فهرست مطالب

بیماریهای گیاهی - سال پنجاه و پنجم شماره 1 (بهار 1398)

فصلنامه بیماریهای گیاهی
سال پنجاه و پنجم شماره 1 (بهار 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیده نگین میرقاسمی، سالار جمالی*، محمد مهدی سوهانی، آرش زیبایی صفحات 1-12
  دیواره سلولی گیاه میزبان، سد مکانیکی اصلی برای نفوذ و مهاجرت نماتدهای انگل گیاهی محسوب می شود. این نماتدها جهت تجزیه دیواره سلولی، انواع مختلفی از آنزیم های تجزیه کننده دیواره سلولی را ترشح می کنند. بتا- 1 و 4 اندوگلوکاناز از اولین آنزیم های تجزیه کننده شناخته شده در این ارتباط است. در این پژوهش، فعالیت آنزیم مذکور در سه گونه شاملMeloidogyne incognita  ،Pratylenchus loosi  و Aphelenchoides besseyi مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا با انجام نمونه برداری، شناسایی، خالص سازی و تکثیر هر سه گونه نماتد، استخراجDNA  انجام شد. سپس با استفاده از پرایمر دژنره اختصاصی و به کمک واکنش زنجیره ای پلی مراز، ژن کد کننده آنزیم بتا- 1 و 4 اندوگلوکاناز در نماتدهای مذکور تشخیص داده شد. استخراج RNA  کل از هر سه گونه انجام شد. بعد از آن، cDNA تهیه و با استفاده از ژن مرجع، درستیcDNA ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس شدت بیان ژن کد کننده آنزیم بتا- 1 و 4 اندوگلوکاناز برای نمونه ها بررسی شد. نتایج نشان داد که ژن کدکننده آنزیم بتا- 1 و 4 اندوگلوکاناز، بیشترین فعالیت آنزیمی و شدت بیان را در نماتد مولد گره (M. incognita) داشت.نماتد مولد زخم ریشه چای (P. loosi) و نماتد نوک سفیدی برگ برنج (A. besseyi)به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: پارازیتیسم، Aphelenchoides besseyi، Meloidogyne incognita، Pratylenchus loosi
 • سارا عفتی لاکه*، فریدون پاداشت دهکایی صفحات 13-18
  بیماری پوسیدگی طوقه برنج یکی از بیماری های بذر زاد برنج است که از خزانه تا شالیزار روی برنج دیده می شود. تولید گیاهچه های طویل و غیر طبیعی از بذور آلوده در اثر جیبرلیک اسید در خزانه و مزرعه از مهمترین علائم این بیماری می باشد. در این تحقیق، اثر جیبرلیک اسید تولید شده توسط Gibberella fujikuroi روی افزایش رشد ساقه چه و ریشه چه و مرگ و میر بذور رقم هاشمی ارزیابی شد. بذور رقم هاشمی به وسیله سوسپانسیون کنیدیومی جدایه های G. fujikuroi سواسازی شده از گیاهچه های آلوده از مزارع برنج استان گیلان مایه زنی گردید. میزان افزایش رشد با اندازه گیری طول ساقه چه، ریشه چه و تعداد بذر مرده هر پنج روز یکبار و میزان جیبرلیک اسید تولید شده توسط جدایه های G. fujikuroi با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) تعیین شد. نتایج تعیین کمی جیبرلیک اسید نشان داد که تمامی جدایه های مورد بررسی توانایی تولید این هورمون را داشتند. همبستگی معنی داری بین میزان هورمون جیبرلین استخراج شده از بیمارگر و طول ریشه چه و ساقه چه حاصل از جوانه زنی بذور هاشمی مایه زنی شده و نیز تعداد بذر مرده مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: هورمون جیبرلین، HPLC، رقم هاشمی، استخراج، افزایش رشد رویشی
 • سمیرا بختیاری بستاکی، حسین صبوری*، مهدی ملاشاهی، حسین حسینی مقدم صفحات 19-32
  جو پس از ذرت، گندم و برنج یکی از مهمترین غلات جهان است. سفیدک های پودری از قارچ های انگل های اجباری مهم گیاهان هستند، که با به وجود آوردن پوشش سفید رنگ که شامل اندام های رویشی قارچ می باشد بر روی قسمت های هوایی آن ها باعث زردی، خشکی و کاهش کمی و کیفی محصول گیاهان زراعی، درختان میوه، جالیز و زینتی می شوند. به منظور مکان یابیQTLهای مرتبط با مقاومت به سفیدک پودری در نسل F3 حاصل از تلاقی ارقام جو بادیا و کویر، جمعیتی شامل 104 خانواده در قالب طرح آماری اگمنت در سال زراعی 96 - 95 در دانشگاه گنبد کاووس کشت شدند. برای تهیه نقشه ژنتیکی از 28 نشانگر SSR و 9 نشانگر ISSR ، 3 نشانگر IRAP و 5 نشانگر iPBS (در مجموع 93 آلل) استفاده شد که به 7 گروه پیوستگی در جو منتسب شدند. در نقشه پیوستگی سانتی مورگان برابر با 5/617 و میانگین فاصله بین دو نشانگرهای مجاور برابر با 41/5 سانتی مورگان شد. چهار QTL، روی گروه های پیوستگی کروموزوم های شماره 3 ،4 و 6 برای مقاومت به سفیدک پودری ردیابی شد. نتایج این مطالعه منجر به رد یابی QTL جدیدی برای صفت مورد نظر شد. qSPM-4b، بین دو نشانگر ISSR13-1 و ISSR16-4 با 26/3LOD= ، 6/13 درصد تغییرات صفت را با اثر افزایشی مثبت 12/0 کنترل نمود. QTLهای ردیابی شده در این تحقیق، می توانند در برنامه های به نژادی برای ایجاد افزایش منابع مقاومت به این بیماری و افزایش عملکرد ارقام جدید تولید شده مورد استفاده قرار گیرند. از نتایج بررسی حاضر می توان پس از تعیین اعتبار نشانگر های ردیابی شده، در برنامه های به نژادی همراه با ارزیابی های مزرعه ای استفاده نمود.
  کلیدواژگان: QTL، جو، سفیدک پودری، مقاومت، شناسایی
 • حمیده رئیسی*، سیدمحسن تقوی، حبیب الله حمزه زرقانی، مریم انصاری، محمد جواهری صفحات 33-49
  سودوموناس های غیربیماری زا از مهمترین عوامل کنترل زیستی می باشند، که در مدیریت بیماری های گیاهی استفاده می‏شوند. در این تحقیق اثر چهار سویه از (Pf1, Pf2, Pf3, Pf4)Pseudomonas fluorescens و یک سویه از Pseudomonas putida (P13) روی بیماری برگی ناشی از Botrytis cinerea و  Alternaria alternataسنجیده شد. هدف این تحقیق بررسی توانایی سودوموناس های فلورسنت در کاهش شدت بیماری در گیاه گوجه‏فرنگی (ارقام کوئین و مجار) و آرابیدوپسیس بود. بررسی تاثیر عوامل کنترل زیستی در کاهش غیرمستقیم شدت بیماری های فوق نشان داد، که بیشترین کاهش بیماری مربوط به سویه های Pf3 و سویه ی P13 بود، که سویه Pf3 قادر به کاهش میانگین قطر لکه تا حدود 25 درصد و سویه P13 نیز قادر به کاهش میانگین قطر لکه تا حدود 30 درصد نسبت به شاهد بودند. بررسی توانایی عوامل کنترل زیستی در کنترل مستقیم بیمارگر نشان داد، که سویه های به کار برده شده تفاوت معنی‏داری در کنترل بیمارگر داشتند و سویه P13 بیشترین توانایی را در کنترل بیمارگر داشت، به‏طوری‏که قادر بود تا حدود 45 درصد بیماری را نسبت به شاهد کاهش دهد. در نهایت سویه های P. fluorescen s (Pf3) و P. putida (P13) به عنوان سویه های قوی تر معرفی شدند. این سویه ها علاوه برکاهش شدت بیماری در گیاه، توانایی افزایش رشد گیاه را نیز داشتند.
  کلیدواژگان: کنترل زیستی، Pseudomonas fluorescens، Pseudomonas putida، بیمارگرهای برگی
 • میثم آزادی مقدم، ذبیحاللهاعظمی ساردویی، مهدی آزادوار*، خدیجه سالاری صفحات 51-63
  بیست و یک جدایه باکتری از توده های گندم محلی جنوب استان کرمان دارای نشانه های بیماری خوشه صمغی، جداسازی شد. ویژگی های فنوتیپی و افتراقی جدایه ها مطابق روش های متداول باکتری شناسی انجام شد. شناسایی مولکولی و تنوع ژنتیکی جدایه ها با تکثیر و تعیین توالی نوکلئوتیدی قطعه هایی از ژن های 16S rRNA، gyrB و recA بررسی شد. با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز قطعه هایی به طول 700 و 558 جفت باز به ترتیب مربوط به ژن های 16S rRNA و gyrB از تمام جدایه ها تکثیر شد. در واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن recA، هیچ قطعه ای در نمونه های مورد بررسی و جدایه شاهد Rathayibacter tritici تکثیر نشد، در حالی که در جدایه شاهد R. iranicus قطعه ای به طول 600 جفت باز تکثیر گردید. توالی نوکلئوتیدی نواحی ژنی تکثیر شده با یکدیگر، با جدایه R. tritici و با استرین های این باکتری موجود در بانک ژن یکسان بود. نتایج آزمون های فنوتیپی و بررسی داده های حاصل از تکثیر و تعیین توالی جایگاه های ژنی یاد شده نشان داد که باکتری R. tritici عامل بیماری خوشه صمغی گندم در جنوب استان کرمان است. این اولین گزارش از وجود این گونه باکتری در استان کرمان است.
  کلیدواژگان: خوشه صمغی، ژن های خانه داری، گندم، Rathayibacter
 • مسعود صاحبی، سعید طریقی*، پریسا طاهری صفحات 65-75
  باکتری گرم منفی Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک، یکی از مهم ترین بیماری های درختان دانه دار به شمار می رود. هدف این مطالعه ایجاد بانک جهش یافته های ترانسپوزونی در باکتری E. amylovora به منظور شناسایی ژن های دخیل در بیماریزایی باکتری بود. از ترانسپوزون mini-Tn5 lacZ1 برای ایجاد کتابخانه جهش زایی ترانسپوزونی در استرین بومی E. amylovora استفاده شد. از بین 1500 پرگنه جهش یافته، دو پرگنه که دارای قدرت بیماریزایی کمتری بر روی میوه های گلابی نارس بودند انتخاب شدند. نتایج تعیین توالی DNA جهش یافته های منتخب نشان دهنده وقوع الحاق ترانسپوزون در یک ژن از خانواده تنظیم کننده بیانی araC و یک ژن از گروه non-ribosomal peptide synthetase (NRPS) بود. این تحقیق نشان دهنده تاثیر ژن تنظیم کننده بیانی araC و ژن NRPS در بیماریزایی باکتری E. amylovora می باشد. بررسی های بیشتری برای پی بردن به نقش این دو ژن در فیزیولوژی و پر آزاری باکتری E. amylovora مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: آتشک، ترانسپوزون، araC، NRPS
 • فائزه پورخواجه، حبیباللهچاره گانی*، محمد عبدالهی، مهدی صدوری صفحات 77-82

  نماتدهای ریشه گرهی (Meloidogyne spp.)مهم‏ترین نماتدهای انگل گیاهان جالیزی هستند که علاوه بر کاهش پنج درصدی محصولات کشاورزی، موجب فراهم شدن شرایط برای آلودگی گیاه به بیمارگرهای دیگر نیز می شوند. قارچ Trichoderma harzianum Rifai یکی از عوامل بالقوه در مهار زیستی اغلب عوامل بیماری‏زای گیاهی از جمله نماتدها است. به منظور شناسایی جدایه های موثر T. harzianum برای کنترل نماتد ریشه گرهی در خیار، چهار جدایه از این قارچ با کدهای 36، 39، 42 و 43 با غلظت 107 اسپور در میلی لیتر به روش خیساندن خاک مورد بررسی قرار گرفتند. گیاهچه های خیار رقم سوپر دومینوس (SuperDominus) در مرحله چهار برگی، 24 ساعت پس از تیمار با قارچ با 2000 تخم و لارو M. javanica مایه زنی شده و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه به مدت دو ماه نگهداری شدند. نتایج برررسی شاخص های تکثیر نماتد نشان داد که جدایه کد 42 قارچ نسبت به سایر جدایه ها بیشترین تاثیر را در کاهش فعالیت های زیستی نماتد داشت. تعداد تخم، گال، توده تخم و فاکتور تولیدمثل در گیاهان تیمار شده با این جدایه از قارچ T. harzianum به ترتیب 2/69، 8/81، 6/88 و 70 درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد.

  کلیدواژگان: فاکتور تولیدمثل، گلخانه، مدیریت، مهار زیستی
 • ربابه قلی زاده، رقیه همتی* صفحات 83-86
|
 • S.N . Mirghasemi_S. Jamali *_M.M. Sohani_A. Zibaei Pages 1-12
  Host plant cell wall is the main mechanical barrier to penetration and migration by endoparasitic nematodes. In order to degradation of plant cell walls, the nematodes secrete various types of cell wall degrading enzymes. β‐1, 4‐endoglucanase was the first known cell wall degrading enzyme. In this research, the enzyme activites were studied in three species; Meloidogyne incognita (Kofoid & White1919)Chitwood, 1949, Pratylenchus loosi Loof, 1960 and Aphelenchoides besseyi Christie, 1942. Initially, sampling, identification, purification and multiplication of the nematodes were performed and after extraction of their DNA, the encoding β - 1, 4 endoglucanase gene was detected in the nematodes  by using pairs of specific degenerate primers in polymerase chain reaction. After extraction of total RNA from three species of nematodes, cDNA was synthesized and determination of cDNA goodness was carried out by a reference gene. Gene expression of the β -1,4 endoglucaase was done for all samples. The results showed that the gene encoding β -1 ,4 endoglucanase had the highest activity and expression in the root- knot nematode (M. incognita). Tea root lesion nematode (P. loosi) and Rice white tip nematode (A. besseyi) were classified in  next  step, respectively.
  Keywords: Aphelenchoides besseyi, Meloidogyne incognita, Parasitism, Pratylenchus loosi
 • S. Efati Lakeh *, F. Padasht, Dehkaei Pages 13-18
  Bakanae disease and Foot rot of rice is one of the rice seed-borne diseases that observed from nursery to paddy field. Most important symptoms of disease is production of elongated and abnormal seedlings from contaminated seeds on the effect of Gibberellic acid in nursery and field. This investigation, effect of Gibberellic acid produced by Gibberella fujikuroi evaluated on the increase of stem and root growth and mortality of Hashemi cultivar seeds. Hashemi’s cultivar seeds inoculated by Gibberella fujikuroi conidial suspension isolated from infected seedlings from rice fields of Guilan province. Rate of increase of growth by measuring of stem and root length and number of dead seeds once every five days and amount of Gibberellic acid produced by Gibberella fujikuroi isolates was determined using High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Results of quantitative determination of Gibberellic acid showed that all isolates were studied have ability to produce this hormone. There were not found any significant correlation between the amount of production of Gibberellin hormone in pathogen and increase of stem and root length from germination of inoculated seeds of Hashemi cultivar and also number of dead seeds.
  Keywords: gibberellin hormone, HPLC, Hashemi cultivar, Extraction, increase of vegetable growth
 • S. Bakhtiari, H. Sabouri *, M. Mollashahi, H. Hosseini Moghaddam Pages 19-32
  Barley is one of the most important cereals in the world after corn, wheat and rice. Powdery mildew is one of the important fungal parasites of the plants which cover their above ground parts with the formation of a white fungal vegetative organs causing yellowing, drying and reducing the quantitative and qualitative traits of the field crops, fruit trees and ornamental plants. In order to locating the powdery mildew resistance QTLs in the F3 generation derived from the cross Badia and Kavir cultivars, a population consisted of 104 families was cultivated in 2017 at Gonbad-e-Kavos University. To provide a genetic map, several groups of markers including of 28 SSR, 9 ISSR, 3 IRAP and 5 iPBS (93 alleles) that were related to barley chromosomes used. Genetic maps were covered 617.5 cM and the mean gap between flanking markers was 5.41 cM. Four QTLs were detected on chromosomes 3, 4 and 6 to powdery mildew resistance. The results of this study led to a new QTL trace for the desired trait. The QTL qSPM-4b with LOD=3.26 that was between the two ISSR13-1 and ISSR16-4 markers, controlled 13/.6 of the phenotypic variations of the respective attribute with an incremental decrease of 0.12. The QTLs detected could be used in breeding programs to increase the resistant sources against the disease and to increase the yield of the new produced cultivars. The results of the current research can be used in breeding programs after determining the validity of markers.
  Keywords: QTL, barley, Powdery mildew, Resistance Identification
 • H. Raeisi *, S.M. Taghavi, H. Hamzehzarghani, M. Ansari, M. Djavaheri Pages 33-49
  Non-pathogenic Pseudomonadsare the main biocontrol agents that are used in plant disease management. In this study, effects of four strains of Pseudomonas fluorescens (Pf1, Pf2, Pf3, Pf4), and P. putida (P13) were studied for their ability to elicit induced systemic resistance against diseases caused by Botrytis cinerea and Alternaria alternata on tomato (Super Majar and Queen cvs) and Arabidopsis. The ability of biocontrol agents to colonize roots of tomato cultivars and Arabidopsis and induce resistance was shown to be highest for P13, and Pf3 strains and P13, and Pf3 were able to reduce the average lesion diameter of diseased leaves to 30% and 25%, compared to that of control, respectively. The ability of biocontrol agents for direct control the pathogens was also evaluated. The results revealed that P. putida (P13) was the best biocontrol agent as measured by the reduction in disease severity. P13 reduced the average lesion diameter of diseased tomato leaves by about 45%. Finally, Pf3 and P13 were identified as more powerful strains. Moreover, these strains could induce some level of resistance against various pathogens and they had the ability to enhance plant growth.
  Keywords: biological control, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, leaf pathogens
 • M. Azadi Moghadam, Z. Azami Sardooei, M. Azadvar *, K. Salari Pages 51-63
  Twenty-one bacterial strains were isolated from wheat showing spike blight disease symptoms in southern Kerman province. Differential phenotypic features of the strains were studied using common bacteriological methods. Molecular identification of the isolates was studied by amplification and partial sequence analyses of 16S rRNA, gyrB and recA genes. PCR assays using specific primer sets amplified 700 and 558 bp amplicons of 16S rRNA and gyrB genes from all strains, respectively. PCR assay with specific primer set for recA gene amplified a 600 bp fragment from Rathayibacter iranicus, but not from R. tritici strain and the isolated strains from wheat in southern Kerman province, as well. Sequences of the amplicons obtained from each gene locus were identical to those sequences for R. tritici reference strains as well as the R. tritici strains available in GenBank. Results obtained from phenotypic tests and analyses of the data from amplification and sequencing of the studied gene loci indicated that R. tritici is the causal agent of wheat spike blight disease in southern Kerman province. To the best of our knowledge, this is the first report of R. tritici on wheat in Kerman province.
  Keywords: Gummy spike, Housekeeping genes, Rathayibacter, Wheat
 • M. Sahebi, S. Tarighi *, P. Taheri Pages 65-75
  Erwinia amylovora is a gram-negative bacterium that causes fire blight, an important disease in pome fruit trees. The aim of this study was to generate a transposon mutant library using mini-Tn5 lacZ1, in an Erwinia amylovora native isolate for identification of some virulence associated genes in this strain. Among 1500 mutated colonies, two colonies which indicated less virulence on immature pear fruits were selected for further analysis. The DNA sequencing results of the two selected mutants showed a transposon insertion in an araC family transcriptional regulator gene and an insertion in nonribosomal peptide synthetase (NRPS). This study demonstrated that the araC transcriptional regulator and the NRPS genes are required for full virulence of E. amylovora. More studies are necessary to identify the role of these genes in physiology and virulence of E. amylovora.
  Keywords: araC, Fire blight, NRPS, Transposon
 • F. Pourkhajeh, H. Charehgani *, M. Abdollahi, M. Sadravi Pages 77-82

  Root-knot nematodes(Meloidogyne spp.) are the most important parasitic nematodes infecting cucurbits plants. These nematodes cause 5% loss in crop production and also provide favorable conditions for co-infection with other plant pathogens. Trichoderma harzianum Rifai is a potential bio-control agents for controlling the plant pathogens, including plant parasitic nematodes. In order to find the effective isolate/s of T. harzianum for management of root-knot nematodes on cucumber, a suspension of 107 spores/ml of four isolates of T. harzianum with 36, 39, 42 and 43 codes was evaluated by soil drenching method. Twenty four hours after soil drenching of fungus isolates, four leaf stage seedlings of cucumber (cv. Super Dominus) were inoculated with 2000 eggs and second stage juveniles of Meloidogyne javanica and kept for two months in the greenhouse and the experiment was conducted as a completely randomized design with four replicates. The results showed that the isolate Th42 was the most effective isolate on reducing the biological activity of nematode as compared to other treatments. The isolate Th42 reduced the number of eggs, galls, egg masses and reproductive factor by 69.2, 81.8, 88.6 and 70%, respectively, as compared to control treatment.

  Keywords: Reproductive factor, Greenhouse, Management, biological control
 • R. Gholizadeh, R. Hemmati * Pages 83-86

  Broomrape species (Orobanche spp.), obligate parasitic plants, are considered as the limiting factors for cultivation of several important agricultural crops which cause damage and crop lost in dicotyledons such as tobacco, tomato, eggplant, potato, sunflower and carrot (Barker et al., 1996; Sauerborn, 1991). Although several traditional methods have been used to control broomrapes on different crops, none has proved to be effective (Amsellem et al., 2001). On the other hand effective methods such as soil fumigation are expensive and also have environmental risks (Foy et al., 1989). Biological control is an alternative control method and a number of promising fungal isolates have been reported all over the world with satisfying level of control on these pathogens (Boari and Vurro, 2003). Fusarium oxysporum, F. solani, Rhizoctonia solani and Urocystis orobanches have been reported from broomrape in Iran (Ershad, 2009). Rostami and co-workers (2015) isolated F. proliferatum, F. torulosum and F. circinatum. Also F. chlamydosporum, F.solani, F. semitectum, F. oxysporum, F. reticulatum, F. pallindoroseum, F. diversisporum and F. virguliform were reported fromEgyptian broomrape, O. aegyptiaca (Darvishnia et al., 2013).In order to study fungi associated with broomrape, samples of O.ramosa with wilt and/or rot symptoms in their stem and crown were collected from tomato fields in Firoozabad and gharegheshlagh villages in Kosar city, Ardabil province. Pieces of stems were first washed with running tap water, sterilized in 1% sodium hypochlorite for 2 min, and rinsed with sterile distilled water. The fragments were placed on potato dextrose agar and incubated at 25 °C and observed daily for fungal growth. The fungal isolates were purified and stored. Finally a number of 90 isolates were obtained of which 46 isolates were identified based on their morphological and microscopic characteristics on PDA and CLA (for Fusarium species) (Leslie and Summerell, 2006). Also genomic DNA of a representative isolate for each morphologically identified species was extracted (Liu et al., 2000) and their internal transcribed spacers of ribosomal gene (ITS1 + 5.8S + ITS2) was amplified using the primers ITS1 and ITS4 (White et al. 1990). PCR products were sent to Macrogen Inc. (South Korea) for purifying and sequencing. The sequence of amplicons was compared with sequences from NCBI using BLAST. Isolates belonging to the species of dominant genera were inoculated on broomrape tubercles in transparent plastic bags containing tomato seedlings. After three weeks the symptoms were assessed based on a visual score as follow: 0: nonpathogenic; 1:slight symptoms on tubercles, such as browning and slackening of growth rate; 2: inhibition of growth and tubercle browning and necrosis; 3: quick and complete necrosis of tubercles, loss of consistency. Three replicates were used for each species. Based on the morphological and molecular characteristics of 46 isolates, the isolates belonged to three genera Fusarium (frequency: 3/41%), Macrophomina (frequency: 4/54%) and Aspergillus (frequency: 3.4%). This is the first report of the occurrence of Aspergillusochraceus and F. fujikuroi on broomrape in the world. Also before this research there is no report on the occurrence of Macrophomina phaseolina, F.acuminatumand F.equiseti on broomrape in Iran. Based on the results of pathogenicity experiment, all tested Fusariumspecies and M. phaseolina caused disease symptoms on broomrape tubercles. Among the species, F. acuminatum, F. fujikuroi and F.proliferatum caused the most disease severity on tubercles.

  Keywords: Biocontrol, Broomrape, Fusarium, Tomato