فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شهین احمدی، اعظم کریم، زهره هاشمی، مسعود علی صوفی، سمیه ره دار* صفحات 55-63
  مقدمه

  داروها، در درمان بیماری‌های انسانی و دام‌پزشکی اهمیت ویژه‌ای دارند و ورود انواع مختلف آنتی‌بیوتیک‌ها به فاضلاب و همچنین پساب، به عنوان مهم‌ترین منابع ورود آنتی‌بیوتیک به محیط زیست شناخته شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی پارامترهای مختلف بر حذف مترونیدازول توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته (H2O2/MgO) از محیط‌های آبی بود.

  شیوه‌ی مطالعه

   این مطالعه‌ی تجربی، در سیستم بسته انجام گرفت و تاثیر پارامترهایی مثل pH (11، 9، 7، 5، 3)، نسبت مولی H2O2/MgO (5 ،3، 1/5، 1)، غلظت اولیه‌ی مترونیدازول mg/L (80،60، 40، 20) و زمان واکنش (100، 80، 60، 40، 20) دقیقه بر روی راندمان حذف مترونیدازول توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته، مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته‌ها

   نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فرایند اکسیداسیون پیشرفته (H2O2/MgO) قادر به حذف 84/98 درصد مترونیدازول از محیط‌های آبی در pH بهینه برابر با 3، زمان واکنش 40 دقیقه، غلظت مترونیدازول 20 میلی‌گرم بر لیتر و نسبت مولی H2O2/MgO معادل 3 می‌باشد و حذف مترونیدازول از سنتیک درجه‌ی اول (0/958 = R2) پیروی می‌کند.

  نتیجه‌گیری

   نتایج نشان داد که استفاده از فرایندهای تصفیه‌ی پیشرفته به صورت تلفیقی (نانو ذرات اکسید منیزیم در حضور پراکسید هیدروژن) می‌تواند کارآیی موثری در حذف مترونیدازول از محلول‌های آبی داشته باشد و بازده حذف توسط این روش با pH، غلظت مترونیدازول رابطه‌ی معکوس و با زمان تماس و نسبت مولی رابطه‌ی مستقیم دارد.

  کلیدواژگان: فرایند اکسیداسیون پیشرفته، مترونیدازول، پراکسیدهیدروژن، نانوذرات اکسید منیزیم
 • محدثه عبادی پور، عاطفه ابراهیم زاده، سمیه سامانی* صفحات 64-71
  مقدمه

  پدیده‌ی ریزگردها یا گرد و غبار، از مهم‌ترین بحران‌های محیطی در مناطق مجاور بیابان‌ها و نواحی خشک است. یکی از مشکلات زیست‌محیطی در مناطق شرق ایران، فعالیت توفان‌های گرد و غبار و ریزگردها در اتمسفر شهرها است. لذا هدف از این مطالعه، تعیین اثر ریزگردها بر میزان شیوع ناراحتی‌های تنفسی در بین دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه‌ی دوم شهرستان زابل می‌باشد.

  شیوه مطالعه

  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد که طی آن 300 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوم متوسطه‌ از بین 5 دبیرستان شهرستان زابل در سال تحصیلی 98-1397 به طور تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش‌نامه‌ی استاندارد ناراحتی‌های تنفسی (انجمن ریه‌ی آمریکا)، جمع‌آوری شد و آنالیز داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، وارد نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 گردید.

  یافته‌ها

   میزان شیوع ناراحتی‌های تنفسی و علائم آلرژی دانش‌آموزان، در روزهای طوفانی بیشتر است (0/05 > p value) و همچنین بین پایه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان و داشتن ناراحتی‌های تنفسی، احساس فشار در قفسه‌ی سینه و علائم آلرژی، ارتباط معنی‌داری از لحاظ آماری وجود دارد (0/05 < p value). به طوری که بیش‌ترین ناراحتی تنفسی در موارد ذکر شده مربوط به پایه‌ی 11 تحصیلی است، در ضمن بین معدل تحصیلی کمتر و داشتن ناراحتی‌های تنفسی از لحاظ آماری ارتباط معنی‌داری دیده شد (0/05 < p value).

  نتیجه‌گیری

   با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، اکثر دانش‌آموزان در روزهای طوفانی، دارای نارحتی‌های تنفسی بودند و اثر ریزگردها در دانش‌آموزان کاملا مشخص شده بود. ضمن ضرورت انجام اقدامات کنترلی ریزگردها در منطقه‌ی سیستان، غربال‌گری بیماری‌های تنفسی در میان دانش‌آموزان، باید در چارچوب برنامه‌ی سلامت دانش‌آموزان منطقه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ریزگردها، ناراحتی تنفسی، دانش آموزان دختر، سیستان
 • تکتم سادات طباطبایی، محمد طحان* صفحات 72-78
  زمینه و هدف

  اینترنت، یک فناوری قوی و چند رسانه‌ای بوده هاکثر نیازهای بنیادین بشر را تامین می‌کند، اما این فناوری می‌تواند تاثیراتی بر زندگی افراد داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اعتیاد به اینترنت بر کیفیت زندگی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی قاینات صورت گرفت.

  شیوه‌‌ی مطالعه

   روش پژوهش حاضر، از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بوده و جامعه‌ی آماری از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات در سال 97 که مشغول به تحصیل بوده‌اند تشکیل شده است. به منظور انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه‌گیری در دسترس و برای ابزار پژوهش، از پرسش‌نامه‌ی اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی استفاده شد،. داده‌ها با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها

  اعتیاد به اینترنت، همبستگی منفی و معنی‌دار (0/05 > p value) با کیفیت زندگی دانشجویان دارد و همچنین کیفیت زندگی همبستگی مثبت معنی‌دار داشت (0/05 > p value).

  نتیجه‌گیری

   اینترنت، می‌تواند فرد را از زندگی روزمره دور کرده و بسیاری از تکالیف زندگی را با خطر مواجه سازد. لذا توصیه می‌گردد برنامه‌های آموزشی در جهت سوق دادن دانشجویان به سمت استفاده‌ی صحیح از اینترنت و سایت‌های علمی، برنامه‌ریزی شود. نتایج حاصله می‌تواند راهگشای مشاوران، روانشناسان و مسوولین مربوطه باشد.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، کیفیت زندگی، دانشجویان پرستاری
 • محمدرضا شادان، امین الله جهانی، روح الله ده مرده، فهیمه خوشابی* صفحات 79-87
  مقدمه

  اختلالات ناشی از کمبود ید، یکی از مهم‌ترین اختلالات اپیدمیک در دنیا می‌باشد. به عنوان یک مشکل عمده‌ی بهداشتی خصوصا در کودکانی که در مناطق دارای کمبود ید زندگی می‌کنند، گواتر است. در دو دهه‌ی گذشته، حذف اختلالات ناشی از کمبود ید، به عنوان بخشی از استراتژی‌های ملی تغذیه‌ای شناخته شده بود. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین ید ادراری دانش‌آموزان مدارس ابتدایی و تعیین ارتباط آن با مواد مغذی دریافتی آن‌ها بود.

  شیوه مطالعه

   در یک مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 240 دانش‌آموز از هر دو جنس، در گروه سنی 8 تا 10 ساله از مناطق شهری و روستایی شهرستان زابل به صورت تصادفی و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ادرار شرکت‌کنندگان، جمع‌آوری و سپس ید ادراری توسط روش هضمی تعیین شد. اطلاعات درباره‌ی مواد مغذی دریافتی توسط روش 24 ساعت یادآمد خوراک و پرسش‌نامه‌ی بسامد خوراک جمع‌آوری شد. اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 آنالیز گردید. سطح معنی‌داری (0/05 > p value) در نظر گرفته شد.

  یافته‌ها

  از بین 240 شرکت‌کننده در این پژوهش، نتایج بررسی نشان داد که 41/7 درصد آن‌ها پسر و 58/3 درصد آن‌ها دختر بودند. میانه و میانگین ید دریافتی به ترتیب 21/28 ± 104 و 21/28 ± 108/13 بود و میانه 7/95 ± 10/55 و میانگین ید دفعی ادراری 29/12 ± 7/95 میکروگرم در دسی‌لیتر بود. تجزیه‌ و تحلیل پرسش‌نامه‌ی FFQ نشان داد، میانگین انرژی دریافتی روزانه 2292/58 کیلو کالری و میانگین کربوهیدرات و پروتئین دریافتی روزانه به ترتیب 150/42 و 48/59 گرم بودند.

  نتیجه‌گیری

   آنالیز یافته‌ها، ارتباط معنی‌داری را بین غلظت ید ادراری با ید دریافتی نشان داد (0/05 > p value)، اما ارتباط بین غلظت ید ادراری با سایر مواد مغذی، معنی‌دار نبود (0/05 < p value). همچنین آنالیز آماری نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین میانه ید ادراری در مناطق شهری و روستایی (0/71 = p value) و دختر و پسر (0/43 = p value) مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: ید ادراری، دانش آموزان دبستانی، مواد مغذی دریافتی
 • فائزه سنجرانی، مهدی حقیقی، لاله شهرکی، سمیه باقری، معصومه جنگی* صفحات 88-94
  مقدمه

  اخلاق حرفه‌ای، نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع وظیفه و مسوولیت است که در محیط‌های آموزشی به شکل آشکار و نا آشکار در عملکرد دانشجویان القا می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای در آموزش بالینی، از دیدگاه اساتید بالینی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل طراحی و انجام شد.

  شیوه‌ی مطالعه

   در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با توزیع متناسب در بین دانشجویان بالینی استفاده شد. از تعداد 205 نفر دانشجو و اساتید بالینی، به صورت سرشماری، تعداد 60 نفر وارد پژوهش شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی اخلاق حرفه‌ای ابوالقاسم‌زاده در سال 1393بود. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 و با استفاده از شاخص‌های فراوانی، میانگین و انحراف معیار تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها

   نتایج پژوهش، حاکی از اهمیت رعایت اخلاق حرفه‌ای در آموزش می‌باشد، به‌ طوری که 60/51 درصد از اساتید بالینی و 51/63 درصد از دانشجویان با این مساله موافق بودند. در این پژوهش مولفه‌ی فداکاری با 73/3 درصد از دیدگاه اساتید و مولفه‌ی رعایت هنجارهای اجتماعی با 62/9 درصد از دیدگاه دانشجویان، دارای بیش‌ترین میزان رعایت توسط اعضای هیات علمی بالینی بود. مولفه‌ی همدردی با 44/4 درصد از دیدگاه اساتید و مولفه‌ی احترام به دیگران با 53/2 درصد از دیدگاه دانشجویان، دارای کم‌ترین میزان رعایت، توسط اعضای هیات علمی بالینی ارزیابی شد. آزمون‌های آماری نشان داد که میزان رعایت تمامی مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای در این پژوهش توسط اعضای هیات علمی بالینی، در حد قوی ارزیابی شده است.

  نتیجه‌گیری

  میزان رعایت بعضی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای در سطح نسبتا پایینی می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود مسوولان مربوطه با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای دانشجویان بالینی برای ارتقای هرچه بیشتر اخلاق حرفه‌ای تلاش کنند.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، آموزش بالینی، اساتید بالینی
 • فهیمه خوشابی، فرزانه مهردادی، محمدرضا شادان* صفحات 95-100
  مقدمه

  به طور کلی اعتقاد بر این است که در دوران بارداری، داشتن یک رژیم غذایی متعادل و مناسب برای اطمینان از مصرف انرژی کافی برای رشد جنین بدون این که آسیبی به بافت‌های مادر برسد، لازم است تا مادر بتواند سلامت خود و جنین را حفظ کند. زنی که قبل از بارداری به خوبی تغذیه شده است، دوران بارداری خود را با ذخیره‌ی مواد مغذی آغاز می‌کند، نیازهای جنین را می‌تواند بدون تاثیر بر سلامتی‌اش برآورده سازد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار درباره‌ی مصرف مکمل‌ها در دوران بارداری بود.

  شیوه‌ی مطالعه

   پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال 1395 انجام شد. تعداد 280 زن باردار که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، از بین کسانی که به مراکز بهداشتی و درمانی شهر زابل مراجعه نموده بودند، انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌ی چهار بخشی جمع‌آوری شد.

  یافته‌ها

   میانگین سنی زنان باردار 5/6 ± 26/1 سال بود. آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار در مورد مصرف مکمل در سطح متوسط به ترتیب (82/3، 88/8 و 83/8 درصد) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین آگاهی و نگرش زنان باردار در مورد مصرف مکمل‌ها در دوره‌های بارداری، رابطه‌ی آماری معنی‌داری وجود دارد (0/05 > p value).‌

  نتیجه‌گیری

  یافته‌های نشان دادند که آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار، در سطح متوسط بوده است. بنابراین در دوران بارداری نیاز به آموزش در مورد آگاهی و عملکرد در مورد استفاده از مکمل‌ها وجود دارد.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، دوران بارداری
|
 • Somayeh Rahdar*, Shahin Ahmadi, Azam Karim, Zohre Hashemi, Masood Alisofi Pages 55-63
  Background

  Medications are of special importance in the treatment of human and veterinary diseases and the introduction of various types of antibiotics into sewage as well as wastewater has been known as the most important source of antibiotic entry into the environment. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of various parameters on the removal of metronidazole by the advanced oxidation process (H2O2 / MgO) from aqueous media.

  Methods

  This experimental study was carried out in a closed system and the effects of parameters such as pH (11, 9, 7, 5, 3), molar ratios of H2O2 / MgO (5, 3, 1.5, 1), initial concentration of metronidazole mg / L (80, 60, 40, 20), and reaction time (100, 80, 60, 40, 20 minutes) were investigated on the efficiency of metronidazole removal by advanced oxidation process.

  Results

  The results of this study indicated that the advanced oxidation process (H2O2 / MgO) could remove 84.98% of metronidazole from aqueous media at an optimum pH of 3, a reaction time of 40 minutes, a metronidazole concentration of 20 mg per liter, and a molar ratio of H2O2 / MgO equivalent to 3, while the removal of metronidazole followed first-order kinetics (R2 = 0.958).

  Conclusion

  The results have shown that the use of advanced refining processes in combination (magnesium oxide nanoparticles in the presence of hydrogen peroxide) can be effective in the removal of metronidazole from aqueous solutions, and the efficiency of removal by this method is inversely correlated with pH and metronidazole concentration, while it shows a direct relationship with exposure time and molar ratio.

  Keywords: Advanced oxidation process, Metronidazole, Hydrogen peroxide, MgO NPs
 • Somayeh Samani*, Mohadeseh Ebadipour, Atefeh Ebrahimzadeh Pages 64-71
  Background

  Dust deposition phenomenon is one of the most important environmental crisis in places close to desert or dry areas. One of the environmental issues in the eastern regions of Iran is the activity of dust storms and aerosols in the atmosphere of cities. Therefore, this study aims to determine the effects of dust on the prevalence of respiratory diseases among the second-grade high school female students in Zabol City.

  Methods

  In this descriptive-analytic research, 300 female students of the second grade of 5 high schools in the Zabol city were selected randomly in the academic year of 2018-19. Data is collected through demographic and standard respiratory diseases questionnaire and inserted intoSPSS21 software and analyzed via descriptive-analytical statistics.

  Results

  The results revealed that the prevalence of respiratory diseases and allergy symptoms are higher on stormy daysamong the students (p value < 0.05). Besides, there is a statistically significant correlation between the students' educational level, the presence of respiratory diseases, the Chest pressure and allergy symptoms
  (p value < 0.05). The most common respiratory diseases in the mentioned cases are related to year eleven. Moreover, there is a significant relationship between lower grade (or Less GPA) and respiratory distress (p value > 0.05).

  Conclusion

  Due to the results of this study, most of the students have breathing difficulties on stormy days and the effects of dust were quite clear on them. In addition to the necessity of remedial actions of dust control in the Sistan province, screening and monitoring breathing difficulties among students should be considered in their health control schedule.

  Keywords: Dusts, Respiratory diseases, Female students, Sistan
 • Taktom Sadat Tabatabai, Mohammad Tahan* Pages 72-78
  Background

  The Internet is a strong and multimedia technology that meets the most basic needs of human beings; however, this new technology can have great negative effects on people's lives. The purpose of this study was to investigate the role of Internet addiction on the quality of life of nursing students in Islamic Azad University of Ghaenat.

  Methods

  This study was a descriptive-correlational study. The statistical population consisted of all undergraduate students at the Islamic Azad University of Ghaenat Branch in the academic year of 2018. In order to select the sample group, available sampling method was used and the Yang Internet addiction inventory questionnaire was used for data analysis. The data were analyzed using Pearson correlation analysis with spss-18 software.

  Results

  The results showed a significant negative correlation between internet addiction (p value < 0.05) and quality of life of students, as well as positive correlation between quality of life (p value < 0.05).

  Conclusion

  The Internet can relieve a person from everyday life and endangers many of life's homework. Therefore, it is recommended that educational programs be designed to push students towards the proper use of the Internet and scientific sites. The results can be solved by counselors, Psychologists and relevant authorities.

  Keywords: Internet addiction, Quality of life, Nursing students.Article Details
 • Mohammad Reza Shadan, Aminallah Jahani, Ruholallah Dahmardeh, Fahimeh Khoushabi* Pages 79-87
  Background

  Iodine deficiency disorders (IDD) are the most important epidemic disorders in the world. Goiter is a major public health problem for population living with iodine deficient environments, particularly for young children. In the last two decades, the elimination of IDD has been considered as an integral part of many national nutrition strategies. The aim of current research was to determine urine iodine in elementary students and its relationship with their nutrients intake.

  Methods

  In a cross sectional study 240 students of both genders, aged from
  8-10 years were selected from urban and rural area of Zabol city, through cluster random sampling methods. Urine of participants collected and then their urine iodine were determined by digestion methods. Information about nutrients intake gathering by 24 recall method and FFQ questionnaire. Data analyzed by SPSS 19.
  P value < 0.05 was considered to be statistically significant.

  Results

  Out of 240 participants registered in current research 41.7% of them were male and 58.3% were female. The median and mean iodine intake were 104µg and 108.13 ± 21.28 µg respectively. The median and mean of urinary iodine were 10.5 and 13.29 ± 6.95 µg/dl respectively. Mean daily intake of energy, carbohydrate and protein were 2292.58 Kcal, 150.42 and 48.59 gr respectively.

  Conclusion

  Data analysis showed a significant relationship between urinary iodine concentration and iodine intake (p value < 0.05). Statistical analysis also showed that there was no significant difference between urinary iodine in urban and rural areas (p value = 0.71) and their gender (p value = 0.43).
  Urine iodine, Elementary students, Nutrients intake

 • Faezeh Sanjarani, Mehdi Haghighi, Somayeh Bagheri, Laleh Shahraki, Masoumeh Jangizahi* Pages 88-94
  Background

  Professional ethics is a kind of ethical commitment and conscientiousness towards any kind of duty and responsibility. Professional ethics in the educational environment is explicitly and explicitly induced in students' performance. Clinical education was designed and conducted from the perspective of clinical professors and students of Zabol University of Medical Sciences.

  Methods

  In this study, simple random sampling with proportional distribution among clinical students was used and 205 students and clinical professors were surveyed in a census of 60 people. Data gathering tool was Abolghasemzadeh Professional Ethics Questionnaire (2014) Data were analyzed by SPSS software version 19 using frequency, mean and standard deviation indices.

  Results

  The findings of this study indicate the importance of professional ethics in education, with 60.51% of clinical professors and 51.63% of students agreeing with this issue. In this study, the component of self-sacrifice (73.3%) was observed by professors and the component of observance of social norms (62.9%) was the most observed by clinical faculty members. The empathy component (44.4%) and the respect for others (53.2%) were the least evaluated by clinical faculty members. Statistical tests showed that adherence to all components of professional ethics was strongly evaluated by clinical faculty members.

  Conclusion

  Adherence to some of the components of professional ethics at a relatively low level Leda recommends that relevant authorities conduct workshops for clinical professors to further promote professional ethics.

  Keywords: Professional ethics, Clinical education, Clinical professors
 • Fahimeh Khoushabi, Farzaneh Mehrdadi, Mohammad Reza Shadan* Pages 95-100
  Background

  It is believed that during pregnancy, it is necessary to have a proper balanced diet to ensure sufficient energy intake for adequate growth of fetus without drawing on mother’s own tissues to maintain her pregnancy. A woman who has been well nourished before conception, begins her pregnancy with reserve of nutrients, so that the needs of fetus can be met without affecting her health. The aim of the study was to assess the knowledge, attitude, and practice of pregnant regarding intake of supplements during pregnancy periods in 2016.

  Methods

  The current research was an analytical and descriptive study. This cross-sectional study was carried out in 2016. The subjects were 280 pregnant women that selected via random cluster sampling method, among whom referred to the health care centers in Zabol city. Data collected using a questionnaire including four parts.

  Results

  The mean age of pregnant women was 26.1 ± 5.6 years. The knowledge, attitude and practice of pregnant women regarding use of supplement were in medium level (82.3%, 88.8%, and 83.8% respectively). Analysis of data showed a significant relationship between knowledge and attitude of pregnant women about using of supplements during pregnancy periods (p value < 0.05).

  Conclusion

  Finding showed the knowledge, attitude and practice of pregnant women were in medium levels. However, there is an urgent need to educate and practice about using supplements during pregnancy periods.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Pregnancy periods