فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 67، مرداد و شهرویور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آزیتا بالاغفاری*، محمد فلاح، عافیه پنق صفحات 102-108
  مقدمه

  هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه راهکار توسعه سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستان HMIS (Hospital Management Information System) به عنوان زیر ساخت طراحی و استقرار سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستانی الکترونیکی eHMIS (Electronic HMIS) بود که استقرار آن موجب دستیابی به اطلاعات یکپارچه بیمارستانی و شاخص های آماری معتبر و به هنگام حاصل از سیستم جاری اطلاعات با استفاده از فن آوری کارامد، نوین و موثر در حوزه مدیریت بیمارستانی می شود.

  روش بررسی

  این مطالعه در دو بخش کیفی- مقایسه ای و کیفی- Delphi دو مرحله ای در سال 1396 انجام گرفت. 30 نفر از صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان جامعه آماری بر اساس نمونه گیری غیر تصادفی و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.

  یافته ها

   اعتبار سنجی عناصر اطلاعاتی اولیه راهکار توسعه HMIS مبتنی بر معیارهای سازمان بهداشت جهانی شامل 10 مرحله می باشد که عناصر اطلاعاتی نهایی به دست آمده از 12 اصل، 62 گام و 28 کاربرگ تشکیل شده است. صاحب نظران در خصوص اصول و گام ها در الگوی اولیه و حصول الگوی نهایی اتفاق نظر داشتند و هیچ گونه تغییراتی اعمال نشد. اصلاحات فقط در بخش کاربرگ ها صورت گرفت و تعداد کاربرگ ها در مراحل 1، 2، 6 و 9 افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  جهت استقرار eHMIS، به طراحی زیر ساخت های سیستم جاری اطلاعات بیمارستان نیاز است. از راهکار ارایه شده می توان به عنوان یک مرجع کاربردی ساده و سریع به صورت دستی و مکانیزه در جهت فراهم آوری زیر ساخت های سیستم جاری اطلاعات بیمارستان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعات مدیریت، بیمارستان ها، آمار، سازمان بهداشت جهانی
 • صمد روحانی، خدیجه صفی زاده*، سید نورالدین موسوی نسب، آزیتا بالاغفاری، محمدرضا سعیدی صفحات 109-114
  مقدمه

   اطلاعات نادرست و فاقد کیفیت می تواند گمراه کننده باشد و منجر به تصمیمات نادرست گردد. از این رو، کیفیت داده ها ضامن و شرط مفید بودن استفاده از آن ها است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت در خانه های بهداشت شهرستان ساری بود.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش توصیفی در سال 1396 انجام شد. جامعه آماری آن شامل گزارش های فصلی کلیه خانه های بهداشت شهرستان ساری بود. حجم نمونه را گزارش های فصلی دو فصل 72 خانه بهداشت تشکیل داد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس به منظور جمع آوری داده ها، از ابزار ارزیابی عملکرد مدیریت سیستم روتین اطلاعات سلامت در سطح واحدهای ارایه خدمت استفاده گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  صحت داده ها بین 90/96و 18/05درصد متفاوت بود. طبق بیانات بیماران مصاحبه شونده، اطلاعات مربوط به 52 درصد از آنان مبتنی بر واقعیت نبود.

  نتیجه گیری

  اطلاعات روتین مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت که اغلب یکی از ملزومات نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای ارایه خدمت و اتخاذ تصمیمات متناسب می باشد، وضعیت مطلوبی ندارد و فاقد کیفیت لازم برای چنین منظوری است.

  کلیدواژگان: صحت داده ها، سیستمهای اطلاعات سلامت، مراقبتهای بهداشتی اولیه، دیابت، مدیریت اطلاعات سلامت
 • محمدحسن احمدی، محمدرضا رمضان پور *، ریحانه خورسند صفحات 115-121
  مقدمه

  بروز بیماری های کبد می تواند فرد را در طولانی مدت مستعد سرطان کبد نماید که از مرگبارترین نوع سرطان ها در جهان به شمار می رود و در عین حال، قابل پیشگیری است. تشخیص زودهنگام بیماری های کبدی، امری ضروری جهت درمان آن ها می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، دسته بندی وضعیت بیماران کبدی بر اساس شاخص های آزمایشگاهی با استفاده از رویکرد داده کاوی بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی، از الگوریتم هایبهینه سازی ازدحام ذرات PSO (Particle Swarm Optimization) و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) برای تشخیص اختلالات کبد در افراد سالم و بیمار استفاده گردید. بدین ترتیب، داده ها از پایگاه داده معتبر دانشگاه کالیفرنیا- ارواین UCI (University of California-Irvine) دریافت شد. برای ارزیابی روش پیشنهادی، معیارهای دقت، حساسیت و صحت مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  ترکیب ANFIS و الگوریتم PSO با متوسط صحت 14/99 درصد برای مجموعه داده مبتلایان به بیماری های کبدی در هند ILPD (Indian Liver Patient Dataset) قادر به تشخیص اختلالات کبدی بود.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده حاکی از توانمندی بالای مدل ANFIS در تشخیص اختلالات کبد می باشد. مدل پیشنهادی نسبت به سایر مدل های مورد مقایسه دارای حداقل میزان خطا و بیشترین صحت و دقت است. بنابراین، به کارگیری این مدل در زمینه تشخیص بیماری های کبد پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: دادهکاوی، تشخیص، بیماریهای کبد، بیماران، اکتشافی
 • حامد فلاح *، مهدیه زحمت کش صفحات 122-128
  مقدمه

  </strong>: بسیاری از شهرهای ایران با داشتن نیروی انسانی متخصص و امکانات درمانی مناسب، ظرفیت بالقوه ای در پذیرش گردشگران درمانی دارند. آنچه در بالفعل سازی این ظرفیت ها نقش بسزایی ایفا می کند، شناخت تصویر ذهنی گردشگران از توانمندی های مقصد گردشگری درمانی می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری درمانی بود.

  روش بررسی

   این مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی در شهر تهران و در تابستان، پاییز و زمستان سال 1397 انجام شد. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، 38 عامل تاثیرگذار بر توسعه گردشگری درمانی شناسایی و سپس با روش Delphi، 34 عامل جهت تدوین پرسش نامه غربالگری شد. با اطمینان از روایی و پایایی پرسش نامه، نمونه ای متشکل از 432 نفر از گردشگران درمانی شهر تهران با سابقه مراجعه مکرر، به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   شش مولفه اصلی به عنوان شاخص های موثر بر توسعه گردشگری درمانی با روش تحلیل عاملی استخراج گردید. مولفه های تاثیرگذار بر توسعه گردشگری درمانی مقاصد به ترتیب اهمیت شامل «کمیت خدمات درمانی (منابع انسانی و امکانات در دسترس)، کیفیت خدمات درمانی، شرایط اقامتی، امکانات رفاهی و گردشگری، ویژگی های اجتماعی- فرهنگی، تبلیغات و اطلاع رسانی» بود. </strong>

  نتیجه گیری

  با وجود اهمیت کمیت و کیفیت خدمات درمانی و با توجه به افزایش تقاضای سفر، بیمارانی که برای درمان سفر می کنند، نیازمند خدمات دیگری هم هستند و سطح توسعه خدمات در مقاصد را از جنبه های متفاوت مورد توجه قرار می دهند. توجه تک بعدی به گسترش خدمات درمانی نمی تواند متضمن توسعه این نوع گردشگری باشد و تامین سایر نیازهای گردشگران مانند تفریح، اقامت مطلوب و ثبت خاطرات خوشایند، شرط کافی در دستیابی به توسعه است.

  کلیدواژگان: گردشگری درمانی، خدمات سلامت، ایران
 • حسن اشرفی * صفحات 129-135
  مقدمه

   با توجه به اهمیت نقش داوری در کیفیت مقالات ارسال شده برای مجلات، پژوهش حاضر با هدف شناسایی شیوه های ارزشیابی و بهبود عملکرد داوران مجلات علمی- پژوهشی حوزه سلامت انجام شد.

  روش بررسی

   این مطالعه از نوع کاربردی بود که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام گردید. سردبیران، مدیران داخلی و اعضای شورای نویسندگان مجلات با حداقل 2 سال سابقه کار پیوسته در حوزه مجلات سلامت و حداقل تجربه داوری بیش از 10 مقاله، به صورت هدفمند انتخاب شدند و در مصاحبه نیمه ساختار یافته شرکت نمودند. استخراج داده ها با روش تحلیل محتوا صورت گرفت. به منظور تعیین روایی و پایایی، از ارزیابی Lincoln و Guba بر اساس چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تاییدپذیری استفاده گردید.

  یافته ها

    دیدگاه صاحب نظران درباره روش های ارزشیابی عملکرد داوران در سه دسته ارزیابی عملی (خودارزیابی عملکردی و دگرارزیابی عملکردی)، ارزیابی رفتاری (وقت شناسی و ارزیابی مبتنی بر تعهد و اخلاق) و ارزیابی فنی- تخصصی (ارزیابی فرایندی فن و دقت، ارزیابی سوابق و تجارب و ارزیابی مبتنی بر شواهد) مفهوم یافت. از تحلیل نظرات کارشناسان درباره روش های انگیزشی برای بهبود همکاری داوران، دو دسته تشویق (مادی، غیر مادی فردی و غیر مادی جمعی) و تعامل (اطلاع رسانی فرایندی، برقراری ارتباط فردی و طرح درخواست به طور منطقی) حاصل گردید. تحلیل نظرات درباره روش های ارتقای توانمندی علمی داوران نیز دو دسته اطلاع رسانی (ارایه شفاف و روزامد قوانین و دستورالعمل ها، ارایه بازخورد علمی و آموزش) و تقویت رفتار پاسخگو (توجه به داورهای کارامد و تقویت الگوی فکری- رفتاری داور) را نشان داد.

  نتیجه گیری

  آگاهی از شیوه های ارزشیابی، تقویتی و انگیزشی عملکرد داوران، کیفی تر شدن داوری ها را بهبود می بخشد. نتایج به دست آمده به دست اندرکاران مجلات علمی- پژوهشی حوزه سلامت در جهت افزایش کیفیت داوری مقالات کمک می کند.

  کلیدواژگان: عملکرد داوران، سلامت، نشریات ادواری
 • افسانه حاضری*، معظمه گروهی صفحات 136-142
  مقدمه

   با وجود ارزش حیاتی مدیریت دانش برای فعالیت های بهداشت و درمان، در متون مختلف از این بخش به عنوان آخرین بخشی که مدیریت دانش را پذیرفته، یاد شده است. با توجه به این که اطلاعات کافی درباره وضعیت موضوعی حوزه مدیریت دانش پزشکی در دسترس نیست، هدف از انجام پژوهش حاضر، استفاده از روش های علم سنجی در کمک به فهم جریان دانش و شناخت مباحث کلیدی این حوزه و نمایان ساختن ساختار فکری این حوزه بود.

  روش بررسی

   این مطالعه توصیفی با رویکرد علم سنجی و به روش تحلیل هم واژگانی و با استفاده از فن خوشه بندی سلسله مراتبی انجام شد. جامعه آماری آن شامل 868 مدرک مرتبط با موضوع در پایگاه PubMed طی بازه زمانی سال های 1980 تا 2017 بود. همچنین، 200 مقاله فارسی که تا سال 1396 در پایگاه های Magiran، Noormags، SID (Scientific Information Database) و نمایه استنادی علوم ایران نمایه شده بودند، بررسی گردید.

  یافته ها

  رشد تولیدات علمی مدیریت دانش در حوزه پزشکی در فارسی و لاتین سیر صعودی داشت. ضریب رشد مقالات لاتین و فارسی به ترتیب 98/2 و 31/2 گزارش شد. با رسم نمودار خوشه بندی، کلید واژه های مقالات لاتین در 14 خوشه موضوعی و کلید واژه های مقالات فارسی در 10 خوشه موضوعی قرار گرفت. بررسی شباهت موضوعی مقالات فارسی و لاتین نشان داد که تنها 13 کلید واژه مشترک در بین اعضای خوشه های موضوعی به چشم می خورد که در خوشه های متفاوت پراکنده شده بود.

  نتیجه گیری

   با بررسی کلید واژه های هسته و مرکزی پژوهش، چنین استنباط می شود که نگرش جامعه پزشکی به مدیریت دانش بیشتر یک نگرش خدمت گرایانه است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تحلیل همواژگانی، پایگاه PubMed، خوشهبندی سلسله مراتبی
 • میترا هومانی راد، محمدرضا سلیمانی* صفحات 143-149
  مقدمه

   با توجه به نقش ماهیتی انتشار مقالات در حوزه سلامت و سهم استادان در ایفای این نقش، پژوهش حاضر با هدف تعیین چالش های نگارش و انتشار مقالات علمی حوزه سلامت از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه تحقیق را 250 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل داد که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط پژوهشگران مجرب دانشگاه و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach's alpha (0/89) تایید گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‎ها

  از شش دسته چالش های نگارش و انتشار مقالات علمی، چالش های حرفه ای- تخصصی با میانگین 05/3، چالش های شخصی با میانگین 3/00 و امکانات و تجهیزات با میانگین 2/98 بیشتر از سایر چالش ها در نگارش و انتشار مقالات علمی تاثیرگذار بود. در مقابل، چالش های اجتماعی- فرهنگی با میانگین 1/41، کمترین اهمیت را در نگارش و انتشار مقالات علمی داشت.

  نتیجه گیری

  سیاست گذاران پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور می توانند با مورد توجه قرار دادن نتایج پژوهش حاضر، مسیر تولید مقالات و شواهد معتبر در حوزه سلامت را هموار نمایند و زمینه به کارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد را فراهم سازند.

  کلیدواژگان: انتشار، مقاله مجله، سلامت، ایران
 • زهرا نظام آبادی، سیامک اسلامی * صفحات 150-153
  مقدمه

  رفتار شهروندی سازمانی عامل موثری بر عملکرد سازمان ها است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بیمارستان های شهر تهران انجام شد.

  روش بررسی

    این مطالعه از نوع پیمایشی بود و در آن 200 پرستار بیمارستان های شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با بررسی منابع کتابخانه ای- میدانی و پرسش نامه استاندارد (0/77 = α) جمع آوری گردید و سپس با استفاده از آزمون Independent t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  تفاوت معنی داری بین میانگین نمره رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بیمارستان های دولتی و غیر دولتی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  رفتار شهروندی سازمانی پرستاران در سطح مطلوبی می باشد و تفاوتی در رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بیمارستان های دولتی و غیر دولتی تهران وجود ندارد.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، پرستاران، بیمارستانها
|
 • Mohammad Fallah, Kharyeki, Afieh Pangh, Azita Balaghafari* Pages 102-108
  Introduction

   The aim of the present study was to develop a hospital management information system (HMIS) as the infrastructure for establishing and deploying an electronic HMIS (eHMIS). Its deployment can lead to the achievement of integrated hospital information as well as reliable and timely statistical indicators of the current information system using efficient, new, and effective technology in the field of hospital management.

  Methods

   This research was conducted in a mixed method in two parts of qualitative-comparative and qualitative-two-steps Delphi in year 2017. The research population was selected based on non-random sampling through a targeted sampling method among 30 experts in Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.

  Results

  The 10-step WHO-based HMIS development strategy consisted of 12 principles, 62 steps, and 28 worksheets. Experts agreed on the principles and steps in the initial model and the final model, and no changes were made. Corrections were made only in the worksheets section, and the number of worksheets increased in steps 1, 2, 6, and 9.

  Conclusion

  In order to establish an eHMIS, there is a need to design the infrastructure of the current hospital information system. The proposed solution can be used as a simple and quick manual and mechanized application to provide the infrastructure of the current hospital information system.

  Keywords: Management Information Systems, Hospitals, Statistics, World Health Organization
 • Samad Rouhani, Seyed Nouraddin Mousavinasab, Azita Balaghafari, Mohammad Reza Sayeedy, Khadije Safizade* Pages 109-114
  Introduction

  Inaccurate data and unqualified data can be misleading, and cause false decisions. Therefore, the quality of data can guarantee its usefulness. The aim of this study was to assess the quality of routine data related to diabetes caretakers of Health Houses (HHs) in Sari City, Iran.

  Methods

  This was a descriptive study carried out in 2018. The Statistical population of this study included monthly reports of all HHs in Sari. A sample of 72 HHs was selected randomly. Performance of Routine Information System Management (PRISM) tools at health facility level were used for data collection through interview and observation. The gathered data were analyzed using descriptive statistics.

  Results

   Data accuracy rate was between 90.96 and 18.05 percent. Moreover, according to patients interviewed, recorded information of 52 percent of them was not based on reality.

  Conclusion

  The routine data related to diabetes caretakers, which is one of the main requirements of continuous monitoring of the performance of service units and making appropriate decisions, were not accurate.

  Keywords: Data Accuracy, Health Information Systems, Primary Health Care, Diabetes, Health Information Management
 • Mohammadhassan Ahmadi, Reihaneh Khorsand, Mohammadreza Ramezanpour* Pages 115-121
  Introduction

  The incidence of liver diseases in a person can lead to susceptibility to liver cancer in long-term, which is one of the deadliest forms of cancer in the world, which can be prevented. Early diagnosis of liver diseases is essential for their treatment. The purpose of this study was to classify the status of liver patients based on laboratory parameters using the data mining approach.

  Methods

   In this descriptive study, particle swarm optimization (PSO) algorithms and adaptive neuron-fuzzy inference system (ANFIS) were used to diagnose liver disorders in healthy individuals and patients. The data were taken from University of California-Irvine (UCI) database. Accuracy, sensitivity, and precision criteria were used to evaluate the proposed method.

  Results

   The combination of ANFIS and PSO algorithm with average accuracy of 14.99 percent was able to detect liver disorders in Indian Liver Patient Dataset (ILPD).

  Conclusion

   The results of this study indicate the high abilities of ANFIS in liver disorders detection. The proposed model has minimum error, and maximum accuracy and precision compared to other models. The application of this model is proposed in the detection of liver diseases.

  Keywords: Data Mining, Diagnosis, Liver Diseases, Patients, Heuristics
 • Hamed Fallah*, Mahdieh Zahmatkesh Pages 122-128
  Introduction

  Many cities in Iran have specialized human resources and appropriate medical facilities, and have the potential to attract tourists. What is essential in realizing these capacities is the recognition of tourists' mental image of the potentials of therapeutic tourism destinations. The purpose of this study was to identify the factors affecting the development of therapeutic tourism.

  Methods

   The study was a descriptive survey in Tehran, Iran, during summer and autumn of 2018 and winter of 2019. First, 38 factors influencing the development of therapeutic tourism were identified, and then by Delphi method, 34 factors were identified for formulating a questionnaire. With the reliability and validity of the questionnaire, a sample of 432 health tourists in Tehran with a history of frequent referral were selected randomly. Data analysis was performed using exploratory and confirmatory factor analysis methods.

  Results

   By factor analysis, six main components were identified as factors affecting the development of therapeutic tourism. The factors affecting the development of tourism were as the quantity of health services (human resources and facilities available), quality of health services, living conditions, amenities and tourism, socio-cultural characteristics, advertising, and information.

  Conclusion

  Despite the importance of quantity and quality of health services, due to the increasing demand for travel, patients traveling to receive treatment need more services, and consider the level of service development in different aspects. One-dimensional attention to the expansion of health care cannot guarantee the development of this type of tourism, and the supply of other tourist needs, such as recreation, favorable living conditions, and pleasant memories, is a sufficient condition for development.

  Keywords: Medical Tourism, Health Services, Iran
 • Hasan Ashrafi* Pages 129-135
  Introduction

  Considering the importance of the role of reviewing articles in the quality of articles submitted for journals, this study was conducted to identify the methods to evaluate and improve reviewer's performance in health scientific journals.  

  Methods

  This qualitative research was conducted using content analysis method. Data were gathered through semi-structured interviews with experts who have had experience enough in health scientific journals </strong>including editors in chief, internal managers, editorial boards, authors’ council with at least 2 years of continuous related work experience in journals and review of at least ten articles. Sampling was carried out using purposeful method, and data were analyzed using content analysis method. Lincoln and Guba method was used to determine the validity and reliability of the analysis based on four criteria of credibility, transferability, certainty, and verifiability. </strong>

  Results

   Experts’ opinions about the methods to evaluate and improve the performance of reviewers in health scientific journals were categorized in three categories of practical evaluation (functional self-assessment and other functional evaluations), behavioral evaluation (timeliness, and morality- and commitment-based assessment) and technical evaluation (assessment of activity, assessment of experiences, and evidence-based assessment). The analysis of experts’ viewpoints on motivational methods for improving reviewers cooperation, two categories of encouragement factors (financial, non-financial personal, and non-financial communal), and interaction (process awareness, personal communication, and asking question logically). Analysis of opinions on methods for enhancing scientific abilities of reviewers, showed two categories of awareness (providing transparent and up-to-date rules and guidelines, providing scientific feedback, and training), and strengthening responsive behavior (paying attention to efficient reviewers and strengthening the reviewers’ behavioral intellectual model).

  Conclusion

  Awareness of evaluation, reinforcement, and motivation methods of reviewer's performance, improves the quality of reviews. These findings help health scientific journals managers to increase the quality of article review.

  Keywords: Reviewer's Performance, Health, Periodical
 • Moazameh Goruhi, Afsaneh Hazeri Pages 136-142
  Introduction

   Despite the importance of knowledge management in healthcare, this sector is widely viewed within the literature, as accepting the concept last. There is not enough information on the topical content of the field of medical knowledge management. Therefore, this study, using scientometrics approaches, attempted to assist the understanding of knowledge trends, identifying core topics, and revealing the intellectual structure of knowledge in this field.

  Methods

   This was a descriptive, scientometric research, using co-word analysis and hierarchical clustering. The research materials consisted of 868 documents in the PubMed, for the period 1980-2017, that included the term “Knowledge Management” in the title and in the abstract fields. In addition, 200 Persian articles related to the topic, which were covered in Persian databases such as Magiran, Noormagz, the Scientific Information Database (SID) and the Persian Science Citation Index (PSCI) were included.

  Results

   There was a positive growth in both sets of documents with a ratio of 2.98 for English and 2.31 for Persian articles. The keywords of English and Persian papers were clustered in 14 and 10 thematic clusters, respectively. To identify similarities between the two groups of documents, clustering results were compared visually. Only 13 common keywords were presented in the thematic clusters of Persian and English documents, and these were scattered across different clusters.

  Conclusion

   Identifying and clustering core keywords lead to the conclusion that knowledge management in the field of medicine is mostly service-oriented.

  Keywords: Knowledge Management, Co-Word Analysis, PubMed, Clustering
 • Mitra Hoomanirad, Mohammad Reza Soleymani* Pages 143-149
  Introduction

   The purpose of this research was to determine the challenges of writing and publishing of health scientific articles from the viewpoint of the faculty members of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

  Methods

   In this survey, the statistical population consisted of 250 faculty members of Isfahan University of Medical Sciences who were selected using stratified random sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire. Its validity confirmed by experienced researchers, and its reliability was determined to be 0.98, using Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using one-sample t test.

  Results

   Among 6 categories, professional, personal, and facility challenges with mean of 3.05, 3.00, and 2.98 were very important. However, socio-cultural challenge with mean of 2.41 was the least important place.

  Conclusion

  The research policymakers in Iran's universities of medical sciences can consider this challenges, and help to establish evidence-based practice and evidence-based medicine.

  Keywords: Publishing, Journal Article, Health, Iran
 • Zahra Nezamabadi, Siyamak Eslami* Pages 150-153
  Introduction

   Organizational citizenship behavior is an effective factor in the performance of organizations. This study determined organizational citizenship behavior among nurses in hospitals in Tehran City, Iran.

  Methods

   This survey study was performed on 200 nurses in hospitals in Tehran City. Data were collected using library resources and a standard questionnaire (α = 0.77). The data were then analyzed using independent t test.

  Results

  There was no statistically significant difference between nurses in state and non-governmental hospitals.

  Conclusion

   In Tehran City, nurses' organizational citizenship behavior was desirable, and there was no difference in organizational citizenship behavior among nurses in state and private hospitals.

  Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Nurses, Hospitals