فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و هفتم شماره 6 (شهریور 1398)
 • سال بیست و هفتم شماره 6 (شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ساناز پورشکار، افسانه فیروزفر، محمدرضا دهقانی، سید مجتبی یاسینی، سید مهدی کلانتر* صفحات 1602-1611
  مقدمه

  اسکیزوفرنی یک اختلال روانی است که یک درصد جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. فاکتورهای محیطی و ژنتیکی در بروز اسکیزوفرنی موثرند. دو تا از ژن های شناخته شده دخیل در بروز این بیماری DRD2 و GSTM1 می باشند.

  روش بررسی

  این مطالعه مورد- شاهدی، شامل 100 فرد مبتلا به اسکیزوفرنی مراجعه کننده به بیمارستان اعصاب و روان یزد بود. هم چنین 100 نفر که فاقد بیماری روان پزشکی شناخته شده ای بودند، به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. پس از استخراج DNA، با استفاده از تکنیک PCR-RFLP، پلی مورفیسم Ser311Cys و با استفاده از تکنیک Multiplex PCR، پلی مورفیسم حذفی ژن GSTM1 مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام آزمایش های مربوطه، و به دست آوردن نتایج، تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 صورت گرفت. در این بررسی از آزمون آماریChi- Square  و رگرسیون لجستیک استفاده شد.  

  نتایج

  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که توزیع فراوانی ژنوتیپ های پلی مورفیسم Ser311Cys بین بیماران و افراد سالم معنی دار نمی باشد (121/0P:) هم چنین ارتباطی بین پلی مورفیسم حذفی ژن GSTM1 و بیماری اسکیزوفرنی وجود ندارد. به طور کلی توزیع فراوانی ژن حذفی بین بیماران و گروه کنترل معنی دار نبود (089/0p=) و این پلی مورفیسم به طور معنی داری با علائم ارتباط داشت. (012/0 p=  )

  نتیجه گیری

  یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که پلی مورفیسم Ser311Cys و پلی مورفیسم حذفی ژن GSTM1 در بین بیماران مورد مطالعه شایع نبوده که در این خصوص نشان دهنده عدم تاثیرگذاری در جمعیت مورد مطالعه است. با این وجود چون جمعیت مورد مطالعه نماینده کل جمعیت ایرانی نمی باشد، نیازمند مطالعات وسیع تر در جمیت های بزرگ تر می باشد.

  کلیدواژگان: اسکیزوفرنی، ژن DRD2، ژن GSTM1، پلی مورفیسم Ser311Cys
 • جواد خلعتبری*، وحید همتی ثابت، فریناز طبیب زاده، اکبر همتی ثابت صفحات 1612-1627
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روان شناختی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با نقش واسطه ای تنظیم هیجان بود.

  روش بررسی

  روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی همبستگی و همین طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به کلینیک گوارش دانش در شهر تهران در سال 1396 بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 390 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسش نامه های ویژگی های شخصیتی نئو کاستا و مک گری (1992)، بهزیستی روان شناختی ریف (1989) و تنظیم هیجان گراس و جان (2003) استفاده گردید. ارزیابی الگو پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS Inc., Chicago, IL; Version 18 و Amos انجام گرفت. ویژگی های فنی پرسش نامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و هم چنین ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مولفه های پژوهش مناسب بود؛ ویژگی های شخصیتی و بهزیستی روان شناختی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با نقش میانجی تنظیم هیجان رابطه داشت (0001/0p<).

  نتیجه گیری

  این پژوهش ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و بهزیستی روانشناختی با نقش واسط ای تنظیم هیجانی در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر را تایید می کند و به دلیل شواهد متعدد علمی در سبب شناسی این سندرم، مطالعه بیشتر در زمینه مهارت های هیجانی و مشکلات مرتبط در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر ضروریست.

  کلیدواژگان: ویژگیهای شخصیتی، بهزیستی روانشناختی، تنظیم هیجان، کنترل عواطف، سندرم روده تحریک پذیر
 • خدیجه دهقانی، مرضیه واحدیان، نیر سلمانی* صفحات 1628-1637
  مقدمه

  مراقبت تکاملی بر اساس شرایط فردی هر نوزاد به عنوان یک روش بهبود دهنده وضعیت تکاملی نوزاد مورد تاکید می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع اجرای  NIDCAPاز دیدگاه پرستاران بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شده است.

  روش بررسی

  مطالعه توصیفی - تحلیلی حاضر با روش نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد. نمونه های مورد مطالعه 54 پرستار شاغل در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی و افشار یزد بودند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه سنجش موانع و پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16  و آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل، کای دو، تست فیشر انجام شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که برحسب میانگین و انحراف و معیار در حیطه موانع مراقبت از خواب نوزاد، نداشتن مهارت (3/08±1/28)، در حیطه مدیریت ارزیابی درد و استرس، نداشتن مهارت (2/86±1/31)، در حیطه مراقبت معمول روزانه و حیطه مراقبت خانواده محور، نداشتن ارتباط موثر با والدین به ترتیب (2/83±1/39)و (2/86±1/32)، در حیطه تامین محیط سالم، نداشتن نور وصدا استاندارد در بخش (2/76±1/18) و در حیطه موانع سازمانی، عدم تناسب تعداد پرستاران با تعداد بیماران (3/47±0/84) به عنوان مهم ترین موانع شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها ، نداشتن مهارت، نداشتن ارتباط موثر با والدین، نداشتن محیط استاندارد و عدم تناسب تعداد پرستار و بیمار مهم ترین موانع اجرای مراقبت تکاملی بودند که لازم است مورد توجه مدیران و برنامه ریزان قرار بگیرد و بر اساس این موانع راهکارهای مناسب طراحی و اجرا گردد.

  کلیدواژگان: نوزاد نارس، مراقبت تکاملی بر اساس شرایط فردی هر نوزاد، پرستاران، بخش مراقبت ویژه نوزادان
 • ملیحه یعقوبی*، معصومه نصراله زاده، فاطمه عسجدی صفحات 1638-1655

  بهبود زخم فرآیند پیچیده و پویایی است که تسریع و ارتقاء آن نیاز به آماده سازی یک محیط مناسب دارد. زخم پوش یکی از مهمترین عوامل خارجی موثر در فرآیند بهبود زخم است. با پیشرفت تکنولوژی، بیش از 1000 نوع از زخم پوش های مدرن توسعه یافته اند. در این مطالعه، ابتدا مراحل بهبود زخم و ویژگی های زخم پوش مطلوب و مناسب ارائه شده است و سپس انواع زخم پوش ها و کاربردهای آن بررسی شده است. زخم پوش ها یا بر پایه مواد طبیعی و یا بر پایه مواد سنتزی و شیمیایی ساخته می شوند. زخم پوش های مدرن علاوه بر نقش پوششی و محافظتی، با بستر زخم تعاملات شیمیایی و فیزیکی دارند. آن ها حامل آنتی بیوتیک ها، داروها و نانوذرات بوده و در حفظ رطوبت و یا رطوبت دهی به زخم نقش مهمی دارند که تمامی این عوامل می تواند فرآیند بهبود زخم را تسهیل نماید. این مطالعه با ارائه اطلاعات جامعی در خصوص انواع زخم پوش های مدرن و مزایا و معایب آن ها، درمانگر را در انتخاب درست زخم پوش مناسب یاری خواهد رساند.

  کلیدواژگان: مراحل بهبود زخم، زخم پوش، ضد میکروب، زیست فعال، نانو ذره
 • زهرا سلطانیان، بهناز ونکی*، نسرین رمضانی، نادر شاکری، زهرا شمس، فاطمه فخاری راد صفحات 1656-1667
  مقدمه

  دیابت نوع 2 دارای عوارض متعددی مثل بیماری های قلبی عروقی بوده, که با افزایش بیومارکرهای التهابی همراه می باشد. تحقیقات نشان داده است که فعالیت بدنی موجب کاهش فاکتورهای التهابی و بهبود بیماری های قلبی عروقی می شود. هدف این تحقیق بررسی اثر ورزش مقاومتی  بر برخی از فاکتورهای التهابی و ضد التهابی  بافت قلب موش های مبتلا به دیابت نوع دو بود.

  روش بررسی

  در این پژوهش، تعداد 18 سر موش صحرایی (رت) نر انتخاب شدند و با داروی نیکوتین آمید و استرپتوزوسین (stz) دیابتی شده وسپس به طور تصادفی به دو گروه 9 تایی کنترل و تمرین تقسیم شدند. رت های گروه تمرین به مدت 8 هفته و 5 روز در هفته، برنامه تمرین مقاومتی  با استفاده از نردبان و وزنه را اجرا کردند. اندازه گیری بیان ژن  TNF-α و IL10  در بافت قلب با استفاده از کیت تک مرحله ایOne Step SYBR TAKARA تعیین شد . برای مقایسه تفاوت میانگین متغیرها بین گروه های تمرین و کنترل از آزمون t مستقل و برای تعیین اثر القای دیابت بر متغیرها از t همبسته و به منظور تعیین رابطه بین متغیرها از روش هم بستگی پیرسون و ضریب هم بستگی تفکیکی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد, شاخص مقاومت انسولین در گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل کاهش داشت. ضمنا در همین گروه بیان ژن TNF-α کاهش و IL10 افزایش معناداری را نشان داد (05/0 p<).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد تمرین مقاومتی ممکن است در تعدیل فاکتورهای التهابی TNF-α و IL10بافت قلب موش های دیابتی نوع 2 موثر باشد.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، قلب، تمرین مقاومتی، فاکتورهای التهابی
 • عارفه مختاری ملک آبادی، محسن برغمدی، امیرعلی جعفرنژادگرو* صفحات 1668-1676

  مقدار نوسانات پوسچر بزرگسالان افزایش یافته است، که ممکن است در نهایت به سقوط آن ها منجر شود. هدف مطالعه مروری نظام مند حاضر بررسی اثر انواع ارتوز پا بر متغیر های بیومکانیکی اندام تحتانی و تعادل در سالمندان بود. بررسی متون بر اساس جستجو در سایت های علمی Magiran،Google Schoolar ، Pubmed،Scopus ، سیویلیکا و با استفاده از کلمات کلیدی foot orthoses، footwear، aging، aged، elderly،Kinematic walking ،loading rate ، Kinetic Walking. به صورت ترکیبی در 4 بخش از سال 2005 تا 2018 مورد جستجو قرار گرفت. در جستجوهای اولیه، 72 مقاله به دست آمد که هشت مقاله بر اساس ملاک های ورود و خروج پژوهش انتخاب شد. استفاده از کفی های دارای برجستگی و سبک باعث تقویت گیرنده های حسی-عمقی و بهبود پوسچر و هم چنین در برخی موارد بهبود پارامترهای بیومکانیکی هم چون گشتاور های اورژنی و اینورژنی و نیروهای عکس العمل می شود.

  کلیدواژگان: سالمند، ارتوز پا، آنالیز راه رفتن، تعادل وضعیتی
 • سارا افضلی، عباس دوستی*، منصور حیدری، ناهید بابایی، پروانه کشاورز صفحات 1677-1685
  مقدمه

  سرطان سینه یکی از شایع ترین بدخیمی ها در میان زنان می باشد. مبتلایان به این عارضه در نتیجه‌ استفاده از راهکارهای درمانی دارای پاسخ به درمان ضعیفی هستند و عود مجدد در میان آن‌ها به فراوانی دیده می‌شود. در این مطالعه اثر انتروتوکسین B استافیلوکوکی بر بیان ژن های BAK، FAS، BAX، TNF-a، BCL-2 و Survivin در سلول های آدنوکارسینومای پستان انسان (MCF-7) مورد بررسی قرار گرفت. انتروتوکسین B استافیلوکوکی عضو توانمندی از خانواده سموم استافیلوکوکوس اورئوس می باشد که به عنوان یک عامل ضد سرطان با توانایی انهدام سلول های سرطانی شناخته می شود.

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت تجربی در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد انجام شد. سلول های رده  MCF-7با استفاده از معرف لیپوفکتامین 2000، به‌وسیله‌ پلاسمیدهای pcDNA3.1(+)-seb (نوترکیب) و pcDNA3.1(+) (غیرنوترکیب) ترانسفورم شدند و با کشت در محیط انتخابی RPMI-1640 محتوی600 μg/mL  آنتی‌بیوتیک G418 انتخاب گردیدند. سپس میزان بیان ژن های BAK، FAS، BAX، TNF-a، BCL-2، Survivin در سلول های ترانسفکت شده از طریق آنالیز Real Time-PCR مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری با استفاده از آزمون تی- استیودنت از طریق نرم‌افزار SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 و هم‌چنین برنامه Excel مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که، انتروتوکسین B استافیلوکوکی به‌طور قابل‌توجهی بیان ژن های آپوپتوزی را در سلول های رده MCF-7 تغییر می دهد. در حالیکه افزایش بیان معنی داری برای ژن های BAK، FAS، BAX، TNF-a، مشاهده گردید، بیان ژن های BCL-2، Survivin به‌طور معنی داری کاهش را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. (032/P=)

  نتیجه‌گیری

  انتروتوکسین B استافیلوکوکی دارای اثر مهاری بر رشد، تکثیر و تهاجم سلول های آدنوکارسینومای پستان از طریق تغییر بیان ژن های دخیل در مسیر آپوپتوز می باشد. لذا به نظر می رسد زمینه تحقیقاتی مناسبی برای بهره برداری از این سم در کنترل و درمان آدنوکارسینومای پستان انسان وجود داشته باشد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، انتروتوکسین B، آپوپتوز، MCF-7، BAK، FAS، BAX، TNF-a، BCL-2، Survivin
 • زهرا عباس نژاد، مریم طهرانی پور*، سعیده ظفربالانژاد، نسترن امین طاهری صفحات 1686-1700
  مقدمه

  آنژیوژنز یا رگ زایی، تشکیل مویرگ های جدید از عروق اولیه است که در حالات مختلف پاتولوژیک از قبیل رشد تومور، متاستاز، آرتریت روماتوئید، دیابت و هم چنین در فرایندهای فیزیولوژیک مانند رشد و نمو اندام، ترمیم زخم و تولید مثل نقش دارد. گلدر از خانواده نعناعیان دارای اثرات آنتی آپوزپتوزیس وآنتی اکسیدانی می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات عصاره الکلی گیاه گلدر برتغییر بیان ژن VEGFR در آنژیوژنز پرده کوریوالانتوئیک جنین جوجه است.

  روش بررسی

  دراین مطالعه تجربی 60 عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد ROSS به طور تصادفی به 5 گروه شامل شاهد، شاهد آزمایشگاهی، تیمار با عصاره هیدروالکلی دوز 100 و 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. در روز دوم انکوباسیون پنجره هایی روی تخم مرغ ها ایجاد و در روز هشتم، یک اسفنج ژلاتینی با قطر4 ×4×1 (حاوی آلبومین و محلول آگار در نرمال سالین) بر روی غشای کوریوالانتوئیک قرار داده وعصاره با دوز 100 و 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم به آن اضافه شد. روز دوازدهم ، قد و وزن جنین ها هم چنین شبکه عروقی پرده کوریوالانتوئیک توسط استرئومیکرسکوپ عکس برداری و سپس به کمک نرم افزار Image J طول و تعداد انشعابات مویرگی اطراف اسفنج اندازه گیری گردید. نتایج توسط نرم افزار Minitab 16 با آزمون آماری t-test و ANOVA درسطح معناداری (05/0 > P) تحلیل شدند.

  نتایج

  میانگین قد و وزن جنین ها (339/0 p=)، تعداد و طول انشعابات عروقی در گروه شاهد نسبت به شاهد آزمایشگاهی تفاوت معنی داری را نشان نداد (86/0(P= . میانگین تعداد عروق در تمام گروه های تیمار افزایش معنی داری نشان داد (0001/0 >P). بیان ژن VEGFR در تمام گروه های تجربی نسبت به شاهد آزمایشگاهی افزایش یافته است.

  نتیجه گیری

  عصاره هیدروالکلی گیاه گلدر دارای اثرات رگ زایی می باشد که در افزایش طول عروق، قد و وزن جنین ها و هم چنین بیان ژن VEGFR موثر است.

  کلیدواژگان: آنژیوژنز، گیاه گلدر، VEGFR، پرده کوریوالانتوئیک، جنین جوجه
|
 • Sanaz Poorshekar, Afsaneh Firoozfar, Mohammadreza Dehghani, Seyed Mojtaba Yassini Ardekani, Seyed Mehdi Kalantar* Pages 1602-1611
  Introduction

  Schizophrenia is a mental disorder affecting 1% of the world's population. Two of genes have been recognized to be involved in development of this disease: DRD2 and GSTM1.

  Methods

  This case-control study included 100 patients suffering from schizophrenia who referred to Yazd Neuropsychiatry Hospital. Also, 100 healthy patients without schizophrenia were selected as the control group. After DNA extraction, it was genotyped 100 schizophrenic and 100 healthy controls by use of restricted fragment of length polymorphism (RFLP) for Ser311Cys polymorphism and multiplex PCR for GSTM1. After performing relevant experiments and gaining some results, statistical analysis was performed using SPSS software16. In this study, Chi-square and logistic regression tests were used to investigate the relation between genotype of polymorphism and schizophrenia.

  Results

  Data analysis showed that frequency distribution of Ser311Cys polymorphism genotypes between the patients and healthy participants was not significant (P: 0.121). Also, for GSTM1, there was no association between the polymorphism and schizophrenia. In general, the frequency distribution of the deleting gene between the patients and the control group was not significant (P= 0.089). And this polymorphism was significantly associated with symptoms (P = 0.012).

  Conclusion

  The results of this study show that Ser311Cys polymorphism and GSTM1 polymorphism is not common among the studied patients, therefore it indicates its non-effectiveness in the study population. However, because the study population is not representative of the entire Iranian population, further studies with larger population are needed.

  Keywords: Schizophrenia, DRD2 gene, GSTM1gene, Ser311cys Polymorphism
 • Javad Khalatbari*, Vahid Hemmati Sabet, Farinaz Tabibzadeh, Akbar Hemmati Sabet Pages 1612-1627
  Introduction

  The purpose of the present study was to investigate the relationship between personality traits and psychological well-being in people with irritable bowel syndrome with mediating role of emotional regulation.

  Methods

  Research method according to the applied purpose, and the data collection method was a descriptive correlation and a quantitative data type. The statistical population of this study was all the patients with irritable bowel syndrome referring to Danesh Gastrointestinal Clinic in Tehran in 1396. The sample size was 390 participants selected by calculate sample size in structural equations and using a sample purposive sampling method. In order to measure the variables, personality traits Neo Costa & McGary (1992), Psychological well-being Ryff (1989), and of emotional regulation Gross and John (2003) questionnaires were used. Evaluation of the proposed model was done using structural equation modeling and SPSS Inc., Chicago, IL; Version 18 as well as Amos. The reliability, convergent validity and divergent validity of the questionnaire, were investigated.  Moreover, path coefficients and software significance coefficients were used to examine the research hypotheses.

  Results

  The results showed that the degree of appropriateness of the proposed model was appropriate to the components of the research; personality traits and psychological well-being were found to be correlated with the role of mediator of emotional regulation in the patients with irritable bowel syndrome (p <0.0001).

  Conclusion

  This research confirms the relationship between personality traits and psychological well-being with the mediating role of emotional regulation in people with irritable bowel syndrome. Because of Numerous scientific evidence in the ontology of this syndrome, further study on emotional skills and related problems in people with irritable bowel syndrome are required.

  Keywords: Personality traits, Psychological Well-Being, Emotional Regulation, Emotional Control, Irritable Bowel Syndrome
 • Khadijeh Dehghani, Marzieh Vahedian, Naiire Salmani* Pages 1628-1637
  Introdution

  Newborn individualized developmental care and assessment program (NIDCAP) is emphasized. This study aimed to determining the barriers to implementation of NIDCAP from nurses' perspectives in neonatal intensive care units in Shahid Sadoughi Hospital in Yazd.

  Methods

  This descriptive study was conducted using a census sampling method. The samples were54  nurses  working in the intensive care unit of Shahid Sadoughi and Afshar Hospitals in Yazd. Data were gathered using two questionnaires,( demographic and barrier assessment questionnaires) . Data analysis was performed in SPSS version 24 using descriptive statistics, Chi-square, independent t-test and fisher test.

  Results

  Results showed that in terms of mean and standard deviation, in the area barriers of sleep care, lack of skill (3.08± 1.28 ), In the area of pain and stress assessment management, lack of skill (2.86. ±1.31), in the area of activities of daily living and family-centered care, lack of effective communication with parents respectively (2.83 ± 1.39) and ( 2.86± 1.32), in the area of  provision of healing environment, lack of standard light and sound in unit (2.76 ± 1.81) and in the area of organizational barriers, the disproportionate number of nurses to the patients (3.47±0.84) were identified as the most important barriers

  Conclusion

  Based on the findings, lack of skill, lack of effective communication with parents, lack of standard environment and disproportionate number of nurses and patients are the most important barriers to the implementation of NIDCAP in NICUs that managers need to plan appropriate design for addressing them.

  Keywords: Premature infant, Newborn individualized developmental care, assessment program, Nurses, Neonatal intensive care unit
 • Maliheh Yaghoobi*, Masoumeh Nasrollahzadeh, Fatemeh Asjadi Pages 1638-1655

  Introdution: Wound healing is a complex and dynamic process, which requires to be prepared a suitable environment to promote healing process. Wound dressing is one of the most important external factors affecting the wound healing process. With the advancement in technology, more than 1000 types of modern wound dressings have been developed. Wound dressings are either based on natural materials or on the basis of synthetic and chemical materials. In addition to the protective and covering role, which modern wound dressings play, they have a chemical and physical interaction with wound bed addition. They carry antibiotics, drugs and nanoparticles and play an important role in maintaining moisture or hydration the wound; all of these factors can facilitate the wound healing process. In this study, the wound healing process and the properties of wound dressings were presented first and then the types of wound dressings and their applications were investigated. This study, with comprehensive information on the types of modern wound dressings and their advantages and drawbacks, will help a physician in the proper selection of an appropriate wound dressing.

  Keywords: Stages of Wound Healing, Wound Dressing, Antimicrob, Bioactive, Nanoparticle
 • Zahra Soltanian, Behnaz Vanaky*, Nasrin Ramezani Fard, Nader Shakeri, Zahra Shams, Fatimah Fakhari Rad Pages 1656-1667
  Introduction

  Type 2 diabetes has many complications, including cardiovascular disease, which is associated with an increase in inflammatory biomarkers. Research has shown that physical activity can reduce inflammatory factors and improve cardiovascular disease. The purpose of this study was to investigate the effect of resistance exercise on some of the inflammatory and anti-inflammatory factors in the heart tissue of type 2 diabetic rats.

  Methods

  In this study, 18 male rats were selected. Rats were diabetic with nicotinamide and streptozotocin (stz) and then randomly divided into 2 groups of control (n=9) and training (n=9). The training group performed a resistance training program for 8 weeks, 5 days a week. Measurement of TNF-α and IL10 expression in the heart tissue was determined using the one step SYBR TAKARA single-step kit. To compare the difference between the mean of variables between exercise and control groups, independent t-test and t-test were used also to determine the effect of diabetes induction on variables. To determine the relationship between variables, Pearson correlation coefficient and separation correlation coefficient were used. Data were analyzed by SPSS software version 22.

  Results

  The results showed that the insulin resistance index decreased significantly in the training group compared to the control group. On the other hand, the expression of TNF-α gene decreased and IL10 showed a significant increase (α≤0.05).

  Conclusion

  The results indicate that resistance training may be effective in modulating the inflammatory factors of TNF-α and IL10 in the heart tissue of type 2 diabetic rats.

  Keywords: Type 2 diabetes, Heart, Resistance training, Inflammatory factors
 • Arefeh Mokhtari Malekabadi, Mohsen Barghamadi, Amir Ali Jafarnezhadgero* Pages 1668-1676

  Older adults demonstrate increased amounts of postural sway, which may ultimately lead to falls. The purpose of this systematic review was to investigate the effect of different foot orthoses on lower limb biomechanical variables, lower limb muscular activity, and balance in elderly people. Examining texts based on the search on the Magiran, Google Schoolar, Pubmed, Scopus, and SIVILICA sites were done by using following keywords: foot orthoses, footwear, aging, aged, elderly, Kinematic, walking, loading rate, Kinetic Walking, in combination in four part from 2005 to 2018. In the initial searches, 72 papers were obtained, eight articles based on the inclusion and exclusion criteria were selected. This systematic review demonstrated that the use of textures and modeling orthoses strengthens sensory receptors and improves postures, as well as improves the biomechanical parameters such as evertor and invertor moments and ground reaction forces in some cases.

  Keywords: Aged, Foot orthoses, Gait analysis, Postural balance
 • Sara Afzali, Abbas Doosti*, Mansour Heidari, Nahid Babaei, Parvaneh Keshavarz Pages 1677-1685
  Introduction

  Breast cancer is one of the most prevalent malignancies among women. Patients whose suffering from this condition, as a result of the use of conventional therapies often have a poor response to treatment and the relapse among them is frequent. In this study, the effects of staphylococcal enterotoxin type B on BAK، FAS، BAX، TNF-a، BCL-2 و Survivin genes expression in human breast adenocarcinoma cells (MCF-7) was examined. Staphylococcal enterotoxin B is a powerful member of the Staphylococcus aureus toxins family, which is known as an anticancer agent with potential for killing cancer cells.

  Methods

  The experimental study was carried out at the Biotechnology Research Center of Islamic Azad University, Shahrekord Branch. By using Lipofectamine 2000 reagent, MCF-7 cells transfected with the pcDNA3.1(+)-seb (recombinant) and pcDNA3.1(+) (non-recombinant) plasmids and were selected by culturing in a selective medium of RPMI- 1640 containing 600 μg / mL antibiotic G418. Then, the expression of BAK, FAS, BAX, TNF-a, BCL-2, and Survivin genes in transfected cells were analyzed by real time PCR. Student's t-test, SPSS Inc., Chicago, IL; Version 16 and also Excel program for statistical analysis were used.

  Results

  The results of this study indicated that staphylococcal enterotoxin type B (SEB) remarkably changes the expression of apoptotic related genes in MCF-7 cell line. It was observed a significant increase in the expression of BAK, FAS, BAX, and TNF-a genes, the expression of BCL-2 and Survivin genes significantly decreased compared to the control group (P=0/032).

  Conclusion

  Staphylococcal enterotoxin type B has an inhibitory effect on the growth, proliferation and invasion of breast adenocarcinoma cells through altering the expression of the genes involved in the apoptosis process. Therefore, it seems that there is a good research field for the use of this toxin in the control and treatment of human breast adenocarcinoma.

  Keywords: Breast cancer, Enterotoxin B, Apoptosis, MCF-7, BAK, FAS, BAX, TNF-a, BCL-2, Survivin
 • Zahra Abasnezhad, Maryam Tehranipour*, Saidhe Azafar Balanezhad, Nastaran Amintaheri Pages 1686-1700
  Introduction

  Angiogenesis is the formation of new vessels from early vessels that has effected in pathologic condition such as growing tumor, metastases, arthritis rheumatoid, diabetes and physiologic condition such as developmental and growing of organ regeneration, wound healing, and reproduction. Otostegia presica is a member of Laminacea family, has antioxidant and anti-apoptosis properties. The aim of this study was to investigate the effects of hidroalkoholic extract of Otostegia presica on VEGFR expression and angiogenesis in chick chorioallantoic membrane.

  Methods

  In this research, 60 fertilized Ross eggs were used and randomly were divided into five groups, included: control, sham-exposed, and three experimental groups treated with hidroalkoholic extract of Otostegia presica doses 100,200,400 mg/kg. On 2nd day of incubation, a window was opened for eggs under sterile condition. On 8th day, a gelatin sponge with 1×4×4 diameter was placed on chorioalantoic membrane (CAM) and extract fractions with dose of 100,200,400 mg/kg were added. On 12th day, length and weight of embryos were measured and CAM photos were captured. Then number and length of vessels in special area on CAM were measured with Image J. software. Sampling was performed for assessment of VEGFR expression. Data were analyzed by t-test and ANOVA and p<0.05 was considered significant.

  Results

  Comparison between mean of length and weight of embryos and number and length of vessels in controls and sham-exposed did not show significant difference (P>0.05). Mean of the number of vessels showed significant increase in all experimental groups (P<0.05). VEGFR expression has increased in experimental groups rather than sham-exposed group.

  Conclusion

  The results showed that hidroalkoholic extract of Otostegia presica has have angiogenic effects and increased VEGFR expression in all experimental groups

  Keywords: Angiogenesis, Otostegia presica, VEGFR, chorioallantoic membrane