فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ایده دادگران، لیلا کنفی * صفحات 1-2

  نامه به سردبیر
  ادغام خدمات بهداشتی درمانی با آموزش پزشکی در کشورمان، تفکر و نوآوری را در دهه گذشته در سطح جهانی بدنبال داشته است که آموزش پزشکی باید علاوه بر تربیت طبیبی که دارای دانش و مهارت های لازم است، ابعاد مختلف دیگری از جمله شناخت لازم از مسایل بهداشتی درمانی جامعه و مدیریت مسایل سلامت جامعه را به پزشک یاد دهد (1).کلیه نظام های مراقبت سلامت در دنیا با مشکل محدودیت منابع مواجه هستند و بدین دلیل تخصیص عادلانه منابع از چالش های مهم هر نظام سلامت در فرایند تصمی م گیری محسوب می شود (2). تخصیص منابع عبارت است از تقسیم و توزیع خدمات و امکانات بین مردم و برنامه های موجود که این امر در مراقبت های بهداشتی درمانی در سه رده صورت می گیرد: سطح کلان، میانی و خرد. افزایش انتظارات عمومی، افزایش تعداد بیماران قابل درمان و فن آوری های تازه و گران قیمت از یک طرف و بودجه های کاملا محدود بهداشتی درمانی، کمبودهای منطقه ای و اولویت های متفاوت دولت ها، از طرف دیگر اهمیت ایجاد یک تعادل میان منابع و نیازها را روشن می کند. هدف نهایی گروه پزشکی ارائه بهترین مراقبت ها به بیماران با تحمیل کم ترین هزینه به سیستم است (3). نظام شبکه بهداشت و درمان اصول و ضوابطی بنیادین برای گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ارائه خدمات از آغاز تاکنون داشته است (4). در ساختار طرح های گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشور  سطح بندی، ادغام خدمات و ارائه خدمت از طریق نظام ارجاع از اصول و ضوابط کلی است. خانه بهداشت محیطی ترین واحد ارائه خدمت در نظام شبکه است و پایگاه سلامت روستایی، مرکز سلامت جامعه روستایی، مراکز سلامت جامعه روستایی شبانه روزی، پایگاه سلامت شهری، مرکز سلامت جامعه شهری، مراکز جامع خدمات سلامت شهری، پایگاه های اورژانس و   فوریت های پزشکی از جمله واحدهای موجود در شبکه ی بهداشتی درمانی شهرستان هستند (5). انتخاب روش تدریس یکی از چالش های مهم فرایند آموزش است و هدف نظام آموزشی پرورش خلاقیت، نقد، استدلال و حل مشکلات است که این امر لزوم استفاده از روش آموزشی دانشجو محور را می طلبد تا ضمن تحقق نیازهای فرایند آموزش، رضایتمندی و افزایش دوام آموخته ها نیز حاصل شود. یکی از روش های تدریس که باعث تحقق اهداف مورد نظر می شود، روش بحث در  گروه های کوچک است که در آن پس از طرح سوال دانشجویان در گروه های مختلف با یکدیگر همکاری کرده و پاسخ می دهند. طی این فرایند دانشجویان به طور فعال در یادگیری و یاددهی مشارکت می کنند. شرکت فعال، کارمعین و پژواک تفکر از نکات مهم این روش تدریس می باشد (6).
  جهت تدریس طراحی نقشه ی نظام عرضه مراقبت های بهداشتی درمانی از مدل بازی شبیه سازی شده استفاده  می شود که به واسطه آن می توان به طور واقعی مشکلات و احتمالات مختلف را بر روی آن  تجربه نمود. در این مدل یک استان فرضی با 500000 نفر جمعیت در نظر گرفته شده که سیستم مراقبت های بهداشتی در آن پیاده نشده است، نقشه ای بزرگ که توزیع جمعیت استان و مشخصات جغرافیایی و نقشه راه ها بر آن مشخص شده است، در اختیار فراگیران قرار می گیرد. علت بیماری های منطقه مشخص شده و بودجه کلی جهت ایجاد سیستم مراقبت های بهداشتی و لیست قیمت انواع منابع ارائه می گردد (7).
  فراگیرندگان در گروه هایی کوچک که هر گروه یک نقشه ی جداگانه در اختیار دارند، این موقعیت را خواهند داشت تا آزادانه بر طبق ضوابط و استانداردها، سیستم مراقبت های اولیه خود را طراحی نمایند. سپس با توجه به نقشه طراحی شده در هر گروه میزان عدم دسترسی جامعه به مراقبت های اولیه بهداشتی، میزان مرگ های قابل پیشگیری و درصد پاسخ به متقاضیان درمان سنجیده خواهد شد. از آنجا که یادگیری موثر بیش از هر چیز نیازمند یاددهی خوب در محیطی مناسب و به واسطه ی روش های خلاق است (8) این روش تدریس از گذشته تا به حال مورد توجه بوده و در گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی تهران تدوین و تدریس شده است. امید است که تدریس تخصیص منابع به کارورزان پزشکی به صورت طراحی نقشه نظام عرضه مراقبت های اولیه در ساختار شبکه بهداشتی درمانی کشور که مطابق با آخرین تغییرات آن در ساختار ارائه خدمات باشد، بتواند نیل به اهداف آموزشی مد نظر را میسر سازد.

  کلیدواژگان: تخصیص منابع، آموزش پزشکی، عرضه مراقبت سلامت
 • زهره سهرابی، زهرا خلیلی، لیلی صالحی* صفحات 3-10
  مقدمه

  برای کسب مهارت های بالینی دانشجویان پزشکی در دوره انترنی لازم است برنامه ریزی آموزشی مناسب طراحی گردد. این مطالعه به منظور روان سنجی پرسشنامه آمادگی ورود به دوره انترنی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1394 انجام گرفت.

  روش ها

   این مطالعه مقطعی بر روی انترن های دانشگاه علوم پزشکی شیراز به روش نمونه گیری در دسترس اجرا گردید. ابزار اولیه  پرسشنامه 48 سوالی با مقیاس روبریک  (Rubric)از مطالعات قبلی اقتباس شده بود که پس از کسب اجازه از نویسنده اصلی به زبان فارسی ترجمه شد، سپس روایی صوری و محتوایی به ترتیب با قضاوت 10 دانشجو و 10متخصص مورد بررسی قرار گرفت و روایی سازه به کمک تحلیل عاملی اکتشافی  و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و test- re test مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار های آماریSPSS  برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی و AMOS  جهت انجام تحلیل عاملی تاییدی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  براساس تحلیل عاملی اکتشافی، 47 گویه در پرسشنامه حفظ و در 7 عامل قرارگرفتند که این عوامل قادر به پیش بینی 65 درصد از تغییرات کل مقیاس بود که با توجه به مفاهیم در بر گیرنده، این عوامل شامل وظایف عملکردی، مهارت های کلینیکی و کنترل استرس، مهارت ارتباطی، انجام پروسیژرهای اساسی، خود یادگیری و مدیریت وظایف بودند. ضریب همبستگی پیرسون برای پرسشنامه در این مطالعه برابر0/875 =r، و میزان آلفای کرونباخ آن معادل 0/935 بدست آمد و براساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی نتایج مطالعه مورد تایید قرارگرفت.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه شاهد مناسبی درخصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار آمادگی ورود به دوره انترنی بود. این نتایج می تواند جهت سنجش آمادگی ورود به دوره انترنی در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: روایی، پایایی، روان سنجی، پرسشنامه
 • علی ایمانی، فرید غریبی* صفحات 11-21
  مقدمه

  اهمیت ارتقای کیفیت و عملکرد در سطح آموزش عالی سبب شده است که دانشگاه های مختلف به روش های اثربخش ارزیابی آموزشی نظیر ممیزی روی آورند. مطالعه حاضر با هدف ممیزی آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تبریز در سطح تحصیلات پایه براساس مدل ممیزی آموزشی تنسی انجام گرفت.

  روش ها

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که در سال 1397 با مشارکت مدیران آموزشی و اعضای هیات علمی این دانشکده در دو مرحله خودارزیابی و ارزیابی بیرونی اجرا گردید. ابزار مورد استفاده در مطالعه را چک لیست ممیزی آموزشی مربوط به کمیسیون آموزش عالی تنسی تشکیل می داد که روایی و پایایی آن توسط متخصصین عرصه آموزش پزشکی کشور مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در بخش تحلیل داده ها، ابتدا بررسی های توصیفی بر روی داده ها صورت گرفت و نتایج بدست آمده بصورت فراوانی (درصد) برای متغیرهای کیفی؛ میانگین و (انحراف معیار برای متغیرهای کمی گزارش گردید. داده ها با استفاده از آزمون ANOVA و آزمون های تعقیبی Tukey و t-test و از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاکی از آن بود که وضعیت عملکرد این دانشکده در مرحله خودارزیابی با کسب امتیاز کل 4/98 در حد متوسط و در ارزیابی بیرونی با کسب امتیاز 2/80 در حد ضعیف قرار دارد. نتایج نشان داد که دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تبریز در مرحله خودارزیابی در ابعاد "روش های یاددهی- یادگیری" و "پیگیری ممیزی های پیشین" به ترتیب حائز بهترین و ضعیف ترین عملکرد گردید. در حالی که در ارزیابی بیرونی، ابعاد "حمایت" و "پیگیری ممیزی های پیشین" به عنوان بهترین و ضعیف ترین عملکرد شناخته شدند. همچنین مقایسه نتایج به دست آمده در مرحله خودارزیابی و ارزیابی بیرونی بیانگر آن بود که در کلیه ابعاد ممیزی بجز بعد "تضمین کیفیت" و "حمایت"، امتیازات کسب شده در مرحله ارزیابی بیرونی به طرز معنی داری از امتیازات به دست آمده در خودارزیابی پایین تر است (0/05>P).

  نتیجه گیری

   مطالعه حاضر نشان داد که دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی تبریز براساس استانداردها و سنجه های معتبر بین المللی دارای کاستی های عمده ای بوده و نیازمند بهبود وضعیت از طریق مداخلات کارا و اثربخش می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، عملکرد، تحصیلات پایه، خودارزیابی
 • عباس خاک پور*، هدایت الله اعتمادی زاده، مصطفی صمدی صفحات 22-31
  مقدمه

  شیوه ی رهبری که اساتید در کلاس درس بکار می گیرند، تاثیر شگرفی بر تحولات فکری، رفتاری و تحصیلی دانشجویان می گذارد. تدریس تحول آفرین با ارائه بینشی نوین به مدیریت کلاس، افق تازه ای را پیش روی محققان تربیتی قرار داده است. هدف از این مطالعه بررسی نقش تدریس تحول آفرین در اشتیاق تحصیلی و رفتار تسهیم دانش در بین دانشجویان علوم پزشکی بود..

   روش ها

  روش پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان به تعداد 384 دانشجو محاسبه که به روش تصادفی در دسترس انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های تدریس تحول آفرین (بوجامپ و همکاران، 2016)، مقیاس اشتیاق تحصیلی (فردریکز و همکاران، 2004) و رفتار تسهیم دانش (واندرهوف و همکاران، 2004) بود. داده ها با استفاده  از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای آماری SPSS, Amos استفاده شده است .

  یافته ها

   نتایج نشان داد که بین متغیرهای تدریس تحول آفرین و متغیرهای اشتیاق تحصیلی و تسهیم دانش رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (0/001=p)، همچنین یافته ها بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین اشتیاق تحصیلی و تسهیم دانش بود(p=0/001).  نتایج به دست آمده از مدل معادله ساختاری نشان داد که تدریس تحول آفرین بر اشتیاق تحصیلی و تسهیم دانش تاثیر مستقیمی دارد (p=0/001). همچنین نتایج تحقیق نشان داد، اشتیاق تحصیلی تاثیر مستقیمی بر متغیرهای تسهیم دانش دارد (p=0/001). 

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش تدریس تحول آفرین به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اشتیاق تحصیلی تاثیر دارد. از سویی دیگر نقش اشتیاق تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان در پژوهش های مختلف مورد تائید قرار گرفته است. لذا دانشگاه ها باید برنامه هایی را برای بهسازی اعضای هیئت علمی در زمینه استفاده از روش های تدریس تحول آفرین طراحی و اجرا نموده و مشوق ها و محرک های استفاده از روش تدریس تحول آفرین را فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، اشتیاق تحصیلی، تدریس تحول آفرین، تسهیم دانش
 • مسعود صادقی، مهدی برزگر * صفحات 32-43
  مقدمه

  یکی از عواملی که می تواند بر کل زندگی دانشجویان و سرنوشت آن ها تاثیر بگذارد رضایت تحصیلی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای هیجانات تحصیلی در رابطه بین نیازهای بنیادی روانشناختی و رضایت تحصیلی دانشجویان انجام گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بر روی کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به تعداد 5363 نفر در سال تحصیلی 97-1396 انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 358 نفر (58/96 درصد دختر و 41/03درصد پسر) و به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های استاندارد نیازهای بنیادی روانشناختی دسی و رایان، هیجانات تحصیلی پکران و همکاران، رضایت تحصیلی لنت و همکاران بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین نیازهای بنیادی روانشناختی، هیجان های تحصیلی مثبت و رضایت تحصیلی رابطه مثبت معنی دار (0/01>P) و بین هیجان های تحصیلی منفی و رضایت تحصیلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد (0/01>P). همچنین نتایج نشان داد که مدل مطرح شده از برازش خوبی برخوردار است (0/99= GFI و 0/043= RAMSEA). نتایج تحلیل مسیر بیانگر نیازهای خودمختاری، شایستگی و هیجان های مثبت و منفی بر رضایت تحصیلی اثر معنی دار دارند. همچنین هیجان های تحصیلی رابطه بین نیازهای بنیادی روانشناختی و رضایت تحصیلی را میانجی گری می کنند .

  نتیجه گیری

  این نتایج اهمیت ارضای نیازهای بنیادین را بیان کرده و نشان می دهند که برای بهبود رضایت تحصیلی، دانشجویان باید احساس خودپیروی و شایستگی کنند و پیوند و ارتباط واقعی با دانشگاه، اساتید و همکلاسی ها برقرار نمایند.

  کلیدواژگان: هیجانات تحصیلی، رضایت تحصیلی، نیاز های روانشناختی، دانشجویان
 • مهدی عرب زاده* صفحات 44-53
  مقدمه

  سازگاری تحصیلی از جمله عوامل مهمی می باشد که بر عملکرد تحصیلی اثرگذار بوده و مطالعاتی را در مدارس و دانشگاه ها به خود اختصاص داده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین سهم عوامل خودتفسیری و هیجانات تحصیلی در پیش بینی سازگاری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی انجام شد.

  روش ها

  مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. از میان جامعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال تحصیلی 97-96، نمونه ای به حجم 395 نفر (253 دختر و 142 پسر) به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های خودتفسیری (هاردین، لونگ و باوات)، سازگاری (بیکر و سریاک) و هیجانات تحصیلی (پکران، گوئتز و فرانزل) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام در نرم افزار آماری SPSS انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که رابطه ی سازگاری تحصیلی با خودتفسیری وابسته (P<0.01,r=0.20)و هیجانات تحصیلی (P<0.01,r=0.16) مثبت و معنی داری است و با خودتفسیری مستقل (P<0.05,r= -0.11) و هیجانات تحصیلی (P<0.05, r= -0.13) منفی و معنی داری است. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام نیز حاکی از آن بود که خود تفسیری وابسته و هیجانات تحصیلی مثبت می توانند سازگاری تحصیلی دانشجویان را به طور مثبت و معنی دار پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان گفت خودتفسیری وابسته و هیجانات تحصیلی مثبت نقش معنی داری در پیش بینی سازگاری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دارند. بنابراین با توجه به یافته های حاصل از این مطالعه پیشنهاد می گردد، مراکز مشاوره دانشجویی در چنین دانشگاه های، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت خودتفسیری و هیجانات تحصیلی با هدف افزایش سازگاری تحصیلی دانشجویان نمایند.

  کلیدواژگان: سازگاری تحصیلی، خود تفسیری، هیجانات تحصیلی، دانشجویان
 • حسین نجفی* صفحات 54-63
  مقدمه

  از آنجایی که یادگیری ترکیبی، تلفیقی از نقاط قوت دو شیوه آموزش سنتی و الکترونیکی می باشد، این مطالعه با هدف مقایسه تاثیرآموزش به روش ترکیبی و سنتی در یادگیری دانشجویان ارشد دانشگاه پیام نور انجام گرفت.

  روش ها

  این مطالعه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مبتنی بر کلاس درس LMS انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ارشد دانشگاه پیام نور مرکز شیراز در نیم سال اول سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 30 بود که با کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) منتصب شدند. داده ها با استفاده از آزمون های t و آنالیز کوواریانس از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان در گروه های آزمایش و کنترل در نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (7/756= f در سطح آلفای 0/05). همچنین نتایج حاکی از برتری میانگین گروه آزمایشی (14/0987) در ارزیابی نهایی نمرات محیط یادگیری ترکیبی در مقایسه با آموزش سنتی بود (12/9361)، به میزان 1/3806 نمره بود.

  نتیجه گیری

   آموزش ترکیبی به دلیل تلفیق نقاط قوت دو شیوه آموزش سنتی و الکترونیکی، تصویرسازی ذهنی، خود تنظیمی و  خود انگیزشی یادگیری در دانشجویان در مقایسه با آموزش صرف سنتی، می تواند بر کیفیت یادگیری در قالب حفظ و نگهداری نمرات اثرگذارتر باشد

  کلیدواژگان: تدریس سنتی، یادگیری الکترونیکی، مقایسه، روش ترکیبی، دانشجو
 • مریم تقوایی، علی گل افشانی، طاهره اقامیرزایی، جملیه آقاتبار، رضا یوسفی * صفحات 64-73
  مقدمه

  با شکل گیری پدیده جهانی شدن و انقلاب اطلاعات، استفاده اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات از مهم ترین اولویت ها در آموزش عالی است. این پژوهش به منظور بررسی وضعیت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر عملکرد اعضای هیات علمی انجام شد.

  روش ها

  این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی در سال تحصیلی96- 1395 برروی 52 نفر از اعضای هیات علمی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به روش سرشماری صورت گیرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات و پرسشنامه های محقق ساخته جهت ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی انجام شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 0/89، 0/82 محاسبه، برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون، T-test، One-Way-ANOVA و نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین استفاده از فناوری اطلاعات نسبتا مطلوب (0/28± 3/19)، عملکرد آموزشی مطلوب (0/48± 3/95) و عملکرد پژوهشی (0/42± 2/58) نسبتا مطلوب است. از مولفه های فناوری اطلاعات، تنها مولفه میزان استفاده از اینترنت قادر به پیش بینی 6/1 درصد از عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی بود و همچنین هیچ کدام از مولفه ها، پیش بینی کننده کارکرد پژوهشی اعضای هیات علمی نبود. نتایج نشان داد که بین فناوری اطلاعات اعضای هیات علمی با مرتبه علمی، سن، سابقه تدریس تفاوت معنی داری وجود دارد .

  نتیجه گیری

  وجود بستر مناسب نرم افزاری و سخت افزاری فناوری اطلاعات از جمله بسته تحولی توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی جهت کاربرد اثر بخش فناوری اطلاعات، ایجاب می نماید در زمینه استفاده از آی سی تی (ICT) در فعالیت های آموزشی و پژوهشی توسط اعضای هیات علمی در این دانشگاه اقدامات اساسی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، عملکرد آموزشی، پژوهشی، اعضای هیات علمی
|
 • Z Sohrabi, Z Khalili, L Salehi* Pages 3-10
  Introduction

  Acquiring clinical skills in medical internship needs to design appropriate educational planning. The aim of this study was to evaluate the psychometric adequacy of the preparedness for Internship Questionnaire in 2016.

  Methods

   This cross - sectional study has been done on medical interns through sampling method in Shiraz university of medical sciences. The Initial instrument was 48-item questionnaire with Rubric score adopted from previous studies and translated to Persian after developer’s permit.   Face and content validity of the instrument were assessed by 10 students and specialists. Construct validity was assessed by Explanatory factor analysis and Reliability of the scale was determined by alpha cronbach coefficient and with the test-retest method. Data were analyzed by AMOS and SPSS.

  Results

  By using explanatory factor analysis, 47 questions retained in the questionnaire and classified into seven factors .These factors capable to predict 65% of the properties of the total questionnaire. The factors based on their concepts including: Practical tasks, clinical skills and stress control, communication skills, carry out basic procedures, Self- learning and task management. Spearman correlation coefficient for this study was (ρ=.875), and the alpha Cronbach was (α=.935). Results of the study approved based on the results of confirmatory factor analysis.

  Conclusion

  The results of this study indicated the strength of the factor structure and reliability of the instrument of preparedness for internship and can assesses the preparedness for internship in universities and other educational institutes.

  Keywords: Validity, Reliability, Psychometrics, questionnaire
 • A Imani, F Gharibi* Pages 11-21
  Introduction

  The importance of promoting quality and improving performance at higher education levels leads to using educational evaluation methods such as auditing by universities. This study was conducted for educational auditing of Tabriz School of Health Management and Medical Information at undergraduate level based on the Tennessee Educational Audit Model.

  Methods

  This descriptive-analytic and cross-sectional study has been done with participating educational managers and faculty members of Tabriz School of Health Management and Medical Information in two stages of self and external assessment in 2018. Tool for gathering data was a checklist of the Tennessee Higher Education Comprehensive Education Audit that its validity and reliability was assessed and approved by the medical education experts. Collected data were analyzed by using descriptive statistics (frequency, mean) and Tests such as  ANOVA ,Tukey, T-Test through SPSS.

  Results

  The study results showed that the performance of this faculty in the self-assessment phase with a score of 4.98 is moderate and in the external assessment phase with a score of 2.80 is weak. The results also showed that the "teaching and learning processes" and "follow-up of pervious academic audit" have the best and worst domains in self-assessment respectively, while in the external assessment the dimensions of "support" and "follow up of previous academic audits" were recognized as the best and worst performance respectively. Also, comparing the results in the self and external assessment phases indicates that in the whole survey and in all aspects of the audit, except for the "quality assurance" and "support" domains, the earned scores at the external assessment phase were lower than self-assessment scores significantly (P <0.05).

  Conclusion

  This study indicated that the Tabriz School of Health Management and Medical Information has significant shortcomings based on international standards and needs improvement through implementing effective and efficient interventions.

  Keywords: Medical Education, Performance, Undergraduate level, Self-Assessment
 • A Khakpour*, H Etemadizade, M Samadi Pages 22-31
  Introduction

  The leadership style used by university professors in the classroom has a profound impact on students' intellectual, behavioral, and academic development. Transformational teaching has provided a new horizon for educational researchers by providing new insights into classroom management. The aim of this study is to examine the role of transformational teaching in academic enthusiasm and knowledge sharing behavior among medical students.

  Methods

  This is a descriptive-correlation study. The statistical population consisted of all students of Hamadan University of Medical Sciences in the 2017-2018 academic year.384 students by using Morgan sampling table calculated as sample size and selected in random sampling method. Data gathering tools are Transformational Teaching, Academic engagements and Maturity of Knowledge Sharing questionnaires. Collected data were analyzed by Pearson correlation coefficient and structural equation model through Amos and SPSS.

  Results

  The findings of the research show that there is a positive and significant relationship among the transformational teaching variables and the variables of academic engagements and knowledge sharing (p=0.001).Also, there is a positive and significant relationship between academic engagements and knowledge sharing (p=0.001). The results from the structural equation model show that transformational teaching has direct effect on the academic engagements and knowledge sharing (p=0.001). Also, the research results indicate that academic engagements has a direct impact on the knowledge sharing variables among students(p=0.001).

  Conclusion

  Based on the findings of the research, transformative teaching has a direct and indirect effect on academic eagerness. On the other hand, the role of academic engagement in the academic achievement of students in various researches has been confirmed, therefore, universities should design and implement programs for the improvement of faculty members’ performance in using modern teaching methods also, provide  stimulant  for using transformative teaching.

  Keywords: Medical education, educational engagements, Transnational teaching, knowledge sharing
 • M Sadeghi, M Barzegar * Pages 32-43
  Introduction

  Academic satisfaction is one of the factors that can affect the whole life and fate of students. The purpose of this study was to investigate mediating effect of Academic Emotion on the relationship between basic psychological needs and academic satisfaction of students.

  Methods

  This is a descriptive-analytic study of correlation type on all students of Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences (n=5363) during the academic year of 2018-19. The sample size was 358 (58.96% female and 41.03% male) according to Morgan table and they were selected by cluster random sampling. Research instruments were Deci and Ryan’s Basic Psychological Needs, Pekrun and et al Academic Emotion scale, Lent and et al Academic Satisfaction. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and path analysis through AMOS and SPSS.

  Results

  There was a positive significant relationship among basic psychological needs, positive academic emotions and academic satisfaction (P<0.01). There was a Negative significant relationship between negative academic emotions and academic satisfaction (P<0.01). The results showed that the proposed model has good fit (GFI=0.99 & RAMSEA=0.043). Path analysis results indicated that autonomy, competence and positive & negative academic emotions was significantly related to Academic satisfaction. Furthermore, the results showed that academic Emotion mediated the relationship between basic psychological needs and Academic satisfaction.

  Conclusion

  These results show the importance of basic psychological needs, therefore to improve Academic satisfaction students must feel autonomous, competent, and experience a genuine connection with their college, lecturers and fellow students.

  Keywords: Academic Emotion, Academic Satisfaction, psychological needs, Students
 • M Arabzadeh* Pages 44-53
  Introduction

  Academic Adjustment is one of the important also, effective factors on academic performance, and in this regards, studies have been conducted in schools and universities. The present research has been done to investigate The Role of Self-Construal and Academic emotions in predicting Academic Adjustment of medical student's.

  Methods

  This is a descriptive/correlation research. Population of this study included all students who were studying in Alborz University of Medical Sciences in academic year of 2017-2018   that 395 students were selected by multi-stage random sampling method. For gathering data, Self- construal questionnaire of Hardin, Leong & Bhagwat, and Academic Emotions Questionnaire of Pekrun, Goetz & Frenzel, adjustment questionnaire of Baker and Siryk were used. Collected data were analyzed by using Pearson correlation test and step-by-step multiple regression method in SPSS.

  Results

  Results suggested that there is positive and significant relationship between dependent Self-Construal (P<0.01,r=0.20) and positive Academic emotion with academic adjustment (P<0.01,r=0.16). also, negative and significant relationship between Independent self construal (P<0.05,r= -0.11) and negative Academic emotion with academic adjustment (P<0.05, r= -0.13). Results of step-by-step multiple regressions indicated that dependent Self-Construal and positive Academic emotion could positively and significantly predict students' academic adjustment.

  Conclusion

  According to the results of this study, dependent Self-Construal and positive Academic emotion play a significant role in the prediction of students' academic adjustment. So, it is recommended that students’ counseling centers in universities holding educational workshops which focus on Self-Construal and Academic emotion by the aim of increasing academic adjustment in students.

  Keywords: Academic Adjustment, Self-Construal, Academic Emotion, Students
 • H Najafi* Pages 54-63
  Introduction

  Since blended learning is a combination of the strengths of both traditional and electronic teaching methods, so the main purpose of this research is to compare the effect                of blended and traditional teaching on students´ learning  at Master´s degree in Payame Noor university.

  Methods

  This is an experimental research, by using pretest-posttest and control group based on LMS classroom. The population consisted of all the masters´ students of Shiraz Payame Noor University (PNU) in the first academic year of 2018-2019 (N=30) that were divided into experimental and control group via census sampling method (15 students in each group). Data   were analyzed by T-test and covariance (ANCOVA) through SPSS.

  Results

  Results indicated a significant difference between the experimental and control groups in pretest and posttest scores at the 0.05 level (F=7.756). In the final evaluation, the results indicated the superiority of the mean score of experimental group (14.0987) in blended teaching to control group in traditional instruction (12.9361).

  Conclusion

  Blended teaching because of combining the strengths of the two methods of traditional and e-learning, mental imagery, self-regulation and self-motivating learning in students can be more effective on the quality of learning in terms of maintaining and maintaining grades compared to traditional education.

  Keywords: Traditional Teaching, e-learning, Comparison, Blended Methods, student
 • A Golafshani, R Uosefi Saeed Abadi*, M Taghvaee, J Aghatabar, T Aghamirzaee Pages 64-73
  Introduction

  Effective using of information and communication technology (ICT) by considering the globalization process and information revolution is the most important priorities in higher education. This research was conducted to investigate the Status of the using Information and Communication Technology (ICT) and Its Effect on Faculty Members´ Performance.
  Methodsthis descriptive-survey study was done (1395- 1396) on 52 faculty members of Mazandaran University of Medical Sciences participated in the study by census method. Data were collected using an IT standardized and researcher-made questionnaires for evaluating educational and research performance. Validity of the questionnaires was calculated using content validity and reliability through Cronbach's alpha of 0.89, 0.82, respectively. In order to analyzing data, regression analysis test, T- test, One-Way ANOVA and SPSS were used.

  Result

  The results of this study showed that the average use of information technology and research performance was relatively favorable, (3.19 ± 0.028; 2.58 ± 0.042), respectively and the mean of educational performance was favorable (3.95 ± 0.048). From information technology components, only Internet usage component was able to predict 6.1% of the educational performance of faculty members. None of the components was able to predict the scientific function of faculty members. There was a significant difference in using of information technology by faculty members according to rank, age, teaching experience.

  Conclusion

  The existence of a suitable IT software and hardware, including virtual training developmental package to apply effective IT, requires fundamental steps in ICT using in educational and research activities by faculty members at this university.

  Keywords: Information Technology, Educational activities, research activities, Faculty Member