فهرست مطالب

پژوهش های عقلی نوین - پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1397)

نشریه پژوهش های عقلی نوین
پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1397)

 • 168 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حجت اسعدی*، عباس جوارشکیان صفحات 9-39
  چکیده مساله تقسیم علم به حضوری و حصولی نزد فیلسوفان مسلمان ثمره نگاه هستی شناختی به پدیده علم است و ‏از دیرباز تا کنون مورد اعتقاد تقریبا اکثریت حکما بوده است، در این نوشتار، برخلاف این دیدگاه رایج میان ‏حکما که علم را به دو دسته مذکور تقسیم می کنند، با نظر به روش خاص استنباط آراء فلسفی صدرا، و ‏تحلیل و بررسی دیدگاه وی در خصوص حقیقت علم که آن را امری وجودی می داند و معتقد است در هنگام ‏علم به هر چیزی، نفس همان چیز نزد عالم حاضر می شود، و سپس با تطبیق این رویکرد با مبانی فلسفی ‏خاص او از جمله اصالت وجود، وحدت و بساطت وجود، تساوق وجود با کمالات آن و اتحاد عاقل و ‏معقول، این مساله به اثبات می رسد که تقسیم مشهور علم در معرفت‎ ‎شناسی صدرالمتالهین قابل پذیرش ‏نیست، بلکه او علم را منحصر در علم حضوری می داند. پشتوانه این رای نیز شواهد و مویداتی است که در ‏مواضع مختلف از آثار صدرالدین و شاگردان حکمت متعالیه قابل اصطیاد است.‏
  کلیدواژگان: اصالت وجود، علم حصولی، علم حضوری، صدرالمتالهین
 • عباس بخشنده بالی*، ابوذر نبویان صفحات 39-57
  یکی از دغدغه های حکیمان الهی، شناخت حقیقت نفس و اسرار آن بوده است. از ویژگی های نفس، تجرد آن می باشد؛ زیرا اگر این ویژگی به اثبات نرسد، برخی موضوعات مانند معاد با تردیدهایی مواجه خواهد شد. برخی از حکیمان معیارهایی متفاوت در تعریف تجرد ارائه نمودند. اکنون این پرسش به ذهن خطور می کند که کدام یک از تعریف های موجود، جامع افراد و مانع اغیار می باشد؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نخست به تعاریف مورد نظر از نفس و تجرد آن پرداخته و در ادامه، نقدهایی درباره این تعاریف ارائه می شود. با توجه به نقدهایی مانند عدم جامعیت در افراد، عدم مانعیت در اغیار و پیشرفت های علوم تجربی و شمول تعریف بر مادیاتی که غیر قابل درک با حواس ظاهری هستند، چنین نتیجه گرفته می شود که تعریف های ارائه شده دارای ابهاماتی بوده و در ادامه، تعریف پیشنهادی ذکر می شود.
  کلیدواژگان: حکمای اسلامی، رویکرد انتقادی، تجرد، نفس، علوم تجربی
 • احمد نصیری محلاتی*، علیرضا کهنسال صفحات 57-71
  بررسی هویت مکان در فیزیک نظری همواره مورد توجه و مناقشه بوده است. نیوتن بر مبنای  مکانیک کلاسیک به مکان مطلق معتقد بود؛ اما لایب نیتس در همان زمان مکان را امری نسبی و ناشی از موقعیت اشیاء نسبت به یکدیگر می دانست. این بحث تا آنجا ادامه یافت که نظریاتی بینابینی نیز شکل گرفت. نظریه نسبیت خاص، دیدگاهی نسبی گرا دارد اما نسبیت عام تا حدودی مطلق انگار جلوه می کند؛ از این رو به نظر می رسد که رویکرد نسبیت به هویت مکان با نوعی دوگانگی همراه است. از سوی دیگر مکانیک کوانتومی نیز با طرح نظریه اربیتال و تعریف فضا بر مبنای احتمال حضور ذرات، نگرشی نسبی گرا دارد؛ لکن آنجا که موقعیت هر ذره را میان دیواره های پتانسیلی ناشی از توابع انرژی محدود می کند، به سمت هویتی مطلق گرا سوق می یابد. بدین ترتیب می توان نگرش کوانتومی نسبت به مکان را نیز درگیر با نوعی دوگانگی قلمداد کرد.
  کلیدواژگان: هویت مکان، نسبیت، مکانیک کوانتومی، مطلق انگاری، نسبی گرایی
 • قدرت الله قربانی* صفحات 71-97
  سه رویکرد انحصارگرایی، شمول گرایی و کثرت گرایی دینی تلاش دارند تا پاسخی عقلانی به پرسش از حقانیت معرفت شناختی و نجات شناختی ادیان تدارک ببینند. مشکلات این سه رویکرد، زمینه لازم را برای رویکرد حقانیت تشکیکی ادیان فراهم می کند که در آن همه ادیان و پیروان آنها بطور تشکیکی و سلسله مراتبی از حقانیت معرفت شناختی و نجات شناختی برخوردار هستند. به نظر می رسد مولوی نیز با نظر به گرایش عرفانی خود از دیدگاه حقانیت تشکیکی ادیان حمایت می کند. مبانی و اصول نگرش تشکیکی مولانا به حقانیت تشکیکی ادیان را می توان در مواردی چون وحدت متعالی ادیان، واقعیت کثرت خارجی ادیان، تفاوت گذاری بین دین و شریعت، تفاوت های راه حق از باطل و اسلام تجلی دین و شریعت برتر و پیامبر اسلام الگوی رسول خاتم و متعالی ملاحظه کرد. مجموعه این موارد نشان می دهد که مولوی نگرشی تشکیکی به ادیان الهی و بعضا غیرالهی دارد که در آن همه ادیان به تناسب بهره مندی شان از حقیقت مطلق، واجد حقانیت و منجر به رستگاری و نجات هستند. ضمن اینکه لازمه منطقی پذیرش حقانیت تشکیکی ادیان، اقبال به دین اسلام بعنوان آخرین و کامل ترین دین و رسول گرامی اسلام بعنوان آخرین و بهترین و کامل ترین انبیاء الهی است. در این رویکرد، برتری و کمال دین خاتم و رسول آن، به معنای نفی وجوه مثبت ادیان پیشین نیست، بلکه تاکید می شود که این دین و رسول آن ضمن اینکه کمالات ادیان و انبیاء قبلی را دارند، واجد کمالات جدیدی هستند که در آنها نیست، که همین ویژگی مبین عقلانیت رویکرد حقانیت تشکیکی ادیان است.
  کلیدواژگان: حقانیت تشکیکی، اسلام، کثرت گرایی، وحدت متعالی ادیان، رسول اکرم
 • نادیا مفتونی* صفحات 97-117
  فیلسوفان مسلمان همچون فارابی در آثار گوناگون خود به هنر و کارکردهای سیاسی و اجتماعی و اخلاقی آن توجه داشته اند. در آثار اندیشمندان معاصر مانند مرتضی مطهری، محمدتقی جعفری و جوادی آملی نیز مطالب قابل توجهی به چشم می خورد که بتواند مبنای یک نظریه هنر و زیبایی قرار گیرد. در نظریه هنر فاضله فارابی هنرمند در طبقه دوم مدینه فاضله و حامل حقایق دینی و سعادت معقول است. این به معنای نفی ویژگی های زیباشناختی و خلاقیت هنری نیست، بلکه همه ارزش های هنری پیش فرض هنر بودن هنر فاضله است. نظریه هنر فاضله فارابی از محاکات صور حسی و خیالی تا محاکات معقولات یا رهیافت هنرحکمت را شامل می شود. هنر سرگرمی با توجه به لزوم آن در مسیر سعادت غایی در حدود و اندازه های معینی مورد قبول فارابی است. در آثار متفکران معاصر نیز مراتب مختلف زیبایی و هنر نفی نمی شود، بلکه تاکید می شود که زیبایی و هنر منحصر در انواع حسی و مادی و حتی زیبایی فکری نیست و شامل زیبایی معقول هم می شود. به عنوان نمونه مطهری در مقدمه داستان راستان به رهیافت هنرحکمت و انتقال معارف به جامعه توجه داشته غفلت از آن را به عنوان بیماری اجتماعی یاد می کند.
  کلیدواژگان: هنر فاضله، هنرحکمت، محاکات معقول، زیبایی معقول، فارابی
 • سعیده فخار نوغانی* صفحات 117-135
  توجیه باورها بر مبنای دو مساله از جانب سنت شکاکلیت به چالش کشیده شده است: فرضهایی که در آن امکان توجیه باورها غیر ممکن است و رابطه منطقی میان توجیه باور با نفی فرضهای شکاکیت بر طبق اصل بستار. در مقابل این مساله دو راه حل معرفتی مطرح شده است. نظریه حساسیت نسبت به صدق و نظریه مصونیت باور. دیدگاه اول با انکار اصل بستار رابطه استلزامی میان نفی فرضهای شکاکیت و توجیه باور را زیر سوال می برد. اما دیدگاه دوم ضمن پذیرش اصل بستار با طرح نظریه خاص خود در باب توجیه، مدعی نفی فرضهای شکاکیت است. نظریه مصونیت باور سوسا را می توان از این گروه دانست. طبق این دیدگاه باورS به P مصون است اگر و تنها اگر صادق نباشد که بدون صادق بودن P ، S به P باور داشته باشد . همچنین باور به P مصون است مشروط بر این که صرفا وقتی P صادق است مورد اعتقاد باشد. همچنین یک باور مصون است اگر به راحتی کاذب نشود.
  کلیدواژگان: توجیه، شکاکیت، اصل بستار، حساسیت به صدق، مصونیت باور
 • زهرا محمدی محمدیه، محمد کاظم علمی سولا*، علیرضا کهنسال صفحات 135-160
  افلاطون و ملاصدرا هیچ یک واژه نماد را در آراء خود به کار نبرده اند، اما بر اساس اصل حکایتگری و توجه به مبانی فلسفی دو فیلسوف می توان جایگاه نماد را در اندیشه ی آن دو تحلیل کرد. با ابتنا بر اهمیت نظریه ی ایده و کیفیت محاکات مورد نظر افلاطون، چنین برداشت می گردد در اندیشه ی وی نماد امری است که به نحو تشابهی خاص برمبنای رابطه ی «بهره مندی»، نشانگر ایده می باشد. در اندیشه ی ملاصدرا نیز با تامل در کیفیت حکایتی که برخاسته از مبانی فلسفی وی، یعنی اصالت و تشکیک وجود و نیز نحوه ی محاکات در روابط علی است می توان نماد را امری دانست که از امر نمادینه شده ای حکایت می کند که علت آن است و نماد به حکم هویت رقیقتی و تشابه ظلی حقیقی از آن محاکات دارد. این پژوهش بر آن است تا با اتکاء به روشی تحلیلی ضمن تبیین جایگاه نماد در نگرش دوفیلسوف، هنر را با نگرش نمادشناسی مورد تدقیق قرار دهد. با تحلیل نمادشناسی در اندیشه ی دو فیلسوف،در عین واگرایی مبانی فکری آن دو، نوعی همگرایی در ارتباط با نمادشناسی و بسط آن در حوزه ی هنر می توان یافت که نوعی تحول از بعد فلسفی را نسبت به هنر برمی تابد و این رویکرد به سنجش و شفافسازی جایگاه هنر در اندیشه ی آن ها می انجامد.
  کلیدواژگان: هنر، ایده، نماد، تصویر، تقلید
|
 • Hojjat Asadi *, Abbas Javareshkian Pages 9-39
  The issue of dividing the knowledge to knowledge by presence and empirical knowledge by Muslim philosophers is the result of epistemological view to the phenomenon of knowledge which most of the wise men have believed in since long times ago to now. According to Mulla Sadra, the reality of knowledge is an existential issue and is realized as real as that issue before the wise scholar while he achieves the knowledge. Having approached and deduced Sadrolmutallehin's views using a specific method, the present paper has analyzed and investigated his standpoints regarding the  issue of knowledge reality and has adapted this approach with his specific philosophical principle such as the existentialism, unity of existence, extension of existence, equivalence of existence, its perfections and union of the intellect and reasonable so that this hypothesis is confirmed that the division of such categorization of the knowledge is not acceptable based on Sadrolmutallehin's epistemological principles as made by the wise common categorization, but as mentioned earlier, Sadrolmutallehin merely believes in the knowledge by presence which is supported by evidence and confirmations noticeable in different Sadrolmutallehin's works and his pupils of transcendental wisdom whose most important writings have been mentioned in this paper.
  Keywords: existentialism, Empirical Knowledge, Knowledge by Presence, Sadrolmutallehin
 • Abbas Bakhshandehbali *, Abozar Nabavian Pages 39-57
  Knowing the truth and mysteries of the soul has been one of the concerns of divine theosophists. One of the features of soul is its incorporeality which must be proved; otherwise some issues such as resurrection would be thrown into doubt. Some theosophists have develped different criteria for defining incorporeality. The raised question in this respect is that which definition is more comprehensive? Using a descriptive-analytical method, the researcher has defined his intended meaning of soul and incorporeality, then, has mentioned the criticisms leveled against this definition. It is concluded that with respect to the available criticisms such comprehensiveness of this definition and the advancement of empirical science and inclusion of such a definition to the materialistic matters which could not be sensed with apparent senses. However, it is concluded that the given present definitions are ambiguous; therefore, the researcher presents his suggestions in this regards.
  Keywords: Islamic theosophist, critical approach, incorporeality, soul, empirical science
 • Ahmad Nasiri *, Alireza Kohansal Pages 57-71
  Investigating space identity in theoretical physics has variously been among debating and noticeable issues. While, Newton believed in absolute space based on classic mechanics, Leibniz pleased spaced to be a relative issue simultaneously and considered it with relation to the position of objects to each other. Thus, this discussion continued so as intermediary theories were developed. The specific theory of relativity believes in relativism but general relativity appears to be absolute, hence it seems that relativity approach to the space identity faces with the challenges of duality somehow. On the other hand, quantum mechanics theory has a relative attitude to this issue based on the possibility of presence of particles by formulating the Orbital Theory and defining space. However, as the position of each particle is limited within the potential walls due to energy functions, it leads to an absolute identity. Thus, the quantum view of the space could also be regarded as a kind of duality.
  Keywords: space identity, Relativity, Quantum Mechanics, absolutism, relativism
 • Qodratullah Qorbani * Pages 71-97
  There are three religious exclusivism, inclusivism and pluralism approaches that try to take rational answers to the questions regarding religions epistemological and soteriological truthiness. The problems of mentioned approaches, takes enough background for the approach of religions gradual truthiness in which all religions and their believers gradually and hierarchically benefit epistemological and soteriological truthiness. It seems Mowlavi by considering his mystical tendency, supports the approach of religions gradual truthiness. The foundation and principles of Mowlavi’s thought concerning religions gradual truthiness can be considered as follows: transcendent unity of religions, the fact of external plurality of religions, differentiation between religion and divine law, differences between right and wrong paths, Islam as the superior manifestation of religion and divine law, and the Prophet of Islam as the final and perfect messenger. The sum of these cases show that Mowlavi thinks of divine and non-divine religions based on gradual truthiness in which all religions according to their benefiting of absolute truth, have truthiness and are led to salvation. Meantime logical requirement of accepting religions gradual truthiness is welcoming to Islam as the final and the perfect religion, and to the Prophet Muhammad as the last and the best messenger of God. In this approach, the superiority and perfection of the final religion and its Prophet does not mean rejecting merits of pervious religions.
  Keywords: Gradual Truthiness, Islam, pluralism, Religions Transcendent Unity, The Prophet of Islam
 • Saeedeh Fakhar Noghani * Pages 117-135
  Justifying the beliefs is challenged based on two issues by skepticism tradition: the assumptions based on which justifying beliefs are impossible and the reasonable relationship between justifying a belief by negating the assumptions of skepticism based on the principle of closure. On the contrary to this problem, there are two epistemological solutions: the theory of sensitivity toward truth and the theory of belief safety. Rejecting the principle of closure of logical entailment relationship, the first viewpoint questions the relationship between negating skepticism assumptions and justifying the belief, while the second viewpoint by accepting the closure principle proposes its specific theories on justifying issue claims for negating skepticism assumptions. Suse's belief safety is categorized under this classification. According to this viewpoint, S's belief to P is safe only if it is not true and if P is not true, S believes in P. likewise, belief in P is safe given only when P is true that it is believed in. Accordingly, a belief is safe if it is not belied easily.
  Keywords: Justification, Skepticism, closure principle, sensitivity to truth, safety to belief
 • Zahra Mohammadi Mohammadiyeh, Mohammad Kathem Elmi Sola *, Alireza Kohansal Pages 135-160
  Plato and Mulla Sadrā have never used the terms opinions but we may conceptualize symbolism in the ground of their philosophical thoughts with platonic and Mulla Sadrā's views based on narrative principle and with respect to their philosophical foundations. Based on the significance of ideology theory and quality of Plato's intended imaginations, it may be concluded that a symbol is in imperative thought which has got a kind of specific resemblance based on "enjoyment" relation from the transcendent reality of narration. Pondering upon the quality of narration emanated from Mulla Sadrā's philosophical views, a symbol may be considered as an issue which is narrated from a symbolized issue as its reason and a is regarded as a companion identity and a real shadow-like similarity of its imaginations. Utilizing a philosophical analysis method for explaining the nature of symbol in these philosophers' views, a new reading to the position of art in their philosophical system is presented which is based on the analysis of their ideology to the nature of symbolism and is based on a kind of separation in arts according to their imaginations as (non)-symbolic. Such a reading could be considered as the basis for influential art in the epistemic elevation. A symbolistic analysis of these two philosophers' thoughts shows that while their intellectual foundations diverge from each other, there is convergence in their views on symbolism and its expansion in the area of art which depicts a kind of development from the philosophical dimension to the position of art.
  Keywords: idea, symbol, illustration, imitation