فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 3 (پیاپی 104، مرداد و شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مهناز ترابی حکم آبادی، احمد الله آبادی*، غلامرضا موسوی صفحات 273-283
  هدف

  علف کشها از جمله آترازین از مهمترین آلاینده های نوپدید هستندکه در پیکره آبهای سطحی و زیر زمینی پیدا می شوند و برای سلامتی انسان ومحیط خطرناکند. جذب یکی از بهترین تکنیکهایی است که برای حذف آنها از آبهای الوده استفاده می گردد. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی حذف علف کش آترازین با استفاده از کربن اسکنبیل پرداخته شد.

  مواد وروش ها

  در این پژوهش از کربن حاصل از چوب انار واسکنبیل جهت حذف علف کش آترازین استفاده گردید بطوری که کربن های فوق با NH4CL و سپس در دمای 800درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت فعال سازی گردیده و سپس آزمایشات پارامتریک انجام و تاثیر pH ، غلظت جاذب ،غلظت آترازین و زمان تماس در حذف آترازین توسط دو کربن مورد بررسی قرار گرفت و سپس آزمایشات تعادل جذب انجام و ظرفیت جذب وایزوترم های آن محاسبه گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که  کارایی کربن حاصل از چوب اسکنبیل در شرایط بهینه در7 pH= غلظت کربن 2/0 گرم بر لیتر ، مدت زمان اختلاط 50 دقیقه و غلظت 25 میلی گرم در لیتر  100%آترازین را حذف نماید. وکربن حاصل از چوب انار نیز در شرایط بهینه 6 pH= ، غلظت کربن 2/0 گرم بر لیتر و مدت زمان اختلاط 50 دقیقه توانست 5/91 درصد آترازین با غلظت 25 میلی گرم بر لیتر را حذف نماید. آزمایشات تعادل جذب نشان داد که کربن اسکنبیل دارای ظرفیت جذب 672 وکربن چوب انار645 میلی گرم بر گرم می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که کربن فعال حاصل از چوب درخت اسکنبیل و انار دارای ظرفیت جذب بالایی در حذف علف کش آترازین می باشند و می توانند جاذب های اقتصادی و موثر در حذف این آلاینده از آبهای طبیعی باشند.

  کلیدواژگان: آب آلوده، کربن فعال، جذب، آترازین
 • ریحانه روانبخش گاوگانی، اسماعیل بابایی*، محمد علی حسینپور فیضی، وحید منتظری صفحات 285-292
  زمینه و هدف

  سرطان پستان شایع ترین بدخبمی در میان زنان جهان می باشد. مطالعات گروه جدیدی از RNAهای غیر کدکننده به نام RNAهای غیر کدکننده طویل را شناسایی کرده اند که نقش مهمی در ایجاد، گسترش و متاستاز سرطان ایفا می کنند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر شناسایی و ارزیابی بیان RNAغیرکدکننده طویل جدید lncUSMycN در سرطان پستان می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 40 بافت توموری کارسینومای تهاجمی مجاری پستان و 40 بافت سالم اطراف تومور جمع آوری شد و پس از استخراج RNA تام با استفاده از کیت ترایزول، سنتز cDNA صورت گرفت. با استفاده از روش qRT-PCR سطح بیان lncUSMycN در نمونه ها بدست آمد. برای برررسی ارتباط بیان در بافت های توموری نسبت به اطراف سالم آنها، از نرم افزار REST استفاده شد. توان بیومارکری آن نیز با استفاده از نرم افزار SigmaPlot و با رسم منحنی ROC ارزیابی شد. علاوه براین، ارتباط بیان lncUSMycN با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیکی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از نرم افزار REST افزایش معنی دار بیان lncUSMycN را در بافت های توموری نسبت به حاشیه سالم مجاور آنها نشان داد (001/0 =p، CI 95%(. آنالیز منحنی ROC توان بیومارکری lncUSMycN را ثابت کرد (001/0 =p، 72/0= ROCAUC). نتایج بررسی بیان lncUSMycN با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیکی نشان داد که بین بیان این lncRNA با مراحل اولیه تومور (005/0 =p، CI 95%(و تومورهای با درجه تمایز بهتر (046/0 =p، CI 95%(ارتباط معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به افزایش بیان lncUSMycN در کارسینومای تهاجمی مجاری پستان، بیان این RNA غیرکدکننده طویل می تواند به عنوان یک بیومارکر تشخیصی بالقوه جدید در سرطان پستان مطرح شود.

  کلیدواژگان: کارسینومای تهاجمی مجاری، RNA غیرکدکننده طویل، lncUSMycN، بیومارکر
 • امیر حسین بقایی*، مهران کشاورزی صفحات 293-302
  اهداف

  آلودگی خاکها به فلزات سنگین دائما در حال گسترش است که می تواند سلامت انسان را به خطر بیندازد. در این میان برداشت از معادن حاوی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم می تواند به افزایش آلودگی خاک کمک کند. بنابراین این تحقیق با هدف ارزیابی خطر سلامتی فلزات سنگین (کادمیوم و سرب) در محصولات گلخانه ای برداشت شده از گلخانه های اطراف معدن ایرانکوه صورت پذیرفت.

  موادو روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی 10 گلخانه خیار، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای در اطراف مجتمع ایرانکوه به طور تصادفی انتخاب گردید، به نحوی که بتواند نشانگر الگوی پراکنش کادمیوم و سرب موجود در منطقه باشد. در زمان برداشت محصول نمونه برداری از میوه و خاک گلخانه صورت پذیرفت. در هر نمونه برداری 10 نمونه از هر محصول و همچنین خاک سطحی هر گلخانه برای آزمایش انتخاب شد . غلظت سرب و کادمیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین شد و ارزیابی خطر سلامتی این فلزات بر اساس مدل پیشنهادی توسط آژانس محیط زیست آمریکا تعیین شد.

  یافته ها

  بیشترین و کمترین میزان جذب کادمیوم و سرب روزانه بدن انسان در گروه سنی 3 تا 6 سال به ترتیب مربوط به مصرف 55 و 100گرم در روز فلفل دلمه ای و خیار بود. در گروه بزرگسال 18 تا 35 سال نیز نتایج مشابهی مشاهده شد. ضریب خطرپذیری کادمیوم برای کلیه گروه های سنی بیشتر از سرب بود. بیشترین ضریب خطرپذیری سرب و کادمیوم مربوط به ورود آنها از طریق تماس پوستی با خاک بوده و کمترین آن از طریق ورود از طریق بلع بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که غلظت بالای سرب و کادمیم در محصولات گلخانه ای تولید شده در اطراف معدن ایرانکوه مساله مهمی برای سلامت مصرف کنندگان این محصولات محسوب می شود که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ریسک آلودگی، سرب، کادمیوم، معدن ایرانکوه
 • فاطمه بیابانی*، منیژه نصیری زاده، مرضیه مقرب صفحات 303-309
  زمینه وهدف

  تهوع یکی از عوارض شایع همودیالیز است تهوع، اثرات نامطلوبی بر سطح کفایت همودیالیز که شاخص مهم مرگ ومیر در این بیماران به شمار میرود، دارد. در بیماران همودیالیزی یکی از عللی که بیماران دیالیزی تهوع را تجربه می کنند سطح کفایت دیالیز انجام شده برای آنان است. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تکنیک آرام سازی عضلانی بر تهوع و کفایت دیالیز بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شد.

  روش

  این مطالعه یک مطالعه تجربی که45 بیمار همودیالیزی درگروه کنترل و 44 بیمار درگروه مداخله از بیمارستان های گناباد و زاهدان در سال های 94-1393درآن شرکت داشتند. نمونه ها به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند.تکنیک آرام سازی عضلانی به گروه آزمون آموزش داده واجرا شد. نتایج حاصل با نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، تی مستقل و من ویتنی در سطح معنی داری کمتر از 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  اختلاف میانگین بین کفایت دیالیز بعداز مداخله در گروه آزمون،با توجه به آزمون آماری تی زوجی معناداربود(009/0=p).:سطح کفایت دیالیز در گروه آزمون قبل مداخله 39/0±35/1 و بعدمداخله0 و 43/0±50/1 بود. وامانتیجه آزمون آماری ویلکاکسون درخصوص مقایسه شدت تهوع قبل(04/1±22/0)و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت)15/0±02/(آماری معناداری نشان نداد (65/0=p)،

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، میتوان بیان کرد که آموزش و اجرای تکنیک آرامسازی عضلانی بنسون باعث کاهش میزان تهوع و افزایش کفایت دیالیز بیماران تحت درمان با همودیالیز میشود.

  کلیدواژگان: آرام سازی عضلانی، تهوع، کفایت دیالیز، همودیالیز، kt، v
 • مسعود حاجیا* صفحات 311-318

  امروزه روش های تایپینگ ملکولی نقش اساسی در بسیاری از معضلات حوزه پزشکی ایفا می نمایند. این تکنیکها که هر روزه با معرفی روش های جدید سبب افزایش دقت نتایج حاصله خود شده اند. همچنین توانسته اند ما را به فهم بهتری در تحلیل وضع موجود قادر نموده، در معظلات سیستم بهداشتی راهنمایی نمایند تا با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از وقوع همه گیری های بعدی جلوگیری شود.هدف این روش ها پی بردن به منشا کانون انتشار با مطالعه عوامل عفونی شناسایی شده میباشد هدف این روش های با مطالعه ارتباط عفونت ایزوله شده و مقایسه نتایج به منشاء کلونیزه هست. همچنین کمک به تمایز آلودگی های محیطی از گونه های عفونی زا نموده و ردیابی عفونتهای بیمارستانی از منشا انتشار میباشد. هم اکنون این روش ها در مراکز و سیستم های بهداشتی و بیمارستانی بکار گرفته شده اند و توانسته اند سهم بسزایی در کاهش هزینه های درمانی ایفا نمایند. یکی از این روش ها روش پالس فیلد ژل الکتروفورز هست. استقرار این سیستم با توجه به ویژگی های فنی آن در کل کشور جهت دست یابی به اهداف فوق نیازمند بودجه سنگینی هست تا با تشکیل یک شبکه کشوری تمامی رخداد ها قابل ثبت و پیگیری باشند. انجام این مهم بدون حمایت سازمان مسئول در سیستم بهداشتی و مراکز تحقیقاتی بر نمی آید. در این مقاله سعی شده تا با بررسی ویژگی ها و محدودیت های روش پالس فیلد ژل الکتروفورز، و بررسی توانمندی موجود در کشور توانمندی موجود کشور آشنا شده و نیز مدلی کاربردی ارائه شود که کمک کننده سیستم بهداشتی دراعلام هشدارهای لازم باشد. امید است تا با نظرات اصلاحی صاحب نظران عزیز بتوان سیستم مناسب جهت تحقق این هدف دست یافت.

  کلیدواژگان: مولکولار اپیدمیواوژی، عفونتهای روده ای، سیستم بهداشتی
 • رستم گلمحمدی، نسترن خائفی*، محسن علی آبادی صفحات 319-327
  زمینه و هدف

  تاسیسات تقلیل فشار گازدرون شهری با افزایش مصرف گاز و کشش بار بیش از ظرفیت یکی از منابع آلودگی صدا محسوب می گردند هدف از این مطالعه ارزیابی و ارائه طرح کنترل مواجهه با صدا شغلی ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری بوده است.

  روش کار

  ارزیابی محیطی صدا به همراه تجزیه فرکانسی آن بر اساس استاندارد(2009)9612 ISO صورت گرفت. پس ازتعیین محدوده تراز فشار صوت منبع اصلی صدا شناسایی گردید. همچنین به منظور تعیین مواجهه فردی در طول یک شیفت کاری دزیمتری انجام شد. در مرحله بعد تحلیل آکوستیکی بنا بر مبنای ویژگی های جذب صوتی صورت گرفت. نصب مواد جاذب صوت پیشنهاد و میزان تاثیر مداخلات برآورد گردید.

  یافته ها

  در ایستگاهای تقلیل فشار گاز میانگین تراز کلی فشار صوت در محدودهdB(A) 68/64-95/30 تعیین شد. حداقل و حداکثر سطح جذب موثر صوتی سطوح داخلی به ترتیب برابر با 27/64 -3/61 سابین مترمربع برآورد گردید. میانگین دز دریافتی کارگران مورد نظر نیز 121% بوده است. با نصب جاذب در سقف و سطوح دیوارها، سطح جذب موثر صوتی سطوح با بیشترین مقدار برابر با210/35 سابین متر مربع و کمترین مقدار آن 40/35 سابین متر مربع برآورد گردید که با این طرح کنترل، تراز فشار صوت در داخل بنا بین 11/64 -8/69 دسی بل کاهش خواهد یافت.

  نتیجه گیری

  عامل اصلی ایجاد صدا در ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری عبور و اغتشاش جریان گاز از تاسیسات واحد مکانیکال و سطوح انعکاسی بناهای ساختمانی محدود کننده تاسیسات بود. راهکار کنترلی شامل استفاده از جاذبهای صدا در دیوار و سقف تعیین گردید تا تراز فشار صوت به حدود مواجهه شغلی کاهش یابد.

  کلیدواژگان: مدیریت کنترل صدا، تحلیل آکوستیکی، مواجهه با صدا
 • زهرا اردودری*، فرزانه فدایی صفحات 329-335
  زمینه و هدف

  برخی افراد فعالیت روزانه و برخی دیگر، فعالیت شبانه را ترجیح می دهند. طبق مطالعات سطح عملکرد، ممکن است تحت تاثیر ریتم های شبانه روزی قرار گیرد. بارکاری فکری بالا زمانی اتفاق می افتد که وظیفه خواسته شده بیش از ظرفیت فرد باشد. با توجه به احتمال وجود ارتباط بین تیپ های شبانه روزی با بار کاری فکری، در مطالعه پیش رو رابطه بین تیپ های شبانه روزی با بار کاری فکری در کارگران مونتاژ یک صنعت تولیدی بررسی شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده روی 120 نفر خانم مونتاژکار شاغل در یک صنعت تولیدی انجام شد. برای بررسی تیپهای شبانه روزی و بارکاری فکری به ترتیب از نمونه نسخه ایرانی پرسشنامه صبحگاهی-شامگاهی هورن-استبرگ (Moring- Evening Questionnaire (MEQ)) و NASA-TLX (Task Load Index) استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار20 SPSS، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و آزمون کای دو انجام و 05/0 است.

  کلیدواژگان: مونتاژکاران، MEQ، تیپ های شبانه روزی، بارکاری فکری، NASA-TLX
 • اشرف صابر مشهدطرقی، نجمه تهرانیان*، سمیه یوسفی، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 337-343
  سابقه و هدف

  یکی از هورمون هایی که به نظر می رسد نقش مهمی در تنظیم رشد بدن ایفا می کند، گرلین است. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سطح سرمی گرلین مادر با شاخص های آنتروپومتریک بدو تولد نوزاد بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کوهورت، 35 نفر خانم باردار سه ماهه ی اول دارای معیار ورود به مطالعه که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، از نظر BMI قبل از بارداری به دو گروه A و B، به ترتیب شامل BMI طبیعی (14 n=) و BMI بالاتر از طبیعی (21 n=) تقسیم بندی و همگن شدند. سطح سرمی گرلین در هفته های 12-6 و 20-15 بارداری به روش ELISA سنجش شد.

  یافته ها

  میانگین سطح سرمی غیرناشتای گرلین (سه ماهه اول و دوم بارداری) دو گروه تفاوت معناداری نداشت (به ترتیب سه ماهه اول و دوم بارداری ، 93/0P1= و 76/0P2=). سطح گرلین به موازات افزایش سن حاملگی از سه ماهه اول به دوم بارداری در هر دو گروه افزایش یافته بود (به ترتیب گروه A وB، 15/0PA= و 24/0PB=) اما هیچ کدام از این مقادیر معنادار نبود. ارتباط معنادار ی بین شاخص های آنتروپومتریک بدو تولد نوزاد با سطح سرمی گرلین سه ماهه اول و دوم بارداری مشخص نشد (05/0P>).

  نتیجه گیری

  فقدان ارتباط مستقیم مشخص بین سطح سرمی گرلین مادر و شاخص های آنتروپومتریک نوزاد از این فرضیه که گرلین نقش اساسی در رشد جنین دارد، حمایت نمی کند.

  کلیدواژگان: گرلین، بارداری، نوزاد، شاخص های آنتروپومتریک
 • سارا نامجو، محمدرضا صیرفی، فرهاد عصارزادگان*، احمد برجعلی صفحات 345-354
  اهداف

  تداخل درد یکی از ویژگی های مهم درد مزمن است که تعیین کننده نوع و مسیر درمان است. با این حال درباره تاثیر مداخلات بر تداخل درد اطلاعات محدودی موجود است. ذا هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن (MBCT) بر تداخل درد در بیماران مبتلا به سردرد اولیه بود.

  مواد و روش ها

  در پژوهش آزمایشی حاضر در سال 1396 الی 97 در بیمارستان امام حسین (ع) در استان تهران انجام شد. از بین 94 بیمار مبتلا به سردرد مزمن اولیه 85 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به دو گروه درمان MBCT (43 نفر) و گروه کنترل (42 نفر) به صورت تصادفی جای گماری شده و در دو مرحله ارزیابی شدند. گروه آزمایش در هشت جلسه 120 دقیقه ای و در هفته های متوالی در جلسات درمانی MBCT شرکت کردند و گروه کنترل از گفت وگوی معمول با درمانگر برخوردار شدند. از مقیاس پیوسته بصری(NRS)، و پرسشنامه مختصر درد (BPI) استفاده شد. داده ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج در دو سطح «تحلیل به قصد درمان» و نمونه افراد تکمیل کننده پژوهش گزارش شدند.

  یافته ها

  نتایج «تحلیل به قصد درمان» نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، تفاوت نمره پیش آزمون-پس آزمون در حیطه تداخل عاطفی درد(001< P و 81/39=F) معنادار است. نتایج افراد تکمیل کننده پژوهش نیز مشابه و حاکی از کاهش معنادار در دو حیطه شدت درد (001< P و 75/10=F)، تداخل عاطفی درد (001< P و 69/81=F) می باشد.

  نتیجه گیری

  درمان MBCT یک روش بالقوه موثر برای کاهش شدت و تداخل درد عاطفی در افراد مبتلا به سردردهای مزمن است.

  کلیدواژگان: شدت درد، تداخل عاطفی و جسمانی مرتبط با درد، شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن، سردرد اولیه
 • مژگان لطفی*، یوسف اعظمی، شیوا دانایی، مهدی امینی صفحات 355-363
  زمینه و هدف

  خودکارآمدی یکی از منابع فردی است که نقش مهمی در ارزیابی اجتماعی و منابع مقابله ایفاء می کند. بنابراین، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بازداری هیجانی و ترس ناشی از ارزیابی اجتماعی با خودکارآمدی در زنان و مردان انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه زنان و مردان منطقه 6 شهر تهران در سال 1396 تشکیل دادند. حجم نمونه در این پژوهش شامل 200 نفر (100 زن و 100 مرد) است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور، فرم کوتاه پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNES-B) و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (GSE-17) استفاده شد. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل و با نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین بازداری هیجانی و خودکارآمدی در مردان، زنان و به صورت کلی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین مشخص شد که بین متغیر ترس از ارزیابی منفی دیگران و خودکارآمدی در مردان (54/0-)، زنان (43/0-) و به صورت کل (49/0-) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون تی بیانگر عدم تفاوت معنادار بین دو جنس در متغیرهای بازداری هیجانی و ترس از ارزیابی دیگران و تفاوت در خودکارآمدی در زنان و مردان است.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج می توان گفت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر خودکارآمدی ترس از ارزیابی منفی دیگران است و همچنین میزان خودکارآمدی با توجه به جنسیت متفاوت است و میزان آن در مردان به دلیل عوامل تربیتی و فرهنگی بیشتر از زنان است.

  کلیدواژگان: بازداری هیجانی، ترس از ارزیابی اجتماعی، خودکارآمدی، زن، مرد
 • فاطمه مسعودی*، علی مهری، حبیب الله اسماعیلی، معصومه هاشمیان صفحات 365-372
  زمینه و هدف

  بارداری با تغییرات فیزیولوژیک و بیومکانیک زیادی همراه است که باعث بروز شکایات شایع می شود. آموزش به مادر می تواند او را در به حداقل رساندن این شکایات توانمند کند. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش غیرحضوری با آموزش حضوری بر کاهش شکایات شایع دوران بارداری انجام شد.

  مواد و روش ها

  این یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد می باشد که در سال 1396، روی 100 نفر از زنان باردار تحت پوشش 3 مراکز خدمات جامع سلامت شهر مشهد، که به روش تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. پس از انجام پیش آزمون مداخله بصورت آموزش با پیامک، تلگرام و آموزش حضوری صورت گرفت. یک هفته و دو ماه بعد از مداخله، پرسش نامه پس آزمون تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss20 و آزمون های آماری فریدمن، کروسکال والیس، کای اسکوئر و آنوا تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  «نمره شکایات شایع بارداری»، یک هفته و دو ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در هر سه روش آموزشی استفاده از تلگرام 001/0p

  کلیدواژگان: مادران باردار، شکایات شایع بارداری، پیامک، تلگرام
 • علی صانعی پور، مجتبی راد، یاسر تبرایی، مصطفی راد* صفحات 373-381
  سابقه و هدف

  بیماری ایسکمیک قلبی در اکثر مناطق جهان اولین علت مرگ زودرس به شمار می رود. یکی از درمانهای اصلی بیماران با سندرم کرونری حاد استفاده از داروهای ضد انعقاد می باشد. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر دو روش تزریق وریدی متناوب و انفوزیون مداوم بر APTT بیماران سندرم کرونری حاد می باشد.

  مواد و روش ها

  کارآزمایی بالینی روی 60 نفر از بیماران انتخاب شده به روش تصادفی در بیمارستان نیشابور سال 1396 انجام شد. به منظور جمع اوری داده ها پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، چک لیست ثبت APTT استفاده شد. گروه تزریق وریدی متناوب، هر 3 ساعت هپارین به میزان 2500 واحد و گروه انفوزیون، 1000 واحد بر ساعت انفوزیون مداوم هپارین دریافت کردند و APTT کنترل شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS -16 انجام شد و سطح معنی-داری کمتر از پنج صدم در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین APTT در مرحله اول گروه تزریق وریدی متناوب 17/11±8/40 و در گروه انفوزیون مداوم 86/8±87/38 بود. در مرحله هشتم گروه تزریق وریدی متناوب 14/8±03/55 و در گروه انفوزیون مداوم 09/14±7/55 بود. آزمون t مستقل اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان نداد (P> 0.05)

  نتیجه گیری

  با توجه به همسانی نتایج در دو روش، می توان از روش تزریق متناوب به جای انفوزیون مداوم وریدی استفاده کرد. این روش محدودیت کمتری برای بیمار ایجاد کرده و بارکاری پرستاران بدلیل عدم نیاز به ست کردن پمپ سرنگ، آماده کردن سرم هپارینه و خاموش کردن آلارم ها کمتر می شود.

  کلیدواژگان: هپارین، داخل وریدی، انفوزیون، سندرم کرونری حاد
 • امیر هادی چگنی، فرانک هادی*، مژگان کوثری، مریم زارع، عبدالناصر غلامی محمدی صفحات 383-391
  زمینه و هدف

  ظهور گونه های مقاوم به داروها و همچنین محدودیت استفاده از داروهای ضد قارچی به دلیل اثرات سمی احتمالی در انسان، هزینه بالای تولید آن ها و آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف این داروها تحقیقات موردنیاز برای یافتن ترکیبات ضد قارچی جدید را ضروری دانسته است. میکروارگانیسم ها به ویژه باکتری های خاک طیف گسترده ای از مواد ضد میکروبی و فعال را تولید می کنند که برخی از آن ها خاصیت ضد قارچی دارند. هدف از این مطالعه جداسازی باکتری های موثر بر رشد قارچ ها، از خاک کشاورزی شهرستان خرم آباد است.

  مواد و روش ها

  نمونه برداری از خاک کشاورزی مناطق مختلف شهرستان انجام شد. سپس جداسازی باکتری های خاک با استفاده از محیط نوترینت براث و نوترینت آگار انجام و به دنبال آن اثر ضد قارچی مایع رویی و همچنین عصاره آن ها به روش انتشار دیسک در محیط SCA بر روی چندین گونه قارچ مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  در کل چهار جدایه، دارای اثرات ضد قارچی قابل ملاحظه ای بر روی برخی قارچ ها شامل Aspergillus niger،Aspergillus flavus،Aspergillus fumigatus و Candida albicans بودند. این جدایه ها با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی و تعیین توالی ژن SrRNA16 شناسایی شدند. پس از جستجوی توالی آن ها از طریق BLAST در بانک اطلاعاتی NCBI جنس باکتری ها متعلق به دو جنس Pseudomonas و Acinetobacter بودند.

  نتیجه گیری

  این اولین گزارش از بررسی فعالیت ضد قارچی، باکتری های جداشده از خاک کشاورزی خرم آباد است. این باکتری ها می توانند کاندید مناسبی برای کنترل زیستی قارچ های بیماری زا باشند. استخراج، شناسایی و به کارگیری متابولیت های مهاری آن ها می تواند در طراحی و تولید داروهای ضد قارچی استفاده شود.

  کلیدواژگان: جداسازی باکتری، ضد قارچ، روش انتشار دیسک، S rRNA16
 • مهدی یادگاری*، سیمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان صفحات 393-402
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی بود.

  مواد و روش ها

  35 سر موش صحرائی (سن 4 هفته، وزن 8± 72 گرم) به 5 گروه کنترل (6 هفته)، تمرین (6 هفته)، هایپوکسی (3 هفته)، هایپوکسی کاهش بار (3 هفته) و کنترل (9 هفته) تقسیم شدند. نمونه ها پس از 6 هفته تمرین تناوبی وارد هایپوکسی شده و 3 هفته در آنجا زندگی کردند. گروه دیگری همزمان با قرارگیری در محیط هایپوکسی، به اجرای تمرینات تناوبی با شدت کمتر(کاهش بار) پرداختند. نسبت Bax/Bcl2 حبابچه های ریه با روش ایمونوهیستوشیمی و جمعیت نموسیت-1 و نموسیت-2 حبابچه های ریوی با روش استریولوژی اندازه گیری شد.

  یافته ها

  پس از 6 هفته تمرین تناوبی، نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت نموسیت-2 افزایش و جمعیت نموسیت-1 کاهش یافت(05/0≥P). 3 هفته هایپوکسی سبب کاهش نسبت Bax/Bcl2 و کاهش جمعیت نموسیت-1 در مقایسه با گروه تمرین 6 هفته شد(05/0≥P). 3 هفته کاهش بار تمرین در گروه هایپوکسی، سبب کاهش نسبت Bax/Bcl2، کاهش نموسیت-2 و افزایش نموسیت-1 در مقایسه با گروه هایپوکسی شد (05/0≥P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین تناوبی شدید و هایپوکسی متعاقب آن می تواند آپوپتوز حبابچه های ریوی را افزایش دهد. همچنین به نظر می رسد تکنیک کاهش بار تمرین ابزاری کارآمد جهت کاهش آپوپتوز در ریه است.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، نموسیت، هایپوکسی، تیپر، آپوپتوز
|
 • Mahnaz tora bi hokmabadi, Ahmad Allahabadi*, Gholamreza Moussavi Pages 273-283
  Background

  Herbicides, including atrazine, are among the most important newly discovered contaminants found in water bodies and are hazardous to human health and the environment. adsorption is one of the best techniques used to remove these contaminants from  contaminated water.

  Materials and method

  In this study, two carbon from waste Pomegranate and  calligonum Comosum were used to remove atrazine herbicide. After chemical activation these carbons with NH4Cl, and then 800 ° C for 2 hours, parametric tests were performed and the effect of pH, adsorbent concentration, atrazine concentration and contact time were investigated; then absorption equilibrium tests; absorption capacity and its isotherms  investigated for the removal of atrazine by two carbons were calculated.

  Results

  The results showed that the carbon produced from the calligonum Comosum wood in optimal conditions at pH =7; carbon concentration 0.2 g/L, and the mixing time of 50 minutes could remove 100% atrazine at 25 mg/L . The carbon produced from pomegranate in optimal conditions pH =6; carbon concentration of 0.2 g/L and mixing time of 50 minutes could remove 91.5% atrazine to 25 mg/ L. Absorption equilibrium tests showed that the absorption capacity of carbon Calligonum Comosum and  pomegranate were 672 and 645mg/g respectively. Discussion The results of this study showed that both carbons have high absorption capacity in the removal of atrazine herbicide and can be an effective and economical absorbent for the removal of this contaminant from natural waters.

  Keywords: contaminated water, activated carbon, adsorption, atrazin
 • Reyhaneh Ravanbakhsh Gavgani, Esmaeil Babaei*, Mohammad Ali Hosseinpourfeizi, Vahid Montazeri Pages 285-292
  Introduction

  Breast cancer is the most common tumor malignancy among women worldwide. Studies have revealed new class of RNA molecules named Long non-coding RNAs that play important role in tumor development, progression and metastasis. Therefore, this study aimed to evaluate long non-coding RNA lncUSMycN expression in breast cancer.

  Methods

  In this study, 40 breast tumor with invasive ductal carcinoma and 40 normal marginal tissues were collected and after RNA extraction using TRizol kit, cDNA was synthesized. Expression level of lncUSMycN was obtained by applying qRT-PCR method. In order to evaluate association of lncUSMycN expression in tumor compared to normal tissues REST software was used. Biomarker potential of lncUSMycN was evaluated by drawing ROC curve using SigmaPlot. In addition, relationship between lncUSMycN expression and clinicopathological features was analysed.

  Results

  Results from REST indicated significant upregulation of lncUSMycN in tumor tissues compared to normal marginal specimens (95% CI, p =0.001). ROC curve analysis demonstrated the biomarker potential of lncUSMycN (ROCAUC =0.72, p=0.0006). Evaluation of the relationship between lncUSMycN expression and clinicopathological features revealed that there are significant association between lncUSMycN expression and early stages (95% CI, P=0.005) and well-differentiated tumors (95% CI, P=0.046).

  Conclusion

  Considering upregulation of lncUSMycN expression in invasive ductal carcinoma this lncRNA may be probably considered as a new potential diagnostic biomarker for breast cancer.

  Keywords: breast invasive ductal carcinoma, long non-coding RNA, lncUSMycN, Biomarker
 • Amirhossein Baghaie*, Mehran Keshavarzi Pages 293-302
  Background

  soil pollution to heavy metals is elevating that is dangerous for human health. According to this, mining activities to extract different heavy metals such as Pb and Cd can increase soil pollution. Thus, this research was done to evaluate Health risk assessment of heavy metals (Cd and Pb) in greenhouse products harvested from greenhouses around Irankooh mine.

  Materials and Methods

  In this study 10 cucumber, tomato and bell pepper greenhouses were selected randomly around Irankooh mine. At the time of harvest, fruit and soil sampling were done. In each sampling, 10 fruit samples of each products and soil surface from different parts of greenhouses were randomly selected for analysis.

  Results

  The highest and lowest daily intakes of Cd and Pb in the group age of 3-6 were determined with daily consumption of 55 and 100 g bell pepper and cucumber, respectively. The same results were observed for adult people in the age 18-35. The hazard quotient of Cd for all age groups was greater than the Pb hazard quotient. The highest hazard quotient of both Cd and Pb were due to the dermal contact with polluted soil and the lowest of them results from oral way.

  Conclusions

  The results of this research were shown that high Pb and Cd concentration in the greenhouse vegetable which produced around Irankkoh is an important concern for consumers health of these vegetables that should be more considered.

  Keywords: Pollution risk, lead, cadmium, Irankkoh mine
 • fateme biabani*, Manijeh Moghrrab, Marzieh Nasirizadeh Pages 303-309
  Aims

  Hemodialysis patients experience in during the hemodialysis levels of nausea it’s affected on adequacy dialysis. This study performed with the aim assessing the effect of muscle relaxation on nausea and dialysis adequacy in hemodialysis patients.

  Methods

  This two grouped experimental controlled trial was conducted on 90 hemodialysis patients as the control case group from Gonabad and zahedan hospitals in 2015. For whom Benson muscle relaxation performed in their home after the initial training by the researcher, for 15-20 minutes, twice a day during one month. Nausea and dialysis adequacy evaluated before and after the intervention in both groups. The collected data were analyzed using independent t-test, chi-square and Mann-Whitney U tests through SPSS software version 21. The p-value was considered significant at 0.05 levels.

  Results

  The mean scores of nausea and adequacy dialysis in case group, before the intervention, were 0.22±1.04 and 1.35±0.39 which nausea received to 0.02±0.15 and adequacy dialysis1.50±0.43 after the intervention. Wilcoxon test showed This difference was not significant in nausea (p=0.65), but result t paired showed it was significant in adequacy dialysis (p=0.003).

  Conclusion

  Muscle Benson relaxation can be considered as a cost effective, simple and secure way to increase adequacy dialysis in the hemodialysis patients.

  Keywords: Muscle relaxation, nausea, KT, V
 • masoude hajia* Pages 311-318

  Today, molecular typing methods play an essential role in many medical issues. These techniques, which are introduced every day by introducing new methods, increase the accuracy of their results. They have also enabled us to better understanding the status quo, advice on health system problematic subjects, and avoid further preventive measures from occurring. Molecular typing methods allow researchers to study the association between isolated pathogens and compare the results to their colonized origin. It also helps to differentiate and detect environmental contaminations from infectious species, identify and track hospital infections from its source. Nowadays, these methods have been used in many countries in health centers and hospitals. These tests have been able to play a significant role in controlling the spread of infection and reducing health costs. One of these tests is Pulse Field Jel Electrophoresis (PFGE) that plays an important role in water- and food-borne disease. Set of the whole system requires huge investment throughout the country need in order to provide a laboratory network to register all sporadic and epidemic cases. This program will not be progress without the support of health system with cooperation of and research centers.Therefore, in this paper, we tried to examine the features and limitations of the pulse field electrophoresis, and provide a functional model that would help the health system to provide the required warning. It is hoped that with the corrective comments of the dear scholars, there would be an appropriate system for achieving this goal.

  Keywords: Molecular epidemiology, Entric Infections, Health System
 • nastaran khaefi*, Rostam Golmohammadi, mohsen aliabadi Pages 319-327
  Background and objective

  Town Board Stations (TBS) installations with increment in gas consumption and overloading are one of the sources of noise pollution. The present study was aimed to assess and provide an occupational noise exposure control plan in TBS.

  Methods

  Area noise measurement and frequency analysis was performed according to ISO 9612(2009). After the determination of the range of sound pressure level, predominant source of noise was identified .In addition, dosimetry was conducted to determine the personal exposure during a work shift. In the next step,acoustical analysis of TBS of the sample,construction was conducted based on acoustical absorbance properties. Installation of absorbent materials was recommended and the efficiency of the interventions was assessed.

  Results

  sound pressure level was in the range of 68.64 to 95.30 dB(A) in TBS. The minimum and maximum effective sound absorption of internal surfaces were 3.61 and 27.64 Sabine m2,respectively.The average noise exposure dose for maintenance workers was 121%.After installation of absorbent materials on ceiling and walls, the effective sound absorption of the surfaces was improved to a maximum of 210.35 Sabine m2 and a minimum of 40.35 Sabine m2. The noise reduction prediction for these control plan will be 8.69 -11.6 dB(A).

  Conclusions

  The main reason of noise in the TBS was the passage and turbulence of gas flow in the mechanical unit, and reflective surfaces in constructions enclosing the installations. The control strategy, including the use of absorbent materials on ceiling and walls, was determined to reduce the sound pressure level to occupational exposure limit.

  Keywords: noise control management, acoustical analysis, noise exposure
 • Zahra Ordudari*, Farzane Fadaei Pages 329-335
  Introduction and Aims

  Some of people prefer daily activities; others, nightly ones. Studies have shown that performance levels may be affected by circadian rhythms. The high mental workload occurs when the task is greater than the capacity of the operator. Regarding the probable relationship between circadian types and mental workload, we decided to evaluate this factor in the assembly workers of a manufacturing company.

  Materials and Methods

  The study was a descriptive -analytic and cross-sectional one being carried out among 120 female assembly workers of manufacturing company. In order to evaluate of circadian types and mental work load, Iranian version of MEQ (Moring- Evening Questionnaire) and NASA-TLX (NASA-Task Load Index) have respectively been used. Data analysis was carried out by using SPSS 20. It is noteworthy to mention that P value

  Keywords: assembly workers, MEQ, circadian type, Workload, NASA-TLX
 • ashraf saber mashhad taraqi, Najmeh Tehranian*, Somayeh Yousefi, Anoshrvan Kazemnejad Pages 337-343
  Background and Aims

  one of the hormones that appears to play an important role in regulating body growth is ghrelin. This study aimed to determine the association between Maternal serum ghrelin level and neonatal anthropometric indicators at birth.Materials &

  Methods

  In this cohort study, 35 eligible pregnant women in their first trimester that were allocated by Using Convenience sampling were divided and matched in terms of BMI before pregnancy into normal and higher than normal BMI groups A ( n=14) and B ( n=21). Serum ghrelin level was measured during 6-12 and 15-20 weeks of gestation using ELISA method.

  Results

  Mean non-fasting serum gherlin level (first and second trimesters) had not significant deference between two groups (p1=0.93, p2=0.76, in first and second trimester, respectively). Also there is a ascending increase in mean serum ghrelin level with increasing gestational age from the first to the second trimesters in both groups but was not significant (pa=0.15, pb=0.24, in A and B group, respectively). No significant correlations were detected between non-fasting serum gherlin level (first and second trimesters) and neonatal anthropometric indicators.

  Conclusion

  The lack of any direct relationship between Maternal serum ghrelin level and neonatal anthropometric indicators does not support the hypothesis that ghrelin has major role in foetal growth

  Keywords: Pregnancy, ghrelin, neonate, anthropometric indicators
 • sarah namjoo, mohammadreza seirafi, farhad assarzadegan*, ahmad borjali Pages 345-354
  Background

  Pain interference is one of the important characteristics of chronic pain that determines the type and route of treatment. However, limited information is available about interventions efficacy on pain interference. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) on activity and emotional pain interference in patients with primary headache.

  Methods

  A clinical trial was conducted in 2017 and 2018 Imam Hossein hospital in the city of Tehran, Iran. Then, using the sampling judgment among 94 in patients with chronic headache, 85 were selected and randomly assigned into two groups: MBCT (43 patients) and control group (42) and were evaluated in two stages. The Numeric pain rating scale (NRS) Brief Pain Inventory (BPI), were measured. All data were analyzed by multivariate analysis of covariance. The results were reported using intent-to-treat (ITT) analyses and completer samples.

  Findings

  In ITT analyses statistically significant were found for emotional pain interference

  Keywords: Mindfulness-based Cognitive Therapy, Affective, Physical Pain-Related interference, primary headache
 • Mozhgan Lotfi*, Yoosef Azami*, Shiva Danaei*, Mahdi Amini* Pages 355-363
  Background

  Self-efficacy is one of the personal resources that plays an important role in social assessment and coping resources. Therefore, the present study was conducted to investigate the relationship between emotional inhibition and fear of social evaluation with self-efficacy in men and women.

  Materials and Methods

  The research method was descriptive-correlational. The study population included all women and men in the 6th district of Tehran in 2017. Via convenient sampling method two-hundred people (100 women and 100 men) were selected. To collect the data, Roger & Nesshoever, emotion control Questionnaire, Brief Fear of Negative Evaluation Scale (FNES-B), and General Self-Efficacy Scale (GSE-17) were used. The data were analyzed by Pearson correlation coefficient, independent t-test by SPSS-20.

  Results

  The results showed that there is no significant relationship between emotional inhibition and self-efficacy in two gender. Also, there is a negative and significant relationship between the fear of negative evaluation of others and self-efficacy in men (-0.54), women (-0.43) and total (-49.4). The results of t-test indicated that there was no significant difference between the two sexes in the variables of emotional inhibition and fear of evaluation of others and the difference in self-efficacy in men and women.

  Conclusion

  Based on the results, one of the variables that affect the self-efficacy of fear is the negative evaluation of others and the amount of self-efficacy varies according to gender and is higher in men than in women due to educational and cultural factors.

  Keywords: Emotional inhibition, fear of social evaluation, self-efficacy, woman, man
 • fatemeh masoudi*, ali mehri, habibollah esmaily, masoumeh hashemian Pages 365-372
  Background

  Pregnancy is associated with many physiological and biomechanical changes that leading to common complaints. teaching to mother can empower her to minimize these complaints. the aim of this study was to compare the effectiveness of not in perosn education, with face-to-face training on reducing to prevalence of pregnancy complications.

  Methods

  This is a pre-and post-semifinal study. In 2017, 100 pregnant women under the control of randomly selected 3 health centers in Mashhad were selected. After doing a pretest and, intervention was conducted using SMS, telegram and in-person training. One and two months after the intervention, a post-test questionnaire was completed. Data were analyzed using SPSS20 and Friedman, Kruskal-Wallis, Chi-square and Anova statistical tests.

  Findings

  The "common complaints rate of pregnancy", one -two week months after the intervention, before and after intervention in all three teaching methods, using telegram (p

  Keywords: Pregnant mothers, Common complaints of pregnancy, SMS, Telegram
 • Ali Saneipour, mojtaba rad, Yaser Tabaraei, Mostafa Rad* Pages 373-381
  Background

  Ischemic heart disease is the first cause of early death in the world. One of the main treatments for patients with acute coronary syndrome is the use of anticoagulants. The aim of this study, The aim of this study was to compare effect of two methods of intermittent intravenous injection and continuous infusion on APTT in patients with ACS.

  Materials and Methods

  clinical trial was performed on 60 patients selected by random sampling in Neishabour Hospital in 2018. To data gathering were used the demographic information questionnaire, and APTT checklist. The intravenous injection group received 2500 units heparin every 3 hours and infusion group was given 1000 units per hour and APTT was controlled. Data analysis was done using SPSS-16 software and sinifiant level was considered to be less than 0.05.

  Results

  Mean APTT level in first stage was 40.8 ± 11.17 and 38.87 ± 8.86 in intermittent intravenous injection and continuous infusion groups respectively. In the 8th stage, mean APTT level in intravenous injection group was 55.03 ± 8.41 and in continuous infusion group was 55.7 ± 14.09. Independent t-test did not show a significant difference between the two groups (P> 0.05).

  Conclusion

  Regarding to approximation of the results in two methods, alternate injection method can be used instead of continuous intravenous infusion. This method creates less constraints for the patient and reduces the burden on nurses due to don’t need setting pump syringe, serum heparin preparation, and alleviation of alarms.

  Keywords: Heparin, Intravenous, Infusion, Acute Coronary Syndrome
 • Amir Hadi Chegeni, Faranak Hadi*, Mojgan kowsari, Maryam Zare, Abdolnaser Gholami Mohammadi Pages 383-391
  Background

  Emergence of drug resistant strains and the limited use of antifungal drug due to possible toxic effects on humans, the high cost of their production and environmental pollution has made the search for novel bio-antifungal compounds a necessity. Microorganisms, particularly soil bacteria produce a wide range of active antimicrobial substances that some of them have antifungal properties. The purpose of this study is isolation and identification of the bacteria affecting the growth of fungi from Khorramabad agricultural soil.

  Materials and Methods

  Agricultural soils were collected from different areas of Khorramabad, Lorestan Province. The bacteria were isolated using nutrient broth and nutrient agar, then, the antifungal activity of their extracts and supernatant in the SCA media on several species of fungi was studied applying disk diffusion method.

  Results

  Four strains showing a remarkable antifungal effect against some fungi, including Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus and Candida albicans. These isolates were identified by biochemical features and 16S rRNA sequence. Analysis of their sequencing through BLAST in NCBI data bank showed that these bacterial similarly closed to Pseudomonas sp. and Acinetobacter sp. genus.

  Conclusion

  This study was the first report of antifungal analysis of soil isolated bacteria from Khorramabad. These bacteria could be a potential candidate for biocontrolling pathogenic fungi.The extraction, identification and development of their inhibitory metabolites can be used in the design and production of antifungal agents.

  Keywords: Bacterial isolation, Antifungal, Disk diffusion method, 16SrRNA
 • mehdi yadegari*, Simin Riahy, Shadmehr Mirdar, Gholamreza Hamidian Pages 393-402
  Background

  This study investigated the effect of 3-weeks Taper in hypoxic environment on the ratio of Bax / Bcl2 and alveolar epithelial cells populations in the lung.

  Materials and Methods

  Thirty-five rats (4 weeks old, weighing 8 ± 72 g) were divided in five groups: control (6 weeks), training (6 weeks), hypoxia (3 weeks), hypoxia - taper (3 weeks) and control (9 weeks). Samples entered to the hypoxia after six weeks of interval training and lived there for 3 weeks. another group with exposure to hypoxic environment , implementation Taper technique.Bax/Bcl2 ratio of lung measured by immunohistochemistry and type II and type I pneumocytes population of pulmonary alveolar measured with stereologically.

  Results

  Bax/Bcl2 ratio and type II pneumocytes population Increased and type I pneumocytes population Decreased After six weeks high intensity interval training (P≤0.5).Bax/Bcl2 ratio and type I pneumocytes population of hypoxia group decreased compared with training group (P≤0.5). three weeks taper in hypoxia group, Led to decrease of Bax/Bcl2 ratio , type II population pneumocytes and Increase of type I pneumocytes (P≤0.5).

  Conclusion

  It seems high intensity interval training and subsequent hypoxia can increase pulmonary alveolar apoptosis. also appears taper is a Efficient Method to decrease of apoptosis lung.

  Keywords: High intensity interval training, pneumocytes, hypoxia, taper, apoptosis