فهرست مطالب

آموزش و ارزشیابی - پیاپی 46 (تابستان 1398)
 • پیاپی 46 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • غلامرضا گل محمد نژاد بهرامی* صفحات 13-28

  این پژوهش به منظور مطالعه اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله و هوش هیجانی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی (نیمه تجربی) بوده و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 3 تبریز که در سال 95 -1394 مشغول به تحصیل بودند می باشد.  به منظور انتخاب نمونه ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از بین  مدارس ناحیه 3 ، یک مدرسه انتخاب و پرسشنامه پرخاشگری در بین دانش آموزان آن مدرسه (385نفر) اجرا شد. سپس از بین دانش آموزانی که نمره بالایی گرفته بودند 90 نفر انتخاب و به روش تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند. از بین دانش آموزان  60 نفر به عنوان گروه آزمایش (30 نفر گروه آزمایش اول و 30 نفر گروه آزمایش دوم) و 30 نفر هم به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. برای گروه آزمایشی اول  8 جلسه گروهی آموزش حل مساله و برای گروه آزمایشی دوم 8 جلسه گروهی آموزش هوش هیجانی تشکیل گردید. در این تحقیق  پرسشنامه پرخاشگری باس و پری به عنوان ابزار اندازه گیری به کار گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده به عمل آمد. نتایج  نشان داد آموزش مهارت حل مساله و هوش هیجانی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان موثر است. همچنین نتایج نشان داد بین میزان اثر بخشی این دو روش آموزش تفاوت معناداری وجود ندارد

  کلیدواژگان: پرخاشگری، مهارت حل مساله، هوش هیجانی
 • غلامرضا نیکراهان، طاهره قاسمی* صفحات 29-45
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اثربخشی آموزش برنامه شادی لیومیرسکی بر شادکامی، امید، سلامت عمومی و رضایت از زندگی در دانش آموزان دختر رشته تربیت کودک مقطع متوسطه شهر شهرضا می باشد. تعداد 30 نفر از کلیه دانش آموزان دختر رشته تربیت کودک متوسطه دوم مشغول به تحصیل در دبیرستان های واقع در شهر شهرضا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه مداخله به مدت شش هفته آموزش شادی لیبومیرسکی را دریافت نمودند و اندازه گیری در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به انجام رسید. ایزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های امید اسنایدر، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، پرسشنامه احساس شادکامی آکسفورد و رضایت از زندگی داینر و همکاران بود. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش برنامه شادی لیوبومیرسکی بر شادکامی، امید، سلامت عمومی و رضایت از زندگی در دانش آموزان در مرحله پس آزمون و پیگیری تاثیر معناداری داشت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش شادی به دانش آموزان منجر به افزایش امید، شادکامی، سلامت عمومی و رضایت از زندگی در دانش آموزان می شود. از این رو به مدارس پیشنهاد می شود که توجه به آموزش این نوع شادکامی را جزء الویت های آموزشی خود قرار دهند
  کلیدواژگان: شادکامی، امید، رضایت از زندگی، سلامت عمومی
 • نفیسه بختیاری خویی، اسماعیل سلیمانی* صفحات 46-62
  تقلب نه تنها کیفیت سیستم آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه موجب اشاعه ی ناعدالتی می گردد. در این پژوهش رابطه ی ساختاری جهت گیری هدف و نگرش به تقلب با میانجیگری انگیزش تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود، به همین منظور 110 دانشجو دانشگاه ارومیه از بین 185 دانشجوی متقلبی که در بازه ی زمانی 1392 تا 1395 از طرف کمیته ی انضباطی حکم اخطار دریافت کرده بودند، بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. این افراد مقیاس های جهت گیری هدف، مقیاس انگیزش تحصیلی و مقیاس نگرش به تقلب را تکمیل کردند. برای تحلیل نتایج مدل یابیمعادلات ساختاری(SEM) از نرم افزارAMOS  استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب استاندارد مسیرهای جهت گیری هدف به انگیزش تحصیلی(53/0=β)؛ جهت گیری هدف به نگرش به تقلب(69/0=β) و انگیزش تحصیلی به نگرش به تقلب (39/0=β) معنی دار است. همچنین نتایج آزمون بوت استراپ نشان داد مسیر غیرمستقیم جهت گیری هدف به نگرش به تقلب از طریق انگیزش تحصیلی معنی دار می باشد. با توجه به این یافته ها انگیزش تحصیلی می تواند رابطه ی بین  جهت گیری هدف با نگرش به تقلب را تحت تاثیر قرار دهد
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، جهت گیری هدف، نگرش به تقلب
 • شادی موسوی، باقر سرداری* صفحات 63-82
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی الگوی یادگیری مشارکتی بر یادگیری خودراهبر (خودمدیریتی، رغبت برای یادگیری و خودکنترلی) دانش آموزان دختر انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر ماکو در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 458 نفر بودند. از این جامعه، نمونه ای به حجم 60 نفر (30 نفر برای هر گروه) به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب و به تصادف در دو گروه یادگیری مشارکتی و روش سنتی جایگزین شدند. شرکت کنندگان دو گروه در مراحل پیش و پس آزمون مقیاس یادگیری خودراهبر (SDL) را تکمیل و در این اثناء آزمودنی های گروه آزمایش طی 24 جلسه 45 دقیقه ای با استفاده از الگوی یادگیری مشارکتی به روش جیگساو تحت آموزش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در برنامه SPSS انجام گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که استفاده از الگوی یادگیری مشارکتی منجر به تفاوت معنی دار بین گروه ها در نمره کل یادگیری خودراهبر به میزان 77 درصد، و در مولفه خودکنترلی به میزان 55 درصد، خودمدیریتی به میزان 64 درصد و رغبت برای یادگیری به میزان 43 درصد شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان مطرح کرد که الگوی یادگیری مشارکتی بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان موثر بوده و منجر به افزایش نمرات یادگیری خودراهبر و مولفه های آن شامل خودکنترلی، خودمدیریتی و رغبت برای یادگیری در گروه آزمایش شده است
  کلیدواژگان: الگوی یادگیری مشارکتی، یادگیری خودراهبر، دانش آموزان
 • کوروش حسین بگلو، موسی پیری، جهانگیر یاری حاج عطالو*، اکبر رضایی صفحات 83-102
  این پژوهش با هدف طراحی آموزش چندرسانه ای مبتنی بر نظریه بار شناختی سوئلر و تعیین تاثیر آن بر هیجان تحصیلی درس ریاضی در فراگیران پایه سوم ابتدایی، انجام شده است. در این پژوهش، از طرح شبه آزمایشی "پیش - پس آزمون با گروه گواه" استفاده شد. جامعه آماری در این تحقیق، دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهرستان چایپاره (502 نفر) در سال تحصیلی 1397- 1396بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، 2 کلاس از دو مدرسه و از هر کلاس به صورت تصادفی 15 نفر انتخاب شد که بصورت تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل منتسب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هیجان تحصیلی لیچنفلد و همکاران (2012) گردآوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (MANCOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که اجرای طراحی آموزش چند رسانه ای مبتنی بر نظریه بار شناختی سوئلر به صورت معنی داری بر افزایش هیجان تحصیلی لذت و کاهش هیجان های تحصیلی خستگی و اضطراب تاثیر دارد و میانگین گروه آزمایش در پس آزمون بیشتر از میانگین گروه گواه بود. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که استفاده از طراحی آموزش چند رسانه ای مبتنی بر نظریه بارشناختی سوئلر به عنوان یکی از راه های کاهش هیجان های منفی و افزایش هیجان های مثبت تحصیلی فراگیران به کار رود
  کلیدواژگان: طراحی آموزشی چند رسانه ای، نظریه بار شناختی سوئلر، هیجان تحصیلی
 • شعله لیوارجانی*، عبدالله محمدیان، معصومه آزموده صفحات 103-122
  هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان خودکارآمدی، اضطراب اجتماعی و سرسختی روان شناختی در دانش آموزان دبیرستانی با سطوح شادکامی بالا و پایین بود. روش پژوهش این مطالعه از نوع علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی شهر مهاباد بود، بدین منظور به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و بر اساس جدول مورگان، 313 دانش آموز از بین دبیرستان های متوسطه پسرانه شهر مهاباد انتخاب شدند. پس از جلب رضایت دانش آموزان از آنان خواسته شد پرسشنامه های شادکامی آکسفورد، سرسختی روانشناختی لانگ و گولت، خود کارآمدی شرر و اضطراب اجتماعی کانور را تکمیل کنند. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیر ی و آزمون تی گروه های مستقل در 2 گروه شادکامی بالا و پایین تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین دانش آموزان دارای شادکامی بالا و پایین، از لحاظ میزان خودکارآمدی، اضطراب اجتماعی(مولفه ی ناراحتی فیزیولوژیک) و سرسختی روان شناختی(مولفه ی کنترل) تفاوت معنادار وجود دارد. بین آزمودنی های دارای شادکامی بالا، از لحاظ سرسختی روان شناختی (مولفه ی کنترل) تفاوت بیشتری را نسبت به گروه دارای شادکامی پایین گزارش می کنند همچنین اضطراب اجتماعی کمتری را نسبت به گروه دارای شادکامی پایین نشان می دهند که این تفاوت از نظر آماری معنادار بوده است. در سایر مولفه ها این تفاوت ها معنادار نبوده اند. براساس نتایج می توان گفت شادکامی نقشی تعیین کننده و اثرگذار بر سایر ویژگی ها و رفتارها دارد به طوریکه افرادی با شادکامی بالاتر از خودکارآمدی و سرسختی روانشناختی بالاتری برخوردارند؛ و به تبع آن میزان اضطراب اجتماعی در آنان کاهش می یابد
  کلیدواژگان: شادکامی، خودکارآمدی، اضطراب اجتماعی، سرسختی روانشناختی
 • فهیمه حسنی، فریبرز درتاج*، فریبرز باقری، ابوطالب سعادتی شامیر صفحات 123-140
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی بر سرمایه روان شناختی دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور از بین 546 دانش آموز دختر مدارس دولتی شهر قم در سال تحصیلی 98-1397، 50 دانش آموز پس از همتا شدن بر اساس سن، جنسیت، پایه، رشته تحصیلی و معدل به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای  انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه سرمایه های روان شناختی لوتانز را به عنوان پیش آزمون و  پس آزمون تکمیل کردند. گروه آزمایش 12 جلسه 75 دقیقه ای، آموزش مشغولیت تحصیلی را دریافت کرد اما گروه کنترل در انتظار آموزش ماند. داده ها با نرم افزار SPSS  و روش آماری کوواریانس و کوواریانس چند متغیره  تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد، آموزش مشغولیت تحصیلی باعث افزایش سرمایه روان شناختی می گردد. بر طبق نتایج با توجه به اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی به نظر می رسد می توان این روش را بر روی طیف وسیعی از ویژگی های تحصیلی دانش آموزان به کار بست که البته نیاز به تحقیقات تکمیلی دارد.
  کلیدواژگان: مشغولیت تحصیلی، سرمایه های روان شناختی، آموزش، دانش آموزان
 • محمد حسینعلی زاده، سالار فرامرزی*، احمد عابدی صفحات 141-160
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بسته مداخلات بهنگام عصب روانشناختی کودک محور بر سرعت پردازش کودکان با تاخیر رشدی شناختی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به ملاک های ورود به پژوهش از بین کودکان 4 تا 6 ساله با تاخیر رشدی شناختی شهر تبریز که در سال تحصیلی 97-1396 در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی مشغول به تحصیل بودند تعداد 30 کودک انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده و در پژوهش شرکت داده شدند. سپس بسته مداخلات به هنگام عصب - روانشناختی کودک محور به مدت 16 جلسه 2 ساعته بر گروه آزمایش اجرا شد. برای جمع آوری اطلاعات و غربالگری از مقیاس هوشی وکسلر پیش از دبستان ویرایش سوم استفاده گردید. داده های به دست آمده  با آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین عملکرد آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در سرعت پردازش در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 > P). بنابراین می توان نتیجه گرفت که بسته مداخلات بهنگام عصب - روانشناختی منجر به افزایش سرعت پردازش در کودکان تاخیر رشدی شناختی شده است و از این بسته می توان در توانبخشی و بهبود سرعت پردازش کودکان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مداخله بهنگام، عصب - روانشناختی، سرعت پردازش، تاخیر رشدی شناختی
|
 • Golamreza Golmohammad Nejad Bahrami * Pages 13-28

  The present study set out to investigate the level of effectiveness of problem-solving skill and emotional intelligence on decreasing the aggression of students. This study is semi experimental. The population included all the girl students of the first grade high school of the third area of Tabriz in 1394-95 educational year. For selecting the sample, firstly by using cluster sampling method, one school was selected out of the third educational area schools (385students) and the aggression questionnaire was distributed among them. Then 90 students that achieved high scores were selected and placed randomly in three groups. 60 students were selected as the experimental group (30 students in the first experimental group and 30 students in the second experimental group) and 30 students were selected as the control group. Problem-solving training was held in 8 sessions for first experimental group and emotional intelligence training was held in 8 sessions for second experimental group. Boss and Perry Aggression General Questionnaire (AGQ) was used as measurement instrument. Analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze data. The results indicated that training problem-solving skill and emotional intelligence were effective on decreasing the aggression of the students. There was no significant difference between the effectiveness of these two methods

  Keywords: aggression, emotional intelligence, problem solving
 • Golamreza Nikrahan, Tahereh Ghasemi * Pages 29-45
  The present study is going to evaluate effectiveness of Lyubomirsky's Happiness Training Program on Happiness, Hope, General Health and Life Satisfaction among Female High School Students Studying Child Development and Psychology in Shahreza. A sample of 30 female high school students studying Child Development and Psychology in different high schools of Shahreza, were selected by multi-stage random cluster sampling. The treatment group received six weeks of Lyubomirsky's Happiness Training Program and pretest, posttest and follow up study have been done. Data were collected using Snyder's hope scale questionnaire, General Health Questionnaire (GHQ), Oxford Happiness Questionnaire, and Life Satisfaction Questionnaire by Diener et al. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multivariate covariance analysis). The results of the study revealed that Lyubomirsky's Happiness Training Program had a significant effect on happiness, hope, general health and life satisfaction of students in the post-test and follow up stages. Therefore, it can be concluded that happiness training program increases hope, happiness, general health and life satisfaction in students. Hence, it is suggested to schools to pay attention to this type of happiness training as an educational priority
  Keywords: Happiness, Hope, Life Satisfaction, General Health
 • Nafiseh Bbakhtiyari Khoei, Esmaeil Soleymani * Pages 46-62
  In present research the structural equation modeling of the relationship between goal orientation and Attitudes toward cheating with mediating role of academic motivation was studied. In a descriptive correlational study, 110 students were selected with simple random sampling method from 185 dishonest students who were received warning letter from university disciplinary committee within the period of 2013-2017. They completed goal orientation, attitude to cheating and academic motivation scales. For analysis, structural equation modeling(SEM) was used. The results showed that the standard coefficients of goal orientation to academic motivation (β=0.53), goal orientation to attitude toward cheating (β=0.69) and academic motivation to attitude to cheating (β=0.39) paths were significant. As well as bootstrap test results demonstrated that goal orientation to attitude to cheating by mediating of academic motivation indirect path (β=0.39) was significant. According to these findings academic motivation can affect the relationship between goal orientation and attitude to cheating
  Keywords: Academic Motivation, Attitude toward Cheating, Goal Orientations
 • Shadi Mousavi, Bagher Sardari * Pages 63-82
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cooperative learning patterns on self-directed learning (self-management, desire for learning and self-control) in female students. The present study is a semi-experimental study with pretest-posttest and control group design. The statistical population of this study included all female students of the 6th grade elementary school in Maku city in the academic year of 2017-2018 to number of 458 people. From this population, a sample of 60 individuals (30 people per group) was selected by cluster sampling method and randomly replaced in two cooperative learning and traditional groups. Participants of the two groups completed the self-directed learning scale (SDL) in the pre and posttest stages and meanwhile, the subjects of experimental group were trained in 24 sessions of 45 minutes using jigsaw's cooperative learning pattern. Data analysis was performed using covariance analysis in spss program. Data analysis showed that the use of cooperative learning patterns led to significant difference between groups in the total score of self-directed learning at a rate of 77%, and self-control component of 55%, self-management 64%, and desire for learning 43%. Regarding the results, it can be argued that the cooperative learning patterns has been effective in student self-directed learning and has led to an increase in self-directed learning scores and its components include self-control, self-management, and desire for learning in the experimental group.
  Keywords: cooperative learning patterns, self-directed learning, students
 • Kourosh Hossein Baglou, Mousa Piri, Jahangir Yari *, Akbar Rezaei Pages 83-102
  This research was aimed on designing multimedia education based on Sweller's cognitive load theory and determining its effect on mathematic educational excitement among 3rdgrade of elementary students. In this research, semi-experimental design "pretest-posttest with control group" were used. The research involved a sample of 502 third degree of elementary students(boys) of Chaipareh in 2017-2018. According to cluster sampling meth two classes from schools and 15 students from each class were selected randomly. These two groups were also randomly assigned to experimental and control group. Lichtenfeldet al. (2012) educational excitement questionnaire was used for information collection. Multivariate covariance (MANCOVA) test was used for hypotheses analyze. The results showed that implementation of multimedia education designing based on Sweller's cognitive load theory effects significantly on increasing educational excitement enjoy and decreasing educational excitement fatigue and anxiety. Experiment group mean in posttest was more than control group mean. It can be concluded, according to results, multimedia education designing based on Sweller's cognitive load theory can be used as one of the decreasing negative educational excitements and increasing positive educational excitement of students
  Keywords: Designing multimedia education, Sweller's cognitive load theory, Educational excitement
 • Sholeh Livarjani *, Abdollah Mohammadin, Mahsomeh Azmode Pages 103-122
  The purpose of this study was to compare the self-efficacy, social anxiety and psychological hardiness among the high schools’ students with high and low levels of happiness. The research design of this study is causal-comparative. The population of this study includes Mahabad city high school studentst; according to these 313 students were selected among boy’s high school students of Mahabad city using random cluster sampling and Morgan table. After the consent of the Participants asked them to complete the Oxford Happiness questionnaire, Lang and Goulet psychological Hardiness, Sherer Self-efficacy and Social Anxiety. Data were analyzed by multivariate analysis of variance and T independent groups test on 2 high and low level of happiness groups. The results showed that there is a significant difference between students with high and low levels of happiness in self-efficacy, social anxiety (Physiological discomfort component) and psychological hardiness (control component) scales. Among subjects with high happiness, they report high difference in psychological hardiness (control component) than the group with low happiness and also the show lower social anxiety than the group with low happiness, which is statistically significant. In other components, these differences were not significant. Based on the results, happiness can play a decisive and influential role on other traits and behaviors, and it increases the level of self-efficacy and psychological hardiness among them, while simultaneously reducing social anxiety
 • Fahimeh Hassani, Fariborz Dortaj *, Fariborz Bagheri, Abotaleb Sadatee Pages 123-140
  The purpose of this study was Determine the effectiveness of academic engagement education on students' psychological capital. The research design was a quasi-experimental and pre-test and post-test with control group for this purpose, 546 female students in public schools in Qom during the academic year of 2018-19 selected 50 students after matched by age, gender, grade, and field of study, using a multi-stage cluster random sampling method. And were randomly assigned to two experimental and control groups. Both groups completed the Lathan’s Psychological Capital Questionnaire as a pre-test and post-test. The experimental group received 12 sessions of 75 minutes of engagement education, but the control group was waiting for training. Data were analyzed using SPSS software, covariance and multivariate covariance. Findings of the research showed that academic engagement training increases the psychological capital. According to the results, considering the effectiveness of educational engagement training, it seems that this method can be applied to a range of students' academic Features, which requires additional research.
  Keywords: Academic Engagement, Psychological Capital, Education, students
 • Mohammad Hosseinali Zade, Salar Faramarzi *, Ahmad Abedi Pages 141-160
  The aim of the present study was to Effectiveness of Neuropsychological Early Interventions Package on processing speed of Children with Developmental Cognitive Delay. The research method was a pretest-posttest quasi-experimental design with follow-up and control group. The research population consisted of 4-6 year-old children with Developmental Cognitive Delay who were under training in kindergartens and preschool centers in Tabriz. The multistage random sampling method was employed in such a way that three regions were selected randomly and from each of them, three kindergartens and pre-school centers were randomly selected. The interventions were designed by the researchers. Then, the Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-3 (WPPSI-III) was administered on children for screening, and the number of 30 students with development cognitive delays and enjoyed inclusion criteria were randomly selected and divided into two experimental and control groups. Afterwards, a 16-session neuropsychological intervention program was performed on the experimental group and the control group did not receive any intervention. Data were analyzed by the repeated measures ANOVA using SPSS- 22. The results indicated that there was a significant difference between the subjects in the experimental group and control group in terms of processing speed in post-test and follow up stages (P <0.05). As a result, it can be concluded that a neuropsychological interventions package has led to an increase in processing speed in children with development cognitive delays.
  Keywords: neuropsychological early interventions, processing speed, development cognitive delays