فهرست مطالب

پژوهشنامه علم سنجی - پیاپی 9 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 9 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • نرگس اورعی، اعظم صنعت جو*، محمدرضا آهنچیان صفحات 1-22
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محتوای مقاله های علمی-پژوهشی منتشره در حوزه هوشمندی رقابتی است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی و با روش تحلیل محتوای کمی و کیفی انجام شد. جامعه آماری اول این پژوهش، مقاله های فارسی علمی- پژوهشی منتشره در حوزه هوشمندی رقابتی(72 عدد) است. به علت کوچکی جامعه، نمونه گیری نشد. داده های کمی از طریق سیاهه وارسی محقق ساخته گردآوری شد. برای تعیین این که مقاله ها به چه موضوعاتی پرداخته اند، نیاز به یک طرح استاندارد بود، پس با متخصصان هوشمندی رقابتی(جامعه دیگر پژوهش) پیرامون این که چه موضوعاتی در حوزه هوشمندی رقابتی دارای اهمیت هستند مصاحبه شد. نمونه گیری از این جامعه هدفمند بوده و 10 نفر انتخاب گردیدند. مصاحبه از نوع نیمه ساختار یافته و الکترونیکی انجام شد. مقوله های موضوعی مشخص و طرح موضوعی برای تفکیک مقاله ها به دست آمد. این بخش به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. پژوهشگران، مقاله ها را بر اساس طرح موضوعی دسته بندی کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از آماره هایی نظیر فراوانی و درصد استفاده شد.   

  یافته ها

  میزان مقاله ها سیر صعودی داشته و مردان تولیدات بیشتری (78.81 درصد) داشته اند. مشارکت دو و سه پدیدآور رایج تر (67.41درصد) و بیشتر نویسندگان استادیاران (22.31 درصد) و دارندگان مدرک دکتری (91.52 درصد) هستند. نشریه مدیریت بازرگانی و تحقیقات بازاریابی نوین (72.9درصد) دارای بیشترین مقاله هستند. رشته علمی غالب، مدیریت با گرایش بازرگانی (88.20 درصد)  و  مشارکت دانشگاه تهران بیشتر (44.19درصد) است. بیشترین استنادها در مقاله های سال 1395 (655 مورد) است. بیشترین مطالعه بر روی شرکت ها  و سازمان ها (8.90درصد) بوده، ابزار استفاده شده، پرسشنامه(94.81 درصد) و روش برگزیده برای پژوهش، کمی(50.87 درصد) است. بیشترین مقوله مورد توجه مفاهیم بنیادی(2.72 درصد) می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی است که اگر چه در چند ساله اخیر رشدی در حوزه ایجاد گردیده ولی با وجود میان رشته ای بودن آن فقدان فعالیت بعضی از رشته ها و متخصصان آنها مانند علم اطلاعات و دانش شناسی، جامعه شناسی و غیره قابل مشاهده است. همچنین، گسترش یکسان و یکنواختی در مقوله های موضوعی صورت نگرفته است.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، هوشمندی رقابتی، علم سنجی، مقاله علمی، پژوهشی، نشریه
 • فریده عصاره، فرزانه عفیفیان*، حمزه علی نورمحمدی صفحات 23-46
  هدف

  این پژوهش با هدف طراحی یک مدل مفهومی  و عملیاتی جهت ارزیابی و رتبه بندی علمی گروه های آموزشی حوزه علوم انسانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران انجام گرفته است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعه ای و  کاربردی است  و از روش تحقیق آمیخته که ترکیبی از روش های کیفی و کمی می باشد، استفاده نموده است. جامعه پژوهش متخصصان حوزه رتبه بندی و سنجش و ارزیابی علم کشور بودند، که با روش هدفمند غیر تصادفی به تعداد 32 نفر  انتخاب شدند. به منظور  پاسخگویی به سوالات از تکنیک دلفی فازی و روش بهترین-بدترین (BWM) به عنوان یک روش تصمیم گیری چندشاخصه استفاده شده است. ابزار پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته و یک فرم جمع آوری اطلاعات بود. پایایی پرسشنامه دلفی فازی با آلفای کرونباخ محاسبه و 0.785 بدست آمد  که قابل قبول است. جهت اعتباریابی پرسشنامه بهترین-بدترین  برای هر دسته ابعاد، معیارها و شاخص ها نرخ ناسازگاری محاسبه شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها با نظر خبرگان تایید شد. در گام اول، شاخص ها با مطالعه ادبیات موضوع استخراج و توسط خبرگان به قضاوت گذاشته شد. عوامل مدل مفهومی ایجاد شده به منظور وزن دهی نزد خبرگان به قضاوت گذاشته شد. مقایسه زوجی عوامل انجام؛ مدل بهترین-بدترین برای هر دسته ابعاد، معیارها و شاخص ها تشکیل  و با اجرای مدل، وزن عوامل و نرخ سازگای مشخص شد. در پایان مدل عملیاتی شامل وزن عوامل و اولویت هر یک از عوامل مشخص شد.   

  یافته ها

  بر اساس مطالعه و تحلیل متون 70 شاخص شناسایی، که در 4 بعد و 6 دسته معیار گروه بندی شدند. پس از نظرخواهی از خبرگان و انجام غربالگری فازی شاخص های مستخرج به 54 شاخص نهایی در 4 بعد و 6 دسته معیار تبدیل شد، که در گام دوم وزن دهی شدند. نتایج  حاصل از وزن دهی عوامل نشان داد بعد پژوهشی با وزن 0.491  و تولید علم کیفی با وزن 0.427  به ترتیب در میان ابعاد و معیارها اولویت اول را داشتند. برای شاخص های هر معیار نیز وزن دهی انجام و اولویت ها مشخص شد.

  نتیجه گیری

  با استخراج و انتخاب شاخص ها مدل مفهومی و با وزن دهی به هر یک از عوامل مدل عملیاتی جهت رتبه بندی علمی  گروه های  آموزشی حوزه علوم انسانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی طراحی شد. مدل چندبعدی طراحی شده می تواند در بهبود تصمیمات ذی ربطان و ذی نفعان نظام دانشگاهی و ارتقاء کیفیت گروه های آموزشی و دانشگاه ها نقش موثری داشته باشد.

  کلیدواژگان: ایران، رتبه بندی علمی، دانشگاه ها، گروه های آموزشی، علوم انسانی، مدل عملیاتی، مدل مفهومی
 • طیبه شهمیرزادی، نجلا حریری*، فاطمه فهیم نیا، فهیمه باب الحوائجی، داریوش مطلبی صفحات 47-66
  هدف

  پژوهش حاضر باهدف واکاوی شاخص های سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس تحلیل اسناد بالادستی و مقالات فارسی و غیرفارسی در حوزه فعالیت پژوهشی سازمان صورت پذیرفت.

  روش شناسی

  در مرحله اول از روش فراترکیب استفاده شد. از 108 سند مرتبط با موضوع پژوهش، درنهایت 26 سند مورد تحلیل قرار گرفت. برای بررسی و اصلاح شاخص های به دست آمده در طی فراترکیب نیز از روش پیمایشی و نظرسنجی از خبرگان با تکنیک دلفی استفاده شد. بدین ترتیب روش پژوهش حاضر، آمیخته از نوع چند زاویه نگری است.           

  یافته ها

  در کل 8 معیار اصلی مشتمل بر پژوهش و فناوری، تولید محصولات فناورانه، مدیریت ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، آموزش، ترویج، سرمایه انسانی، منابع مالی و زیرساختی با 242 شاخص برای ارزیابی علم و فناوری سازمان به تائید خبرگان حوزه رسید.

  نتیجه گیری

  علاوه بر شاخص های مرسوم در اسناد بالادستی، شاخص های علم و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به دست آمده از مراحل فراترکیب و دلفی مشتمل بر دو معیار اختصاصی «تولیدات حاصل از پژوهش های فناورانه و مدیریت ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی» به تائید بالای خبرگان رسیده و می تواند به عنوان شاخص های ارزیابی علم و فناوری کشاورزی به شمار رود.

  کلیدواژگان: دلفی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شاخص های سنجش و ارزیابی، شاخص های علم، فناوری و نوآوری، فراترکیب
 • المیرا جنوی*، بهروز شاهمرادی صفحات 67-84
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین جایگاه رقابت پذیری علمی ایران در منطقه و نیز شناسایی و رتبه بندی حوزه های علمی با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نوع کاربردی علم سنجی است که با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی انجام شده است. با توجه به ماهیت این پژوهش، جامعه آماری آن شامل دو دسته  جامعه آماری حوزه های علمی و جامعه آماری کشورها می باشد که دسته اول  27 حوزه های علمی اصلی و 313 زیرحوزه علمی بر مبنای  طبقه بندی پایگاه استنادی سایمگو در بر می گیرد و دسته دوم  شامل تمام کشورهای جهان در مرحله گردآوری داده ها و کشورهای مطرح در سند چشم انداز 1404 در مرحله تجزیه و تحلیل داده هاست.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان دادند ایران رتبه چهلم جهانی و رتبه هشتم منطقه ای را به لحاظ شاخص پیچیدگی علمی به خود اختصاص داده است. از میان 27 حوزه علمی مورد بررسی، حوزه پرستاری و پس از آن حوزه حرفه های سلامت بیشترین پیچیدگی علمی را به خود اختصاص دادند. ایران در حوزه های پیچیده تولیدات علمی اندکی داشته به نحوی که میزان استنادات دریافتی آن در مقایسه با علوم فراگیر دیگر بسیار ناچیز است و در مجموع بیشترین تولیدات علمی و به تبع آن بیشترین استنادات دریافتی ایران در حوزهای فراگیر است. به لحاظ متوسط تنوع حوزه های علمی کشورهای منطقه از منظر رقابت پذیری آنها در سطح جهان، کشور ترکیه رتبه اول و ایران رتبه ششم را دارد و از نظر متوسط فراگیری بعد از ترکیه و رژیم اشغالگر قدس، ایران رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. همچنین مطابق  یافته های پژوهش، ترکیه مهمترین رقیب تولیدات علمی ایران در منطقه قلمداد می شود و بعد از آن کشورهای عربستان، پاکستان، مصر، اردن به ترتیب دیگر رقبای اصلی علمی ایران در منطقه هستند.

  نتیجه گیری

  برای توسعه علمی ایران، علی رغم رشد کمی و کیفی تولیدات علمی، نظام پژوهشی کشور بایستی به سمت تنوع سازی بر اساس قابلیت های موجود سوق داده شود. بر این اساس در راستای بهینه سازی نظام پژوهشی و آموزشی، نقش پررنگ دولت را نمی توان کتمان کرد که در این راستا تعیین و تامین قابلیت های مورد نیاز برای ارتقاء جایگاه رقابت پذیری علمی و هدایت نظام علمی کشور به سمت تولید علومی با پیچیدگی بالا در زمره وظایف دولتمردان قرار می گیرد تا با سیاستگذاری و برنامه ریزی هدفمند زمینه ساز رشد و توسعه نظام آموزشی و پژوهشی کشور باشند.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری علمی، پیچیدگی علمی، تنوع، فراگیری، ایران
 • زهرا قاسمی نیک، علی گزنی* صفحات 85-98
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حمایت های مالی از پژوهش بر تعداد استنادهای دریافتی مقالات منتج از آن پژوهش است. به علاوه بررسی تاثیر نوع حامی مالی اعم از ملی و فراملی بر استنادهای دریافتی و همچنین نحوه توزیع این گروه از مقالات در مجلات با درجه های اثرگذاری متفاوت از سایر اهداف این مقاله هستند.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر یک پژوهش علم سنجی مبتنی بر تحلیل استنادی است. یک نمونه تصادفی از مقالات ایران در پایگاه وب آو ساینس در فاصله سال های 2013 تا 2015 انتخاب شدند. این نمونه شامل حدود 26000 مقاله بود که به دو دسته با و بدون حمایت مالی تقسیم شدند.

  یافته ها

  پژوهش نشان داد که هر چند به طور متوسط مقاله های حاصل از پژوهش هایی که حمایت مالی دریافت نموده اند استناد بیشتری نسبت به سایر مقاله ها دریافت کرده اند، اما این نتیجه برای همه رشته ها و نوع های مختلف حامیان مالی یکسان نیست. همچنین سهم رشته ها از حمایت های مالی صورت گرفته نیز با یکدیگر فرق می کند. مقالات پژوهش هایی که توسط چندین صندوق فراملی و یا چندین صندوق ملی و فراملی مورد پشتیبانی قرار گرفته اند، استناد بیشتری دریافت می کنند. همچنین نتایج این گروه از پژوهش ها در موثرترین نشریات منتشر می شوند.

  نتیجه گیری

  تمامی پژوهش هایی که حمایت مالی دریافت کرده اند به یک اندازه مورد استناد قرار نمی گیرند. از همین رو برای سنجش عملکرد پژوهشی پیشنهاد می شود تا این شاخص با تعداد استنادهای دریافتی همزمان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استناد، عملکرد پژوهشی، حمایت مالی، صندوق های حمایت از پژوهش، هدایت علم
 • فاطمه زندیان*، علی مرادیان، محمدحسن زاده صفحات 99-116
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر تحلیل شبکه همکاری علمی پژوهشگران حوزه پزشکی ایران با استفاده از شاخص های شبکه اجتماعی در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 2003 تا 2013 است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نوع کاربردی علم سنجی است که از طریق تحلیل شبکه هم تالیفی پژوهشگران و با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه های اجتماعی انجام گرفته است. در این پژوهش 57460 مقاله پژوهشگران ایرانی در حوزه پزشکی که در پایگاه وب او ساینس نمایه شده اند طی سال های 2003- 2013 موردبررسی قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها از توابع موجود، از نرم افزار بیب اکسل، پاژک، ووس ویوور و یوسی آی نت استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها هم از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

  یافته ها

  برای چگالی شبکه، عدد097.0، ضریب خوشه بندی شبکه معادل 1.000، میانگین فاصله برابر با 5.2 است و شاخص مولفه های شبکه برای 4 مولفه محاسبه شده است که شامل یک مولفه اصلی با 1005 گره و سه مولفه فرعی 20، 5 و 8 گره است. یافته ها برای شاخص های مرکزیت (خرد)، در مرکزیت درجه، تمرکز شبکه معادل0.573 درصد، مرکزیت بینیت شبکه معادل 4.39 درصد و شاخص مرکزیت نزدیکی شبکه یا همان میانگین گره های مجاور معادل 40.382 است. درمجموع، شبکه قوی و موثری از همکاری بین پژوهشگران ایرانی حوزه موضوعی پزشکی موجود است.

  نتیجه گیری

  ایران برای رشد علمی بین المللی سریع تلاش بیشتری انجام دهد.برای چاپ مقاله پروسدینگ،نقد و بررسی ،تصحیح ، نامه ،سرمقاله و چکیده همایش ها در نشریات بین المللی باید بیشتر تلاش نماید، در این راستا اولویت های پژوهشی و تخصیص بودجه های مناسب در تمام حوزه های پزشکی به ویژه حوزه هایی که مقالات علمی کمتری نسبت به دیگر حوزه ها دارند،باید تعیین گردد.

  کلیدواژگان: همکاری علمی، تحلیل شبکه، حوزه های پزشکی، پژوهشگران ایرانی، روش های تحلیل شبکه اجتماعی، هم تالیفی، شبکه اجتماعی
 • سید محمد نوروزیان امیری، علی خلخالی*، زهره شکیبایی صفحات 117-138
  هدف

  پژوهش حاضر به بررسی و نمایان کردن ساختار علمی و نقشه دانشی پژوهش های «حکمت» پرداخته است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نوع علم سنجی بوده که به روش کتابخانه ای انجام شده و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه استفاده شده است. منبع گردآوری اطلاعات و همچنین مبنای انجام پژوهش، اطلاعات موجود در پایگاه الکترونیکی اسکاپوس بوده است. در این پژوهش اطلاعات و کلیدواژه های 2295 سند علمی از پایگاه علمی اسکاپوس استخراج و پس از پالایش و استانداردسازی توسط متخصصان، به تحلیل هم واژگانی آن ها پرداخته شد. برای هریک از حوزه های موضوعی و کلیدواژه ها، نمودار ستونی شکل گرفت و سپس گراف های همسایگی و هم اشتراکی به کمک ماتریس هم رخدادی در نرم افزارهای R و Excel انجام و دندروگرام سلسله مراتبی آن ترسیم شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از ترسیم نقشه هم واژگانی مقالات مستخرج نشان داد که حوزه های علوم اجتماعی، علوم کامپیوتر، کسب وکار، مدیریت و حسابداری، اقتصاد، اقتصادسنجی و مالی، علوم محیطی، علوم مهندسی، ریاضی و علوم تصمیم گیری، بیشترین کار پژوهشی را در دنیا در حوزه حکمت انجام داده اند و بیشترین کلیدواژه های همکار با حکمت، «دانش»، «اخلاق»، «آموزش»، «رهبری»، «تکنولوژی»، «شخصیت» و «کسب وکار» بوده است. همچنین برای تدوین نقشه دانش مربوط به پژوهش های حکمت، سازه های زیربنایی «رهبری حکیمانه»، «زیست فرهنگ جهانی»، «آموزش حکمت عملی» و «خلاقیت حکمت بنیان» پیشنهادشده است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دادند که مفهوم حکمت با توجه به ظرفیت های گران سنگ آن، به ویژه در ایران، آن گونه که باید در نسبت با نیازهای اساسی جامعه موردتوجه قرار نگرفته و نیازمند توجهی مضاعف به مفهوم حکمت در ساحت نظر و عمل است.

  کلیدواژگان: حکمت، علم سنجی، تحلیل شبکه ای، خوشه بندی، هم واژگانی، نقشه دانش
 • شیما مرادی* صفحات 139-160
  هدف

  هدف پژوهش، مطالعه روند فعالیت های پژوهشی در حوزه شهرهای هوشمند جهان است تا با شناسایی حوزه های پرکار و کم کار این حوزه، از انجام کارهای تکراری کاسته و بر موضوعات کمتر کارشده، تمرکز شود. همچنین، اطلس علمی به جهت نمایان ساختن کشورهای فعال در این حوزه، ارائه شد.

  روش شناسی

  این پژوهش از نوع کاربردی علم سنجی بوده و به روش تحلیل محتوا انجام شد. اطلاعات کتابشناختی4696 مدرک نمایه شده در پایگاه استنادی وب آف ساینس -از ابتدای نمایه سازی مقالات تا زمان انجام پژوهش (دی96)- گردآوری شد، سپس از بعد جغرافیایی وموضوع مطالعه شدند.

  یافته ها

  بیش از نیمی از مقالات در موضوع زیرساخت فناوری اطلاعات قرارگرفتند. مشخص شد تعدادی از کشورها بر ابعاد خاصی از موضوع شهر هوشمند متمرکزبوده اند.

  نتیجه گیری

  در بازه زمانی مورد بررسی موضوعات پراستناد حوزه شهرهوشمند به ترتیب شامل فناوری اطلاعات، حکمرانی هوشمند، محیط وشهرسازی هوشمند، حمل ونقل هوشمند، انرژی هوشمند، اقتصاد هوشمند و شهروندهوشمند بودند. اطلس جغرافیایی نشان داد که سه کشور فعال در حوزه شهرهوشمند، چین با تمرکز بر زیرساخت فناوری اطلاعات هوشمند، اسپانیا در شهروندهوشمند و انرژی هوشمند؛ ایتالیا در حکمرانی هوشمند، حمل و نقل هوشمند و محیط هوشمند بودند. به طورکلی از داده های ده کشور پرکار می توان نتیجه گرفت که در تمام قاره های دنیا موضوع شهرهوشمند بسیار اهمیت داشته است و از میان مولفه های شهرهوشمند، توجه بیشتری بر زیرساخت فناوری اطلاعات هوشمند شده است.اصلی این

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، شهروند هوشمند، انرژی هوشمند، محیط هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل ونقل هوشمند، حکمرانی هوشمند، زیرساخت فناوری اطلاعات هوشمند، اطلس
 • علی اکبر خاصه، نرگس اصغریان، اورانوس تاج الدینی*، علی سادات موسوی، حمید قاضی زاده صفحات 161-184
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی سیر تکاملی و تاریخی پژوهش های حوزه کاردرمانی با استفاده از دو تکنیک علم سنجی به نام های  RPYS و RPYSCO است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی علم سنجی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی است. داده های پژوهش را تعداد 7592 مقاله در حوزه کار درمانی که در بازه 20 ساله (1998-2017) در نمایه نامه های کلاریویت آنالیتیکز (SCI-Expanded، SSCI،  A&HCI و ESCI) نمایه شده اند، تشکیل می دهد. جهت تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش همه آثاری که در قسمت فهرست منابع این مقالات درج شده بودند، با استفاده از نرم افزار CRExplorer مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های این مطالعه نشان می دهد که در بازه زمانی 1900-2000، در مجموع، حوزه کاردرمانی 11 جهش تاریخی را به ترتیب در سال های 1910، 1919، 1922، 1943، 1948، 1965، 1969، 1972، 1975، 1979 و 1998 شاهد بوده است. عنوان پرارجاع ترین آثار در بازه های زمانی مورد بررسی، به سازمان بهداشت جهانی، گراف و همکاران (2006) برای پژوهش «کاردرمانی برای بیماران مبتلا به زوال عقل و مراقبت از آن ها» و همچنین مقاله فلشتین و همکاران (1975) با عنوان «آزمون کوتاه وضعیت ذهنی: یک روش عملی برای طبقه بندی وضعیت شناختی بیماران برای پزشک» تعلق گرفته است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تمام جهش های معرفی شده به دو روش RPYS و RPYS-CO در حوزه کاردرمانی مقاله محور بوده اند.

  کلیدواژگان: کاردرمانی، تحلیل استنادی، علم سنجی، طیف سنجی سال انتشار منابع
 • صنم ابراهیم زاده*، سعید رضایی شریف آبادی، معصومه کربلا آقایی کامران صفحات 185-202
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، ارائه تصویری جامع از وضعیت فعالیت های علمی در حوزه رفتار اطلاع یابی مشارکتی و ترسیم نقشه هم رخدادی واژگان این حوزه بر اساس مقالات علمی در پایگاه وب علوم است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی علم سنجی است که با استفاده از شاخص های علم سنجی و روش های تحلیل شبکه و آمار توصیفی و تحلیلی انجام شده است؛ به طوری که با مراجعه به پایگاه وب علوم، اطلاعات 125 مدرک حوزه رفتار اطلاع یابی مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل،SPSS و نرم افزار تحلیل شبکه ی VOSviewer بهره گرفته شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که از سال 2008 به بعد تولیدات علمی در حوزه رفتار اطلاع یابی مشارکتی دوران رشد خود را آغاز و در سال 2016 به دوران بالندگی رسیده است. همچنین یافته ها نشان می دهد که چراغ شاه فعال ترین فرد در این حوزه است. همچنین، پرکاربردترین واژه ها در حوزه رفتار اطلاع یابی مشارکتی، "بازیابی"، "جستجو"، "مدل" و "فرایند جستجو" بود است. تغییرات در زیرحوزه های موضوعی حوزه رفتار اطلاع یابی مشارکتی در طول مقاطع تاریخی مختلف نشان می دهد که برخی از واژه ها نظیر "کاربر فردی" و "وب" در طول زمان در این حوزه کمرنگ شدند و مفاهیم جدید در تعامل با تحولات جدید پدید آمده اند.

  نتیجه گیری

  بررسی و تحلیل محتوای آثار تولید شده در رفتار اطلاع یابی مشارکتی می تواند به درک بهتر جریان های فکری و گفتمان غالب در این حوزه کمک کند و یک نقشه راه برای پژوهش های بعدی در این مسیر باشد.

  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی مشارکتی، مدارک علمی، علم سنجی، پایگاه اطلاعاتی وب علوم
 • مریم خسروی*، رویا پورنقی صفحات 203-224
  هدف

  موسسات علمی به طور مکرر بر این مسئله تاکید دارند که باید استراتژی هایی جهت شناسایی ابعاد اثرگذاری پژوهش ها بکارگیرند.  مسئله مهم این است که چگونه می توان با برنامه ریزی درست و منطقی اثرگذاری پژوهش ها را سنجید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد متاثر از پژوهش است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر به روش مرور سیستماتیک در هشت گام انجام شد: انتخاب موضوع، تعیین معیارهای ورود و خروج، تعیین استراتژی جستجو با استفاده از ابزارهای موجود در پایگاه های اطلاعاتی و کلیدواژه های مرتبط استاندارد، تعیین مکان مطالعه (در پژوهش حاضر  مناسب ترین پایگاه های اطلاعاتی موجود شامل«وب آو ساینس» «اسکوپوس»، «لیسا»، «اوید» «پروکوئیست» «ابسکو» و پایگاه اطلاعاتی فارسی زبان گنج، سید، مگیران، نورمگز، بود)،  انتخاب مطالعات (از طریق مطالعه 28722 چکیده مقاله)، ارزیابی کیفیت (در این مرحله پس از طراحی  ابزار ارزیابی کیفیت ، منابع استخراج شده توسط دو نفر پژوهشگر به طور مستقل مطالعه و امتیازدهی شد(112 مقاله مرتبط)، استخراج داده ها،  تحلیل و ارائه نتایج که مرحله نهایی است.

  یافته ها

  تاثیرهای ناشی از پژوهش در ده بعد گوناگون آکادمیک، آلتمتریکس، بهداشت، اقتصاد، امنیت و دفاع، اجتماع، فرهنگ، محیط زیست، سیاستگذاری، و خدمات می باشند. از این میان بیش ترین تاکید پژوهش ها بر ابعاد  اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و کم ترین تاکید برابعاد خدمات، و امنیت و دفاع بوده است.

  نتیجه گیری

  ده بعد اثرگذار شناسایی شده در پژوهش حاضر برای حصول اطمینان از اثربخشی پژوهش ها کاربرد دارند و می توانند در قالب یک نظام کارآمد ارزیابی پژوهشی بکار گرفته شوند.

  کلیدواژگان: اثرگذاری پژوهش، ارزیابی پژوهش، پژوهش، مرور سیستماتیک
 • محمد علایی آرانی، افشین موسوی چلک*، مریم سلامی، فرامرز سهیلی صفحات 225-240
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی و فرا تحلیل مطالعات علم سنجی پژوهشگران ایرانی از منظر تنوع مجلات علمی منتشر کننده انجام شده است. هدف از فرا تحلیل ترکیب اندازه اثر مطالعات انتشار مقاله های پژوهشی علم سنجی در مجله های علمی و پژوهشی داخلی ست.

  روش شناسی

  جامعه آماری پژوهش برابر با 170 عدد مقاله پژوهشی که مبتنی بر ملاک اعتبار درونی (کیفیت، سال، نویسندگان و نوع پژوهش) در بازه زمانی سه سال از پاییز 1392 تا تابستان 1395 برگزیده شدند. بر این اساس در این پژوهش از مفروضه های همگنی و خطای انتشار، اندازه اثر و شدت اثر (مدل کوهن) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که بر اساس تحلیل محتوای مقالات درمجموع 14 مجله تخصصی و 52 مجله غیرتخصصی در چاپ پژوهش های علم سنجی نقش داشته اند. فصلنامه مدیریت و پردازش اطلاعات با اندازه اثر (0.237) بیشترین سهم انتشار را در بین مجله ها دارد. مدیریت اطلاعات سلامت (0.149) و مجله بین المللی علوم اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات (0.096) در رتبه های بعدی قرار دارند. اندازه اثر شیوع انتشار مقاله های علم سنجی در مجله های غیرتخصصی در سطح معنی داری 0.013 برابر با 0.448 است. نمره استاندارد مجله های غیرتخصصی با استفاده از مدل کوهن در سطح متوسط برابر با (0.5d=)، برآورد شده است.

  نتیجه گیری

  یافته ها حکایت از ناهمگنی اندازه اثر تصادفی و وجود سوگیری انتشار در مجلات تخصصی و همگنی اندازه اثر تصادفی و عدم سوگیری انتشار در مجلات غیرتخصصی دارد. در مجموع می توان گفت که میزان گرایش به چاپ مقاله در مجلات غیرتخصصی در مقایسه با مجلات تخصصی از نظر کمیت انتشار قابل توجه بوده و از طرفی میزان گرایش مجله های تخصصی رشته نیز در گرایش به چاپ مقاله های علم سنجی به شکل معنی داری متفاوت هستند.

  کلیدواژگان: فرا تحلیل، اندازه اثر، پژوهش های علم سنجی، مجله های تخصصی و غیرتخصصی
 • مریم فولادیان، صدیقه محمداسماعیل* صفحات 241-259
  هدف

  هدف از این تحقیق بررسی شبکه همکاری اعضای هیات علمی پژوهشگاه های فنی و مهندسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهر تهران بین سالهای 2011-2015 می باشد.

  روش شناسی

  این پژوهش از نوع پژوهش های علم سنجی است که با استفاده از روش تحلیل شبکه های اجتماعی به انجام رسیده است.  جامعه آماری پژوهش شامل تولیدات علمی 7 پژوهشگاه فنی و مهندسی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران است.

  یافته ها

  پس از بررسی 7 پژوهشگاه از منظر نویسندگان پر تولید، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در رتبه اول و پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در رتبه دوم  قرار گرفتند. هم چنین ضریب همکاری در تولیدات علمی با همکاری 3 نویسنده، تعداد بیشتری داشته اند. بر اساس شاخص پیوستگی نشان داده شد که تنها 26% پژوهشگران به نوعی با یکدیگر همکاری داشته اند. در شبکه همکاری بین پژوهشگاه ها، فعال ترین پژوهشگاه، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشد. همچنین نشان داده شد که بیشترین تولیدات علمی با کشور ایالات متحده آمریکا بوده است.

  نتیجه گیری

  حوزه موضوعی می تواند یکی از عوامل تولیدات علمی بالای دو پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  و پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری باشد.  نتیجه نشان داد که در تعاملات علمی، تمایل به کار گروهی در پژوهشگاه های فنی و مهندسی شهر تهران  به شدت سست است. از جمله دلایل آن توجه صرف به مباحث بنیادی هر رشته و عدم توجه به حل مسائل و موضوعات بین رشته ای است. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی دارای موقعیت ممتازی در بین پژوهشگاه های دیگر است و قدرت و نفوذ بیشتری در شبکه دارد. ایالات متحده آمریکا در کانون توجه پژوهشگران جهت همکاری بوده است و این مساله می تواند به دلیل موانع کمتر در این کشور باشد.

  کلیدواژگان: همکاری علمی، تحلیل شبکه اجتماعی، پژوهشگاه های فنی و مهندسی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهران
|
 • Narges Oraee, Azam Sanatjoo *, Mohammad Ahanchiyan Pages 1-22
  Purpose

  The purpose of this study is content analysis of scientific and research articles published in the field of competitive intelligence.

  Methodology

  The present study was carried out with a mixed approach and quantitative and qualitative content analysis methods were used. The first statistical population of this study is Persian articles published in the field of Competitive Intelligence (72 case). Due to the small size of the research community, there was no need for sampling. Quantitative data from this research were collected through a researcher-made checklist. In order to determine which subjects the articles were dealt with, it was necessary to use a standard plan in which the thematic categories of the field were specified. But due to the lack of this plan, researchers interviewed with competitive intelligence experts (another research population) about what matters in the area of ​​competitive intelligence. Sampling from this population was targeted and 10 experts were selected. The interview was semi-structured and conducted electronically. A thematic plan was obtained for the separation of the articles, namely, qualitative content analysis was used in this part of the research. The researchers then categorized the papers based on this theme. Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency and percentage.

  Findings

  The findings of this study showed that the amount of articles in the Competitive Intelligence area was upward and male authors had more contributions (78.81%). Co-authorship happened mostly with two or three authors (67.41%) and most of the authors were university professors (22.31%) and doctoral students (91.52%). Commercial Management Journal and New Marketing Research (72.9%) has the largest number of articles in this area. The dominant scientific-specialized discipline in this field of management is with the business orientation (88.20%). Among the universities, the contribution of the University of Tehran is more than the other institutions (44.19%). Most citations occurred in articles in 1395 (655 cases). Most studies were in the field of competitive intelligence on companies and organizations (89.8%), the main tool used was the questionnaire (94.81%) and the preferred method was quantitative research (50.87%). Among the thematic categories of competitive intelligence, fundamental concepts were researched more (72.2%).

  Conclustion

  The results of the research showed that although in recent years growth has been made in the field of competitive intelligence, but despite the interdisciplinarity nature of this area, there is a deficiency in participation with other fields of study such as information science and social sciences. Also, there is no uniform expansion in the subject categories of this field.

  Keywords: Content analysis, Competitive intelligence, Scientometrics, Scientific-research papers, Persian publications
 • Farideh Osareh, Farzaneh Afifian *, Hamzeh Ali Nourmohammadi Pages 23-46
  Purpose

  The present study aimed at designing a conceptual and operational model for ranking the educational departments of humanities in universities and institutes of higher education in Iran.

  Methodology

  The present study is applied and developmental by objective and uses a mixed research methodology, combining qualitative and quantitative methods. The research population, which was selected by non-random purposeful method, included experts in scientific ranking, assessment and evaluation. In order to answer the questions, the Fuzzy Delphi technique and the best-worst method (BWM) were used as a multi-criteria decision method.  The research instruments were two author-made questionnaires and a data collection form Content validity of the questionnaires was confirmed by experts. Reliability of the Fuzzy Delphi questionnaire was calculated with Cronbach's Alpha of 0.785, which is acceptable. The inconsistency rate was calculated in order to validate the best-worst (BWM) questionnaire for each cluster of dimensions, criteria, and indices. Data were collected by library studies, reviewing the literature and expert opinions. The factors of the conceptual model were judged by the experts so that they can be weighted. A pairwise comparison was performed on the factors and the best-worst model was formed for each cluster of dimensions, criteria and indices. The weight of the factors and consistency rate were specified by implementing the model. Finally, the weight of the factors and the priority of each one were determined.

  Findings

  Seventy indices were identified based on analysis of the literature, which were grouped into 6 clusters of criteria and 4 dimensions. After getting the expert opinions and performing fuzzy screening, 54 extracted indices were obtained and grouped into 6 clusters of criteria and 4 dimensions and provided in a conceptual model. The results of weighting the factors showed that the research dimension with the weight of 0.491 and quality science production with the weight of 0.427 had the top priority among the dimensions and criteria.

  Conclustion

  Weighing was performed for the indices of each criterion and the priorities were determined and the operational model was designed for the scientific ranking of the educational departments of humanities. The multidimensional model can be effective in improving the decision making of the educational departments and universities.

  Keywords: Iran, Scientific ranking, Universities, Educational departments, Humanities, Operational model, Conceptual model
 • Tayebeh Shahmirzadi, Nadjla Hariri *, Fatima Fahimnia, Fahimeh Babalhavaeji, Dariush Matlabi Pages 47-66
  Purpose

  The present study aims to explain and elucidate the evaluating indicators ofscience, technology in Iranian Agricultural Research, Education and Extension Organization based on the analysis of high level documents and Persian and non-Persian articles relevent to activities of the organization that have been approved by the experts.

  Methodology

  For this research, in the first stage, the Meta-synthesis was used. Out of 108 documents related to the research topic, 26 were analyzed. To analyse the indices obtained during the process, a survey of experts using the Delphi technique was used. Thus, the present research method is triangulation mixed method.

  Findings

  In total, 8 main criteria including research and technology, products from technological research, genetic resources and biodiversity management, education, extension, human capital, financial and infrastructure resources along with 242 indicators for the evaluation of science and technology, were confirmed by the experts.

  Conclustion

  In addition to the conventional indicators in high level documens, the science and technology indicators of the Organization derived from the Delphi study based on special two-tier of "products from technological research" and "genetic reserve and biodiversity management" demonstrated the highest level of consensus among experts and can serve as the indicators for assessing agricultural science and technology.

  Keywords: Agricultural Research Education, Extension Organization (AREEO), Delphi, Evaluation indicators, Meta-synthesis, Science, technology, in-novation indicators
 • Elmira Janavi *, Behrooz Shahmoradi Pages 67-84
  Purpose

  Objective of the current paper is to determine the rank of Iran's science competitiveness among Middle Eastern countries using science complexity index approach.

  Methodology

  In terms of purpose this study is applicable, and based on the collecting method, it is a panel data since it includes time series data from 1996 to 2014 for 128 countries. Statistical population consists two levels. One for 27 science domain which include 307 subdomain. The other was related to countries which at first step included all the countries around the world and then for the sake of analysis it limited to Middle Eastern countries.

  Findings

  The findings revealed that Iran has 40th ranking among the world countries and 8th in between Middle Eastern countries. Between 27 science domain under study, nursing and health achieved highest complexity ranks. Furthermore, the number of citations of Iran in science complex is mostly distributed between ubiquity domain rather than complex domain. In case of diversity of science of Middle East countries, Turkey ranked 1st and Iran 6th; from ubiquity average of science, after Turkey and Israel, Iran achieved 3rd position. In addition, based on our findings, the main science competitor of Iran is Turkey then Saudi Arabia, Pakistan, Egypt and Jordan respectively.

  Conclustion

  To develop science in Iran, the country needs to increase quality and quantity of science subdomains. However, this study showed that any increase in the number of science domains can not necessarily help to develop the competition power of Iran. What we are suggesting is to focus on complex domains or subdomains. If so, the role of government is very crucial in this approach. Government needs to find complex domains and invest on them to improve globally. Finally, we need to mention, in order to achieve prosperity in a country we need to align science with economy.

  Keywords: Science competitiveness, Science complexity, Diversity, Ubiquity, Iran
 • Zahra Ghaseminik, Ali Gazni * Pages 85-98
  Purpose

  This paper aims to investigate effect of research funding on the number of received citations and to find any difference based on the type of funders including national and international ones. It also examines the distribution of papers in journals with different degrees of quality in term of impact factors.

  Methodology

  The paper uses a random sample of Iranian papers in Web of Science published during 2013-2015. This includes about 26000 papers divided into funded and non-funded groups.

  Findings

  On average, funded research received more citations compared to non-funded ones; however, this results varies according to the finders or the field of the papers. Financially supported by international funders or simultaneously by national and international funders receive more citations than those research funded by only national funders, while the formers research also get published in the more prestigious journals.

  Conclustion

  All funded research do not receive the same number of citations. It is recommended to consider this indicator with the number of received citations to have more qualified measure of research performance.

  Keywords: Citations, Research performance, Funding agencies, Research funding
 • FATEME ZANDIAN *, Ali Moradian, Mohammad Hassanzadeh Pages 99-116
  purpose

  This research attempts to analyze scientific collaboration among Iranian medical researchers based on social network indicators.

  Methodology

  This is an applied research conducted using scientometrics methods, by analyzing the co-authorship network among researchers using the social network analysis indicators. 57460 articles published by Iranian medical researchers from 2003 to 2013 in Web of science were surveyed. To analyze the data from existing functions Bibexcel, Pajek, Vosviewer and UCIinet software were used and to test the hypothesis Spearman correlation test was employed.

  Findings

  The network density was 0/097, network clustering coefficient of 1/000, the mean distance of 2.5 and the network components index was calculated for 4 factors including a major factor with 1005 nodes and three minor factors with 20, 5 and 8 nodes. The results for centrality measures (micro), in degree centrality, network concentration of 0/573%, betweenness network centrality of 4.39 percent and the index of centrality closeness or the average of adjacent nodes of 40.382. In general, there is a strong and effective network of collaboration between Iranian researchers in the field of medicine.

  Conclustion

  Iran should make more efforts to accelerate international scientific development. To publish the article on proceedings, criticisms, corrections, letters, editorials and conferences in international journals, more research and budget allocations should be made. Appropriate budgeting should be determined in all medical fields, especially those with less scientific articles than other fields.

  Keywords: Research collaboration, Network analysis, Medicine, Iranian researchers, Web of Science, Scienometrics, Social networks
 • Seyed Mohammad Norozian Amiri, Ali Khalkhali *, Zohreh Shakibaei Pages 117-138

  urpose: This research has investigated and demonstrated the scientific structure and knowledge map of the researches of wisdom.

  Methodology

  the study used scientometrics approach. The statistical population of this research consisted from all scientific documents registered at the Scopus. In this research, scientific documents were extracted from Scopus and their co-word analysis was done after standardization. For each subject area and the keywords, a column diagram was formed, and then neighboring and co-neighboring graphs were performed.

  Findings

  The findings showed that the fields of social sciences, computer science, business, management and accounting, economics, econometrics and finance, environmental sciences, engineering sciences, mathematics and decision-making sciences have done the most research work related to the study of wisdom. The most common words were wisdom, knowledge, ethics, education, leadership, technology, personality, and business. It is also proposed to develop the knowledge map of wisdom research, the main structures of "wise leadership," "living with universal culture," "teaching Practical wisdom" and "wisdom-based creativity ".

  Conclustion

  The results showed that the concept of wisdom with regard to large capacities, especially in Iran, was not considered for the basic needs of society.

  Keywords: Wisdom, Scientometrics, Network analysis, Clustering, Knowledge map
 • Shima Moradi * Pages 139-160
  purpose

  This paper aims to analyze the research trends in smart cities all around the world, in order to demonstrate the most and the least active fields as well as drawing the map of the most active countries in this scope.

  Methodology

  The bibliometric data of 4696 indexed scientific work were collected from Web of Science, within 1970 – January 2018. The data were analyzed using content analysis and visualized by tables, charts and atlases from geographical and thematic aspects.

  Findings

  The results showed some countries had focused on a special aspect of smart cities and more than half of the studies were in smart IT infrastructure.

  Conclustion

  Highly cited fields in the area of smart cities in order were: smart information technology infrastructure, smart government, smart environment, smart mobility, smart energy, smart economy and smart citizen. Conducting 0.4% of the whole rstudies, Antonio J Jara was found to be the most active author, and “natural science foundation of china” was the most active funding institution. The Atlas showed that the frontier countries in research on smart cities were China, Spain and Italy. China`s main focus was on smart infrastructure while Spain’s was smart citizens and smart energy. Italy`s research were mostly concentrated on smart government, smart mobility, and smart environment. In general, it can be concluded that "smart IT infrastructure” was the most noted among components of smart cities.

  Keywords: Content analysis, Smart citizen, Smart energy, Smart environment, Smart mobility, Smart economy, Smart IT infrastructure, Smart government, Atlas
 • Ali Akbar Khasseh, Narges Asghariyan, Oranus Tajedini *, Ali Sadat, Moosavi, Hamid Ghazizadeh Pages 161-184
  urpose

  Using two scientometric techniques named RPYS and RPYS-Co, this research tries to discover the evolutionary and historical development of research in the field of occupational therapy.

  Methodology

  The research is applied in terms of goal, and is descriptive in terms of data gathering. The research data consists of 7592 articles in the field of therapeutic work. Which are indexed over the 20-year period (1998-2017) in Clarivate Analytics Indexes (SCI-Expanded, SSCI, A & HCI and ESCI). After extracting all the works included in the resource list of these articles, the results were analyzed using the CRExplorer software.

  Findings

  Findings showed that during 1900-2000, in total, the occupational therapy field witnessed 11 historical mutations in 1910, 1919, 1922, 1943, 1948, 1965, 1969, 1972, 1975, 1979 and 1998, respectively The title of the most valuable work in the period under review is attributed to the World Health Organization (WHO), Occupational Therapy for Dementia Patients and their Care (2006), and Mini-mental State: a Practical Method for Grading the Cognitive State of Patients for the Clinician (1975).

  Conclustion

  The results showed that all mutations introduced by both RPYS and RPYS-CO in the field of occupational therapy were paper-based.

  Keywords: Occupational Therapy, C Scientometrics, History, RPYS, and RPYS-CO
 • Sanam Ebrahimzadeh * Pages 185-202
  purpose

  This study aimed to explore the field of collaborative information seeking (CIS) researches and drawing the co-word map based on the articles indexed in Web of Science.

  Methodology

  The research has been done by quantitative method and scientometric indicators. All 125 Web of Science records were retrieved using the term “collaborative information seeking behavior”. VOSviewer was used to construct and visualize the network.

  Findings

  The research findings indicated that the articles were the main document type of the total CIS research production. The results of the SNA also showed that Information Research - an international electronic journal - was the top journal where most of the CIS researchers published their articles. Also, the results showed that the most popular terms among the researchers are etrieval, Seeking, Model and Searching Process.

  Conclustion

  It is an appropriate source to show the intellectual structure, academic foundation, knowledge domain, and social structure of the field to rank the most constructive scholars, institutions, and publications. So, it will provide a roadmap and support future guidance of research in this field of study.

  Keywords: Collaborative information seeking behavior, Scientometric analysis, Sci-entific documents, Web of Science
 • Maryam Khosravi *, Roya Pournaghi Pages 203-224
  purpose

  Scientific institutes repeatedly emphasize that strategies shall be implemented for recognition of research impact. The important problem is how we can evaluate the impact of research with logical and recurrent planning. The purpose of this research is recognition of different dimensions of research impact.

  Methodology

  The present study was conducted through systematic review in eight steps: assigning topics to the reviews, determining the inclusion/exclusion criteria, syntax control (using the tools available in the database and related standard keywords), locating studies (on Web of Science, Scopus, Lisa, Ovid, Proqest, Ebsco and Persian language database of Ganj, SID, Magiran, Noormags), selecting studies (28722 articles abstracts), assessing study quality (in this stage, after designing a quality evaluation tools, the resources extracted by two researchers were independently studied and scored (112 relevant papers), extracting data, and finally, the analysis and presentation of the results.

  Findings

  The research results showed ten different dimensions: Academic, Altmetrics, Healthcare, Economy, Security and defense, Social, Culture, Ecology, Policy, and Services. Among them, the most emphasis was on economic, social and health dimensions, with the least emphasis on services, and security and defense.

  Conclustion

  Ten effective dimensions Identified in this study are used to ensure the effectiveness of research and can be used in the form of an effective research evaluation system.

  Keywords: Research impact, Evaluation of research, Research, Systematic review
 • Mohammad Alaee Arani, Afshin Musavi Chalak *, Maryam Salami, Faramarz Soheili Pages 225-240
  purpose

  This study aims to investigate the scientific studies of Iranian scientometrics researchers from the perspective of the diversity of scientific journals published these works. The purpose of the meta-analysis is to combine the effect size of the studies conducted in Iranian scientific Journals.

  Methodology

  The research population consisted of 170 research articles in the field of scientometrics which were based on the criterion of internal validity (quality, year, authors and type of research) in the period of three years from autumn 2013 to summer of 2016. In first step, the assumptions of homogeneity were checked; effect size was interpreted according to Cohen’s model.

  Findings

  The results show that based on the Meta-analysis of the articles, 14 specialized journals and 52 non-specialized journals have been involved in the publication of scientific research. The Journal of Information process and management (0.237) has the largest share of publication among the journals. Health Information Management (0.149) and the International Journal of Information Science and Management (0.096) are in the next ranks. The random effect size of the prevalence of the publication of scientific articles in non-specialized journals at the (P-value=0.013) is 0.448. The evaluation of the standard Cohen model's score shows that the effect size of the non-specialized journals (d = 0.5) is estimated to be moderate.

  Conclustion

  The findings indicate the heterogeneity of the effect size in specialized journals and homogeneity in the case of non-specialized journals. The tendency to publish articles in non-specialized journals compared to specialized scientific journals is significant. But the tendency of knowledge and information science journals to tend to publish scientometric articles is significantly different.

  Keywords: Meta-analysis, Effect size, Scientometrics research, Scientific journals
 • Maryam Fouladian, Sedigheh Mohamadesmaeil * Pages 241-259
  urpose

  The purpose of this research is to analyze the collaboration of faculty members in the field of engineering in research Institutes in Iranian Ministry of Science, Research and Technology in Tehran during 2011-2015.

  Methodology

  The research method is scientometrics and social network analysis. The population is scientific production of 7 institutes, which are extracted from databases.

  Findings

  the researchers with high scientific production were identified. There are also more scientific productions with more than 3 authors. Nearly %26 of researchers have collaborated with each other. Based on the SNA indicators, NIGB is the most active institute in the formation of scientific networks of research and technical areas.

  Conclustion

  Subject field can be one of the factors of high scientific production for IIPPI and NIGEG. The result showed that in scientific interactions, the trend of group work in TETRI is weak. One of the reasons might be paying attention to the basic topics of each discipline and lack of attention to the solution of interdisciplinary issues. The NIGEG has a privileged position among other research institutes and has more power and influence in the network. The United States has been the focus of the researchers' attention, and this could be due to fewer obstacles in the country.

  Keywords: Collaboration, Social Network Analysis, Engineering research institutes, Iranian Ministry of Science, Research, Technology