فهرست مطالب

راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی - پیاپی 11 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 11 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مرجان گلکارفرد، کورش رضایی مقدم* صفحات 1-10

  در چارچوب مفهوم توسعه ی روستایی و کشاورزی، آنچه بیشتر باید مورد دقت و توجه قرار گیرد، تاکید بر ارتقای کیفیت و توانمندسازی زنان روستایی و بهبود وضعیت و شرایط کار آنان در عرصه ی جوامع روستایی است. توسعه ی کارآفرینی و توانمندسازی مکمل یکدیگر بوده و باعث قدرت بخشیدن به زنان در فعالیت های مختلف کارآفرینی اعم از اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین کارآفرینی با ابعاد توانمندی و تحلیل سازه های تاثیرگذار بر ابعاد مختلف توانمندی زنان روستایی استان فارس است. تحقیق به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه در بین زنان روستایی کارآفرین عضو شرکت حمایت از فعالیت های کشاورزی در شهرستان های شیراز، مرودشت و استهبان (3600 نفر) انجام شد. در مجموع 393 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، مورد بررسی قرار گرفت. طبق یافته های پژوهش، بین ابعاد مختلف توانمندی با سطح خلاقیت زنان رستایی، روحیه و دانش کارآفرینی، فضای کسب و کار و همچنین میزان ارتباط با مراکز اطلاعاتی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، متغیرهای روحیه ی کارآفرینی، توسعه ی کارآفرینی، شرکت در کلاس های آموزشی، دانش کارآفرینی، میزان استفاده از منابع اطلاعاتی، عوامل محیطی (فضای کسب و کار)، سیاست های حمایتی و مهارت در تدوین طرح تجاری توانایی، 56 درصد از تغییرات توانمندسازی زنان را پیش بینی کردند. متغیر روحیه ی کارآفرینی در فعالیت های کارآفرینی بیشترین قدرت پیش بینی متغیر توانمندسازی زنان و متغیر سیاست های حمایتی و مهارت در تدوین طرح تجاری کمترین قدرت پیش بینی تغییرات توانمندسازی زنان را داشتند. در دسترس قراردادن مواد خام اولیه؛ تصویب قوانین متناسب و در راستای بهبود کسب و کار زنان؛ شرکت زنان در کلاس های آموزشی برگزارشده توسط شرکت؛ بهبود شرایط برای فروش محصولات؛ افزایش علاقه و احساس مثبت اعضای شرکت و توجه به نیازهای شغلی زنان عضو از پیشنهادهای مهم مطالعه است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، توانمندی، زنان روستایی، طرح تجاری، کسب و کار روستایی، روحیه و انگیزه ی کارآفرینی
 • امین عرفان نیا، مسعود خیراندیش، علی کارشناسان، محسن محمدی خیاره* صفحات 11-25

  شواهد و نتایج تحقیقات پیشین نشان می دهد که موانع زیادی در موفقیت کارفرینان در صنعت گاوداری شیری تاثیر داشته اند. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه ی کارآفرینی در گاوداری های شیری استان خراسان جنوبیمی باشد. جامعه آماری این پژوهش در روش دلفی، خبرگان آگاه به این موضوع بوده اند که از میان آنها تعداد 15 خبره با روش نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شده است و عوامل تعیین شده، با روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی گردید. نتایج نشان داد که در میان موانع کارآفرینی در حوزه گاوداری شیری به ترتیب بیشترین اولویت مربوط به موانع بازار با میزان اهمیت 333/0، موانع قانونی با میزان اهمیت 196/0 اولویت دوم و موانع روان شناختی با میزان اهمیت 150/0 اولویت سوم را دارد و «موانع مالی»، «موانع ناشی از مداخلات نامناسب دولت»، «موانع ترویجی-آموزشی» و «موانع مدیریتی- اطلاعاتی» دیگر موانع توسعه ی کارآفرینی در صنعت گاوداری شیری استان خراسان جنوبی به شمار می روند. به طور کلی، نتایج بیانگر اهمیت و لزوم توجه سیاستگذاران به رفع موانع کارآفرینی در راستای توسعه ی کارآفرینی در صنعت گاوداری شیری در استان خراسان جنوبی می باشد.

  کلیدواژگان: خراسان جنوبی، روش دلفی، روش گلوله برفی، صنعت گاوداری شیری، کارآفرینی
 • لطیف حاجی، ناصر ولی زاده*، حمید کریمی صفحات 26-33

  توجه و تقویت روحیه ‏ی کارآفرینی از مباحث مهم کارآفرینی در بین افراد جامعه می‏باشد که تحقق این مهم فراهم آوردن بستر مناسبی تحت عنوان عوامل زمینه‏ ای را می‏ طلبد. تحقیق حاضر به بررسی اثرات عوامل زمینه‏ ای بر روحیه ‏ی کارآفرینی در بین اعضای تعاونی‏ های کشاورزی شهرستان نقده می ‏پردازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بود و با فن پیمایش مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق (1170N=) نفر از اعضای تعاونی‏ ها بودند که تعداد 290 نفر از آنان با استفاده از جدول کریجسی و مورگان و روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه ‏ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع ‏آوری داده‏ ها پرسشنامه محقق ساخته‏ ای بود که روایی آن توسط پانلی از متخصصان تایید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای بخش‏های مختلف پرسشنامه بین 88/0 تا 92/0 محاسبه شد. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی و سیاسی بر روحیه‏ ی کارآفرینی تاثیر مثبت و معنی‏ داری دارد. به طوری که مقدار ضریب تعیین، 66/0 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‏کند. براساس نتایج، پیشنهاد می ‏شود که تعاونی ‏های کشاورزی به دلیل پتانسیلی که در زمینه ‏ی کارآفرینی و به طبع آن پرورش روحیه کارآفرینی دارند، مورد توجه سیاستگزاران قرار بگیرند.

  کلیدواژگان: عوامل زمینه ای، روحیه ی کارآفرینی، تعاونی های کشاورزی، شهرستان نقده
 • مسعود رضایی* صفحات 34-44

  هدف این تحقیق بررسی رابطه ی بین مهارت های اجتماعی و نگرش به کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران بود. جامعه ی آماری تحقیق را 450 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تهران تشکیل می دادند که 138 نفر از آنان با استفاده از نرم افزار SPSS Sample Power و روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان و قابلیت اعتماد سازه های پژوهش با محاسبه آلفای ترتیبی (79/0 و 89/0) تایید شد. یافته های پژوهش نشان داد مهارت اجتماعی اکثر دانشجویان متوسط به پایین و نگرش آنان به کارآفرینی متوسط به بالا بود. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین مهارت گفت وگو، مهارت همکاری، مهارت حل تضاد، اقناع و مهارت اجتماعی کل با نگرش به کارآفرینی در سطح یک درصد رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته ها همچنین نشان داد بین مهارت همدلی و همبستگی و خودتبلیغی با نگرش به کارآفرینی در سطح پنج درصد رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت اگر  مهارت اجتماعی دانشجویان از طریق آموزش بهبود یابد، نگرش آنان به کارآفرینی نیز بهتر خواهد شد.

  کلیدواژگان: مهارت اجتماعی، نگرش به کارآفرینی، دانشجویان کشاورزی
 • محمد شریف شریف زاده*، غلامحسین عبدالله زاده، محمد رهبری صفحات 45-57

  این تحقیق با هدف کلی آسیب شناسی علل افزایش تعداد کلمقرری بگیران در استان گلستان به قصد یافتن راهکارهای واقع گرا به انجام رسید. این تحقیق از منظر گردآوری داده ها از نوع میدانی، از منظر کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی به شمار می رود. ابزار گردآوری داده های کمی و کیفی به ترتیب مصاحبه و پرسشنامه بوده است. این تحقیق در دو مرحله کلی در طی سال های 1396-1397به انجام رسید. در مرحله نخست از تکنیک دلفی از نوع پانل دلفی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر افزایش مقرری بگیران بیمه ی بیکاری در استان گلستان و در مرحله دوم نیز از تکنیک های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس برای اررزیابی کمی و اولویت بندی عوامل شناسایی شده و راهکارهای مرتبط در مرحله اول بهره گرفته شد. نتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که به ترتیب چهار عامل «محیط کسب و کار»، «نهادهای مسوول »، «کارفرمایان» و «متقاضیان» بیشترین اهمیت را در افزایش تمایل مقرری بگیران بیمه ی بیکاری دارند. با در نظرگرفتن این چهار معیار، مواردی مانند "نوسانات بازار توام با رکود در بخش تولید و صنعت (نظیر ساختمان) و از دست رفتن فرصت های شغلی"، "عدم تعادل بازار کار (تورم نیروی کار در نتیجه پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا برای نیروی کار)"، "عدم پرداخت حداقل دستمزد رسمی (شکاف میزان دستمزد واقعی و مقرری بیمه ی بیکاری)" و "بنیه ی اقتصادی محدود بنگاه های فعال در استان (ظرفیت اشتغال زایی پایین آنها)" به عنوان مهم ترین علل افزایش مقرری بگیران بیمه ی بیکاری شناسایی شد. برای ارزیابی دقیق راهکارهای شناسایی شده برای مسئله بیمه ی بیکاری، چهار معیار «امکان پذیری اقتصادی» و سپس، «امکان پذیری محیطی»، «امکان پذیری اجرایی- اداری» و "مناسبت نهادی (هماهنگی با قوانین و مقررات کلی)" به ترتیب اهمیت مد نظر قرار گرفت. با در نظرگرفتن این چهار معیار، راهکارهای "بازنگری شرایط و سازوکار دریافت مقرری بیمه ی بیکاری برای پیشگیری از تبانی کارگر و کارفرما"، "جذب سرمایه گذاری های خارج استان برای توسعه ی اشتغال صنعتی استان"، "آموزش کارگران در خصوص انضباط کار و وجدان کاری با همکاری بنگاه های اقتصادی" و "تقویت حوزه روابط کار" به عنوان مهم ترین راهکارهای مدیریت بهینه ی بیمه ی بیکاری پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: بیمه ی بیکاری، نیروی کار، تامین اجتماعی، استان گلستان
 • پویا بهزادنیا*، ناصر صنوبر صفحات 58-67

  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکت‎های کارآفرین صادرکنندهی محصولات کشاورزی ایران به‎صورت مستقیم و غیرمستقیم با نقش میانجی مزیت‌های رقابتی است. جامعه‎ی آماری این تحقیق شرکت‎های کارآفرین صادرکننده‎ی‎محصولات کشاورزی در ایران است که دارای عملکرد صادراتی در 3 سال گذشته 1394 تا 1396 می‌باشند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس تعداد 423 پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌ها در شرکت‌ها، مدیران عامل یا مدیران بخش بازرگانی بودند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق و تحلیل داده‌ها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شد. نتایج داده‌های آماری و مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکت تاثیر مستقیم ندارد و تاثیر آن از طریق ایجاد مزیت‌های رقابتی بر عملکرد صادراتی شرکت می‌باشد. قابلیت‌های بازاریابی، مزیت‌های رقابتی را و مزیت‌های رقابتی، عملکرد صادراتی را به‎صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهند. همچنین، بررسی کلی نتایج نشان می‌دهد که متغیر قابلیت‌های بازاریابی به‎صورت غیرمستقیم از طریق ایجاد مزیت‌های رقابتی، 45 درصد از تغییرات متغیر عملکرد صادراتی را تبیین می‌کند که نشان‎دهنده اهمیت قابلیت‌های بازاریابی سنجش بازار، تعامل با مشتریان و ارتباط با همکاران) در رسیدن به عملکرد صادراتی برتر است. براساس نتایج این تحقیق، شرکت‌ها باید بر اهمیت تحقیقات بازاریابی واقف بوده و سعی نمایند همواره با مشتریان و همکاران ارتباط نزدیک داشته باشند و توجه کنند که ارتباط با مشتریان در بازارهای بین‌المللی و ثبت خواسته‌ها و پیشنهادهای آنان می‌تواند در بهبود عملکرد صادراتی شرکت موثر باشد.

  کلیدواژگان: عملکرد صادراتی، قابلیت های بازاریابی، مزیت های رقابتی، محصولات کشاورزی، صادرکنندگان
 • علی اکبر آقاجانی افروزی، جهانگیر یدالهی فارسی*، محمود احمدپور داریانی، محمود متوسلی صفحات 68-76

  طی سالیان اخیر با رشد مطالعات در حوزه ی کسب وکارهای خانوادگی، تحقیقات در حوزه ی مسوولیت پذیری اجتماعی شرکتی نیز به صورت موازی افزایش پیدا کرده است. با توجه به اهمیت مطالعات مسوولیت پذیری اجتماعی در حوزه ی کسب وکارهای خانوادگی، تحقیق حاضر ضمن شناسایی عناصر مسوولیت پذیری اجتماعی شرکتی، به بررسی تاثیر آن بر عملکرد کسب وکارهای خانوادگی در استان مازندران پرداخته است. در این راستا روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی به کمک مدل معادلات ساختاری جهت اجرای تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از ابزار پرسشنامه محقق ساخته 59 سوالی با طیف پنج گانه لیکرت جهت گردآوری داده ها استفاده شد. از روش نمونه گیری طبقه بندی شده جهت انتخاب نمونه از جامعه 125 نفری مدیران عامل کسب وکارهای فعال عضو اتاق های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران استفاده شد که حجم نمونه مطابق فرمول کوکران 94 شرکت، تعین شد. داده ها با نرم افزار PLS  Smart تجزیه و تحلیل شدند و یافته های تحقیق نشان داد میزان اثرگذاری مسوولیت پذیری اجتماعی نسبت به مشتریان با ضریب 94/0 بیشترین اثرگذاری بر عملکرد مالی شرکت را دارد.

  کلیدواژگان: مسوولیت پذیری اجتماعی، عملکرد، کسب وکار خانوادگی، اخلاق
|
 • Marjan Golkar Fard, Kurosh Rezaei, Moghaddam* Pages 1-10

  In the conceptual frame of rural  and agricultural development, the emphasis on improving the quality and empowerment of rural women and advancement of their working conditions in rural communities is what needs to be carefully stressed. Entrepreneurship development and empowerment are in complementary touch with each other and lead to strengthening women in various entrepreneurial activities including social, economic and cultural fields. This research is set out to investigate the relationship between entrepreneurship, empowerment capacities and analyze the structures affecting the various aspects of rural women's empowerment in Fars province. Implementing a survey method and questionnaires, the present research is conducted among rural women entrepreneurs membered in Agricultural Activities Backing Company  in Fars. Totally, a sample of 393 participants was selected through stratified random sampling. According to the findings of regression analysis, the variables of entrepreneurship motivation, entrepreneurship development, participation in training courses, entrepreneurship knowledge, the rate of applying information resources, environmental factors (business environment), supportive policies, and skills in compiling a business plan were able of predicting 56% of women's empowerment changes. The variables of entrepreneurship motivation in entrepreneurial activities, supportive policies and the skills of compiling a business plan depicted the maximum and minimum rate of predicting women's empowerment changes, respectively. The availability of  raw and in process materials, ratification of the appropriate laws in line with improving women's business, women's participation in training courses held by the company, improving the conditions for selling products, increasing more positive interest and motivation among the company members and paying attention to the  professional needs of membered women are among the focal suggestions of the present research.

  Keywords: Entrepreneurship, Empowerment, Rural Women, Business Plan, Rural Business, Entrepreneurial Moral, Motivation
 • Amin Erfannia, Masoud Khairandish, Ali Karshenasan, Mohsen Mohammadi Khyareh* Pages 11-25

  Evidence and previous research results indicate that many barriers have affected the success of entrepreneurs in dairy industry. The main objective of this paper is to identify and prioritize the barriers to entrepreneurship development in dairy farming in southern Khorasan province. The statistical population of this study, in the Delphi method, was knowledgeable experts, among whom 15 experts were selected by snowball sampling method and the determined
  factors were prioritized by Analytical Hierarchy Process (AHP). The results showed that among the barriers to entrepreneurship in the dairy farming sector, the highest priority was given to market barriers with an importance of 0.333, legal barriers with a significance of 0.196, second priority and psychological barriers with an importance of 0.150 priority third. And "financial barriers", "barriers caused by inappropriate government interventions", "educational and
  educational barriers", and "management-information barriers" are other barriers to
  entrepreneurship development in the dairy industry of southern Khorasan province. In general, the results indicate the importance and necessity of policymakers to eliminate the barriers of entrepreneurship towards the development of entrepreneurship in dairy cattle industry in South Khorasan province.

  Keywords: Cattle Dairy Industry, Delphi Method, Entrepreneurship, Snowball Sampling, Southern Khorasan
 • Latif Haji, Naser Valizadeh*, Hamid Karimi Pages 26-33

  Strengthening and paying attention to entrepreneurial spirit among the members of society are of important topics in entrepreneurship. Meeting the goals in this field requires some contextual factors that are considered as the prerequisites of ground setting for entrepreneurship. Present study aims to investigate the effects of contextual factors on the entrepreneurial spirit among members of agricultural cooperatives in Naghadeh Township. Present study is an applied research which was carried out through cross-sectional survey. Statistical population of this research was members of cooperatives (N=1170). Krejice and Morgan Table was used to determine the sample size (n=290). A stratified random sampling method was implemented to select samples. The data collection instrument was a structured questionnaire that its validity confirmed by a panel of experts. Cronbach's alpha coefficient was calculated to test the reliability of different parts of questionnaire (0.88≤α≤0.92). The results of structural equation modeling showed that economic, social, technological, and political factors have positive and significant effects on entrepreneurial spirit. So that the value of the determination coefficient (R2) could account for 0.66% of the variance of the dependent variable. According to the results, it is recommended that agricultural cooperatives be given more attention by policymakers because of their potential in entrepreneurship and improving entrepreneurial spirit.

  Keywords: Agricultural Cooperatives, Contextual Factors, Entrepreneurial Spirit, Naghadeh Township
 • Masoud Rezaei* Pages 34-44

  The aim of this research was to investigate the relationship between social skills and agricultural students' attitude towards entrepreneurship at University of Tehran. The statistical population of the study contained of all M.Sc. students in agriculture faculty of Tehran University (N=450), from which 138 students were selected by using SPSS Sample Power software. Simple random sampling was employed in selection of the respondents. A questionnaire was developed to gather data. Validity and reliability of the research instrument were confirmed based on the evaluation of a panel of experts and ordinal alpha coefficient (0.79 & 0.89), respectively. The results indicated that the social skill of the majority of students was either low or intermediate and their attitude towards entrepreneurship was either intermediate or high. The finding of correlation analysis revealed that there was a positive significant (at 1% significance level) relationship between conversational skill, collaborative skill, conflict resolution skill, persuasion and total social skill and students' attitude towards entrepreneurship. The results also showed that there was a positive significant (at 5% significance level) relationship between solidarity and empathic skill and self-promotion and students' attitude towards entrepreneurship. Therefore, it can be concluded that if students' social skills improve through education, their attitude toward entrepreneurship will also be improved.

  Keywords: Agricultural Students, Attitude toward Entrepreneurship, Social skill
 • Mohammad Sharif Sharifzadeh*, Gholamhossein Abdollahzadeh, Mohammad Rahbari Pages 45-57

  This research aimed to diagnose the reason to increase in the total number of unemployment insurance applicants (claimants) in the Golestan province in order to find realistic solutions. From the perspective of data collection, this research is a field-based, in terms of controlling variables is non-experimental research and with regard to purpose is applied research. Quantitative and qualitative data collection tools were interview and questionnaire, respectively. This research was conducted in two main phases during 2017 and 2018. In the first phase, a Delphi panel technique is used to identify the causes and solutions of the increase of unemployment insurance applicants in Golestan province and in the second phase, the AHP and TOPSYS techniques were used for quantitative assessment and prioritization of identified causes and solutions in the first phase. The results of the AHP showed that four factors of "business milieu", "responsible institutions", "employers" and "applicants", have the most importance in increasing the willingness of unemployed insurance. Considering these four criteria, the most important reasons for rising request for unemployment insurance are: "market fluctuations with stagnation in manufacturing and industry (such as construction) and job losses", "labor market imbalance (Labor force inflation as a result of supply over demand for labor force), "the non-payment of the minimum official wage (the gap between the actual wage and unemployment insurance payout)," and "the limited economic ability of active enterprises in the province (low employment capacity)". In order to accurately assess the solutions identified for unemployment insurance, four criteria of "economic feasibility" and then, "environmental feasibility", "administrative feasibility" and "institutional appropriateness" (in accordance with the general rules and regulations) in order of importance was considered. considering these four criteria, the most important solutions for optimal management of unemployment insurance are: "reviewing the conditions and mechanism for receiving unemployment insurance compensation for preventing collusion between the worker and the employer", "recruiting foreign investments for industrial development of the province", "training workers on work discipline and conscience in cooperation with business enterprises" and "strengthening the field of labor relations".

  Keywords: Golestan Province, Labour, Social Security, Unemployment Insurance
 • Pouya Behzadnia*, Naser Sanoubar Pages 58-67

  The purpose of this study was to investigate the effect of marketing capabilities on export performance of Entrepreneurial Exporter companies of Agricultural Products in Iran, directly and indirectly, with the mediating role of competitive advantages. The statistical population of this research is export companies of agriculture products in Iran, which have export performance in the past 3 years. using available rrandom sampling method, 423 questionnaires were collected. Respondents to questionnaires in companies, were executives. To test the research hypotheses and data analysis, SEM structural equation modeling and SPSS and Smart PLS software were used. The results of statistical data and structural equation modeling showed that marketing capabilities do not have a direct impact on the export performance of the company and its impact is due to the creation of competitive advantages. Marketing capabilities have a positive and significant effect on competitive advantages, and competitive advantages have a positive and significant effect on export performance. Also, a general review of the results shows that the variable of marketing capabilities, directly and indirectly through the creation of competitive advantages, explains 45% of the variations in the export performance, which indicates the importance of marketing capabilities Market sensing, Customer engaging, and Partner linking) in Achieving superior export performance. Based on the results of this research, companies should be aware of the importance of marketing research and try to keep in touch with customers and partners alike and note that connecting with customers in international markets and recording their demands and suggestions can be effective in improving the company's export performance.</div>

  Keywords: Export Performance, Marketing Capabilities, Competitive Advantage, Agriculture Products
 • Aliakbar Aghajaniafrouzi, Jahangir Yadolahifarsi*, Mahmod Ahmadpour Dariani, Mahmoud Motavasseli Pages 68-76

  In recent years, with the growth of studies in the field of family business, research on the corporate social responsibility has increased in parallel. Regarding the importance of social responsibility studies in the field of family business, the present study identifies the component of corporate social responsibility in order to investigate its impact on family business performance in Mazandaran province. In this regard, a descriptive survey method using structural equation model was used in this research. In order to, a researcher-made questionnaire of 67 questions with a five-point Likert questionnaire was used to collect data. A simple stratified sampling method was used to select a sample of 125 active business owners in Mazandaran Province Cooperation and Commerce, Industries, Mines and Agriculture Chambers. The data were analyzed by PLS software and the findings showed that the impact of customer social responsibility with a factor of 84 percent had the greatest impact on the financial performance of the company.                                                  </div>

  Keywords: Social Responsibility, Performance, Family Business, Ethics Ethics