فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا سلمانی بی شک*، زهرا کریمی، اولدوز معصومی، فرانک باستان صفحات 1-20
  در طی دهه های اخیر، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد جهانی بیشتر نمایان شده است و تاثیر آن روی سایر مولفه ها از جمله نهادها مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی شکاف نهادی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2001-2017 می باشد. بدین منظور از روش داده های تابلویی و رهیافت حداقل مربعات تعمیم یافته برای کشورهای منتخب استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر معنی دار و منفی بر شکاف نهادی دارد. متغیر جمعیت در کشور میزبان (ایران) تاثیر معنی دار و منفی بر شکاف نهادی دارد ولی متغیر جمعیت در کشورهای منتخب تاثیر بی معنی و مثبت بر شکاف نهادی دارد. متغیر رشد اقتصادی در کشور میزبان (ایران) تاثیر منفی و غیر معنی دار و در کشورهای منتخب تاثیر مثبت و معنی دار بر شکاف نهادی دارد و متغیر فاصله جغرافیایی تاثیر معنی دار و مثبت بر شکاف نهادی بین ایران و کشورهای منتخب دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شکاف نهادی، رشد اقتصادی، عدم اطمینان
 • علی شاهین پور*، کرم کارابولوت صفحات 21-41
  فضای کسب و کار مجموعه شرایط و محیط بیرون از بنگاه است که مدیر یا مالک بنگاه قدرت تغییر آن را ندارد. این فضا طیف گسترده ای از متغیرها را دربر داشته که از آن جمله می توان به محیط کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم، نرخ تسهیلات، محیط بین المللی مثل شرایط مساعد یا نامساعد سیاسی کشور و محیط اداری آن، کیفیت خدمات اداری، سلامت دستگاه اداری، سرعت انجام امور و میزان امنیت اشاره نمود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عقود اسلامی بانکی بر فضای کسب و کار در ایران می باشد. برای گردآوری داده ها و اطلاعات مربوط به متغیرهای مدل در این پژوهش از داده های بانک مرکزی و سایت بانک جهانی بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل نیز از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده می شود. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار مانده تسهیلات قرض الحسنه، مانده تسهیلات قراردادهای مبادله ای و مانده تسهیلات قراردادهای مشارکتی بر فضای کسب و کار هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است. همچنین شاخص توسعه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر فضای کسب و کار تاثیر مثبت داشته اند. تاثیر منفی تورم هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر فضای کسب و کار در کشور اثبات گردیده است. براساس برآورد مدل تصحیح خطا عدم تعادل های کوتاه مدت متغیر وابسته سالانه به میزان 54% کاهش یافته و به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.
  کلیدواژگان: فضای کسب و کار، عقود اسلامی، بانکداری اسلامی، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 • اکبر بیات، میثم لطیفی*، مرتضی مرادی، علیرضا اسلامبولچی صفحات 43-63
  انتخاب ساختار سازمانی مناسب، یکی از شروط ضروری برای تطبیق موفقیت آمیز با تحولات بین المللی است؛ که این کار با طراحی مداوم ساختار سازمانی امکان پذیر خواهد شد. لذا پژوهش حاضر، باهدف فهم طراحی پیکربندی ساختارها با تاکید سازمان ماموریت محور بین المللی انجام شده است. روش پژوهش حاضر، بررسی کیفی است که ضمن بررسی ادبیات موضوع با روش تحلیل موضوعی، معیارهای موثر با استفاده از نرم افزار مکس کیودا شناسایی گردید؛ و همچنین، با استفاده از نقطه نظرات شانزده نفر از خبرگان جامعه آماری، دانشگاه با نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند، با کمک فن دلفی فازی، در دو مرحله، از طریق نظرسنجی آنلاین، هیجده تا معیار برای پیکربندی ساختارها، تحلیل و قطعی گردید. تجزیه وتحلیل داده ها درنهایت منجر به شکل گیری هیجده تا مضمون سازمان دهنده و سه تا مضمون فراگیر شامل کشش ها، بخش های مهم سازمان، انواع هماهنگی های سازمان شد. نتایج نشان دادند که ایدئولوژی سازمانی به عنوان مهم ترین معیار در طراحی پیکربندی سازمان های ماموریت محور بین المللی است
  کلیدواژگان: پیکربندی ساختار، ساختار سازمانی، ایدئولوژی سازمانی، سازمان های ماموریت محور بین المللی
 • امیر اصلانی افراشته*، زهره دهدشتی شاهرخ صفحات 65-93
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین جو خلاق، مدیریت دانش مشتری، قابلیت های نوآوری و تاثیر آن ها بر تاب آوری سازمانی است. جامعه آماری، مدیران شرکت های صادرکننده صنایع غذایی هستند که دفتر مرکزی آن ها در استان تهران واقع شده است. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای ساختمند براساس پیشینه پژوهش تنظیم شده است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 90 پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شده و مبنای تحلیل این پژوهش قرار گرفته است. روایی و پایایی پرسشنامه مذکور به ترتیب با استفاده از روایی صوری و روایی سازه و نیز محاسبه آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است. بعلاوه برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جو خلاق بر قابلیت های نوآوری و تاب آوری سازمانی اثری مثبت معنادار دارد و مدیریت دانش مشتری به عنوان عاملی موثر بر قابلیت های نوآوری شناخته می شود. قابلیت های نوآوری نیز به عنوان یک متغیر پیش بین، بر تاب آوری سازمانی تاثیر مثبت معنادار دارد.واژه های کلیدی: جو خلاق، مدیریت دانش مشتری، قابلیت نوآوری، تاب آوری سازمانی
  کلیدواژگان: جو خلاق، مدیریت دانش مشتری، قابلیت نوآوری، تاب آوری سازمانی
 • محمد کریمی زارچی، محمدرضا فتحی، مهدی نصراللهی* صفحات 95-116
  توسعه پایدار خوشه های کسب و کار، یکی از رویکردهای بسیار کارآمد در توسعه صنایع کوچک و متوسط می باشد. در کشور ما در این زمینه، یک مدل جامع و سیستمی وجود ندارد. این درحالی است که بسیاری از تجربیات موفق در مسیر توسعه خوشه ها به دست آمده است که ضمن متناسب بودن با شرایط فضای کسب و کار در کشور، منجر به توسعه پایدار در خوشه های مختلف شده است. از این رو، تحقیق حاضر به دنبال آن است که با بکارگیری روش تئوری داده بنیاد و مدل سازی معادلات ساختاری، مدلی را به منظور توسعه پایدار خوشه های کسب و کار ارائه دهد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز، از 18 نفر از عاملین توسعه مصاحبه به عمل آمد. روش نمونه گیری مورد استفاده، نمونه گیری نظری بود. پس از انجام مراحل کدگذاری، مدل نهایی تحقیق حاصل شد. مدل حاصل از روش تئوری داده بنیاد، به منظور پیمایش مدل در سایر خوشه ها و اطمینان از تایید بودن، با روش معادلات ساختار یافته مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پیمایش، حکایت از تایید کامل مدل حاصل از روش تئوری داده بنیاد داشت. نتایج تحقیق نشان می دهد که به منظور توسعه پایدار خوشه های کسب و کار، باید دیدگاه سیستمی و جامع حاکم باشد که مدل ارائه شده در این تحقیق، ضمن داشتن رویکرد سیستمی و جامع، از تجربیات موفق در توسعه خوشه ها حاصل شده است و متناسب با شرایط و فضای کسب وکار در کشور ما و یک مدل بومی و کاربردی می باشد.
  کلیدواژگان: خوشه کسب و کار، توسعه پایدار، صادرات، مدل سازی معادلات ساختاری
 • عمران حیدری، داود ثمری*، مرتضی موسی خانی، بهار بیشمی صفحات 117-143
  چکیده در دهه های اخیر، گردشگری، جایگاه ویژه و منحصر به فردی در توسعه اقتصادی کشورها داشته و علاوه بر تاثیرگذاری بر فرآیند تولید و اشتغال، باعث بهبود در شاخص های عدالت اجتماعی و ارتقای سطح زندگی و افزایش رفاه جامعه نیز شده است. رونق گردشگری و توسعه کسب و کارهای مرتبط، بدلیل تاثیر گذاری در توسعه اقتصادی کشور، علاوه بر بازارهای داخلی، نیازمند معرفی و حضور در بازارهای متنوع خارجی (منطقه ای و جهانی) است. بین المللی سازی در صنعت گردشگری از جمله موارد موثر در سیاستگذاری و توسعه راهبردی این صنعت مهم است که می تواند موجب معرفی، توسعه و رونق گردشگری در کشور شده و به تبع آن علاوه بر خروج از اقتصاد تک محصولی، تاثیر به سزایی در بهبود وضع اقتصادی فرد، جامعه و کشور داشته باشد.این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده، با هدف شناسایی مدل های مختلف بین المللی سازی کسب و کارها و ارائه بهترین روش در بین المللی سازی کسب و کارهای گردشگری تدوین شده است. برای دستیابی به این هدف، از طریق مطالعات و بررسی پیشینه تحقیقاتی مختلف، انواع نظریه ها و مدل های بین المللی سازی شناسایی گردید و با استفاده از نرم افزار MAXQDA، پیاده سازی یافته ها (مدل ها و نظریه ها)، تکوین مقوله ها و سپس تجزیه و تحلیل آن ها، انجام شد.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که راهبرد های بین المللی سازی کسب و کارها، مبتنی بر صادرات و حضور در بازارهای خارجی است و شاخص های معرفی شده در این روش ها، مناسب برای بین المللی سازی صنعت گردشگری و عرضه خدمات و محصولات آن به گردشگر خارجی نمی باشد بلکه نیازمند تمرکز بر چشم انداز درونی و ارائه راهبرد جدید است.
  کلیدواژگان: بین المللی سازی، گردشگری، کسب و کارهای گردشگری، بین المللی سازی در خانه
 • اردشیر زمانی، محمدحسین رحمتی*، حسام زندحسامی، حمیدرضا یزدانی صفحات 145-169

  بعد از برجام توسعه همکاری میان شرکت های دانش بنیان ایرانی و اروپایی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. یکی از کشورهایی که استقبال مناسبی در این همکاری ها داشت کشور آلمان بود. اما عوامل انگیزاننده و یازدارنده متعددی بر توسعه این همکاری ها اثرگذار هستند. هدف این پژوهش تحلیل همین عوامل بر توسعه همکاری های راهبردی بین المللی شرکت های زیست فناور ایرانی و آلمانی است. از آنجایی که شرکت های زیست فناور مورد مطالعه قرار گرفتند، راهبرد این پژوهش مطالعه چند موردی انتخاب گردید و از نظر رویکرد، رویکرد این پژوهش بنیادی-کاربردی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه بود و پژوهشگر اقدام به مصاحبه با 19 نفر از خبرگان صنعت زیست فناوری مقیم ایران و آلمان نموده است و از این حیث این پژوهش یک پژوهش فرا مرزی محسوب می شود. نتایج حاصل از تحلیل محتوای کیفی نشان داد که براساس فراوانی نظر مصاحبه شوندگان تحریم های بین المللی اثرگذارترین عامل بازدارنده در بعد بین المللی و عامل تعدد نهادهای اثرگذارترین عامل بازدارنده در بعد داخلی هستند. همچنین عامل توسعه بازار و عامل توسعه و بهبود فناوری اثرگذارترین عوامل انگیزاننده هستند. استفاده از حساب ها و سازوکارهای مالی ویژه برای رفع مشکل ارزی، مشخص کردن یک نهاد متولی در امور بین الملل شرکت های زیست فناور و ایجاد اتحادیه ای به منظور یکپارچه کردن توان شرکت های زیست فناور پیش از مواجه با بازارهای بین المللی از جمله پیشنهادهایی است که بر اساس یافته های پژوهش می-تواند به سیاست گذاران این حوزه یاری رساند.

  کلیدواژگان: همکاری راهبردی، زیست فناوری، مطالعه موردی، آلمان، دانش بنیان
|
 • Mohammadreza Salmani Bishak *, Zahra Karimi, Ulduz Masumi, Faranak Bastan Pages 1-20
  In recent decades, the flow of foreign direct investment has been more visible in the global economy, and its impact on other factors including the institution is considered. The aim of this study is investigating the effects of foreign direct investment on institutional gaps between Iran and selected countries during the period 2001-2017. For this purpose, panel data method and generalized least squares approach have been used for selected countries. The results of the study show that foreign direct investment has a significant and negative effect on the institutional gap. The population variable in the host country (Iran) has a significant and negative effect on the institutional gap, but in the selected countries has a non-significant and positive effect on the institutional gap. The economic growth in the host country (Iran) has a negative and non-significant effect and in selected countries it has a positive and significant effect on the institutional gap. The geographical distance has a significant and positive effect on the institutional gap between Iran and selected countries.
  Keywords: Foreign direct investment, institutional gap, GDP, ICRG
 • Ali SHAHINPOUR *, Kerem KARABULUT Pages 21-41
  The business environment is the conditions or environment except that the company manager or owner has the authority to change. This environment contains a wide variety of variables. It includes macroeconomic variables such as exchange rate, inflation, loan rates, international environment such as the country's positive or negative political conditions, the administrative environment, the quality of administrative services, the health of the administrative apparatus, the speed of work and the level of security. The main aim of the study is to investigate the effect of Islamic banking contracts on the business environment in Iran. In order to collect data and information about the variables in the model, Iranian Central Bank and World Bank website were used in this study. The Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) approach was used to estimate the model between 1999-2017. According to the research findings, Karzol Hasaneh contracts, Exchange contracts and partnership contracts have positive and significant impact on business environment in both short and long term. In addition, the Human Development Index and Foreign Direct Investment (FDI) have a positive impact on business environment in both short-term and long-term. The negative impact of inflation has been determined in the short and long term business environment in the country. Based on the estimation of the Error Correction Model (ECM), the short-term imbalances of the dependent variable decrease by 54% and move towards long-term equilibrium.
  Keywords: Business Environment, Islamic Conventions, Islamic banking, Human Capital, Foreign direct investment
 • Akbar Bayat, Meisam Latifi *, Morteza Moradi, Alireza Slambolchi Pages 43-63
  Choosing the right organizational structure, one of the prerequisites for successful adaptation to international evolution's. This will be possible by continuous design of the organizational structure. Therefore, the present study, with the goal of understanding the design of the configuration of structures with the emphasis of mission-oriented organization. The present research method, Qualitative study which, while reviewing the literature of the subject with the method of thematic analysis, effective criteria were identified using MAXQDA software; and also, using the point of view of 16 experts from University with non-random sampling, with the help of fuzzy Delphi fan, in two steps, through online surveys, 18 criteria for designing the configuration of structures were analyzed and finalized. Data analysis eventually led to the formation of 18 organizing themes and 3 comprehensive themes including stretching, important parts of the organization, types of organization coordination. The results showed that organizational ideology is considered as the most important criterion in designing the configuration of mission-oriented organizations
  Keywords: Configuration design, Organizational Structure, Mission-oriented organizations
 • Amir Aslani Afrashteh *, Zohreh Dehdashti Pages 65-93
  This study aims at determining the relationship between creative climate, customer knowledge management, innovation capabilities and their impact on organizational resilience. The statistical population is the managers of the food industry exporting companies with their central offices in Tehran. 90 Structured questionnaire based on literature was administered to the target statistical sample. Simple random sampling method is used. Validity and reliability of the questionnaire were established using face and construct validity as well as Cronbach's alpha. To analyze the data and to test the research hypotheses, structural equation modeling using Smart PLS software is used. The results indicate that creative climate has a significant positive impact on innovation capabilities and organizational resilience and customer knowledge management is found an effective factor in innovation capabilities. Innovation capabilities is also found a predictor variable having a significantly positive impact on organizational resilience.Keywords: creative climate, customer knowledge management, innovation capabilities, organizational resilience
  Keywords: creative climate, customer knowledge management, innovation capabilities, organizational resilience
 • Mohammad Karimi Zarchi, Mohammad Reza Fathi, Mahdi Nasrollahi * Pages 95-116
  Sustainable development of business cluster is one of the most effective approaches to developing small and medium industries. In our country, there is not a comprehensive model of sustainable business cluster development. This is despite the fact that many successful experiences in the development of clusters have been achieved that, while fitting with the native conditions and the business environment in our country, has led to sustainable development in various clusters. Therefore, the present research seeks to provide a model for the sustainable development of business clusters by applying the theory of data base and modeling of structural equations. In order to collect the required data, 18 of the development perpetrators were interviewed. The sampling method was theoretical sampling method. Following the coding steps, the final model of the research was obtained. The model derived from the Fundamentals Data Theory Method was tested using structured equation method to model the model in other clusters and ensure its reliability. The scrolling results of the model illustrate the complete validation of the model derived from the data theory method. The results of the research show that in order to develop sustainable business clusters, a systematic and comprehensive view should be taken that the model presented in this study, while having a systematic and comprehensive approach, will be successful in developing the resulting clusters. It is tailored to the business environment and conditions in our country and a native and functional model.
  Keywords: Business Cluster, Sustainable development, Export, Structural Equation Modeling
 • Omran Heidari, Davood Samari *, Morteza Mosakhani, Bahar Beishami Pages 117-143
  Abstract In recent decades, tourism possessed a unique stance in the economic development of countries. It has improved the indicators of the social justice and promoted living standards and the welfare of the communities, in addition to influencing the production and employment processes.Tourism prosperity and the development of the related businesses, in addition to domestic markets, require the introduction and presence in diverse foreign markets (regional and global). Internationalization in the tourism industry can lead to the introduction, development and prosperity of tourism in the country. Consequently, in addition to leaving the economy of a single product, has significant impacts on improving the economic situation of individuals, society and the country. This descriptive-analytic research has been conducted to identify different models of the internationalization of businesses, and to provide the best method for the internationalization of tourism business. For this purpose, various studies and internationalization models were identified through studies and investigation of the literature. Implementation of the findings (models and theories), the development of the categories and then their analysis were carried out using MAXQDA software. The results of the research show that the internationalization of business strategies are based on exports and presence in foreign markets; and the indicators introduced in these methods are not suitable for the internationalization of the tourism industry and for providing the foreign tourists with services and products. Instead, it requires focusing on the domestic perspective and presenting a new strategy.
  Keywords: Internationalization, Tourism, Tourism Businesses, Internationalization At Home
 • Ardeshir Zamani, Mohammad Hossein Rahmati *, Hessam Zandhessami, Hamid Reza Yazdani Pages 145-169

  After JCPOA the development of collaboration between Iranian and European NTBFs was considered by policymakers. Germany was one of the countries who were impressive in this collaboration. But many factors affect the development of these collaborations. The consequence of this research is the analysis of influence factors on the development of international strategic collaboration among Iranian and German Biotech companies. Since Bio companies were studied in this research, the strategy of this research was to select the multi-case study, and the approach of this research is fundamental-practical. The tool used in this research was interviewed, and the researcher interviewed 19 experts in the biotechnology industry in Iran and Germany. So this makes the study, cross-border research. The results of the qualitative content analysis demonstrated that according to the frequency of the experience of the interviewer, in the international scope, the international sanction is the most effective barrier and in domestic dimension, the number of institutions is the most effective barrier. Also, the factor of development of market and development and improvement of technology are the two most effective motivating factors. Use of special accounts and mechanisms to resolve the foreign currency problem, identify a specific institute in the international affairs of biotech companies, and create a union to integrate the resource of biotechnology companies before facing the internationalization issues. These are the suggestions that can help the bio-industry policymakers based on research findings.

  Keywords: Strategic collaboration, Biotechnology, Case study, Germany, New technology based firm