فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک - سال سی و دوم شماره 3 (پیاپی 124، پاییز 1398)
 • سال سی و دوم شماره 3 (پیاپی 124، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • زهرا رودباری، مرتضی ستائی مختاری، ارسلان برازنده، حمیدرضا سیدآبادی* صفحات 2-8
  توجه به وجود باقی مانده هورمون های محرک رشد در لاشه حیوانات کشتار شده در کشتارگاه به عنوان یک خطر بالقوه برای سلامت افراد جامعه ضروری می باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی بیومارکرهایی جهت تشخیص استفاده غیرقانونی از محرک های رشد استروئیدی در کشتارگاها انجام شد. برای این منظور در ابتدا آنالیز بیان افتراقی ژن ها در یک پروفایل بیان ژنی موجود در پایگاه داده Arrayexpress با شماره دسترسی E-GEOD-12179، شامل مقایسه ی بافت ماهیچه گاو گوشتی که هورمون محرک رشد دریافت کرده با گاو گوشتی که هیچ محرک رشدی دریافت نکرده است انجام شد. از بین ژن هایی با بیان متفاوت، ژن های هدف با استفاده از تجزیه و تحلیل پارامترهای آماری شبکه شناسایی شدند. ژن های شناسایی شده شامل: MAPK1 ،EDN1 ،TGFB1 ،BMP4 و PPARA بودند. سپس آنالیز مسیرهای ژنی، ساخت و آنالیز شبکه بیانی ژن ها بر اساس ژن های هدف، با استفاده از نرم افزارهای Pathvisio، Cytoscape و Pathwaystudio انجام شد. تجزیه و تحلیل مسیرهای ژنی نشان داد، مسیرهای فاکتور رشد بتا، گیرنده فاکتور رشد و آزادسازی هورمون گنادوتروپین معنی دار می باشند. همچنین نتایج این تجزیه و تحلیل نشان داد که این ژن ها در تنظیم فعالیت های پایه ای سلول تکثیر، تمایز و نمو و فرایند هایپرتروفی ماهیچه نقش دارند. بنابراین این ژن ها پتانسیل معرفی به عنوان بیومارکر بیان ژنی در رابطه با تشخیص استفاده از محرک های رشد استروئیدی را دارند و نشانگرهای جدیدی را برای تشخیص مصرف غیر قانونی محرک های رشد استروئیدی در کشتارگاه ها فراهم می کنند.
  کلیدواژگان: بیومارکر کاندیدا، تشخیص تقلبات، مسیر بیولوژی، واکاوی بیان ژن
 • ایوب سلیمی، آیدین ملوکی*، حسین گودرزی، سیدرضا ابراهیمی صفحات 9-18
  ویروس نیوکاسل یکی از مهم ترین ویروس های صنعت طیور می باشد. این ویروس با توجه به حدت سویه های مختلف، علائم کلینیکی و تلفات متفاوتی دارد. پروتئین فیوژن یکی از پروتئین های مهم این ویروس، نقش مهمی در تعیین حدت ویروس دارد. در این مطالعه توالی ژنومی این پروتئین تعیین توالی گردیده است. بدین منظور واکسن کلون IR .12، که از سویه ویروس لاسوتا به روش پلاک اسی در موسسه رازی تهیه شده بود، انتخاب گردید. ابتدا ویروس با رقت مناسب به حفره آلانتوئیک تخم مرغ SPF دارای جنین ده روزه تزریق شد. و پس از طی زمان مناسب برای رشد ویروس، مایع آلانتوئیک آن جمع آوری شد. ویروس با استفاده ازسانتریفوژ دور بالاو گرادیانت ساکارز به صورت مناسب تخلیص شد. RNA ویروس استخراج، و قطعه cDNA از روی ژنوم ساخته شد. پرایمرهای مناسب طراحی شد و  PCR انجام گرفت. محصول PCR استخراج گردید. محصول استخراج در پلاسمید مناسب کلون شد. محصول کلون شده به باکتری ترانسفورم شد. باکتری حاوی پلاسمید در دمای مناسب تکثیر پیدا کرد.پلاسمید به روش Sambrook استخراج گردید. برای اطمینان از کلونینگ موفق آنزیم برشی BglII استفاده شد. پس از این مرحله پلاسمید برای تعیین توالی به روش سنگر آماده شد. نتایج با استفاده از نرم افزار مگا 5 توالی ژنومی تحلیل و همردیف سازی انجام گرفت  شد.در نتیجه این مطالعه توالی ژن Fبه صورت کامل تعیین توالی، و با سویه های لنتوژنیک موجود در بانک ژن مقایسه و بررسی شد. در نتیجه آن توالی ژنومی در این مطالعه با برخی توالی های بانک ژن به طور کامل همردیف هستند و با برخی توالی های دیگر در برخی نوکلئوتید ها متفاوت می باشد.
  کلیدواژگان: نیوکاسل، سویه کلون، پلاسمید، تعیین توالی، ژنوم
 • عبدالرضا نبی نژاد*، علیرضا آذربایجانی صفحات 19-29
  پرورش مرغ بومی اشتغالزا، خوداتکا و تامین کننده بخشی از نیاز پروتیینی جوامع روستایی و شهری ایران است، به منظور پایش بیماری های نیوکاسل و آنفلوانزادرمرغان بومی، تعداد 900 قطعه جوجه بومی 50-45 روزه در60 خانوار روستایی ساکن در یک اقلیم گرم-خشک (شهرستان های برخوار و نجف آباد) و یک اقلیم سرد-مرطوب (شهرستان های خوانسار و سمیرم) استان اصفهان توزیع و به مدت یکسال بدون انجام واکسیناسیون نگهداری شدند، در هفته های 8، 20، 32، 44 و56 برای تعیین عیار آنتی بادی علیه بیماری های نیوکاسل وآنفلوانزای H9N2 به روش (Hemagglutination Inhibition (HI از ورید بالی 15% از پرندگان خون گیری شد؛ با تهیه سواب کلواکی و حلقی نیز سروتیپ های H5 و H7 ویروس آنفلوانزا به روش RT-PCR آزمایش شد، طبق نتایج میانگین یکساله عیار آنتی بادی علیه نیوکاسل در شهرستان های برخوار و نجف آباد به ترتیب 2/4 و 5/6 و در شهرستان های خوانسار و سمیرم به ترتیب معادل 4/5 و 8/5 بود. همچنین میانگین یکساله عیار آنتی بادی علیه آنفلوانزا در شهرستان های برخوار و نجف آباد به ترتیب 20/5  و 0/6 و در شهرستان های خوانسار و سمیرم به ترتیب 5/5 و 2/6 بود. در آزمایش ملکولی به روش RT-PCR تمام نمونه های سواب از نظر H5 و H7 منفی بود. بر اساس میانگین یکساله عیار ها و ضریب تغییرات آنها، میزان شیوع نیوکاسل و آنفلوانزا در مرغان بومی مستقر در اقلیم گرم و خشک بیشتر بود، همچنین میزان تلفات ناشی از عوامل عفونی و سایر عوامل به ترتیب حدود 9% و 11% بود. لذا با توجه به مقتضیات پرورش مرغ بومی در مناطق روستایی، اعمال مدیریت بهداشتی منظم و برنامه پیشگیرانه تلفیقی در مرغان بومی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آنفلوانزا، اقلیم، اصفهان، فراوانی، مرغ بومی، نیوکاسل
 • عباس نوری*، منصور بنانی، سید غلامرضا میرزایی صفحات 30-37
  مطالعه حاضر برای بررسی تنوع آنتی ژنیک پنج جدایه ی 7،32،71،63،65 اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (Ornithobacterium rhinotracheale, ORT) از برخی استان های کشور انجام گرفت. تعداد 48 پرنده از جوجه های SPF 14 روزه به طور تصادفی به 6 گروه جداگانه تقسیم شده و با دسترسی آزاد به غذا و آب در قفس های جداگانه نگهداری شدند. جداگانه به هر گروه، از هریک از آنتی ژن های غیرفعال شده با فرمالین حاوی تعداد (CFU 8 10 ×1) باکتری به همراه یاور ناقص فروند، دو مرتبه بافاصله سه هفته  تزریق گردیدند. گروه ششم تنها بافر سالین فسفات در هر مرحله دریافت نمودند. دو هفته بعد، خون گیری از تمام پرنده ها جهت تهیه نمونه های سرمی صورت گرفت. ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال و تشخیص تفاوت های آنتی ژن در بین جدایه ها با استفاده از آزمایش الیزا تجاری و آزمون (AGP, Agar gel precipitation)، انجام شد. نتایج الیزا تفاوت در تولید آنتی بادی با بالاترین سطح سرمی برای جدایه های 7 و 32 (05/0>p) و کمترین تیتر برای جدایه 63 را نشان داد. آزمون AGP نشان داد حداقل یک آنتی ژن مشترک بین بیشتر جدایه ها (به جز جدایه 71) وجود دارد. بعلاوه در AGP واکنشی مشابه بین  این آنتی ژن ها با سرم حاصل از پرنده SPF ایمن شده با واکسن (ORT,serotype A) مشاهده شد. این تحقیق نشان داد که جدایه های مزبور ازلحاظ سرولوژیکی دارای هویت یکسان (به جز 71) و وابسته به سروتیپ A اورنیتوباکتریوم رینوتراکئاله بوده و بین جدایه ها ممکن است اختلافی در القای پاسخ ایمنی دیده شود. نتایج این مطالعه می تواند در انتخاب بهتر سوش کاندیدای واکسن ORT بومی استفاده شود.
  کلیدواژگان: اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال، الیزا، تست رسوبی در ژلوز آگار، سروتیپ، جوجه عاری از اجرام خاص
 • سعید عطائی کچوئی*، نجمه معتمد، صبا عطایی کچویی صفحات 38-46
  وجود تنوع در سروتیپ های عامل بیماری وبای مرغان از یک سو و عدم ایجاد مقاومت کامل محافظت کننده به وسیله کاربرد واکسن های مونووالان در برابر تیپ های دیگر، تحقیقات در راستای شناسائی عوامل ایمنی زائی که بین این تیپ های مختلف مشترک باشند را الزام آور کرده است. به منظور شناسائی پروتئین های ایمن  ی زای مشترک بین سروتیپ های 4.A1،A3،A پاستورلا مولتوسیدا، ایمونوبلاتینگ آنتی ژن خام سو نیکه در برابر آنتی سرم مورد بررسی قرار گرفت. 35 قطعه جوجه 2 ماهه در 7 گروه 5 تائی تقسیم و با سروتیپ های مذکور  به صورت مونووالان و تری والان در چهار نوبت با فواصل زمانی 14 روز بین نوبت اول و دوم و 10 روز بین نوبت دوم و سوم و سوم و چهارم تزریق شدند. اولین تزریق آنتی ژن ها با آدجوان کامل فروند، تزریقات دوم و سوم با آدجوان ناقص فروند و تزریق چهارم بدون آدجوان انجام گرفت. از میان پروتئین هائی که قادر به ایجاد پاسخ هومورال قابل تعیین با ایمونو بلاتینگ بودند دست کم پنج عامل ایمنی زا هستند که در بین این سه سروتیپ تحت مطالعه مشابه هستند به شکلی که آنتی بادی های تولید شده طی پاسخ ایمنی به ایمن سازی جوجه ها با سوسپانسیون پیکره باکتری قادر به واکنش با هر یک از هر سه سروتیپ می باشد. مولکول 39 کیلو دالتونی که به شکل بارزتری واکنش داده بود، به عنوان کاندیدا جهت ادامه مطالعات و تولید واکسن معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: پاستورلا مولتوسیدا، وبای مرغان، پروتئین های ایمنی زای مشترک، واکسن
 • نسرین رفیعی بلداجی، مهدی نام آوری* صفحات 47-54
  تک یاخته نئوسپورا کانینوم، عامل بیماری نئوسپوروزیس، انگل داخل سلولی اجباری می باشد. عفونت نئوسپوروزیس انتشار جهانی داشته و باعث آلودگی جانوران مختلف از جمله گاو، گوسفند، بز،سگ و گوزن می شود. روش های کنترل بیماری شامل حذف جانوران آلوده، درمان آنتی بیوتیکی و واکسیناسیون است. نبود داروی مناسب و عدم وجود واکسن موثر، ما را بر آن داشت تا تاثیرات ضد انگلی عصاره زنجبیل و شیرین بیان را بر روی انگل نئوسپورا  بررسی نماییم. برای این منظور، دوزهای مختلف از عصاره های آبی زنجبیل و شیرین بیان تهیه گردید، و دوز غیر سمی هر دو عصاره های آبی، بر سلول Vero با استفاده از روش MTT مشخص شد.در مرحله بعد  اثر عصاره های آبی زنجبیل و شیرین بیان  بر تک یاخته  نئوسپورا کانینوم، در تخم مرغ جنین دار بررسی شد. با استفاده از روش MTT نشان داده شد که شیرین بیان و زنجبیل  هر دو در غلظت 625/0میلی گرم در میلی لیتر بر سلول های Vero هیچ گونه سمیتی ندارند. همچنین در مطالعه روی تخم مرغ جنین دار مشخص گردیدکه در گروه هایی که کلیندامایسین و شیرین بیان استفاده شد، تلفات وجود دارد، در حالی که زنجبیل مانع ایجاد تلفات ناشی از نئوسپوروزیس در تخم مرغ جنین دار میشود. گزارشات قبلی تاثیر زنجبیل را روی تک یاخته توکسوپلاسما ثابت کرده بود. در این مطالعه نیز اثر مهاری این گیاه بخوبی بروی تک یاخته نئوسپورا نشان داده شد. در ضمن برای اولین بار از تخم مرغ جنین دار برای ارزیابی داروی موثر روی این تک یاخته استفاده شد. هر دوی این یافته ها می تواند در تحقیقات کاربردی جهت تهیه داروی موثر برای کنترل و درمان نئوسپوروزیس مفید واقع گردد.
  کلیدواژگان: نئوسپورا کانینوم، MTT، زنجبیل، شیرین بیان، تخم مرغ جنین دار
 • فاطمه زارعان بنی اسدی، محمد احمدی*، نوردهر رکنی، لیلا گلستان، سید احمد شهیدی صفحات 55-63

  آنتی بیوتیک ها در طول دوره پرورش طیور استفاده می گردد وحضور بیش از حد مجاز باقیمانده ها آنها در گوشت طیور سبب مقاومت دارویی میکروبی، ازدیاد حساسیت و... می گردد. در مطالعه حاضر باقی مانده آنتی بیوتیک های مختلف از جمله کوئینولون ها، ماکرولید ها و فلورفنیکول مجموعا 8 آنتی بیوتیک (4 گروه دارویی) در بافت عضله و کبد 90 نمونه که در اوایل سال 1397 از 13 کشتارگاه و 13 گله مجزا با روش احتمالی تصادفی سیستماتیک جمع آوری و با روش کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی Tandem mass طبق روش استخراج و جداسازی گرنللی و همکارن بررسی شد. نهایتا از خانواده ماکرولیدها لینکومایسین و از خانواده کوینولین ها انروفلوکساسین، سیپروفلوکساسین در نمونه ها موجود یافت شدند طوری که بیشترین فراوانی به ترتیب متعلق به انروفلوکساسین، لینکومایسین و سیپروفلوکساسین بود و بصورت معنی داری این نسبت در هر دو ماتریکس کبد و بافت مرغ نیز دیده می شود. در 24 و 16 درصد موارد نمونه های عضله و کبد فقط یک نوع آنتی بیوتیک شناسایی و در هیچ یک از نمونه ها دو نوع آنتی بیوتیک توامان وجود نداشت. هیچ یک از مقادیر مثبت بدست آمده از حد مجاز تعریف شده اداره استاندارد و MRLs اتحادیه اروپا بیشتر نبود.

  کلیدواژگان: کروماتوگرافی مایع، Tandem mass، باقیمانده آنتی بیوتیک، طیور
 • حمید خانقاهی ابیانه*، محمدحسین فلاح مهرابادی، نجمه معتمد، هاشم نوروزی فرد، مسعود سواری، علیرضا باهنر صفحات 64-73

  کشتارگاه های دام، یکی از مهم ترین محل های پایش سلامت دام ها، مراقبت بیماری های دامی و پیاده سازی راهبردهای کنترل این بیماری ها می باشند. در کشتارگاه ها با انجام بازرسی گوشت می توان اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت بیماری های دامی به دست آورد. مراقبت و پایش بیماری های دامی و بیماری های مشترک گوناگون مانند تب برفکی، سل، بروسلوز، آلودگی های انگلی (مانند فاسیلوز و سیستی سرکوز) و بیماری های دامی پرخطر مانند جنون گاوی (به دلیل امکان تشخیص آسان سندرم گاو زمین گیر) از طریق بازرسی بهداشتی پیش و پس از کشتار در کشتارگاه به آسانی امکان پذیر است. در سال 1395 مطالعه ای مقطعی با هدف آمایش سرزمینی کشتارگاه های دامی در کشور و با جمع آوری اطلاعات موجود از سازمان دامپزشکی کشور و شهرداری ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. براساس نتایج این بررسی، تعداد کشتارگاه های دام کشور 396 باب شامل 336 باب کشتارگاه غیرصنعتی (سنتی) و 60 باب کشتارگاه صنعتی است.  همچنین برای رسیدن به وضعیت مطلوب، به ترتیب نیاز به احداث سه، 26، 56 و 31 کشتارگاه صنعتی دام جدید براساس چهار الگوی پیشنهادی سازمان دامپزشکی کشور برای تاسیس کشتارگاه دام در کشور می باشد. در مجموع از جمله راهبردهای مناسب هنگام برنامه ریزی برای کنترل و مبارزه با بیماری های دامی، کاهش حمل و نقل دام زنده و جایگزینی تجارت گوشت به جای تجارت دام زنده است که از طریق آمایش سرزمینی در احداث کشتارگاه های دام در کشور امکان پذیر می شود.

  کلیدواژگان: کشتارگاه دام، بیماری های دامی، پایش، آمایش سرزمینی، ایران
 • وحید نجارنژاد*، عبدالغفار اونق، نویده میرزاخانی، حمید رضا رئیسی صفحات 74-81
  تاکنون خواص دارویی بسیاری برای سیر شناخته شده است. در طب سنتی ایران نیز از آن برای کمک به سلامت و درمان بیماری های مختلف استفاده شده است. در این مطالعه به بررسی اثرات درمانی عصاره آبی سیر در کاندیدیازیس جلدی تجربی در بز پرداخته شده است. در این تحقیق از چهار راس بز ماده هشت ماهه استفاده شد. بعد از ایجاد تضعیف سیستم ایمنی، ml 0.1 از سوسپانسیون کاندیدا آلبیکنس (ml/سلول 106×5/2) بصورت داخل جلدی در چهار نقطه از پوست هر بز تلقیح گردید (الف: پوست سمت راست قفسه سینه جهت درمان با عصاره آبی سیر، ب: پوست سمت چپ قفسه سینه جهت درمان با نیستاتین، ج: پوست تهی گاه سمت راست جهت درمان با آب مقطر و د: پوست تهی گاه سمت چپ بدون درمان). چهار روز بعد از تلقیح کاندیدا آلبیکنس نشانه های بافت شناسی بصورت تورم جلدی، ایجاد وزیکول، قرمزی و پوسته پوسته شدن ناحیه تلقیح مشخص گردید. ضایعات جلدی ایجاد شده بدنبال تجویز عصاره آبی سیر برای پنج روز و تجویز نیستاتین برای هفت روز بطور کامل بهبود یافت، درحالی که بدنبال عدم درمان و یا تجویز آب مقطر، جراحات به سطح پوست سر باز کرده و از آن ترشحات غلیظ کرم رنگ خارج گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره آبی سیر می تواند کاندیدیازیس جلدی ایجاد شده ناشی از کاندیدا آلبیکنس را در مدت کوتاه تری نسبت به نیستاتین درمان نماید.
  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکنس، کاندیدیازیس جلدی، عصاره آبی سیر، بز
 • ثمین خدائی، اکرم سادات نعیمی*، فاطمه نظرحقیقی صفحات 82-96
  امروزه یکی از مشکلات محیط های آبی، ورود فاضلاب های صنعتی حاوی نانوذرات است. در این مطالعه اثرات نانوذره ی اکسید مس (CuO NPs) بر برخی آنزیم ها و تغییرات بافت های کبد و کلیه بچه ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا سمیت حاد (LC50 96h)، این نانوذره تعیین شد. سپس بچه ماهیان به مدت 96 ساعت در معرض غلظت های 50، 100 و 200 mg/l از CuO NPs به همراه شاهد، هریک با سه تکرار قرار گرفتند. در چهار بازه زمانی بافت های کبد و کلیه جدا و بررسی شدند. همچنین سنجش فعالیت آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات ترانس آمیناز (AST)، آلکالین فسفاتاز (ALP) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) در بافت ها انجام گرفت. آنالیز فعالیت همه آنزیم ها در بافت کبد در غلظت 200 mg/l پس از 96 ساعت، افزایش معناداری را در مقایسه با شاهد (05/0>p) نشان دادند. برای بافت کلیه، فعالیت آنزیم های ALP و LDH در غلظت 200 mg/l در هر 4 بازه ی زمانی و برای آنزیم های ALT و AST در غلظت های 100 و 200 mg/l پس از 48، 72 و 96 ساعت تفاوت معناداری (05/0>p) نشان دادند. بافت کبد عوارضی چون پرخونی، خونریزی، نکروز سلولی، آتروفی سلولی و دژنرسانس چربی به شدت مشاهده گردید. بافت کلیه، تغییرات بافتی مشابه در کنار کاهش یا تخریب کپسول بومن، انبساط گلومرولی، رسوبات هموسیدرین، نکروز، تخریب و بسته شدن مجاری کلیوی را به شدت نشان داد. نتایج نشان داد مقادیر تحت کشنده نانوذره ی اکسیدمس می تواند موجب تغییر فعالیت آنزیم های شاخص بافت کبد و کلیه ماهی کپور معمولی گردد و آثار هیستوپاتولوژیک چشمگیری برجای بگذارد.
  کلیدواژگان: نانوذرات اکسیدمس، کلیه، کبد، کپور معمولی
 • حلیمه آلبوغبیش، آی ناز خدانظری* صفحات 97-109
  هدف این پژوهش ارزیابی مقایسه پوشش های نانوکیتوزان دارای عصاره چای سبز و بدون عصاره چای سبز (.Camellia sinensis L) بر کیفیت ماهی گیش درخشان (Carangoides coeruleopinnatus) طی نگهداری در یخچال (دمای 1±4 درجه سانتی گراد) طی 12روز می باشد. برای این منظور فیله های ماهی گیش درخشان در سه گروه شامل، گروه محلول نانوکیتوزان (کیتوزان 2% و تری پلی فسفات 2%)، گروه نانوکیتوزان حاوی 5/0% عصاره چای سبز و گروه محلول اسید استیک (به عنوان نمونه شاهد) غوطه ور شدند. اثر ضد میکروبی پوشش های نانوکیتوزان (با و بدون عصاره چای سبز)، با شمارش باکتری های مزوفیل هوازی و سرمادوست بر روی محیط کشت PCA، ارزیابی شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی بررسی شده شامل: اندازه گیری pH، شاخص تیوباربیتوریک اسید (TBARS) به روش اسپکتوفتومتری، ارزیابی ترکیبات نیتروژنی فرار (TVB-N) به روش کلدال (Kjeldahl) و اسیدهای چرب (FFA) به روش تیتراسیون بودند. ارزیابی حسی ماهی گیش درخشان توسط 15 نفر با بررسی طعم، بو و پذیرش کلی در روزهای 0، 3، 6، 9 و12 صورت گرفت. مقایسه بار باکتری های مزوفیل هوازی و سرمادوست نمونه شاهد و تیمار شده فیله های ماهی نشان داد که بیشترین میزان بار باکتری مزوفیل هوازی و سرمادوست مربوط به نمونه شاهد (Log10CFU /g 11/5 و 43/4) و کمترین میزان مربوط به نمونه غوطه ور شده در محلول نانوکیتوزان و عصاره چای سبز (Log10CFU /g 10/4 و 70/3) بود. نتایج بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی طی 12روز دوره نگهداری نشان دهنده این بود که تیمارهای حاوی پوشش نانوکیتوزان با عصاره چای سبز در مقایسه با نمونه شاهد، در پایان دوره نگهداری به طور معنی داری (05/0>P) پایین تر بودند. همچنین مقادیر تیوباربیتوریک اسید، اسیدهای چرب، بازهای ازته فرار و pH  فیله های ماهی پوشش داده شده با محلول نانوکیتوزان و عصاره چای سبز، به ترتیب برابر (42/0 میلی گرم مالون آلدهید در کیلوگرم بافت ماهی)، (46/1 درصد اولئیک اسید)، (40/19 میلی گرم نیتروژن بر 100 گرم نمونه(و (49/7) بود که به طور معنی داری کمترین تیمار از نظر شاخص های ذکر شده نسبت به سایر تیمارها بودند (05/0>P) میزان تری متیل آمین و سولفیدریل کل در نمونه شاهد و غوطه ور شده در نانوکیتوزان با و بدون عصاره چای سبز در انتهای دوره نگهداری تفاوت معنی داری نشان نداد (05/0<P). نتایج ارزیابی حسی نشان داد که فیله های پوشش دار در مقایسه با نمونه شاهد دارای امتیاز بالاتری بودند. با توجه به نتایج به دست آمده، پوشش نانوکیتوزان غنی شده با عصاره چای سبز فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی بیشتری را نسبت به نانوکیتوزان به تنهایی در طول دوره نگهداری نشان داد. بنابراین برای افزایش ماندگاری و به تاخیر انداختن فساد ماهی گیش درخشان در طی دوره نگهداری در یخچال، پوشش نانوکیتوزان غنی شده با عصاره چای سبز موثرتر است.
  کلیدواژگان: ماهی گیش درخشان، نانوکیتوزان، عصاره چای سبز، ماندگاری
 • زهرا محمودی کیا، احمد ایمانی*، کوروش سروی مغانلو صفحات 110-117
  در پژوهش حاضر اثر استفاده از پودر گیاهان دارویی (رزماری و آویشن) بر فعالیت آنزیم های گوارشی روده ی ماهی قزل آلای رنگین گمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره غذایی آلوده به آفلاتوکسین B1 در تراکم های مختلف پرورش مورد ارزیابی قرارگرفت. بدین منظور 600 قطعه ماهی با میانگین وزنی 3±90 گرم، در 6 تیمار آزمایشی شامل دو تراکم پرورش (15 و 45 کیلوگرم بر متر مکعب)، حضور سم آفلاتوکسین در جیره غذایی (0 و 50ppb) به همراه افزودن 4 درصد ترکیب پودر گیاهان دارویی (شامل 2 درصد پودر آویشن شیرازی و2درصد پودر رزماری) تقسیم شدند. هر تیمار در سه تکرار انجام شد و آزمایش به مدت 6 هفته ادامه یافت. پرورش در تراکم بالا (45 کیلوگرم در مترمکعب) و تغذیه با جیره غذایی آلوده به سم آفلاتوکسین موجب افزایش معنی دار میزان فعالیت آنزیم های گوارشی شامل آمیلاز، لیپاز و آلکالین پروتئاز شد (05/0≥P). همچنین، استفاده از پودر گیاهان آویشن و رزماری در جیره غذایی آلوده به آفلاتوکسین، توانست اثر پاتولوژیک آفلاتوکسین بر افزایش فعالیت آنزیم های گوارشی را تعدیل نماید (05/0≥P). با توجه به نتایج حاصل می توان بیان داشت که ترکیب برابر پودر گیاهان رزماری و آویشن در سطح مورد مطالعه توانایی کنترل آثار نامطلوب سم آفلاتوکسین بر فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی در تراکم های مختلف را دارد.
  کلیدواژگان: آنزیم های گوارشی، آفلاتوکسین، آویشن شیرازی، رزماری، تراکم پرورش
 • نجمه شیخ زاده، شلاله موسوی* صفحات 118-123
  در مطالعه حاضر اثرات عصاره اتانولی چای سبز (Camellia sinensis) بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی در ماهی قرمز (Carassius auratus) مورد بررسی قرار گرفت. ماهی ها (با میانگین وزن 5/0±1/9 گرم) به صورت تصادفی و به تعداد 90 ماهی در نه تانک (با سه تانک برای هر گروه) توزیع شدند. در گروه تیمار، ماهی ها با مقادیر50 و 100 میلی گرم عصاره اتانولی چای سبز در کیلوگرم خوراک پایه به مدت دو ماه تغذیه شدند و در گروه کنترل جیره پایه بدون افزودن چای سبز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد پروتئین تام در هر دو گروه تیمار افزایش یافت. آنزیم های متابولیکی سرم شامل آلکالین فسفاتاز (ALP) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) در بین گروه های مختلف تغییری نداشت. از طرف دیگر، محصول ناشی از پراکسیداسیون لیپیدها در دو گروه تیمار کاهش یافت. فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز (SOD) نیز متعاقب استفاده از عصاره اتانولی چای سبز در هر دو گروه تیمار نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. تحت شرایط آزمایشگاهی در این مطالعه، میزان مناسب استفاده از عصاره اتانولی چای سبز 50 میلی گرم در کیلوگرم بود که بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و وضعیت آنتی اکسیدان در ماهی قرمز تاثیرات مثبت داشت.
  کلیدواژگان: ماهی قرمز، عصاره چای سبز، رشد، فراسنجه های بیوشیمیایی، سیستم آنتی اکسیدان
 • عبدالرضا نبی نژاد*، وحید نعمان صفحات 124-131
  با افزایش پرورش مرغان بومی به دلایل تولید پروتیین ارزان، خوداتکا یی، اشتغالزا یی روستایی ومقاومت نسبی بیشتر به تنش ها، توجه به مسائل بهداشتی آنها بیش از پیش لازم است؛ لذا به منظور بررسی و مقایسه انگل های گوارشی مرغان بومی (Gallus domesticus) در دو اقلیم سرد-مرطوب و گرم-خشک استان اصفهان، تعداد 900 قطعه جوجه بومی50-45 روزه در60 خانوار روستایی توزیع و بمدت یکسال نگهداری شد؛ برای آزمون های EPG و OPG در هفته های 8، 32 و 56 نمونه های مدفوعی جمع آوری و در پایان نیز یک قطعه مرغ و یک قطعه خروس در هر خانوار کالبدگشایی و انگل های دستگاه گوارش آنها بررسی شد؛ طبق نتایج میزان آلودگی با افزایش سن و میزان رطوبت، افزایش داشت؛ میزان و گونه نماتودها به ترتیب شامل آسکاریدیا گالی(A. galli) (33%)، هتراکیس گالیناروم (H. gallinarum) (18%)، اکواریا اسپیرالیس(A. spirailis) (5/7%)، کاپی لاریا آناتیس (C. anatis) (5/7%)، کیلوسپیرورا هامولوزا (C. hamulosa) (75/3%) و تریکوسترونژیلوس تنوئیس (T. tenouous) (5/3%) بود. میزان و گونه سستودها به ترتیب شامل رایلیه تینا اکینوبوتریدا (R. echinobutheridae) (5/15%)، رایلیه تینا تتراگونا (R. tetragona) (12%)، رایلیه تینا سستی سیلوس (R. cesticillus) (10%)، کوانوتنا اینفاندیبولوم (C. infundibulum) (5/8%)، کوتوگنیا دیگونوپورا (C. dignopora) (7%)و سوبولورا برومپتی (S. brompti) (3%) بود، اواوسیست های مشاهده شده به ترتیب مربوط به گونه های آیمریا ماکسیما (E. maxima) (5/38%)، آیمریا تنلا (E. tenella) (28%)، آیمریا نکاتریکس (E. necatrix) (7%)و آیمریا آسروولینا (E. acervulina) (5/5%) بود. درآزمون مربع کای (05/0<p) میزان آلودگی در خروس ها بیشتر بود. بر این اساس آلودگی به انگل های گوارشی از مشکلات اصلی پرورش مرغ بومی بوده و نیازمند اقدامات بهداشتی و تغذیه ای مناسب است.
  کلیدواژگان: اقلیم، انگل گوارشی، مرغ بومی، ایران، اصفهان
|
 • Zahra Roudbari, Morteza Sattaei Mokhtari, Arsalan Barazandeh, Hamid Seyedabadi * Pages 2-8
  Consideration of the residual growth hormones in the carcass of slaughtered animals in the slaughterhouse is necessary as a potential risk to the health of the community. The present study aimed at identifying biomarkers to detect the illegal use of growth stimulating hormones in slaughter houses. For this purpose, the differential expression analysis of the genes in a gene expression profile in the Arrayexpress database with the accession number E-GEOD-12179 was initially comprised of a comparison of the muscle tissue of the beef cattle receiving the growth stimulating hormone with beef cattle muscle, which did not receive any growth stimulating hormones. Among genes with different expression, target genes were identified by analyzing the statistical parameters of the network. The identified genes were MAPK1, EDN1, TGFB1, BMP4, and PPARA. Then the pathway analysis of the gene, generating and analyzing the expression network of genes based on target genes were performed using Pathvisio, Cytoscape and Pathway studio software. Analysis of pathways showed that beta-cell growth factor, growth factor receptor, and gonadotropin hormone release were significant. Also, the results of this analysis showed that these genes play a role in the regulation of cellular cell proliferation, differentiation, development, and process of muscle hypertrophy. Therefore, these genes have the potential for introduction as biomarkers of gene expression in relation to the detection of the use of growth promoters and provide new markers for detecting illegal use of growth stimulating hormones in slaughterhouses.
  Keywords: Candidate biomarker, Fraud detection, Biology pathway, gene expression analysis
 • Ayob Salimi, Aidin Molouki *, Hosein Goudarzi, Seyed Reza Ebrahimi Pages 9-18
  Newcastle disease virus is an important virus in poultry industry. Use of killed or attenuated vaccine against the disease elevates immunological protection. The F gene is a major determinant in virulence of the virus. Therefore, in this study we aimed to sequence the F gene of Razi LaSota-derived and plaque-purified NDV strain IR12 and analyze it. The virus was inoculated into 10-day-old SPF embryonated chicken eggs and then the allantoic fluid was subjected to sucrose gradient purification using ultra centrifuge. The purified virus band was then subjected to RNA extraction and cDNA synthesis using gene specific primers. PCR was run using specific primers to amplify the F gene and then the band was gel extracted and cloned to pJet1.2 plasmids in a 3 to 1 ratio and transformed to a suitable competent cell. The extracted plasmid was then digested with BglII restriction enzyme to confirm the presence of the insert and then the plasmid was Sanger se As a result, the gene sequence F was completely sequenced and compared with the lentogenic strains found in the gene bank.quenced. The sequence was then assembled using MEGA6, the cleavage-site sequence of 112G-R-Q-G-R-L117 was obtained and then the phylogenetic tree was drawn. As a result, the gene sequence F was completely sequenced and compared with the lentogenic strains found in the gene bank.
  Keywords: Newcastle disease virus, LaSota strain, Cloning, Sequencing
 • Abdolreza Nabinejad *, Ali Reze Azarbayejany Pages 19-29
  To study the ND and AI status of native fowl, 900 native chicks aged 8 to 56 weeks in 60 rural households in a warm-dry climate (Borkhar and Najaf Abad cities) and a cold-wet climate (Khansar and Semirom cities) of Isfahan province were distributed and maintained, At 8, 20, 32, 44, and 56 weeks, 15% of the birds were sampled from wing vein and tested by HI method to determine the antibodies against Newcastle and Influenza diseases, meanwhile by providing cloacal and pharyngeal swabs, the highly pathogenic influenza viruses H5 and H7 was tested using RT-PCR, The mean of anti-Newcastle antibody in Borkhar and Najaf Abad cities was 4.2 and 6.5 respectively, and their mean CV% was 63.7% and 31.9% respectively; The mean anti-Newcastle antibody in the Khansar and  Semirom was 4.5, 5.8, and the mean CV% was 52.1% and 33.5% respectively. The mean of anti Influenza antibody in Borkhar and Najaf Abad was 5.21 and 0.6 respectively, also the mean CV% was 63.7% and 33.0%, respectively. The mean of anti influenza antibody in Khansar  and Semirom was 5.5, 6.2 and the mean CV% was 29.8% and 19.3%, respectively. The molecular tests results of the H5 and H7 was also negative. In overall the incidence rate of birds in the warm and dry climate was more prevalent. The mortality rate due to infectious agents and physical accidents/animal attacks was about 9% and 11%, respectively. In conclusion, it is recommended that combined surveillance and preventive management be applied for native chickens.
  Keywords: Native Chicken, Newcastle, Influenza, Climate, Isfahan, Abundance
 • Abbas Nouri *, Mansour Banani, Sayed Gholamreza Mirzaei Pages 30-37
  The present study was conducted to evaluate the antigenic diversity of five ORT (Ornithobacterium rhinotracheale) isolates (7,32,71,63,65) from a few provinces. 48 birds from 14-day-old SPF chicken were randomly divided into 6 separate groups and were kept in separate cages with free access to food and water. Each of the groups were inoculated with formalin inactivated antigens of each isolates containing a  1 × 10 8 CFU, per dose of bacteria along with incomplete fraud’s adjuvant twice within three weeks. The sixth group was injected with saline phosphate buffer. Two weeks post inoculation, all birds were bleeded for the preparation of serum samples. Evaluation of induced humoral immune response and differentiation of antigen diversity among isolates were done using commercial ORT ELISA kit and Agar Gel Precipitation (AGP) tests. Differences in titer were observed by ELISA with the highest serum level for isolates 7 and 32 (P<0.05) and the lowest titer for the 63 isolate.  AGP test showed one common antigen between most isolates (except for isolate 71). In addition, a similar reaction was detected by all the antigens against the serum of SPF chickens previously immunized with a commercial ORT (serotype A) vaccine. Overall this study showed the most isolates were serologically identical (except 71) and associated to the serotype A of ORT in addition to possible variable induction of the immune response by isolates in chickens. The results of this study could help researcher in choosing an ORT candidate for producing a more effective local vaccine.
  Keywords: Ornithobacterium rhinotracheale, AGP, ELISA, serotyping, SPF chicken
 • Saeed Ataei Kachooei *, Najmeh Motamed, Saba Ataei Kachooei Pages 38-46
  Because P.multocida serotypes have no cross protection Several studies have been focused on identification of immunogenic molecules shared between different serotypes in the hope of production of a wide-range vaccine effective against all causative serotypes. In the present study, crude sonicated cell extracts of P. multocida serotypes A:1, A:3, and A:4 were immunoblotted against chicken hyper-immune sera in order to identify cross-reactive immunogenic proteins of them. 35 chickens aged two months randomly divided into 7 groups of five and were injected by monovalent or trivalent serotypes with time intervals of 14 days between first and second injections, and 10 days between second and third and third to fourth injections. The first inoculum was adjuvanted with complete Freund adjuvant (CFA), the second and third inocula were adjuvanted with incomplete Freund adjuvant (IFA), and the fourth one was without any adjuvant. Results showed that there are at least 5 cross-reactive immunogenic proteins in serotypes A:1, A:3, and A:4, in a way that antibodies produced by chicken in an immune response to immunization with whole cell Pasteurella suspensions are able to react with each of the 3 serotypes. These cross-reactive agents are proteins (or at least in some parts) with the molecular weight of 39, 40, 37, 53, and 30 K.Da. The 39 K.Da band was the most prominent immunoblott and introduced as candidate for molecular identification and future vaccine studies.
  Keywords: Pasteurella multocida, fowl cholera, cross-reactive immunogen, vaccine
 • Nasrin Rafei, Mehdi Namavari * Pages 47-54
  Neospora caninum, the cause of Neosporosis, is an obligate intracellular parasite. Neosporosis infection has worldwide distribution and infect many animals such as cattle, sheep, goat and deer. The control methods of disease are included test and cull, antibiotic treatment and vaccination. The lack of proper drugs and the absence of effective vaccines led us to evaluate the anti neospora effects of Ginger and Glycyrrhizin aqua extracts. In this study, different doses of two herbal extracts were prepared. At first the cytotoxicity of aqua extracts was evaluated on Vero cell line by MTT assay. Then their effects on parasite were tested in chicken embryonated eggs. The results showed that Ginger and Glycyrrhizin aqua extract, have no cytotoxic effect on Vero cell line in 0.625 mg/ml dose. Also, in the study on embryonic eggs, there were casualties in the groups that used clindamycin and Glycyrrhizin,while the ginger prevents losses due to the neosporosis in chicken embryonated eggs. Previous reports had proved the effect of ginger on Toxoplasma gondii .In this study, the inhibitory effect of this plant was also shown on Neospora caninum. In addition, for the first time embryonated eggs were used to evaluate drug effects on Neospora caninum. Both of these findings can be useful in applied research for the preparation of an effective drug for the control and treatment of neosporosis.
  Keywords: Neospora caninum, MTT, Aqua extract, Ginger, Glycyrrhizin, Chicken embryonated egg
 • Fateme Zarean Baniasadi, Mohamad Ahmadi *, N. Rokni, Leila Golestan, Seyed Ahmad Shahidi Pages 55-63

  Antibiotics are such compounds that are used for prevention or treatment during the breeding term. The lack of attention of the farmers to veterinary recommendations regarding observance of the prohibition of slaughter and poultry consumption, increases the amount of residues in poultry meat. Regarding the complications caused of these residues, such as drug resistance of germs, increased sensitivity to consumers, etc. In the present study, antibiotics residues of different groups, including quinolones, macrolides and fluorophenicol were investigated. Totally 8 antibiotics (4 antibiotical classes) in muscle and liver tissues of 90 samples from 13 slaughterhouses and 13 separate herds in early 1397 with a systematic random probability were collected, By liquid chromatography with a tandem mass spectrometer according the Grabnelli and el al method tested in the Residues Department of National Diagnostic Center of IVO.Finally, form 21 analytes that just Lincomycinthe macrolide class, and the enrofloxacin, ciprofloxacin in Quinolines was detected in sample and most of the frequency belong to ENR, LINCO.CIP, STZ respectively, and this ratio is significantly correlated with both liver and chicken tissue matrix. It should be mentioned that in 24 and 16% of muscles and livers only one type of antibiotic was detected there aren’t any samples with more than one antibiotic. None of the positive amounts weren’t above ISIRI and EU MRLs, then again, the presence of antibiotics, in particular, can be a potential public health hazard.

  Keywords: Liquid chromatography, Tandem mass, Antibiotic residue, Poultry
 • Hamid Khanghahi Abyaneh *, Mohammad Hossien Fallah Mehrabadi, Najmeh Motamed, Hashem Norouziard, Masoud Savari, Alireza Bahonar Pages 64-73

  Slaughterhouses are one of the most important sites for animal health monitoring and disease surveillances and implementation of control strategies. Valuable information about animal disease status can be achieved through routine meat inspection measures in slaughterhouses. urveillance and monitoring of various animal diseases and zoonoses such as Foot and Mouth Disease (FMD), tuberculosis, brucellosis, parasitic infections) like fascioliasis, cysticercosis, trichinosis(or and high risk diseases such as Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) (because of easy detection of downer cow syndrome) are easily possible through ante- and postmortem meat inspection in slaughterhouses. In 2016, a cross sectional study was conducted with the objective of land territorial planning for slaughterhouses in our country. The study was done by collecting available information from Iran Veterinary Organization Council and municipalities using questionnaire. According to our results, totally, there are 396 slaughterhouses including 336 traditional and 60 industrial slaughterhouses in our country. Also for achieving the desirable health situation, we need to build at least 3, 26, 56 and 31 industrial modern slaughterhouses on the basis of the four patterns suggested by Iran Veterinary Organization, respectively. In conclusion, when we plan for implementation of prevention and control strategies for animal diseases, land territory for building slaughterhouses is really an appropriate tool for reducing live animal transport and replacement of meat trade with live animal trade.

  Keywords: Slaughterhouse, Animal diseases, Surveillance, Land territory, Iran
 • Vahid Najarnezhad *, Abdolghaffar Ownagh, Navideh Mirzakhani, Hamidreza Raeesi Pages 74-81
  Many therapeutic effects have been known for garlic, so far. It has been used for health and treatment of various diseases in Iranian traditional medicine. This study was conducted to evaluate the therapeutic effects of water extract of garlic on experimental cutaneous candidiasis in goats. In this study four 8-month-old goats were used. After weakening the immune system, each animal were inoculated in four points with 0.1 ml of Candida albicans suspension (2.5×106 cells/ml) intracutaneously (A: Right side of the chest for treatment with garlic extract, B: Left side of the chest for nystatin treatment, C: Right flank for treatment with distilled water, and D: Left flank without treatment). Histopathological finding were identified as, cutaneous swelling, vesicles formation, redness and scaling of the skin, four days after Candida albicans inoculation. Clinical signs of cutaneous candidiasis were completely recovered, after the administration of garlic extract for 5 days and nystatin for 7 days. Cutaneous injuries created in non-treated and distilled water-treated groups opened to the skin surface and creamy secretions released. The results of this study showed that water extract of garlic can repair cutaneous candidiasis lesions in a shorter time period compared to nystatin in goat.
  Keywords: Candida albicans, Cutaneous candidiasis, Water extract of Garlic, Goat
 • Samin Khodaei, Akram Sadat Naeemi *, Fatemeh Nazarhaghighi Pages 82-96
  Nowadays one of the aquatic environment problems is the entry of industrial wastewater containing nanoparticles. In the present study, the effects of copper oxide nanoparticles (CuO NPs) on some enzymes and histological alterations of liver and kidney tissues in the juvenile carp was assessed. At first, acute toxicity (LC50 96h) of CuO NPs were determined. Then, juvenile carps were exposed to the sublethal concentrations of 50, 100 and 200 mg/l of CuO NPs for 96h. Liver and kidney tissues of carp were separated after four periods. Also, ALT, AST, ALP and LDH enzyme activity assay in tissue extracts was done. The analysis of all enzymes activity in liver at a concentration of 200 mg/l after 96h, showed significant increase compared to the control treatment (P<0/05). In kidney, ALP and LDH enzyme activity for all of the four periods at concentration of 200 mg/l and GOT and GPT enzyme activity after 48, 72 and 96h at concentration of 100 and 200 mg/l showed significant difference. In the acute treatments of liver tissue side effects such as blood congestion, cellular necrosis, and cell atrophy and fatty degeneration was observed. kidney tissue were indicated same histopathological changes and shrinkage or degeneration of Bowman's capsule, glomerular expansion, hemosiderin deposits, tubular necrosis and degeneration or occlusion of the tubular lumen. The results showed that sublethal amounts of CuO NPs could affect the activity of the liver and kidney enzymes of the common carp and showed significant histopathological effects.
  Keywords: Copper oxide nanoparticles, Kidney, liver, common carp
 • Halimeh Alboghbeish, Aynaz Khodanazary * Pages 97-109
  In This study, comparative effects of nanochitosan coating enriched with or without green tea extract (Camellia sinensis L.) on quality of Costal trevally fish (Carangoides coeruleopinnatus) during refrigerated storage (4 °C) at 12 days. For this purpose, the costal trevally fillets were into three groups, immersed in nanochitosan (chitosan 2% and polyphosphate 2%), nanochitosan coated 0.5% green tea extract and acetic acid solution (control sample). Antimicrobial effects of nanochitosan coating (with or without green tea extract) evaluated by aerobic mesophilic counts and psychrophilic bacterial counts, using PCA. Physicochemical properties of samples have been investigated through, pH measurement, spectrophotometric evaluation of TBARS and TVB-N content determination using Kjheldal and titration of FFA method. Sensory evaluation determined by 15 panelists who were asked to evaluate the flavor, odor, overall acceptability in days (0, 3, 6, 9, 12), of the sample. The comparative of mesophilic count and psychrophilic count showed that the highest amount of TVC and PTC was obtained in control (5.11 and 4.43 log cfu/g) and the least amount of t mesophilic count and psychrophilic count had treatment immersed at nanochitosan coating enriched with green tea extract (4.10 and 3.70 log cfu/g). The results showed that change of physicochemical and bacterial were significantly (p<0/05) lowest in the samples treated with nanochitosan coating enriched with green tea extract as compared to control group (p<0.05). Also, TBA, FFA, TVBN and pH contents of fish fillet coated with nanochitosan and green tea extract was 0.42 mg malonaldehyde/ kg tissue, 1.46 % oleic acid, 19.40 mg N/100g sample and 7.49 that has the lowest contents comparison with other treatments (p<0.05). TMA content and SH content of control and coated with or without greaan tea extract showed no significant difference (p>0.05) at the end of storage. The results of sensory analysis showed that coated fillets had higher scores comparison with control sample. The results indicated that both nanochitosan coating enriched with geen tea extract were higher antimicrobial and antioxidan activity than nanochitosan during the storage period..Therefore, to extend  the shelf life and delay the deterioration of fresh costa trevally fillets during refrigerated storage, nanochitosan coating is more effective.
  Keywords: Costal trevally, Nanochitosan, Green tea extract, Shelf life
 • Zahra Mahmoudikiya, Ahmad Imani *, Kourosh Sarvi Moghanlou Pages 110-117
  The effect of stocking density and dietary aflatoxin B1 along with rosemary and thyme powders on intestinal digestive enzymes activity of rainbow trout was evaluated. Total of 600 fish with an average weight of 90±3 were randomly allotted among six experimental groups consisted of two stocking density (15 and 45 kg.m-3), aflatoxin contamination (0 and 50 ppb) with/without including 4 % herbal blend powder (2% rosemary and 2% thyme). Each treatment was replicated thrice and the experiment was lasted for 6 weeks. Stocking at high density and receiving aflatoxin B1 contaminated diet resulted in higher digestive enzymes activity including amylase, lipase and alkaline protease (p≤0.05). It seemed that including herbal blend consisting of rosemary and thyme powder could mitigate pathologically elevated digestive enzymes activity due to dietary aflatoxin contamination (p≤0.05). In conclusion, dietary inclusion of rosemary and thyme multi-blend in aflatoxin contaminated diets at the studied level could ameliorate undesirable effects of aflatoxin on intestinal digestive enzymes activity of rainbow trout reared at various densities.
  Keywords: Digestive enzymes, aflatoxin, Shirazi Thyme, rosemary, Stocking density
 • Najmeh Sheikhzadeh, Shalaleh Mousavi * Pages 118-123
  In this study, effects of ethanolic green tea (Camellia sinensis) extract on some biochemical and antioxiant parameters in gold fish (Carassius auratus) were evaluated. The fish (average mean weight 9.1 ± 0.5 grams) were randomly distributed at density of 90 fish in nine tanks )with three tanks for each group(. In treatment groups, fish fed ethanolic green tea extract at 50 and 100 mg kg-1 for a period of two months where as in control group, basal diet without any additive was used. Results showed that total protein increased in both treatment groups. Serum metabolic enzymes including alkaline phosphatase (ALP) and aspartate aminotransferase (AST) did not change between different groups. On the other hand, lipid peroxidation product decreased in both treatment groups. Similarly, antioxidant enzyme activity of superoxide dismutase (SOD) increased following the administration of green tea in both groups compared to the control group. Under the present experimental condition, the optimal supplementary level of ethanolic green tea extract was 50 mg kg-1 with potential to positively influence some biochemical parameters and antioxidant status in gold fish.
  Keywords: gold fish, Green tea extract, Growth, biochemical parameters, antioxidant system
 • Abdolreza Nabinejad *, Vahid Noaman Pages 124-131
  The Iranian poultry industry is developing and Isfahan province is the first or second producer of chicken meats and commercial eggs which rearing millions of native chickens simultaneously, the study aimed to investigate the abundances of gastro intestinal (GI) parasites of native chickens (Gallus domesticus) in two dominant climates of center of Iran-Isfahan for a year. Therefore 900 native chickens diffused in 60 rural households in a warm-dry climate and a cold-wet climate without any treatment. Stool samples collected at weeks of 8, 32 and 56 for EPG (Egg Per Gram) and OPG (Oocyste Per Gram) examination, finally a female and a male bird in each households were dissected and examined for GI parasites. The EPG and OPG values and prevalence rates increased with aging and wetness in both climate; the identified nematodes were Ascaridia galli 33%, Hetterakis gallinarum 18%, Acuaria spirailis 7.5%, Cappillaria anatis 7.25%, Cheilospirura hamulosa 3.75% and Trichostrongylus tenouous 3.5%. The diagnosed cestodes were Raillietina echinobutheridae 15.5%; R. tetragona 12%; R. cesticillus 10%; Choanotaenia infundibulum 8.5%; Cotugnia dignopora 7%; and Subulura brompti 3%. The detected eimeria were Eimeria maxima 38.5%; E. tenella 28%; E. necatrix 7% and E. acervulina 5.5% . In chi square test (p>0.05) the abundance of GI parasites in males was higher than females. It is concluded that GI parasites are a serious problem of native chickens and reduce the yields of productions and productivity, also would be a source of infection for other birds and need an appropriate nutrition, hygiene and medication.
  Keywords: Climate, Gastro-intestine, Iran, Native Chicken, Parasite, Isfahan