فهرست مطالب

 • Volume:1 Issue: 3, Fall 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سکینه جعفری*، مهسا ذوالفقاریان صفحات 1-14

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیستم کاربرد برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانی بر رضایت کاربر و قابلیت یادگیری سازمانی قرار گیرد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام معلمان دوره اول و دوم متوسط (342نفر) شهر سمنان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متساوی 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش (100 نفر مرد و 100 نفر زن) انتخاب شدند. پرسشنامه های قابلیت یادگیری سازمانی ، رضایت کاربر و سیتم برنامه ریزی منابع سازمانی استفاده شدند. پس از محاسبه پایایی ابزارها، داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که: سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رضایت کاربر، تعهد مدیریت، چشم انداز سیستم، فضای باز و انتقال دانش رابطه معناداری دارد. سیتم برنامه ریزی منابع سازمانی با میانجی گری رضایت کاربر اثر غیرمستقیم و معناداری بر تعهد مدیریت، چشم انداز سیستم، فضای باز و انتقال دانش ایفا می کند. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیرپذیری قابلیت یادگیری سازمانی از سیستم برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانی دارد و همچنین باعث افزایش رضایت کاربر می گردد.

  کلیدواژگان: سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی، رضایت کاربر، قابلیت یادگیری سازمانی
 • محسن اکبری صفحات 15-28
  هدف

  سازمان های خدماتی برای اطمینان از رقابت پذیری خود نیاز به کسب مزیت رقابتی پایدار دارند. اساس این مزیت های رقابتی مبتنی بر دارایی های نامشهودی همچون سرمایه انسانی قرار دارد. بنابراین سازمان های خدماتی باید تلاش هایشان را برای توسعه و تقویت فرهنگ سازمانی متمرکز کنند که در آن اهمیت مشتریان درونی به اندازه مشتریان بیرونی می باشد. با پیاده سازی این چنین فرهنگی کارکنان سازمان ها به اهمیت وجودی خود پی برده و ایجاد رضایت کارکنان و ارزش درک شده توسط آنان، امکان بروز رفتار های شهروندی کارکنان افزایش پیدا می کند. رفتار شهروندی کارکنان گام مهمی در ایجاد، کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی کارکنان با میانجی گری ارزش درک شده و رضایت مشتریان است.

  روش

  این پژوهش علی و پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن کارکنان دانشگاه های جامع کشور می باشد. با توجه به این که حداکثر تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان 384 بوده است، نمونه مورد نظر در رابطه کارکنان بعد از مشخص شدن سهم هر یک از دانشگاه ها با استفاده از نمونه گیری خوشه ای جمع آوری گردید و تعداد 405 نفر از اعضای نمونه در این پژوهش شرکت کردند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد با 30 سوال برای جمع آوری داده ها استفاده شد. در پایان اطلاعات گردآوری شده با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتیجه

  نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی کارکنان و تایید نقش میانجی گری ارزش درک شده و رضایت کارکنان می باشد.

  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، رفتار شهروندی، ارزش درک شده، رضایت کارکنان، دانشگاه
 • فرشته اسدزاده، فاطمه سادات علوی * صفحات 29-36

  مشارکت همه ی زیر مجموعه های یک جامعه ی خواهان پیشرفت و توسعه، در تعلیم و تربیت فرزندان آن جامعه ضروری و امری بدیهی است و نیل و دست یابی سیستم ها و افراد یک جامعه به سعادت دنیوی و اخروی میسر و ممکن نیست مگر با توجه، عنایت و مشارکت ویژه و همگانی به تعلیم و تربیت فرزندان آن جامعه. در این میان ارتباط، مشارکت و همکاری خانواده ها و اولیا در عملکرد و امور تحصیلی فرزندان شان با مدرسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان مشارکت والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی اجرا شد.
  پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی است که به منظور تعیین رابطه همبستگی- پیش بینی طراحی شده است. نمونه آماری تعداد 254 دانش آموز(126دختر، 128پسر) مقطع ابتدایی شهر قاین در خراسان جنوبی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی و داوطلبانه از مدارس ابتدایی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون و از نرم افزار spss استفاده شده است.
  نتایج نشان داد که مشارکت والدین پیش بینی کننده مثبت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.
  این پژوهش نشان داد که اثر مشارکت والدین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان انکار ناپذیر است. مشارکت والدین باعث افزایش انگیزش در دانش آموزان شده و این برروی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیردارد. والدین می توانند نقش مهمی در زندگی فرزندان شان به ویژه در پیشبردو افزایش مهارت ها، سطح آموزش و موفقیت شغلی او در آینده ایفا کنند.

  کلیدواژگان: مشارکت والدین، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان
 • فریده اصغرزاده*، محمد اکبری، فاطمه غلام زاده صفحات 37-46
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه کتاب های درسی فناوری پایه ششم و هفتم نسبت به مولفه های فناوری انجام شده است.

  روش

  روش مطالعه، تحلیل محتوا و با رویکرد کمی بوده است. قلمرو پژوهش در این مطالعه، کتاب های درسی فناوری پایه ششم و هفتم را تشکیل داده که در سال تحصیلی 97-96 به عنوان کتاب های درسی دارای اعتبار بوده اند، در فرایند تحلیل محتوا کدگذاری از طریق قیاسی و بر اساس پنج مقوله فناوری انجام شد. در این بررسی واحد زمینه جمله و واحد ثبت مضمون و تصویر بوده است.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که در کتاب های درسی پایه هفتم توجه کمی به مولفه های فناوری شده و در تصاویر کتاب های درسی فناوری پایه ششم و هفتم به پرورش ابعاد فناوری توجه کمی شده است.

  نتایج

  نتایج این پژوهش توجه بیشتر دست اندرکاران نظام آموزشی و برنامه ریزان درسی را به پرورش ابعاد فناوری از طریق متون درسی می طلبد.

  کلیدواژگان: فناوری، کتاب های درسی، تحلیل محتوا
 • جعفر جهانی*، راضیه یزدانی صفحات 47-60

  نگرانی انسان از مواجه شدن با آینده نامعلوم و مبهم، اشتیاقی دیرینه برای درنوردیدن زمان در انسان ها به وجود آورده است. به همین دلیل، انسان ها از دیرباز علاقه مند بوده اند نسبت به آینده، اطلاع داشته باشند. ازاین رو، به تناسب ظرفیت و توانایی خود، ابزارهای متداول در هر عصر را برای پیش بینی آینده به کار گرفته است. در عرصه علوم تربیتی ظهور مفاهیم جدید آموزش اجتماعی، ارزش های فرهنگی درحال تغییر، سرعت تغییرات ناشی از رشد فناوری های ارتباطی، افزایش ضریب نفوذ رسانه های نو پدید در سطوح داخلی و خارجی و غیره باعث شده است آینده نگاری در این نظام نیز اجتناب ناپذیر شود؛ لذا مطالعات آینده از آنجا که فرصتی ساختار یافته برای نگاه به آینده و بررسی نقش عوامل موثر در شکل گیری آینده را فراهم می کند، امکان ایجاد ظرفیت ها و توانمندی های جدید و بهره گیری از فرصت ها در زمان آینده را میسر می سازد. روش پژوهش مقاله حاضر مروری از نوع توصیفی است و با مطالعه منابع، اسناد و پژوهش های مربوط حاصل شده است.

  کلیدواژگان: آموزش، روش پژوهش، آینده پژوهی، روش های آینده پژوهی
|
 • Sakineh Jafari *, Mahsa Zolfagharian Pages 1-14
  Objectives

  The current research aims was the role of enterprise resource planning (ERP) system usage on user satisfaction and organizational learning capabilities.

  Methods

  The purpose of the current study is applicable, and according to its data collection method it has a descriptive-correlational research design. The statistical population of the study includes all teachers of the first and second grade in high schools (N=342) in the city of Semnan in the school year of 2018-19 that a sample of 200 teachers (Female=100 and Male=100) were chosen using stratified random sampling method. All of the participants completed the surveys: organizational learning questionnaire, user satisfaction and enterprise resource planning. To test the reliability of these tools, Cronbach's alpha was applied. Then, data were analyzed through correlation and path analysis using SPSS and LISREL software.

  Results

  The findings indicated that there is a positive significant relationship between the ERP system usage and user satisfaction, managing commitment, transfer & integration, openness & experimentation, system perspective. ERP system by mediating user satisfaction has an indirect and significant effect on the managing commitment, transfer & integration, openness & experimentation, system perspective.

  Conclusions

  The results of this research indicate the importance of the ERP system in the organizational learning capabilities.

  Keywords: ERP system, user satisfaction, organizational learning capabilities
 • Mohsen Akbari *, Milad Hooshmand, Sayed Hassan Aletaha Pages 15-28
  Objective

  Service organizations are required to achieve sustainable competitive advantage (SCA) to ensure their competitive capability, whereas these organizations put their efforts into developing organizational culture in which internal and external customers are of equal importance. By implementing such a culture, organizations’ employees, as internal customers, realize their self-importance and, thus, the possibility of Organizational Citizenship Behavior (OCB) by them increases. For service organizations, because of higher level of contacts between external customers and employees (internal customers) OCB plays an important role in creating, achieving, and maintaining sustainable competitive advantage. The present study aims to investigate the effect of internal marketing on universities' internal customer citizenship behavior (ICCB) through their perceived value and satisfaction.

  Method

  To analyze the hypotheses of this research, 405 employees of Iranian state universities were surveyed through a questionnaire. The collected data were analyzed by Structural Equation Modelling (SEM) and Smart PLS 2 software.

  Results

  The results demonstrate the effect of internal marketing on internal customers' OCB as well as mediating role of internal customers' perceived value and satisfaction in the relationship between internal marketing and internal customers' OCB.

  Keywords: Internal Marketing, organizational citizenship behavior, internal customers' perceived value, internal customers' satisfaction
 • Fatemeh Sadat Alavi *, Fereshteh Asadzadeh Pages 29-36

  Participation of all subsectors of a society that seeks progress and development is indispensable in the education and education of its children, and the achievement of the systems and individuals of a society to prosperity is only possible with special attention and participation to the education of the children of that society. Except with the attention, attention and special partnership of the education of the children of that society. Meanwhile, communication, partnership and cooperation between families and parents with schools are of particular importance in the performance and education of their children. The purpose of this study is to investigate the relationship between parental involvement on communication skills and academic achievement of elementary school students. The research is a descriptive study in terms of the fundamental purpose and collecting data, which is designed to determine the correlation-prediction relation. A sample of 254 students (126 girls, 128 boys) from the elementary school in the city of Qaen, South of Khorasan, were selected randomly and voluntarily. For data collection, regression analysis and SPSS software have been used. The results showed that parent participation is a positive predictor of communication skills and academic achievement of students.

  Conclusion

  This study showed that the effect of parent participation on students' academic performance is undeniable. Parental involvement enhances student's motivation and communication skills, and this affects students' academic achievement. Parents can play an important role in the lives of their children, especially in advancing and enhancing their skills, level of education and career success in future.

  Keywords: parent participation, Communication skills, academic achievement
 • Farideh Asgharzadeh Yazdi *, Mohammad Akbari Boorang, Fatemeh Gholamzadeh Pages 37-46
  Objective

  There is no doubt that in today’s world knowledge is the foundation of power and wealth. in this paper we tried to analyze the vocational and technical course books of sixth and seventh grades regarding technology factors.

  Method

  the research method used in this paper was content analysis with a quantitative approach. The research area includes vocational and technical course books of sixth and seventh grades of 2017-2018 academic year. In the analysis process the comparative coding based on five factors of technology was used. In this research the meaning unit is a sentence and the coding units are concepts and pictures of the textbooks.

  Results

  the findings showed that in the textbooks little attention has been paid to technology factors and in the pictures the focus has not been on developing technology factors. It is recommended that curriculum planners and officials pay more attention to technology development through school textbooks.

  Keywords: Technology, Textbooks, content analysis
 • Jafar Jahani *, Razieh Yazdani Pages 47-60

  abstract Being worried about encountering an unclear future has motivated humans to think of travel in time. Therefore, from a long time ago, human beings have been interested in being informed about future. As a result, based on their capacity and abilities, they have utilized common devices to speculate the future. In the era of educational science, the advent of modern social education, changing cultural values, pace of change resulted from improvement in communication technology, the rise in influence rate of newfound media locally and internationally, etc. has made futurology an obligation in this system; hence, creating a structural opportunity to look toward the future and investigate the effective factors in formation of future, future studies make it possible to provide new capacities and abilities and using the chances in future. The method of research used in this study is review, from the descriptive type and is formed by going through related sources, documents and studies. Key words: education, research method, futurology, futurology methods.

  Keywords: education, Research Method, Futurology