فهرست مطالب

علوم و مهندسی آبیاری - سال چهل و دوم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال چهل و دوم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مجتبی عادلی، ضرغام محمدی* صفحات 1-15
  روش از جمله روش های پرکاربرد و معمول در هیدرولوژی برای تخمین روان آب می باشد که توسط سازمان حفاظت خاک آمریکا ارائه شده است. استفاده از این روش در حوضه های ایران به دلیل تفاوت های اقلیمی، هیدرولوژی و زمین شناسی می تواند با درصدی از خطا همراه باشد.در این مطالعه کارایی روش و ارزیابی روابط تجربی آن درحوضه معرف پسکوهک انجام شد. در پنج واقعه بارش، اندازه گیری روان آب در چهار زیرحوضه و خروجی اصلی حوضه انجام گرفت. مقدار  با استفاده از مطالعات سنجش از دور، نقشه های زمین شناسی و بازدیدهای صحرایی تعیین گردید. سپس با ترسیم هیدروگراف واقعی حاصل از واقعه بارش و مقایسه آن با هیدروگراف حاصل از روش در نرم افزار ، کالیبراسیون و تصحیح ضرایب انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که مقدار ضریب تصحیحی برای  برابر با 92/0می باشد.  مقدار میانگین  درحوضه پسکوهک برابر با 044/0 می باشد که اختلاف زیادی  با مقدار 2/0 معادله  دارد. ضریب تصحیحی برای تبدیل در حوضه مورد مطالعه برابر با 41/0 برآورد شده است.
  کلیدواژگان: رواناب، هیدروگراف، روش SCS، شماره منحنی، سنجش تصاویر ماهواره ای
 • سیاوش حیدری ارجلو، منوچهر فتحی مقدم* صفحات 17-30

  پیش بینی دقیق توزیع تنش برشی مرزی در کانالهای روباز در بسیاری از مسائل مهندسی نظیر طراحی کانال های پایدار، محاسبات مربوط به افت انرژی و رسوب گذاری در کانال ها حائز اهمیت می باشد. مطالعه های حاضر به بررسی چگونگی توزیع تنش برشی در کانال های نیم سهموی به دو روش انرژی و مومنتم و تغییرات آن در شرایط مختلف هیدرولیکی پرداخته است. برای تعیین تغییرات تنش برشی موضعی به روش انرژی از لوله پرستون با قطر خارجی چهار میلی متر مجهز به سلول های حساس به فشار دینامیک استفاده گردید. برای تبدیل فشار قرائت شده به تنش برشی از منحنی کالیبراسیون پتل استفاده شد. برای اندازه گیری مستقیم تنش برشی کل به روش مومنتم از روش فلوم لبه چاقویی استفاده شد. در نهایت روابطی برای تخمین تنش برشی در جدارهای صاف و زبر در کانال های نیم سهموی ارائه گردید. نتایج نشان دهنده این موضوع می باشد که تنش برشی جداره کانال در شرایط بستر صاف و زبر به ترتیب به طور متوسط 7/3 درصد و 6/4 درصد بیش از تنش بستر می باشد. هم چنین اندازه گیری تنش برشی جداره و بستر به روش مومنتم در شرایط جداره صاف و زبر به طور متوسط مقادیر  تنش برشی را 7/2 درصد و 85/5 درصد بیش از روش انرژی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: کانالهای روباز، لوله پرستون، روش مومنتم
 • حمید مسلمی* صفحات 31-46

  مدیریت منابع آب به ویژه آب های زیرزمینی ،در مناطق خشک و نیمه خشک، اهمیت خاصی دارد. عوامل مختلف طبیعیو انسانی در چند دهه اخیر موجب به وجود آمدن شرایط بحرانی وافت سطح آبزیرزمینی در بیشتر مناطق کشور شده است. در این تحقیق، نوسانات سطح آبزیرزمینی دشت جغین و توکهور در استان هرمزگان طی دوره آماری 20 سال (ازسالآبی71-70 تا 90-89)با استفاده ازهیدروگراف واحدموردبررسی قرارگرفت، سپس به‌بررسی جامع وضعیت افت سطح آب‌های زیرزمینی و با در نظر گرفتن عوامل اساسی اثرگذار و آسیب‌های ناشی از آن پرداخته شده است و در نهایت با شناسایی عمده پارامترهای موثر و نظر به‌روند بحرانی کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، راه‌کارهای مدیریتی مناسب در جهت کنترل و مقابله با این بحران ارائه شده است. نتایج سطح آب در 30 چاه مشاهده‌ای بیانگر آن است که متوسط افت آب زیرزمینی در حوضه جغین و توکهور، برای مدت مورد مطالعه برابر 16/8 متر بوده است و در صورت ادامه روند کنونی شرایط تغذیه و تخلیه و عدم انجام اقدامات جدی و عملی جهت کاهش برداشت بی‌رویه، طی 10 سال آینده سطح آب زیرزمینی این دشت،‌ بیش از 2/4 متر دیگر افت خواهد داشت، با حفاظت آب در کشاورزی و تهیه الگوی کشت بهینه، کنترل میزان پمپاژ آب و قیمت‌گذاری آب در بخش کشاورزی می‌توان میزان افت سطح آب زیرزمینی و پیامدهای ناشی از آن را به‌حداقل رساند.

  کلیدواژگان: آبخوان جغینو توکهور، کشاورزی، مدیریت
 • رضا خانخانی زوراب، سیدمحمود کاشفی پور* صفحات 47-60

  هدف از انجام این تحقیق، بررسی عملکرد یک و دو دیواره روزنه دار در حوضچه آرامش و چگونگی تاثیر آن بر مشخصات پرش هیدرولیکی از قبیل طول پرش هیدرولیکی، افت نسبی انرژی و عمق مورد نیاز پایاب می باشد. همچنین فاصله بهینه قرارگیری یک و دو دیواره روزنه دار از ابتدای حوضچه آرامش به ازای یک ارتفاع ثابت برای دیواره روزنه دار اول و دوم با سطح بازشدگی 50 درصد مشخص می گردد. آزمایش ها در دبی های 3/47 تا 5/145 لیتر بر ثانیه و برای اعداد فرود در بازه 6/3 تا 2/11 در قالب 72 آزمایش انجام شده است. بر اساس نتایج آزمایشگاهی یک رابطه ریاضی برای پیش بینی طول حوضچه آرامش در حالت وجود دو دیواره روزنه دار ارائه شده است. نتایج داده های آزمایشگاهی بر روی دو دیواره روزنه دار نشان داد که زوج دیواره روزنه دار در صورتی می توانند طول پرش را تا حد قابل قبولی کاهش دهند که فاصله بین آنها شرایط را برای ایجاد یک پرش پایدار فراهم کند و با کاهش فاصله بین دیواره ها، طول پرش الزاما کاهش نمی یابد. هم چنین زوج دیواره روزنه دار طول پرش را تا 89/1 برابر عمق ثانویه پرش هیدرولیکی آزاد کاهش می دهد و مقدار افت نسبی انرژی را به 7/81 درصد در عدد فرود 2/11 رسانده است.

  کلیدواژگان: دیواره روزنه دار، پرش هیدرولیکی، حوضچه آرامش، استهلاک انرژی
 • داریوش رحیمی*، فرحناز زارعی صفحات 61-74

  تغییراقلیم با تاثیرگذاری بر چرخه آب در تشدید مخاطرات هیدرواقلیمی نقش دارد. حوضه سراب به دلیل تامین بیش از 70 درصد  آب رودخانه بهشت آباد (انتقال آب حوضه کارون به حوضه زاینده رود)جایگاه مناسبی در برنامه ریزی منابع آب  دارد.حجم آب قابل  انتقال از چالش های بزرگ این پروژه است در این پژوهش تلاش برآن است که با کمک سناریوهای تغییر اقلیم به میزان درستی از آن دست یابیم برای بررسی اثرات تغییراقلیم بر منابع آب حوضه از داده های هیدرومتری و کلیماتولوژی دوره 1392-1366 استفاده گردید. آزمون ناپارامتری من-کندال برای تعیین روند استفاده و به کمک مدلHADCM3 پیش بینی متغیرهای اقلیمی انجام شد. همچنین با درنظرگرفتن سناریوهای تغییراقلیم برآورد منابع آب در افق 1415-1385انجام گردید. نتایج آزمون نشان دهنده روند معنی دار افزایشی دما، تبخیر و تغییرات بدون روند بارش در سطح 95درصد است. نتایج مدل و روندیابی، نشان دهنده کاهش متوسط دبی سالانه حوضه از 1/11متر مکعب به 9/5 مترمکعب است. کاهش 53درصدی دبی به دلیل اجرای طرح های توسعه منابع آب ،برداشت آب از حوضه ،افزایش دما و تبخیر، منجر به کاهش 4/184 میلیون مترمکعب حجم رواناب خواهد شد. ازاین مقدار 5/30 درصد ناشی از افزایش دما و تبخیر و 5/69 درصد ناشی از اجرای برنامه های توسعه و برداشت منابع آبی  در سطح حوضه می باشد.  بنابراین تغییر اقلیم و آنترپوسن راهبرد های مبتنی بر انتقال آب را با چالش روبرو خواهد کرد. لذا بیشتر بر راهبرد اصلاح الگوی مصرف در حوضه مقصد تاکید نمود.

  کلیدواژگان: تحلیل روند، مدیریت منابع آب، مدل HADCM3، حوضه آبخیز سراب
 • کلثوم حسنوند*، جمال محمدولی سامانی صفحات 75-88

  سدهای پاره سنگی لایه ای با لایه های افقی و  لایه های عمودی دو نوع از سدهای ناهمگن هستند که در کنترل سیلاب مورد استفاده قرار می گیرند. در این سدها اختلاف ضریب آب گذری لایه ها که به سبب اختلاف خصوصیات مصالح در هر لایه ایجاد می شود، سبب پیچیده تر شدن محاسبات می شود. بنابراین با یافتن یک ضریب آب گذری معادل، می توان سد را به صورت همگن در نظر گرفت که محاسبات آن نیز راحت تر انجام پذیر است. در تحقیق حاضر یک مدل عددی دو بعدی، برای بررسی جریان عبوری از سدهای پاره سنگی دولایه تهیه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در سدهای دولایه با لایه های افقی، لایه پایینی نسبت به لایه بالایی تاثیر بیشتری بر ضریب آب گذری معادل دارد به طوریکه در صورت استفاده از سنگدانه های درشت تر در این لایه می توان ضریب آب گذری معادل را افزایش داد. در حالیکه در سد با لایه های عمودی ترتیب قرارگیری لایه های ریز و درشت مهم نیست اما طول لایه ها مهم است و هر چه لایه درشت دانه تر طول بیشتری نسبت به لایه ریزدانه تر داشته باشد ضریب آب گذری معادل نیز بیشتر می شود. پس از تحلیل نتایج به دست آمده، روابط جداگانه ای جهت تخمین ضریب آب گذری معادل در سدهای دولایه ارایه شده است. ضرایب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطای این روابط برابر با 9422/0 و 016/0 برای سد با لایه های افقی و 9602/0 و 036/0 برای سد دولایه با لایه های عمودی است.

  کلیدواژگان: روندیابی سیلاب، سد پاره سنگی ناهمگن، روش احجام محدود
 • محسن پوررضا بیلندی*، عباس خاشعی سیوکی، مصطفی یعقوب زاده، احمد جعفرزاده صفحات 89-103

  تبخیر و سایر مشخصه های فیزیکی مناطق خشک،باعث می‌شود تا حجم زیادی از باران از دسترس خارج و درصد کمی از آب باران به آبخوان نفوذ کند. بنابراین برای دستیابی به یک توسعه پایدار، مدیریت منابع آب براساس سامانه آبگیر آب باران مهم است. هدف اصلی این مقاله بررسی اعتمادپذیری سامانه های آبگیر آب باران در آینده می باشد. از این رو در اولین گام بارندگی ماهانه با استفاده از آخرین خروجی مدل های منطقه‌ای گردش عمومی اتخاذ و با استفاده از روش اصلاح انحراف مکانی ریزمقیاس نمایی شد. نرمال سازی، همسان گردی، تحلیل روند و انتخاب وریوگرام در محیط MATLAB انجام شد و در نهایت بارندگی ماهانه ایستگاه سینوپتیک بیرجند با استفاده از کریجینگ ساده درون یابی شد. با مقایسه آمار مشاهداتی بارندگی ماهانه و شبیه سازی شده توسط مدل های گردش عمومی در بازه زمانی 2005-1992، سعی شد تا بهترین مدل با بیشترین تطبیق انتخاب گردد. در نهایت بررسی اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران در سطوح و احجام مختلف پشت بام و تانک های ذخیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با اتکا به کارایی سامانه های جمع آوری آب باران می‌توان بخش قابل توجهی از نیاز خانگی را برطرف نمود. دامنه تغییرات اعتمادپذیری این سامانه ها در دوره پایه بین 05/0 تا 45/0 تخیمن زده شد و پیش بینی اعتمادپذیری در دوره آینده نیز نشان داد که این حدود افزایش خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که میزان اعتمادپذیری این سامانه ها برای خانواده های با جمعیت 3 نفر یا بیشتر، حداکثر معادل 4/0 خواهد بود.

  کلیدواژگان: اصلاح انحراف مکانی، اعتمادپذیری، جمع آوری آب باران، ریزمقیاس نمایی دینامیکی
 • حمیدرضا باباعلی*، رضا دهقانی صفحات 105-116

  سیل یکی از بلایای طبیعی مهمی است که همه‌ ساله باعث ایجاد خسارت‌های مالی و جانی فراوانی به جوامع مختلف می‌گردد. به همین دلیل محققین سعی نموده‌اند که تغییرات کمی این پدیده را حتی‌المقدور به‌ طور دقیق مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش برای تخمین دبی روزانه ایستگاه بادآور نورآباد واقع در استان لرستان از مدل شبکه عصبی موجک استفاده شد و نتایج آن با سایر روش‌های هوشمند ازجمله  شبکه عصبی مصنوعی مقایسه گردید. برای این منظور از پارامتر حداکثر بارش 24 ساعته یک تا چهار روز قبل در مقیاس زمانی روزانه در طی دوره آماری (1391-1381) به‌عنوان ورودی و دبی حداکثر روزانه به‌عنوان پارامتر خروجی مدل‌ها انتخاب گردید. معیارهای ضریب تعیین، ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین قدر مطلق خطا برای ارزیابی و عملکرد مدل‌ها مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد هر دو مدل قابلیت خوبی در تخمین دبی روزانه دارند، مقایسه نتایج نشان داد مدل شبکه عصبی موجک عملکرد بهتری نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی دارد، به‌گونه‌ای که مدل شبکه عصبی موجک با بالاترین ضریب تعیین (920/0)، جذر میانگین مربعات خطا (005/0) و نیز میانگین قدر مطلق خطا (003/0) در مرحله صحت سنجی در اولویت قرار گرفت. درمجموع نتایج نشان داد استفاده از مدل شبکه عصبی موجک می‌تواند درزمینه تخمین دبی روزانه مفید باشد.

  کلیدواژگان: تخمین، سیل، شبکه عصبی مصنوعی، نورآبا
 • ام البنین بذرافشان*، فوزیه محمودزاده، امین عسگری نژاد، جواد بذرافشان صفحات 117-131

  در این تحقیق، از شاخص‌های  SPIRDI و SPEI برای تحلیل روند شدت- مدت- فراوانی خشک‌سالی در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران استفاده گردید. تعداد 25 ایستگاه سینوپتیک در اقلیم فوق با طول دوره مشترک آماری (1996-2014) انتخاب و شدت، مدت و فراوانی خشک‌سالی در هشت زیراقلیم برآورد گردید. نتایج نشان داد که روند خشک سالی از مقیاس کوتاه مدت (سه ماهه) تا بلندمدت (48 ماهه) در اقلیم‌های سرد و خشک رو به کاهش و در اقلیم‌های گرم و خشک رو به افزایش است. بیشترین و کمترین توافق (با مقدار 99/0 و 14/0) بین دو شاخص SPI- RDI و SPI- SPEI به‌ ترتیب در اقلیم فراگرم فراخشک و فراسرد فراخشک در مقیاس 48 ماهه مشاهده گردید. رابطه SPI- RDI و SPEI- RDI نیز در بزرگی و تداوم خشک‌سالی در اقلیم های سرد در اغلب موارد ضعیف و منفی (با مقدار 32/0 و 06/0-) و در مورد اقلیم های گرم، بیشترین هم‌بستگی در اقلیم فراخشک فراگرم (98/0) بین SPEI-RDI مشاهده گردید. در بررسی هم‌بستگی  شاخص‌ها در برآورد فراوانی خشک سالی، کمترین هم‌بستگی  بین زوج شاخص SPI-SPEI و SPEI- RDI در اقلیم‌های فراخشک سرد و سرد نیمه‌خشک (39/0 و 34/0) و بیشترین مقادیر هم‌بستگی  بین زوج شاخص SPI-RDI (99/0) مشاهده گردید. روند شدت- مدت- فراوانی خشک سالی با استفاده از آماره من – کندال نشان می‌دهد که روند خشک سالی در  اقلیم‌های گرم و خشک رو به افزایش  (بیش از 61/2-) و در اقلیم‌های سرد و خشک رو به کاهش (بیش از 61/2+) است. SPEI مقدار روند را با شدت بیشتری برآورد نموده است.

  کلیدواژگان: مشخصه های خشکسالی، تبخیر و تعرق، تحلیل روند، زیراقلی
 • ابوالقاسم گرمسیری، حیدرعلی کشکولی، محمد حیدرنژاد*، هوشنگ حسونی زاده صفحات 133-146

  لوله گردابی سازه‌ای است که از طریق یک شکاف طولی روی آن و جریان گردابی تشکیل یافته درون آن رسوب بستر را جدا می‌کند. لوله گردابی از جمله سازه‌های جدا‌کننده رسوب می‌باشد که به‌ راحتی و با وجود هزینه بسیار کم می‌توان درابتدای آب‌گیر کانال‌ها نصب نمود. حتی در کانال‌هایی که در حال بهره‌برداری هستند،احداث آن به‌ راحتی امکان‌پذیر می‌باشد. درمطالعه حاضر با بررسی آزمایشگاهی سعی گردید تا با قراردادن یک مانع با ارتفاع و زاویه قرارگیری مختلف راندمان تله‌اندازی رسوب در لوله گردابی را افزایش داد.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که درصد رسوب ورودی به لوله گردابی به شرایط هیدرولیکی جریان(فرودجریان) و زاویه قرارگیری مانع و لوله بستگی دارد، به‌ طوریکه با افزایش عدد فرود و ارتفاع مانع، راندمان تله‌اندازی کاهش یافت. همچنین راندمان تله‌اندازی در لوله گردابی و مانع با زاویه 60 درجه حدود 13 درصد از حالت نصب با زاویه 90 درجه بیشتر بود.

  کلیدواژگان: لوله گردابی، مانع، رسوب، عدد فرود، راندمان تله اندازی
 • حجت تابان، نرگس ظهرابی*، علیرضا نیکبخت شهبازی صفحات 147-161

  در راستای بررسی اثرات تغییراقلیم بر سامانه‌های منابع آب، به‌منظور دست‌یابی به نتایج معتبرتر و مطمئن‌تر، در نظر گرفتن عدم قطعیت در مراحل مختلف مطالعات تغییر اقلیم ضرورت دارد. هدف از این پژوهش توجه به عدم قطعیت با بررسی محدوده تغییرات متغیرهای هیدرواقلیمی شبیه‌سازی شده در دوره آتی در حوضه دزعلیا می‌باشد. به این منظور از شبیه‌سازی دو مولفه اصلی اقلیم (دما و بارش) حاصل از 10 مدل گردش کلی جو تحت سناریوهای انتشار (SRES) A1B، A2و B1و دو روش ریزمقیاس نمایی در دوره 2069-2040 میلادی برای حوضه دزعلیا استفاده شد. با معرفی سری های زمانی دما و بارش شبیه‌سازی شده حاصل از مدل‌های AOGCMریز‌مقیاس شده توسط دو روش تناسبی و آماری، سری زمانی روان‌آب روزانه با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی حوضه دزعلیا در دوره 2069-2040 تولید گردید. نتایج نشان داد که روند تغییرات روان‌آب در دوره آتی (2069-2049) نسبت به دوره پایه (2000-1971) مشابه، لیکن دامنه ی این تغییرات متفاوت می‌باشد. بیشترین درصد افزایش در روان‌آب مربوط به فصل زمستان با %9±13/74  است. در بررسی دامنه تغییرات دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2و B1، سناریو A1Bبیشترین و سناریو A2کمترین عدم قطعیت ناشی از هر دو روش ریزمقیاس نمایی را نشان داد. به‌طورکلی در بررسی محدوده تغییرات متغیرهای هیدرواقلیمی در دوره آتی، عدم قطعیت مربوط به مدل‌های گردش عمومی جو (AOGCMs) تحت هر سه سناریوی انتشار بیشتر از روش‌های ریزمقیاس نمایی است.

 • حجت الله یونسی*، آوا مرعشی، حسن ترابی صفحات 163-177

  براساس تحقیقات پیشین، برآورد دبی در کانال‌های مرکب به روش خطوط تقسیم (DCM) کاربرد گسترده‌ای دارد و بسیاری از مدل‌های محاسباتی بر‌اساس این روش تهیه شده‌اند. بنابراین لزوم تجزیه مقطع مرکب به زیر مقاطع به دقیق‌ترین روش، نیازی است که همه محققین بر آن اتفاق نظر دارند. اما آن‌چه امروزه در مدل‌ها به‌کار می‌رود تجزیه مقطع مرکب با خطوط قایم است که برخی از محققین نشان داده‌اند که این روش عملکردی ضعیف‌تر از خطوط تقسیم افقی و مورب دارد و نتایج تحقیق حاضر نیز این امر را تایید می‌کند. لذا در این تحقیق بهترین زاویه خط تقسیم به گونه‌ای تعیین شده است که خطای محاسبه دبی به روش مانینگ در مقایسه با داده‌های جمع‌آوری‌ شده از کانال FCF در والینگفورد، صفر شود. در نهایت نمودار و معادله‌های پیشنهاد شده‌است که بتوان به کمک آن با داشتن عمق نسبی جریان، بهترین زاویه خط تقسیم را به‌دست آورد. خطای محاسباتی روابط پیشنهادی به کمک شاخص آماری RMSE تعیین شد. مقدار این شاخص برای این معادله‌ها به‌ترتیب 054/0 و 036/0 می‌باشد.

  کلیدواژگان: کانال مرکب، روش DCM، تنش برشی ظاهری، خط تقسیم مورب
 • زهرا محمودیان، سامان بهاروند، بابک لشکرآرا* صفحات 179-196

  الگوی جریان در دهانه ورودی و مجرای اصلی راه ماهی، نقش به سزایی بر چگونگی شکل و اندازه معبر امن جهت جذب و صعود ماهی ها به بالادست رودخانه بازی می نماید. هم چنین شناخت کافی از چگونگی توزیع سرعت عرضی و عمقی جهت تشخیص یک دالان امن در راه ماهی ضروری است. در این تحقیق با استفاده از شبیه سازی عددی به بررسی اثر زاویه قاب راه ماهی دنیل بر چگونگی الگوی جریان و نحوه توزیع سرعت عرضی و عمقی جریان پرداخته شده است.برای این منظور از یک فلوم با شیب طولی 20 درصد، عرض یک متر و طول 35/7 متر استفاده گردید. نحوه‌ی توزیع سرعت در سه راستای طولی، عرضی و عمقی تحت دو سناریو مختلف زاویه قرارگیری قاب با زاویای 45 و 60 درجه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به واسطه وجود جریان‌‌های چرخشی در اعماق نسبی y/ymax  کوچک تر از 5/0، یک نیروی پیش ران بر کالبد ماهی القا می‌شود و شرایط صعود را برای آن ها تسهیل می‌نماید. بررسی ها نشان داد که به واسطه عدم تقارن توزیع عرضی سرعت، ممکن است شرایطی در مسیر عبوری ماهی به وجود آید که منجر به برخورد ماهی به دیواره‌های آرام کننده شده و آن ها را زخمی نماید. هم چنین اعمال یک نیروی القایی بالابرنده بر کالبد ماهی ممکن است شرایط خروج ماهی را از دالان پیش ران و ورود آن به نواحی پر سرعت فراهم آورد. بررسی ها گویای آن است که شرایط تشکیل دالان امن در سناریوی با قاب 45 درجه حدودا 45 درصد بیشتر از زاویه ی قاب 60 درجه می باشد.

  کلیدواژگان: آشفتگی، دنیل، راهماهی، شبیه سازی عددی، قاب
 • آناهیتا ابلاغیان، علی محمد آخوندعلی*، فریدون رادمنش، حیدر زارعی صفحات 197-212

  اولین گام در راستای آشکارسازی و چگونگی تغییر اقلیم بررسی ناهنجاری و نوسانات ایجاد شده در پارامترهای اقلیمی می‌باشد. در این تحقیق به بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی دما، بارندگی و رطوبت نسبی در مقیاس‌ زمانی سالانه در 37 ایستگاه سینوپتیک کشور (2010-1961) با استفاده از آزمون‌های آماری ناپارامتریک من-کندال و تخمین‌گر شیب سن پرداخته شده است. به‌طور کلی نتایج حاکی از روند افزایشی دما و روند کاهشی بارندگی و درصد رطوبت نسبی در اکثریت نقاط کشور می‌باشد. در کل کشور به غیر از ایستگاه‌های مرتفع و کوهستانی شهرکرد، خرم‌آباد و سقز روند افزایشی دما مشاهده شد که بیشترین افزایش معنی‌دار دما (سطح اطمینان 95درصد) در ایستگاه‌های مشهد، زاهدان، زابل، بم، یزد، بابلسر، کرمانشاه، آبادان، خوی و تبریز به میزان 1.5 درجه‌ی سانتی‌گراد در طی 50 سال می‌باشد. روند کاهش بارندگی خصوصا در نیمه‌ی شرقی، غرب و شمال غرب کشور مشاهده گردید که بیشترین کاهش بارندگی معنی‌دار (سطح اطمینان 95 درصد) در  شمال غرب کشور و در حدود 3.2 میلی متر در سال می‌باشد. روند کاهش رطوبت نسبی در اغلب نواحی به غیر از قسمتی در ناحیه‌ی شمال غرب و جنوب دریای خزر مشاهده شد که بیشترین کاهش معنی‌دار در سطح اطمینان 95 درصد در ایستگاه‌های آبادان، زاهدان و کرمانشاه در حدود 4.1 درصد در 50 سال گذشته می‌باشد

  کلیدواژگان: روند، آزمونهای ناپارامتریک، آزمون من-کندال، تخمینگر شیب سن
 • عبدالحمید محبی*، پروانه تیشه زن صفحات 213-226

  روند کاهشی منابع آب، اهمیت استفاده بهینه آن را از نظر اقتصادی و اجتماعی دو چندان نموده است. به منظور بررسی اثرات آب زیرزمینی کم عمق بر رشد نهال های خرما و تعیین سطح کم آبیاری،آزمایشی در اهواز به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی مشتمل بر سه عمق آب آبیاری و چهار نوع زهکشی در مجموع با 12 تیمار در 3 تکرار روی نهال های کشت بافتی خرما رقم برحی در لایسیمترهای زهکش دار طی سال های 1392 تا 1395 اجرا شد. نتایج نشان داد 100 درصد نهال ها زنده مانده و رشد نمودند. حجم آب زیرزمینی صعود کرده با میزان آب آبیاری ارتباط مستقیم داشت. با افزایش میزان آب آبیاری، میزان صعود آب افزایش و با کاهش میزان آب آبیاری، میزان صعود آب کاهش پیدا کرد. با افزایش سن نهال میزان صعود آب افزایش داشت.  در سال دوم پس از کشت، میزان صعود آب بیشتر از سال اول بود. با افزایش سن نهال میزان زه آب کاهش یافت و در سال دوم پس از کشت میزان زه آب کمتر از سال اول بود. به عبارت دیگر با رشد نهال و مصرف بیشتر آب جهت تبخیر و تعرق، آب کمتری از لایه های خاک شسته و به زهکش منتقل شد. نتایج تجزیه واریانس تیمارهای آزمایشی بر تعداد، طول و عرض برگ و برگ چه و ارتفاع طوقه نهال در بازه های زمانی مختلف نشان داد کم آبیاری، زهکشی و اثرات متقابل آن ها تاثیر معنی داری بر خصوصیات رشد رویشی ندارد.

  کلیدواژگان: کنترل سطح ایستابی، صعود آب زیرزمینی، نیازآبی، لایسیمتر، نهال کشت بافتی خرم
|
 • M.Adeli, Z.Mohammadi* Pages 1-15

  The Curve Number (SCS-CN) method, one of the most widely used methods for estimating runoff in hydrology, has been developed by soil conservation services. The application of SCS equation in Iran may be mixed with considerable errors due to different climatological, geological, and hydrological characteristics.  In addition, the other cause of error in this method is the relationship between Ia and S (Equation 2), which is experimental and has been taken from rainwater data in small laboratories (Anonymous, 1972). This relationship can be criticized in terms of the document and was examined in various studies of its accuracy and application (Bo et al., 2011, Shi et al., 2009, Baltas et al., 2007, Mishra et al ., 2006,2004, Hawkins et al., 2002), In order to calibrate the SCS equation and evaluation in empirical relations, Pasekohak catchment was selected. Pasekohak basin includes four sub-basins where flood runoff was gauged during five flood events. Curve Number (CN) for the sub-basins was estimated according to the remote sensing, geological maps, and field works. The real hydrograph for each event was compared with SCS hydrograph in HEC-HMS software, and the calibration and correction of SCS coefficients were conducted. The results suggest a correction coefficient of 0.92 for SCSLag, the average ratio of Ia/S is 0.044, which is completely different from 0.2 in SCS. The CN in the study area is 0.41 of CN provided by SCS.

  Keywords: Pasekohak Watershed, Runoff, SCS Method, Curve Number (CN), Remote Sensing
 • S. Heydari Orojlo, M. Fathi, Moghadam* Pages 17-30

  Due to problems with on-site irrigation channels, such as occupying a high level of the land, a lack of suitable loan materials, and the possibility of dealing with multiple complications, the use of prefabricated channels is one of the most competitive options available for the  existing channels. From the theoretical point of view, the most effective hydraulic cross-section for the coated channels in which smooth water flows is the semicircular section. Nevertheless, in terms of implementation, the use of the semicircular cross-section is generally limited to the reinforced concrete channel. One of the important issues in outdoor hydraulic engineering is having sufficient knowledge about the amount of hydraulic resistance against the flow. The estimation of hydraulic resistance of the flow in open channels has always faced a serious challenge because of the presence of secondary currents and the vortex viscosity. The determination of the contribution of flow pipes in the bed and wall is faced with errors due to the effects of the walls on the maximum velocity position. Accurate prediction of boundary shear stress distributions in the open-channel flow is crucial in many engineering problems, such as channel design, the balance of energy, and sedimentation. Determining the exact bed and wall shear stress is important from a theoretic and applied point of view, for example, its role in scour and sedimentation studies and designing shield conservations.

  Keywords: Shear Stress, Semi-parabolic Channel, Preston Tube, Momentum Method
 • H. Moslemi* Pages 31-46

  Groundwater represents one of the largest stocks of accessible freshwater and accounts for about one-third of freshwater consumption globally (Famiglietti, 2014). Overpumping the groundwater, especially in arid and semiarid areas, has had negative effects on the environment. Recognizing the productivity of water and soil resources is the first step toward planning and managing the increasing optimum operation of these resources. Water resource management, especially that of groundwater, is very important in the arid and semiarid regions (Moslemi, 2015). Water Crisis is one of the most important environmental hazards that have social and economic consequences. Now we have a serious challenge in countries that they have been overpumping groundwater, which further extraction from groundwater table has caused a decrease in the groundwater level in most areas in the world (Moslemi,2015). Statistics in world resources show that groundwater decreasing process has hard conditions. The index of the water crisis in Iran, considering its presence in a dry and semi-arid region, is more unfavorable than the average level in the world, in other words, up to one percent of world populations live in Iran while its portion from sweet water resources is just 0.36 %. On the other hand, all the world just uses 45% of the resources, but Iran has used 66% of its saved sweet water (Khorani and Khajeh, 2014). In population program and their environment national organization, Iran is at the 100th place on the list of countries that their rehabilitation of sweet water per person is low.  According to international standards, Iran will soon be in a state of a scarcity of water and will be in a group of countries facing a water crisis (Bargahi and Mousavi, 2007). Research shows that from 609 aquifers in Iran, 300 aquifers are in critical conditions and deemed among forbidden regions for over-extraction and another 40 aquifers are determined to be in critical conditions (Moslemi and Darvishi, 2018). So, in these conditions, we must study more about Iran’s aquifers; although with an exact prediction of groundwater table changes, we can use that in trust water preparation planning and also, in water resource management. Jaghin and Tokahor aquifers in the southeast of Iran are in arid climate conditions, and during recent years, it has been facing a low drop of water table. If we want to have a good decision and correct the planning in management and the extraction methods from these aquifers, it is necessary that the underground water in these plains be investigated in a long period and the complete management solutions be determined. Our goal in this study is investigating the water crisis that happened in Jaghin and Tokahor aquifers and its causing factors. We hope that this project will be one of the important steps for attracting attention to the water crisis in this case study.

  Keywords: Jaghin andTokahor Aquifer, Development, Agriculture, Management
 • R. Khankhani zorab, S.M. Kashefipour* Pages 47-60

  There are different types of stilling basins, including the standard stilling basin USBR, stilling basin SAF, the stilling basin with a continuous sill, and the stilling basin with perforated sill noted. Each basin, depending on the intensity of the hydraulic jump, usually needs components to reduce the length of the hydraulic jump as much as possible while shaping it at a specific location. These components include the chute block, baffle piers, and perforated sills that are the subject of this study. These types of dampers are the most common energy dampers in dams and irrigation and drainage networks, and they generally have a high efficiency of over 60% in energy dissipation. The purpose of this study is the evaluation of one and two perforated sill(s) in the stilling basin and its impact on characteristics of the hydraulic jump, such as the length of the hydraulic jump, the dissipation of energy, and the required tailwater depth, and also, to determine the optimal distance of one and two perforated sill(s) from the beginning of the stilling basin with a fixed height for the perforated sill and ratios of the opening of holes equal to 50%.

  Keywords: Perforated sill, Hydraulic Jump, Stilling Basin, Head Loss.DOI:10.22055, jise.2019.14812
 • D.Rahimi*F.Zarei Pages 61-74

  Climate change is a serious challenge to human interest by its adverse effect on various sectors, such as water sources, agriculture, and energy. According to IPCC report, the average annual temperature of the earth has been raised between 0.3 to 0.6º</sup> because of the spread of the greenhouse gases, and this report predicts this amount will increase between 1 to 3.5º</sup> until 2100(Boberg et al ,2010). To study the effect of greenhouse gases in the atmosphere and the oceanic-atmospheric, general circulation model in regional scale is the most efficient vehicle. These models have been developed to simulate the current climate. They also performed well in predicting future changes in the climate and simulating interactions of soil, atmosphere, and oceans (IPCC, 2007). The effect of climate change on water sources is assessed using rainfall-runoff models by simulating hydrological processes. Studying future climate change and its likely events will help planners and water sources administrators to cope with the future challenge. Considering these likely changes will contribute to objective planning toward optional operations. Predicting future runoff value is one of the most important factors about dam construction, water transferring, agricultural growth and industrial activities.  Semenov (2008) assessed LARS-WG performance by data from 20 representative stations. Babaeian  et al, (2004) and Khaliliaqdam, et al( 2013), studied the effect of climate change on the hydroelectric reservoir of Jor Dam by the microclimate model LARS-WG and scenarios B1, B2, and A1B. Output results of the model showed that Tmin and Tmax will increase to the amount of o.3-0.6 degrees. As a result, available water reservoirs of behind the dams for hydroelectric generation are affected by the decreased rainfall. BaniHabib et al, (2016), simulated the input flow of Shahcheraghi Dam using the generator LARS-WG, data downscaling, and the function of artificial neural networks on output of LARS. They found that nightly and daily temperatures rise 1.1 and 1.2 degrees from 2015 to 2040, and rainfall will decrease by 9% during January. By simulating artificial neural networks, it was determined that the input flow will experience 2.4-4.1 % decrease based on different scenarios.

  Keywords: Climate Change, Water Resources, HADCM3, Sarab Basin
 • K.Hasanvand*, J. M.V.Samani Pages 75-88

  Rockfill dams are considered as detention structures, used to control floods. Due to rocks’ size and large pores in between, Darcy’s law is invalid in these dams. Many studies have been conducted to investigate the non-linear flow in homogenous coarse porous media. Wilkins (1955), Ahmed and Sonada (1969), and Stephenson (1979) tried to introduce appropriate coefficients of the non-linear flow equation. Other studies have been also conducted to investigate the flow in heterogeneous rockfill structures, such as Hosseini and Joy (2007), introducing a one-dimensional model for non-linear flow in homogenous and heterogeneous coarse porous media. Realizing the importance of layered rockfill dams and the few conducted studies in this field, flow through layered rockfill dam, and horizontal and vertical arrangement of layers have been modeled in the current study.  In this regard, a two-dimensional numerical model solving the governing equations by finite volume method has been developed.

  Keywords: Equivalent Hydraulic Conductivity, Two Layered Rockfill Dam, Control Volume Method
 • M. Pourreza, Bilondi*, A. Khashei, Siuki, M .Yaghoobzadeh, A. Jafarzadeh Pages 89-103

  Evaporation loss is a key component of water resource management in arid and semi-arid regions where they are not uniformly distributed temporally. Also, due to the climate condition and physical characteristics of arid areas, a major part of rainfall will be out of reach in the form of flash floods and a few percent is recharged to groundwater aquifers. Rainwater harvesting system (RWHS) is considered as one of the most instrumental techniques that can save rainwater for domestic or agricultural uses. It is a technology used for collecting and storing rainwater in rooftops, land surfaces, or rock catchments using some simple techniques, such as natural and/or artificial ponds and reservoirs. In recent years, climate change has caused significant changes in the meteorological and hydrological components. Also, since precipitation is the main driver of RWHS, changes in its value and time can significantly change the operation of these systems. Therefore, in order to reach sustainable development, water resource management based on rainwater harvesting systems will be inevitable. These systems are moderately reliable methods to increase available water. The main aim of this study is the reliability assessment of rainwater harvesting systems designed for a future period (2017-2030) in Birjand, the center of Southern Khorasan Province, east of Iran.

  Keywords: SpatialBias Correction, Reliability, Rainwater Harvesting, Dynamical Downscaling
 • H.R.Baba Ali*, R.Dehghani Pages 105-116

  River flow prediction is one of the most important key issues in the management and planning of water resources, in particular the adoption of proper decisions in the event of floods and the occurrence of droughts. In order to predict the flow rate of rivers, various approaches have been introduced in hydrology, in which intelligent models are the most important ones. The application of artificial neural networks (ANNs) to various aspects of hydrological modeling has undergone much investigation in recent years. This interest has been motivated by the complex nature of hydrological systems and the ability of ANNs to model non-linear relationships. ANNs are essentially semi-parametric regression estimators and well suited for hydrological modeling, as they can approximate virtually any (measurable) function up to an arbitrary degree of accuracy (Hornik et al., 1989). A significant advantage of the ANN approach in system modeling is that one need not have a well-defined process for algorithmically converting an input to an output.

  Keywords: Estimation, Flood, Artificial Neural Network, Nourabad
 • O. Bazrafshan*, F. Mahmoudzadeh, A. Asgarinezhad, J. Bazrafshan Pages 117-131

  Drought is one of the most important weather-induced phenomena which may have severe impacts on different areas, such as agriculture, economy, energy production, and society. From a meteorological point of view, drought can be induced by lack of precipitation, hot temperatures, and enhanced evapotranspiration. The efficiency of the drought monitoring system depends on the index which is selected based on the drought and climate conditions of the region. Precipitation-based drought indices, including the Standardized Precipitation Index (SPI) (McKee et al., 1993), China Z Index (CZI), (Percent of Normal Index) PNI, and others cannot identify the role of the temperature increase in the drought condition and in addressing the consequences of climate change. Recently, two new standardized drought indices have been proposed for drought analysis on multiple time scales: the Reconnaissance Drought Index (RDI) (Tsakiris and Vangelis, 2005) and the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) (Vicente Serrano et al., 2011). The objective of this study is to evaluate the characteristics of drought, according to SPEI, SPI, and RDI. In addition, this study evaluates trends in meteorological drought frequency, duration, and severity during the study period through a multi-indicator approach and at low rainfall regions of Iran, providing a complete picture of the areas that suffered frequent and severe droughts in the past periods. Moreover, this might push towards the development of better frameworks for drought assessment, adaptation, and mitigation, in a possibly drier future.

  Keywords: Drought Characteristics, Evapotranspiration, Trend Analysis, Sub-Climate
 • A.Garmsiri, H.A.Kashkooli, M.Heidarnejad*, H.Hasoonizadeh Pages 133-146

  The vortex tube is a structure with a slot along its longitudinal axis on top, which is installed across the width of the channel bed. This tube functions based on the gravitational force of sediment particles and swirling rotational force in the tube. It can transfer particles falling from its top slot to a specific side of the tube (Moazen and Shafai, 2003). Studies have shown the mechanism of this structure in separating the bed load. The current study used barriers with different shapes (square, triangle, and arched), heights and angles at the vortex tube upstream to increase the sediment trapping efficiency. These tests were conducted by changing the Froude number of the channel (flow hydraulic conditions). The results are provided below.

  Keywords: Vortex Tube, Baffle, Sediment, Froude Number, Trapping Efficiency
 • H. Taban, N. Zohrabi*, A. R. Nikbakht Shahbazi Pages 147-161

  Climate change, in addition to increasing temperature, causes changes in the duration, intensity, form, and timing of rainfall in different parts of the Earth, which can cause droughts and floods. It also changes the volume, duration, and runoff duration, which will bring about many developments and changes in the water-resource management (Kamal and Massah Bavani, 2009). In order to reduce inconsistencies, studying the impacts of climate change on water resources is necessary. One of the most widely used models for these future studies is Atmosphere-ocean General Circulation Models (AOGCMs) (Wilby and Harris, 2006). In general, most studies present a high degree of uncertainty as a result of using AOGCMs in the simulation of climate change and hydrology parameters. the outputs of simulated water-resource models under climate change could be relied on when the uncertainties are taken into account at all stages (Semenov and Stratonovitch, 2010). In order to innovate the research method, in this study 10 AOGCMs under three greenhouse gas emission scenarios (A1B, A2, and B1) were used in the simulated range of hydro-climatic variables through climatic models and downscaling methods in the Dez Oliya basin during 2040-2069. In Summary, when reviewing the range of hydro-climatic variable changes in the future period, it could be observed that the uncertainty of AOGCMs under all three emission scenarios is greater than the downscaling methods.

  Keywords: Climate Change, Uncertainty, Downscaling, Climate Model, Emission Scenario
 • H.A. Yonesi*, A. Marashi, H.Torabipodeh Pages 163-177

  Based on the previous research, the flow rate estimation by the DCM method has been widely used in compound channels and many computational models have been developed accordingly. Therefore, a compound channel dividing into sections according to the most accurate method is a requirement that all researchers agree. While vertical lines are used in models for dividing the compound channel into the main channel and floodplain, some researchers maintain that vertical lines have an inaccurate performance compared with horizontal and diagonal lines, especially for low discharge (Khatua et al., 2013, Mohaghegh and Kouchakzadeh, 2008, and Ozbek et al., 2004). However, the methods for discharge estimation based on the shear stress calculation uses vertical lines (Ackers, 1993, Shiono and Knight, 1991, and Bousmar and Zech,1999). In this research, it has been attempted to present the best angle of the dividing line, which results in a 0% error rate calculated by comparing the effect of dividing lines with different angles on the calculation of the discharge of the compound channel.

  Keywords: CompoundOpenChannel, DCM Method, Apparent Shear Stress, Diagonal Dividing Line
 • Z.Mahmoudian, S.Baharvand, B.Lashkar, Ara* Pages 179-196

  Denil fishway contains a direct rectangular channel in different slope rates associated with special baffles inside the channel. The layout of the baffles provides an energy dissipation process which provides an acceptable operating condition for passing the fish in continues path along the channel. Denil fishway divides the current to two different parts, including the main current located at the middle of the channel and lateral currents along the frame position. The interaction between main and lateral currents provides the main process of mass and acceleration movement and concludes a significant energy reduction based on the turbulent process. In the other words, it can be concluded that the frequent baffles make the channel very rough, which results in a suitable condition for migrating fishes to the upstream (Cea et al., 2007). Rajaratnam and Katapodis (1983) conducted common research on the hydraulic of the fishway structures. They focused on the Denil fishway as one of the most important fishway structures among different types. The result of their study on the Denil fishway is the developed equation for measuring the discharge of the flow in the channel in various geometric scenarios. The physical model of the Denil fishway was constructed in the hydraulic laboratory at Alberta university, and the flow rate and velocity profiles were measured using the electromagnetic flowmeter and miniature velocimeter, respectively. Rajaratnam and Katapodis (1983) introduced six different Denil fishway types. The result of this study has shown that the output data are relatively similar to the Denil type 2. Equations (1), (2) are the main equations of the Denil fishway type 2 based on Rajaratnam and Katapodis (1983) studies.

  Keywords: Turbulent, Denil, Fishway, Baffle, CFD
 • A. Eblaghian, A. M. Akhond Ali*, F. Radmanesh, H. Zarei Pages 197-212

  Introduction In the pursuit of detecting the trend and the shift in trend in hydro-meteorological variables, various statistical methods have been developed and used over the years. Of the two methods commonly used (parametric and non-parametric), the non-parametric method has been favored over parametric methods. Long term trend analysis can reveal the beginning of the trend year, trend changes over time, and abrupt trend detection in a time-series. It is expected that the findings of this study will bring about more insights on understanding the regional hydrologic behavior over the last several decades in Iran.   Methodology This paper analyzes the behavior of annual and seasonal temperatures, precipitation, and relative humidity. Datasets of 37 stations in Iran were analyzed from 1961 to 2010. The  pre-whitening technique was used to eliminate the effect of the autocorrelation of data series. The Mann–Kendall (MK) test and the Sen's slope estimator were applied to quantify the significance of the trend and the magnitude of the trend at a 95% confidence level, respectively. The surface interpolation technique was used to prepare a spatial temperature, precipitation, and relative humidity data map over Iran from the point data measuring stations within the ArcGIS framework. For spatial distribution of trends in maps, contours are generated using an inverse-distance-weighted (IDW) algorithm.

  Keywords: Trend, Nonparametric Tests, Mann-Kendall Test, Sen's Slope Estimator
 • A.H. Mohebi*, P. Tishehzan Pages 213-226

  The world population today is about 6.5 billion, and it is estimated that it will increase to 9.1 billion by the year 2050 (UN, 2004). It is estimated that irrigation consumes more than 80% of the good quality water. Due to the reduction in available water resources, the application of water-saving strategies, such as deficit irrigation and the use of underground water resources, can reduce water usage for irrigation. One strategy for the source control is to restrict the outflow in field drains such that the height of the water table is maintained at a shallow depth that allows certain crops to utilize groundwater to satisfy a portion of their water requirements. Shallow groundwater can be a significant source of water for agricultural production, especially during the drought period. The fraction of the crop water demand that can be met by shallow water tables depends on the crop grown, irrigation and drainage management, the soil type, the depth to the water table, and the shallow groundwater salinity(Ayars et al. 2006). A wide range of crops has been successfully grown that obtained a significant portion of the crop water requirement from shallow groundwater. The types of crops range from truck crops (pepper and carrots) to grain, hay, and some tree crops (e.g. date palm) that have salt tolerances from sensitive (lettuce) to tolerant (cotton). Although such observations have been made for moderately salt-tolerant perennial crops, such as alfalfa hay, vine and tree crops have a larger potential for in- situ water use from shallow groundwater than do annual crops because of their well-developed and established root system after the first growing season. Hutmacher et al. (1996) showed that cotton (Gossypium hirsutum L.) crops can obtain 20 to 50% of their water requirement from shallow groundwater under the proper irrigation management. The timing and amounts of surface irrigation impact the extent to which crops will utilize shallow groundwater. Judicious use of deficit irrigation in combination with shallow groundwater management is necessary to achieve optimal results (Ayars et al., 1999).

  Keywords: Water Table Control, Groundwater Rising, Water Requirement, Lysimeter, Date Palm Tissue Culture Seedlings