فهرست مطالب

اندیشه های نوین تربیتی - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 57، بهار 1398)
 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 57، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • روح الله خدابنده لو، گلنار مهران، هدی سادات محسنی*، فهیمه رجبی صفحات 7-26

  آموزش و پرورش پیش دبستانی یکی از پایه های اساسی هر نظام و سیستم آموزشی می باشد. در تمامی نظامهای آموزشی این مقطع از آموزش عمومی مورد سوالها و چالش های جدی واقع شده است. سوال در خصوص اهداف، نوع و کیفیت برنامه های آموزشی از جمله این چالش ها می باشد. اهمیت و ضرورت توسعه حرفه ای به حدی است که توجه به آن موجب بهبود عملکرد معلم و یادگیری کودک می شود. در این مقاله پژوهشهای انجام شده در طی 36 سال اخیر (از سال1980تا2016) در حوزه توسعه حرفه ای در آموزش و پرورش پیش دبستانی و اوان کودکی که در پایگاه داده ایISI نمایه شده اند مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 917مقاله و رکورد با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه ای اجتماعی مورد کنکاش و بررسی کتابشناختی به منظور شناسایی روندهای موجود و ارائه راهنمایی برای پژوهشهای آینده قرارگرفتند. همچنین روندهایی مثل کشورهای دارای بیشترین مقاله، دانشگاه ها و موسسات تولیدکننده مقاله در این حوزه، حوزه های تحت پوشش و سایر روندها مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی با استفاده از نرم افزار وس ویورر انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که از 5 دانشگاه برتر در حوزه تعامل در محیط های یادگیری آنلاین، 4دانشگاه آن در آسیا قرار دارند و همچنین اولین دانشگاه آمریکا که در جمع برترین ها قرار دارد، دانشگاه ایندیانا می باشد که در رتبه ششم دانشگاه های دارای بیشترین تولید علم قرار دارد. اما در مجموع، کشور آمریکا در اغلب رشته ها، بیشترین سهم را در تولید علم دارند.

  کلیدواژگان: &quot، توسعه حرفه ای&quot، آموزش و پرورش پیش دبستانی&quot، مطالعه مروری&quot
 • محسن چناری*، محبوبه عارفی، کوروش فتحی واجارگاه صفحات 27-52

  مطالعه حاضر در صدد است تا ضمن بررسی عناصر تشکیل دهنده ی برنامه درسی آموزش زبان خارجی عمومی، به معرفی مولفه ها و مقوله های اصلی تشکیل دهنده ی این حوزه در کشور بپردازد و نهایتا الگویی مطلوب، مطابق با بافت کشور ایران ارائه دهد. روش انجام این مطالعه از نوع کیفی با استفاده از روش داده بنیاد است. برای جمع آوری داده ها، با هدف جمع آوری و تدوین مقوله های الگو، 21 مصاحبه ی نیمه ساختارمند با خبرگان، صاحبنظران و اساتید حوزه آموزش زبان های خارجی انجام شد. سپس، الگوی ارائه شده با استفاده از روش چک کردن اعضا مورد اعتبارسنجی واقع شد. نتایج این تحقیق به شکل الگویی متشکل از 11 مقوله اصلی شامل عوامل علی(برنامه ریزی عملکرد محور)، زمینه ای(زمینه گرایی سیاسی-اقتصادی و زمینه گرایی فرهنگی)، مداخله گر(ویژگی های مدرس و فراگیر)، راهبردها(اولیه، آموزشی و بازخوردی) و پیامدها(ارتقاء سطح آموزش زبان خارجی کشور و ایجاد برنامه درسی پایدار) ارائه شد. همچنین برنامه ریزی چندگانه تخصص محور نیز به عنوان مقوله محوری الگو یافته شد. در پایان نیز بر مبنای یافته ها و نتایج کسب شده، پیشنهادهایی در جهت عملی شدن الگوی ارائه شده، مطرح شد.

  کلیدواژگان: الگو، برنامه درسی، آموزش زبان خارجی، آموزش عالی
 • محمدرضا تقی زاده*، منصوره حاج حسینی، مرضیه عالی صفحات 53-90

  جهانی شدن با سرعت روزافزون خود در حال فراگیری ابعاد مختلف جوامع از جمله آموزش و پرورش است. در همین راستا تا کنون الگوهای جهانی و انگاره های تربیتی متعددی در گستره ی جهانی رویارویی با یکدیگر را تجربه می کنند. آنچه بیش از همه مورد توجه است، چگونگی این رویارویی و پیامدهای ناشی از آن است. هدف از مقاله حاضر تبیین الگوها و نظام های آموزش وپرورش موجود در عصر جهانی شدن می-باشد؛ ناظر بر این هدف، مطالعه حاضر به روش تحلیلی-تطبیقی به شناسایی الگوهای آموزش وپرورش در عصر جهانی پرداخته و با بررسی انگاره های تربیتی هر یک، اصول، اهداف و روش های تربیتی آنها را ارائه نموده و به مقایسه و تحلیل انتقادی آنها پرداخته است. الگوی سرمایه انسانی بر پایه اصول نئولیبرالیسم آموزشی، دستیابی به هدف کارآمدی اقتصادی را به واسطه الگوی آموزش مادام العمر و روش های تجرب دنبال نموده است. الگوی پیشرفت گرا با هدف حل مسائل فردی و اجتماعی، روش مبتنی بر مسئله و روش علمی را به عنوان مبنای توسعه آموزشهای جهانی برگزیده است. الگوی آموزش انتقادی با هدف برقراری عدالت اجتماعی روش گفتگوی انتقادی را به کار می گیرد، الگوی آموزش وپرورش دینی با تاکید بر معنویت، تربیت انسان دین مدار را دنبال می کند و الگوی آموزش وپرورش بومی با تعهد به زبان و فرهنگ بومی به انتقال دانش انباشته شده فرهنگی و تاریخی خود می پردازد.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، آموزش وپرورش، بومی شدن، انگاره ها، الگوهای تربیتی
 • عباس عباس پور*، عباس بازرگان، حمید رحیمیان، صمد برزویان، زینت زارع صفحات 91-110

  ماهیت و کیفیت دانشگاه در گرو کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی است به عبارت دیگر ارتقای دانشگاه از طریق ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی تسریع می گردد. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مناسب برای ارتقای کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی وازجمله تحقیقات کیفی است که با الهام از نظریه داده بنیاد انجام گردیده است. در این پژوهش با استفاده ازروش نمونه گیری نظری که یکی از انواع نمونه گیری هدفمند می باشد واستراتژی اصلی نظریه داده بنیاد است، انتخاب نمونه تا به اشباع رسیدن داده های پژوهش ادامه پیدا کردودر مجموع 20 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا با مرتبه استادیاری، دانشیاری و استادی و سوابق استخدامی مختلف به عنوان نمونه در فرایند مصاحبه نیمه ساختاریافته شرکت نمودند، داده های حاصل از مصاحبه طی مراحل سه گانه کدگذاری نظریه داده بنیاد تحلیل گردید ودر نهایت الگوی مفهومی ارتقای کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی به عنوان متغیر اصلی پژوهش تحت تاثیر عوامل مختلفی است . ساختار الگوی پژوهش مشتمل بر 9 مولفه علی ، 8 مولفه میانجی یا مداخله گر، 17 مولفه راهبردی،9 مولفه زمینه ای و 10مولفه به عنوان پیامد تحقق کیفیت عملکرد عضو هیات علمی می باشد لذا نتایج پژوهش نشان داد، ارتقای کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی نیازمند اتخاذ رویکرد سیستمی وهمسونگر به عوامل موثر بر کیفیت دانشگاهی است.

  کلیدواژگان: عملکرد، کیفیت، کیفیت عملکرد، نظریه داده بنیاد، اعضای هیئت علمی
 • عباس طرهانی*، بیژن عبدالهی، حسن رضا زین آبادی، حسین عباسیان صفحات 111-134
  هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر میزان ابعاد، مولفه ها و معیارهای تربیت (آموزش های رسمی دانشگاهی) با رویکردی از روش های کیفی و کمی بود. مشارکت کنندگان بخش کیفی را اساتید و متخصصان مدیریت آموزشی پس از اشباع نظری به تعداد 20 نفر تشکیل داد که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و جامعه آماری در بخش کمی را مدیران مدارس استان لرستان به تعداد 5404 نفر تشکیل می داد که حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران برابر با 360 نفر و به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب گردید. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه استخراج شده از بخش کیفی بود که روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی و تایید شد و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با 79/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش اشتراس و کوربین انجام شد و تجزیه و تحلیل داده های کمی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و از طریق نرم افزار SPSS و AMOS مورد تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: آموزش های دانشگاهی، الگوی تربیت، مدیران مدارس، مولفه های تربیت
 • بهنام گلشاهی، عباسعلی رستگار*، داود فیض، عظیم زارعی صفحات 135-160
  با تبلور عصر دانش محور، اندیشمندان به این درک مشترک رسیده اند که داشتن جامعه ای توسعه یافته و رشد و بالندگی در ابعاد مختلف، در گرو تلاش در توسعه و پرورش اجتماع نخبگانی می باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مطلوب از فرآیند توسعه اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی مبتنی بر مطالعه ای توصیفی-اکتشافی و با رویکردی توسعه ای-کاربردی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی کشور و همچنین مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 25 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوریتم ترکیبی روش شناسی سیستم های نرم و نگاشت شناختی انجام شده است. یافته های این پژوهش منتج به ارائه الگویی برای توسعه و حمایت از اجتماع نخبگان علمی در کشور شده است که شامل دو رویکرد توسعه انگیزاننده و هدایت گرانه نخبگان می باشد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط فعلی برای توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در کشور، نیاز به اجرای توامان هر دو رویکرد انگیزاننده (توسعه مادی، معنوی و اجتماعی) و هدایت گرانه (توسعه شغلی، علمی، و انسانی) می باشد.
  کلیدواژگان: &quot، معماری استعداد، بهینه سازی استعداد، اجتماع نخبگانی، بنیاد ملی نخبگان، الگوریتم ترکیبی SSM و CM&quot
 • عرفانه قاسم پور، مرضیه دهقانی*، محمود تلخابی، کمال درانی، کیوان صالحی صفحات 161-186
  این مقاله به بررسی نظریه شناخت موقعیتی و امکان کاربرد آن در تربیت معلم می پردازد. براساس دیدگاه های جدید در حوزه علوم شناختی، شناخت و مولفه های مرتبط با آن محدود به ذهن و پردازش های ذهنی نیست. از منظر این نظریه، دانش ماهیتی توزیع شده و بدنمند دارد که به صورت فعالانه توسط مشارکت در بستر های موقعیتی متفاوت، فعالیت های واقعی و زیستن در فرهنگ ویژه آن موقعیت حاصل می شود. براساس چشم انداز نظریه شناخت موقعیتی، با استفاده از روش پژوهش هنجاری اصول های تربیتی مبنی بر یادگیری در زمینه، جوامع عمل، یادگیری به عنوان مشارکت فعال، دانش در کنش، میانجیگری مصنوعات،ابزارها و مصنوعات به عنوان سرمایه های فرهنگی، قوانین، هنجارها و باورها، تاریخ، سطوح مقیاس، تعامل گرایی، هویت و ساختار خود تبیین شده است و پژوهش حاضر کاربرد هر یک از این اصول را در تربیت معلم تبیین نموده است. در پایان به دو راهبرد کلیدی به کارگیری کارآموزشی شناختی و تشکیل جوامع عمل را پیشنهاد می کند که به باور نگارندگان آغازی در جهت به کارگیری نظریه شناخت موقعیتی در نظام های آموزش حرفه ای در ایران و در این پژوهش تربیت معلم خواهد بود.
  کلیدواژگان: علوم شناختی، شناخت موقعیتی، تربیت معلم، شناخت، یادگیری
 • ابوالقاسم مهری نژاد، نسترن صدری*، لیلی رمضان ساعتچی، زینب غفاری صفحات 187-206
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و تعارض والد-نوجوان در میان دختران دوره ی متوسطه ی اول شهر تهران صورت گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه ی اول (پایه های 7 و 8) مناطق 7 و 3 تهران است که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. پس از اجرای پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت(1954) و پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین (نسخه کوتاه CBQ)(1979)، 30 نفر واجد شرایط به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش یا کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفت؛ در حالی که در این زمان، گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد آموزش مهارت های زندگی منجر به افزایش عزت نفس و کاهش تعارض والد-نوجوان گردیده است. می توان نتیجه گرفت که ارتقای مهارت های زندگی در دوره ی نوجوانی می تواند در بهبود عزت نفس دختران و تعارض های آن ها با والدینشان موثر باشد.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های زندگی، تعارض، عزت نفس، نوجوان
 • کوثر رئوف*، ملوک خادمی اشکذری، زهرا نقش صفحات 207-236
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی با واسطه گری متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خود -ناتوان سازی تحصیلی است. تعداد افراد جامعه ی مورد مطالعه 393 نفر و تعداد افرادنمونه ی آماری شامل 235 دانش آموز دختر و پسر سال سوم دبیرستان شهر بابلسر بود که به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت-کنندگان پرسشنامه های کمال گرایی فراست، خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینک، عزت نفس روزنبرگ، خودناتوان سازی تحصیلی شوینگر و استینسمر و اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده، شاخص های نیکویی برازش برای مدل ارائه شده، برازش بسیار مناسبی را نشان دادند. یافته های حاصل از پژوهش نشان دادند که بین کمال گرایی منفی و اهمال کاری تحصیلی به واسطه ی خودکارآمدی و خودناتوان سازی، رابطه ی غیر مستقیم معناداری وجود دارد، اما رابطه ی مستقیم و غیر مستقیم کمال گرایی مثبت و اهمال کاری تحصیلی معنادار نیست. همچنین کمال گرایی مثبت به طور مستقیم با خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خود ناتوان سازی تحصیلی رابطه دارد و رابطه ی مستقیم خودکارآمدی تحصیلی با عزت نفس و خودناتوان سازی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی و همچنین رابطه ی مستقیم خودناتوان سازی تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی معنادار است ولی رابطه ی مستقیم عزت نفس با متغیرهای اهمال کاری تحصیلی و خودناتوان سازی معنادار نیست.
  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، خودناتوان سازی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس، کمال گرایی
 • نوری براری، مرتضی رضایی زاده، اباصلت خراسانی، فرنوش اعلامی* صفحات 237-289
  تحقیقات اخیر در حوزه آموزش های رسمی، روند رو به رشد استفاده از ابزارهای مبتنی بر وب 2 و فناوری های نوین آموزشی را در این حوزه نشان می دهند. هدف پژوهش حاضر، تطبیق فناوری های مبتنی بر وب 2 در تدریس و ایجاد چهارچوبی برای کمک به معلمان در انتخاب هدفمند فناوری های مبتنی بر وب 2 برای فعالیت های آموزشی آنان بر اساس طبقه بندی بازنگری شده بلوم و الگوی طراحی آموزشی 5E است. پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس استراتژی پدیدارشناسی انجام شده است. نمونه پژوهش، 9 نفر از دبیران دوره متوسطه اول شهر مریوان و 4 نفر از متخصصین حوزه فناوری آموزش و هوشمند سازی مدارس بودند که به صورت هدفمند و با استفاده از روش نمونه گیری موارد مطلوب انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه های گروهی با نمونه پژوهش، با روش کدگذاری کوربین و اشترانس تحلیل شده اند. اعتباربخشی به داده ها با روش بازبینی توسط همکار و همچنین ارجاع نتایج به چهار نفر از شرکت کنندگان در پژوهش انجام گردید. نتیجه حاصل از پژوهش، طراحی یک جدول از برنامه های کاربردی وب 2 بود که این فناوری ها را بر اساس روش طراحی آموزشی 5E و طبقه بندی بازنگری شده اهداف شناختی بلوم نشان داد. معلمان به کمک این جدول می توانند به انتخاب فناوری متناسب با اهداف درسی شان بپردازند. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای سایر معلمان در استفاده هوشمندانه از فناوری های مبتنی بر وب 2 در طرح های درسی آنان مورد استناد قرار گیرد.
  کلیدواژگان: وب 2، فناوری های آموزشی، الگوی طراحی آموزشی 5E، طبقه بندی بازنگری شده بلوم
|
 • Rouhollah Khodabandelou, Golnar Mehran, Hoda Sadat Mohseni *, Fahimeh Rajabi Pages 7-26

  Preschool education is one of the basic foundations of any system and educational system. In all educational systems, this section has raised serious questions and challenges from public education. The question of goals, type and quality of training programs is one of these challenges. The importance and necessity of professional development to such an extent that it improves the performance of the teacher and the child's learning. In this article, research has been conducted over the past 36 years (from 1980 to 2016) on the development of vocational education in preschool and adolescent education indexed in the ISI database. A total of 917 articles and records were analyzed using a social network analysis and bibliographic review to identify existing trends and provide guidance for future research. Also, trends such as the countries with the most articles, universities and institutes producing articles in this area, covered areas and other trends were examined. An analysis of social networks was done using Wizard software. The research findings showed that five of the top five universities in the field of interaction in online learning environments, four of which are in Asia, and the first university in the United States is the University of Indiana, ranked sixth in the largest universities Science production. But in sum, the United States has the largest share in science production in most disciplines.

  Keywords: &quot, Professional Development&quot, Preschool Education&quot, Review Study&quot
 • Mohsen Chenari *, Mahboubeh Arefi, Kourosh Fathi Vajargah Pages 27-52

  The present study aims to explore the elements of general foreign language curriculum in addition to introducing main factors and categories composing it in Iran and eventually to present a comprehensive model according to the context of Iran. This is a qualitative study using grounded theory method. In order to collect data with the purpose of finding the categories of the model, 21 semi-structured interviews with specialists and professors of the area of foreign language education were conducted. These specialist were selected based on snowball sampling.Then, the model was accredited using members checking method. The results of were presented in the form of a model consisted of 11 main categories including causative factors (practice-based planning), background (political-economical context and cultural context), interfering (teacher and learner characteristics), strategies (primary, educational and feedback), and outcomes (improving the level of foreign language education in the country and forming a sustainable curriculum). Also, multiple specialist-based planning was considered as core category in this study. Based on the findings, some recommendations were presented at the end of the study.

  Keywords: model, curriculum, foreign language teaching, higher education
 • Mohamadreza Taghizadeh *, Mansoureh Haj Hosseini, Marziyeh Ali Pages 53-90

  Globalization is rapidly affecting various dimensions of societies, including education. In this regard, there are numerous global models and educational tenets experiencing confrontation. Undoubtedly, the mechanism and consequences of this confrontation are of paramount importance. The purpose of this paper is to clarify the models and systems of education existing in the age of globalization. Accordingly, the present study, based on a comparative-analytical method, is to introduce the global models of education, to discuss each of educational tenets, goals, and methods, and lastly, to contrast them with one another. The human capital model, founded on the neoliberalism, pursues the goal of economic productivity through lifelong learning and experiential methods. The progressive model dealing with personal and social problems employs the project method and the scientific method as the basis of the development of global education. The critical model with the aim of social justice adopts the critical dialogue method. Educating people adherents to a specific religion with the emphasis on spirituality is the goal of the religious model. Finally, the indigenous model with the commitment to native language and culture transfers the accumulated cultural and historical knowledge to the next generation.

  Keywords: globalization, education, Tenets, Models
 • Abbas Abbaspour *, Abbas Bazargun, Hammid Rahimian, Samad Borzooeeian, Zinat Zare Pages 91-110

  The nature and quality of the university depend on the quality of its faculty members’ performance, in other words, promoting the university is expedited through faculty members’ competencies. Therefore, the present study aims to provide an appropriate model for improving the quality of faculty members of Alzahra University. This research is applied in terms of its purpose and is a qualitative research inspired by the data based theory. In this research, using the theoretical sampling method, which is one of the targeted sampling types, is the main strategy of data-based theory, sample selection has continued to saturate the research data. In total, 20 faculty members at Alzahra University ranked assistant professors, associate professors, professors with different recruitment records have participated as a sample in the semi-structured interview process. The data from the interview were analyzed during the three stages of coding the data based theory. Finally, a conceptual model for improving the performance of faculty members was developed. The findings of the research indicate that the quality of faculty members' performance as the main variable of research is influenced by various factors. The structure of the research pattern consists of 9 causal components, 8 components of the mediator or intervener, 17 strategic components, 9 background components and 10 components as a result of the performance of the faculty member's quality performance. Also, the results of the research shows that improving the performance of faculty members requires the adoption of a systemic and coherent approach to the factors affecting academic quality.

  Keywords: Performance, Quality, Performance quality, Grounded Theory, Academic Staff
 • Abas Tarhani *, Bijan Abdollahi, Hassan Reza Zeinabadi, Abdolhossein Abbasian Pages 111-134
  The purpose of this study was to examine the factors affecting the dimensions, components and criteria of education (formal education) with a qualitative and quantitative approach. The participants of the qualitative section were formed by faculty members and educational managers after the theoretical saturation of 20 people. They were selected by purposeful sampling. The statistical population in the quantitative section consists of 5404 school lecturers in Lorestan province the sample size was 360 randomly selected based on Cochran sampling formula. The research tool was a semi-structured interview in the qualitative part of the interview and in the quantitative section the questionnaire was extracted from the qualitative section whose validity was confirmed by exploratory and confirmatory factor analysis and its reliability through the Cronbach's alpha coefficient was 0.79 obtained. Qualitative data analysis was performed using Strauss and Corbin method and quantitative data analysis was performed using exploratory and confirmatory factor analysis through SPSS and AMOS software. Factor analysis results of the first order resulted in the deletion of some items. The results of the second-order factor analysis showed that among the 17 identified categories, five categories with the titles "Personality Characteristics, Content Review, Operational Research, Skill Assessment and Skill Application" of the model The final model was evaluated and verified with 12 categories. Therefore, the final model with 12 categories
  Keywords: education, parenting model, school principals, parenting components
 • Behnam Golshahi, Abbas Ali Rastegar *, Davood Feiz, Azim Zarei Pages 135-160
  Flourishing the knowledge-based economy, the scholars have come to this shared understanding that having a developed society and growing in different dimensions depends on efforts to develop and cultivate elite communities. Accordingly, the present study aimed to provide a model of developing process of talents at the elite’s community, based on a descriptive-exploratory study with a developmental-applied approach. The statistical population of the research includes the scientific lasting faces of the country as well as senior managers of the National Elite Foundation. The statistical sample was selected through a purposeful judgment of 25 people. Data collection tools were library studies and semi-structured interviews with experts. Finally, based on the hybrid algorithm of the soft system methodology and cognitive mapping, a model of the talent developing process is presented and then, by comparing the existing factors in thinking system (conceptual model) with real-world actions (National Elite Foundation), it is suggested that structural, behavioral, and ground changes be made to desire develop the talents at the elite’s community.
  Keywords: &quot, Talent architecture, Talent optimization, Elite’s community, INEF, CM, SSM hybrid algorithm&quot
 • Erfane Ghasempour Khoshroodi, Dehghan Dehghani *, Mahmood Talkhabi, Kamal Dorani, Keyvan Salehi Pages 161-186
  This paper investigates the theory of situated cognition and its possible application in the teacher education. Based on new perspectives in the field of cognitive science, cognition and its related components are not limited to the mind and mental processes. From the perspective of this theory, knowledge is distributed and embodiment that is actively produced by participating in the different situations, the authentic activities and living in its special culture. The current paper based on the perspective of situated cognition theory (SCT) and using the method of normative inquiry explains the educational principles of SCT include learning in context, community of practice, learning as active participation, knowledge in action, mediation of artifacts, tools and artifacts as cultural repositories, rules, norms and beliefs, history, levels of scale, Interactionism, and identity and constructions of the self. Then, the application of each of these principles in teacher education was explained. Finally, the paper proposes two key strategies which are implementing cognitive apprenticeship and formatting the community of practice to apply the SCT in the educational systems in Iran, and in current paper; teacher education.
  Keywords: cognitive science, situated cognition, teacher education, cognition, learning
 • Abolghasem Mehrinejad, Nastaran Sadri *, Leyli Ramezan Saatchi, Zeynab Ghafari Pages 187-206
  The purpose of this study was to examine effectiveness of life skills training on self-esteem and parent-child conflict among first secondary school girls in Tehran. The statistical population of this study includes all female high school students (7th and 8th grade) in Tehran's 7th and 3rd districts, who were studying in the academic year 2015-16. After the implementation of Cooper Smith Self-Esteem Inventory(1954) and Parent-Adolescent Conflict Inventory (CBQ)(Short Version) (1979) 30 qualified individuals were selected and randomly assigned to the experimental or control group. The treatment group received 8 sessions of life skills training, while the control group received no training. The data were analyzed using one-way ANOVA. The results showed that life skills training lead to increased self-esteem and reduced parent- adolescent conflict. It can be concluded that promoting life skills during adolescence can be effective in promoting girls' self-esteem and reducing their parent- adolescent conflict
  Keywords: Life skills training, self-esteem, conflict, adolescence
 • Kosar Raoof *, Moluk Khademi Ashkzari, Zahra Naghsh Pages 207-236
  The main purpose of this study is examining the relationship between perfectionism and academic procrastination by mediating role of academic self-efficacy, self-esteem and academic self-handicapping. Participants for this study included 393 students andThestudy’s samples were consisted 235 male and female students of Babolsar high school who were selected by random cluster sampling. In order to assess the variables, each participant completed Frost multidimensional perfectionism scale, Morgan- Jinks student self-Efficacy scale, Rosenberg self-steem scale, Schwinger& Stiensmeier-Pelster academic self-handicapping scale and Solomon &Rothblom procrastination assessment scale for Students.The data were analyzed using path analysis. According to the results, goodness of fit Index, demonstrated well for the model. The results showed that self- efficacy and self- handicapping were mediator between relationship of negative perfectionism and academic procrastination, but the direct and indirect relationship between positive perfectionism and academic procrastination is not significant. Also positive perfectionism was related with academic self-efficacy, self-esteem and academic self-handicapping directly and direct relationships with academic self-efficacy with self-esteem, academic self-handicapping and academic procrastination were significant and academic self-handicapping direct relationship with academic procrastination is significant but a direct relationship between self-esteem with academic procrastination and self-handicapping is not significant.
  Keywords: Academic procrastination, Academic self-handicapping, Academic self-efficacy, Self-steem, perfectionism
 • Nori Barari, Morteza Rezaei Zadeah, Abasalt Khorasani, Farnoush Alami * Pages 237-289
  The recent studies shows that the field of education has a potential to embrace instructional technology and Web 2.0 applications. This research as a part of an ongoing process of collaborative enquiry between the researchers and teachers in a Teachers Professional Learning Community (TPLC) of marivan city. These meetings were held on a monthly basis during the academic year in 1395-1396. The purpose of this research is to matching web.2 applications with Bloom's revised taxonomy and 5E educational design model for teaching. The research was conducted using a qualitative approach based on the phenomenological strategy. The result of the research is the design of a table of Web applications based on bloom’s revised taxonomy and 5E educational design model. This table can be made more complete by subsequent research by other researchers. The experiences of these teachers can prove useful to other teachers looking to integrate Web 2.0 into their instruction.
  Keywords: web.2, educational technology, 5E educational design model, revised bloom’s taxonomy