فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 39 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پروانه عادل زاده صفحات 1-21

  گونه شناسی به عنوان طبقه بندی بر مبنای شاخص های صوری یا کارکردی قابل ثبت، قادر است ابتدا به بررسی راوی و عمل روایت، سپس تحلیل انواع کنش گران، گونه های کنشی و در نهایت به بررسی مخاطب بپردازد. نوشتار حاضر با روش تحقیق کتابخانه ای و به صورت تحلیلی، ابتدا به معرفی گونه شناسی روایی و مولفه های مورد بررسی در آن می پردازد؛ سپس تحلیلی گونه شناختی بر مبنای دو پایه ادراکی روانی با شاخصه های پرسپکتیو روایی، عمق پرسپکتیو روایی و وجه روایی، و پایه زمانی با شاخصه های زمان عمل روایت، نظم و دیرش زمانی بر روی دو داستان کوتاه «پرنده فقط یک پرنده بود» و «هر دو روی یک سکه» از مجموعه داستان «نیمه تاریک ماه» اثر هوشنگ گلشیری را ارایه می دهد. سپس استنتاج می شود که گونه شناسی روایی، روشی نوین و کاربردی در نقد ساختاری برای تحلیل ادبیات داستانی نوین می باشد.

  کلیدواژگان: روایت کنش گر همسان، روایت متنگرای ناهمسان، ژرار ژنت، پایه ادراکی روانی، پایه زمانی
 • زمینه های کاربست اخلاقی صور خیال در شاهنامه فردوسی (با رویکرد به مفهوم خودسازی و اصلاح از درون)
  صفحات 23-42
  اگرچه فردوسی در شاهنامه، روایت گر حماسه هایی است که ملت ایران در طول سال ها و سده ها از سر گذرانده است، اما در قالب این روایت گری، از پرداختن به مسائل اخلاقی و انسان ساز غافل نبوده است. شخصیت هایی که در این اثر می بینیم، هم برای برپا داشتن کیان کشور مبارزه می کنند و هم برای اهتزاز درفش خوی و منش نیکو. یکی از مفاهیم اخلاقی در شاهنامه، خودسازی یا اصلاح از دورن است که فردوسی با بهره مندی از ظرفیت های صورت های خیالی (تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز) آن را تشریح کرده است. در مقاله حاضر، با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، کارکرد این صنایع ادبی در تبیین مقوله خودسازی و به اشتراک گذاری آن با مخاطبان عام و خاص، بررسی و کاویده شده است. به نظر می رسد در میان صور خیالی، تشبیه و کنایه به ترتیب از بیشترین بسامد برخوردار بوده اند. هم چنین، مهم ترین شخصیت های خودساخته در شاهنامه، رستم و سیاوش هستند و در مقابل، افراسیاب، ضحاک و جمشید، از مولفه های خودسازی دور افتاده اند. راهکارهایی که فردوسی برای رسیدن به کمال و خودسازی ارائه کرده، با بهره گیری از ظرفیت های صور خیال، بهتر محقق شده است.
  کلیدواژگان: فردوسی، شاهنامه، خودسازی، صور خیال
 • زهرا عظیمی، احمد امین صفحات 43-74

  تمثیل یکی از صور خیال و از انواع تشبیه محسوب می شود که مشبه در آن، معمولا محسوس است و از این طریق می توان مفاهیم انتزاعی را به تصویر کشید. تمثیل در تفسیر منظوم صفی علیشاه نیز جایگاه والایی دارد و از آن برای تفسیر مباحث عرفانی استفاده کرده است. نگارنده در این پژوهش تمثیل های موجود در تفسیر منظوم را از منظر انواع تمثیل (بر حسب کوتاهی و بلندی، روایی و غیر روایی بودن و ابزارها و عناصر به کار رفته در آن ها) مورد بررسی قرار داده و به بررسی عناصر روایی تمثیل های روایی پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در این تفسیر، شکل های مختلف تمثیل چون تشبیه تمثیلی، اسلوب معادله، فابل و پارابل به کار گرفته شده است و از این میان، «تشبیه تمثیلی» بیشترین کاربرد را دارد. از نظر فشردگی و گستردگی نیز تمثیل ها به دو بخش تمثیل های کوتاه و تمثیل های بلند تقسیم می شوند. هم چنین مفسر از ابزارهای مختلفی چون عناصر طبییعت، حیوانات، اشیاء و انسان ها در ساخت تمثیل های خود بهره برده است.

  کلیدواژگان: تفسیر منظوم، صفی علیشاه، انواع تمثیل، عناصر تمثیل، تمثیل های روایی و غیر روایی
 • محبوبه بسمل صفحات 76-100

  داوود امیریان (1349) از نویسندگان طنزپردازی است که توانسته است در عرصه ادبیات نوجوان بدرخشد. بسیاری از آثار و داستان های او فضای جنگ تحمیلی را ترسیم می کنند. او برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس، روش طنز را برمی گزیند تا بتواند از این طریق از تلخی های جنگ بکاهد. به کارگیری طیف متعدد و متنوعی از سازوکارهای ایجاد طنز از شاخصه های سبکی آثار امیریان است. بر اساس یافته های این مقاله، این سازوکارها به دو دسته عمده تقسیم می شوند: «سازوکارهای مبتنی بر کاربرد زبان» که از فراوانی و بسامد کمتری برخوردارند و «سازوکارهای مبتنی بر محتوای زبان» که فراوانی قابل توجهی در آثار امیریان دارند. البته هر یک از این دو دسته بر اساس الگوها و نظریه های متداول طنز به انواع متعددی تقسیم می شوند که در این مقاله به طور مفصل به آنها پرداخته می شود. این مقاله برآن است تا با بررسی سه مجموعه داستان از آثار امیریان و بر اساس نظریه و الگوهای متداول جهان طنز، به طبقه بندی و تحلیل سازوکارهای طنز در آثار وی بپردازد.

  کلیدواژگان: داوود امیریان، دفاع مقدس، ساز وکارهای طنز، طنز، نوجوان
 • عذرا نصیری، نیره سادات همزه صفحات 103-127

  آرایه های ادبی یکی از شاخه‎ها‎ی ادبیات و زیورهای آراینده کلام هستند که کلام عادی را به زبان هنری نزدیک تر ساخته و تاثیر آن بر مخاطب را چند برابر می‎نماید. این دانش ظرافت‎ها‎ی لفظی و معنوی سخن می‎پردازد و هنر سخنوری شاعر یا نویسنده را بهتر نشان می‎دهد. یکی از این شاعران توانمند سنایی غزنوی است. از آن‎جایی که غزل بهترین عرصه برای هنرنمایی شاعر است، پژوهش حاضر بر آن است به بررسی آرایه‎های ادبی در مطلع غزلیات ‎سنایی، ضمن ارزیابی بسامد هر آرایه بپردازد.این پژوهش که به شیوه کتابخانه‎ای و بر مبنای توصیف و تحلیل انجام شده، این نتیجه را در برداشته که صنایع و آرایه‎های ادبی در مطلع غزلیات ‎سنایی فراوان و به شیوه‎ای هنرمندانه به کار رفته است که از آن میان سنایی به آرایه‎های لفظی بیش از آرایه‎های معنوی علاقه نشان داده است. هم چنین از بین صنایع لفظی، واج‎آرایی بیشترین کاربرد را داشته و از میان صناعات بدیعی معنوی نیز مراعات‎النظیر و تضاد از بیشترین اهمیت برخوردارند.

  کلیدواژگان: آرایه‎های ادبی، صنایع لفظی، آرایه‎های معنوی، مطلع غزلیات، سنایی
 • اصغر رضاپوریان* صفحات 125-151

  برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) در نیل به اهداف خود، از داستان به عنوان یک وسیله موثر و کارآمد، جهت تشویق کودکان به گفت وگو و مشارکت در اجتماع پژوهش فلسفی و حلقه های کندوکاو، استفاده کرده است. صاحب نظران فبک، بیشتر تلاششان متوجه کودک، فلسفه و نظریه های تربیتی بوده و به استقلال، هویت و غنای ادبی داستان توجه چندانی ندارند و تنها به عنوان یک ابزار از آن بهره می برند. این مقاله با عنوان «بررسی ترکیبات کنایی در داستان های فکری کودکان در ایران با رویکرد «قصه های تازه از کتاب های کهن»» به لزوم توجه به اهمیت کنایه در داستان می پردازد. با اذعان به این که بیان صریح بعضی از معانی خوشایند نیست، ولی به وسیله کنایه، همان معانی را می توان با اسلوبی موثر و بلیغ بیان نمود. کنایه از تصریح بلیغ تر است، چرا که کنایه مانند ادعای مفهومی است با ارائه دلیل. کنایه ذکر ملازم معنایی است تا ذهن مخاطب را از آنچه در کلام آمده، به آنچه نیامده منتقل کند. استفاده از کنایه در کلام علل گوناگونی دارد که از جمله آنها می توان به رعایت ادب، تصویرگری، استدلال، تزیین سخن و یا جذابیت بخشیدن به کلام اشاره کرد. یکی از صنایع لفظی و معیارهای زیبایی سخن، «کنایه» است که داستان های کودک از آن بهره فراوان برده است و در موارد گوناگون و به انگیزه های متفاوت، تعابیر کنایی دارد. در مقاله حاضر، به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی کنایه در قصه های تازه از کتاب های کهن، کاربردهای مختلف این شیوه بیانی بررسی شده است.

  کلیدواژگان: صورخیال، کنایه، غنای ادبی، آذر یزدی، داستان فکری
 • مریم رضایی صفحات 157-188

  مولفان صوفی مسلک آثار خود را بنا بر اهداف گوناگونی تدوین و تالیف کرده اند، بی شک خطیب و سخنور و واعظ توانا، کسانی هستند که در اثر خویش به اقتضای حال مخاطبان و خوانندگان توجه کرده سخنان و گفته هایشان در عین زیبایی از فصاحت و روانی برخوردار و خالی از پیچیدگی باشد تا همه مخاطبان و شنوندگان به آسانی آن را دریابند. صور خیال در متون صوفیانه بیشتر از مقولات عرفانی و دینی و اخلاقی و معمولا از امور ذهنی و مجرد ناشی می شود، که بنا بر نوع موضوع و دید نویسنده متفاوت است و اصولا میان آن ها رابطه و مناسبتی عرفانی و ذهنی وجود دارد. هر چند هدف در مکتب تصوف و عرفان قبل از هر چیز پیمودن مراحل سیر و سلوک و وصول  به درجات کمال و سعادت انسان است  مولانا با توجه به این حقیقت انکارناپذیر، و با شگردی که ذاتی وجود او بوده است، با آگاهی از قابلیت گسترده صناعات ادبی با بهره گیری از این فنون به طور طبیعی به آراء و اندیشه های خود حیات و حرکت و شور و حال بخشیده و از سکون و یکنواختی دور کرده، مضامین و معانی رنگارنگی خلق نموده و کلام خود را زیبا ساخته است تا هم مخاطبان خود را تحت تاثیر قرار دهد تا پس از غور و بررسی با ایده های نوظهور وی قرابت بیشتری یابند، و هم خود از این جهت بر فراز بلندترین قله ادب جهان جای گیرد.

  کلیدواژگان: زیبا شناختی، مجلس گویی، مولانا، مجالس سبعه
 • غلام رضا حیدری * صفحات 189-229

  در ادبیات پارسی، زبان دوم و البته، زبان گیرا و نافذ شعرا و نویسندگان، زبان رنگ هاست. زبان رنگ ها، زبان بیان احساسات درونی است. شعرا و نویسندگان از دیرباز تاکنون، در ارتباطات غیر کلامی، برای تاثیر زیاد اندیشه ها و احساسات خود بر مخاطب، چاشنی رنگ بر آن می افزودند و با زبان رنگ، با آنان سخن می گفتند. در شادی ها، غم ها، آرمان های دست نیافتنی، ناامیدی ها و... طیفی از رنگ ها را انتخاب می کردند. یکی از شعرایی که دیوان اشعارش، مملو از زبان رنگ هاست، فردوسی است. نقش رنگ و اشیاء و اجسام رنگین، در حماسه فردوسی از نقش های غیر قابل انکار است. دست آوردهای این پژوهش نشان می دهد که رنگ ها در شاهنامه، زبان دوم و گویای فردوسی است. فردوسی، از رنگ ها و زبان رنگ ها در القاء اندیشه های خود، در عالم ارتباطات غیر کلامی، نهایت بهره را می برد. او با رنگ و عبارات، ترکیبات و کنایات ادبی برساخته از رنگ، حالات روحی افراد را به تصویر می کشد و فضای زیبا و رنگارنگ جنگ و نبرد را بیان می کند. فردوسی با این زبان، احساس و عواطف درونی خود را در یک برون فکنی روان شناسانه می نمایانند. بسیاری از ترکیبات و عبارات و کنایات شاهنامه با بهره گیری از رنگ، شکل گرفته اند و زبان رنگ، یکی از زبان های فردوسی در ارتباطات غیر کلامی به حساب می آید.

  کلیدواژگان: رنگ، زبان، بلاغت، ارتباطات غیر کلامی، شاهنامه، فردوسی
|
 • Parvaneh Adelzadeh* Pages 1-21

  Typology, as a sort of classification based on recordable formal or functional indicators, is able to analyze the narrator and the narrative action, to analyze the different kinds of activists, types of the actions, and finally, to analyze the audience (reader). Using an analytical library research method, the present paper first presents the narrative typology and examines its components; then, it presents a typological analysis based on mental-perceptual bases with such characteristics as the narrative perspective, the depth of narrative perspective, and the narrative mood as well as such time-based characteristics as the time of the narrative act, the order and the duration of time on the two stories of “The Bird Was Only a Bird” and “Both Sides of a Coin” from the story collection “The Dark Side of the Moon” by Hooshang Golshiri. It is then deduced that narrative typology is an innovative and functional method to analyze the modern fiction in structural criticism.

  Keywords: identical activist narration, un-identical text-oriented narration, Gérard Genette, mental-perceptual basis, time basis
 • The areas of moral application of imaginary imagery in Ferdowsi's Shahnameh (With an approach to the concept of self-improvement and correction from within)
  Pages 23-42
  Although Ferdowsi, in Shahnameh, is a narrator of the epics that the nation of Iran has undergone over the years and centuries, but in the form of this narrative, it has not been neglected to address ethical and humanitarian issues. The characters in this work are both fighting for the establishment of the nation and for promoting the good ethos. One of the moral concepts in Shahnameh is the self-improvement or reformation of Duran, which Ferdowsi describes using the capacities of imaginary forms (likeness, metaphor, indecision, and permissible). In this article, based on a descriptive and analytical method, the work of these literary industries has been explored and explained in order to explain the issue of self-creation and its sharing with general audiences. It seems that among the imaginary forms, likeness has been the most frequent. Also, the most important personalities in Shahnameh are Rostam and Siavash. On the other hand, Afrasiab, Zahak, and Jamshid are the most prominent individuals who are remote from self-development. The solutions that Ferdowsi has come to achieve perfection and self-perfection has been better realized using imaginative capacities.
  Keywords: Ferdowsi, Shahnameh, Self-creation, Imagination
 • Zahra AZIMI, Ahmad Amin Pages 43-74

  The imitation is one of the miracles and is considered to be the likeness of the likeness of which it is usually perceptible, in this way abstract concepts can be depicted. Gnostic in the interpretation of Majlisi Safi al-Shayh also has a great place and uses it to interpret mystical concepts. In this research, the allegory in the interpretation of the visualization from the perspective of various kinds of knowledge (due to short and high, validity and non-validity, and the instrument and its elements in it) has been studied and studied the elements of the validity of narrative allegories. The result of the research shows that in this interpretation, various forms, such as divine, division, division, division, and parable have been used, among which "paraphernalia" is most used. In terms of compactness and extension, the allegory is divided into two parts. The interpreter also has various tools, such as elements of nature, animals, objects and humans in making their wedding.

  Keywords: Poetry commentary, Safi-ol-Shah, types of allegory, elements of allegory, narrative, non-narrative allegories
 • Mahbobeh Besmel* Pages 76-100

  Satir is important as one of the species of verbal art from the perspective of aesthethics. DavoudAmirian )1349( is one of the satirical writers who has been able to become populrinto teenage literature. Many of Amirian’s works depict the imposed war of space. Of course, in order to transfer the sacred defense culture, he chooses a humorous way to reduce the horrors of war and its horrific events, and to transfer it into a joke form that is appropriate to the age of his audience. The use of a diverse and varied range of humor creation mechanisms is one of the stylistic features of the works of Amirian. According to the findings of this paper, these mechanisms are divided into two main categories: "usage-based mechanisms of language", which are less frequent, and "content-based mechanisms of language" that have a significant frequency. Of course, each of these two categories is divided into several types according to the patterns and theories of the world of satire, which are discussed in detail in this article. In orderto unveil some of the effects of aesthetics, the article will examin three ses of works of the author from the perspective of conventional patternes of the world of the satire and will classify the mechanisms of this thechnique in his works.

  Keywords: DavoudAmirian, Sacred Defense, Satire Mechanisms, Satire, teenager
 • Nayerehsadat Hamzeh, Azra Nasiri Pages 103-127

  Rhetorical figure is a branch of literature and verbal ornaments that makes the ordinary word closer to the language of art and multiplies its effect on the audience. This knowledge tries to study the syntactic and semantic elegances of the speech and better indicates the art of oratory of poet or writer. One of these capable poets is Ghaznavi. Since the lyric is the best areas for performance of poet, this study is to examine the figures of speech in the lyrics of Ghaznavi and assess their frequency. The present study has been conducted through library method and based on the descriptive- analytic method. The results indicated that Rhetorical figures that are available in the beginning of the lyrics of Sanayee have been used in an artistic method among which verbal figures are more than spiritual ones. Also, from among the verbal figures phonotactics ones were more frequent ones and among the spiritual methods symmetry and antonym were more vital ones.

  Keywords: Rhetorical Figure, Verbal Figures, Spiritual Figures, Onset of Lyrics, Sanayee
 • Asghar Rezapourian* Pages 125-151

  Aesthetic examination of irony, the Philosophy for Children Program (FABAK) has used storytelling as an effective tool to encourage children to engage in dialogue and participation in the Philosophical Research Society and the Rings of Discovery. Fabak commentators focus most of their efforts on children, philosophy, and educational theories and pay little attention to the independence, identity, and literary richness of the story and use it only as a tool. In Iran, with the "New Tales from Old Books" approach, it is necessary to pay attention to the importance of irony in the story. Acknowledging that the explicit expression of some meanings is not pleasant, but by irony, the same meanings can be expressed in an effective and expressive manner. The metaphor is more subtle than stating, because the metaphor is like a conceptual claim with a reason. The irony of the term is to convey the meaning of the audience from what has been said to what has not been said. The use of metaphor in the word has a variety of reasons, including politeness, illustration, reasoning, ornamentation, or the appeal of the word. One of the rhetorical industries and aesthetics of speech is the "irony" of which the stories of the child have benefited the most, and in various cases and with different motives, have various interpretations. In the present article, various uses of this method have been studied in a descriptive-analytic manner and by examining the irony in new stories from ancient books.

  Keywords: Literature, irony, literary richness, Azar Yazdi, intellectual fiction
 • Maryam Rezaye Pages 157-188

  The authors of the Sufi scholars have written their works for various purposes. Certainly Khatib, the eloquent, and the mighty preacher are those who, in their work, have paid attention to the audience and readers, their speeches and their words, along with the beauty of eloquence and psychic And complexity so that all audiences and listeners can easily understand it. The imagination in Sufi texts is more than mystical, religious, and ethical issues, and usually comes from single and subjective affairs, which is different from the type of subject and view of the author. There is, of course, a mixture of that mysticism and mental relationship. Although the purpose of Sufism and mysticism is to walk through the stages of the process and reach the levels of perfection and happiness of man, Mowlana, given this irrefutable truth, and with the curve that was inherent in his being, is aware of the broad ability of literary works with The use of these techniques naturally brings life and movement into one's own thoughts, avoids distortion, creates colorful meanings and meanings, and makes your speech beautiful and impressive to your audience. To become more closely related to the ideas of the future, afterwards, and also on the highest altitude This takes place..

  Keywords: Aesthetic, Assembly, Mowlana, Majles of Sabya
 • Gholamreza Heidari* Pages 189-229

  In Persian literature, the second and of course, the pervasive and dominant language of poets and writers is the language of colors. The language of colors is the language of expression of the internal emotions. From a long time ago, the poets and writers added the primer of colors to their non-verbal communication for showing more effect of their thoughts and emotions on the addressees, and they speak with them by using the language of colors. When they were happy, they use colors, and when they were sad,. They chose the color of blue for their unattainable goals, and light colors impressed their works for the expression of purity and sincerity. They selected the color in their frustration and despair. One of the poets whose poems are full of the language of colors is Ferdoosi. Ferdoosi applies the colors and the language of colors for induction of his thoughts in the universe of non-verbal communication as much as possible. By using colors and literary phrases, syntaxes, and metaphors made from colors, he illustrates the mental states of people, and he expresses the beautiful and colorful area of war and battle. By using this language, Ferdoosi shows up his internal feeling and emotions in a psychological extroversion. In this paper, with reflection on Ferdoosi's Shahnameh, we find out that most of the syntaxes, phrases, and metaphors in Shahnameh are shaped by applying the colors, and the language of color is one of Ferdoosi's languages in non-verbal communication.