فهرست مطالب

طب انتظامی - سال هشتم شماره 4 (پاییز 1398)
 • سال هشتم شماره 4 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا جوادیان*، سعید رمضان زاده، پیمان فقیه فرد، منصور روضه ای، مهدی حقگو صفحات 155-160
  اهداف

   افزایش هزینه خدمات بیمارستانی، استفاده بهینه از منابع موجود با به‏ کار‏‏گیری الگوهای تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد را ضروری می سازد. تحلیل پوششی داده ها یکی از مدل های ریاضی است که در ارزیابی عملکرد سازمان های دارای واحدهای همگن، براساس ورودی ها و خروجی های آنها به‏کار می‏رود. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد مالی مراکز درمانی ناجا در‏‏ سال 1395 با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و رتبه‏ بندی آنها براساس کارایی بود.

  ابزار و روش

  در این پژوهش توصیفی، داده های مربوط به هفت بیمارستان ناجا به صورت میدانی و با مطالعه اسناد و مدارک، جمع آوری شد و مسئله در قالب مدل‏  خروجی محور فرموله و با نرم افزار تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج تحلیل پوششی داده ها نشان داد که عملکرد مالی کلیه مراکز درمانی ناجا از کارایی نسبی لازم برخوردار است و بیمارستان "الف" در رتبه اول و بیمارستان "ز" در رتبه آخر قرار دارند.

  نتیجه‏ گیری

   مراکز درمانی برای افزایش سطح کارایی خود نیازی به کاهش در میزان ورودی های مدل ندارند؛ بلکه می بایست تلاش های خود را در جهت افزایش خروجی ها متمرکز نمایند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد مالی، تحلیل پوششی داده ها، کارایی، مراکز درمانی ناجا
 • سوسن سهامی*، علیرضا باقری مالک آبادی، عنایتاللهحسین زئی صفحات 161-164
  اهداف

  اعتماد، از پیش‏شرط های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در هر جامعه‏ای محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف تببین رابطه بین هوش هیجانی و حمایت جامعه و خانواده با اعتماد اجتماعی در میان زندانیان زندان سپیدار شهر اهواز انجام شد.

  ابزار و روش

  در پژوهش همبستگی حاضر، جامعه آماری شامل زندانیان زندان سپیدار اهواز بود. میزان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 310 نفر تخمین زده شد. برای گردآوری داده ها از مقیاس هوش هیجانی بار- آن، مقیاس حمایت جامعه و خانواده مری پروسیدانو و کنیت هلر و مقیاس اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

  یافته ها

  حمایت‏های جامعه و خانواده، رابطه مستقیم و معنی داری با اعتماد اجتماعی داشت (0/29 و P0/01). هوش هیجانی نیز اطمینان با ضریب 17/0، رابطه مستقیم و معنی </span>داری با اعتماد اجتماعی داشت (0/17 و P0/01). حمایت جامعه و خانواده قادر به پیش بینی 8 درصد از واریانس اعتماد اجتماعی بودند. مولفه های کنترل استرس، سازگاری و مهارت برون‏فردی نیز قادر به پیش بینی 7 درصد از واریانس اعتماد اجتماعی بودند.

  نتیجه گیری

   با افزایش هوش هیجانی و افزایش حمایت جامعه و خانواده، می توان میزان اعتماد اجتماعی را در زندانیان ارتقا داد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، حمایت جامعه و خانواده، اعتماد اجتماعی، زندانیان
 • انیس اعظم پور*، عبدالله شفیع آبادی، ابراهیم نعیمی صفحات 165-169
  اهداف

   بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی به عنوان دو بعد اثرگذار در انتخاب مسیر شغلی، نقش مهمی در رشد و بالندگی شخص و در نتیجه سلامت و پیشرفت جامعه دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی سالم براساس مدل سازمان بهداشت جهانی، بر بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی نوجوانان بزهکار انجام شد.

  ابزار و روش

  این پژوهش با طرح پیش آزمون- پسآزمون با گروه کنترل، روی کلیه نوجوانان مرکز بهزیستی چترا در شهر تهران در سال 1397 انجام شد. نمونه ای به حجم 20 نفر از نوجوانانی که در پرسش نامه بلوغ شغلی ساویکاس و پرفلی و خودکارآمدی شغلی بتز، پایین ترین نمرات را گرفته بودند، انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار داده شدند. سپس جلسات اثربخشی سبک زندگی سالم به مدت ده جلسه 90 دقیقه ای برای شرکت کنندگان گروه آزمایش اجرا شد. پس از پایان جلسات، از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار  استفاده شد.

  یافته ها

  بین دو گروه آزمایش و کنترل، در نمرات مربوط به بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی، در پس آزمون، تفاوت معناداری به دست آمد.

  نتیجه گیری

  آموزش مولفه های سبک زندگی سالم براساس مدل سازمان بهداشت جهانی، بر بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی نوجوانان بزهکار موثر است.

  کلیدواژگان: سبک زندگی سالم، سازمان بهداشت جهانی، بلوغ شغلی، خودکارامدی شغلی
 • نادر اعیادی، رضا قاسمی جونبه، شهریار درگاهی*، بی نظیر گنجی صفحات 171-175
  اهداف

  اعتیاد به اینترنت یکی از عوامل تهدید‏کننده سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان است که تحت تاثیر عوامل مختلف هیجانی و روان شناختی قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نارسایی هیجانی و تعلل‏ورزی تصمیم ‏گیری در پیش بینی استفاده اعتیادگونه از اینترنت در میان دانشجویان بود.

  ابزار و روش‏ها

   در این پژوهش همبستگی، 236 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی 95-1394، به شیوه نمونه‏ گیری دردسترس و تصادفی انتخاب شدند و به پرسش نامه اعتیاد به اینترنت، مقیاس نارسایی هیجانی و مقیاس تعلل‏ورزی تصمیم‏ گیری پاسخ دادند. داده‏ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه‏ و‏ تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ‏ها

  بین نارسایی هیجانی و تعلل‏ ورزی تصمیم‏گیری با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان، رابطه مثبت و معنادار وجود داشت (01/0P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نارسایی هیجانی و تعلل ‏ورزی تصمیم ‏گیری می‏توانند به صورت مثبت و معنادار، 22 درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را پیش‏بینی نمایند.

  نتیجه‏ گیری

  نتایج تحقیق حاضر نشانگر اهمیت نارسایی هیجانی و تعلل‏ورزی تصمیم گیری در اعتیاد دانشجویان به اینترنت است و تلویحات مهمی در زمینه اقدامات لازم به منظور پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دارد.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، نارسایی هیجانی، تعلل ورزی تصمیم گیری
 • فاطمه شریفی*، زهرا صفاری، امید قراچورلو، امیر مهدی صفاری صفحات 177-181
  اهداف

   با توجه به خصوصیت شغلی کارکنان حراست فروشگاهی که ایستادن های مداوم و نیز استرس های شغلی، سلامت جسم و روان آنها را در معرض تهدید قرار می دهد، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی های ترکیب بدنی با فاکتورهای آمادگی جسمانی و اضطراب در این افراد طراحی و انجام شد.

  ابزار و روش

  در پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، جامعه آماری شامل کل کارکنان حراست یک مجتمع تجاری در تهران بود که 272 نفر از آنان به صورت هدفمند و دردسترس، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای بررسی اضطراب، از پرسش نامه اضطراب بک استفاده گردید و همچنین وزن، شاخص توده بدن، توده بدون چربی، درصد چربی بدن، قد و نسبت دور کمر به دور لگن هر فرد ثبت شد. فاکتورهای آمادگی جسمانی آزمودنی ها با آزمون های دراز- نشست، بارفیکس اصلاح  شده، پرش عمودی، دوی 20 متر و دوی 4×9 متر ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف- اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن با نرم افزار  نسخه 24 در سطح معناداری 05/0Pاستفاده شد.

  یافته ها

   میانگین شاخص توده بدن آزمودنی ها در محدوده اضافه وزن قرار داشت (07/3±17/26). بین ویژگی های ترکیب بدنی با اضطراب، رابطه معناداری مشاهده نشد.در حالی که بین اندازه های ترکیب بدنی و اکثر فاکتورهای آمادگی جسمانی ارتباط معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  علی رغم عدم وجود رابطه معنادار بین ویژگی های ترکیب بدنی اضطراب، میزان درصد چربی و همین طور نسبت دور کمر به دور لگن و شاخص توده <بدن بالاتر، عملکرد ضعیف تری در فاکتورهای آمادگی جسمانی کارکنان حراست به همراه دارد.

  کلیدواژگان: ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی، اضطراب، شاخص توده بدن
 • مظفر غفاری*، احمد اسمعلی صفحات 183-188
  اهداف

  مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل ساختاری اضطراب مرگ در سربازان، براساس متغیرهای هوش اجتماعی، هوش اخلاقی و جهت گیری مذهبی انجام گرفت.

  ابزار و روش‏ها

  پژوهش حاضر، همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. نمونه آماری شامل 340 نفر از سربازان پادگان ارتش شهرستان مراغه در سال 1397 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه هوش اخلاقی لینک و کیل، مقیاس هوش اجتماعی ترومسو، مقیاس اضطراب مرگ تمپلر و مقیاس جهت‏گیری مذهبی آلپورت و راس استفاده شد. داده‏ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، بوت استراپ و سوبل مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   هوش اخلاقی، هوش اجتماعی و جهت گیری مذهبی درونی، رابطه منفی معناداری با اضطراب مرگ داشتند (به ترتیب 434/0-، 385/0- و 445/0- و 01/0 P). براساس نتایج آزمون سوبل، اثر غیر مستقیم هوش اخلاقی (7/4=/span) و هوش اجتماعی (4/4=t-va>) با میانجی گری جهت گیری مذهبی درونی، در تبیین اضطراب مرگ در سربازان معنادار بود.

  نتیجه گیری

  با تقویت هوش اخلاقی، هوش اجتماعی و جهت گیری مذهبی درونی، می توان اضطراب مرگ در سربازان را کاهش داد.

  کلیدواژگان: هوش اجتماعی، هوش اخلاقی، جهت گیری مذهبی، اضطراب مرگ، سرباز
 • عباس شیخ الاسلامی، امید شیرزاد*، سیدمحمدرضا سیداحمدیان صفحات 189-195
  مقدمه

  مرگ یکی از مسائل و دغدغه های اساسی ادیان اعم از شرقی و غربی است. همه ادیان به دنبال این هستند تا با توضیح و تعریف مناسب از مرگ و معنادار نشان دادن آن، به معناداری زندگی برسند. از آنجا که حیات و ممات انسان کاملا درهم تنیده است و هر جا صحبت از نحوه زیست باشد، قطعا به بحث در مورد نوع مرگ و پس از آن هم خواهد رسید، طبیعی است که تمامی ادیان نسبت به موضوع مرگ و در اینجا اختصاصا موضوع اتانازی یا قتل از روی ترحم موضع گیری داشته باشند. اتانازی در حیطه طب انتظامی دارای اهمیت ویژه ای است که کم تر به آن توجه شده است. کثرت احتمال وجود مجروحین و مصدومینی که طلب مرگ می کنند و لزوم تصمیم گیری اخلاقی امدادگر یا پزشک و همچنین جنبه جنایی قتل از روی ترحم، مصادیق عمده از این امر هستند که لزوم توجه به پدیده اتانازی را گوشزد می کنند. مقاله حاضر در نظر دارد موضع گیری ادیان مختلف جهان نسبت به پدیده اتانازی را که یکی از آبشخورهای اصلی قانون گذاری به خصوص در کشورها و جوامع دینی است، بررسی نماید.

  نتیجه گیری

  همگی ادیان شرقی و غربی با استناد به دلایلی چون مقدس بودن زندگی انسان، خلیفه الهی یا شمایل خداوندی بودن انسان و... با اتانازی فعال مخالف هستند. اتانازی غیرفعال اگر مشروط به شرایط خاص باشد، با اغماض تقریبا توسط تمام ادیان پذیرفته شده است.

  کلیدواژگان: اتانازی، قتل از روی ترحم، خودکشی، دین، اخلاق پزشکی
|
 • R Javadian*, S Ramezanzade, P Faghihfard, M Rozaei, M Haghgoo Pages 155-160
  Aims

  Increasing the cost of hospital services in most countries, requires effective use of available resources through the use of resource assignment models and performance evaluation. Data Envelopment Analysis (DEA) is one of the mathematical models used to evaluate the performance of organizations with homogeneous units based on inputs and outputs. The purpose of this study was to evaluate the financial performance of NAJA hospitals using the Data Envelopment Analysis and ranking them based on efficiency.

  Materials & Methods

  For this descriptive research, data was collected through hospitals’ documents and formulated in BCC output model using Lingo software.

  Findings

  All NAJA hospitals have a relative level of efficiency, but there are differences in levels. ‘A’ hospital ranked first and ‘G’ hospital was the last.

  Conclusion

  To increase efficacy, NAJA hospitals should focus on increasing outputs of model, instead reducing the inputs.

  Keywords: Financial Performance, Data Envelopment Analysis, Efficiency, NAJA Hospitals
 • S Sahami*, A Bagheri Malek Abadi, E Hosseinzei Pages 161-164
  Aims

  Trust is one of fundamental preconditions for economic, social, cultural, and political development of any society. The aim of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and social and family support with social trust in prisoners.


  Materials & Methods

  310 prisoners in Sepidar prison were enrolled in this study. Bar-on Emotional quotient inventory, Mary procidano and Kenneth heller’s social support questionnaire and Sharif & Safarinia social trust questionnaire were administered to collect data. Multistage regression and correlation coefficient were used to analyze the data.

  Findings

  There was a significant relationship between emotional intelligence and social and family support with social trust (P<0/01, r=0/29, 0/17). Social and family support could predict 8 percent of the variance of social trust. In addition, coping with stress, adaptation, and interpersonal skills could predict 7 percent of the variance of social trust.

  Conclusion

  Social trust can be upgraded by enhancing emotional intelligence and social and family support in prisoners.

  Keywords: Emotional Intelligence, Social, Family Support, Social Trust, Prisoners
 • A Azampour*, A Shafiabady, E Naeimi Pages 165-169
  Aims

  Career maturity and career self-efficacy, as two important parameters for choosing a career path, play a key role in promoting general health by influencing individual health. This study was conducted with the aim of examining the effectiveness of training World Health Organization model of healthy lifestyle on career maturity and career self- efficacy in juvenile offenders.

  Materials & Methods

  The current study followed a pre-test-post-test design with a control group and was carried out on all juvenile offenders of Chatra center in Tehran in 2018. A sample consisting of 20 juvenile offenders, who obtained low scores on Career Maturity and Career Self-Efficacy questionnaire, were randomly selected and assigned into two groups, a control and experimental group (10 people in each one). Ten 90-minutes sessions of healthy lifestyle training were carried out on the experimental group. After finishing the sessions, a post-test was conducted on both experimental and control groups. Data were analyzed by Multivariable Analyze of Covariance using SPSS24.

  Findings

  The mean scores of career maturity and career self- efficacy obtained by experimental group in the post-test, had a significant increase compared to the control group.

  Conclusion

  The World Health Organization model of healthy lifestyle training promotes career maturity and career self- efficacy in juvenile offenders.

  Keywords: Healthy lifestyle, World Health Organization, Career Maturity, Career self-efficacy
 • N Ayadi, R Ghasemi Jobaneh, S Dargahi*, B Ganji Pages 171-175
  Aims

  Internet addiction, one of the threatening factors of student’s mental health and academic achievement, is influenced by various emotional and psychological factors. The purpose of current research was to investigate the role of Alexithymia and Decisional Procrastination in predicting addictive use of the Internet among students.


  Materials & Methods

  In this correlational research, 236 students from Shahrekord University of Medical Sciences in 2014-15 academic year, were selected through a random sampling method and responded to the internet addiction questionnaire, Toronto Alexithymia scale and Decisional Procrastination scale. The data were analyzed by Pearson correlation and Regression analysis.

  Findings

  There was a significant positive correlation between Alexithymia and Decisional Procrastination and internet addiction in students (P<0/01). The results of regression analysis showed that Alexithymia and Decisional Procrastination can predict 22 Percent of variance of internet addiction positively and significantly.

  Conclusion

  The results of current research implies the importance of Alexithymia and Decisional Procrastination on internet addiction in students.

  Keywords: Alexithymia, Procrastination, Addictive Behaviours
 • F Sharifi*, Z Saffari, O Gharachorlou, A Saffari Pages 177-181
  Aims

  Store Protection Specialists job, consists of standing for long time and different work-related stresses. These issues can effect and be affected by their physical and mental health. The present study was conducted to examine the relationship between the physical fitness and anxiety among store protection specialists.

  Methods & Materials

  This descriptive correlational study was carried out on 272 muscular store protection specialists in Tehran in 1397. The participants’ anxiety was recorded by Beck Anxiety Inventory. Weight, body mass index, body fat, height, waist to hip ratio were recorded too. Physical fitness factors were measured by sit-up, modified pull-up, vertical jump, 20 meters and 4 x 9 meters sprint and running tests. Kolmogorov–Smirnov and Pearson and Spearman’s correlation coefficients were used to analyze the data using SPSS24.

  Findings

  Subjects were overweight based on mean body mass index (26.17 ± 3.07). According to the results of the correlation test, there was no significant relationship between physical fitness and anxiety (P> 0.05), while there was a significant relationship between physical fitness and most physical factors.

  Conclusion

  The results revealed that despite insignificant relation between body composition and anxiety, the higher fat percentage as well as the waist to hip ratio and the body mass index of subjects, result in poorer performance in physical fitness factors and lower level of physical fitness.

  Keywords: Body Composition, Physical Fitness, Anxiety, Body Mass Index
 • M Ghaffari*, A Esmali Pages 183-188
  Aims

  The aim of this study was to design the soldiers’ death anxiety structural model based on social intelligence, moral intelligence and religious orientation.


  Materials & Methods

  340 soldiers in Maragheh in 2018 were enrolled in this study using cluster sampling. Lennick & Kiel moral intelligence questionnaire, Tromso social intelligence scale, Templer death anxiety scale and Allport & Ross religious orientation questionnaire were used for data collection. The data were analyzed by Pearson correlation coefficient, Bootstrap and Sobel test using SPSS and Amos22.

  Findings

  The direct effect of moral intelligence, social intelligence and intrinsic religious orientationwere significant in estimating soldiers’ death anxiety. The indirect effect of moral intelligence (t-value=4.7) and social intelligence (t-value=4.4) by mediating internal religious orientation on the soldiers’ death anxiety were significant. Generally 30% of death anxiety variance was explained by the variables of the model.

  Conclusion

  Death anxiety can be reduced by enhancing social intelligence, moral intelligence and intrinsic religious orientation.

  Keywords: Death Anxiety, Social Intelligence, Moral Intelligence, Religious Orientation
 • A Sheikholeslami, O Shirzad*, M Seyed Ahmadian Pages 189-195
  Introduction

  Death is one of the basic concerns of all religions, including Eastern and Western. All religions seek to make meaningful living by describing and defining the meaning of death and showing it meaningfully. It is reasonable that all religions deal with the issue of death, and here it is specifically the issue of euthanasia or mercy killing. Euthanasia is of particular importance in the field of law-enforcement medicine. Injured guys that appealing for death and the need for ethical decision-making by a rescue worker or physician, as well as the criminal offense of killing, are main examples of the need to pay attention to the phenomenon of euthanasia. The present review article intends to take a comprehensive view of the position of the various alive religions of the world in relation to the phenomenon of euthanasia.

  Conclusion

  Reviewing the literature and articles related to the positions of different religions in the world regarding the phenomenon of euthanasia or mercy killing, all Eastern and Western religions are against active euthanasia. But passive euthanasia is accepted by almost all religions if it is conditional on certain conditions.

  Keywords: Euthanasia, Law Enforcement Medicine, Suicide, Religion, Medical ethics