فهرست مطالب

 • پیاپی 59 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/28
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علی محقر، زهرا صادقی* صفحات 3-18

  تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، همواره یکی از مهمترین مسائل سرمایه‌گذاران بوده است. سرمایه‌گذاران در بورس تلاش می‌کنند تا از میان طیف وسعی از شرکت‌های عضو و با توجه به شاخص‌های مالی متعدد سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد تا ضمن دستیابی به بالاترین بازده، کمترین ریسک را نیز متحمل شود. بر این اساس امروزه، روش‌های متعددی برای تحلیل داده‌های این شرکت‌ها وجود دارد. یکی از روش‌هایی که از میان انبوه داده‌ها، به دسته‌بندی این شرکت‌ها می‌پردازد روش خوشه‌بندی است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تفکیک شرکت‌های موفق از ناموفق بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خوشه‌بندی K-means و حل این مساله با کمک الگوریتم‌های فرا ابتکاری انجام گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که حل این مساله‌ به روش‌ فراابتکاری در مقایسه با روش‌های معمول، کاراتر بوده و به بهینه‌ی سراسری منجر شده است. همچنین این نتایج با نتایج حاصل از تفکیک شرکت‌های عضو بورس بهادار تهران با روش تعیین ورشکستگی آلتمن مقایسه شده و توسط این روش نیز تایید شده است.

  کلیدواژگان: خوشه بندی، بازار بورس اوراق بهادار تهران، مدل K-means، الگوریتم های فرا ابتکاری، مدل ورشکستگی آلتمن
 • عباس شول*، علی یعقوبی پور، لاله عباس لو صفحات 19-30

  در پژوهش حاضر مساله انتخاب تامین کننده از یک منظر جدید فرمول بندی و حل می شود. بدین منظور کمینه سازی هزینه و کمینه‌سازی زمان تحویل و بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان به عنوان اهداف مسئله در نظر گرفته شده است. هزینه خرید در شرایط تخفیف، هزینه سفارش، هزینه حمل، هزینه کمبود و هزینه نگهداری، اجزاء تشکیل دهنده تابع هدف هزینه می باشند. در این تحقیق از طراحی قابلیت اطمینان (پایایی) در سیستم های موازی برای انتخاب تامین کننده الگوبرداری شده است به طوری که مجموعه تامین‌کنندگان به عنوان یک سیستم و هر تامین‌کننده به عنوان یک جزء در نظر گرفته شده‌ است. پس از مدلسازی ریاضی مساله، توابع هدف، به صورت آرمان های فازی توصیف شده اند و از یک رویکرد تصمیم گیری فازی برای بازنویسی مدل سه هدفه پیشنهادی به صورت مدلی تک هدفه استفاده گردیده است. تولید یک جواب نهایی به جای مجموعه ی جواب‌های کارای پارتو، از مزیت‌های روش پیشنهادی است که مانع سردرگمی تصمیم گیرنده است. به منظور توصیف عملکرد و کاربرد بالقوه روش پیشنهادی، مساله انتخاب تامین کننده با داده های واقعی حل گردید.

  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده، قابلیت اطمینان، برنامه ریزی چندهدفه، آرمان فازی، تصمیم گیری فازی
 • سیروس امیرقدسی، علی بنیادی *، مجید بابایی صفحات 31-44

  هدف پژوهش، بررسی تاثیر همسوئی فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا در شرکت اپکو است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت اپکو می‌باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد یوان هانگ و دیگران (2010) بوده و تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با کمک نرم افزار لیزرل انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که ظرفیت پویا اثر مثبت و معناداری بر عملکردسازمانی دارد. همچنین فرهنگ یادگیری‌سازمانی اثرمثبت و معناداری بر ظرفیت پویا دارد و در نهایت متغیر ظرفیت‌پویا دارای نقش میانجی برای متغیرهای فرهنگ یادگیری‌سازمانی و عملکردسازمانی بوده است. متغیر فرایند سازمانی دارای تاثیر معناداری بر متغیرهای ظرفیت‌پویا و عملکردسازمانی نبوده است. نقش میانجی‌گری ظرفیت‌پویا برای متغیرهای فرایندهای سازمانی و عملکردسازمانی مورد تایید قرار نگرفت. با توجه به نتایج تحقیق و تایید اثر مثبت یادگیری سازمانی بر ظرفیت پویا و نیز اثر مثبت ظرفیت پویا بر عملکرد سازمانی، مدیران می توانند با ارتقاء سطح یادگیری در سازمان به شکل قابل‌توجه‌ای در درجه اول توان و قدرت رقابت و نیز سطح خلاقیت و نوآوری سازمان را بهبود دهند و در درجه‌دوم عملکرد سازمان را با بهبود توان رقابتی ارتقاء‌ دهند.

  کلیدواژگان: فرایند سازمانی، فرهنگ یادگیری سازمانی، عملکرد سازمانی، ظرفیت پویا
 • سید حسن قوامی صفحات 45-58

  تورم پدیده منفی و یکی از معضلات عمده در اقتصاد است. بررسی روند گذشته نشان می‎دهد که اقتصاد ایران همواره از این مشکل رنج برده و تاکنون حل مسئله تورم در ایران موفقیت آمیز نبوده است.در شرایط فعلی که تحریم‎های اقتصادی نیز بر ایران تحمیل شده است حل مشکل تورم راهکار ویژه ای نیاز دارد. تجربه تاریخی و روند گذشته نشان می دهد که برای حل تورم راهکارهای مرسوم و تجربه شده در کشور پاسخگو نمی باشد. این تحقیق با طراحی یک مدل مفهومی به دنبال راهکار جدید و متمایز از گذشته بوده و نشان داده است اجرای شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی از طریق عملیاتی کردن مولفه‎های آن می تواند این معضل تاریخی اقتصاد ایران را تعدیل و بلکه برطرف سازد و به بیان دیگر حل مشکل تورم ساختاری با اجرای مولفه های اقتصاد مقاومتی است . چرا که اجرای مولفه‎های اقتصاد مقاومتی بر اساس سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی در نهایت منجر به انتقال منابع از فعالیت های غیر مولد و سفته بازی به فعالیت‎های تولیدی می شود . با این تحول مثبت، بخش تولید رونق گرفته و در نتیجه تولید ناخالص داخلی از رشد فزاینده ای برخوردار خواهد شد و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش تورم را به دنبال خواهد داشت. این روند با طراحی یک الگوی مفهومی تبیین شده است که دارای پشتوانه نظری و تئوریکی در اقتصاد کلان است.

  کلیدواژگان: تورم، اقتصاد مقاومتی، الگوی مفهومی
 • علی نمکین، محمد فلاح، سید اسماعیل نجفی*، مهرداد جوادی صفحات 59-70

  استراتژی اصلی ترین منبع رشد بلند مدت سازمانها می باشد و در صورت عدم اجرای موفق استراتژی ، حتی اگر استراتژی های مناسبی اتخاذ شده باشد این فرآیند بیهوده است. در راستای اجرای صحیح و درست آن برنامه ها به غیر از جنبه های مالی بایستی از جوانب دیگری نیز سازمان ها به طور توام و همزمان مورد ارزیابی قرار گیرند کارت امتیازی متوازن که بر چهار جنبه، مالی به عنوان نتیجه عملکرد گذشته (شاخص‌های گذشته نکر) و سه جنبه فرآیندها؛ مشتری و رشد و یادگیری (شاخص‌های آینده‌نگر) توجه دارد به عنوان یک چارچوب جامع ارزیابی عملکرد و پیشبرد استراتژی، مطرح می باشد .از طرفی می دانیم بسیاری از عوامل تاثیر گذار بر سازمانها بعضا از حیطه کنترل مدیریت خارج می باشد از اینرو حیاتی است که میزان این تاثیرات مورد ارزیابی قرار گیرد. روش تحلیل پوششی داده ها یکی از بهترین روش های ریاضی برای محاسبه کارایی سازمان می باشد .یکی ازضعف های روش کارت امتیازی متوازن با وجود توانایی بالا در ارزیابی عملکرد ، عدم اندازه گیری کمی عملکرد سازمان با استفاده از روش ریاضی می باشد برای حل این مهم از تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است . در این مقاله به تلفیق دو نظام یاد شده پرداخته و سعی شده است از BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و از DEA به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد با وجود شاخصهای غیر قابل کنترل استفاده شود.

  کلیدواژگان: کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی داده ها، ارزیابی عملکرد
 • مریم طنابنده، سنجر سلاجقه * صفحات 71-86

  امور بازرگانی و بویژه صادرات، همواره دستخوش ریسک و خاطره بوده و هست. واضح است که مقابله با این دسته ریسک ها، مستلزم فرآیندی نظام یافته برای شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به ریسک ها به منظور بیشینه نمودن نتایج وقایع مثبت و کمینه نمودن پیامدهای وقایع ناگوار و منفی می باشد که می تواند روی اهداف اصلی صادرات تاثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه صادرات غیرنفتی از منظر ریسک در گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و خبرگان سازمان گمرک در شهر تهران می باشد. نمونه مورد نیاز برای مصاحبه کیفی تا حد اشباع نظری و از طریق نمونه گیری قضاوتی هدفمند گردآوری شد. به منظور تحلیل داده های کیفی حاصل از 20 مصاحبه، از تئوری داده بنیاد بهره گرفته شد. از 181 خرده مقوله استخراج شده از گزاره های کلامی، 41 مقوله محوری احصاء شد که مدل پارادایمی مدیریت ریسک صادرات را شکل داد. نتایج نشان داد ریسک مبتنی بر کالاهای صادراتی، ریسک تجاری، ریسک اظهارنامه صادراتی، ریسک غیرعملکردی، ریسک اعتباری، ریسک حمل و نقل، ریسک مبتنی بر شخص، و ریسک قانونی، مهمترین ریسک های صادراتی کشور بوده و برای مدیریت آنها، استراتژی هایی پیشنهاد شد. به علاوه، عوامل زمینه ای شامل ملاحظات فرهنگی، قانونی، زیست محیطی، تکنولوژیکی، اقتصادی، و سیاسی، و عوامل مداخله گر شامل کیفیت مکانیزم های اجرایی صادرات، کیفیت نیروی انسانی، و مشارکت ذینفعان بر استراتژی های مدیریت ریسک صادرات تاثیرگذار بودند.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، رویه گمرکی، صادرات غیرنفتی، نظریه داده بنیاد
 • جواد نیک نفس، محمد علی کرامتی*، جلال حقیقت صفحات 87-100

  مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای و مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای پویا نمی‌توانند کارایی آینده ساختار داخلی واحدهای تصمیم‌گیرنده را در آینده ارزیابی نمایند. به عبارت دیگر همه مدل‌های شبکه‌ای و شبکه‌ای پویا عملکرد گذشته واحدها و ساختار درونی آن‌ها را ارزیابی کرده و کارایی و ناکارایی آن‌ها را سنجش می‌کنند و در نهایت بر اساس آن ارزیابی، رتبه‌بندی می‌نمایند. در این مقاله برآنیم که کارایی بخش‌های جمع‌آوری سپرده و وام‌دهی در شعب بانک را در آیندهارزیابی کنیم. تا بتوانیم ناکارایی در ساختار درونی یک واحد را قبل از وقوع مطلع شده و از آن جلوگیری نماییم. این رویکرد می‌تواند نقش مدیران را از ناظر و ارزیاب به برنامه‌ریز تغییر دهد. ابتدا با استفاده از ادبیات موضوع و نظر خبرگان ساختار درونی شعب بانک و متغیرهای شبکه در آن مشخص شد. سپس مقادیر متغیرها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای دو دوره آتی پیش‌بینی‌شده است. و در نهایت یک مدل شبکه‌ای پویا با استفاده از مقادیر دوره‌های گذشته و مقادیر پیش‌بینی‌شده فرموله شده و با استفاده از آن کارایی شعب و ساختار داخلی آن در گذشته، حال و آینده ارزیابی شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ای شبکه ای، تحلیل پوششی داده ای شبکه ای پویا، شبکه عصبی مصنوعی، ارزیابی کارایی، بانک
 • اکبر بهمنی، رمضان غلامی * صفحات 101-114

  هدف از پژوهش حاضر تحلیل سایبرلوفینگ (استفاده بی مورد از اینترنت) در محیط کار و اثر آن بر بهره‌وری کارکنان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی و در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارکنان شرکت زمزم به تعداد 1300 نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از قانون 10 معادلات ساختاری بدست آمد که تعداد 350 نفر به صورت طبقه ای دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی، و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای تعیین رابطه و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS22 و Lisrel8.8 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها منجر به تایید همه‌ی فرضیه‌های پژوهش گردید: عوامل شخصیت، الزامات شغلی، تضاد شغل، سیاست های سازمانی، و عدالت سازمانی بر سایبرلوفینگ تاثیر معنادار دارند. همچنین نتایج بیان می‌کند که سایبرلوفینگ سبب کاهش میزان بهره وری افراد در شرکت می شود.

  کلیدواژگان: سایبرلوفینگ، محیط کار، بهره وری، شرکت زمزم
 • مصطفی جعفرپیشه *، محمد سعید جبل عاملی صفحات 115-128

  همچنان که بشر از حس و تجربه شخصی تا حس و تجربه دیگر آدمیان به عنوان منبع دانش و معرفت بهره می‎گیرد و همچنانکه استدلال ها و داده‎های عقلانی تمامی نوع بشر، منبعی برای دانش و معرفت تلقی می‎شود، به همین شکل دانشی را که رسولان آسمانی به بشر می‎آموزند. منبعی دیگر برای اندوخته‎های معرفتی و دانشی تلقی می‎شود و از جهت دستگاه عقلانیت و خردوری آدمی این منبع اگر بالاتر از سایر منابع نباشد حداقل در سطح سایرمنابع دانش قابل استناد و اعتماد است. در این مقاله با نگاهی نو به منابع کسب معرفت، فرآیند کسب، استخراج و استنباط دانش اسلامی از دو منبع کتاب و سنت، و بر اساس گزاره‎های معرفتی که درباره هستی و پدیده های خلقت، در این دو منبع منعکس است، بیان می شود. منظور از کتاب قرآن کریم و منظوراز سنت، سخن و رفتار و تایید پیامبر اعظم و اهل بیت طاهرین ع می‎باشد. در این مقاله منظور از «دانش اسلامی» معرفت و علمی است که اولا از دین اسلام، قرآن و سنت منشا می‌گیرد و قابل إسناد و استناد به این دین است و ثانیا مرتبط با گزاره‌های هستی‌شناسانه و واقعیت‌های عالم هستی به طور عام و گسترده، اعم از عالم مادی و غیر مادی و اعم از علوم عقلی، تجربی، انسانی و غیرانسانی باشد، و اما گزاره‌های دستوری و توصیه‌ای قرآن و سنت به طور مستقیم از این دایره بیرون خواهند بود.

  کلیدواژگان: دانش اسلامی، معرفت حسی، معرفت تجربی، معرفت وحیانی، معرفت عقلانی، کتاب، سنت
 • میرزاحسن حسینی*، محمد محمودی، علی اکبر جوکار، فرزانه سادات حسینی صفحات 129-145

  از آنجا که رسانه‌های اجتماعی، روز به روز گویاتر می‌شوند، مصرف‌کنندگان هم می‌توانند هر روز بیش‌از‌پیش بر سایر مصرف‌کنندگان اثر گذاشته و آنها را ازدیدگاه‌ها و تجربیات خود آگاه سازند. با تاثیرگذاری بر این طیف گسترده، مشتریان می‌توانند تلاشهای بازاریابی را متوقف، کنترل یا مدیریت کنند، این نشان از قدرت گرفتن مشتریان در بازار دارد. یکی از انواع مشتریان قدرتمند که می‌تواند به کمک سازمان برخیزد و بدون هیچ چشم‌داشتی از سازمان حمایت کند، مشتری حمایتگر است. هدف این پژوهش بررسی پیشنیازهای مشتری‌حمایتگر می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مصرف‌کنندگان مواد شوینده و بهداشتی در شهر تهران در نظر گرفته شده‌است، و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. از روش نمونه‌گیری احتمالی برای انتخاب نمونه آماری استفاده شده است که در مجموع 336 مصرف‌کننده داده‌های این پژوهش را تامین نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده‌است. نتایج حاصل از پژوهش گویای این امر است که هر دو بعد قضاوت‌های مشتری و انگیزاننده‌های درونی مشتری و تمامی عوامل آنها دارای تاثیرمثبت و معنادار برروی مشتری حمایتگر دارند.

  کلیدواژگان: انگیزاننده های درونی مشتری، بازاریابی شفاهی، قضاوت های مشتری، مشتری حمایتگر
 • حمیدرضا فولادگر*، عباس سقایی صفحات 147-158

  از آنجا که در همه مدل‌های نوین کیفیت، رضایت مشتری پیش نیاز دستیابی به اهداف مالی است. در اختیار داشتن یک شاخص قابل اعتماد برای سنجش رضایت مشتریان و تحلیل نتایج آن می‌تواند تصویری جامع از عملکرد شرکت و امکان برنامه‏ریزی و تصمیم‏گیری به موقع برای مدیران فراهم نمود. در مدل‏های مختلف موجود در اندازه‏گیری رضایت مشتری، بین شکایت و اعتماد مشتریان و رضایت آنان از خدمات بررسی‏های مختلفی صورت گرفته است. با توجه به جایگاه شهرداری ها در ارایه خدمات شهری و تفکرات و جهت‏گیری‏های مختلف مدیریت شهری، در این تحقیق سعی شده است تاثیر رضایت مشتریان بر شکایت و اعتماد مشتریان از خدمات شهرداری تهران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی می تواند رهیافتی مناسب از دلایل اعتماد و شکایات مشتریان ارایه نموده و به مدیران کمک نماید تا رضایت مشتریان را از خدمات شهرداری‏ها ارتقاء بخشند. با توجه به اینکه این پژوهش دو جامعه آماری دارد. در بخش اول که بصورت مصاحبه‏های عمیق و گروه کانون انجام شد. 38 نفر از اعضای جامعه شامل مدیران و کارشناسان خبره شهرداری و مراجعه کنندگان برای شناسایی عوامل مورد مصاحبه قرار گرفتند. و در بخش دوم به منظور جمع آوری داده‏ها تعداد 450 عدد پرسشنامه توزیع شد که 420 پرسشنامه با داده‏های قابل استفاده بازگشت داده شد. روش تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از معادلات ساختاری بوده و ارزیابی آن‏ها به روش تحلیل عامل تاییدی به کمک نرم افزار Lisrel و همچنین بررسی‏های مقایسه‏ای از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای انتظارات مشتریان، کیفیت ادراک شده از خدمات و تصویر ذهنی آنان اثر مثبت و معنی‏داری بر رضایت مشتریان شهرداری تهران دارند. و همچنین رضایت مشتری اثر مثبت و معنی داری بر اعتماد و ارتباط منفی با شکایات دارد.

  کلیدواژگان: مدل رضایت مشتری، شکایت و اعتماد مشتریان، انتظارات مشتریان، کیفیت ادراک شده از خدمات، تصویر ذهنی
 • احمد طاهری، محمد مهدی پرهیزگار* صفحات 159-176

   هدف این مقاله یافتن عوامل و مولفه هایی است که بر اجرای موفق یک استراتژی بازاریابی تاثیر مثبت دارند. اهمیت این موضوع در این است که امروزه در اغلب کشورها و بویژه در کشورهای توسعه یافته هزینه های هنگفتی جهت تدوین استراتژی انجام می شود در حالیکه استراتژی های خوبی تدوین می شود اما بخش بزرگی از این استراتژی ها شکست خورده ، هزینه های تدوین و حتی اجرا به هدر می رود. از طرف دیگر بانک ها به عنوان بازار پولی هر کشور تاثیر مهمی بر اقتصاد و همچنین بر عوامل توسعه اجتماعی دارند . در این تحقیق، ابتدا با مروری بر سوابق موضوع به تعریف استراتژی بازاریابی، نقش استراتژی در تصمیمات مهم سازمان ها و همچنین جایگاه آن در رقابت های سازمانی امروز پرداخته شدهاست . سپس با مراجعه به خبرگان امور بانکی وبه کمک فن دلفی اقدام به استخراج مولفه ها و عوامل موثر در اجرای موفق استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری گردید . این گام زمینه ساز تهیه پرسشنامه نهایی تحقیق جهت بررسی عوامل موفقیت یک استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری میباشد . با دریافت نظرات خبرگان بدست امده از پرسشنامه ها و تحلیل انهابه کمک نرم افزار آموس ، مدل نهایی تحقیق بدست امد .

  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک، استراتژی بازاریابی، عوامل موفقیت استراتژی، روش دلفی
 • محمدعلی افشارکاظمی، محمد صادق بهروز*، حامد صوفی صفحات 177-200

  امروزه موفقیت در زمینه توسعه فناوری، مفهومی چندبعدی است که با پویایی و پیچیدگی های محیطی مرتبط می باشد. از این رو شناسایی شاخص های عملکردی بنیادین جهت سرمایه گذاری در زمینه توسعه فناوری حائز اهمیت است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش دست یابی به تحلیل دقیق کمی و کیفی در مورد تعامل شاخص های کلیدی با یکدیگر در مسیر تصمیم گیری صحیح برای سرمایه گذاری در زمینه توسعه فناوری است. در این پژوهش، معیارهای موفقیت با رویکردی جدید از نقطه نظر تمایز پروژه، طرح و پرتفوی شناسایی، دسته بندی و اهمیت آنها از طریق پرسشنامه سنجش شده است. در ادامه روابط بین معیارها با دو رویکرد کیفی و کمی از طریق مدلسازی ساختاری تفسیری و تکنیک DEMATEL، با بهره گیری از نظرات خبرگان صنعتی و دانشگاهی در دو گروه مجزا، تعیین و مورد تحلیل قرار گرفته و و با مقایسه نتایج دو گروه، تفاوت دیدگاه ها در قضاوت های خبرگان دانشگاهی و صنعتی مشخص شده است. دستیابی به مدل کیفی تحلیلی در رابطه با نحوه تعامل شاخص ها، تعیین مقادیر مربوط به شدت تاثیرگذاری، تاثیرپذیری و اهمیت هر یک از آن ها بر اساس میزان تعاملات از نظرخبرگان دانشگاهی و صنعتی و در نهایت تعیین میزان تطابق قضاوت های این دو گروه، از جمله دستاوردهای پژوهش می باشد. تجزیه و تحلیل های صحیح بر اساس نتایج کیفی و کمی پژوهش، می تواند مبنایی باشد برای تصمیم گیران جهت تدوین سناریوهای مختلف در راستای انجام سرمایه گذاری های موفق در زمینه توسعه فناوری.

  کلیدواژگان: توسعه فناوری، معیارهای کلیدی موفقیت، تصمیم گیری چندشاخصه، مدلسازی ساختاری تفسیری، تحلیل علی و معلولی
 • محمد سجاد غفوریان، امیر غفوریان * صفحات 201-217

  تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه‌گیری، بالغ بر 147 شرکت و در یک دوره زمانی 6 ساله از سال 1390 الی 1395 است، می‌باشد. برای اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت از روش تحلیل محتوا مبتنی بر چک لیست اطلاعات و کدگذاری آن ها و سرمایه فکری از (مدل پالیک، 2000) استفاده شده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با بهره‌گیری از روش حداقل مربعات معمولی می‌باشد و با استفاده از نرم‌افزار ایویوز بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد، ساختار مالکیت شرکت‌ها نیز بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، سرمایه فکری، ساختار مالکیت
|
 • Zahra Sadeghi* Pages 3-18

  Investment decision, have always has been one of the most important issues. Investors are trying to achieve the highest efficiency and the least risk by selecting the best companies from Among a wide variety of companies considering to various financial indicators. Accordingly, today, there are many ways to analyze the data from this company. One of the ways is clustering that classification of the companies. However, the present study aimed to identify and distinguish successful from unsuccessful companies in Tehran Stock Exchange has been done using K-means clustering. Then this problem is solved using meta-heuristic algorithms. The results indicate that meta-heuristic algorithms compared with conventional methods, more efficient and have led to a global optimum. Also these results of Altman’s bankruptcy model were confirmed results of meta-heuristic algorithms.

  Keywords: clustering, Tehran Stock Exchange, model K-means, meta-heuristic algorithms, Altman bankruptcy model
 • Abbas Shoul* Pages 19-30

  In the present study, the supplier selection problem from a new perspective is formulated and solved. For this purpose, minimizing cost and minimizing delivery time and maximizing reliability are considered as objectives of the problem. The purchasing cost in discounted status, the order cost, the transportation cost, the shortage cost and the carrying cost, the components forming the cost objective function. In this research, the design of reliability in parallel systems is benchmarked for supplier selection, so that the supplier's set is considered as a system and each supplier as a component. After mathematical modeling of the problem, the objective functions are described as fuzzy goals and a fuzzy decision approach has been used to rewrite the proposed three-objective model as a single-objective model. The production of a final solution rather than a set of Pareto's solutions is one of the advantages of the proposed method, which prevents decision-making confusion. In order to describe the function and potential application of the proposed method, the supplier selection problem with the actual data was solved.

  Keywords: supplier selection, reliability, multi-objective mathematical programming, fuzzy goal, fuzzy decision
 • Ali Bonyadi* Pages 31-44

  The research investigates the effect of organizational processes and culture of organizational learning on organizational performance with the role of the mediator of the dynamic capacity of EPCO. Research type is descriptive. Research population is all employees of EPCO. Research tool is standard questionnaire of Yu Yuan Hung (2010). The results showed that there is significant relationship between the Organizational dynamic capacity and organizational performance. There's significant and positive relationship between Organizational learning culture and Organizational dynamic capacity and Organizational dynamic capacity has the mediator to the relationship between organizational learning culture and organizational performance. But, the organizational learning culture doesn’t have a significant effect on Organizational dynamic capacity and Organizational performance. Finally, Organizational dynamic capacity doesn’t have the mediator role to the relationship between organizational process alignment and organizational performance. Based on research results and verification of positive influence of organization learning culture on organizational dynamic capacity and positive relationship between dynamic capacity and organizational performance, the people in charge could substantially improve the learning level of the company. This improvement first broaden the ability of competitiveness as well as the creativity and innovation, while at the same time it enhances organizational performance by improving competitiveness ability.

  Keywords: organizational processes, organizational learning culture, organizational performance, dynamic capability
 • Seyed Hasan Ghavami* Pages 45-58

  Inflation is a negative phenomenon and one of the major problems in the economy. A review of the past trend shows that the Iranian economy has always suffered from this problem and so far the solution to the inflation problem in Iran has not been successful. In the current situation economic sanctions imposed on Iran, Solving the problem of inflation requires a special solution. Historical experience and past trends indicate that solving inflation in conventional and experienced solutions in the country are not responsive. This research focuses on designing a conceptual model looking for a new and distinct strategy and has shown the implementation of economic resistance policies through operational its components can solve this historical dilemma of the Iranian economy in other words adjusting and solving the problem of structural inflation by implementing the components of the resistance economy. Because the implementation of the components of the resistance economy based on the general policies of the resistance economy ultimately leads to the transfer of resources from non-productive activities and speculation to productive activities by this positive development, the manufacturing sector flourishes and, as a result, GDP will grow at a higher rate, and GDP growth Will reduces inflation. This process is explained by designing a conceptual model that has theoretical and theoretical support by the macroeconomics.

  Keywords: Inflation, resilient economics, Conceptual Mode
 • Seyyed Esmaeil Najafi * Pages 59-70

  Strategy is the most crucial long-term source for the growth of organizations; and in the case, that there is a lack, in the implementation of successful strategy, even if appropriate ones are adopted, this process is incompetent. In order to execute and apply these programs appropriately, with the exception of the financial characteristics, organizations must also be assessed simultaneously from other facets. The Balanced Scorecard which focuses on four aspects, such as financial, as a result of performance in the past (past indexes) and the three aspects of, processes, customer, growth and learning and centers on the (future indexes), is considered as a comprehensive framework for assessing performance and the progress of strategy. Moreover, we are aware that many factors have an influence on organizations and some from the viewpoint of control get out of domain, and it is vital that from this angle, the amount of impact is assessed. The Data Envelopment Analysis (DEA) is one of the best mathematical methods to compute the efficiency of organizations. In that, the Balance Scorecard method proves to be of high standing for the evaluation of performance, one of its weak points is that, it lacks a quantitative measurement in respect to the organization’s performance in utilizing a mathematical mode. To solve this problem, DEA has been adopted. In this paper, we have attempted to combine these two abovementioned systems and efforts have been made to use BSC as a tool for designing the performance assessment indexes and from DEA, which has been used as a tool to evaluate the performance in the presence of uncontrollable indexes.

  Keywords: Balanced Scorecard (BSC), Data Envelopment Analysis, Performance evaluation
 • Maryam Tanabandeh * Pages 71-86

  Trade affairs, particularly export, have been always encountered with risks and uncertainties. It is obvious that coping with these risk categories requires a systematic process for identifying, analyzing and responding to the risks in order to maximize the results of positive events and minimizing the consequences of bad and negative events that can affect the main goals of export. Accordingly, the aim of this study is to design and determine the optimal risk management model and its executive requirements in the Islamic Republic of Iran's Custom Administration (IRICA) with the export development approach. The statistical population of the research in the qualitative section was the managers and experts of the IRICA in Tehran and in the quantitative section, was all experts of customs with a definitive export procedure. The sample needed for qualitative interviews was collected to the extent of theoretical saturation through a targeted judgment sampling. The qualitative data was analyzed by the grounded theory. Out of 181 subcategories extracted from verbal propositions, 41 core categories were extracted which formed the paradigm model of export risk management. Results indicated that product-based risk, trade risk, export decleration risk, non-performance risk, credit risk, transportation risk, individual based risk, and legal risk are the main export risks in Iran and related strategies were suggested. In addition, contextual factors including cultural, legal, environmental, economic, and political facors as well as mediator factors including quality of export operation mechanisms, human resource quality and stakeholder participation have affectd the risk management strategies.

  Keywords: Risk management, Customs procedures, Non-Oil export, Gounded theory
 • mphammadali keramati * Pages 87-100

  Network data envelopment analysis models and dynamic network data envelopment analysis models cannot evaluated the future performance of the internal structure of decision-making units .In other words, all NDEA and DNDEA models evaluate the past performance of their DMUs and their internal structure, and measure their efficiency and inefficiency, and ultimately rank them based on that assessment .In this paper, we are going to evaluation the future efficiency of deposit and lending sections in bank branches. In order to notified inefficiencies in the internal structure of a unit before the occurrence, we will prevent it.This approach can change the role of managers from the evaluator to the planner .First, using the literature of the subject and opinion of the experts, the structure of the bank branches and the network variables were determined .Then, the values of variables are forecasted using the artificial neural network for the next two periods.Finally, a DNDEA model is formulated using the values of past periods and predicted values.Using its efficiency, its branches and its internal structure have been evaluated in the past, present and future.

  Keywords: Network data envelopment analysis, dynamic network data envelopment analysis, artificial neural network, evaluation efficiency, bank
 • Ramezan Gholami* Pages 101-114

  The purpose of this study was to analyze the cyberlofing (unnecessary use of the Internet) in the workplace and its effect on employee productivity. The purpose of the present research is to apply the applied research group and is descriptive and descriptive in the research field. The statistical population of this research includes Zamzam employees with 1300 people. The statistical sample of the study was obtained using the law of 10 structural equations. A sample of 350 individuals was selected as a stratified sampling. The data gathering tool was a questionnaire. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha coefficient and combined reliability, and the validity of the questionnaire was confirmed using convergent validity and content validity using the knowledge of experts familiar with the research topic. Also, SPSS22 and Lisrel8.8 software were used to determine the relationship and data analysis. The results of data analysis have confirmed all the research hypotheses: personality factors, job requirements, job conflict, organizational policies, and organizational justice have a significant effect on cyberlofing. Also, the results indicate that cyberlofing will reduce the productivity of individuals in the company.

  Keywords: cyberlofing, work environment, productivity, Zamzam Company
 • Mostafa Jafarpishe * Pages 115-128

  As sensory and experimental data are considered to be a source of knowledge and as intellectual data are considered to be a source of knowledge, the knowledge that is taught by the prophets to mankind is too, another source of knowledge. This paper deals with a fresh look at the sources of knowledge acquisition, process of acquisition, extraction and inference of Islamic knowledge from two sources of Quran and Sunnah, based on the statements of knowledge about the existence and phenomena of creation, in these two sources. in this paper, the concept of Islamic knowledge is cognition and knowledge that is first take from the religion of Islam, Quran and Sunnah, and secondly, that is related to the postulates of religion and reality of the universe in general and widespread, both materialistic and non - materialistic. But the recommendations of the Quran and the Sunnah will be directly excluded from our discussion.

  Keywords: Islamic knowledge, sensory knowledge, empirical knowledge, intellectual knowledge, Quran, Sunnah
 • mirza hassan hosseini* Pages 129-145

  Constant changes in the business environment compel companies to think about new product development. In order to meet customer needs, active engagement with the customer and, more specifically, customer involvement in the process of developing new product is essential. The purpose of the present research is to identify the effective factors on customer involvement in the process of new product development in the food industry of Mazandaran province. Six effective variables include organizational strategy, new product features, external environment, organizational features, customer attributes, and relationships. The purpose of this research, in the form of applied research and in terms of the implementation of research, is descriptive-causal research. The statistical population of the research is the managers of different parts of the food industry of Mazandaran province, including production, product, marketing, brand, and other parts of the organization. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. In this research, structural equation modeling (SEM) has been used to analyze data and examine the hypothesis. The results showed that the organizational strategy variables, organizational characteristics, customer characteristics and relational factors have a positive and significant effect on customer involvement in the process of new product development. While the two variables of product and environment characteristics have no significant effect on customer involvement. Therefore, according to the results, food industry companies should pay particular attention to strengthening these factors in order to attract more customers to develop new products.

  Keywords: Customer involvement, new product development process, food industry
 • hamidreza fouladgar* Pages 147-158

  In all new models of quality, customer satisfaction is a prerequisite for achieving financial goals. A reliable indicator to measure customer satisfaction and analysis of its results can provide a comprehensive picture of the company's performance and timely planning for managers. In different models of customer satisfaction measurement, there are different evaluations between complaints; customer trust and customer satisfaction. Municipalities are the important organizations in municipal services and management of each city. In this study, the relationship between customer satisfaction and customer complaints and trust in the municipality of Tehran has been investigated. The statistical pool of the current research is divided in two groups; first, are deep interview with 38 managers and connoisseurs to assessing and measuring customer satisfaction level in municipality's activities. Second, are 450 questionnaires that distributed in customers. 420 questionnaires were returned with usable data. The method of data analysis is using Structural Equations and their evaluation by confirmatory Factor Analysis method using Lisrel software and also, comparative studies were performed using SPSS software. The results showed that customers' expectations, perceived quality of services and their mental image had a positive and significant effect on customer satisfaction in Tehran municipality. Also, customer satisfaction has a positive and significant effect on trust and negative relation with complaints.

  Keywords: Customer Satisfaction Model, Complaints, customer Trust, Customer Expectations, Perceived quality of service, Mental image
 • mohammad mehdi parhizgar* Pages 159-176

  : Since the companies and organizations paid huge costs on making a strategy, it considered as an important subject in this field. However, proper strategies were offered, main part of the them were unsuccessful and the costs of compilation and implementation were wasted. Developing a strategy alone is not enough. effective implementation of a strategy is more important. Today many business sector enterprises have failed to implement right strategies. First we review definition of strategic management and marketing strategy. then , reviewed the role of strategy in vital decision on organizations . Purposive sampling was used to selected 22 senior bankers of Bushehr State commercial banks. It followed by determining an expert group and extracting the elements and effective factors to implementing the marketing strategy in commercial banks. structured questionnaire was applied to gathering data. Finally, we conclude a model that describe factors affecting on marketing strategy implementation successful . The purpose of this study is finding factors that have positive effects on successful implementation of marketing strategy . we recognized Delphi method is proper for this work. Delphi technic is a quantitative method to reach experts idea that lead our to recognize affecting factors they had positive effects on marketing strategy successful .This work important because a lot of money expensed to formulate strategies and mostly are failed. Our final conclusion that 13 factors affected a marketing strategy . actually these 13 factors selected by banking experts among many proposed factors.

  Keywords: Strategic management, marketing strategy, strategy successful factors, Delphi method
 • Mohammadsadegh Behrouz* Pages 177-200

  Today, technology development success is a multi-dimensional concept that is linked to the dynamics and complexity of the environment. Hence, identifying fundamental performance indicators for investing in technology development is important. The purpose of this study is to achieve quantitative and qualitative analysis of key indicators together in the correct decision-making path for investment in technology development. In this research, the criteria for success with the new approach in terms of plan, project and portfolio differences are identified, categorized and their significance is measured by a questionnaire. In the following, the relationships between the criteria with two qualitative and quantitative approaches were determined and analyzed using interpretive structural modeling and DEMATEL technique using the opinions of industrial and academic experts in two separate groups. By comparing the results of the two groups, the difference Opinions in the judgments of academic and industrial experts are characterized by two quantitative and qualitative approaches. Achieving an analytical qualitative model of how the indicators interact, as well as determining the magnitude of the impact intensity and impact and the importance of each of them based on the level of interactions, the academic and industrial viewpoints, and the determination of the suitability of the judgments of the two groups, one of the research achievements. Correct analysis based on qualitative and quantitative results of research can be a basis for decision makers to develop different scenarios in the direction of making investments Successful in the field of technology development.

  Keywords: Technology development, Key criteria for success, Multiplicity decision, Structural interpretation model, causal, impaired analysis