعته) بودکه برای گروه آزمایش اجرا شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل کوواریانس صورت گرفت. یافته ها نشان داد تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون وجود دارد. همچنین ایماگوتراپی در کنترل خشم بیرونی و درونی کودکان بی سرپرست موثر می باشد با توجه به یافته های پژوهش، ایماگوتراپی در کنترل خشم کودکان بی سرپرست موثر است.

  کلیدواژگان: ایماتوگراپی، خشم درونی، خشم بیرونی
 • نرگس یوسف پور*، الهه آهنگری، محمد طحان صفحات 241-250
  سوگ یکی از همگانی ترین واکنش های انسانی است که در همه فرهنگ ها و گروه های سنی در پاسخ به انواع مختلف فقدان، به خصوص مرگ یک عزیز اتفاق می افتد. به منظور درمان علائم متعاقب سوگ روانشناسان و روانگران از روش های مختلفی سود می برند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر کاهش نشانه های خشم مبتلایان به سوگ پیچیده انجام شد. در این پژوهش که به روش تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون وگروه کنترل با گمارش تصافی انجام شد گروه نمونه از بین کلیه افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان کاشمر که بر اساس ملاک های DSM-V</span> دارای نشانه های سوگ پیچیده تشخیص داده شدند، انتخاب شدند. از بین مراجعه کنندگان به صورت دردسترس 30 نفر (مرد زن) انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار داده شدند. هر دو گروه به پرسشنامه خشم چند بعدی زیگل پاسخ دادند (پیش آزمون). سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی (فریش، 2006) قرار گرفتند در حالیکه گروه کنترل در این مدت درمان قبلی خود را بدون تغییر دریافت کردند. سپس آزمودنی های هر دو گروه مورد پس آزمون قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بعد از انجام مداخله، تفاوت معنی داری بین گروه آزمایشی و کنترل در کاهش نشانه های خشم به وجود آمده بود (01/0 <</span> p</span>). با توجه به مجذور اتا بدست آمده 28 درصد از واریانس نمرات پس آزمون نشانگان خشم مربوط به تاثیر مداخله بوده است. روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر کاهش نشانه های خشم افراد مبتلا به سوگ پیچیده تاثیر مثبت دارد و می توان از این شیوه درمانی برای کمک به سلامت و بهداشت روانی افراد استفاده نمود.</span>
  کلیدواژگان: خشم، سوگ پیچیده، روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی
|
 • rzaiyeh pak* Pages 1-8

  Religion is a belief-based activity system which functions in the realms of social and reflective aspects in line with human growth and excellence. Present study was conducted aiming to investigate the relationship between cognitive style and religious orientation of the students of Azarbaijan Shahid Madani University. This research was correlational and Statistical population included all of the students of Azarbaijan Shahid Madani University in the academic year 2015-16. The research sample was comprised of 211 students selected via convenience sampling. Religious orientation and Cognitive style questionnaires were used for data collection. Data analysis was conducted by Pearson correlation statistical method and simultaneous multiple regression via SPSS statistical software. The results depicted that there is a significant relationship between Cognitive Style (experimentalism and rationalism) and religious orientation. Also, experimentalism and rationalism showed a significant relationship with the components of religiosity (p<0.05), praise (p<0.05), and pleasure seeking (p<0.01). The results indicated that individuals employ both experimentalism and rationalism in religious orientation.

  Keywords: Religious Orientation, Cognitive Style
 • vahid farhadi* Pages 9-15

  The purpose of this study was Effect of cognitive behavioral group therapy based on Hofmann model on the reduction of clinical symptoms and improved cognitive emotional regulation firefighters in Alborz Province. This study was a quasi-experimental study That used the pretest - posttest with control group design. The sample included 24 employees, 12 Subjects in the experimental group and 12 Subjects in the control group were assigned randomly. Both groups were given a pre-test and The experimental group received cognitive behavioral group therapy (CBGT) in 10 sessions, While this intervention did not provide to the control group. For data collection was used cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ) and the revised list of psychiatric symptoms (SCL-90-R). Data analysis using multivariate analysis of covariance showed that the difference between the experimental and control groups in symptoms of depression ,anxiety, interpersonal sensitivity and psychosis were significant (P<0/05), But the difference was not significant between experimental and control groups in hypochondriasis, obsessive-compulsive, , aggressiveness and phobia (P<0/05). The difference between the experimental and control groups was significant in the positive refocusing components, positive reappraisal, focusing on reprogramming, acceptance, Perspective Taking, your blame, Catastrophizing . But the difference was not significant between experimental and control groups in rumination and blame other people (P <0/05).

  Keywords: group therapy, Hofmann model, clinical symptoms, regulation, firefighters
 • Mehrdad Hajihasani*, Fatemeh Hashemi Pages 19-26

  Addiction for narcotics is a dangerous reality and is one of the most important socioeconomic and health problems, threatens the human society and leads to social stagnancy in various aspects. The purpose of this study was to investigate the role of religious orientation and self-differentiation in Students' tendency to addiction. The research method was descriptive correlational. The “tendency to addiction”, “religious orientation Scale” and “self-differentiation” are used, and data from 200 women were collected. Data were analyzed by descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation and multiple regressions). The results showed that there is a significant relationship between intrinsic religious orientation and self- differentiation with tendency to addiction (P <0.01). The results of regression analysis showed that intrinsic religious orientation and self-differentiation have a significant role in predicting the variance of tendency to addiction. The intrinsic religious orientation and self-differentiation are linked to different mechanisms of addiction. The findings of the present study are an important topic for student addiction prevention programs.

  Keywords: tendency to addiction, religious orientation, self-differentiation
 • Narges Moosaarab, Sayed Abbas Haghayegh* Pages 27-36
  Background and Aim

  The results of pervious researches in comparision psychological problems among primary and secondary enuresis has been inconstant. The aim of the present study was to compare the interactions between parent–child and the behavioral problems between these two subtypes.

  Methods

  The present research design was of comparative type and its statistical population consisted of the unit for recognizing primary and the secondary enuresis in Isfahan province who have gone to the medical centers of this province in the first half of 1395. Sixty children aged five to thirteen from the hospitals and clinics of Isfahan having primary and the secondary enuresis (30 children with primary and 30 with secondary) were chosen as the sample. Then, CBCL(1991) questionnaire and parent-child interactions dimensions (1961) were completed by the parents of these two groups. SPSS software, Independent t tests and U Mann-Whitney were used to analyze the data of the study.

  Results

  Although ,there was not observed significant difference,but, aggressive behaviors and externalizing behaviors and two interaction acceptance level and rejection were close to approval and were more in primary group. The interaction acceptance level was lower in primary group.

  Conclusion

  The results indicated more behavioral problems and poor parent-child interactions of primary group oin comparision of secondary.

  Keywords: Behavioral problems, Parent-child interactions, Primary enuresis, Secondary enuresis
 • Mohadese Nosouhi*, Yahya Moradi, Ali Reza Mohseni Ejeye Pages 37-44

  Magnetic brain stimulation used as a method of psychological interventions in the treatment of diseases. This method functions used in the treatment of clinical disorder such as speech and movement disorders caused by stroke, tinnitus, Parkinson's disease, nervous tics. Applications in the field of psychological therapy, it is possible to stimulate specific brain area involved in certain mental illnesses including schizophrenia. Proven scientific results based on magnetic stimulation of the brain showed: this way, cure diseases such as addiction, depression, bipolar disorder, obsessive-compulsive disorder. On the other hand, this method is one of the ways of studying the brain function.
    In the method by the law of electromagnetic induction, induced currents varying shapes and winding, in the brain. The advantage of this method is that brain stimulation has the least pain and discomfort. Magnetic stimulation of the brain in terms of pulse split into three categories: single pulse, pulse magnetic stimulation pair repeatedly. Research has shown the procedure to increase or reduce brain excitability and plasticity. It also has a significant effect in the treatment of mental illness.

  Keywords: TMS, Magnetic Brain Stimulation, psychological therapy, Transcranial Magnetic Stimulation
 • Payam Varaee*, Saba Poordad, Rezvan Darabi Pages 45-52

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of the holy Quran on decreasing depression in students. This quasi-experimental research is a pre-test and post-test type with a control group. The statistical population in this research was the students of Social Sciences Faculty of Razi University. Out of these students, 22 students were selected by sampling method according to the criteria for entry and exit. The subjects were randomly divided into experimental and control groups. The familiarity workshop with Quran was performed in 7 sessions for the experimental group, and at the 8th session, the post-test was taken from both experimental and control groups. The Beck Depression Inventory was a short study and the content of the treatment sessions, which included the Holy Qur'anic verses and the latest research in the field of religious studies. Covariance analysis was used to analyze the data. The results showed that the Holy Qur'an significantly reduces students' depression; therefore, considering the effectiveness of familiarity to the Holy Qur'an and its relationship with decreasing student depression, it seems that strengthening and improving familiarity the holy Qur'an seems to be a fundamental way of preventing and Improvement of psychological problems, including depression in students.

  Keywords: familiarity with Holy Quran, Depression, Students
 • Somayyeh Taklavi*, Roya Zare Pages 53-60

  The aim of the present study was to investigate the role of identity styles in prediction of justifying extra-marital relationships in married individuals. Current research method was correlation. The Statistical population of research were all married individual in Ardabil city in 2016. The sample of research  were  consisted of 140 married individual who were selected by available sampling.  Identity style Berzonsky and justify extra marital relationships Glass were used to collect data. Data were analyzed by using of Pearson correlation and multiple-regression analysis. Pearson’s correlation results showed that informational style and commitment style have significant positive correlation with justify extra marital relationships, so avoidance styles have significant negative correlation with justifying extra- marital relationships. The results of multiple regression analysis were showed that avoidance style (, commitment style (, informational style ( would predict higher justifying extra-marital relationships, respectively.

  Keywords: Identity style, extra marital relationship, Married Individuals
 • Esmaeil Sadri Damirchi*, Pezhman Honarmand Ghojebeyglou, Saeid Khakdal Ghojebeyglou, Seyed Mohammad Basir Amir Pages 61-66
  Background and Aim

  Students entering a new place of education will expose them to psychosocial stress, including suicide, which can lead to many abnormalities in them. Therefore, the present study aimed to investigate the role of cognitive flexibility and perceived social support in predicting suicidal tendency in medical students.

  Materials and Methods

  The research method was correlation. All students of Ardabil University of Medical Sciences in 2016-17 comprised statistical population of this study. Among them, 220 students were selected using available sampling method. And they responded to the questionnaire, Cognitive Flexibility (CFI) Denis and Vendorall, the perceived social support of Zimman et al. And Self-Repression (SBQ-R). Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data.

  Results

  Findings showed that there is a significant negative correlation between cognitive flexibility and perceived social support with suicidal tendency of students. Also, the results of regression showed that 22 and 24 percent of the variance of suicide was predicted by the components of cognitive flexibility and perceived social support, and also the components of different options and friends support more than other components Prevents suicidal tendencies.

  Conclusion

  So, it can be concluded that cognitive flexibility and perceived social support are effective in predicting suicidal tendencies in students.

  Keywords: Cognitive Flexibility, Perceived Social Support, Suicide, Students
 • Sara Ebrahimi* Pages 67-76

  The School-based interventions seek to identify and administrate the affecting changes on important factors of classroom processes that predict student’s academic and social-emotional development. One of the affecting factors contributing to the improvement of the classroom quality and interactions is social-emotional learning. Social-emotional learning processes for integrating of thought, feeling and behavior is an awareness of self and others, responsible decisions and managing their behavior and others. Social-emotional learning intervention programs are designed as a systematic and comprehensive way in schools to facilitate this process. At this study, we specified the characteristics of social-emotional learning and introduced schools social-emotional learning interventions especially CASEL activities with the use of a descriptive-analytic method that CASEL detailed guidelines and developed programs with accurate approaches and based on social and emotional learning for improving mental health in children and adolescents. The features of these programs are the integration of social-emotional learning skills with literacy and practice education associated with class and school. Among many approaches to social and emotional learning, these are mentioned: Promoting Alternative Thinking Strategies, Responsive Classroom, Recognizing, Understanding, Labeling, Expressing, Regulating, The Caring School Community, MindUp, The Second Step Program, Reading, Writing, Respect & Resolution, Social Decision Making or Social Problem Solving & Emotionally Intelligent Parenting. The findings of this study, in addition to presenting various interventional models for schools and the participation of families, showed that when schools highlight the essential role of social and emotional skills in learning and successful life, and implement the comprehensive, coherent and accurate plans, will likely have a positive impact on students' social competence and academic performance. These findings can be used as a guide for curriculum designers and schools to give more importance to identify and strengthen the social and emotional classroom factors by intervention programs to improve classroom climate.

  Keywords: emotional approaches, social-emotional learning, enhance classroom climate
 • Safoora Khoshdel Daryasari*, Behman Kord Tamini, Farhad Kahrazee Pages 77-84

  The Purpose of present study was to investigate the relationship of homesickness with loneliness and Attitude to communication with opposite sex in Non-local students living at hostels of Sistan and Baluchestan University. The statistical population included all none-local male and female students living at hostels of Sistan and Baluchestan University. Samples were selected by available sampling method. Research tool was homesickness (Archer et al. 1998), loneliness (Russell et al. 1978) and attitude and tendency to communication with opposite sex (Kordlo, 2002) Questionnaires. Data analysis was performed using Pearson correlation, stepwise regression and independent t-test. According to the findings, there was significant and direct relationship between overall scores of homesickness and subscales of attachment to home and dissatisfying from being at University and dissatisfying from being at University was a significant predictor for students' feeling of loneliness (p<.05). There was not significant relationship between homesickness and Attitude to communication with opposite sex (p>.05). Eventually homesickness was a significant predictor for loneliness, but it could not explain Attitude to communication with opposite sex. However, Regard to non-native students' problems, it is necessary in educational programs at University.

  Keywords: Homesickness, Loneliness, Attitude to communication with Opposite Sex, Non-local Students
 • Afzal Akbari Balootbangan*, Faraiborz Nikdel, Ghavam Moltafet, Fatemeh Abdpoor, Sepideh Kohisoq Pages 85-92

  Bullying and victimization, including social damage that schools face today, and research in this area is important. Therefore the aim of the present study was the role of attachment styles and self-efficacy in predicting bullying and victimization of students in secondary schools. This study is descriptive and has used the correlation method. For this purpose 330 students (134 boys and 196 girls) of Dehdasht secondary schools were selected randomly by cluster sampling method and they filled in the Illinois bullying, general self-efficacy Schwarzer and Jerusalem and attachment styles Hazan and Shaver questionnaires. For data analysis, Pearson’s correlation method and multiple regressions were used by using SPSSV19 software. The results Pearson’s correlation showed between self-efficacy and secures attachment with bullying and victimization is a significant negative relationship. But avoidant and ambivalent insecure attachment with bullying and victimization were positively and significantly. Also 19% of the variance of bullying by self-efficacy, secure attachment and insecure attachment was ambivalent Explanation and 16% of the variance victim was determined by the efficacy and secure attachment. The results of this study have shown that self-efficacy, safety and ambivalent insecure attachment predicts a significant role in bullying and victimization of students are and planning for the awareness of teachers, administrators and parents of this variable to prevent and reduce bullying and victimization in school is necessary.

  Keywords: Attachment styles, Self-efficacy, Bullying, Victimization
 • Sepideh Dadkhah*, Asefeh Asemi, Mohammadreza Abedi, Fereshteh Mashhadi Pages 93-100

  The study aims was to examine the relationship between demographic factors and effective motivation of knowledge transfer and experience between Employees of Isfahan Oil Refining Company. It was used a survey-descriptive method in this research and the population under investigating includes all managers and employees of Isfahan Oil Refining Company. To determine the sample size, it was used the formula of sampling Cohen. Sampling method is random stratified sampling and the tool for collecting the research data was researcher-made questionnaires with the Likert scale. The face validity of the questionnaire approved by experienced teachers and in order to determine the reliability it was used Cronbach’s alpha coefficient (0.95). The analysis was performed on the received questionnaires. It was used descriptive statistics i.e. frequency and mean, and in inferential statistics were used Two sample t-test, One-way ANOVA, and Pearson correlation coefficient. The findings of the study indicated that the relationship between demographic factors (age, gender, education, work experience, organizational side, and employment type) and intrinsic and extrinsic motivation is no significant refining; this indicates that the motivation’s employees of Isfahan Oil Refining Company with different demographic factors are the same.

  Keywords: Demographic factors, Intrinsic Motivations, Extrinsic Motivations, knowledge transfer, Isfahan Oil Refining Company
 • Hossein Ilanloo* Pages 101-106

  To have a healthy community requires a healthy family; and one of the key to having a healthy family is transcendental education with the program. As education is one of the main pillars of a progressive society, attention to its basic pillars and structures has a special place. In recent years, Critical Thinking has been supposed as one of the essential components of education. Despite the importance of critical thinking in the educational structure, unfortunately, education has not paid much attention to this pillar. The purpose of this study is to survey and review the texts of critical thinking, components of critical thinking, training and practical approach to promoting critical thinking as well as critical thinking place in education.

  Keywords: Critical thinking, training, education
 • Karim Abdolmahamadi*, Ezzatollah Ahmadi, Farhad Ghadiri, Ali Mohammadzadeh, Bager Yuosefzadeh Pages 107-112
  Introduction

  cognitive function included wide range of perceptions,memory and complex cognitive operations. Due to the memory effect at all aspects of life and unaffected by of drugs the aim of this study is comparison of memory function in normal and addicts individuals.

  Method

  The Method of  This study is descriptive and Causal-comparative. Therefore 100 addicts under the East Azarbaijane Behzisti organization  where selected in available sampling and 100  normal individual Using matching method where selected and responded the Prospective and Retrospective Memory Questionnaire (PRMQ) Data obtained analyzed by using SPSS software, and multivariate analysis of variance tests.

  Results

  The results showed there a significant difference is between the addicts and normal people at long-term memory, short-term memory, prospective memory, retrospective memory ,and general memory.

  Conclusions

  drug addiction creates devastating and irreparable effects to parts of the brain play a role in memory function and this issue is causing poor performance in the memory of addiction.

  Keywords: Drugs, memory, addicted, normal
 • Azita Daryayelaal*, Leily Abbasi, Neda Ebrahimi Moghadam Pages 113-122

  The purpose of this study was to compare perceived parenting styles in people with obsessive-compulsive disorder and normal people. The population of the study consisted of students from Tehran universities that were selected 430 people by Convenience Sampling. Among them, 70 people with high scores on obsessive-mental-practical scale and 70 people who were matched characteristics of gender, age, education and marital status with low scores on the scale of intellectual and practical wisdom were selected. The sample group completed the Maudsley obsessive compulsive inventory (MOCI), Yale–Brown Obsessive–Compulsive Scale(Y-BOCS), the checklist of the Obsessive-Compulsive Disorder Symptom DSMIV-TR and Naghashan Parenting Style Inventory. The findings of the Chi-square two-variable test with a significant level (P <0.01) showed that the prevalence of perceived parenting styles in obsessive individuals was different from that of normal people, with a strict parenting style in people with obsessive-compulsive disorder and deceitfulness in normal people More abundant. There was no significant difference between males and females in terms of parenting style. There was a difference in the order of birth between men and women with obsessive-compulsive disorder. There was a difference in the order of birth between men and women with obsessive-compulsive disorder. According to the findings, obsessive individuals have a strict perception of perception, while normal individuals have a decisive style perception. There is no gender difference in parenting style. The results show that women with obsessive-compulsive disorder are more likely to be the third child and that men are more likely to be the first child.

  Keywords: Perceived parenting style, Birth order, obsessive-compulsive disorder
 • Mina Moafi, Saeideh Bazzazian*, Mojtaba Amiri Majd Pages 123-132

  Obesity and overweighting as a chronic disorder are effected from the complex interaction of environmental, cultural, psychosocial, metabolic, and genetically factors and cause an emotional, psychological, and social problem for peoples. The current research aimed to determine the relationship between body image and social anxiety with positive and negative affect in overweight women. A descriptive correlation method was used. The sample was selected randomly from over-weight women in Karaj province and was asked to answer to image body, social anxiety, and negative and positive affect questionnaires. Data analyzed done by the Pearson correlation coefficient and stepwise regression. The results showed that there was a significant relationship between body image and positive and negative affect (p<0/01). Also, there was a meaningful relationship between social anxiety and positive and negative affect (p<0/01). The results of stepwise regression analysis showed that social anxiety and body image could be explained %15 variance of positive affect and %18 variance of negative affect. Current research introduces necessary experimental evidence about knowing psychological problems in overweighting persons, which could be useful in providing fitness programs.

  Keywords: Body image, Social anxiety, Negative affect, Positive affect
 • Mastane Moradhaseli* Pages 133-142

  Mental imaging is a psychology that builds intrinsic images in the brain using conscious imagination And restored. People can create mental images about simple things like shapes Create mental images to remind you of complex life events. What matters The development of the use of mental imagery in the field of psychotherapy and rehabilitation for ordinary people It can have a direct effect on the treatment process and acquire new skills. The report has been tried after Introduction and History of Psychological and Biomedical Mental Illustration, Applications and Preliminary Engineering Techniques gets

  Keywords: mental image
 • Farzad Ghaderi* Pages 143-152

  The past decade has experienced an increasing interest in action underestanding and children’s mirroring of others’ behavior. Behavioral investigations have focused on the development and significance of mimicry, goal prediction and imitation. Others have focused on the neural basis of action mirroring, identifying particular electrophysiological markers or related brain regions. A vivid debate concerns the functional mechanisms that subseries and lead to action mirroring, others have suggested that action mirroring is the consequence of higher-level processes, Finally, the consequences of action mirroring for social functioning have been discussed with respect to its role in action understanding and fostering social relations. This article is an overview of the concepts of action underestanding and action mirroring of children, the neural, cognitive and social basis mechanisms, the evolution and, the way to measure and evaluate, and also review the outlines of recent researchers' comments and claims in This field. The effects and application of mirroring in the development of social perception and social recognition in the process of child development are discussed.

  Keywords: Action mirroring, action understanding, children
 • Shahnaz Marzi*, Aboutaleb Saadati Shamir Pages 153-162
  Purpose

  The present study investigated the role of self-efficacy and happiness in predicting self-criticism/reassurance among teachers.

  Method

  The present research design was a descriptive and correlational study type. The participants were 444 teachers selected through a multistage-cluster random sampling among the teachers in high school second period in the city of Bojnord of the 2015-16 years. The three scales administrated in this study were: self-reassurance/self-criticism Inventory, self-efficacy Scale and happiness Inventory. For data analysis, Pearson correlation and stepwise multiple regression were used method by SPSSV19 software.

  Findings

  The results showed that happiness (r= -0.367; r=0.359) and self-efficacy (r= -0.396; r=0.269), had a significant relationship with self-criticism/reassurance (p<0.01). Also, the results of regression analysis showed that happiness and self-efficacy predict self-criticism/reassurance and explain some of its variance.

  Conclusion

  Finally, the results of this study showed that the two variables of self-efficacy and happiness have a role in explaining self-criticism/reassurance variance and can be used to predict these variables in school teachers.

  Keywords: Self-criticism, reassurance, Self-efficacy, Happiness
 • Fatemeh Mohammadi Shahraji, Maryam Hafezian* Pages 163-170

  The purpose of this study is to investigate the effectiveness of Group Gestalt Therapy in Social anxiety and Test anxiety in female's students. This research has experimented with pretest-posttest design, conducted with a control and experimental group. The study population included all of the undergraduate students at the University of Sari,Fifty students were selected randomly for this particular purpose. The participants were given Kanver social anxiety, Sarason test anxiety and did pretest. Among those students, twenty of them who experienced more anxiety were chosen. Consequently,therapy was performed on them. At the end of the sessions ,the students in both groups had to do a posttest.The data were analyzed through the utilization of covariance analyses.According to the mean scores, it can be concluded that Gestalt therapy has a significant effect on reducing students' social anxiety.Alsowith respect to the mean scores, it can be concluded that gestalt group therapy is effective in reducing anxiety in students

  Keywords: Gestalt Therapy, Social anxiety, Test anxiety
 • Vahideh Babakhani* Pages 171-178
  The present study aimed to determine the effectiveness of mindfulness skills training on adjustment and mental health of students. The statistical population consisted of all female students of vocational schools in District 2 of Qazvin in the 2014-2015 academic year, 40 of whom were selected as the sample using cluster random sampling method and randomly assigned to the test and control groups. Then, participants in the test group received mindfulness skills training for eight weeks. Participants of both groups filled out the Adjustment Inventory for School Students and mental health questionnaire before and after the training. The obtained data were statistically analyzed using ANCOVA. The results showed that there was a significant difference between the test and control groups in terms of the mean scores before and after the training. Accordingly, mindfulness skills training improved the adjustment (emotional, educational, and social) and the mental health of students. Therefore, it can be concluded that mindfulness skills training can be applied by instructors, counselors, and therapists as a method which improves the adjustment and mental health of students.
  Keywords: Mindfulness skills, Adjustment, Mental health, Students
 • Salman Zarei* Pages 179-186

  The aim of present study was to investigate the mediating role of mindfulness in the relationship between psychological hardiness and forgiveness with marital adjustment among married women in district 10 of Tehran. In this correlational research a total of 260 married women selected via available sampling method. Data collected by Spanier Marital Adjustment Scale (1976), Long and Gullet Psychological Hardiness Scale (2003), Bauer and others Mindfulness Scale (2006) and Pollard Forgiveness Measurement Scale (1998) and then collected data analyzed using Pearson correlation and path analysis. Results showed that psychological hardiness has a significant positive relationship with marital adjustment and mindfulness (p <0.05), Forgiveness has a significant positive relationship with marital adjustment and mindfulness (p<0.05), and mindfulness has a positive relationship with marital adjustment (p <0/05). Also, findings of path analysis show that mindfulness has a mediating role in the relationship between psychological hardiness and marital adjustment (p<0.05). Finally path analysis results show that mindfulness has a mediating role in the relationship between forgiveness and marital adjustment (p <0.05).

  Keywords: Mindfulness, Psychological Hardiness, Forgiveness, Marital Adjustment
 • Nader Mehregan, Khosro Rashid, Samineh Ghasemifar*, Hossein Sohrabi Vafa, Nosrat Allah Ghasemifar Pages 187-192

  Healthy Community is one of the significant factors in the development of any country. Community health has different and diverse dimensions. Mental health is determined as an essential aspect of health. Mental health is determined as an essential aspect of health. Mental health is among the indicators that are affected by a variable factor such as social and macroeconomic variables. So far, several indicators that are of great variety depending on the means and objectives of the study have been proposed by researchers to measure the level of mental health. Promotion of mental health in each country leads to improved worker productivity and increased efficiency. In this study, mental health index was estimated using a fuzzy logic system based on the data from 30 provinces of the country in the years 1378-1391. In estimating the mental health, a questionnaire was developed according to the method of fuzzy logic, and 30 expert psychologists of the country completed socio-individual factors affecting the mental health and then. Investigating the findings of mental health indexes in the year 1391, indicated that among 30 provinces of the country, the provinces of the south and north Khorasan, and Yazd have the highest mental health indexes, and Fars, Tehran, and Isfahan have the lowest indexes of mental health. Generally, the findings indicate the necessity of further attention by authorities and planners to the socio-individual factors that determine mental health in the provinces mentioned above.

  Keywords: Mental Health Index, fuzzy logic, socio-individual factors
 • Mohammad Ghanbaritalab*, Gholamhossein Javanmard, Akbar Rezaei Pages 193-204

  The purpose of this research was to study the relationship between Mindfulness and Attention with Academic Self-efficacy in high school students In the 95-94 academic year in the Lordegan city. This study was Correlation- descriptive. The statistical population has consisted of all high school students, That the number of 2814 people been. Three hundred high school students from Lordegan were chosen as participants with multi-stage cluster sampling. For the collect, the data was used from mindfulness questionnaires, Academic Self-efficacy scale, and d2-test. Data were analyzed using Pearson's correlation test and Simultaneous regression Analysis. Results indicated that there is a significant relationship between Descriptive component, action with awareness component, and lack of judgment component from the Mindfulness variable with Academic Self-efficacy. Also, there is a meaningful relationship between academic self-efficacy with efficiency component, pure attention score, and commission. The results of multiple regression analysis showed that action with awareness, Descriptive, and inaction components was a significant predicting factor of Academic self-efficacy, and also efficiency and attention components were significant in predicting Academic self-efficacy. Mindfulness and concentration predict 21 and 22% of Academic Self-efficacy Common variance.

  Keywords: Mindfulness, Attention, Academic Self-efficacy
 • Hamed Kashanaki*, Morteza Keshmiri Pages 205-216

  As self-conscious emotions, shame and guilt, are at the heart of pathology and developmental psychology. Numerous studies have acknowledged their importance and developmental psychologists, especially psychoanalysts, explained their critical role in etiology of mental disorders. Despite the fundamental effects of these emotions in human life, few studies have explored them objectively.  Most people, even mental health professionals, have not been able to clearly discriminate between shame and guilt. In this article, we have reviewed the studies on shame and guilt in order to explain their distinct role in human development and sociability. We have also investigated their relationships with mental health variables. Shame is often associated with violence, hurt and avoidance but guilt is a more mature emotion and its focus is usually on faults and compensation. Compensation leads to admitting that certain behaviors were not proper and motivates appropriate ones. However, there are uncongenial evidence which show that guilt not only does not result in compensation in every case, but also could have adverse effects on individual’s mental health and success.

  Keywords: Shame, Guilt, Self-conscious emotions, Mental health
 • Fateme Jafari, Ahmad Heydarnia*, Hadi Abbassi Pages 217-222

  This study aims to investigate the effectiveness of group narrative therapy on reducing depression among divorced women referring to the Crisis Intervention Center in Shirvan. The samples of this quasi-experimental study with pretest-posttest design and control group included 20 individuals who were selected according to the study criteria. The samples were then randomly divided into two groups, namely, experimental and control groups. The research tool was the Beck Depression Inventory-second edition (BDI-II). After conducting pretest for each group, narrative therapy training sessions were held during eight 2-hour sessions for the experimental group, while the control group received no intervention. At the end of the sessions, both groups underwent posttest. T-test was used to assess the differences between the two groups. The results showed that group narrative therapy training could lead to lower depression scores in the experimental group.

  Keywords: Group Narrative Therapy, depression, divorced women
 • Parisa Kharazmi*, Fahime Aryan Pages 223-232

  transparent; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;">One common factor among the general decline in students, poor math skills. To Nzrkvsk, mathematics disorder (calculated question) is math abilities Drasrasyb inherited Developmental disorder processes in the brain centers that math ability is growth emerges. Dyscalculia should be noted that the calculation does not imply weakness in practice, it is the perfect math skills and even larger (Alain, 1992) Mmvladrdrk mathematics children with disorders of spatial relations grip Shdydnd. Dr mathematical concerns of this group of these children, should also be considered a problem and think of visual perception. Sometimes indirect factors such as neglect reading, weakness four skills (prerequisite, calculating, reasoning, geometry, and because of the difficulty of mathematical ability is. Have many primary school students, junior high schools grip does have a learning mathematics are the same age as his years as students strive, do not expect progress is one common factor among the general decline in students, poor math skills Ast.shnasayy time students mathematics disorder, wetting the complex image prevents diagnosed behavioral or emotional problems caused by blocking of educational failure and its consequences comes up, it is. It can be through formal and informal assessment data to design a treatment program tailored to children's energy needs provided

  Keywords: learning disorders - Mathematics disorder - diagnosis - Assessment
 • Elahe Ahangari, Marzieh Eshaghi, Narges Rasouli, Mohammad Tahan* Pages 233-240

  The purpose of this study was to determine the effect of interventional therapy on the control of anger among children without children in Kashmar in 2017-2018.</span> This is a quasi-experimental study with pretest-posttest with control group. The statistical population of the study consisted of all children (8-15 years) of the children's care center of al-Ghadir in Kashmar. To select the statistical sample, among those who according to the psychologist's opinion and Springer's wrath questionnaire, the lower scores in the dimension (internal / external anger control) were obtained, 30 individuals were randomly selected and randomly divided into two groups, experimental and control (each group was 15 People) were replaced. The data collection tool was Springer's Anger Scale, completed in two stages before and after the intervention. The intervention included interventional therapy (8 sessions, 1.5 hours) that was performed for the experimental group. Data were analyzed using covariance analysis.</span> Findings showed a significant difference between the mean scores of the experimental and control group in the post-test phase. Also, imatography is effective in controlling the external and internal anger of the unprotected children (P = 0.001(</span>. According to the findings of the research, imaging therapy is effective in controlling the anger of abortive children.</span>

  Keywords: Imathyopathy, internal anger, external anger
 • Narges Yousfpoor*, Elahe Ahangari, Mohammad Tahan Pages 241-250
  Grief is one of the most popular human reactions that it happens in all cultures and age groups in response to different types of loss, especially the death of a loved one. In order to treat the following signs of grief psychologists profit various methods. So this study were carried out to investigate the effectiveness of psychotherapy based on the quality improvement of life on anger symptoms reduction in patients with complicated grief. </span> This study was conducted experimental with pretest-posttest and control group with random assignment. The sample group were selected among all patient that were referred to the counseling centers in Kashmar city and based on DSM-V criteria were diagnosed with complicated grief symptoms. Among the clients for available were selected 30 patients (male-female) and randomly were divided into control and experimental groups. Both groups responded to the  Zygl's Multidimensional Anger inventory(pretest). Afterward the experimental group were psychotherapy based on quality improvement of life for 8 sessions (Frisch, 2006). The control group continued their previous treatment during this period. Then both groups triables post-tested. Analysis of covariance was used to analyze the data. Analysis of covariance showed that after intervention, there was significant difference between experimental and control groups, in anger symptoms reduction (0/01 <p). according="" anger="" chi="" dir="RTL" eta="" impact="" is="" of="" post-="" related="" scores="" span="" symptoms="" test="" the="" to="" variance="">.Psychotherapy based on the quality  improvement of life have a positive impact on anger symptoms reduction in patients with complicated grief and we can use this method to help patients mental health.</span></p).>
  Keywords: Anger, Complicated grief, Psychotherapy based on the quality improvement of life