فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • خلیل بیگ زاده*، مجید خسروی، افسانه نوری صفحات 1-21
  زاویه دید و لحن در رمان همسایه ها از احمد محمود رویکردی متنوع دارد، اگر چه لحن غالب صمیمی و دوستانه است. ژرار ژنت روایت‏شناس مطرح ساختار‏گرا، طرح جامعی برای بررسی متون روایی پیشنهاد داده و سه وجه از سخن روایی؛ یعنی زمان، وجه (حالت) و لحن را در بررسی روایت مطرح کرده است. این جستار چگونگی شگردهای فراخوان دو عنصر دیدگاه و لحن را در رمان همسایه ها براساس نظریه ژرار ژنت با روشی تطبیقی- تحلیلی بررسی و رویکردهای روایی نویسنده را برای فراخوان دو عنصر دیدگاه و لحن تحلیل و تبیین کرده است، بنابراین، دستاورد پژوهش نشان می دهد که عنصر دیدگاه در این رمان تحت تاثیر کانون های گوناگون روایت شکل گرفته است و کانون روایت در این رمان، ترکیبی از سه نوع بدون شعاع کانونی، شعاع کانونی درونی و شعاع کانونی بیرونی است. لحن روایت نیز در خدمت جهت گیری بیان راوی در برابر شخصیت های رمان و جهت گیری شخصیت ها در برابر هم است که نویسنده از این منظر، لحن های متفاوت، اما متناسب با فضای رمان و موضع شخصیت ها آفریده است. هم چنین رمان همسایه ها از منظر لحن روایی در بعد مکانی، روایتی درون داستانی است و هر سه نوع روایت پسازمانی، پیشازمانی و هم زمانی را در بعد زمانی دارد.
  کلیدواژگان: رمان همسایه ها، احمد محمود، ژرار ژنت، دیدگاه و لحن، روایت شناسی
 • محمدرضا جمالی، عباس خیرآبادی*، حمیدرضا سلیمانیان، محمود فیروزی صفحات 23-41

  پیرنگ از عناصر مهم داستانی است. در یک داستان، اجزایی چون شخصیت و حادثه در پیوند با یکدیگر و با رابطه علی و معلولی بر اساس طرح و نقشه ای مرتب شده و پیرنگ داستان را پدید آورده اند. داستان نبرد یازده رخ شاهنامه فردوسی علی رغم برخورداری از شیوه ها و تکنیک های داستان پردازی به ویژه ساختار پیرنگی خاص در مقایسه با داستان های مشابه شاهنامه کمتر مورد توجه پژوهشگران این حوزه بوده است و ضرورت تحقیقاتی از نوع اخیر را توجیه می کند. این پژوهش ضمن نقل ابیاتی از داستان نبرد یازده رخ شاهنامه فردوسی در پی بررسی عوامل اصلی در زنجیره علی ومعلولی رخدادهای این داستان و هم چنین طرح و نقشه ای است که پیرنگ داستان نبرد یازده رخ بر اساس آن به وجود آمده است. در این زمینه، با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای پس از شناختی نسبی از مهم ترین علل حوادث در داستان نبرد یازده رخ طرح یا الگوی پیرنگ این داستان از دو جنبه الگوی ادبیات کلاسیک فارسی و الگوی ادبیات نوین داستانی بررسی و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در ساختار پیرنگ داستان نبرد یازده رخ؛ تقدیرگرایی و کین خواهی، دو عامل اصلی رخدادهای این داستان هستند و از جنبه الگوی ادبیات کلاسیک فارسی سنخ یا تیپ و از جنبه الگوی ادبیات نوین داستانی عناصر طرح در ساختار پیرنگ این داستان نقش مهمی دارند.

  کلیدواژگان: داستان، عناصر داستانی، پیرنگ، شاهنامه فردوسی، نبرد یازده رخ
 • سعدی حاجی*، سیداحمد پارسا صفحات 43-66
  رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب ها از رضا قاسمی، یکی از رمان های موفق معاصر است که توانسته است جوایز معتبر متعددی را از آن نویسنده خود کند. بازنمایی هویت انسان معاصر ایرانی، یکی از جنبه های مهم این رمان است. موضوع این پژوهش بررسی این جنبه از رمان یاد شده بر اساس نگره داریوش شایگان به هویت در کتاب افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار است. در این راستا ابتدا نگاه شایگان به هویت انسان معاصر غیرغربی که محصول تلاقی و همجواری او با جهان مدرن است، توضیح داده می شود و سپس با توجه به نگره وی، هویت بازنمایی شده انسان معاصر ایرانی در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب ها مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد. روش پژوهش توصیفی است و نتایج با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شده است. نتیجه نشان می دهد که تجربه اختلاط هویت در کاراکترهای اصلی این رمان تجربه ای منفی بوده و منجر به حصول نوعی اسکیزوفرنی فرهنگی و التقاط وجودی و فرهنگی شده است.
  کلیدواژگان: همنوایی شبانه ارکستر چوب ها، رضا قاسمی، افسون زدگی جدید، هویت، داریوش شایگان
 • سید مهدی خیراندیش*، حمیدرضا رجایی صفحات 67-82
  رمان راز رنگین کمان نوشته یاستین گوردر یکی از آثاری است که در سال های اخیر در قالب یک اثر فلسفی- فانتزی به چاپ رسیده و نظر خوانندگان زیادی را به خود معطوف کرده است. این رمان که پس از دنیای سوفی نگاشته شده است، با بهره گیری از تجارب بالای نویسنده دارای ارتباطی بسیار قوی با خواننده است و در همین راستا رکن حقیقت مانندی نیز به عنوان عنصری تاثیرگذار، نقش بسیار پر رنگی را ایفا کرده است، چنانکه نویسنده توانسته است ازاین جهت بسیار موفق عمل کند. چگونگی دست یابی به این مهم و رابطه آن با دانش اجتماعی و نیز بینش عمیق خالق رمان نسبت به فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و عقاید گروه مخاطبان به عنوان عوامل موثر در رکن حقیقت مانندی و توقع باورپذیری از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله به استفاده از فنون منحصر به فرد نویسنده در دست یابی به رکن پراهمیت حقیقت مانندی پرداخته شده، میزان اثربخشی هر یک به صورت جدا مورد بررسی قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: رمان فانتزی، حقیقت مانندی، راز رنگین کمان، یاستین گوردر
 • زینب رحمانیان* صفحات 87-107
  مردم شناسی دانش شناخت مردم، فرهنگ و تاریخ زندگی آن هاست که دارای زیر شاخه های متعددی است. از جمله می توان به مردم شناسی دینی اشاره کرد. قلمرو مطالعات مردم شناسی دینی، اعتقادات جوامع مختلف درباره ماوراء الطبیعیه و نحوه پیدایش آن هاست. سحر و جادو نیز بخش مهمی از نظام عملکرد اعتقادی اقوام را می سازد. رمان اهل غرق که با شهرت گسترده خود، منیرو روانی پور را در زمره نویسندگان شهیر ایران قرار داد از قصه های عامیانه ایرانی است که ریشه در عقاید و باورهای دیرین مردم خود دارد. قصه مردمانی که در مقابل نیروی ناشناخته ماوراءالطبیعه، ناگریز دست به دامان رفتارهای جادویی متقابل شدند. براساس پژوهش انجام یافته این رفتارها در ایران باستان و ادیان ابتدایی رواج داشته است طوری که جادو را به دو مقوله جادوی سیاه و جادوی سفید تقسیم بندی نمودند. اولی مطرود و ناپسند و دومی مقبول و مورد تایید بود. در این جستار ابتدا به تعریف و ویژگی های ابزار جادویی منطبق با مردم شناسی دینی پرداخته شده و سپس شواهد متنی ارائه گردیده است. یافته ها نشان می دهند؛ برای مقابله با جادوی سیاه شخصیت های جادویی همچون «آبی ها، بوسلمه، دی زنگرو، والاحضرت» از ابزارهای مختلفی همچون: «جادو، طلسم، نمک، اسپند» استفاده شده است.
  کلیدواژگان: جادو، طلسم، پری، اهل غرق، رفتارهای جادویی
 • علی اکبر نورسیده*، پرویز جهان شاه لو، محمد جواد ماه رو صفحات 109-128

  شخصیت پردازی یکی از عناصر مهم در داستان نویسی است. شخصیت ها در انتقال درونمایه و پیام داستان نقش مشخص و معینی دارند. نویسنده از طریق شخصیت، اندیشه ها و عواطف خود را به نمایش می گذارد. رمان یومیات نائب فی الاریاف از جمله رمان هایی است که حضور شخصیت در آن بسیار پررنگ است و نویسنده برای معرفی شخصیت های آن از هر دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده است. در شیوه مستقیم، توفیق حکیم از روش توصیف و معرفی توسط دیگر شخصیت ها استفاده می کند. نویسنده در شیوه غیرمستقیم از دو فن استفاده کرده؛ از طریق توصیف رفتار و از طریق گفتگو، خواننده را با شخصیت های رمانش آشناساخته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی شیوه های شخصیت پردازی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که شخصیت پردازی غیرمستقیم کاربرد بیشتری نسبت به شخصیت پردازی مستقیم دارد و از میان فنون شخصیت پردازی غیرمستقیم شیوه توصیف کنش و اعمال شخصیت نسبت به گفتگو از بسامد بیشتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: رمان، شخصیت پردازی، توفیق حکیم، یومیات نائب فی الاریاف
|
 • Khalil Beigzadeh *, Majid Khosravi, Afsaneh Noori Pages 1-21
  Point of view and tone in Neighbor Novel by Ahmed Mahmud has various approaches, although the tone is dominant and friendly. Structure-oriented narrative Gerard Genette has proposed a comprehensive plan for the study of narrative texts and it has proposed three aspects of narrative meaning: time, point of view, and tone in the narrative review. This essay examines the ways of recalling two elements of point of view and tone in Neighbor Novel, based on Gerard's theory of comparative-analytic approach, and it analyzes the narrative approaches of the author to recall the two elements of the view and tone of the research, therefore, the results of the research show that the element of vision in this novel is influenced by the various centers of narration, and the focus of narrative in this novel that is a combination of three types without focal radius, inner focal radius and outer focal radius. The tone of narration also serves to direct the narrator's expression against the characters of the novel and the orientation of the characters against which the author has created a different tone from this perspective, but it keeps with the atmosphere of the novel and the position of the characters. Also, Neighbor Novel, from the point of view of the narrative tone in spatial dimension, is an internal narration, and it has all three types of post-modern narrative, pre-term, and concurrency in the time dimension.
  Keywords: : Neighbor Novel, Ahmad Mahmoud, Gerard Genette, Viewpoint, Tone, Narratology
 • Mohammadreza Jamali, Abbas Kheyrabadi *, Hamidreza Soleymanian, Mahmud Firouzi Pages 23-41

  The plot is one of the most important elements of the story. In a story, components such as character and accidents are linked to each other and they have cause and effect relationships that are  based on a well-arranged plot. The story of the Ferdowsi Shahnameh eleven-face battle, despite the use of storytelling techniques and the ways in particular that have been less concerned by  students in this field  justified the need for more recent research.  This study, while quoting from the story of Ferdowsi's Eleventh Faces, seeks to investigate the main factors in the causal chain of events in this story, as well as the plot on which the story of the Eleventh Faces is based. In this regard, by using descriptive and analytical methods and using relative post-cognitive library data, one of the most important causes of events in the Eleven-Story Faces story or pattern of the story are the two aspects of Persian classical pattern and the model of novice literature are examined. The results of this study show that in the storytelling structure of the Eleventh-Faces of Fatehism and Cynicism, the two main causes of this story's events are from the classical Persian literary model and from the modern fictional literary model. The plot plays an important role in the colorful structure of this story.

  Keywords: Story, Elements of Storytelling, Tale, Ferdowsi's Shahnameh, Eleventh Faces
 • Saadi Haji *, Sayyed Ahmad Parsa Pages 43-66
  Reza Ghasemi's Night Orchestra Synchronization is one of the most successful contemporary novels that has won numerous prestigious awards. The representation of contemporary Iranian man’s identity is one of the important aspects of this novel. This research is to examine this aspect of the novel based on Dariush Shayegan's view of identity in the book of The New Enchantment. In this regard, Shayegan first looks at the identity of a contemporary non-Western human being, the product of his confluence with the modern world, is explained, and then, according to his view, the unrecognized identity of the contemporary Iranian man in Night Orchestra Synchronization is analyzed. The research method is descriptive and the results are examined by using content analysis method. The result shows that the experience of identity is mixed in the main characters of this novel that is a negative and it has resulted in a cultural schizophrenia and an existential and cultural eclecticism.
  Keywords: Reza Ghasemi, New Enchantment, Identity, Dariush Shayegan
 • Seyed Mehdi Khaerandish *, Hamid Reza Rajaee Pages 67-82
  One of the works that has been published in recent years in the form of a philosophical-fantasy, which has attracted many readers, is one of the works by Jostein Gaarder’s Rainbow Secret novel. This novel has written after Sophie world, has a very strong relationship with the reader by utilizing the great experiences of the author. In this regard, the truthfulness element also played a very important role as an influential element. , as the author has succeeded in doing so is  very well. How to achieve this and the relationship with social knowledge, as well as the deep insight of the novel's creator on the culture, history, geography, and beliefs of the audience as important factors in the realm of truth and the expectation of credibility are of particular importance. In this article, using unique author's techniques has been investigated in order to find the crucial element of truthfulness, the effectiveness of each one has been studied separately.
  Keywords: Fantasy Novel, Truthfulness, Rainbow Secret, Jostein Gaarder
 • Zeynab Rahmanian * Pages 87-107
  Anthropology is the knowledge of people, their culture and their life history, which have many subcategories. It is necessary to mention the religious anthropology that is one of them. The field of religious anthropology is the belief of different societies about supernatural and their emergence. Magic also forms an important part of the religious belief system. The novel of From Drowning , with its  widespread fame, was written by  Monir Ravanipoor who is one of the great Iranian writers in  the folk tales of Iran that is rooted in the ancient beliefs and the beliefs of  people.  They are the stories of people who inevitably engage in magical behaviors in the face of an unknown metaphysical force. According to research conducted in ancient Iran and primitive religions, these behaviors were divided into two categories: black magic and white magic. The former was despicable and obscene, and the latter acceptable and approved. This article first deals with the definition and characteristics of magical tools consistent with religious anthropology, and then provide the textual evidence. The findings show that various tools such as "magic, spell, salt, spandex" have been used to counter the black magic of magical characters such as "Blue, Boosalame, Disengro, and Majesty" are of the mgical tools such as Magic, Talisman, Salt and Sepand.
  Keywords: Magic, Talismans, From Drowning, Magical Behaviors
 • Aliakbar Noresideh *, Parviz Jahanshahloo, Mohammadjavad Mahroo Pages 109-128

  Characterization is one of the most important elements in fiction. Characters have a specific role in conveying the theme and story message. The writer views his thoughts and emotions through his character. The novel Yumayat Nayeb fi al-Ariyah is one of the novels in which the presence of the character is very high and the author has used both direct and indirect methods to introduce his characters. In the direct way, Tofigh Hakim has used the method of description and introduction by other characters. The author used two techniques in an indirect way; he described the reader with his novels through behavioral descriptions and through dialogue. This research studies the personality traits using descriptive-analytical method and concluded that indirect characterization is more useful than direct personality and is more frequent than indirect characterization technique of describing actions and applying personality to conversation.

  Keywords: Novel, Characterization, Tofigh Hakim, yomiat naib fi al-ariaf