فهرست مطالب

مطالعات رفتار مصرف کننده - سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید نجم الدین موسوی، ابوالفضل علیزاده* صفحات 1-19

  در یک فضای آنلاین، بهره گیری از دارایی های نامشهود مانند ارزش ویژه برند، یکی از راه های ایجاد و حفظ برتری می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش افرادی اند که حداقل یک بار از این فروشگاه خرید کرده اند. روش نمونه گیری به کار رفته در این تحقیق، خوشه ایدر دسترس بوده است که به این منظور شهر تهران به پنج خوشه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم و پرسشنامه تحقیق در دو خوشه میان اعضای جامعه آماری توزیع گردیده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است و 388 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های مهم این تحقیق نشان داد که وفاداری، تداعی اعتماد و تداعی ارزش بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارند. همچنین تاثیر مثبت خدمات پشتیبانی مشتری بر آگاهی، وفاداری، تداعی اعتماد و تداعی ارزش تایید گردید، اما تاثیر آگاهی بر تداعی اعتماد و ارزش ویژه برند را مورد تایید قرار نگرفت. از نتایج به دست آمده، روشن می شود که کسب و کارهای مجازی فعال در کشورمان به منظور افزایش ارزش ویژه برند خود، می بایستی به منابعی که باعث ایجاد ارزش ویژه برند(آگاهی برند مشتریان، وفاداری مشتریان، تداعی ارزش از نظر مشتریان و تداعی اعتماد از نظر مشتریان) می شود، می بایستی توجه بیشتری نمایند، که به منظور افزایش این ابعاد، خدمات پشتیبانی، نحوه اجرا و عملکرد خود را بهبود ببخشند.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند آنلاین، آگاهی برند، وفاداری برند، عملکرد
 • نوشین بنار، حسین براخاص*، فرزانه کریمخان، محمد مرادی صفحات 21-35

  هدف این پژوهش بررسی اثر بازاریابی حسی بر نیات رفتاری مشتریان از طریق لذت جویی، دلبستگی به مکان و اعتماد در مدارس فوتبال کرمانشاه بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مشتریان مدارس فوتبال کرمانشاه بود که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 مدرسه انتخاب و در مجموع 176 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از نرم افزار اسمارت پی ال اس دو استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که بازاریابی حسی به ترتیب اثر معنی داری بر لذت جویی، دلبستگی به مکان دارد اما اثر آن بر اعتماد معنادار نمی باشد. هم چنین لذت جویی به ترتیب اثر معنی داری بر نیات رفتاری و دلبستگی به مکان دارد اما اثر آن بر اعتماد معنی نداشت. دلبستگی به مکان بر اعتماد معنی داری داشت اما اثر آن بر نیات رفتاری معنی نداشت. هم چنین اعتماد بر نیات رفتاری اثر معنی داری داشت؛ بنابراین مدیران مدارس فوتبال می توانند با استفاده از روش های بازاریابی حسی تلاش کنند تا مشتریان شان از حضور در این گونه مدارس احساس لذت نموده و به آن مکان دلبسته شوند. واضح است مشتری دلبسته، به مکان مورد نظر اعتماد می کند که این خود زمینه ساز مراجعات بعدی او و همچنین توصیه به دیگران خواهد بود.

  کلیدواژگان: بازاریابی حسی، نیات رفتاری، لذت جویی، دلبستگی به مکان، اعتماد
 • حمید خدادادحسینی*، نیلوفر سمیعی، پرویز احمدی صفحات 37-59
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کننده از طریق ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند در بین مشتریان فروشگاه های اینترنتی در سطح شهر تهران که دنبال کننده صفحات این برندهای فروشگاهی در رسانه های اجتماعی نیز هستند، صورت گرفته است . پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر استراتژی های پژوهشی در زمره پیمایشی- توصیفی قرار می گیرد. به منظور آزمون فرضیات ، پرسشنامه پژوهش در بین نمونه مورد بررسی توزیع شد که در نهایت تعداد 391 پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها و نتایج از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بازاریابی رسانه های اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند و کیفیت رابطه برند دارد. ارزش ویژه برند و کیفیت رابطه برند اثر مثبت و معناداری بر نگرش نسبت به برند دارند و به دنبال آن نگرش نسبت به برند تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار مصرف کننده دارد. این امر حاکی است که تمامی فرضیات پژوهش تایید شده است و بازاریابی رسانه های اجتماعی از طریق ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارد .
  کلیدواژگان: بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند، نگرش نسبت به برند، رفتار مصرف کننده
 • ملیکا سادات شیرازی*، مصطفی قاضی زاده صفحات 61-79

  روابط بلند مدت با مشتریان در بخش های مختلف مخصوصا در صنعت خرده فروشی به عنوان یک اصل برای سودآوری پذیرفته شده است. به همین دلیل باتوجه به افزایش اهمیت مشتری و مطرح شدن آن به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی، ضروری است که کسب و کارها از جمله کسب و کارهای خدماتی به ابزارهای کلیدی برای حفظ مشتریان توجه ویژه ای داشته باشند. از طرفی محیط فروشگاه به عنوان عاملی تاثیرگذار روی رفتار مشتری از مفاهیم جدیدی است که لازم است سازمان ها به آن توجه نمایند. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی تاثیرتصویرذهنی مشتریان از مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید آنان با نقش تعدیل گری محیط، در میان مشتریان فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار در استان تهران انجام شد و مدلی متشکل از متغیرهای تصویر ذهنی، تجانس تصویر فردی، محیط، وفاداری و سهم خرید طراحی شد. برای پاسخ به پرسش پژوهش و آزمون فرضیه های مربوطه، پرسشنامه ای در بین 215 نفر اعضای نمونه مطالعاتی توزیع شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها که از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل انجام گرفت نشان داد: تصویر ذهنی مشتریان و تجانس تصویر فردی بر وفاداری مشتریان تاثیر دارد. وفاداری مشتریان بر سهم خرید فروشگاه تاثیر دارد. ضمن این که نتایج نشان داد محیط فروشگاه به طور مثبت ارتباط بین تصویر ذهنی مشتریان و وفاداری آنان را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: تصویر ذهنی، تجانس تصویر فردی، وفاداری مشتریان، سهم خرید، محیط فروشگاه
 • امید مهدیه*، چیمن سلیمانی صفحات 81-99

  در ادبیات بازاریابی بسته بندی به عنوان بخشی از محصول و برند در نظر گرفته می شود. بسته بندی یکی از عناصر مهم در زمینه تولید و بازاریابی است. به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات غذایی در ایران شناخت چندانی از مزایای طراحی و ارائه بسته های متناسب با نیازها و خواسته های مشتریان خویش ندارند. در همین راستا به دنبال جبران این کاستی ها، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اطلاعات مندرج بر روی بسته بندی مواد غذایی و رفتار خرید مصرف کنندگان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان باسواد ساکن شهر سنندج می باشند که تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین شدند و از روش نمونه گیری در دسترس برای جمع آوری داده ها استفاده شد. پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که بعد از تعیین روایی (روایی محتوا) و پایایی (آلفای کرونباخ) در بین پاسخگویان توزیع گردید. یافته ها حاکی از آن است که بین اطلاعات قانونی، بازاریابی و تغذیه ای مندرج بر روی بسته بندی مواد غذایی و رفتار خرید مصرف کنندگان رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد شاخص های اطلاعات غذایی، معادل 6/65 درصد از رفتار مصرف کنندگان در جامعه مورد مطالعه را تبیین می کنند و مهم ترین عامل، اطلاعات قانونی روی بسته بندی های مواد غذایی می باشد.

  کلیدواژگان: اطلاعات قانونی، اطلاعات تغذیه ای، اطلاعات بازاریابی، بسته بندی، رفتار خرید مصرف کننده
 • سید حسام وقفی*، نورالله سربازی، علی فیاض، سامیران خواجه زاده صفحات 101-122
  تحلیل نقش کیفیت وب سایت بررفتار سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده با گسترش روزافزون استفاده از رسانه های اجتماعی، کسب وکار و بازاریابی از طریق این وسایل ارتباط جمعی جانی تازه به صنایع بخشیده و با استفاده از این ابزارهای جدید، مشتریان را به خود وفادار کرده است امروزه افشای اطلاعات مالی شرکت ها از طریق اینترنت و وجود یک سیستم اطلاع رسانی کامل، به عنوان یکی از مباحث و موضوعات بااهمیت در کشورهای مختلف جهان مطرح گردیده است. این موضوع با فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات مرتبط گردیده و در بعضی موارد، رویه های معمول حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که بیانیه های متعددی در زمینه افشای اینترنتی اطلاعات مالی در سراسر جهان منتشر گردیده است. در این تحقیق، به بررسی کیفیت وب سایت اطلاع رسانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر رفتار سرمایه گذاران (شامل حجم فروش شرکت و حجم معاملات سهام و قیمت سهام شرکت) با استفاده از روش معادلات ساختاری، طی سال های 1391 -1395 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، که کیفیت وب سایت یک شرکت بر رفتار سرمایه گذاران از طریق حجم فروش، حجم معامله و قیمت سهام تاثیر گذار است. کلمات کلیدی: کیفیت وب سایت، رفتار سرمایه گذاران،بورس اوراق بهادار تهران
  کلیدواژگان: کیفیت وب سایت، رفتار سرمایه گذاران، بورس اوراق بهادار تهران
|
 • Seyyed Najmodin Mousavi, Abolfazl Alizadeh * Pages 1-19

  In an online environment, the use of intangible assets such as brand equity, is one of the ways to create and maintain superiority. The purpose of the present study is to investigate the factors affecting the brand equity of Digikala as one of the online suppliers of goods. The research method is descriptive-survey and the statistical population of the study was people who bought at least one time from this store. The cluster sampling method used in this study. For this reason, Tehran was divided into five clusters of North, South, East, West, and Center, and a questionnaire was distributed in two clusters among the members of the statistical community. Partial Least Squares (SmartPlus) software was used to test the hypotheses. For this purpose, 388 valid questionnaires were analyzed. The findings of this research showed that loyalty, trust association and value association have a positive effect on brand equity. The positive impact of customer support services on awareness, loyalty, trust association, and value association were also confirmed, but the impact of awareness on trust association and value association was not confirmed. From the results, it becomes clear that virtual businesses in our country, in order to increase their brand equity, should be sources that create brand equity (brand awareness of customers, customer loyalty, customer value association, and associativity, Trust in terms of customers) should pay more attention. So to improving these dimensions, they should enhance their support services, their performance, and their functionality.

  Keywords: Online Brande Equity, Brand Awareness, Brand Loyalty, &#039, Performance&#039
 • Noshin Benar, Hossien Brakhas *, Farzane Karimkhan, Mhammad MORADI Pages 21-35

  The purpose of this study was to investigate the effect of sensory marketing on the behavioral intentions of customers through hedonic, place attachment and trust in Kermanshah Soccer schools. The research method is a descriptive-correlational study that was conducted field experiment. The statistical population of the study consisted of all customers of Kermanshah Soccer Schools, which was selected through a targeted sampling of 10 schools and total of 176.The Smart Pls software was used to analyze the data and examine the fitting of the model. Results showed that sensory marketing had significant effect on hedonic. Sensory marketing also had significant effect on place attachment, but it had no significant effect on trust. Hedonic had significant effect on behavioral intentions. Hedonic also had significant effect on place attachment, but it had no significant effect on trust. Place attachment had significant effect on trust. But it had no significant effect on behavioral intentions. Trust also had significant effect on behavioral intentions. Therefore, football school administrators can work with sensory marketing methods to empower their customers to stay in these schools and get in touch with that place. Obviously, the confident customer is that he will trust the place, which will be the basis for his future referrals as well as advising others.

  Keywords: Sensory marketing, behavioral intentions, hedonic, place attachment, trust
 • Hamid Khodadad Hosseini *, Niloofar Samiei, Parviz Ahmadi Pages 37-59
  This research aims to investigate the effect of social media marketing on consumer behavior by means of brand equity, brand relationship quality and attitude towards brand among the customers of online shops in Tehran who have followed the social media of those online shops. In terms of research objectives; this research is an applied research and in terms of research strategies is a quantitative and survey- descriptive study. The sampling method of this study is random sampling and the data required to test the hypotheses were gathered by questionnaire. Finally, 391 questionnaires were gathered to analyze. The hypotheses of this research are analyzed and tested by using of structural equation modeling. The results show that the effect of social media marketing activities on brand equity and brand relationship quality are positive and significant. On the other hand, brand equity and brand relationship quality have positive and significant effect on brand attitude and consequently, on consumer behavior.
  Keywords: Social media marketing, Brand equity, Brand Relationship Quality, Attitude towards Brand, Consumer behavior
 • Melika Sadat Shirazi *, Mostafa Ghazizadeh Pages 61-79

  Long-term relationships with customers in different sectors, especially in the retail industry, have been accepted as a principle for profitability. Due to the growing importance of the customer and its emergence as the most important competitive advantage, it is imperative that businesses, including service businesses, take special note of the key to maintaining customers. On the other hand, the store environment as a factor influencing customer behavior is a new concept that organizations need to pay attention to. In this regard, the present study aimed to investigate the effect of customers' perceptions of the shopping center and individual image consistency on loyalty and their share of purchasing with the moderating role of the environment among HyperStar chain customers in Tehran province and a model consisting of Variables of mental image, individual image, environment, loyalty and purchasing share were designed. To answer the research question and test the relevant hypotheses, a questionnaire was distributed among 215 sample members of the study. The results of data analysis, carried out through Structural Equations and Liserel software, showed that customer image and individual image convergence have an impact on customer loyalty. Customer loyalty affects shop share. Meanwhile, the results showed that the shop environment is positively correlated with the customer's mental image and loyalty.

  Keywords: Subjective Image, Individual image convergence, Customer loyalty, Purchase share, Store environment
 • Omid Mahdieh *, Chiman Solimani Pages 81-99

  Packaging in marketing literature is considered as a part of Product or brand. Packaging is one the most important factors in the field of production and marketing. Unfortunately, in our countray, the majority of packaging activities are traditional and research plays a minor role. It seems that practiotioners have a little knowedge apout packaging and its importance in marketing. The aim of present study is to investigate the relationship between packaging information and consumer purchase behavior. By using convenient sampling, 384 questionares were distributed and used for statistical analysis. The validity and reliability of questionaires were validated. Finidngs showed that there was a meaningful correlation between packaging information (legal, marketing and nutrition information) and consumer purchase behaviors. Production and expiration date, price and ISO information were the most imporatant legal information. Brand and packaging materials were the most imporatant marketing information. According to regression analysis, packaging information explains 65.6 percent of change in the dependent variable (consumer purchase behavior).

  Keywords: Food products packaging, legal information, marketing information, nutrition information, Consumer purchase behavior
 • Seyed Hesam Vaghfi *, Noorollah Sarbazi, Ali Fayaz, Samiran Khajezade Pages 101-122
  Analysis of the role of website quality on the behavior of investors in companies accepted in Tehran Stock Exchange Abstract The increasing use of social media and business and marketing through these connecting devices, have given a new life to industry and, using these new tools, customers have become more loyal. Today, the disclosure of corporate financial information through the internet and the existence of a complete information system, are discussed as one of the most important issues in various countries of the world. This is linked to new information and communication technologies and in some cases affects routine accounting practices, so that numerous statements have been published about disclosure of financial information across the globe. In this research, the effect of the quality of the information website of the companies listed in the Tehran Stock Exchange on their marketing power (including the company's sales volume and stock trading volume and price of stock) was studied using the structural equation method during the period of 2012-2016. The results show that as the quality of the website of a company is higher and its activity is up to date, the behavior of investors will grow dramatically. Keywords: Website Quality, behavior of investors,Tehran Stock Exchange
  Keywords: Website Quality, behavior of investors, Tehran Stock Exchange