فهرست مطالب

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال سی و دوم شماره 2 (پیاپی 99، تابستان 1398)
 • سال سی و دوم شماره 2 (پیاپی 99، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حبیب حاج میرآقا، سعید نوکار*، یوسف جعفریان، حسین علی ماه گلی صفحات 75-82
  زمینه و هدف

  اختلاف در شکل و اندازه آچارهای دستی در سیستم های مختلف، تورک اعمال شده را تحت تاثیر قرار می دهد. تحقیق حاضر با هدف بررسی مقایسه ای مقادیر تورک ناشی از آچارهای دستی بلند و کوتاه در سه سیستم مختلف ایمپلنت شامل ITI، Implantium و Nobel Biocare انجام شد.

  روش بررسی

  در این تحقیق آزمایشگاهی، 5 دندانپزشک ماهر با حداقل 5 سال سابقه کار کلینیکی ایمپلنت، با استفاده از آچارهای دستی بلند و کوتاه، حداکثر نیروی بسته شدن را اعمال نموده و مقادیر تورک با استفاده از تورک متر دیجیتال اندازه گیری شد. اعمال نیروی تورک به تعداد 3 بار و با فاصله زمانی 10 دقیقه در شرایط یکسان انجام شد. آزمون آنالیز واریانس دو طرفه و مقایسه های دو به دوی گروه ها نیز با استفاده از آزمون مقایسه های متعدد Tukey انجام شد.

  یافته ها

  در آچارهای دستی بلند، مقادیر تورک در سیستم های ITI، Implantium و Nobel Biocare به ترتیب برابر  Ncm57/73±4/27،  Ncm6/09±34/8و  Ncm6/94±30/6برآورد شد. در آچارهای دستی کوتاه، این مقادیر به ترتیب برابر  Ncm4/3±26/5،  Ncm27/94±35/7و  Ncm13/26±30/5به دست آمد. تفاوت های معنی داری بین سیستم های ایمپلنت ITI و Implantium (P<0/0001) و نیز سیستم های Implantium و Nobel Biocare (P<0/021) وجود داشت ولی تفاوت مقادیر تورک آچارهای دستی در سیستم های ITI و Nobel Biocare از نظر آماری معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

   مقادیر تورک ناشی از آچارهای دستی بلند و کوتاه برحسب سیستم های ایمپلنت مختلف متفاوت بود. این مقادیر، در سیستم های ITI و Nobel Biocare کمتر و در سیستم implantum بیشتراز مقادیر پیشنهادی شرکت های سازنده بود.

  کلیدواژگان: کشتاور، آچارهای دستی، سیستم ایمپلنت
 • فرزانه مساوات، محمد جواد خرازی فرد، حوریه باشی زاده، فاطمه ملک پور * صفحات 83-91
  زمینه و هدف

  تشخیص شکستگی عمودی ریشه (VRF) در کلینیک از اهمیت زیادی برخوردار است، چون دندان های با VRF پیش اگهی ضعیفی دارند و غالبا هرگونه درمان بر روی دندان بی نتیجه خواهد بود. محدودیت تصاویر دو بعدی پری اپیکال از یک سو و کاهش دقت تصاویرCBCT به علت حضور آرتیفکت ها در نمونه های درمان ریشه شده از سوی دیگر ما را بر آن داشت تا در این مطالعه به مقایسه دقتCBCT و رادیوگرافی پری اپیکال با دو زاویه افقی متفاوت در تشخیص VRF در نمونه های درمان ریشه شده بپردازیم. هدف از این مطالعه مقایسه دقتCBCT و رادیوگرافی پری اپیکال با دو زاویه افقی متفاوت در تشخیص VRF در نمونه های درمان ریشه شده بود.

  روش بررسی

  دراین مطالعه 60 دندان اندو شده که تصادفی کد گذاری شده بودند، به دو گروه تقسیم شدند: یک گروه 30 تایی که شکستگی در آن ها ایجاد شد و 30 عدد بدون شکستگی. تصویربرداری CBCT و پری ایپکال دیجیتال با دو زاویه افقی با اختلاف 15 درجه تهیه شد و تصاویر توسط رادیولوژیست مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه از Weighted kappa برای انالیز آماری استفاده شد.

  یافته ها

   حساسیت سیستم تصویربرداری C‏BCT  (%75/8) در مقایسه با رادیوگرافی دیجیتال (68/3%) برای تشخیص شکستگی عمودی ریشه بالاتر بود. همچنین ویژگی سیستم تصویربرداری C‏BCT  (%90) در مقایسه با رادیوگرافی دیجیتال (79/1%) برای تشخیص شکستگی عمودی ریشه نیز بالاتر بود)P<0/05).

  نتیجه گیری

  تکنیک تصویربرداری CBCT نسبت به پری اپیکال دیجیتال دقت تشخیصی بالاتری در شکستگی های عمودی ریشه دارد و امکان تشخیص قابل اعتمادتری را برای ما فراهم می کند.

  کلیدواژگان: رادیوگرافی دیجیتال، گوتاپرکا، شکستگی عمودی ریشه، توموگرافی کامپیوتری
 • سمیه حکمت فر، سحر موسوی، حامد محمدیان، کریم جعفری* صفحات 92-97
  زمینه و هدف

  گچ ها در پروتزهای دندانی استفاده وسیعی از جمله تهیه دای دارند. تطابق و موفقیت رستوریشن های ریختگی به دقت ابعادی، استحکام و توانایی بازسازی جزئیات توسط گچ ها بستگی دارد. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای میزان تغییرات ابعادی و توانایی بازسازی دقیق جزئیات 3 نوع گچ دندانپزشکی نوع IV بود.

  روش بررسی

  60 نمونه در سه گروه 20 تایی از سه نوع گچ نوع IV شامل گچ G30 گچYeti Rock  و گچFujirock EP  پس از ریختن در مدل فولادی آماده شد. برای اندازه گیری میزان ثبت جزئیات شیار 50 میکرونی روی گچ ایجاد و با میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 12 برابر بررسی شد. برای ارزیابی تغییرات ابعادی در زمان های دو ساعت، یک روز و یک هفته بعد از آماده شدن از نمونه ها توسط دوربین  Canon 600 Dاز فاصله ثابت 15 سانتی متری عکس گرفته و توسط نرم افزار Corel Draw ارزیابی و نتایج با آنالیزهای آماری ANOVA و آزمون کای دو در سطح معنی داری 05/0% مقایسه شدند.

  یافته ها

  در توانایی بازسازی جزئیات سه نوع گچ، تفاوت معنی داری وجود داشت (P≤0/05). بالاترین توانایی بازسازی جزئیات به ترتیب مربوط به گچ Fujirock Ep، Yeti Rock و G30 بود. گچ G30  نتوانست جزئیات را به دقت بازسازی کند. تفاوت معنی داری در تغییرات ابعادی گچ های مورد بررسی بر اساس زمان وجود نداشت (P≥0/05).

  نتیجه گیری

   سه نوع گچ مورد بررسی در این مطالعه، دارای ثبات ابعادی در مدت زمان یک هفته بودند. گچ Gc Fujirock EP وYeti Rock  دارای توانایی و گچ G30 فاقد توانایی در بازسازی جزئیات بود.

  کلیدواژگان: سولفات کلسیم، تغییرات ابعادی، خواص فیزیکی
 • مجید مهران، رزا حقگو، محسن عشوریون، نسرین تک زارع*، الهام سیف علی صفحات 98-103
  زمینه و هدف

  اکثر کودکان در هنگام مراجعه به دندانپزشکی دچار ترس و اضطراب زیادی می شوند. مهم ترین عامل ترس کودک در ابتدای درمان مشاهده سرنگ و سرسوزن می باشد. روش های مقابله با این اضطراب می تواند تکنیک های کنترل رفتاری مانند بازسازی ذهنی، پرت کردن حواس و تلقین باشد. هدف از این انجام این مطالعه مقایسه درد و اضطراب در کودکان در زمان استفاده از سرنگ معمولی و سرنگ با پوشش سرسوزن اسباب بازی شکل بود.

  روش بررسی

  این مطالعه کار آزمایی بالینی بر روی 20 کودک 8-5 ساله انجام گرفت که بیش از نیمی از آن ها بر اساس تست های تشخیصی اضطراب Cfss-Ds (Dental Subscale of the Children's Fear Survey Schedule) و FIS (Facial Image Scale) مضطرب و بقیه غیر مضطرب تشخیص داده شده بودند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول بی حسی موضعی با یک سرنگ معمولی و گروه دوم با استفاده از سرنگ با پوشش
  سرسوزن اسباب بازی شکل دریافت کردند. در ادامه، گروه اول بی حسی موضعی با استفاده از سرنگ با پوشش سرسوزن اسباب بازی شکل و گروه دوم توسط یک سرنگ معمولی دریافت کردند. اندازه گیری ضربان قلب و تست ارزیابی درد انجام شد. مطالعه حاضر اولین مطالعه ای است که از پوشش سرسوزن اسباب بازی شکل استفاده کرده است. تجزیه و تحلیل داده های ضربان قلب و سنجش اضطراب توسط آزمون غیر پارامتری wilcoxonsianed Ranks T-test انجام شد (P-value در حد -0/001 معنی دار در نظر گرفته شد).

  یافته ها

  میانگین میزان درد اندازه گیری شده بعد از استفاده سرنگ با پوشش سرسوزن اسباب بازی شکل و هنگام استفاده از سرنگ بدون پوشش، دارای تفاوت معنی دار 20/5 بین دو گروه بود. درد در کودکانی با استفاده از سرنگ با پوشش سرسوزن اسباب بازی شکل دریافت کرده بودند، کاهش پیدا کرد (P<0/001).

  نتیجه گیری

   ظاهر فیزیکی دستگاه تزریق نقش مهمی در اضطراب و درد تزریق در کودکان دارد.

  کلیدواژگان: پوشش سرسوزن اسباب بازی شکل، سرنگ معمولی، درد، اضطراب
 • محمدرضا خامی، شیما قربانی*، مهدی حسن پور صفحات 104-111
  زمینه و هدف

  میزان مرگ و میر بالا و هزینه های درمان بیماری های ناشی از آن موجب شد تا سازمان جهانی بهداشت بر نقش دندانپزشک در ترک دخانیات بیماران تاکید ویژه ای داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی دانش دانشجویان نسبت به پیامد استعمال دخانیات بر سلامتی، نگرش آن ها نسبت به فعالیت های ترک دخانیات و برنامه آموزشی آن ها در این زمینه بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی جامعه مورد بررسی دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، آزاد و شاهد بود. از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد که علاوه بر اطلاعات زمینه ای، دانش، نگرش و آموزش دانشجویان در زمینه مشاوره ترک دخانیات در کار دندانپزشکی بررسی گردید. روش نمونه گیری سرشماری بود. برای به دست آوردن میانگین نمرات هر بخش از آزمون One-way ANOVA استفاده شد. سپس برای مقایسه میانگین نمرات به صورت دو به دو از آزمون Turkey HSD استفاده شد.

  یافته ها

   در مجموع 138 دانشجو در این مطالعه شرکت کرده بودند (میزان پاسخ دهی 100%). از حداکثر نمره قابل کسب در بخش دانش (28 نمره)، میانگین نمره دانش در دانشگاه تهران 22/8، شهید بهشتی 20/31، آزاد 22/31و شاهد 22/16بود (P=0/027) که تفاوت آماری در این زمینه معنی دار بود، اما میانگین نمره نگرش و برنامه آموزشی دانشجویان تفاوت آماری معنی داری با هم نداشت (P>0/05).

  نتیجه گیری

   اکثر دانشجویان دانش کافی در مورد خطرات استعمال دخانیات و نگرش مثبت نسبت به مشاوره ترک دخانیات به بیماران داشتند. دانشجویان هنگامی اصول مشاوره ترک دخانیات را در کار آینده خود مورد توجه قرار خواهند داد که به آن اعتقاد داشته باشند. بنابراین برای بهتر شدن عملکرد دانشجویان، باید اهمیت و روش های ترک دخانیات در همه حیطه ها در دانشکده ها و همچنین در بازآموزی ها برای دندانپزشکان آموزش داده شود تا دندانپزشکان نقش موثری در مشاوره ترک دخانیات در بیماران ایفا کنند.

  کلیدواژگان: دانشجویان دندانپزشکی، دانشکده های دندانپزشکی، مشاوره ترک دخانیات، آموزش دندانپزشکی
 • آرزو خبازیان، علی توکلی، سید امیرمحمد خیرالسادات، پویا فدایی * صفحات 112-119
  زمینه و هدف

  مصرف دخانیات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یکی از مهم ترین معضلات بهداشتی و موانع توسعه می باشد. این مسئله در طولانی مدت، دلیل رفتاری اصلی مرگ های زودرس و ناتوانی هایی است که سالانه باعث مرگ حدود 4 میلیون نفر در جهان می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دو سال آخر دندانپزشکی دانشکده شهید صدوقی یزد درباره مشاوره ترک دخانیات انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی مقطعی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دو سال آخر دانشکده دندانپزشکی یزد بررسی شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS18 و آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی Pierson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در مجموع 110 دانشجو در این مطالعه شرکت کردند. میانگین نمره آگاهی دانشجویان دختر 18/38، دانشجویان پسر 17/66، میانگین نمره نگرش دانشجویان دختر 31/06و دانشجویان پسر 32/45بود. بر اساس ضریب همبستگی آگاهی با سن (0/112)، ترم تحصیلی (0/001-) و معدل (0/076) به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که آگاهی با افزایش سن و معدل افزایش و با افزایش ترم کاهش می یابد. بر اساس ضریب همبستگی نگرش با سن (0/013)، ترم تحصیلی (0/018) و معدل (0/008) می توان نتیجه گرفت که نگرش با افزایش سن، ترم تحصیلی و معدل بهبود می یابد.

  نتیجه گیری

   علی رغم نگرش نسبتا خوب دانشجویان دندانپزشکی در زمینه مشاوره ترک دخانیات، آگاهی آنان ضعیف بود. بنابراین نیاز به تجدید نظر در برنامه های کلان آموزشی و گام هایی در زمینه تقویت آموزش در دانشکده ها احساس می شود.

  کلیدواژگان: ترک دخانیات، آموزش دندانپزشکی، آگاهی، نگرش
 • حمید محمود هاشمی، عباس کریمی*، پریسا باقری، نرگس حاجیانی صفحات 120-128
  زمینه و هدف

  کنترل یک وضعیت اورژانس در مطب وظیفه دندانپزشک است، بنابراین از دندانپزشکان انتظار می رود که درمان اولیه اورژانس را برعهده گیرند و در خصوص احیای قلبی- ریوی اطلاعات کافی داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران نسبت به احیای قلبی- ریوی در بیماران اورژانس بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی تعداد 200 نفر از دانشجویان دندانپزشکی سال آخر از 4 دانشکده دندانپزشکی شهر تهران شامل 44 مرد و 156 زن، به صورت تصادفی انتخاب شدند و با یک پرسشنامه چند گزینه ای که اطلاعات آنان را در مورد احیاء قلبی- ریوی ارزیابی می کرد، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 با روش های آماری در دو قالب توصیفی و استنباطی به صورت ترسیم نمودار محاسبه کمیت های آماری و آزمون های آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین نمره به دست آمده 2/43 ± 5/43 بود. رابطه مثبت معنی داری بین کلاس های عملی آموزشی و سطح اطلاعات یافت شد (P=0/001)، اما ارتباط معنی داری بین زن و مرد (P=0/409) و نیز بین دانشجویان دانشکده های مختلف مشاهده نگردید (P=0/089).

  نتیجه گیری

   افراد شرکت کننده از نظر آگاهی در وضعیت مناسبی قرار نداشتند و نیاز به آموزش بیشتری در این زمینه در دوره دندانپزشکی احساس می شود.

  کلیدواژگان: اورژانس های پزشکی، احیای قلبی ریوی، ایست قلبی
 • پروین عالمی، بهنام بوالهری، سهیل نیاورزی، مریم رضازاده * صفحات 129-135

  مدیریت تحلیل داخلی ریشه یک چالش برای اندودانتیست ها می باشد که در صورت عدم درمان، ممکن است منجر به تخریب بافت های سخت مجاور دندان گردد. با این وجود، اغلب روش های پرکردن کانال معمول، بدون در نظر گرفتن بهترین روش برای حل این مشکل، مورد استفاده قرار می گیرد. .این مطالعه شامل ارائه موردی از یک تحلیل داخلی ریشه با پریودنتیت اپیکال ریشه  دندان 12، در یک خانم 31 ساله است که تاریخچه ای از آماده سازی روکش در این ناحیه را دارد که با سیلربا بیس (Endoseal) MTA و گوتا پرکا درمان شده است. فالوآپ 12 ماهه این بیمار انجام شد، که طی آن بیمار بدون علائم بالینی و رادیوگرافیکی بوده و ترمیم ضایعه استخوان در آن رخ داده بود.

  کلیدواژگان: تحلیل داخلی، سیلر با بیس MTA، Endoseal MTA
|
 • Hoseinali Mahgoli, Habib Hjmiragha, Saied Nokar*, Yousef Jafarian Pages 75-82
  Background and Aims

  Diferences whithin shape and size of hand wrenches in diferent systems could affect the torque applied. Therefore, evaluation of wrenches has been emphasized. The aim of the present study was to compare the torque values of the long and short torque wrenches in different implant systems including ITI, Implantium and Nobel Biocare.

  Materials and Methods

  In this experimental trial, 5 dentists with at least 5 years of professional experience closed the abutment screw in different implants systems using the long and short manual wrenches while the wrench-induced torque values were calculated by digital torque-meter. Torque application was done for 3 times with 10-minutes resting time between each wrench uses in the habitual closing torque manner. Data were analyzed using two-way analysis of variance test in different implant systems, while the paired comparisons were done using Tukey post hoc test.

  Results

  The maximum torque values of the long manual wrenches were 27.73±4.57 Ncm, 34.6±8.09 Ncm and 30.6±6.94 Ncm for the ITI, Implantium, and Nobel Biocare systems, respectively. While the values were reported to be 26.4±5.3 Ncm, 35.27±7.94 Ncm and 30.13±5.26 Ncm in the short manual wrenches for the ITI, Implantium and Nobel Biocare systems, respectively. Significant differences were found between ITI and Implantium (P<0.0001), and between Implantium and Nobel Biocare systems (P<0.021). However, no significant differences were observed between ITI and Nobel Biocare systems regarding wrench-induced torque values (P>0.05).

  Conclusion

  From the results, the torque values obtained by different long and short manual wrenches were specific to different implant systems. These values were less in ITI and Nobel Biocare systems and higher in implantun than those range provided for the implant systems by the companies.

  Keywords: Torque, Manual wrenches, Implant systems
 • Farzaneh Mosavat, Hoorieh Bashizadeh, Mohammad Javad Kharrazi Fard, Fatemeh Malekpour * Pages 83-91
  Background and Aims

  Accurate diagnosis of vertical root fracture (VRF) is a fundamental importance in endodontics. Because of poor prognosis of VRF, digital radiographs with two horizontal angles have limitations in VRF detection. Also, Gutta-percha can produce artifacts that impair CBCT scan accuracy. The aim of this study was to compare accuracy of CBCT and digital radiography system in vertical root fracture in endodentically treated teeth.

  Materials and Methods

  In this study, 60 endodentically treated single teeth were selected and randomly coded. The teeth were divided into two groups: 30 with induced root fracture and 30 with no fracture. CBCT scan and digital radiographs with two horizontal angles with a difference of fifteen degrees for all teeth were performed. Two observers assessed the CBCT images and digital radiographies for presence of VRF. The statistical analysis used in this study was Weighted Kappa.

  Results

  CBCT had the highest sensivity (75.8) and specificity (90). Digital radiography with 68.3 sensitivity and 79.1 specificity were not as efficient as CBCT (P<0.05).

  Conclusion

  According to this study, the accuracy of CBCT seems to be higher than that of digital radiography in detecting VRF and provides the most reliable data in comparison of digital radiography.

  Keywords: Cone Beam Computed Tomography, Gutta-Percha, Digital Radiography, Tooth Fractures
 • Somayeh Hekmatfar, Sahar Mousavi, Hamed Mohammadian, Karim Jafari* Pages 92-97
  Background and Aims

  Gypsum products are used for several different purposes. Adaptation and success of casting restorations are dependent on dimensional accuracy, strength, and reproduction of details of dental gypsums. This study was designed to evaluate the dimensional changes and accurate details reproduction of three type IV dental gypsums.

  Materials and Methods

  60 samples in 3 groups of dental gypsums of G30,Yeti Rock and FujirockEP were evaluated. The detail reproduction of 50 micron scratched line was analyzed by a microscope at 12× magnification. The samples were assayed for dimensional changes at 2 and 24 hours and 1 week after pouring. Photograph images were taken from samples in fixed distance by a camera (Canon D600) and analyzed in corel draw software. Data were analyzed using ANOVA and chi-square (P<0.05).

  Results

  There were significant differences in the details reproduction between three gypsums (P≤0.05) and the highest values was for Fujirock EP, Yeti Rock. The G30 did not reconstruct the details. There was no significant difference in the dimensional changes of the evaluated gypsums based on time (P≥0.05).

  Conclusion

  All three different gypsums evaluated in this study showed the dimensional stability during one week. Fujirock EP and Yeti Rock could reconstruct the details and G30 gypsum could not.

  Keywords: Calcium sulfate, Dimensional change, Physical properties
 • Majid Mehran, Roza Haghgoo, Mohsen Ashourioun, Elham Seifali, Nasrin Takzaree* Pages 98-103
  Background and Aims

  Most children get a lot of anxiety while they visit a dentist. The most important factor in the child's fear at the beginning of treatment is the syringe and needle. Ways to cope with this anxiety include behavioural control techniques such as mental regeneration, distraction, and induction. The purpose of this study was to compare the pain and anxiety in children when using a syringe and toy- shape syringe needle. This study was the first study that used a toy-shape needle cover.

  Materials and Methods

  This clinical trial study was conducted on 20 children age from 5 to 8 years. More than half of them were anxious with Cfss-Ds (Dental Subscale of the Children's Fear Survey Schedule) and FIS
  (Facial Image Scale) anxiety diagnostic tests, and the rest of them were not anxious. Patients were randomly divided into two groups. The first group received local anesthesia with conventional syringe and the second group, by syringe with toy shape needle cover. Following, the first group received local anesthesia by syringe with toy shape needle cover, and the second group, by a conventional syringe. Heart rate measuring and pain evaluating test was performed. Analysis of heart rate and anxiety data was performed by non-parametric wilcoxonsianed Ranks T-test (P-value was considered significant at 0.001).

  Results

  The mean amount of pain measured after using a syringe with a toy shape needle cover and using conventional syringe had a significant difference of 5.20% between the two groups. The pain was reduced in children who received local anesthesia by syringe with toy shape needle cover (P<0.001).

  Conclusion

  The physical appearance of the injection device plays an important role in reducing the anxiety and pain of injection in the children.

  Keywords: Toy shape needle cover, Conventional syringe, Pain, Anxiety
 • Mohammadreza Khami, Shima Ghorbani*, Mahdi Hasanpour Pages 104-111
  Background and Aims

  Due to high mortality rate and cost of smoking, WHO has emphasized on the role of dentists in smoking cessation among patients. The aim of the present study was to investigate the dental students, knowledge toward health consequences of smoking, their attitude towards smoking cessation activities, and their education programs in this field.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, the target group was senior dental students at Tehran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences, and Azad and Shahed Universities. A questionnaire was used to collect data in addition to background information, on the knowledge, attitudes, and education towards tobacco cessation counseling in dental practice was administered to the students. The sampling method was census. Data were analyzed using oneway Anova followed by Turkey HSD post-hoc test for pairwise comparison.

  Results

  Overall 138 students participated in this program (The response rate was 100%). Of the maximum achievable knowledge score (28), the average knowledge score in Tehran University was 22.8, in Shahid Beheshti University 20.31, in Azad University 22.31, and in Shahed University 22.16 (P=0.027) with significant statistical differences. However, But the average of attitude and education score of the students did not vary significantly (P>0.05).

  Conclusion

  Most of the students had sufficient knowledge about the risks of tobacco use and positive attitude toward tobacco cessation counseling. It was concluded that the students would only pay attention to the principals of smoking cessation counselling when they actually believe in them. Therefore, in order to improve the performance of students, training should be given on tobacco cessation techniques at the dental schools, thus, that students could play an effective role in tobacco cessation counseling for patients.

  Keywords: Dental students, Dental schools, Tobacco cessation counseling, Dental education
 • Arezoo Khabazian, Ali Tavakoli, Amir Kheyrossadat, Pooya Fadaei * Pages 112-119
  Background and Aims

  Today, smoking is recognized as a major health problem and an impediment to development in many developing countries. This is the reason of early deaths and disabilities which leads to death of about 4 million people around the globe annually. This study aimed at assessing the awareness and attitude among the students last years dental at Yazd Shahid Sadooghi Medical School in providing consultation for giving up smoking.

  Materials and Methods

  This study was a descriptive sectional study that evaluated the awareness and attitudes of students last years dental at school of dentistry. Data was collected through standard questionnaires and were analyzed by T test and Pierson correlation coefficient in SPSS18 software.

  Results

  A total of 110 students participated in this study. Awareness mean's score of female students was 18.38 and male students 17.66. The attitude mean's score of female students was 31.06 and the male students was 32.45. Based on the correlation coefficient of awareness with age (0.112), with the semester (-0.001) and with a GPA (0.76), it was concluded that awareness with increasing age and GPA increased, and with increasing semester decreases. Also, based on the correlation coefficient of attitude with age (0.013), with the academic semester (0.018) and with a GPA (0.008), it was concluded that attitude with increasing age, semester, and GPA was improved.

  Conclusion

  Despite the relatively good attitude of dental students about smoking cessation counseling, their awareness was poor. Therefore, the need to revise the education programs and steps in the field of training are required.

  Keywords: Smoking cessation, Dentistry education, Awareness, Attitude
 • Hamid Mahmoodhashemi, Abbas Karimi*, Parisa Bagheri, Narges Hajiani Pages 120-128
  Background and Aims

  Management of an emergency is ultimately the dentist’s responsibility. Therefore, the dentists need to be able to manage an emergency and perform Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) if necessary. The present study was undertaken to assess the knowledge of final-year dental students in Tehran regarding CPR.

  Materials and Methods

  In a cross-sectional study, 200 final-year dental students (44 males and 156 females) from 4 dental schools in Tehran were randomly selected and surveyed using a multiple choice questionnaire evaluating their knowledge about CPR. The data were analyzed by SPSS16 software using two descriptive and inferential statistical methods via chart drawing of statistical quantities calculation and analysis of variance.

  Results

  The mean score was 5.43±2.43. A positive correlation was found between receiving practical training and level of knowledge (P=0.001). However, the results showed no statistical differences between sex (P=0.409) or various dental schools (P=0.089).

  Conclusion

  Since, the level of knowledge about CPR among participants were poor, there is a perceived need for further training in dental schools.

  Keywords: Medical emergencies, Cardiopulmonary resuscitation, Cardiac arrest
 • Parvin Alami, Behnam Bolhari, Soheil Niavarzy, Maryam Rezazadeh Sefideh* Pages 129-135

  Management of internal root resorption is a challenge to the endodontists. If it is left untreated, it may lead to the destruction of the surrounding dental hard tissues. Despite, routine obturation techniques are often employed without considering the best technique to solve this problem. This study presented a case of internal root resorption and apical periodontitis affecting tooth 12 (FDI) in a 31-year-old female patient, with a history of crown preparation in that region. We managed it with EndosealMTA and gutta-percha. After 12 months follow up, the tooth was still symptomless and in function and healing of bone resorption occurred.

  Keywords: Internal root resorption, MTA-Base sealer, Endoseal MTA