فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد احمدی، ابوالفضل کزازی*، محمد نقی زاده، مقصود امیری صفحات 9-42
  در ادبیات تحقیق علیرغم حیاتی جلوه دادن تصمیمات مربوط به نحوه پیاده سازی نوآوری باز، تاکنون تلاش جدی برای ارائه یک روش تصمیم گیری دقیق صورت نگرفته است. در همین راستا، هدف کلی مقاله عبارت است از ارائه ی یک چارچوب تصمیم گیری سیستماتیک که بر اساس آن تصمیم گیرندگان قادرند ضمن شناسایی و سنجش متغیرهای مدل مفهومی تحقیق، به سوالات تحقیق پاسخ دهند. این چارچوب در سه گام و در یک شرکت فعال در صنعت بسته بندی و چاپ صنعت غذایی بکاربسته شد. در اولین گام، دو دسته از متغیرهای لازم برای سنجش وضعیت اقدامات نوآوری باز، یعنی متغیرهای زمینه ایی و متغیرهای توصیف گر انتخاب شدند. در گام های دوم و سوم، با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، وضعیت فعلی و سپس وضعیت مطلوب اقدامات نوآوری باز و میزان شکاف میان آن ها، مشخص شده اند. با تجزیه و تحلیل عناصر ایجادکننده شکاف، پیشنهادهایی برای بکارگیری مدل های همکاری مناسب، ارائه خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شکاف عمیقی در اقدامات مربوط به مرحله نهادینه سازی، در شرکت موردمطالعه وجود دارد و این شکاف برای مراحل اکتشاف، و بهره برداری دراولویت های بعدی قرار دارد. اتخاذ مدل های همکاری «انجمن نوآوری» و یا «شبکه سازی» در مرحله نهادینه سازی، «گروه نخبگان» و یا «بازارچه نوآوری» در مرحله اکتشاف، و «شرکت زایشی» در مرحله بهره برداری؛ پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: اقدامات نوآوری باز، متغیرهای زمینه ایی، متغیرهای توصیف کننده اقدامات، سنجش
 • یونس محمدی*، عباس مقبل، ناصر باقری مقدم صفحات 43-87

  کارکردها، بازیگران و حکمرانی چندسطحی، سه عنصر اساسی نظام های نوآوری منطقه ای هستند. کارکردها، قابلیت های پویایی هستند که علاوه بر تحقق توسعه، نشر و بهره گیری از نوآوری، امکان دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و توسعه اقتصادی مناطق را فراهم می سازند. با این وجود، نه تنها مبانی تحلیل کارکردی نوآوری منطفه ای به صورت محدودی توسعه یافته است، بلکه مباحث پرداخته شده بدون درنظر گرفتن شرایط بوم شناختی و متفاوت مناطق ارائه شده است. در این پژوهش تلاش شده است علاوه بر مفهوم شناسی کارکردها، مبتنی بر روش شناسی تحلیل محتوای کیفی، کارکردهای توسعه نوآوری منطقه ای در کشورهای در حال توسعه ارائه گردد. در این پژوهش، جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کتب، گزارش های پژوهشی و مقالات حوزه سیاست نوآوری منطقه ای در فاصله سال های 2017- 1995 می باشد. در نهایت بر اساس منطق نمونه گیری مبتنی بر معیار، 93 منبع مورد تحلیل قرار گرفت. هشت کارکرد مستخرج عبارتنداز: «قابلیت حکمرانی نوآوری منطقه ای و جهت دهی آن»، «قابلیت ایجاد زیست بوم نوآوری»، «قابلیت تشخیص، مسئله یابی و پیش بینی فناورانه شرکت ها و صنایع»، «قابلیت توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری (متناسب با رویکرد DUI)»، «قابلیت توانمندسازی، حمایت و بسیج منابع (انسانی، مالی و...)»، «قابلیت شبکه-سازی، یادگیری تعاملی، جریان، سرریز و انباشت دانش»، «قابلیت ایجاد بازار» و در نهایت «قابلیت کشف و انتشار فرصت های کارآفرینی».

  کلیدواژگان: تحلیل کارکردی نظام نوآوری، کارکردهای نوآوری منطقه ای، قابلیت های پویا، نوآوری در کشورهای در حال توسعه، رویکرد سیستمی به نوآوری
 • سروش قاضی، نیما مختارزاده، محمد ابویی، متین رشیدی * صفحات 89-127

  محیط های متلاطم و وجود عواملی مانند تحریم ها، قوانین دولت، رانت شرکت های دولتی، عدم پایداری شرایط اقتصادی بویژه نوسانات نرخ ارز که در مورد محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است، میزان عدم اطمینان و چالش های این محیط را افزایش داده است. اما در این میان، شرکت های دانش بنیان موفقی وجود دارند که همچنان به صدرنشینی خود در بازار ایران ادامه داده اند و توانسته اند سهم بازار خوبی را خلق کرده و حفظ کنند و همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. ما اعتقاد داریم بخشی از موفقیت و رشد اینگونه کسب و کارها ناشی از اقدامات به موقع آن ها در برابر چالش ها و برخورداری از قابلیت هایی است که نمی توان آن را صرفا به قابلیت های روتین همانند سایرکسب وکارها نسبت داد. در چنین محیطی، مزیت رقابتی، پایدار نیست و کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان برای ادامه فعالیت و رسیدن به سهم بازار به قابلیت های پویا احتیاج دارند. برای تبیین چگونگی نقش قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت-های کوچک و متوسط دانش بنیان مدلی را براساس ادبیات تحقیق استخراج کرده و سپس با مصاحبه با مدیران و کارکنان این شرکت ها، صحت یا عدم صحت مدل را بررسی کردیم.

  کلیدواژگان: قابلیت های پویا، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، مزیت رقابتی
 • حسین شیرازی*، غلام رضا هاشم زاده، رضا رادفر، تقی ترابی صفحات 129-159

  از آن جایی که خلق مزیت رقابتی و بقا شرکت های دانش بنیان نوپا در گرو حفظ و تقویت تجاری سازی فناوری است، هسته اصلی توجه مدیران کسب و کارهای نوپا ارزیابی و اندازه گیری عملکرد تجاری سازی فناوری می باشد. در پژوهش حاضر به اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد تجاری سازی فناوری و ارزیابی آن در 50 شرکت دانش بنیان نوپا مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استفاده از تکنیک FBWM پرداخته شده است. در راستای دستیابی به این هدف ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوع از نظرات خبرگان شامل مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت های دانش-بنیان برتر در مرحله رشد پارک استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، سرعت تجاری سازی از طریق تعداد و زمان سریع تر دستیابی به محصولات جدید مهم ترین عامل تاثیرگذار در عملکرد تجاری سازی فناوری می باشد. همچنین به ترتیب عوامل وسعت فناوری با استفاده موثر از اختراعات ثبت شده و دانش فنی، آینده بازار و دامنه بازار از دید خبرگان درجات اهمیت بعدی را کسب نموده اند.

  کلیدواژگان: عملکرد تجاری سازی فناوری، روش بهترین- بدترین فازی، شرکت های دانش بنیان نوپا
 • رضا نقی زاده*، مهدی هاجری، زهرا رحمان صفحات 161-194

  امروزه با توجه به اهمیت یافتن نقش علم و فناوری در توسعه اقتصادی کشورها، نقش شرکت های دانش بنیان نیز در توسعه اقتصادی کشورها بیش از پیش اهمیت یافته است. بر همین اساس، حمایت های مالی از شرکت های دانش بنیان، به عنوان یکی از انواع حمایت ها، به خصوص در مراحل اولیه شکل گیری آن ها و با مکانیسم های درست از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام مالیاتی که به تقویت شرکت های دانش بنیان کمک نماید، یکی از حمایت های مالی مهم از این شرکت ها می باشد. در نتیجه، طراحی یک نظام مالیاتی حامی فعالیت های دانش بنیان، برای تقویت شرکت های دانش-بنیان اهمیت می یابد. در همین راستا، در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از استراتژی پژوهش مطالعه موردی، عوامل موثر بر توسعه نظام مالیاتی حمایت کننده از فعالیت های دانش بنیان در کشور شناسایی شوند. در این پژوهش، ابتدا 14 عامل موثر بر توسعه نظام مالیاتی حامی فعالیت های دانش بنیان در ایران شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده اند. در ادامه با توجه به این عوامل الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت های دانش بنیان ارائه شده است. سپس قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بیان و تجاری سازی دستاوردها، به عنوان مورد مطالعاتی این پژوهش و بر اساس الگوی سیاستی استخراج شده مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: الگوی سیاستی، حمایت مالیاتی، فعالیت های دانش بنیان، قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردها
 • مهسا اسدالله*، رسول ثانوی فرد، علی حمیدی زاده صفحات 195-248
  هم اکنون عصرگذار از مدل های سنتی به مدل های کسب وکار فناوری محور و ارزش آفرین می باشد. این مقاله با هدف شناسایی مولفه ها و عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر مدل کسب و کار بانکداری الکترونیک در قالب پیشران ها و پیامدها با استفاده از ادبیات موضوع و روش فراترکیب، همچنین نظرسنجی از خبرگان به کمک پرسشنامه و تکنیک دلفی، از روش نمونه گیری غیراحتمالی (قضاوتی و گلوله برقی) از نظرات 17 خبره دانشگاهی و 17 مدیر یکی از بانک های خصوصی کشور بهره گرفته است. جهت توقف نظرسنجی از ضریب توافق کندال استفاده شده و از آزمون فریدمن نیز اولویت مولفه ها شناسایی گردیده است. نتایج نشان می دهد که از نظر خبرگان در حوزه پیشران های مدل کسب و کار بانکداری الکترونیک به ترتیب شاخص های ساختار موسسات مالی، بخش بندی مشتریان، توسعه دهندگان فناوری های مالی و محیط کسب و کار دارای بیشترین اهمیت می باشند. در خصوص ابعاد مدل کسب و کار نیز به ترتیب خدمات پیشنهادی ارائه شده دارای بیشترین اهمیت و پس از آن سازه ارتباطی مشتریان، مدیریت زیرساخت و جنبه مالی در رتبه های بعدی قرار دارند. در حوزه پیامدهای طراحی مدل کسب و کار بانکداری الکترونیک نیز به ترتیب شاخص های بهبود فضای کسب و کار، بهبود عملکرد سازمانی و رواج بانکداری مجازی دارای بیشترین اهمیت است.
  کلیدواژگان: مدل کسب و کار، بانکداری الکترونیک، فینتک، استارتاپ های مالی، پژوهش کیفی
|
 • Ahmad Ahmadi, Abolfazl Kazazi *, Mohammad Naghizadeh, Maghsoud Amiri Pages 9-42
  The purpose of this paper is to provide a systematic decision framework to support decision makers in choosing or constructing the most appropriate practices for OI adoption. This work brings OI into the realm of practices by moving the focus from outcome to the practices -, i.e. from OI as a new artifact to the act of innovating. So this paper, after a deep review of OI research literature, seeks to provide a sophisticated framework for decisions on the adoption of OI. The framework was implemented in three phases in a large Iranian company active in the food packaging and printing industry. In the first step, two categories of variables were chosen for measuring the status of OI practices, namely contextual factors and descriptor variables. In the second and third steps, using the multi-criteria decision-making techniques, the current and then the desirable status of OI practices are identified.The results of the research show that there is a deep contradiction between the current and the desired status of the practices adopted in the “retention stage” in the company under study. This gap is less in other the stages of innovation process, namely “exploration” and “exploitation” stages.
  Keywords: open innovation practices, context variables, descriptor variables, measurement
 • Younes Mohammadi *, Abbas Moghbel, Naser Bagheri Moghaddam Pages 43-87

  Functions, actors, and multi-level governance are three essential elements of regional innovation systems. Functions are dynamic capabilities that cause sustainable competitive advantage and economic growth of regions in addition to realizing development, dissemination and exploitation of innovation. However, not only the theoretical foundations of functional analysis of regional innovation have been developed to a limited extent, but discussions have been provided without considering the different ecological conditions of the regions. In this study, in addition to explaining the concept of function, based on qualitative content analysis methodology, the functions of regional innovation system in developing countries are presented. The study pupulation included all books, research reports and articles from 1995 to 2017. Finally, based on criterion-based sampling, 93 sources were analyzed. Eight functions resulted are: "regional innovation governance and guide the direction of search capability", "capability to build innovation ecosystem", "capability to technology scanning and predicting technologies of companies and industries", "capability to industrialization based on technology (Fits DUI approach)", "empowerment, support and resources mobility capability (human, financial, etc.)", "networking, interactive learning, overflowing and knowledge accumulation" , "capability to stimulate/create markets" and, finally, the "capability to discover and disseminate entrepreneurial opportunities."

  Keywords: Functional analysis of innovation system, regional innovation functions, Dynamic Capabilities, innovation in developing countries, systemic approach to innovation
 • Soroush Ghazi, Nima Mokhtarzadeh, Mohammad Abooyee, Matin Rashidi * Pages 89-127

  The turbulent environments and the presence of factors such as sanctions, government laws, access to state-owned corporate confidential information, traditional ways of business, instability in economic conditions, especially exchange rate fluctuations that are important for ICT products, enhance uncertainty and challenges of such an environment. In the meantime, there are successful knowledge-based companies that have continued to dominate Iranian market, and although they have been struggling with many problems, they have been able to create and maintain a good market share and continue their activities. We believe that part of the success and growth of these businesses stems from their timely action against challenges and capabilities that cannot be attributed to routine capabilities just like any other business. In such an environment, the competitive advantage is not sustainable, and small and medium-sized businesses (SMEs) need tools to continue to operate and achieve market share. In order to explain the role of dynamic capabilities on the performance of SMEs, a model was developed using the literature and then, by interviewing the managers and staff of these companies, the model accuracy was examined.

  Keywords: Dynamic Capabilities, Social capital, human capital, Competitive Advantage
 • Hossein Shirazi *, Gholamreza Hashemzadeh, Reza Radfar, Taghi Torabi Pages 129-159

  competitive advantage and the survival knowledge-based start-up companies depends on maintaining and enhancing the commercialization of technology, the core of the attention of novice business managers is the evaluation and measurement of the TC. In this research, priority is given to the factors affecting the performance of TC and its evaluation in 50 novice students based on the growth center of Science and Technology Park of Tehran University using the FBWM technique. In order to achieve this goal, a comprehensive overview of the literature of the subject has been used by the experts of the experts including the managers of Tehran University of Science and Technology Park and the top companies of the universities in the growth stage of the park. The results of the research show that the speed of commercialization through the number and timing of acquiring new products is the most important factor in the performance of TC. Also, according to the factors of the scale of technology, with the effective use of patented patents and technical knowledge, the future of the market and the scope of the market from the perspective of the experts have become the next important levels.

  Keywords: Technology commercialization performance, Fuzzy best-worst method, Knowledge-based start-up Companies
 • Mahdi Hajari, Zahra Rahman, Reza Naghizadeh * Pages 161-194

  Nowadays, considering the importance of the role of science and technology in the country’s economic development, the role of knowledge-based firms has become more important in the economic growth of countries. In this regard, financial supports from knowledge-based firms, especially in early stages and in right mechanism, is important. One of the important financial supports is the tax system which help to enhance Knowledge-based firms. Therefore, the design of tax enhancement system for knowledge-based activities is important. So, in this research, the affecting factors on the development of the tax system which is supports knowledge-based activities are identified based on case study research strategy. First, the 14 preliminary affecting factors were identified based on the literature review and interviews with experts and categorized in 4 categories. Then, based on this factors, the policy pattern of tax support from knowledge-based activities is presented. Subsequently, the knowledge-based firms and institutions support laws and commercialization achievements, as this research case and based on the presented policy pattern of tax support from knowledge-based activities, is studied.

  Keywords: Policy Pattern, Tax Support, Knowledge-Based Activities, The Knowledge- Based Firms, Institutions Support Laws, Commercialization Achievements
 • Mahsa Asadollah *, Rasoul Sanavifard, Ali Hamidizadeh Pages 195-248
  It is now the time of moving away from traditional methods of business to technology-oriented and value-creating models. The aim of this study is to identify the affecting and affected factors by designing a new business model for banking industry, with antecedents and consequences that come out from literature, meta-synthesis, and Delphi technique by using judgments and snow bullets sampling method from the views of 17 university teachers and 17 managers of a private bank in Iran, and two-step Delphi technique was used to reach the consensus of experts. Further, to analyze data, we employed SPSS software and used W-Kendall tests. Also, we used Friedman test to ranking dimensions and indicators. Results show that according to the experts about antecedents, the structure of financial institutions is the most important factor, and then customers segmentation, financial technology developers and business environment are in the next steps. About the dimensions of E-banking model, the proposed services is the most important factor, and then customer relationship management, Infrastructure management and financial management are in the next steps. About the consequences, the business environment is the most important factors and then organizational performance and virtual banking are in the next steps.
  Keywords: business model, E-banking, Fintech, Financial Startups, Qualitative Research