فهرست مطالب

 • پیاپی 11 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیروس احمدی، رسول آزادی*، مریم کیهانی صفحات 1-41

  پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی اثرات صخره شیشه ای بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی سکوت سازمانی در میان کارکنان و مدیران زن شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور با ارائه یک مدل انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی و همبستگی و مبتنیبرمدلمعادلاتساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان و مدیران زن شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور تشکیل دادند که 281 نفر با روش نمونه گیری تمام شمار به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفتند. برایجمع آوریاطلاعاتاولی هازپرسش نامه های استاندارد صخره شیشه ای ضرغامی فرد و بهبودی (1393)، پرسش نامه سکوت سازمانی واکولا و بوراداس (2002) و پرسش نامه عملکرد سازمانی هرسیوگلداسمیت (2003)استفاده شد. روایی پرسش نامه ها با استفاده از نظرات اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ تایید گردید. نتایج آزمون تحلیل معادلات ساختاری نشان داد صخره شیشه ای با میزان 74 درصد بر کاهش عملکرد کارکنان زن در سازمان اثرگذار است؛ همچنین سکوت سازمانی نیز 29 درصد بر کاهش عملکرد کارکنان زن تاثیرگذار است. میزان اثر صخره شیشه ای بر سکوت سازمانی نیز بسیار بالا بود که اثر 80 درصدی را داشت. با توجه به نتایج پژوهش مشخص گردید که صخره شیشه ای منجر به سکوت سازمانی خواهد شد که این امر، عملکرد کارکنان زن را در سازمان های ورزشی کاهش خواهد داد؛ بنابراین، شایسته است که مسئولان وزارت ورزش و جوانان به نظام شایسته سالاری تاکید کرده و از زنانی که قابلیت های لازم را در پست های مدیریتی از خود نشان داده اند، حمایت جدی به عمل آورده و آنها را مانند مردان به پست های کلیدی منصوب کند.

  کلیدواژگان: صخره شیشه ای، سکوت سازمانی، عملکرد سازمانی، کارکنان زن، مدیران زن، وزارت ورزش و جوانان
 • مهتا اسکندرنژاد، امیر قیامی، وحید حسن پور* صفحات 43-63

  حفظ عملکرد جسمانی مستقل در سراسر زندگی بسیار مهم است. عوامل موثر بر عملکرد مستقل شامل قدرت عضلانی کافی اندام تحتانی، راه رفتن کارآمد و ایمن و عملکرد تعادلی خوب است. تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی سازوکارهای عصبی-عضلانی با تعادل پویا در سبک زندگی مردان دارای اضافه وزن است. در این مطالعه نیمه تجربی، از میان دانشجویان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن (شاخص توده بدنی بین 25 تا 30 کیلوگرم بر مترمربع) دانشگاه تبریز، تعداد 30 نفر به صورت دسترس و هدفمند انتخاب شدند. میزان تعادل پویا به وسیله دستگاه تعادل سنج پویا، حس-عمقی و دامنه حرکتی با استفاده از دستگاه الکتروگونیامتر و قدرت عضلات پایین تنه و حس نیروی مفصل با استفاده از دستگاه دینامومتر دیجیتالی مورد ارزیابی قرار گرفت. درنهایت، جهت آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معناداری 0001/0 از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد، بین قدرت عضلات پایین تنه، حس نیروی مفصل، دامنه حرکتی و حس عمقی زانو با تعادل پویا ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد که با استفاده از متغیرهایی مانند حس-عمقی و قدرت می توان تغییرات تعادل افراد دارای اضافه وزن را پیش بینی کرد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، بهبود قدرت عضلات پایین تنه و کاهش خطای حس عمقی در افراد دارای اضافه وزن، ممکن هست باعث بهبود تعادل پویا گردد.

  کلیدواژگان: قدرت عضلانی، حس عمقی، دامنه حرکتی، حس نیروی مفصل، تعادل پویا، اضافه وزن
 • بهاره حسین آبادی*، حسین عیدی، کیوان شعبانی صفحات 63-85

  هدف از این پژوهش، تبیین عوامل موثر بر رفتارهای مسئولانه زیست محیطی است. بدین منظور تمامی کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. ازآنجاکه بر اساس آمار موجود در این سازمان تعداد کل کارکنان برابر 150 نفر بود، با توجه به تعداد کم جامعه، تعداد نمونه نیز برابر جامعه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق در این پژوهش برگرفته از پرسش نامه رفتارهای مسئولانه زیست محیطی حسین آبادی (1396) بود. این پرسش نامه دارای 18 سوال در قالب 3 مولفه است. مولفه اعتبارات زیست محیطی با 7 سوال؛ مولفه انتظارات زیست محیطی با 6 سوال و مولفه الزامات زیست محیطی با 5 سوال که در قالب طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شد. برای اطمینان از اعتبار محتوا، از نظر استادان و خبرگان در حوزه مدیریت بهره گیری شده است که تعداد 9 نفر از اساتید روایی پرسش نامه را تایید کردند. روایی سازه پرسش نامه از طریق تایید عاملی تاییدی مرتبه اول مورد تایید قرار گرفت که بر اساس نتایج تمامی بار عاملی گویه ها بیشتر از 50/0 است. به منظور تعیین پایایی پرسش نامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. در این تحقیق جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کشیدگی و چولگی جهت تشخیص توزیع نرمال داده ها و معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 24 و لیزرلنسخه 8/8 استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که الزامات زیست محیطی، انتظارات زیست محیطی و اعتبارات زیست محیطی به ترتیب به میزان 61/0، 81/0، 84/0 بر رفتار مسئولانه زیست محیطی کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: الزامات، انتظارات، اعتبارات، رفتار مسئولانه
 • فریده خداپسند، معصومه حضرتی * صفحات 87-107

  مسئله اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر فعالیت های بدنی بر عملکرد کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار مرد و زن دانشگاه تبریزاست. پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کارکنان دانشگاه تبریز است. طبق آخرین آمار اعلام شده در سال 94 تعداد کارمندان دانشگاه تبریز 892 نفر بود که بر اساس نمونه گیری کوکران تعداد نمونه 268 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسش نامه برابر با 87/0 برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار استنباطی، یومن ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد، میانگین نحوه انجام وظایف، انضباط شغلی، پایبندی به ارزش های اخلاقی و روابط بین فردی کارکنان مرد در گروه ورزشکار به طور معناداری بیشتر از گروه غیر ورزشکار است. ولی در میان کارکنان زن ورزشکار و غیر ورزشکار اختلاف معنادار بین نحوه انجام وظایف، انضباط شغلی، نحوه برخورد با ارباب رجوع، توسعه فردی، روابط بین فردی و رفتار سازمانی کارکنان مشاهده نشد ولی در بعد پایبندی به ارزش های اخلاقی میانگین نمره کارکنان زن ورزشکار به طور معنادار بیشتر از غیر ورزشکار است. لذا پیشنهاد می شود با توجه به نتایج به دست آمده مسئولین ورزش در دانشگاه تبریز به امر ورزش کارکنان توجه بیشتری نشان داده و زمان های مناسب تری را برای ورزش کارکنان اختصاص دهند و نسبت به برگزاری برنامه های ورزش همگانی جهت ارتقای نشاط و شادابی کارکنان اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، ورزش، عملکرد، ورزشکار، غیر ورزشکار
 • محمدرسول خدادادی*، سجاد پاشایی، محسن صادقی، خدیجه لطفی صفحات 109-135

  هدف از انجام پژوهش، بررسی اثرپذیری محیط اطراف از مولفه های توسعه پایدار ورزشگاه یادگار امام تبریز هست. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره ورزش و جوانان، مسئولین و کارکنان ورزشگاه یادگار امام، اعضا هیئت فوتبال استان، تماشاگران و هواداران و ساکنین اطراف ورزشگاه در استان آذربایجان شرقی بودند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را می توان توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر (B) نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد؛ ارتباط مستقیم و معناداری بین مولفه های توسعه پایدار (اقتصادی؛ اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی ترافیکی) با محیط اطراف ورزشگاه یادگار امام وجود دارد؛ بنابراین ورزشگاه یادگار امام تبریز اثر مطلوبی در مولفه های توسعه پایدار بر محیط اطراف خود داشته و الزامات متناسب با توسعه پایدار ملاحظه شده است. البته با وجود مشکلات متعدد در این ورزشگاه و شیوه بهره برداری از آن بر نتایج به دست آمده صحه می گذارد و لزوم مطالعه امکان سنجی در ساخت اماکن ورزشی را می طلبد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، ورزشگاه، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، زیست محیطی- ترافیکی
 • پرنیا رضی پور* صفحات 137-167

  امروزه جذابیت شبکه های اجتماعی مختلف نظیر اینستاگرام موجب استقبال چشمگیر آن در میان کاربران ایرانی شده که تغییرات بسیاری در شیوه و سبک زندگی این افراد پدید آورده است. از همین رو مقاله حاضر به بررسی جامعه شناختی سبک زندگی با تاکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام در سال 97 می پردازد و تلاش می کند به این سوالات پاسخ دهد: محتوای صفحات اینستاگرامی چیست؟ چه سبکی از زندگی در این شبکه در حال انتشار است؟ برای پاسخ به این سوالات با بهره گیری از رویکرد ترکیبی مناسب و مروری بر پژوهش های پیشین، 30 صفحه پرطرفدار اینستاگرامی انتخاب شده و در مرحله بعد این صفحات با روش تحلیل محتوای کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان سبک های مختلف در فضای اینستاگرام دو سبک بیشتر در حال اشاعه و ترویج است اول: سبک زندگی متظاهرانه که توسط دلقک ها یا شاخ های مجازی اداره می شوند؛ این افراد درصدد نمایش مصرف، خرید و اسراف کالاها هستند. هدف این افراد جذب مخاطب و کسب درآمد از طریق فضای مجازی است. دوم: سبک زندگی واقعی افرادی که از این سبک بهره می گیرند، درصدد آن هستند که یک تصویر واقعی از خود، اجتماع و محیط پیرامون در معرض نمایش گذارند و اغلب پست های که این افراد به اشتراک می گذارند شامل محتوای اطلاع رسانی درباره مسائل فردی و اجتماعی و کاری است. از سوی دیگر در این پژوهش نشان داده شد که آزادی موجود در فضای اینستاگرام امکان دستیابی اطلاعات روشن تری از زوایای پنهان زندگی افراد جامعه را برای محققان فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: اینستاگرام، بررسی جامعه شناختی، سبک زندگی، تحلیل محتوا
 • محمدحسن شربتیان* صفحات 169-214

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مولفه های سلامت اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران انجام شده است. در این تحقیق با تاکید بر نظریه کییز (سلامت اجتماعی) و نظریه ارگان و باتمن (رفتار شهروندی سازمانی) چگونگی ارتباط بین شاخص های (شکوفایی، سهم داشت، انطباق، پیوستگی و پذیرش) با متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است. روش شناسی این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و پیمایشی بوده و از پرسش نامه استاندارد شده برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 384 نفر به دست آمده است؛ و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای پاسخگویان انتخاب شده اند. ضریب پایایی متغیر مستقل 70% و متغیر وابسته برابر با 72% بوده است. نتایج نشان داد که میزان سلامت اجتماعی دبیران در حد متوسط و میانگین رفتار شهروندی سازمانی در حد متوسط روبه بالا است. بر اساس آزمون مقایسه میانگین ها میزان رفتار شهروندی سازمانی و سلامت اجتماعی زنان بیشتر از مردان بوده است. همبستگی بین تمام شاخص های متغیر مستقل و وابسته با سطح معناداری کوچک تر از 05/0 و 01/ تایید شده است؛ و رابطه بین متغیرهای تحقیق مثبت در حد متوسطی است همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون مولفه های پیوستگی و شکوفایی اجتماعی بیشترین تاثیر و پذیرش اجتماعی کمترین تاثیر را در تبیین متغیر وابسته داشته است. درنهایت مولفه های سلامت اجتماعی 59 درصد از کل تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی، دبیران