فهرست مطالب

بیماریهای عفونی و گرمسیری - پیاپی 85 (تابستان 1398)
 • پیاپی 85 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فخری شهیدی٭، فریده طباطبایی یزدی، سحر روشنک، بهروز علیزاده بهبهانی، ندا نوروزی، علیرضا وسیعی صفحات 1-9
  سابقه و هدف

  در سالهای اخیر به دلیل استفاده معمول از داروهای ضدمیکروبی تجاری در درمان بیماری های عفونی، مقاومت به یک یا چند آنتیبیوتیک، در حال افزایش است. استفاده ازگیاه مچه به عنوان یک گیاه دارویی، از دیرباز در ایران مرسوم بوده است. هدف از این پژوهش، تعیین فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه بر تعدادی از میکروارگانیسمهای عامل عفونت در شرایط برونتنی بود.

  روش کار

  در این پژوهش تجربی، عصارهگیری از گیاه مچه با روش خیساندن انجام شد. راندمان بازده استخراج عصاره مچه براساس وزن خشک محاسبه گردید. اثر ضد میکروبی عصاره مچه با روش های حداقل غلظت بازدارندگی رشد، حداقل غلظت کشندگی و تعیین هاله عدم رشد میکروبی) دیسک دیفیوژن آگار و چاهک آگار(بر سویه های اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی، لیستریا اینوکوا، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و کاندیدا آلبیکنس تعیین شد.

  یافته ها

  حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی مچه، برای کاندیدا آلبیکانس)حساسترین سویه نسبت به عصاره(به ترتیب 64 و 128 میلیگرم بر میلیلیتر بود. حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره مچه برای سویه های اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی، لیستریا اینوکوا و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به ترتیب 256 ، 256 ، 128 و 128 میلیگرم بر میلیلیتر بود. حداقل غلظت کشندگی عصاره برای سویه های بیماریزا مذکور به ترتیب 256 ، 256 ، 128 و 256 میلیگرم بر میلیلیتر بود. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح معنی داری 5 درصد نشان داد که برای تمام سویه های عامل عفونت با افزایش غلظت عصاره، قطر هاله عدم رشد میکروبی)دیسک دیفیوژن آگار و چاهک آگار(، افزایش یافت. نتایج نشان داد که قطر هاله بازدارنده رشد، در روش چاهک آگار بیشتر از روش دیسک دیفیوژن آگار بود.

  نتیجه گیری

  عصاره گیاه مچه اثر ضدمیکروبی بر تمامی سویه های مورد بررسی داشت. حساسترین و مقاومترین سویه نسبت به عصاره مچه به ترتیب کاندیدا آلبیکنس و اشرشیا کلی بود. پیشنهاد میگردد در ادامه پژوهشهای بیشتری در شرایط برونتنی و مدل حیوانی انجام گیرد تا بتوان از این گیاه برای درمان بیماری های عفونی بهره برد.

  کلیدواژگان: مچه، عصاره، بیماریهای عفونی، مقاومت آنتیبیوتیکی
 • مهتاب جنگی، سمانه عیدی *، حمیده قدرتی آزادی صفحات 10-17
  سابقه و هدف

  در دهه های اخیر، شیوع عفونت های قارچی سطحی از جمله درماتوفیتوزیس افزایش چشمگیری داشته است. با مشخص شدن عوارض و اثرات استفاده از داروهای شیمیایی و سنتیتیک، استفاده از گیاهان دارویی با عوارض جانبی کم تر مورد توجه بشر قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی اثر عصاره هیدروالکلی جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر روی جدایه های میکروسپوروم کنیس بود.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس کشت شده ایرانی در محلول هیدرو الکلی حل گردید. اثر ضد قارچی غلظت های مختلف از عصاره جلبک با روش انتشار در آگار بر روی جدایه های میکروسپوروم کنیس مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  تمام جدایه های میکروسپوروم کنیس نسبت به عصاره هیدروالکلی اسپیرولینا پلاتنسیس حساس بودند بطوریکه قطر هالهی عدم رشد برای تمام آنها بین 5 / 0 تا 19 میلی متر بود. بیشترین اثر بازدارندگی مربوط به غلظت 160 میلی گرم/ دیسک عصاره جلبک بود. همچنین نتایج نشان داد که تربینافین، به عنوان کنترل مثبت، با تمام غلظت های مورد استفاده عصاره جلبک تفاوت معنی دار داشت(05 / 0< P .)

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و افزایش مقاومت روز افزون قارچ های بیماری زا نسبت به ضد قارچ های رایج درمانی پیشنهاد می گردد با تحقیقات بیشتر روی جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بتوان از ترکیبات ضد میکروبی این جلبک در درمان بیماری های عفونی از جمله قارچ ها بهره جست.

  کلیدواژگان: درماتوفیتوزیس، میکروسپوروم کنیس، اسپیرولینا پلاتنسیس، عصاره هیدروالکلی، مقاومت دارویی
 • الهه لآلی، مهسا توکلی، حبیب الله محمودزاده، محمدرضا صالحی، زهرا جهانگرد رفسنجانی* صفحات 18-26
  سابقه و هدف

  در این مطالعه بیماران مبتلا به سرطان کاندید جراحی، از جهت نحوه دریافت آنتی بیوتیک به منظور جلوگیری از عفونت محل جراحی در یک بازه زمانی 4 ماهه مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی عفونت محل جراحی در طول بستری و تا 30 روز بعد از جراحی صورت گرفت و در نهایت اطلاعات بدست آمده با روش پیشنهادی دستورالعمل ASHP مقایسه شد.

  روش کار

  در این مطالعه بیماران مبتلا به سرطان کاندید جراحی، از جهت نحوه دریافت آنتی بیوتیک به منظور جلوگیری از عفونت محل جراحی در یک بازه زمانی 4 ماهه مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی عفونت محل جراحی در طول بستری و تا 30 روز بعد از جراحی صورت گرفت و در نهایت اطلاعات بدست آمده با روش پیشنهادی دستورالعمل ASHP مقایسه شد.

  یافته ها

  با توجه به شرایط بیماران وارد شده در مطالعه تمام 124 بیمار اندیکاسیون تجویز آنتیبیوتیک قبل از جراحی را دارا بودند. از این میان  83%  103 نفر آنتیبیوتیک دریافت کردند و در 45 بیمار  3 / 36% دریافت دارو مطابق با دستورالعمل ASHP بود . تنها 2 نفر) 6 / 1% دوز صحیح را دریافت کرده بودند و زمان شروع تجویز آنتیبیوتیک در 75 بیمار  5 / 60% مطابق دستورالعمل ASHP بود. از 124 بیمار مورد مطالعه، عفونت محل جراحی در 32 نفرمشاهده شد.

  نتیجه گیری

   نحوه تجویز آنتیبیوتیک جهت پیشگیری از بروز عفونت محل جراحی در این بیمارستان در مقایسه با دستورالعمل ASHP انحراف زیادی دارد و نیازمند انجام مداخلات اصلاحی می باشد.

  کلیدواژگان: عفونت محل جراحی، آنتی بیوتیک، مطابقت با دستورالعمل
 • نجم الدین محمدی، محسن نجیمی *، داریوش سعادتی، فرهاد تکه صفحات 27-32
  سابقه و هدف

  بروسلوز از مهمترین بیماری های زئونوز است که در میان سویه های گوناگون باکتری بروسلا، سویه ملیتنسیس با مخزن گوسفندی، حادترین و شایعترین عامل تب مالت در انسان محسوب می شود که با ایجاد سقط و کاهش تولید شیر در گوسفند، سبب مشکلات اقتصادی در دامپروری میگردد. پیشگیری بیماری با شناسایی و کنترل مخزن بیماری، مهمترین اولویت سازمان های بهداشتی به منظور ریشه کنی کامل بروسلوز است. در این مطالعه به شناسایی بروسلا ملیتنسیس از موارد سقط گوسفندی در شهرستان گنبد کاووس پرداختیم.

  روشکار

  از محتویات شیردان 57 جنین سقط شده گوسفند نمونه تهیه گردید سپس استخراج DNA با استفاده از کیت تجاری استخراج ژن انجام گردید و به منظور شناسایی بروسلا ملی تنسیس، نمونه های اخذ شده به وسیله PCR مورد آزمون قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج PCR نشان داد از 57 نمونه اخذ شده در شهرستان گنبدکاووس، 10 مورد) 5 / 17% (آلوده به بروسلا ملیتنسیس بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به شناسایی موارد مثبت بروسلوز در گوسفندان شهرستان گنبد کاووس، به منظور پیشگیری و ریشه کنی بیماری، برگذاری کلاسهای آموزشی برای دامداران، واکسیناسیون و حذف موارد مثبت در سطح کل دامهای شهرستان ضروری است.

  کلیدواژگان: بروسلا ملیتنسیس، جنینهای سقط شده گوسفند، شهرستان گنبد کاووس
 • جواد زرهساز، شهین نجار پیرایه * صفحات 33-40
  سابقه و هدف

   استفاده گسترده از آنتی بیوتیک های مختلف سبب مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس به آنتی بیوتیک های درمانی شده است. در این میان مقاومت به متی سیلین به دلیل محدود کردن گزینه های درمانی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. لذا در این مطالعه به ارزیابی مقاومت دارویی و بررسی ژنوتیپی کاست کروموزومی mec استافیلوکوکی (SCCmec) در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستری شده در بیمارستان های شهر تهران پرداختیم.

  روشکار

  215 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس ازنمونه های کلینیکی جمع آوری شد. سپس برای بررسی مقاومتهای آنتی بیوتیکی ازروش دیسک دیفیوژن استفاده شد. PCR برای تشخیص ژن mecA انجام شد. تایپ های مختلف SCC mec با استفاده از روش Multiplex PCR مورد شناسایی قرار گرفت.

  یافته ها

  بیشترین میزان مقاومت به ترتیب در برابر تتراسایکلین 3 / 49 %، اگزاسیلین 04 / 46 % و اریترومایسین 5 / 36 % و سپس نسبت به سیپروفلوکسازین 7 / 29 % ، جنتامایسین 3 / 28 % ، کلیندامایسین 4 / 27 %، کوتریموکسازول 3 / 23 % و ونکومایسین) 0(مشاهده شد. فراوانی ژن mecA در سویه های مورد بررسی 04 / 46 % بود. آنالیز حاصل از Multiplex PCR نشان داد که توزیع تیپ های مختلف SCC mec در مطالعه حاضر به ترتیب فراوانی شامل تیپ سه) 9 / 88% (، تیپ دو) 03 / 3% (، تیپ یک) 02 / 2% (و) غیر قابل تیپ بندی 05 / 6 % بود.

  بحث

  به نظر می رسد یک تنوع ژنتیکی در بین سویه های در حال چرخش در بیمارستان های مورد مطالعه وجود دارد که بر نیاز برای اجرای سیاست کنترل عفونت مناسب برای کاهش انتشار تایپ های MRSA مقاوم به چند دارو تاکید می کند.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، MRSA، SCCmec، Multiplex PCR
 • حشمت الله شاکری، مجتبی حمایت خواه، وحید رحمانیان* صفحات 41-47
  سابقه و هدف

  سنجش آگاهی، نگرش بیماران اچ آی وی/ ایدز می تواند موفقیت یا عدم موفقیت مراکز مبارزه با ایدز از جمله کیفیت آموزش و ارتقای سطح آگاهی بهداشتی در این خصوص را منعکس کند. این مطالعه با هدف تعیین سطح آگاهی و نگرش بیماران اچ آی وی/ ایدز در شهرستان جهرم انجام شد.

  روشکار

  این مطالعه توصیفی مقطعی روی 55 نفر بیماران اچ آی وی/ ایدز طی سال 1396 انجام شد. آزمودنی ها از بیماران دارای پرونده فعال در مرکز مشاوره بصورت سرشماری انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه با پرسشنامه استاندارد بود.

  یافته ها

  در مجموع 5 / 65 درصد بیماران از طریق پزشک با مرکزمشاوره بیماری های رفتاری آشنا شده و 7 / 52 درصد گزارش کردند که اولین بار می ترسیدند به این مرکز مراجعه کنند. 5 / 65 درصدگزارش کردند دسترسی به این مرکز برای آن ها سخت است. بطور کلی 7 / 52 درصد آگاهی خوب، 7 / 12 درصدآگاهی متوسط و 6 / 34 درصد آگاهی ضعیف داشتند. همچنین 7 / 52 درصد نگرش متوسط، 5 / 45 درصد نگرش ضعیف و 8 / 1 درصد نگرش خوبی در مورد بیماری ایدز داشتند. بین سطح آگاهی با نگرش بیماران رابطه معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  سطح آگاهی بیماران مورد مطالعه در مورد بیماری ایدز نسبتا مناسب بود اما این سطح آگاهی بطور کاملا محسوسی در مورد راه های عدم انتقال بیماری پایین بود. از طرفی بیماران مورد مطالعه نگرش منفی نسبت به بیماری ایدز داشتند این مسئله حاکی از تبعیض نسبت به بیماران مبتلا به ایدز و می تواند ناشی از آگاهی نامناسب جامعه از بیماری ایدز باشد.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، بیماران اچ آی وی، ایدز، مراکز مشاوره، جهرم
 • علیرضا سبزیکار، سعید بکایی *، شمس الدین نیکنامی، وحید رحمانیان صفحات 48-52
  سابقه و هدف

  بیماری هیداتیدوزیس یکی از مهم ترین بیماری های زئونوز انگلی بوده که از لحاظ پزشکی، دامپزشکی و حتی اقتصادی در بسیاری از مناطق دنیا از جمله ایران دارای اهمیت است. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان آمل در زمینه پیشگیری از بیماری هیداتیدوزیس انجام گردید.

  روشکار

  در این مطالعه توصیفی مقطعی جامعه پژوهش - 194 نفر بهورز بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک، بخش آگاهی و نگرش تنظیم گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss 18 استفاده شد. سطح معنی داری 05 / 0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره آگاهی 9 / 17 ± 8 / 61 و نگرش 1 / 21 ± 4 / 57 محاسبه شد. از بین متغیر های مورد مطالعه مواجهه داشتن با بیماری، گذراندن دوره آموزشی و جنسیت مرد میزان آگاهی بیشتری داشتند 05 / 0< P (. همچنین رابطه سابقه مواجهه با بیماری با نگرش معنی دار بود) 05 / 0< P (. بررسی رابطه بین آگاهی و نگرش نشان داد بین نمرات آگاهی و نگرش همبستگی مثبت و معنا داری وجود دارد) 05 / 0> P .

  نتیجه گیری

  آگاهی و نگرش بهورزان آمل در مورد پیشگیری از بیماری هیداتیدوزیس در سطح متوسط بوده و آموزش موجب ارتقای این دو مولفه می شود. بنابراین بازنگری در شکل و محتوای آموزش و اتخاذ رویکرد جامع و تهیه مواد آموزشی مناسب و اثربخش و قرار دادن آن در اختیار بهورزان ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: کیست هیداتید، آگاهی، نگرش، بهورز، آمل
|
 • Fakhri Shahidi٭, Farideh Tabatabaei Yazdi, Sahar Roshanak, Behrooz Alizadeh Behbahani, Neda Norouzi, Alireza Vasiee Pages 1-9
  Background and objective

  In recent years, due to the common use of commercial antimicrobial drugs in the treatment of infectious diseases, the resistance to one or more antibiotics is increasing. The use of Lepidium drabaas an herbal plant in Iran, has a long history. The aim of this study was to evaluate the anti-microbial activity of Lepidium drabaextract on some of microorganisms causing infection (in vitro).

  Materials and methods

  In this experimental study, the extract of Lepidium drabaaimed by maceration method. Extraction efficiency was calculated based on dry weight. The antimicrobial effect of the Lepidium drabaextract was studied by evaluated minimum inhibitory concentration, minimum bactericidal/fungicidal concentration, and determination of the zone of microbial growth inhibition (disc diffusion agar and well diffusion agar) on Escherichia coli, Salmonella typhi, listeria innocua, Staphylococcus epidermidis and Candida albicans.

  Results

  The minimum inhibitory concentration and the minimum fungicidal concentration of aqueous extract of Lepidium drabawere 64 and 128 mg/ml for Candida albicans (the most sensitive strain to extract), respectively. The minimum inhibitory concentration of extract for Escherichia coli, Salmonella typhi, Listeria innocua, and Staphylococcus epidermidis was 256, 256, 128 and 128 mg/ml, respectively. The minimum bactericidal concentrations of the extract of Lepidium drabafor these strains were 256,256, 128, and 256 mg/ml, respectively. For all infectious strains, analysis of data at 5% significance level showed that, by increasing the concentration of the extract, the diameter of zone of microbial growth inhibition (disk diffusion agar and well agar diffusion) had increased. The results showed that the diameter of zone of microbial growth inhibition in the well agar diffusion method was higher than the disk agar diffusion method.

  Conclusion

  The extract of the Lepidium drabahad antimicrobial effecton all strains. The most susceptible and resistant to this extract were candida albicans and Escherichia coli, respectively. It is recommended that further studies be conducted in vitro and animal model to use this plant for treating infectious diseases and control the growth of pathogenic microorganisms

  Keywords: Lepidium draba, Extract, Infectious diseases, Antibiotic resistance
 • Mahtab Jangi, Samaneh Eidi*, Hamideh Ghodrati Azadi Pages 10-17
  Background and objective

  In recent decades, the prevalence of superficial fungal infections, including dermatophytosis, has notably increased. By determining the side effects and effects of using chemical and synthetic drugs, the use of medicinal plants with fewer side effects has been considered by human. The purpose of this study was to investigate antifungal activity of hydroalcoholic extract of Spirulina platensis on Microsporum canis isolates.

  Material and methods

  In this experimental study, Persian Spirulina platensis extract was prepared as a hydroalcoholic solution. The antifungal effect of different concentrations of algae extract was evaluated with disk-diffusion method on Microsporum canis isolates.

  Results

  All Microsporum canis isolates were susceptible to hydroalcoholic extract of Spirulina platansis, so thatthe diameter of the growth inhibition halo was between 0.5 and 19 mm for all isolates. Most inhibitory effect of algae extract was the concentration of 160 mg /disc. Also, the results showed that Terbinafine, as a positive control, had significant difference with all concentrations of algae extract (P <0.05).

  Conclusion

  according to the results of this study and increasing resistance of pathogenic fungi to conventional antifungal treatments, it is suggested that more research is needed on Spirulina platensis to use its antimicrobial compounds in the treatment of infectious diseases such as fungi

  Keywords: Dermatophytosis, Microsporum canis, Spirulina platensis, Hydroalcoholic extract, Drug resistance
 • Elaheh Laali, Mahsa Tavakkoli, Habibollah Mahmoodzadeh, Mohammadreza Salehi, Zahra Jahangard Rafsanjani* Pages 18-26
  Background and objective

  Surgical site infection (SSI) is defined as infections occurring within 30 days after a surgical operation or within one year if an implant is left in place after the procedure. Antibiotic prophylaxis formed as part of surgical care to reduce SSI. Antibiotic prescription pattern for SSI prophylaxis and it's concordance withAmerican Society of Health-System Pharmacists(ASHP) guideline were evaluated throughout this study.

  Materials and method

  This study was conducted in Imam Khomeini hospital, cancer institute. Patients with cancer who underwent abdominal surgery were included in this study. The information about type of antibiotic used for prophylaxis, dose, initiation time, and duration were collected during study. Compliance was assessed with the ASHP guideline for every aspect of antibiotic prophylaxis. SSI was assessed during 30 days after surgery.

  Results

  All the patents needed antibiotic prophylaxis among them,only 103 patients received it. Antibiotic choice, dose and initiation time of prophylaxis were concordant with ASHP guideline in 36.3%, 1.6% and 60.5%, respectively. Unlike the ASHP, the duration of prophylaxis was more than 24 hours in all patients. Finally, 32 patients experienced SSI during 30 days after surgical procedure.

  Conclusion

  This study showed poor adherence to guideline in various aspects such as type, dose and duration of antibiotics for SSI prophylaxis. It is essential to implement interventions to improve the rational use of antibiotics in this setting

  Keywords: Prophylaxis –Surgical site infections -Antibiotics
 • Farhad Tekeh *, Dariush Saadati, mohsen Najimi, najmoddin Mohammadi Pages 27-32
  Background and objective

  Brucellosis is the most important zoonotic diseases among the various strains of Brucellabacteria, Brucella melitensiswith sheep's tank, is the most acute and the most common Brucellosis agent in humans that also creating abortions and reduction milk production in sheep, causes problems in animal husbandry. Prevention of the disease with identification and control of the disease reservoir is the most important priority of health organizations in order to eradicate brucellosis. In this study, we assessed identification Brucella melitensisin aborted fetal sheep in Gonbad-e Qabus Country.

  Materials and methods

  The contents of the samples of 57 of aborted fetuses of sheep were sampled then DNA extraction was performed using a gene extraction commercial kitand in order to detect Brucella melitensis, the samples were tested by PCR.

  Results

  Result of PCR was showed of the 57 samples taken in Gonbad-e Qabus County, 10 cases (17.5%) contained Brucella melitensis.

  Conclusion

  Considering the identification of positive cases of brucellosis in sheep inGonbad-e Qabus County,in order to prevent and eradicate the disease, presenting training classes for livestock breeders, vaccination and removal of positive cases at the level of total livestock in the County is necessary

  Keywords: Brucella melitensis, aborted fetal sheep, Gonbad-e Qabus Country
 • JavadZerehsaz, Shahin Najar, Peerayeh* Pages 33-40
  Background and objective

  The widespread use of various antibiotics has been responsible for the resistance of Staphylococcus aureusto the antibiotics. Methicillin resistance has become especially important because of limiting therapeutic options. Therefore, in this study we evaluated drug resistance and genotyping of staphylococcal cassette chromosome mec(SCCmec) in S.aureusstrains isolated from patients admitted in Tehran hospitals.

  Materials and methods

  The 215 clinical isolates of S. aureuswas collected from clinical specimens. Antibiotic susceptibility was determined by disk diffusion. PCR was performed to identify the mecA gene. Different types of SCC mecwere identified using the Multiplex PCR method.

  Result

  The highest resistance was observed for tetracyclin (49.3%), oxacilin (46.04%) and erythromcin (36.5%), followed by ciprofloxacin (29.7%), gentamycin (28.3%), clindamycin (27.4%), co-trimoxazole (23.3%) and vancomycin (0). The frequency of mecA gene was 46.44%. Multiplex PCR analysis showed that the distribution of different types of SCCmecin this study was the SCCmecIII (88.9%), SCCmecII (03.03%), SCCmecI (02.2%), and none typable (6.5%).

  Conclusion

  It seems that there is a genetic diversity among MRSA circulating in studied hospitals that highlights the need to implement appropriate infection control policies in order to decrease dissemination of multi-drug resistance MRSA types in our hospitals

  Keywords: Staphylococcus aureus, MRSA, multiplex PCR, SCCmec
 • Heshmatollah Shakeri, Mojtaba Hemayatkhah, Vahid Rahmanian* Pages 41-47
  Background and objective

  Measuring the knowledge and attitudes of HIV/AIDS Infected can reflect the success or failure of AIDS treatment centers, including the quality of education and the promotion of health knowledge in this regard. The study aimed to determine the level of Knowledge and Attitude about AIDS in Infected People with HIV in Jahrom.

  Materials and methods

  This descriptive cross-sectional study was carried outon 55 HIV/AIDS Infected in 2017. The subjects were selected statistically from patients with active records in the counseling center. The data collection method was interview via standard questionnaires.

  Results

  Overall, 65.5% of the patients were introduced to the Center for the Study of Behavioral Disorders by their physician, 52.7% reported that they were afraid to go to the center for the first time and 65.5% reported that it was difficult for them to get access to this center. In general, 52.7% of patients had a good knowledge, 12.7% had an average knowledge and 34.6% had a poor knowledge. Moreover, 52.7% had a moderate attitude, 45.5% had a poor attitude and 1.8% had a good attitude toward AIDS. There was no significant relationship between knowledgelevel and attitude of patients (p>0.05).

  Conclusion

  The subjects’ knowledge of AIDS was relatively good, but their level of knowledge was quite low on the ways to prevent disease transmission. On the other hand, the studied patients had a negative attitude towards AIDS. This suggests the discrimination against HIV/AIDS Infected and could be due to poor knowledge of AIDS in the community

  Keywords: knowledge, attitude, HIV, AIDS Infected, counseling centers, Jahrom
 • Alireza Sabzikar, Saied Bokaie*, Shamsodin Niknami, Vahid Rahmanian Pages 48-52
  Background and objective

  Echinococcosisis one of the most important parasitic zoonotic diseases that is important in many parts of the world, like Iran, in medical, veterinary and even economic fields. The aim of this study was to determine the knowledge andattitude of health care provider in Amol county in preventing the echinococcosis.

  Materials and methods

  In this descriptive cross-sectional study, 194 of Health Care Provider were selected viacensus method.Data Collection Toolswas a researcher-made questionnaire consisting of three sections: demographic information, knowledge and attitude. To analyze the data, descriptive and analytical statistics were used using SPSS 18 software.The significance level was considered to be 0.05.

  Results

  The mean score of knowledge was 61.8 ± 17.9 and the attitude was 57.4 ± 21.4, respectively. Among the variables studied, exposure, education, and male gender were more knowledgeable (P<0.05). There was also a significant association between the history of exposure to disease and attitude (P<0.05). The association between knowledge and attitude showed that there is a significant positive correlation between knowledge and attitude (P <0.05).

  Conclusion

  Knowledge and attitude of Amol's health care provider in preventing the echinococcosis are moderate and education improves two components. Also, revising the form and content of education, adopting a comprehensive approach, providing appropriate and effective teaching materials and placing it at the disposal of health care providers seems necessary

  Keywords: Echinococcosis, Knowledge, Attitude, health care provider, Amol