فهرست مطالب

روانشناسی نظامی - پیاپی 38 (تابستان 1398)
 • پیاپی 38 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی فرنام*، عزیزالله حیدری صفحات 5-14
  مقدمه
  نیروهای نظامی به اقتضای شرایط شغلی استرس زایی که دارند همواره درمعرض خطرات جدی بوده که سلامت روان آنان را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی رابطه خودکارآمدی و نظم جویی شناختی هیجان با بهزیستی روان شناختی کارکنان یک سازمان نظامی بود.
  روش
  روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و پیش بین بود. نمونه پژوهش شامل 140 نفر از کارکنان یک سازمان نظامی در شهر زاهدان بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982)، نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) و بهزیستی روان شناختی ریف (1989) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی و نظم جویی شناختی هیجان با بهزیستی روان شناختی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0 ≤ P). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که خودکارآمدی و نظم جویی شناختی هیجان، بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری: با برگزاری کارگاه های آموزشی مستمر مهارت های مرتبط با باور خودکارآمدی و نظم جویی شناختی هیجان برای ارتقای بهزیستی روان شناختی و مهارت های عملکردی کارکنان نظامی در طول مدت خدمتشان می توان از فرسودگی شغلی آنان پیشگیری نمود.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، نظم جویی شناختی هیجان، بهزیستی روان شناختی، کارکنان نیروی های نظامی
 • سیده فاطمه حسینی حسین آبادی پشتی، باقر غباری بناب، مریم مشایخ*، نورعلی فرخی، شیدا سوداگر صفحات 15-28
  مقدمه

  باتوجه به مشکلات روانی و جسمی جانبازان و آثار آن در زندگی زناشویی، بررسی عوامل مرتبط با سازگاری همسران جانباز که فشارهای ویژه ای را  متحمل می شوند، حائز اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی نقش پیش بینی کنندگی سازگاری زناشویی براساس سبک های دلبستگی همسران جانباز می پردازد.

  روش

  این پژوهش از نوع توصیفی  همبستگی است که  از اطلاعات به دست آمده از  200 همسر جانباز  به روش نمونه گیری دردسترس انجام شد. ابزار مورد پژوهش شامل پرسشنامه سازگاری زناشویی (DAS) و پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور، (1987) بود. برای تحلیل داده های آماری از ضریب پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین اجتناب و اضطراب (مولفه های دلبستگی) با سازگاری زناشویی، رابطه ای منفی و بین سازگاری و دلبستگی ایمن، رابطه مثبتی وجود دارد.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این پژوهش می توان در مشاوره های قبل از ازدواج با تعیین سبک دلبستگی، میزان سازگاری زناشویی را در زوجین پیش بینی کرد و درصورت نیاز آموزش های لازم را ارائه نمود تا در زندگی، رضایت و سازگاری بیشتری حاصل شود. همچنین در مشاوره های خانواده نیز می توان با بررسی سبک دلبستگی و ارائه مداخلات درمانی برای سبک های دلبستگی غیرایمن، میزان سازگاری را ارتقا داد.

  کلیدواژگان: سازگاری زناشویی، سبک های دلبستگی، همسران جانباز
 • عزت الله قدمپور، مهدی یوسف وند*، مسعود صادقی، فاطمه ایمانی صفحات 29-44
  مقدمه

  هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری (خودمختاری، شایستگی و ارتباط ادراک شده)، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی در یکی از شهرک های نظامی بود.

  روش

  طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. برای اجرای پژوهش از میان دانش آموزان دختر (متوسطه اول و دوم) دارای افسردگی یکی از شهرک های نظامی 40 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. سپس مداخله با روش آموزش خوددلسوزی شناختی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه گواه هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش مقیاس نیازهای خودتعیین گری سوریبو و همکاران (2009)، مقیاس تعویق اندازی تحصیلی (APS) کاکیسی (2003) و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئل (2004) بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار (SPSS.21) و تحلیل کواریانس استفاده شد.

  نتایج

  یافته ها تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داد.

  بحث

  پس می توان گفت که مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری (خودمختاری، شایستگی و ارتباط ادراک شده)، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی، اثربخش است.

  کلیدواژگان: افسردگی، تاب آوری تحصیلی، تعویق اندازی تحصیلی، خوددلسوزی شناختی، نیازهای خودتعیین گری
 • احمدعلی ناجی، مرتضی کرمی* صفحات 45-56
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی عملکرد تیراندازی که از مهارت های ضروری افراد نظامی به شمار می رود، به وسیله ابعاد روان شناختی چون آمادگی شناختی، تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی است.

  روش

  از دانشجویان یکی از مراکز نظامی شهر تهران، به عنوان جامعه پژوهش و نمونه آماری شامل 326 آزمودنی بر حسب پیشنهاد جدول مورگان و کرجسی و به روش نمونه گیری خوشه ایچندگانه انتخاب شد. طرح پژوهشی حاضر، توصیفی همبستگی است و برای سنجش متغیرهای آمادگی شناختی و ابعاد آن از پرسشنامه های خودکارآمدی، آگاهی فراشناختی، سرسختی، شخصیت پنج عاملی نئو و منبع کنترل علاوه بر پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن به تیراندازی به وسیله تفنگ بادی پرداخته شد و داده های حاصل از پرسشنامه ها و آزمون تیراندازی با نرم افزار SPSS نسخه 19 تجزیه وتحلیل شد.

  نتایج

  تمامی متغیرهای مدنظر پژوهش به جز آگاهی فراشناختی می توانند عملکرد تیراندازی را پیش بینی کنند و از میان ابعاد آمادگی شناختی، خودکارآمدی درصد بالاتری را به خود اختصاص داد. پس از آن ذهن آگاهی با پیش بینی بیش از 40 درصد از واریانس دارای رابطه ای معنی دار در سطح 05/0 درصد است.

  بحث

  مهارت تیراندازی در نیروهای نظامی از سازه های روان شناختی، تاثیرپذیری بالایی دارد. برای تیراندازی در ابتدا باید ذهن آگاهی بالایی داشت تا بتوان به تمامی شرایط موجود آگاهی پیدا کرد و پس از آن چگونگی کنترل اضطراب مهم تلقی می شود. از این راه کارها می توان به خودکارآمدی و منبع اسناد اشاره کرد. نتایج نشان می دهد که دراختیارداشتن دانش روان شناختی برای عملکرد درست در محیط های پویا و پیچیده به منظور بهبود مهارت تیراندازی مثمرثمر خواهد بود.

  کلیدواژگان: یراندازی نظامی، آمادگی شناختی، تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی
 • امید عیسی نژاد*، آزادبخت فرناز صفحات 57-69
  مقدمه

  خانواده جانبازان به ویژه همسران آنها با گذشت سال ها از جنگ تحمیلی، هنوز عوارض ناشی از آن را تجربه می کنند که زندگی این افراد را با آسیب های روحی و روانی همراه کرده است. هدف این ، بررسی اثربخشی دو رویکرد پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی همسران جانبازان دارای استرس پس از سانحه (PTSD) است.

  روش

  در این پژوهش نیمه تجربی، از پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شده و مرحله پیگیری، پس از یک ماه به اجرا درآمد. جامعه آماری شامل کلیه همسران جانبازان اعصاب و روان دارای استرس پس از سانحه شهرستان کوهدشت بودند که 13 نفر در گروه پذیرش و تعهد، 13 نفر در گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و 15 نفر در گروه گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. پرسشنامه های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد.

  نتایج

  یافته های این پژوهش نشان داد که درمان پذیرش و تعهد (ACT) و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) منجر به افزایش تاب آوری و کیفیت زندگی در همسران جانبازان داری (PTSD) شد (01/0>p). نتایج پیگیری یک ماهه نیز نشان داد که اثربخشی باقی مانده است (01/0>p). در مقایسه دو رویکرد، درمان ACT اثربخش تر از درمان MBCT گزارش شد.

  بحث

  مداخلات آموزش رویکرد پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بالابردن کیفیت زندگی و تاب آوری همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) موثر است

  کلیدواژگان: استرس پس از سانحه (PTSD)، همسران جانبازان، تاب آوری، کیفیت زندگی، رویکرد مبتنی بر ذهن آگاهی، رویکرد پذیرش و تعهد
 • سجاد سلیمان زاده، علی شاکر دولق* صفحات 71-80
  مقدمه

  پژوهش حاضر به مقایسه تحمل پریشانی، سلامت معنوی و مدیریت تعارض بین سربازان وظیفه بومی و غیربومی آجا پرداخته است.

  روش

  تعداد 750 نفر از سربازان با تحصیلات پنجم تا دیپلم، مجرد و با سابقه خدمت 5 تا 17ماه که در پاییز 1396  در حال خدمت بودند، تعیین و از بین آنها به روش نمونه گیری چندمرحله ای و براساس جدول مورگان تعداد 250 نفر به عنوان نمونه موردنظر انتخاب شد. باتوجه به روش پژوهش (علی مقایسه ای) و با درنظرگرفتن معیارهای بومی و غیر بومی بودن، آنها را به دو گروه تقسیم و پرسشنامه های مقیاس تحمل پریشانی، سلامت معنوی پولوتزین و الیسون و مدیریت تعارض رابینز بین آنها تقسیم شد و پس از جمع آوری ، برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) استفاده شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که  تفاوت دو گروه، در متغیر تحمل پریشانی (001/0P<، 224/105= F) معنی دار بوده ولی در متغیر سلامت معنوی تفاوتی بین دو گروه به دست نیامد. همچنین در متغیر مدیریت تعارض، تفاوت دو گروه در سبک مصالحه، معنی دار (00/0P<، 62/75= F) است، ولی در دو سبک دیگر (رقابت و اجتناب) تفاوتی به دست نیامد.

  بحث

  باتوجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که در سربازان بومی نسبت به سربازان غیربومی توانایی تحمل پریشانی بیشتر است و برای مدیریت تعارض از سبک کارآمد مصالحه استفاده می کنند

  کلیدواژگان: تحمل پریشانی، سلامت معنوی، مدیریت تعارض، سربازان
|
 • Ali Farnam *, Azizollah Heydari Pages 5-14
  Introduction
  Due to their stressful occupational conditions, military staff is continuously exposed to serious dangers, which affects their mental health. Hence, this study aims to investigate the relationship between self-efficacy and cognitive emotion regulation with psychological well-being among the staff of a military organization.
  Method
  The research method is descriptive correlational and predictive. The sample included 140 members of a military organization in Zahedan, Iran. To collect the required data, the Shearer and Maddux Self-Efficacy Questionnaire (1982), the Cognitive Emotion Regulation Scale (Garnefski, Kraaij and Spinhoven, 2001) and the Ryff Psychological Well-Being Questionnaire (1989) were employed. The collected data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis.
  Results
  The results revealed a significant positive relationship between self-efficacy and cognitive emotion regulation with psychological well-being (p≤0.001). The results of stepwise regression analysis indicated that self-efficacy and cognitive emotion regulation predict psychological well-being.
  Conclusion
  Holding continuous training workshops on self-efficacy and cognitive emotion regulation aimed at enhancing psychological well-being and operational skills of military staff can prevent job burnout among them.
  Keywords: self-efficacy, cognitive emotion regulation, psychological well-being, military staff
 • Seyedeh Fatemeh Hosseini Hossein Abadi Pshti, Bagher Ghobari Bonab, Maryam Mashayekh *, Nourali Farokhi, Sheyda Sodagar Pages 15-28
  Introduction

  Given the psychological and physical problems of disabled veterans and their effects on marital life, it is important to study the factors associated with the adjustment of disabled veterans' wives who suffer from unusual pressures. The current study aims to investigate the predictive role of attachment styles based on the marital adjustment of disabled veterans’ wives.

  Method

  This is a descriptive correlational study. The data were collected from 200 disabled veterans’ wives using the availability sampling method. To collect the data, the Marital Adjustment Questionnaire and the Hazan and Shayver Adult Attachment Style Scale (1987) were employed. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.

  Results

  The results showed a negative correlation between avoidance and anxiety (attachment styles) and marital adjustment and a positive correlation between marital adjustment and safe attachment style.

  Conclusion

  These results can be used to predict couples’ marital adjustment in premarital counselling by determining their attachment styles, and, if required, they can be given the necessary training so that satisfaction and adjustment may be enhanced in their lives. Satisfaction can further be improved by evaluating attachment styles and giving training on unsafe adjustment styles in family counseling.

  Keywords: attachment styles, marital adjustment, disabled veterans’ wives
 • Ezzatollah Ghadampour, Mahdi Yusofvand *, Masoud Sadeghi, Fatemeh Imani Pages 29-44
  Introduction

  The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive self-compassion interventions on improving self-determination needs (autonomy, competence and perceived communication) and academic procrastination and resiliency among the depressed female students in a military residential complex.

  Method

  The design of the study was quasi-experimental with pretest, posttest and experimental and control groups. The sample included 40 female students selected from among the depressed female students (first and second high school) in a military residential complex and assigned into an experimental and a control group. Then the experimental group received eight 90-minute sessions of cognitive self-compassion training while the control group received no training. The research instruments were the Sorybo et al. Self-Determination Needs Scale (2009), the Kakici Academic Procrastination Scale (2003) and the Samuel Academic Resiliency Questionnaire (2004). To analyze the data, the SPSS software and analysis of covariance were used.

  Results

  The results showed significant differences between the two groups.

  Discussion

  It can be concluded that cognitive self-compassion interventions improve self-determination needs (autonomy, competence and perceived communication) and academic procrastination and resiliency among depressed female students.

  Keywords: depression, academic resiliency, academic procrastination, cognitive compassion, self-determination requirements
 • Ahmad Ali Naji, Morteza Karami * Pages 45-56
  Introduction

  The purpose of this study is to predict shooting performance which is one of the essential skills of military personnel through such psychological dimensions as cognitive readiness, cognitive emotion regulation and mindfulness.

  Method

  Students from one of the military centers in Tehran served as the research population from among whom a sample of 326 subjects was selected based on Morgan's and Krejsi's tables using the multiple cluster sampling method. The research method is descriptive correlational and to assess the cognitive readiness variable and its dimensions, the self-efficacy, meta-cognitive awareness, hardiness, five-factor personality (neo) and control source questionnaires as well as the cognitive-emotional regulation and mindfulness questionnaires were used. Then shooting was carried out using an air gun. The data from the questionnaires and the shooting test were analyzed by the 19th version of SPSS.

  Results

  All of the studied variables except meta-cognitive awareness can predict shooting performance, and self-efficacy has a higher percentage among the cognitive readiness dimensions. Next to it is mindfulness which predicts more than 40% of the variance and has a significant relationship at 0.05% level.

  Discussion

  Shooting skill in military forces is highly influenced by psychological constructs. For shooting, first, you need to have a high level of mindfulness to be aware of all the conditions. Then how to control anxiety is important. Among the solutions, self-efficacy and source of control can be mentioned. The results show that having psychological knowledge will improve shooting skill in dynamic and complex environments.

  Keywords: military shooting, cognitive readiness, cognitive emotion regulation, mindfulness
 • Omid Isanejad *, Farnaz Azadbakht Pages 57-69
  Introduction

  Although war finished years ago, disabled veterans’ families, especially their wives, are still suffering from a lot of physical and psychological problems, which can seriously affect their well-being. The present study aimed to examine the effect of acceptance and commitment therapy (ACT) approach and mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) approach on the resiliency and quality of life among disabled veterans’ wives with PTSD.

  Method

  In the present semi-experimental study, a pretest and a posttest were administered to the experimental and control groups, and the follow-up phase was carried out a month later. The statistical population included all the psychiatric disabled veterans’ wives with PTSD in Kuhdasht, Iran. A sample of 51 subjects was selected and randomly divided into 3 group .13 individuals were randomly assigned into the acceptance and commitment therapy group, 13 into the mindfulness-based cognitive therapy group, and 15 into the control group. WHOQOL- BREF and CD-RISC questionnaires were employed as the data collection instruments.

  Results

  The results of the present study revealed that ACT and MBCT approaches enhanced the participants’ scores in resiliency and quality of life (p<0.01). The results of one-month follow-up study further indicated that the effect remained unchanged (p<0.01). Both interventions were affective and a comparison of the two approaches indicated that ACT has more efficiency.

  Discussion

  The results of the present study showed that both ACT and MBCT approaches enhanced resiliency and quality of life among the disabled veterans’ wives with PTSD.

  Keywords: posttraumatic stress disorder (PTSD), disabled veterans’ wives, resiliency, quality of life, mindfulness-based cognitive approach, acceptance, commitment approach
 • Sjjad Soleiman Zadeh, Ali Shaker Doulagh * Pages 71-80
  Introduction

  The present study deals with a comparison of distress tolerance, mental health and conflict management among native and nonnative soldiers in a military organization.

  Method

  The research population included 750 single soldiers. They were in service in fall, 2017, had served 5 to 17 months of their military service and their education level was from the fifth grade of primary school to high school diploma. From among them, a sample of 250 soldiers was selected using the multi-stage sampling method and Morgan Table. Considering the research method and native/nonnative criterion, the sample was divided into two groups, and they answered the Distress Tolerance Scale, the Polotzin and Elison's Spiritual Well-Being Questionnaire and the Robbins’ Conflict Management Questionnaire. The collected data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA).

  Results

  The results indicated a significant difference between the two groups in distress tolerance (F=105.224, p<0.001), but they were not different in spiritual well-being. It was further revealed that, in conflict management, the difference between the two groups was meaningful in compromise style (F=75.62, p<0.001), but in the other two methods (competition and avoidance) no difference was observed.

  Conclusion

  Considering the results, we can conclude that native soldiers have higher distress tolerance ability than nonnative ones, and they utilize compromise as an efficient conflict management method.

  Keywords: distress tolerance, spiritual health, conflict management, soldiers