فهرست مطالب

اندیشه مدیریت راهبردی - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، بهار و تابستان 1398)
 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سیدابوالحسن حسینی*، حسن دانایی فرد، حمید پارسانیا، عبدالله توکلی صفحات 19-51

  تحلیل دانش مدیریت بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، نشان از آن دارد که «سازمان به مثابه ماشین» اعتبار ریشه ای و بنیادین دانش مدیریت است که با مسامحه از آن به استعاره تعبیر می شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که غرض از این اعتبار در دانش مدیریت، چه بوده است و آیا می توان از چنین سازمانی، تحقق هرگونه هدف و غرضی را توقع داشت یا آنکه بهره گیری از این اعتبار برای غایاتی غیر از آنچه برایش وضع شده است، لغو و ناکاراست؟ برای پاسخ به این پرسش ها، ابتدا پیشینه تاریخی دانش مدیریت را در بستر انقلاب صنعتی و در لایه ای عمیق تر، یعنی انقلاب فکری فرهنگی عصر روشنگری غرب بررسی می کنیم؛ سپس اصول اساسی اندیشه های مدیریت را که محصول این جریانات بوده است، مرور کرده و خاستگاه دانش مدیریت را بر اساس تحولاتی تحلیل می کنیم که در هستی شناسی، انسان شناسی و ساختارهای اجتماعی این دوره رخ داده است.

  کلیدواژگان: نظریه اعتباریات، سازمان به مثابه ماشین، رویکرد ماشینی، رویکرد کلاسیک، فلسفه نظریه سازمان
 • علی اصغر خندان، محمد جوادی* صفحات 53-81
  نظریه های گوناگون مدیریت انگیزش از نوع نگاه به انسان و نیازهای او سرچشمه می گیرد. پرداختن به انگیزش از این دیدگاه، برای نظریه پردازی در عرصه انگیزش انسان و در حوزه های کاربرد آن به ویژه در مدیریت، امری مهم و ضروری است. با همین دیدگاه، در این پژوهش که استخراج الگوی آن با روش تحلیل مضمون صورت گرفته است و نمونه شانزده نفری از متخصصان اندیشه شهید مطهری آن را تایید کرده اند، ضمن بررسی رویکردهای متنوع نظریه های گوناگون انگیزش اسلامی، با رویکردی مبناگرایانه به تبیین مقوله نیاز و گرایش ها از منظر انسان شناسی اسلامی و با توجه به آرا و اندیشه های شهید مطهری6 پرداخته شده و درنهایت الگویی شش سطحی از نظام نیازها و گرایش های انسانی از این منظر مطرح شده است. این شش سطح شامل گرایش های گیاهی (میل به غذا و تولیدمثل)، حیوانی (میل به غذا و تولیدمثل، همراه با شهوت و غضب)، بشری (میل به خودخواهی و خودمحوری)، انسانی (مانند گرایش اخلاقی و حقیقت طلبی)، ایمانی (میل به کمالات به نحو مطلق) و الهی (گرایش به قرب الهی یا همان گرایش به کمال مطلق به نحو مطلق) می شود.
  کلیدواژگان: انگیزش، انگیزش اسلامی، نیاز، فطرت، گرایش عالی و دانی، مدیریت منابع انسانی اسلامی
 • بهمن حاجی پور، امیر حسین طیبی ابوالحسنی*، شاهین روحانی راد صفحات 83-109
  هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین الگوی همکاری میان پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران است. در این پژوهش، با بررسی 332 مقاله منتشرشده توسط نویسندگان ایرانی در 3 مجله مرتبط با این حوزه، به نام های مطالعات مدیریت راهبردی، اندیشه مدیریت راهبردی و پژوهش های مدیریت راهبردی، در بازه زمانی 1391 تا 1395، مبادرت به ترسیم و تحلیل شبکه همکاری میان پژوهشگران این حوزه دانشی شده است. این مقاله دارای رویکرد کاربردی است و با استفاده از شاخص های علم سنجی و تحلیل شبکه های اجتماعی انجام شده است. در این راستا تعداد تولیدات، الگوهای تالیف، پرتولیدترین افراد و موسسه ها و همچنین ویژگی شبکه های همکاری و شاخص های مرتبط با آن به کمک نرم افزار تحلیل شبکه یو.سی.ای.نت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 686 پژوهشگر از 67 دانشگاه و موسسه پژوهشی در نگارش مقالات این حوزه دخیل بوده اند. علی رغم اینکه کار گروهی این پژوهشگران عمدتا حول الگوی سه نفری قرار دارد، اما بیشتر تمایل دارند که به صورت گروه های کوچک به تولید علم بپردازند و ارتباط میان آن ها نسبتا متوسط است.
  کلیدواژگان: علم سنجی، تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه هم نویسندگی، مدیریت راهبردی، مقاله
 • حمید ضرغام بروجنی*، فائزه اسدیان اردکانی صفحات 111-137
  گردشگری یکی از مهم ترین عوامل مولد ثروت و اشتغال در دنیای امروز است. در میان اشکال متنوع گردشگری، گردشگری دینی از گونه های اصلی آن در ایران محسوب می شود. گردشگری دینی قادر است از شناخت، توسعه و پایداری دریچه های نوینی را بر روی جوامع گردشگرپذیر بگشاید؛ ازاین رو توسعه آن ضرورتی واجب است. هدف این مقاله ارائه چارچوب جامعی برای شناسایی و بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم هریک از عوامل موثر بر توسعه گردشگری دینی در جمهوری اسلامی ایران است.به این منظور، ابتدا با مرور پیشینه و نظرخواهی از خبرگان این حوزه، عوامل موثر بر توسعه گردشگری دینی شناسایی شد و در ادامه، این عوامل با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، سطح بندی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، عوامل «تدوین قوانین و مقررات» و «داشتن نگاه سیستمی»، اساسی ترین عوامل در مدل توسعه گردشگری دینی است که باید موردتوجه جدی مدیران این صنعت قرار گیرد. نتایج این پژوهش به سیاست گذاران کمک می کند بتوانند برای توسعه گردشگری دینی مسیر مناسب تری انتخاب کنند.
  کلیدواژگان: گردشگری، توسعه گردشگری، گردشگری دینی، مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM).
 • ثریا پیری، محمد موسوی* صفحات 139-164

  این پژوهش کیفی با هدف مدیریت کج رفتاری مالی مدیران در دستگاه های دولتی ایران با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است؛ به این منظور، ضمن انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با بیست نفر از خبرگان، مدیران، کارشناسان دانشگاهی و دستگاه های دولتی، به عنوان نمونه، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شد و از دل آن ها مقوله هایی بیرون آمد؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی، پدیده محوری، راهبردهای کنش و کنش متقابل، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدهای مدیریت کج رفتاری در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شده، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شد؛ سرانجام گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش تدوین شد. نتایج نشان داد که معنابخشی کج رفتاری، به عنوان پدیده محوری ناشی از عوامل فردی، سازمانی و عوامل فراسازمانی در ذهن مدیران شکل می گیرد. عوامل زمینه ای (مدیریت منابع) نیز به عنوان عوامل محرک کج رفتاری مالی مدیران و عوامل مداخله گر مدیریتی به عنوان عوامل کنترلی و بازدارنده کج رفتاری مالی مدیران شناسایی شد. مدیران در کنش و واکنش خود به عوامل موثر محرک و بازدارنده و تحت تاثیر معنابخشی ذهنی خود، دو دسته راهبرد اتخاذ می کنند: راهبرد سازنده و راهبرد مخرب.  راهبردهای سازنده، پیامدهای مثبت (سازمانی و فراسازمانی) در پی دارد و راهبردهای مخرب پیامدهای منفی (سازمانی و فراسازمانی) به دنبال خواهد داشت.

  کلیدواژگان: مدیریت کج رفتاری، کج رفتاری مالی مدیران، کج رفتاری شناختی، معنابخشی کج رفتاری، داده بنیاد
 • سیده زهرا فاطمی، عادل آذر*، عباس مقبل باعرض، آمنه خدیور صفحات 165-188
  مواجهه با مسائلی که دارای پیچیدگی ساختاری است و ذی نفعان متعددی با دیدگاه های مختلفی دارد و ماهیت سیستماتیک تغییرات در این مسائل، موجب به کارگیری روش شناسی های سیستمی برای بهبود شناخت ماهیت مسئله و حل آن شده است. این مطالعه با هدف شناخت مسئله نوسازی استراتژیک در صنعت بیمه، با به کارگیری روش شناسی سیستمی نرم انجام گرفته است. ماهیت سیستماتیک تغییرات در این صنعت و پیچیدگی آن و وجود ذی نفعان چندگانه، بر اهمیت به کارگیری روش شناسی های سیستمی افزوده است. در این راستا تصویر غنی ماهیت مسئله تحقیق، تحلیل کاتوو و تعاریف ریشه ای با توافق و مشارکت مالکان مسئله، از طریق برگزاری جلسات مصاحبه با متخصصان این حوزه احصا شده و مدل مفهومی نوسازی استراتژیک ارائه شد.
  کلیدواژگان: نوسازی استراتژیک، تغییر استراتژیک، روش شناسی سیستم های نرم (SSM).
 • امیر هوشنگ تاجفر، علی شایان*، مرضیه پورمقدسی صفحات 189-214
  با توجه به روند رو به افزایش جمعیت شهرها، ایجاد شهرهای هوشمند در دنیای پیشرفته امروز اجتناب ناپذیر است. توسعه شهر هوشمند طرحی پویاست که منابع فناوری اطلاعات سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها را در راستای حمایت و پیشبرد اهدافشان بسیج می کند. با توجه به تجربیات جهانی که در آن شهرداری ها، محور توسعه در ایجاد شهرهای هوشمند بوده است، پژوهش حاضر با محوریت شهرداری تهران در نظر گرفته شده است؛ همچنین با توجه به نیاز شرکت های فناوری اطلاعات به ارزیابی استراتژی های موثر برای افزایش بازدهی شان، کسب موفقیتشان در بازار هدف و رفع نیازهای شهروندان، این پژوهش با هدف ارزیابی استراتژی های این شرکت ها در جهت توسعه کلان شهر تهران به عنوان شهر هوشمند، به نگارش درآمده است. این تحقیق دارای رویکرد توصیفی کیفی است و از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد به تحلیل داده ها می پردازد . پژوهش حاضر، مفاهیمی مانند استراتژی عملیاتی، استراتژی تصمیم گیری، استراتژی نیروی انسانی، استراتژی بازاریابی، استراتژی مالی و تمرکز استراتژیک را که از جمله اصلی ترین استراتژی های توسعه شهر هوشمند است، پیشنهاد داده است که در حوزه های زیر، این عوامل مناسب شناخته شده است: 1. در حوزه استراتژی تصمیم گیری، عامل تصمیم گیری مشورتی؛ 2. در حوزه استراتژی عملیاتی، عامل های نوآوری، مدیریت عملکرد و فرایند؛ 3. در حوزه استراتژی مالی، عامل های مدیریت مالی، رهبری هزینه و واگذاری خدمت؛ 4. در حوزه استراتژی نیروی انسانی، عامل های مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، آموزش، مدیریت شایستگی و مدیریت مشارکتی؛ 5. در حوزه استراتژی بازاریابی، عامل های مدیریت بازار، خدمات پس از فروش، کاربران و قیمت گذاری و فروش؛ 6. در حوزه استراتژی تمرکز، عامل تولید متمرکز.
  کلیدواژگان: استراتژی، شهر هوشمند، استراتژی های شهر هوشمند، مدیریت استراتژیک، فناوری اطلاعات
 • مهدی محمدی، مهرداد مدهوشی*، عبدالحمید صفایی قادیکلایی، حسنعلی آقاجانی صفحات 215-253
  نگاهی به وضعیت صنایع خلاق به عنوان مفهومی جدید برای نهادهای تحقیقاتی و خط مشی گذاری در کشور، حاکی از توجه اندک پژوهشگران و سیاست گذاران کشور به این مفهوم فرهنگی اقتصادی است. این مفهوم گستره وسیع و متفاوتی از صنایع، همچون تبلیغات، معماری، طراحی، مد، انیمیشن، فیلم، بازی های رایانه ای و آنلاین و... را شامل می شود که با توجه به کارکردهای فرهنگی و اقتصادی آن برای کشور، نیازمند توجه عمیق تر و جدی تر از سوی نهادهای سیاست گذار در کشور است. هدف این پژوهش ارائه الگویی متشکل از نظام ها و مولفه های موثر بر زنجیره ارزش صنایع خلاق مبتنی بر شرایط و ویژگی های بومی فرهنگی و اقتصادی ایران است. مبتنی بر این هدف، پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش کیفی و مصاحبه با خبرگان و به کارگیری روش نظریه داده بنیاد، به استخراج الگویی بومی برای زنجیره ارزش صنایع خلاق پرداخته است. نتایج پژوهش در قالب ارائه الگویی مبتنی بر استعاره منظومه، تحت عنوان منظومه ارزش صنایع خلاق ایران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: صنایع خلاق، صنایع فرهنگی، اقتصاد خلاق، زنجیره ارزش، نظریه داده بنیاد.
 • حسین غضنفری، سید حمید خداداد حسینی*، اسدالله کردناییج، عادل آذر صفحات 255-293
  توسعه شرکت ها می تواند با استفاده از راهبردهای داخل سازمانی یا خارج سازمانی محقق شود. از مهم ترین اقدامات اکتشافی خارج سازمانی می توان به تشکیل اتحادهای راهبردی،[i] مشارکت مخاطره آمیز مشترک،[ii] تصاحب[iii] یک شرکت یا سرمایه گذاری در شرکت های نوپا توسط شرکت مادر اشاره کرد. سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی، از راهبردهایی است که توسط شرکت های بزرگ در صنایع مختلف، در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران نیز استفاده از این روش به ویژه در میان شرکت های فعال در صنایع حوزه فناوری اطلاعات در حال رشد است. تحقیق حاضر سعی بر طراحی مدل سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی برای شرکت های ایرانی دارد. با توجه به اینکه پیش از این کمتر مطالعه ای در این خصوص و به ویژه در سطح کشور انجام گرفته است، در این مطالعه روش اکتشافی نظریه پردازی بنیادی برای ارائه مدل به کار گرفته شده است. در این روش، داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و دانشگاه جمع آوری شده و در سه مرحله کدگذاری و بر اساس رویکرد نظام یافته، مدل در قالب پارادایم ارائه شده است. در مدل ارائه شده، سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی به عنوان پدیده اصلی شناسایی شده و عوامل علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، اقدامات و کنش های مرتبط با پدیده و پیامدهای این اقدامات معرفی شده اند. در ادامه قضیه های مستخرج از مقوله های شرح داده شده ارائه شده اند. در نتیجه گیری پژوهش به سهم علمی این تحقیق و محدودیت های آن اشاره شده است. [i]. Strategic Alliances [ii]. Joint venturing [iii]. Acquisition
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی، نظریه پردازی بنیادی، نیاز به نوآوری، مدیریت صنایع، مخاطره پذیری
 • سیدعلی اکبر هاشمی*، حسن الوداری، محمدرضا دارایی، روح الله رازینی صفحات 295-320
  داشبورد سازمانی، ابزاری است غنی از شاخص ها، گزارش ها و نمودارها که به صورت پویا عمل می کند تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد سازمان را مشاهده کنند؛ لیکن برای بهره ور شدن داده ها، استفاده از منطق هوش تجاری اجتناب ناپذیر است. هوش تجاری سیستمی است که داده های مختلف و پراکنده یک سازمان را یکپارچه می کند و از طریق تشکیل پایگاه داده تحلیلی می تواند گزارش های تحلیلی را برای تصمیم گیری مدیران سازمان فراهم کند؛ لذا به منظور بهره وری و تطابق هرچه بیشتر با اهداف و راهبردها، ضروری است میزان توسعه داشبورد سازمانی در سازمان ها با مدلی مناسب مورد ارزیابی گیرد. این پژوهش با استفاده از مطالعه عمیق ادبیات موضوع، تعداد 357 کد مربوط به توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری را شناسایی کرد و با استفاده از روش های کیفی تحلیل مضمون و گروه کانونی، این کدها را به 24 مضمون پایه و 7 مضمون سازمان دهنده مبدل ساخت. در مرحله بعد، در دو مرحله مجزا با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری به مدل سازی مضامین پایه و مضامین سازمان دهنده به طور مجزا پرداخته و با توجه به هم خوانی دو مدل ، اقدام به تلفیق آن ها و ایجاد مدل نهایی ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری کرده است. در مرحله آخر با استفاده از مدل طراحی شده و همچنین با استفاده از روش تجزیه وتحلیل اهمیت عملکرد، به ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در شرکت ساپکو پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد با توجه به وجود فرایند برنامه ریزی استراتژیک، ارزیابی عملکرد سازمانی و رویه های مبتنی بر سیستم مدیریت کیفیت و همچنین وجود نرم افزار اوراکل، بسترهای سیستمی و نرم افزاری در این شرکت فراهم است؛ اما به دلیل اولویت پایین تر مباحث هوش تجاری در شرکت ساپکو، فرایند توسعه داشبورد با منطق هوش تجاری به صورت یک پروژه سازمانی با اولویت بالا مطرح نیست و در این حوزه نیاز به کار بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: طراحی مدل، توسعه سیستم های اطلاعاتی، داشبورد سازمانی، هوش تجاری، تحلیل مضمون، گروه کانونی، مدل سازی ساختاری تفسیری، تجزیه وتحلیل اهمیت عملکرد
 • محمود رضا اسماعیلی، عبدالله ساعدی*، علی شریعت نژاد صفحات 321-346

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل ارتباط شایستگی های استراتژیک مدیران با ارزش آفرینی منابع انسانی بر اساس رویکرد فرایند رتبه بندی تفسیری (IRP) انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته بر اساس تحقیق کیفی و کمی است که در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و مدیران بیمارستان های شهرستان خرم آباد است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری 20 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه پژوهش انتخاب شده اند. برای تایید روایی پرسش نامه ها، پرسش نامه های IRP بین خبرگان توزیع شد و مورد تایید ایشان قرار گرفت. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر با 87/0 بود، تایید شد. یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی شایستگی های استراتژیک مدیران و نتایج ارزش آفرینی منابع انسانی و تحلیل ارتباط شایستگی های استراتژیک مدیران با ارزش آفرینی منابع انسانی است. نتایج حاکی از آن است که مهارت های تیم سازی و رهبری بیشتر از دیگر شایستگی های استراتژیک مدیران موجب ارزش آفرینی منابع انسانی در سازمان می شود؛ همچنین مهارت های هوشی، قابلیت های هوش فرهنگی، شبکه سازی و مشارکت استراتژیک به ترتیب، دیگر شایستگی های تاثیرگذار مدیران در ارزش آفرینی منابع انسانی در سازمان است. با استفاده از رویکرد IRP به تحلیل چگونگی اثرگذاری شایستگی استراتژیک مدیران در ارزش آفرینی منابع انسانی پرداخته شد؛ ازاین رو شایستگی تیم سازی و رهبری از طریق بهبود مهارت و خبرگی، افزایش روحیه کارآفرینی، افزایش انعطاف پذیری، افزایش انگیزه، بهبود قدرت خلاقیت و نوآوری، افزایش تعهد کارکنان، ارج نهادن کارکنان به مشتریان و بهبود فرهنگ سازمانی می تواند به ارزش آفرینی منابع انسانی در سازمان منجر شود.

  کلیدواژگان: شایستگی های استراتژیک مدیران، ارزش آفرینی منابع انسانی، فرایند رتبه بندی تفسیری (IRP)
 • مصباح الهدی باقری، حسین گودرزی* صفحات 347-377

  صنعت سینما به عنوان اثرگذارترین صنعت فرهنگی هر کشور، با ارائه خدمتی که انجام می دهد، شایسته توجه و برنامه ریزی های اثربخش تری است. این بازار همانند دیگر بازارهای موجود، دارای عرضه و تقاضا یا تولیدکننده و خریدار است؛ لذا نحوه تعامل این دو با یکدیگر و نگرش خریدار و چگونگی شکل گیری رفتار خرید، در جهت شناخت و ارتقای این بازار، اهمیت فراوانی دارد. متاسفانه این صنعت در ایران، برای جذب مخاطبان در سال های اخیر چندان موفق عمل نکرده است. این ناکامی ریشه در عوامل مختلفی دارد که با شناخت دقیق و برنامه ریزی مولفه های اثرگذار بر تصمیم گیری خرید، می توان در جهت ارتقای تعداد مخاطبان کوشید.  سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه عواملی به طور مستقیم و غیرمستقیم در تصمیم گیری خرید مخاطبان سینمای ایران نقش دارد؟ اکثر پژوهش های صورت گرفته در این حوزه با رویکرد اقتصادی صورت پذیرفته است؛ درحالی که در پژوهش حاضر، با رویکرد بازاریابی و از نگاه تصمیم گیری خرید و رفتارشناسی مخاطبان سینما، مسئله موردتوجه قرارگرفته است.  ازاین رو با استفاده از مدل تصمیم گیری خرید مخاطبان سینما و به منظور رتبه بندی مولفه های موثر بر تصمیم گیری خرید، مطالعه ای در شهر تهران با نمونه 320نفره صورت پذیرفت. در تحلیل استنباطی، مولفه ها با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن رتبه بندی شده و نتایج آزمون نشان داد که مولفه «عوامل وضعیتی» بالاترین رتبه را دارد، سپس مولفه های «ارتباطات»، «مشخصه فیلم» و «کیفیت ساختاری» در رتبه های بعدی قرار دارند.

  کلیدواژگان: بازاریابی سینما، رفتار مصرف کننده، تصمیم گیری خرید، تقاضای سینما، مخاطبان سینما
|
 • Seyyed Abolhassan Hosseini *, Hassan Danaeifard, Hamid Parsania, Abdollah Tavakkoli Pages 19-51

  The analysis of management knowledge based on Allamah Tabatabai's theory of credibility indicates that “organization as a machine” is the uprooted and fundamental credibility of management knowledge, which is loosely named as metaphor. The present research aims to answer the question of what is meant by this credibility in management knowledge? And is it possible for such an organization to expect the fulfillment of any aims and purposes, or that is use of this credit null and ineffective for purposes other than those defined for it? To answer this question, first, we examined the historical background of management knowledge in the context of the industrial revolution and in the deeper layers of the intellectual-cultural revolution of the Enlightenment of the West, and then reviewed the basic principles of management thought that was the product of these trends and finally analyzed the management knowledge based on the changes that took place in ontology, humanities and social structures of this period.

 • Aliasghar Khandan, Mohammad Javadi * Pages 53-81
  Various motivation management theories originate from the kind of viewpoint into human and his needs. Dealing with motivation from this point of view is important and necessary for theorizing in the field of human motivation and in its application areas, especially in management. According to this point of view, in the research, whose pattern has been extracted by thematic analysis method and confirmed by a sample of 16 specialists of Motahari’s system of thought, while investigating various approaches to Islamic motivation, with a foundational approach the categories of needs and tendency from the perspective of Islamic anthropology and according to Shahid Motahari’s views and thoughts has been explained and finally a six-level pattern of the system of needs and human tendencies from this point of view has been raised. These six levels include vegetative attitudes (desire for food and reproduction), animal attitudes (desire for food and reproduction along with lust and wrath), human attitudes (desire for selfishness), humanity attitudes (such as ethical tendencies and truthfulness), faith attitudes (the desire for perfections in absolute terms) and divine attitudes(the tendency toward nearness to God, or the tendency towards absolute perfection in absolute terms).
  Keywords: motivation, Islamic motivation, Need, Fetrah, Superior & Inferior Tendency, Islamic human resource management
 • Bahman Hajipour, Amirhossein Tayebi Abolhasani *, Shahin Rouhani Rad Pages 83-109
  The purpose of this study is to investigate and illustrate the model of collaboration among researchers in the field of strategic management in Iran. In this study has tried to draw up and to analyze a collaborative network between researchers in this field of knowledge by reviewing 332 articles that were published by Iranian authors in 3 related journals such as strategic management studies, strategic management thought and strategic management researches during the period from 2012 to 2016. This article has an applied approach and has done by using indicators of scientometrics and social network analysis. In this regard, numbers of scientific productions, authorship patterns and the most prolific authors and institutions as well as the features of collaborative networks and related indicators have been analyzed by using the UCINET network analysis software. The results of this study indicate that 686 researchers from 67 universities and research institutes had involved in writing the articles in this field, which despite of the fact that teamwork of these researchers is mostly around a three-person model, but they tend more to produce science in the form of small groups and the relationship between them is relatively middle.
  Keywords: Scientometrics, Social Network Analysis, Co-authorship Network, Strategic Management, Article
 • Hamid Zargham Boroujeni *, Faezeh Asadian Ardakani Pages 111-137
  The tourism industry is one of the most important factors creating wealth and employment in the world. Religious tourism is one of the main types of tourism in Iran. This kind of tourism can be a source of knowledge, development and sustainability for communities. This study provides a comprehensive framework for identifying and investigating the direct and indirect effects of each of the factors affecting the development of religious tourism in the Islamic Republic of Iran. For this purpose, at first factors affecting the development of religious tourism in Iran is identified by comprehensive review of the literature and opinions of experts in the field and then these factors were rated using Interpretive Structural Modeling(ISM). According to the results “Formulating rules and regulations” and “Having systematic thinking”, is the most basic elements in the development of religious tourism of Iran that must be taken into serious consideration by executives in the industry. The results of this research will help policy makers so that they can choose a better path for the development of religious tourism.
  Keywords: Tourism, tourism Development, Religious Tourism, Interpretive Structural Modeling (ISM)
 • Soraya Piri, Mohammad Mousavi * Pages 139-164

  The present qualitative research aims at proposing a management method for the managers’ financial Deviance in Iran’s governmental organs using the systematic design of the grounded theory. To do so, in addition to performing semi-structured interviews with 20 experts, managers, university specialists and governmental organizations’ directors, as the study sample volume, a collection of the preliminary topics were re-gathered within the coding process and certain themes were extracted from their heart. Then, in the pivotal coding stage, the link between these topics was determined under such titles as causal conditions, core category, mutual action and reaction strategies, context, intervening conditions and consequences of Deviance management within the format of a paradigm. Next, in a selective coding stage, every single component of the coding paradigm was explicated, the story’s trend was delineated and a theory was composed. Finally, the peremptory predicates and the strategic theories of the study were specified. The study results indicated that deviance sense-making conceived in the minds of the managers as a core category resulted from individual, organizational and the extra-organizational factors. The context factors (resource management), as well, are the driving forces contributing to the financial Deviance consequences of the managers; moreover, intervening managerial factors are identified as the controlling and inhibitive factors barring managers from displaying financial Deviance. In their actions and reactions to the effective stimulating and deterring factors and under the effect of their mental conceptualizations, managers adopt two sets of strategies: constructive and devastative strategies. The constructive strategies are followed by positive outcomes (organizational and extra-organizational); the devastative strategies are followed by negative outcomes (organizational and extra-organizational).

  Keywords: Deviance management, Managers’ financial Deviance, Cognitive Deviance, Deviance sense-making, Grounded Theoryonded theory
 • Seysedeh Zahra Fatemi, Adel Azar *, Abbas Moghbel, Ameneh Khadivar Pages 165-188
  Confronting issues of structural complexity having multiple stakeholders with different perspectives, and the systematic nature of changes in these issues, has led to the use of systemic approaches to improve the understanding of the nature of the problem and to solve it. This study aimed to identify strategic renewal in insurance industry by using soft system methodology. The systematic nature of the changes and its complexity and the existence of multiple stakeholders has added to the importance of using systematic methodologies in the insurance industry. Therefore, the rich picture of the research problem, the CATWOE analysis and the root definitions with the agreement and participation of owners through meetings and interviews with experts in this field was reckoned. As a result the conceptual model of strategic renewal was presented.
  Keywords: Strategic Renewal, Strategic Change, Soft System Methodology
 • Amir Houshang Tajfar, Ali Shayan *, Marziyeh Pourmoghadasi Pages 189-214
  According to the increasing population of the metropolises, creating smart cities is an inevitable issue in the modern world today. Smart city development is a dynamic design which mobilizes the IT sources of organizations and their affiliated companies in support of and advancement of their goals. Considering the global experiences in which municipalities have been the focus of development in the creation of smart cities and have the most connection with the citizens; this research is focused on the Tehran municipality and also based upon the need for these companies develop a strategic framework to increase their efficiency, and their success in the target market, and meet the needs of citizens. Therefore, this research has been written in order to develop the strategies of these companies for the development of Tehran’s metropolis as a smart city.  This research has a descriptive-qualitative approach and it analyzes the data from the research strategy of data-grounded theory. The present research has proposed concepts such as operational strategy, decision strategy, work force strategy, marketing strategy, financial strategy and strategic focus, which are among the main strategies for smart city development; In the area of decision-making strategy, the decision-making factor of advisory; and in the area of operational strategy, innovation, performance management and process factors; and in the area of financial strategy, Financial Management, Cost leadership, Outsourcing factors; and in the area of work force strategy, Human resources management, Organizational Culture, Education, Competency Management, Participatory Management factors; and in the area of marketing strategy, market management, after sales service, users, Pricing and Sales factors; and in the area of strategic focus, Focused production, are identified as appropriate strategies.
  Keywords: Strategy, Smart City, Smart City Strategy, Strategic Management, Information Technology
 • Mahdi Mohammadi, Mehrdad Madhoshi *, Abdolhamid Safaei, Hasanali Aghajani Pages 215-253
  A glance at the state of the creative industries as a new concept for research institutions and policy makers in the country indicates that the researchers and policymakers of the country have little regard for this cultural-economic concept. This concept covers a wide and diverse range of industries, such as advertising, architecture, design, fashion, animation, movies, computer and online games, which, based on its cultural and economic functions for the country, requires a profound and more serious attention from the policy institutions in the country. The purpose of this research is to provide a model consisting of systems and components that affect the value chain of creative industries based on the conditions and characteristics of Iranian native cultural and economic characteristics. Based on this objective, the present study extracts a native model for the value chain of the creative industries using interviewing experts and using the grounded theory method. The results of the research are presented in a model based on the metaphor of the system, that is named Iran’s value system of creative industries.
  Keywords: Creative industry-Cultural industry- Creative economy-Value chain- Grounded theory
 • Hossein Ghazanfari, Seyed Hamid Khodadad Hosseini *, Asadolah Kordnaeij, Adel Azar Pages 255-293
  Corporate development can be achieved through in or out-of-company strategies. Some of the most important exploratory actions are: to do strategic alliances, joint venture, acquisition, or investment in ventures. Corporate venture capital is a strategy used by large companies in various industries around the world. In Iran, the use of this method, especially among ICT companies is growing. The present research goal is to design CVC model for Iranian companies. Since there has no studies been conducted in this country before, the exploratory method of grounded theory has been used to present the model. In this method, the data are collected through deep semi-structured interviews with industry and academic experts and are codified in three stages to reach a paradigm model. In the proposed model, Corporate venture capital has been identified as the main phenomenon and causal conditions, context, intervening conditions, related actions, and consequences have been introduced. Next, theories are articulated through a storyline building process around categories. Finally, the research contributions and limitations are mentioned.
  Keywords: Corporate Venture Capital, Grounded Theory, Need for Innovation, Resource Management, Venturing Capacity
 • Seyed Ali Akbar Hashemi *, Hasan Alvedari, Mohammad Reza Daraei, Rohollah Razini Pages 295-320
  Organizational Dashboard is a tool full of rich indicators, reports and graphs that dynamically acts to help managers control the performance of the organization any time. Therefore, to have efficient data, using business intelligence logic is inevitable. Business Intelligence is a system in which different, dispersed and heterogeneous data of an organization is integrated and make decisions through the establishment of analytical database for managers. This study is developmental and practical. After reviewing literature and interviewing with 38 experts in universities and organizations, organizational dashboard developmental factors together with the business intelligence logic were presented that were 357 codes. Using content analysis and focus group methods, these codes were grouped to 24 based content and 7 organizer contents. Then in two stages using interpretive structural modeling the contents of the basic themes and organizer themes were modeled separately and with respect to the consistency of two modeling the two were combined, creating a final model of the organizational dashboard development together with business intelligence logic. In the final stage, using importance performance analysis the organizational dashboard development together with business intelligence logic in SAPCO were evaluated as Industrial Production company which can be a detailed road map for organizations to design and implement an Organizational dashboard and business intelligence. The results show that due to the strategic planning process, and performance evaluation and procedures based on quality management system and also deployment of the Oracle software, systems and software infrastructure is available in this company but because of lower priority issues of business intelligence in SAPCO dashboard development process together with business intelligence logic was not considered as an organizational project with high priority and further research is needed in this area.
  Keywords: Model Design, Information System Development, Organizational Dashboard, Business Intelligence, Thematic analysis, Focus group, Interpretive Structural Modeling, Importance-performance Analysis
 • Mahmoud Reza Esmaili, Abdullah SaEdi *, Ali Shariatnejad Pages 321-346

  This study was conducted with the aim of the survey of relationship between managers’ strategic competencies with human resource value creation using the Interpretative Ranking Process Approach. This research is a mixed research, because is regarded as both quantitative and qualitative research approaches. The statistical population of the study consisted of 20 managers and staff of hospital who were selected using purposeful sampling. To confirm the validity, IRP questionnaires were distributed among experts and confirmed by them. The reliability of the questionnaire was confirmed by using the Cronbach’s alpha coefficient, which was equal to 0.87. Research findings include identifying managers ‘strategic competencies’ and human resource value creation results and analyzing and evaluating managers’ strategic competencies in human resource value creation. The results indicate that team building and leadership skills are more important than other strategic competencies of managers, leading to the creation of human resources in the organization. Also, intelligence skills, cultural intelligence capabilities, networking, and strategic partnership are other important managers’ competencies in human resource creation. Furthermore, using the (IRP) it was determined how the managers strategic competences affected on the human resource value creation. The results indicate that empowerment in team building and leadership through improving skills and competency, increasing entrepreneurial spirit, increasing flexibility, increasing motivation, improving creativity and innovation, increasing employee commitment, honoring employees towards customers and improving organizational culture can lead to human resource creation be in organizations.

  Keywords: Managers Strategic competencies, Human resource value creation, Interpretation rating process (IRP)
 • Mesbaholhoda Bagheri, Hossein Goodarzi * Pages 347-377

  The cinema industry, as the most influential cultural industry in each country, deserves more attention and planning, than the service it provides. This market, like other existing markets, has both supply and demand or the manufacturer and the buyer. Therefore, the interaction of these two with each other and the buyer’s attitude and how to shape the buying behavior in order to recognize and promote this market is of great importance. Unfortunately, this industry has not been successful in attracting audiences in recent years. This failure is rooted in a number of factors, which can be used to increase the number of audiences by knowing and planning the components that affect purchasing decisions. The research question of the current study is that which factors directly or indirectly affect the Iranian audience purchase? Most of the researches carried out in this field are based on an economic approach, while in the present study, the issue has been considered with the marketing approach and from the point of view of purchase decision making and the behavior of cinema audiences. Therefore, using a decision making model of buying for cinema audiences and ranking the factors affecting purchasing decisions, a study was conducted in Tehran with a sample of 320 people. In the inferential analysis, the components were ranked by Friedman’s nonparametric test and the results of the test showed that the “state of affairs” component was the highest, then the components of “communication”, “feature of the film” and “structural quality” were in the next ranks.

  Keywords: Cinema marketing, Consumer behavior, purchasing decision, cinema demand, cinema audience