فهرست مطالب

سیاست جهانی - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 27، بهار 1398)

فصلنامه سیاست جهانی
سال هشتم شماره 1 (پیاپی 27، بهار 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید احمد موثقی*، مژگان رضاییان اصفهانی صفحات 7-32

  توسعه، از هنگام شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن، با مسائل متنابعی، مواجه گشته است. درحالی که برخی شرایط پیش آمده را به منزله تحدید حکمرانی قلمداد کرده اند؛ دیگران آن را به مثابه فرصتی در نظر گرفته اند که ملت ها را به توسعه اقتصاد خویش برانگیخته است؛ اما آنچه توسعه را به یک مسئله بدل ساخته است، گریزناپذیری کشورها از عطف توجه به متن کنش جهانی شده ای است که خوانش توسعه را در آن با دشواری هایی روبرو ساخته است. در این میان دست وپنجه نرم کردن با این پدیده برای کشورهای درحال توسعه که به «دیر آمدگان» موسوم اند، به سبب فقدان ساختارهای بنیادی و نهادهای منعطف، بسیار حیاتی تر بوده است. ضمن عطف توجه به این واقعیت که پاسخ به جهانی شدن برای این دست از کشورها، ورای یک واکنش ساده بوده و به واسطه عوامل متعددی، به تدریج، شکل گرفته؛ برنهادهای کارآمدی تاکید شده که مهیاگر ابزارهایی مناسب، برای هدایت منابع بالقوه ایشان به سوی توسعه ای پایدار محسوب می شده است. این مقاله در پی آن بوده است تا با استفاده از رهیافت نهادگرایی و روش تطبیقی، دریابد که ملت ها چگونه پاسخ های خود را به جهانی شدن به منظور هموار ساختن مسیر خود به سوی توسعه، به نحو نهادین شکل می دهند و چگونه این امر مابین کشورها در امر تبدیل جهانی شدن به فرصت یا تهدید، تفاوت ایجاد کرده است.

  کلیدواژگان: توسعه، جهانی شدن، اقتصاد ملی، نهادگرایی، دولت توسعه گرا
 • قدرت احمدیان*، فرزاد رستمی، حمیدرضا چراغی صفحات 33-62

  ازآغاز دهه 1970 به بعد چین رشد اقتصادی خود را به صورت گسترده آغاز نموده و در حال تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی است. این کشور با توجه به رشد اقتصادی گسترده در صدد کسب قدرت اقتصادی است. براساس پیش بینی های موسسات مختلف همانند گلدمن ساکس، موسسه پریس واترهاوس ومجله اکونومیست اقتصادی چین تا سال 2030 با رقیب خود ایالات متحده از لحاظ تولید ناخالص داخلی برابری نموده و از سال 2050قدرت برتر اقتصادی جهان خواهد بود ورقیب خود ایالات متحده را پشت سر خواهد گذاشت. در این پژوهش در چارچوب تئوری مرکانتلیسم اقتصادی به بررسی تاثیررشد اقتصادی چین و تاثیر آن بر اقتصاد سیاسی ایالات متحده در دوره دونالد ترامپ می پردازیم که چگونه ازتجارت آزد به سمت حمایت گرایی حرکت کرده است؟ دولت ترامپ با مشاهده رشداقتصادی قدرت نو ظهور چین با سیاست های حمایت گرایانه به دنبال تقویت اقتصاد داخلی امریکا از طریق اختصاص یارانه ها وحمایت های مالی،حمایت از صنعت ،و خروج از توافقات بین المللی بوده ،در رابطه با بعد خارجی با به کار گیری جنگ اقتصادی ،تحریم ها،تعرفه در صدد مهار چین بوده،از ابزار های سیاسی و نظامی هم در راستای ناامن کردن محیط شرق آسیا برای مقابله با قدرت این کشور استفاده نموده است.

  کلیدواژگان: ایالات متحده، ترامپ، رشد اقتصادی چین، حمایت گرایی، اقتصاد سیاسی
 • علی باقری دولت آبادی*، محمد ملکی فر صفحات 63-96

  توسعه و افزایش ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که تحت غلبه نخبگان و رهبران توسعه گرا شکل گرفته اند. رهبران این کشورها بخوبی به این مسئله واقف هستند که بی توجهی به امر توسعه اقتصادی و اجتماعی و مولفه های آن در آینده می تواند خطرات جدی بر امنیت ملی آنها داشته باشد. بر اساس تجارب جهانی، بدون ارتباط با دنیا، توسعه و افزایش ثروت ملی امکان پذیر نیست. بر این اساس هدف پژوهش حاضر این است که نقش سیاست خارجی را در توسعه اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بررسی کند. در این راستا، سوالی که مطرح می شود این است که نقش سیاست خارجی در توسعه اقتصادی ژاپن پس از جنگ چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که سیاست خارجی ژاپن در پیشبرد توسعه و افزایش ثروت این کشور نقش کلیدی و بسترساز داشته است. از این جهت بدون در نظر گرفتن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی، توسعه در ژاپن اتفاق نمی افتاد. یافته های پژوهش نشان می دهد سیاست خارجی ژاپن با اولویت قائل شدن برای منافع اقتصادی در ارتباط با دول دیگر، کمک به جذب سرمایه های خارجی، نگاه صادرات محور و ایجاد روابط با کشورهایی که نقش اقتصاد مکمل را برای اقتصاد ژاپن دارند، نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی ژاپن ایفا کرده است.

 • گارینه کشیشیان سیرکی*، سهیل سهیلی نجف آبادی صفحات 97-128

  توسعه اقتصادی یکی از اهداف برجسته دولت های توسعه گرا، به ویژه اقتصادهای نوظهور است. در این میان توسعه اقتصادی برای کشورهایی که دارای کمبود منابع طبیعی هستند، دشواری های زیادی دارد، چرا که آنها نیازمند آنند که از دیگر ظرفیت های خود استفاده کنند. جمهوری ترکیه که در سال 1924 استقلال یافته، از جمله این کشورها است و در راهبرد اصلی خود که توسط بنیادگذار آن، آتاتورک، تدوین شده، در پی دستیابی به مدرنیته و توسعه اقتصادی بوده است. ترکیه با وضعیتی راهبردی، دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل کرده و راه ترانزیت اصلی این دو قاره به شمار می رود، وضعیتی که به آن جایگاه ویژه ای در منطقه خاورمیانه می دهد. اما با وجود این ظرفیت، این کشور تا دهه 1990، به علت کودتاهای متعدد ارتش، دارای ثبات سیاسی که پیش شرط توسعه اقتصادی می باشد، نبود. اما از این دهه به بعد، با پیدایش ثبات سیاسی و در چارچوب مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی، توانست در راه توسعه اقتصادی، پیشرفت کند. حال پرسش اینجاست که جمهوری ترکیه سیاستگذاری های مالی و اقتصادی جمهوری ترکیه چه بوده و چه اثری بر روند توسعه اقتصادی این کشور و ادغام آن در اقتصاد جهانی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، روش انجام مقاله، علی است و نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که ترکیه با انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی خود و نیز همگرایی با نظام بین الملل و نهادهای اقتصادی بین المللی، چنانکه شاخص های اصلی اقتصادی این کشور نشان می دهد، در روند توسعه اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی، موفق بوده است.

 • رحمت حاجی مینه*، طاهر حیدرزاده صفحات 129-160

  این در صدد است وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل را بصورت مقایسه ای بررسی کند و با نگاهی به حقوق رقابت ترکیه که حاوی قواعد جدیدی نظیر موضوع ماده 59 قانون حمایت از رقابت است، رویکرد افتراقی قانون گذار ایرانی را تبیین کند. در ایران، حقوق رقابت رشته ای نوپاست، به همین دلیل چالش هایی در مسیر توسعه حقوق رقابتی وجود دارد در حالی که ترکیه اقدامات بیشتری انجام داده است. برای نمونه، بودجه سازمان رقابت ترکیه بصورت درصد ثابتی از کارمزدهایی است که توسط شرکت های خصوصی به دولت پرداخت می شود. اما در ایران جزیی از بودجه دولت می باشد. در ایران علیرغم وجود زمینه های مناسب جهت تدوین حقوق رقابت و ممنوعیت رویه های مورد اشاره تا قبل از تصویب فصل نهم، قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بصورت غیرمنسجم می توانستیم تعدادی از ممنوعیت این رویه ها را در قوانین ملاحظه نماییم. رویه های ضدرقابتی ایران به دلیل عدم وجود قانون منسجم توسط مراجع رسیدگی کننده، مشخص و ارائه نگردیده است. لذا سوال اصلی مقاله این است که وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل به لحاظ تدوین و اجرای قوانین چگونه است؟ فرضیه اصلی نیز بر این اساس است که ترکیه با انجام اقدامات بیشتر در حقوق رقابت بین الملل از جمله تدوین قوانین و تفکیک بودجه نسبت به ایران وضعیت بهتری یافته است هرچند که چالش هایی هنوز پیش رو دارد. روش تحقیق در این مقاله حقوقی-تطبیقی است.

  کلیدواژگان: حقوق رقابت، بین الملل، ایران، ترکیه، رقابت پذیری
 • رضا اختیاری امیری*، فاطمه علیپور، فرامرز حسن زاده صفحات 161-192

  با روی کار آمدن دونالد ترامپ دگردیسی مهمی در الگوی رفتاری آمریکا شکل گرفت. وی با اتخاذ رویکرد ناسیونالیسم اقتصادی، که مبتنی بر نوعی دولت محوری و سیاست حمایت گرایانه است، نظم تجاری بین المللی را با چالش مواجه ساخت. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که ناسیونالیسم اقتصادی امریکا چگونه نظم تجاری لیبرال اقتصاد بین الملل را تحت تاثیر قرار داده است؟ سوال های فرعی که در همین ارتباط مطرح می شوند عبارتند از: اهداف آمریکا از اتخاذ سیاست ناسیونالیسم اقتصادی چه می باشد؟ و جهت تحقق این اهداف تاکنون از چه استراتژی هایی بهره برده است؟ یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که دولت جدید آمریکا با هدف حفظ هژمونی جهانی و نظم مد نظر خود و همچنین توسعه و امنیت اقتصادی که تضمین کننده امنیت ملی کشور است، سیاست ناسیونالیسم اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. این سیاست اگرچه تامین کننده منویات آمریکا است، اما تاثیرات منفی بر تجارت آزاد بین المللی داشته است. سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ از طریق آسیب زدن به اقتصادهای ملی، ایجاد رکود اقتصادی بین المللی و ناکارآمد کردن موافقتنامه های تجاری بین المللی و افزایش بی ثباتی در عرصه اقتصادی باعث تضعیف نظم تجاری لیبرال کنونی شده است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی-تبیینی بوده و از چارچوب نظری مرکانتلیسم جهت تبیین و تحلیل موضوع استفاده شده است.

  کلیدواژگان: ترامپ، نظم تجاری لیبرال، اقتصاد بین الملل، مرکانتلیسم، ایالات متحده امریکا
 • محمد جواد فتحی*، فرزاد جهان بین صفحات 193-228

  یمن اکنون یکی از کانون های بحرانی فعال در غرب آسیا است و کنشگران مختلفی در سطوح داخلی،منطقه ای و برون منطقه ای با هدف کسب نتیجه گیری مطلوب، در طول بحران جاری به ایفای نقش پرداخته اند. مسئله مهم در خصوص تحولات یمن کنکاش راجع به ریشه های پیدایش و تداوم این بحران و راهبردها و دلائل اصلی مداخله ی کنشگران درگیر است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که علل اصلی مداخله ی کنشگران منطقه ای و فرامنطقه ای در بحران جاری یمن کدامند؟ فرضیه   پژوهش این است که عربستان سعودی و امارات متحده عربی با توجه به ادراک تهدید نسبت به تنگناهای ژئوپلیتیکی از ناحیه جنوب، به مناطق راهبردی یمن چشم دوخته اند و در نتیجه همین مسئله منجر به تهاجم به خاک این کشور شده است.کنشگران ذی نفع دیگر یعنی ایران،آمریکا، چین،اسرائیل با توجه به اهمیت تنگه باب المندب، خلیج عدن و سایر بنادر استراتژیک یمن به کنشگری پرداخته اند .یافته های پژوهش حاکی از این است که بحران یمن بیش از آنکه نتیجه اختلاف ایدئولوژیکی میان حوثی ها و عربستان باشد، نشئت گرفته از تلاش بازیگران مهاجم از جمله عربستان و امارات به صورت مستقیم ، اسرائیل و آمریکا به صورت غیرمستقیم با هدف تسلط بر بخش های استراتژیک یمن،کاهش وابستگی به تنگه هرمز،کنترل تنگه ی باب المندب،تسلط بر بنادر عدن، مکلا، مخا، الحدیده وجزایر میون، سقطری، زقر و حنیش می باشد،از سوی دیگر کنشگران ذی نفعی نظیر ایران و چین، راهبرد خنثی سازی اهداف کشورهای مهاجم را در پیش گرفته اند.روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و شیوه ی گردآوری داده ها نیز اسنادی کتابخانه ای است.

 • علی امیدی*، احسان فلاحی، طیبه برخورداری ناغانی صفحات 229-259

  در عصر جهانی شدن، قدرت نرم همگام با قدرت سخت در تامین منافع ملی کشورها تاثیر گذار است. ماحصل ترکیب این دو نوع قدرت بر اساس نظریه جوزف نای قدرت هوشمند است. لذا روسیه و آمریکا ضمن رقابت های سخت افزاری، در حوزه قدرت نرم نیز رقیب محسوب می گردند. رقابت مذکور اگرچه منحصر به ناحیه ای خاص نمی گردد اما در مناطق ژئواستراتژیکی چون قفقاز جنوبی حائز اهمیتی دوچندان است. زیرا با گسترش نفوذ نرم امکان بهره برداری بلند مدت از منافع سیاسی و اقتصادی برای قدرت های بزرگ آسان تر خواهد شد. با چنین وصفی، بدیهی است که روسیه و آمریکا در صدد اعمال قدرت نرم خویش در قفقاز باشند. مقاله پیش رو با استفاده از روش مقایسه ای به این سئوالات پاسخ می دهد که مسکو و واشنگتن جهت اعمال قدرت نرم خود در قفقاز جنوبی از چه ابزارهای استفاده می کنند؟ و چه تفاوت ها و شباهتهایی با یکدیگر دارند؟ برای پاسخ به این پرسش ها از نظریه قدرت نرم جوزف نای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که «قدرت نرم آمریکا دارای عناصر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با ابعاد جهانی است ولی قدرت نرم روسیه بیشتر دارای ابعاد فرهنگی-تاریخی و با شعاع منطقه ای است. قدرت نرم در آمریکا صبغه مدنی داشته، ولی در روسیه بیشتر ماهیت دولتی دارد.» لذا نحوه اعمال قدرت نرم این دو کشور در قفقاز جنوبی متفاوت است. روش گردآوری داده ها در  این مقاله به صورت منابع کتابخانه ای و اسنادی است

  کلیدواژگان: قدرت نرم، سیاست خارجی، روسیه، آمریکا، قفقاز جنوبی
|
 • Seyed Ahmad Movaseghi *, Mozhgan RezaeyanEsfahani Pages 7-32

  At globalization era, development has been faced to a complicated situation. While some scholars interpret globalization as a restriction to government and destruction of national choherency; others consider that as an opportunity to be highly motivated in order to develop the economics. Today what is a problematic is the globalized text of development, something that creates a new perspective on development and so it is required to find a new approach about it. Meanwhile, coping with this challenging phenomenon is much more crucial for developing countries which called ''late comers'', because of their lack of fundamental structures and flexible institutions. Regarding to this fact the answer to globalization for late comers is more than a simple reaction and it is about many factors which are shaping it gradually. So as a particular view there is an emphasis on effective institutions which provide them confident measures to direct their potential sources toward stable and comprehensive development. Based on this vision, the article is determined to use institutional approach and comparative method to find out how nations shape their answer to globalization institutionally which can direct their sources toward development; and how their institutionally answer differs among countries in the way which they turn globalization out to be an opportunity or a threat.

  Keywords: Development, Globalization, National Economy, Institutions, Developmental State
 • Ghodrat Ahmadian *, Farzad Rostami, Hamid Reza Cheraghi Pages 33-62

  The China started to economic growth and became to an economic power after 1970's. this country seek to be an economic power based on it's extensive economic growth.by report of the more important institutions prediction such as Goldman Sachs, PricewaterhouseCoopers and Economists the China economy achieves the equal GDP in 2030 with USA and will be more empowerment and more enrichment than this country in 20250.this article want to analysis the effect of emerging the China as the great economic power on the political economy of USA based on the mercantilism- hegemony theory in the Trump administration ,that his doctrine in presidential election was "the American First". the Trump economic plans are moving from free economic model to protectionism theory including the protection of American domestic products, specially industry, agriculture, petroleum and energy and bypassing the international agreements like as NAFTA, IpAC and other bilateral and multilateral treaties and making the Tariffs against the China and EU. the main goal of this plans and actions is coming back the lost economic opportunities for American economy.

  Keywords: United States, China&#039, s Economic Growth, Protectionism, Political Economy
 • Ali Bagheri Dolatabadi *, Mohammad Malekifar Pages 63-96

  The development and increase of wealth is always the main concern of states that are based on democracy and people's opinion. The leaders of these countries are well aware that ignoring the development and its components can have serious risks to their country national security in the future. Based on global experiences, it is not possible to develop and increase national wealth without communication with the world. Accordingly, the purpose of this study is to examine the role of foreign policy in the development of Japan after World War II. In this regard, the question that arises is: What is the role of Japan's foreign policy in development of this country after World War II? In response to this question, the research hypothesis points to this issue that Japan's foreign policy has played a key role in promoting its country's wealth development. Therefore, development was not taking place in Japan, regardless of the economic approach in foreign policy. Research findings show that Japan's foreign policy has played a significant role in Japan's economic development by giving priority to economic interests in relation to other states, helping to attract foreign investment, export-oriented look and building relationships with countries that have a complementary role for the Japanese economy.

  Keywords: Japan&#039, s Development oriented Foreign Policy, Economic Diplomacy, Economic Development
 • Garineh Keshishyan Siraki *, Soheil Soheiy Najafabadi Pages 97-128

  Economic development is one of the goals of governments, especially in developing countries. Economic development is especially difficult for countries that lack natural resources, because they need to use their other capacities. The Republic of Turkey, which became independent in 1924, is one of those countries, and its founding strategy, Ataturk, has been seeking to achieve modernity and economic development. Turkey, in a strategic situation, connects the two continents of Asia and Europe and is the main transit route for these two continents, a situation that gives it a special place in the Middle East. But despite this capacity, the country was not politically stable as a prerequisite for economic development by the 1990s due to numerous military coups. But this decade later, with the advent of political stability and within the framework of a series of economic reforms, he was able to advance in the process of economic development. The question now is, what was the Republic of Turkey in terms of the financial and economic policies of the Republic of Turkey and how did it affect the economic development of the country and its integration into the global economy? To answer this question, and the overall result of the paper shows that Turkey, through its structural reforms in its economic institutions, as well as the convergence with the international system and international economic institutions, as shown by the country's main economic indicators, Economic development and integration in the global economy have been successful.

  Keywords: Turkey, Structural Reforms, Noe-liberal Institutionalism, Economic Development
 • Rahmat Hajimineh *, Taher Haidar Zadeh Pages 129-160

  The present study seeks to compare the situation of Iran and Turkey in the international competition law. Regarding the competition law of Turkey, which contains new rules such as Article 59 of the Law on Protection of Competition, explain the different approach of the Iranian legislator. In Iran, competition law is nascent, while Turkey has done more. For example, the budget of the Turkish Competition Organization is a fixed percentage of the remuneration paid to the government by private companies, but in Iran it is part of the state budget. In spite of the existence of appropriate grounds for the compilation of competition law and the prohibition of the procedures referred to before the adoption of Chapter 9 on Amendments to the Law of the Fourth Economic, Social and Cultural Development Program and the general policies of Article 44 in the Constitution, we could consider a number of prohibitions about these procedures. Anti corruption procedures in Iran have not been identified and presented by the authorities for lack of coherent law. The main question of the article is What is the situation of Iran and Turkey in the international competition law in terms of drafting the rules of this area and their implementation? The main hypothesis also is that Turkey has made more progress than Iran in terms of its formulation and implementation, by taking further steps in international competition law such as drafting laws and allocating funds, although there are some challenges yet. The research method is legal-comparative.

  Keywords: International Competition Law, Iran, Turkey, Competitiveness
 • Reza Ekhtiari *, Fatemeh Alipor, Faramarz Hasanzadeh Pages 161-192

  Since Donald Trump took power as president, significant change occurred in US behavioral pattern. Trump by adopting economic nationalism approach, which is based on State-centric and protective policy, has challenged international trade order. With regard to that, this article aims to answer to this question how US economic nationalism impacted trade order of the international economic? Also what are the aims of the US by adopting economic nationalism? And to achieve the goals what strategies were chosen by the country?  The findings reveal that the US new administration, aimed at maintaining the country’s world hegemony and its favorite order and development and economic security which guarantee its national security, has prioritized economic nationalism. Though this policy supplies the US demands, however it has negative impacts on international trade order. The Economic nationalism policy through damaging national economic of other countries, creating international economic stagnation, and eventually deactivating international treaties and creating destabilation in international economic has weaken liberal trade order. The research method is analytical- explanatory and the mercantilism theory has been used for explaining the subject matter.

  Keywords: Trump, International trade order, International economic, Mercantilism, US.‎
 • Mohammadjavad Fathi *, Farzad Jahanbin Pages 193-228

  Yemen is now one of the critical centers of activity in Western Asia, and has launched many actors at the local, regional and transnational levels with a view to achieving the desired conclusion during the developments. An important issue regarding the developments in Yemen is the question of the roots of the emergence and continuation of this crisis and the main strategies and main reasons for the intervention of various actors. The present research seeks to answer this question from a critical geopolitical point of view, what are the main causes of the intervention of regional and transnational activists in the Yemeni crisis? The research hypothesis is that Saudi Arabia and the United Arab Emirates have looked at the strategic areas of Yemen such as Iran, the United States, China, and Israel, have acted in the wake of the importance of the Strait of Bab-el-Mandeb, the Gulf of Aden and other strategic Yemeni ports. Research findings suggest that the Yemeni crisis is more than the result of an ideological disagreement between the Houthis and SUnited States indirectly aim to dominate the strategic sectors of Yemen, reduce their dependence on the Strait of Hormuz, control the Strait, control the ports of Aden, Mukalla, Mocha, Al Hudaydah and Mion Island, Socotra, Zuqar and Hanish. On the other hand, stakeholders such as Iran and China have taken the strategy of undermining the goals of the invading countries. The research is descriptive and analytical, and the data collection method is also a library document.

  Keywords: Yemen Crisis, Saudi Arabia, Critical Geopolitics, Iran, the Strait of Bab-el-Mandeb
 • Ali Omidi *, Ehsan Falahi, Tayebe Barkhordari Naghani Pages 229-259

  In the age of Globalization Soft power has an Equals important like as Hard Power. According to Joseph Nye''''s Theory, the result of Hard and soft Power Combination is Smart Power. So Russia and USA along with hardware competition, are rivals in the field of soft power. Although mentioned Competition dose not limited to the Specific Area But it has Double Importance in the Geopolitical Zone like South Caucasus Because by Soft influence Exploitation of long standing interests become Easier. According to Russia and USA tries to Apply their soft power in south Caucasus. Present article Answers the following Question; What these Moscow and Washington''''s tools to apply their soft power in the South Caucasus? And what are the differences and similarities with each other? To Answer these Question we use the Joseph Nye''''s Soft Power Theory. The result of this research indicate that "USA Soft power has political, Cultural and Economical Elements with Universal Dimension But Russia''''s Soft Power has more Historical- Cultural Dimension with Regional range. The soft power in the United States has a civilian background, but in Russia it has a more governmental character." So the manner of Applying the soft power in south Caucasus is Different. The present study was conducted by using library and internet resources

  Keywords: Soft Power, Foreign Policy, Russia, USA, South Caucasus